ဘုရားဆံုးမတယ္ဆိုတာ ပါးပါးေလးလား --


ခင္ေမာင္ဝင္း(ရြာငံ)
သခင္ေယရႈကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းကင္းမဲ႔ ယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင္႔ အျပစ္စီရင္ျခင္းကေန လြတ္ေျမာက္ရတယ္။
အျပစ္စီရင္ျခင္းရင္ျခင္းကေနလြတ္ၿပီျဖစ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပစၥဳပၸန္မွာ လုပ္ေနတဲ႕အျပစ္ကို ဘုရားကလစ္လ်ဳရႈလိုက္ၿပီလား။
စံုလင္ေသာအျပစ္လြတ္ျခင္းအက်ဳိးက ဘာအျပစ္လုပ္လုပ္ အဲဒိအျပစ္အတြက္ ပူပန္စရာ မလိုေတာ့ဘူးလား။  
ဒါဆို ဘုရားကသူ႔သားသမီးကို ဘာလို႔ဆံုးမေသးလဲ။ဆံုးမတယ္ဆိုတာဘာလဲ။

အျပစ္စီရင္ျခင္း-
ဆံုးမျခင္းဆိုတာကိုနားလည္ဖို႔ အရင္ဆံုး အျပစ္စီရင္ျခင္းအေၾကာင္းကို အရင္နားလည္ဖို႔လိုမယ္။ အျပစ္စီရင္ျခင္းဆိုတာ က်ဳးလြန္တဲ႔ အ ျပစ္ အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ျပစ္ဒါဏ္ကို က်ခံေစတာျဖစ္တယ္။ဒါၾကာင္႔ တူညီတဲ႔အျပစ္တစ္ခုကို က်ဳးလြန္သူတိုင္း အ တြက္ ျပစ္ ဒါဏ ္ဟာလည္းအတူ တူပဲ ျဖစ္တယ္။ အာဒံ၊ဧဝရဲ့ မ်ဳိးဆက္လူသားတိုင္းမွာ တူညီတဲ႔အျပစ္က်ဳးလြန္မႈ ရွိတယ္။အာဒံ၊ဧဝက်ဳးလြန္ခဲ႔တဲ႔ နား မေထာင္ျခင္းအျပစ္ေပါ႔။ဘုရား သခင္က လူသားတိုင္းကို အျပစ္သားလို႔သတ္မွတ္ထားတယ္။ အျပစ္သားဆိုတဲ႔ စကားလံုး က်မ္းစာထဲမွာ ပါသလားလို႔ ေမးဖူးတယ္။ အျပစ္သား ဆိုတာ အျပစ္ျပဳလုပ္ထားသူကိုဆိုလိုတယ္။အဂၤလိပ္က်မ္းစာက sinner လို႔ေရးတာကို ဗမာက်မ္းစာ (ယုဒသန္) မွာေတာ႔ အျပစ္ရွိေသာသူလို႔ သံုး တယ္။(ေဒ ၂း၂၆၊ယာ ၅း၂ဝ)။ ဒါေပမယ္႔ လက္ေတြ႕အေျပာမွာေတာ့ အျပစ္သားလို႔ပဲ သံုးၾက ပါ တယ္။ အျပစ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ ဘုရားရဲ႕ အဘိဓမၼာကို နားလည္တဲ႔ ဒါဝိဒ္ရဲ႕ဝန္ခံခ်က္(ဆာ ၅၁း၅)  အတိုင္း ဓမၼပညာရွင္ ေပါလုက လည္းအတည္ျပဳေပးခဲ႔တယ္မဟုတ္လား။ ေရာ၅ း ၁၄ က အာဒံျပစ္မွားသည္နည္းတူ မျပစ္မွားေသာသူတို႔ကိုပင္ အစိုးရ၏။ ငယ္ ၁၈ မွာ ေတာ႔ တစ္ေယာက္ေသာသူ၏ ျပစ္မွားျခင္းအားျဖင္႔  လူအ ေပါင္းတို႔သည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းႏွင္႔ေတြ႕ၾကံဳၾကရ၏။ ဒါေၾကာင့္ လူတိုင္းဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ေရွ႕မွာ အျပစ္စီရင္ျခင္းခံရဖို႕ဟာ လြဲေရွာင္လို႔မရတဲ႔ အရာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ဒီကိစၥကို သခင္ေယရႈက အၿပီးသတ္ ေျဖ ရွင္းေပးခဲ့ပါၿပီ။ ေရာမ ၅ း၁၆ ေက်းဇူးေတာ္အရာမွာ အျပစ္မ်ားလ်က္ပင္ လြတ္ေစဟု စီရင္၏။ ဧ ၁ း ၈- .......ေက်းဇူးေတာ္သည္ အလြန္ ၾကြယ္ဝျပည့္စံုသည္ႏွင့္အညီ ထိုသားေတာ္၏အေသြးအားျဖင့္ အျပစ္လြတ္ေတာ္ မူျခင္းတည္းဟူေသာ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးကို ငါတို႔ သည္ခံရၾက ၏။ ေဟ ၁ဝ း ၁ဝ၊ ၁၄ ၊ ၁၇-၁၈  တို႔ကလည္း အျပစ္ျပႆနာကို လံုးဝသုတ္သင္ ေျဖရွင္းလိုက္ၿပီးၿပီ  ဆိုတာ ရွင္းျပထား ပါ တယ္။  ငယ္ ၁၈ မွာ ေနာက္တဖန္ အျပစ္ေျဖေသာ ပူေဇာ္သကာကိုျပဳစရာ အေၾကာင္းမရွိ လို႔ဆိုထားတယ္။ ဒါဟာ လူသားေတြ အျပစ္ စီရင္ျခင္းကေန လြတ္ဖို႕ဘာမွထပ္ လုပ္ေနစရာမလိုေတာ့ဘူး။ ဘုရားကလည္းဘာမွ မေတာင္းဆိုေတာ့ ဘူး၊ အားလံုးလံုေလာက္သြားၿပီ၊ ၿပီသြားၿပီ လို႔ေျပာလိုက္တာျဖစ္တယ္။

လူသားအားလံုးရဲ႕ အျပစ္အားလံုး (အတိိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္) ကိုေယရႈခရစ္အေပၚမွာ တစ္ႀကိမ္တည္းစီရင္လိုက္ၿပီ။ ဒီစီရင္မႈဟာ တူ ညီတဲ႔ တေျပးညီစီရင္မႈျဖစ္တယ္ဆိုတာ သတိျပဳေစခ်င္တယ္။ တစ္ေယာက္အတြက္ တစ္မ်ဳိးမဟုတ္ဘူေပါ့ဗ်ာ။ အနာဂတ္မွာ မလုပ္ေသး တဲ႔အျပစ္ အတြက္ပါ စီရင္လိုက္ၿပီဆိုတာကို ျဖစ္ပါ့မလားလို႔ထင္တဲ႔သူကရွိျပန္တယ္။ သင္ရဲ႕အျပစ္အတြက္ သခင္ေယရႈ ေပးဆပ္တဲ႔အ ခ်ိန္ မွာ သင္ဟာ အနာဂတ္  မွာပဲ ရွိေနတာကုိစဥ္းစားၾကည့္ရင္ သေဘာေပါက္ႏိုင္ပါတယ္။ ကဲ ဒီေတာ့ အမွန္ယံုၾကည္သူဟာ အျပစ္စီရင္ျခင္း ကေန လြတ္ၿပီ။ အခုအ ျပစ္လုပ္မိလို႕ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေနာင္မွာလုပ္မိမယ္႔အျပစ္အတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘုရားကစီရင္ေတာ့မွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ တနည္း အားျဖင့္ယံုၾကည္သူကို အျပစ္စီရင္ မဲ႔အလုပ္ကို ဘုရားသခင္ဟာ လံုးဝဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီ။ဒါပါပဲ။ဒါဆို ယံုၾကည္သူတစ္ေယာက္ဟာ  အျပစ္လုပ္လည္း ဘုရားသခင္က လက္ပိုက္ၾကည့္ေနမွာပဲေပါ့။ ဒီလိုလား။ လံုးဝမဟုတ္ပါ။ ဆံုးမျခင္း ဆိုတာမလြဲဧကန္ရွိပါတယ္။

ဆံုးမျခင္း                                                                        
ဆံုးမျခင္းဆိုတာဘာလည္း။ ဓမၼေဟာင္း၊ ဓမၼသစ္ ႏွစ္ခုလံုးမွာသုံးတဲ႔ ဆံုးမျခင္းစကားလံုးဟာ ပဲ႔ျပင္ျခင္း၊ လမ္းတည့္ေပးျခင္း၊ အမွားျပင္ ေပးျခင္း၊ ေလ႔က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း စသည္ျဖင့္ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ အျပစ္အတြက္ ဒါဏ္ေပးျခင္း၊ စီရင္ျခင္းလို႔ အဓိပၸါယ္မရပါဘူး။ ဘုရားသ ခင္ရဲ႕ ဆံုးမျခင္းအေၾကာင္းကို ေဟၿဗဲ ၁၂ း ၄-၁၂ ထဲကေန အဓိကထားၿပီး တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ဒီက်မ္းပိုင္းရဲ့ လိပ္စာကေတာ႔ ယံုၾကည္သူဆီ ကို ဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ငါ့သားဆိုတဲ႔ လိပ္မူျခင္းကေန ဒါကိုေသခ်ာေစပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ဆံုးမတာလဲ ။
က်မ္းစာကရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ဘုရားရဲ့သားေတြျဖစ္လို႔ပါပဲ။ အေဖဆိုတာသူ႔ရဲ့ သားေတြကို ဆံုးမရမယ္။ ပဲ့ျပင္ရမယ္။ဒီလိုလုပ္ရတဲ႔အေၾကာင္းရင္းက ခ်စ္လို႔ျဖစ္တယ္။(၁၂ း ၆-၇) မခ်စ္ရင္လြတ္ထားလိုက္မယ္။ ျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္ေပါ့။ အျပန္အ လွန္ အေနနဲ႔ေျပာရရင္ သား၊ သမီး တိုင္းဟာသူ႔မိဘရဲ့ ဆံုးမတာခံရမွာျဖစ္တယ္မဟုတ္လား။သူ႕ရဲ့ဆံုးမတာကိုခံစရာမလိုဘူး။ ခံလည္းမ ခံ ခဲ့ဖူးဘူး ဆိုရင္ ေတာ့ အဲဒိလူဟာ ဘုရားရဲ့သားမဟုတ္လို႔ပဲ။က်မ္းစာကဒီအတိုင္းေျပာတယ္။( ၁၂ း၈)။ ဒီေတာ့ ဘုရားသခင္ဟာ သူ႔ရဲ့သား ေတြကို ခ်စ္တဲ့အတြက္ ေသခ်ာေပါက္ဆံုးမမယ္ ဆိုတာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပါပဲ။ (ဗ်ာ ၃း၁၉) ငါခ်စ္သမွ်ေသာသူတို႕၏ အျပစ္ကိုငါ စစ္ေဆး၊ သူတို႔ကိုဆံုးမတတ္၏။ ဘာေၾကာင့္ဆံုးမတာလဲ။ခ်စ္လို႔။


ဘယ္လိုဆံုးမသလဲ
စကၤာပူက တရားေဟာဆရာတစ္ေယာက္ ေရးတဲ႔စာအုပ္ထဲမွာ ဒီလိုေရးထားတာဖတ္ဖူးတယ္။ ဒီ ေဟၿဗဲမွာေျပာတဲ႔ ဆံုးမျခင္း ဆို တာ မိဘကသူ႔ရဲ့ကေလးငယ္ကို ႏႈးညံ့သိမ္ေမြ႕ေပ်ာ့ေပ်ာင္းညွင္သာစြာ ေစာင့္ေရွာက္ပဲ့ထိမ္းေပးျခင္း ျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ဘုရားသခင္ ဟာခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွင္ျဖစ္တယ္။ သိုးထိမ္းျဖစ္တယ္။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဆိုတာ ဂ်ဳိးငွက္။ ႏႈးညံ့တယ္။ သိမ္ေမြ႔တယ္။ ဒါအမွန္ဘဲလား။ ဟုတ္ကဲ႔။ ဒီယူဆမႈမွာ အမွန္တရားရဲ့ အစိတ္အပိုင္းတခ်ဳိ႕ ပါဝင္ေနတယ္ဆိုတာ ျငင္စရာအေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ ဒါေပ မယ္႔ ဒါဟာအခ်ိန္တိုင္း၊ အေျခအေနတိုင္း အတြက္မဟုတ္ဖူး ဆိုတာနဲ႕ ဘုရားသခင္မွာ ဒီလကၡဏာေတြပဲ ရွိတာ မဟုတ္ဖူးဆိုတာကိုေတာ့ အထက္ကေျပာတဲ့ဆရာ မသိပဲ မေနဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္ယံုၾကည္တယ္။သိသိႀကီးနဲ႔ ဆံုးမျခင္းကိစၥမွာ ခဏႏွာေစးထားတာ ျဖစ္ေနမလားေတာ့ မသိပါဘူး။ ဒီေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ့ ဆံုးမျခင္းဟာ ဘယ္လိုလဲ။ ပါးပါးေလးလား။ ထူတတ္သလား။က်မ္းစာမွာသံုးတဲ႔ စကားလံုးေတြကေန ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။


ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ဗမာက်မ္းစာ(ယုဒသန္) မွာေတာ့ ဆံုးမျခင္း စကားလံုးကိုပဲ ပံုေသသံုးထားပါတယ္။ အဂၤလိပ္က်မ္းစာေတြမွာေတာ႔ အခန္းငယ္ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု မတူပဲ  ဆံုးမျခင္းဆိုတဲ႔စကားကို ေဝါဟာရ အသံုးေျပာင္းၿပီးသံုးထားပါတယ္။ေနာက္ၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ က်မ္းကြဲ ေတြမွာ  က်မ္းပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ထဲကိုပဲ မတူညီတဲ့ ဘာသာျပန္မႈေတြရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ မူရင္း ဂရိ စကားလံုးရဲ့ အဓိပၸါယ္ကိုက အဲဒိလိုဘာသာ ျပန္ႏိုင္တဲ႔ အဓိပၸါယ္ေတြသက္ေရာက္ေနလို႔ ျဖစ္တယ္။ ေဝါဟာရေျပာင္းတာသက္သက္လို႔ေတာ့ေျပာလို႔မရပါဘူး။ ဆံုးမျခင္းသေဘာနဲ႔ သူ႔ရဲ့အတိမ္အ နက္ပါ ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။ စကားလံုးအားလံုးကိုစုစည္းလိုက္ရင္ ဆံုးမျခင္းရဲ့ပံုသဏၭာန္၊ ပမာဏကို ပိုၿပီး ထင္ထင္ရွားရွား နားလည္ႏိုင္လာပါ တယ္။ ဒီေတာ႔ ေဟၿဗဲ ၁၂း၄-၁၂ ထဲမွာ ဆံုးမျခင္းအတြက္သံုးထားတဲ႔ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္စ ကားလံုးေတြကိုၾကည့္ရေအာင္။
chasten (အျပစ္ေပးဆံုးမသည္ )၊  punish ( ျပစ္ဒါဏ္ေပးသည္ )၊  whip ( က်ာပြတ္ႏွင့္ရုိက္သည္ )၊  courage(အ ျပစ္ဒါဏ္ ေပးသည္ ၊ ႀကိမ္ေဆာ္သည္ )၊  discipline ( စည္းကမ္းၾကပ္မတ္သည္၊စည္းကမ္းရွိေအာင္ ဒါဏ္ခပ္သည္ )၊  train( ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးသည္ )၊   correct    (အမွားျပင္ေပးသည္ )၊  rebuke ( ျပစ္တင္ႀကိမ္းေမာင္းသည္ )၊  reprove ( ျပစ္တင္ႀကိမ္းေမာင္းမာန္မဲသည္ )၊  showing your wrong  (   အ မွားေဖာ္ျပသည္  ) ဆိုတဲ႔ စကားလံုး ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ကဲ ဒီစကားလံုးေတြကို သံုးသပ္ၾကည့္႔ရင္ ဘုုရားသခင္ရဲ့ဆံုးမျခင္း ဆိုတာ အၿမဲတမ္းေပ်ာ့ ေျပာင္းညွင္သာႏႈးညံ့ေနတာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ေတြ႕ရေပလိမ့္မယ္။ မွားေနသူရဲ့ အသိတရားေပၚမူတည္ၿပီ လိုအပ္သ လိုကိုင္တြယ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ ကိုင္တြယ္မႈသက္ ေရာက္တဲ႔အခါ ခံစားရတဲ႔သူဘယ္လိုျဖစ္ႏိုင္လဲဆိုတာကိုလည္းသတိေပး ထားပါတယ္။ ဆိုလိုတာက သင့္ကိုဘုရားက ဆံူးမလာတဲ့အခါ သင့္စိတ္ထဲမွာ အဲဒီလိုေတြမျဖစ္ဖို႕ သတိေပးထားတာျဖစ္တယ္။ ဘယ္လုိ ျကိုသတိေပးထားလဲ ၾကည့္ရေအာင္။  အခန္းငယ္ငါးမွာ ေပါ့။ ဗမာက်မ္းစာအရ ဒုတိယစာေၾကာင္းမွာ သင္၏အျပစ္ကို စစ္ေဆးေတာ္မူ ေသာအခါ စိတ္မပ်က္ႏွင့္ ။  အဲဒိစိတ္မပ်က္ႏွင့္ ဆိုတဲ႔စကားစုက ဆံုးမျခင္းခံရစဥ္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္တဲ႔ခံစားမႈကို ၿကိုတင္သတိေပးခ်က္ ျဖစ္တယ္။ မတူညီတဲ့ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ကြဲေတြမွာေတာ့ ဒီလိုသံုးထားတယ္။ faint  (မူးေမ့မလိုျဖစ္သည္၊သတိလစ္သည္)   discourage ( စိတ္ပ်က္ အားေလ်ာ့သည္)၊  resent (မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္သည္)၊   lose heart( စိတ္ဓါတ္ က်သည္) ။  အဲဒီလိုျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။ ျဖစ္မသြားပါနဲ႕ေပါ့။ ကဲ ဒါဆိုပါးပါးေလးလို႔ေျပာလို႔ရပါ့မလား။


ဆံုးမျခင္းရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္
ဘာေၾကာင့္ဘုရားကကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ အမွားလုပ္ရင္ ဆံုးမေနရတာလည္း။အျပစ္စီရင္ျခင္းကို ရုတ္သိမ္းၿပီးၿပီ၊ကယ္တင္ ျခင္း ေပး ၿပီးၿပီပဲ၊ ထားလိုက္ေတာ့ေပါ့။ သန္႔ရွင္းတဲ႔ဘုရားက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုကယ္တင္ျခင္းကိုေရာက္ေစကတည္းက သူ႔မွာရည္ရြယ္ခ်က္ရွိတယ္။ အဲဒါဘာလည္းဆို ရင္ ေကာင္းတဲ႔အက်င့္မွာ က်င္လည္ဖို႔(ဧ ၂း၁ဝ)၊ၿပီးေတာ့ သူသန္႔ရွင္းသလို သူ႔သားေတြကိုသန္႔ရွင္းတဲ႔အသက္တာ ရွိေစလိုတဲ႔အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ တယ္။(၁ေပ ၁း၁၆၊ေဟ ၁၂း၁ဝ)။ဒါေၾကာင့္ အဲဒိအလိုေတာ္ထဲကေန ေခ်ာ္ထြက္သြားတဲ႔သူကို ဘုရားက နည္း မ်ဳိးစံုနဲ႔ျပန္ဆြဲထဲ႔မွာပဲ။တကယ္ေတာ႔ဒါ ဟာ ႀကီးမားတဲ႔ဘုရားေမတၱာရဲ႕ စီးဆင္းမႈျဖစ္တယ္။ဝမ္းနဲစရာေကာင္းတာက ဘုရားရဲ႕ဆံုးမျခင္း ေမတၱာကိုနားမလည္၊လက္မခံလိုတဲ႔သူေတြက ဆံုးမ ျခင္းဆိုတာမရွိဘူး။ ဒီလိုသာဆံုးမတတ္ရင္ ဘုရားဟာ အျပစ္မရွိအျပစ္ရွာေနတဲ႔ ကမၻာ့ ရဲမင္းႀကီးေပါ့ဆိုၿပီး ခနဲ႔ခ်င္ၾကေသးတယ္။ၾကားရတာ စိတ္ လည္းဆိုးခ်င္တယ္။သနားလည္းသနားတယ္။ ဒီလိုလက္မခံ၊ ေရွာင္ထြက္လို႔ ဘုရားလက္ကလြတ္မွာမွမဟုတ္တာဗ်ာ။
တကယ္ေတာ့ ဘုရားဆံုးမတာကိုေၾကာက္ရမယ့္အရာမဟုတ္ဘူး။ဝမ္းေျမာက္စြာ လက္ခံရမယ့္အရာ။အစကတည္းက အသက္တာကို ဘုရား ႏွစ္သက္တဲ႔ အလိုေတာ္လမ္းထဲမွာေလွ်ာက္ခ်င္တဲ႔သူအတြက္ေတာ့ ကိုယ္လမ္းေခ်ာ္သြားမိတဲ႔အခ်ိန္မွာ  ဘုရားကျပန္တဲ႔ေပးတာကို ပဲ့ျပင္ျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ဆိုပါလားလို႔နားလည္ၿပီး  ၾကည္ႏႈးဝမ္းေျမာက္မွာအမွန္ျဖစ္တယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႔ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းမွာမလြဲ ဧကန္ျဖစ္တယ္။(ေဟ ၁၂း၁၁)


ဆံုးမျခင္းရဲ႕သေဘာသဘာဝ
ကေလးတစ္ေယာက္ကို ဘယ္လိုဆံုးမရမလဲဆိုတာ နားလည္တဲ့ပံုမွန္မိဘတစ္ေယာက္ပင္လွ်င္ ထစ္ကနဲဆိုတုတ္ဆြဲရုိက္၊ နရင္းအုပ္ ဆို တာမရွိပါဘူး။လူသားမိဘထက္ လူအေၾကာင္းပိုနားလည္တဲ႔ ဘုရားသခင္က ဘယ္သားကို ဘယ္လိုဆံုးမရမလဲဆိုတာ  ေကာင္းေကာင္း  နားလည္ တာေပါ့။ စကားနဲ႕(ႏႈတ္ကကတ္ေတာ္နဲ႔)စမယ္။ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ပ်က္မႈေတြနဲ႔လည္းသင္မယ္။ေျဖာင္းေျဖာင္းဖ်ဖ်ေလးေပါ့။ အဲဒိမွာ ပဲ အမွားသိၿပီးျပဳျပင္ ရင္ရပ္မယ္။ ဒါမွမရေသးရင္ ေနာက္တဆင့္တက္မယ္။ ဒီအဆင့္မွာ နားလည္သြားရင္ ရၿပီ။ မရရင္ ေနာက္တဆင့္ ေပါ့။ ဘုရားကစိတ္ရွည္တဲ့ ဘုရား၊အေကာင္းကို အၿမဲေမ်ာ္လင့္ေနတဲ႔ဘုရား မဟုတ္လား။(သု ၂၉း၁)
ဒါေၾကာင့္ အျပစ္လုပ္မိတာ၊ မွားတာခ်င္းတူတာေတာင္မွ အမွားျပင္ေပးတာ၊လိုအပ္လို႔ဆံုးမခံရတာခ်င္းတူမွာ မဟုတ္ဘူး။ တစ္ ေယာက္ ခ်င္းရဲ့ လည္ပင္းခိုင္တာခ်င္းမတူဘူး မဟုတ္လား။နဲနဲျပန္ဆက္စပ္ရရင္ အျပစ္စီရင္တာက်ေတာ့ ဒီလိုမဟုတ္ဘူး။အျပစ္တူရင္ ျပစ္ဒါဏ္အတူတူပဲ၊ ဒါကြာျခားတယ္။ ဆံုးမမႈပမာဏက ဘယ္ေလာက္ျပင္းထန္သြားႏိုင္လဲ။ ဘယ္လိုမွ ေနာင္တမရႏိုင္ဖူးဆိုရင္ေတာ႔ အသက္ရွင္ေနျခင္းေၾကာင့္ရမယ္႔အ ခြင့္အေရးေတြ ဆံႈရံႈးေစလိမ္႔မယ္။ ဒါကိုေသျပစ္လို႔ေခၚၾကတယ္။ ေျမႀကီးေပၚမွာဆက္ထားလို႔ သူ႔အတြက္လည္းအက်ဳိးမရွိ သူတပါးအတြက္လည္းအ က်ဳိးမရွိေတာ့တဲ့ ဒီလူကို သ႔ူယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ရထားတဲ့ ထာဝရေနအိမ္ကို ျပန္ေခၚထားလိုက္တာေပါ့။ ဒီေန႔ ေျမႀကီးေပၚမွာ အသက္ရွင္ေနတယ္ ဆိုတာ ထာဝရကာလအတြက္ ျပင္ဆင္ဖို႔ရတဲ႔အခ်ိန္နာရီ အခြင့္ အေရးမဟုတ္လား။ ဒါကိုလက္လြတ္သြားၿပီေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားဆံုးမျခင္းမွာ ပါးသလား ထူသလားဆိုတာက အမွားလုပ္တဲ႔သူရဲ႔ ျပဴ ျပင္မႈကို ခံယူတဲ႔အေပၚမွာ မူတည္တယ္။


ဘယ္လိုတုန္႔ျပန္မလဲ
ကဲဒါဆို ဘုရားသခင္ရဲ႕ဆံုးမျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးအၾကမ္းျပင္းေတာ႔ ရပါၿပီ။ဘယ္လိုတုန္႔ျပန္ရမလဲဆိုတာ က်မ္းစာကေန ဆက္သင္ ယူရ ေအာင္။ပထမဆံုးေတာ့ ေဟၿဗဲမွာပါတာကို အရင္ေလ့လာရေအာင္။အခန္းငယ္ငါးမွာ ထာဝရဆံုးမေတာ္မူျခင္းကို မမွတ္ဘဲ မေနႏွင့္။ ထံုးစံအတိုင္း တျခားဘာသာျပန္မႈေတြကိုၾကည့္ရေအာင္။  despise (အထင္အျမင္ေသး၊မေလးမစားလုပ္သည္)၊  angry (ေဒါသျဖစ္သည္)၊ think lightly (ေပါ႔ ေပါ႔သေဘာထားသည္)၊ ဘုရားသခင္က ဆံုးမတဲ႔အခါ အဲဒီလိုသေဘာမထားနဲ႔ လို႔သတိေပးထားတာျဖစ္တယ္။ အေလးအနက္သေဘာထားၿပီး အေျခအေနအေပၚ အာရုံစိုက္ဖို႔လိုတယ္။ဒါပထမအဆင့္။

ၿပီေတာ့ ကိုယ္အျပစ္ကို ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ရမယ္။ ဒီမွာျပႆနာနဲနဲ ရွိတယ္ဗ်။ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္းဆိုတာ မလိုဘူးလို႔ မိုက္မိုက္ မဲမဲေျပာတာ ၾကားရတယ္။ဘုရားက ကာလသံုးပါး အျပစ္ေတြကို ခြင့္လြတ္ေပးၿပီး ျဖစ္လို႔အျပစ္အတြက္ေတာင္းပန္ေနစရာ မလိုေတာ့ ဘူးဆိုၿပီ ဓမၼဥာဏ္ကြန္႔ျမဴး လိုက္တာျဖစ္တယ္။ အျပစ္စီရင္ျခင္းကေန လြတ္ျခင္းရဲ႕ သေဘာအတိုင္း အျပစ္စီရင္မခံရဖို႔ ေတာင္းပန္စ ရာ မလိုပါဘူး။စီရင္ျခင္းက ၿပီးသြားၿပီကိုး။ အခု ၁ ေယာ ၁ း၉ မွာ ေတာင္းပန္ခိုင္းတာက ဒီအတြက္မဟုတ္ေပဘူးေလ။ အရင္ဆံုး လက္ခံရ မွာက ဒီက်မ္းခ်က္ဟာ ေျပာင္းလဲၿပီးသားလူ၊ ယံုၾကည္သူကို ေျပာတာျဖစ္တယ္ဆိုပဲ။ က်မ္းအဆက္အစပ္အရ ဒါျငင္းခံုစရာအ ေၾကာင္းမ ရွိပါ။ ငါတို႔အျပစ္ကိုလြတ္၍လို႔သာေျပာ ထားတာျဖစ္ၿပီး အျပစ္စီရင္ျခင္းမွ လြတ္ျခင္းလို႔ ေျပာထားတာမဟုတ္ဘူး။ အထက္မွာေျပာခဲ႔သ လိုပဲ ကိုယ့္အမွားကိုေစာေစာသိၿပီး ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ရင္ နာက်ဥ္မယ္႔ ဆံုးမျခင္းကေန လြတ္ရတာေပါ့။ ဒီမွာအေရးႀကီးတာက စစ္မွန္တဲ႔ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။ ခြင့္လြတ္ျခင္းကိုေတာင္းခံတဲ့ အခါမွာ ပူးတြဲယူရမယ္႔အရာရွိ တယ္။ အဲဒါက ဒုစရုိက္အျပစ္ကေန သန္႔ရွင္းေစျခင္းျဖစ္တယ္။ တနည္းအားျဖင့္ဆိုရင္ ဒီအျပစ္ကို ထပ္မံမလုပ္ေစေတာ႔တဲ႔ အျပစ္ကိုေအာင္ဲျမင္ ျခင္းျဖစ္တယ္။ဒါေၾကာင့္ မိမိအျပစ္ကိုသိၿပီး ခြင့္လြတ္ျခင္းအတြက္သာမကပဲ အျပစ္ကေနေအာင္ျမင္ျခင္းရဖို႔ ဆႏၵရွိရမယ္။ဒါမွ စစ္မွန္တဲ႔ ဝန္ခ် ေတာင္းပန္မႈျဖစ္  တယ္။ ဂတိေတာ္အတိုင္း အက်ဳိးကိုခံစားရမယ္။


ယံုၾကည္သူတခ်ဳိ႕အားျဖင့္ ကိုယ္႔ရဲ႕အမွားကိုသိျမင္ေစတာဟာလည္း ဘုရားသခင္ရဲ႕ေျပာ႔ေျပာင္းညွင္သာတဲ႔ဆံုးမပဲ႔ျပင္မႈ နည္းလမ္း တစ္ခုျဖစ္ တယ္။ဒါေၾကာင့္ ပြင့္လင္းၿပီးထင္သာျမင္သာရွိတဲ႔ မိႆဟာရရွိဖို႔လိုတယ္ (၁ေယာ ၁း၇)။ အလင္းထဲမွာရွိတယ္ဆိုတာ ဟန္ ေဆာင္ဖံုး ကြယ္မႈမရွိတဲ႔ ဆက္ဆံေရးမ်ဳိး ျဖစ္တယ္။ဒါမွ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အျပစ္ေဖာ္ျပလို႔ရမွာေပါ႔(၂တိ ၃း၁၇)။ ေမတၱာျပ ေထာက္စာၾကည့္ရႈလို႔ရမယ္မဟုတ္လား (ေဟ ၁ဝး၂၄-၂၅)။ဒီလိုလူဟာ လမ္းမွားေနရင္ေတာင္ လမ္မွန္ျပန္ေရာက္ဖို႔ လြယ္တာေပါ႔။
ေနာက္ဆံုးခြန္အားေပးျခင္တာကေတာ႔ ဘုရားသခင္ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို လမ္းေၾကာင္းမွန္မွာရွိဖို႔အတြက္ အထပ္ထပ္အနည္းနည္း  ဆံုးမမွာမွန္ေပမဲ႔ အဲဒါကိုေျမာ္လင့္ၿပီးေၾကာက္ရြံ႕စိတ္နဲ႔အသက္ရွင္ရမွာမဟုတ္ဘူး။ ငါအျပစ္လုပ္ရင္ ဘုရားကဆံုးမမွာ၊ငါ့ကိုဆံုးမေတာ႔မ လားမသိဘူးဆိုတဲ႔ အ ေတြးက အျပစ္လုပ္မယ္႔စိတ္ကေန စေနတဲ႔အသက္တာ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါဟာအရႈံးရဲ႕ အစလို႔ေျပာလို႔ရတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ရဲ႕ ပဲ႔ျပင္မႈေအာက္မွာ အျပစ္ကိုေအာင္ျမင္တဲ႔သူဆိုတာအမွန္သိၿပီး ဘုရားသားတစ္ေယာက္ပီပီ အသက္ရွင္ေနတဲ႔သူျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ႔ အမွန္တရားေပၚမွာရပ္ၿပီး အသက္ရွင္ရ မယ္။(သု ၃း၅-၆၊ဧ ၅း၁)။ဘယ္အေျခအေနမွာျဖစ္ျဖစ္၊ဘယ္အခ်ိန္မွာျဖစ္ျဖစ္ ဘုရားထံရဲရဲ ဝံ့ဝံ့တိုးဝင္ၿပီးအားယူရမယ္၊အကူအညီယူရမယ္(ေဟ၄း၁၆)။


ကြၽန္ေတာ္တို႔ကမွားတတ္တယ္ဗ်ာ။ဒါကိိုသိေနတဲ႔ဘုရားက ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ထိမ္းသိမ္းပဲ႔ျပင္ေပးေနတယ္။ဘယ္ေလာက္ေက်းဇူး တင္ဖို႔ေကာင္းသလဲ။ဝမ္းေျမာက္ဖို႔ေကာင္းသလဲ။ဒါကိုအေတြးေခ်ာ္ၿပီး ဘုရားကအျပစ္လိုက္ရွာေနတာပဲလို႔ ေတြးရင္ေတာ႔ ေက်းဇူးေတာ္တခု ဆံုးရႈံးရၿပီေပါ့။
ဒါေၾကာင့္ ဘုရားဆံုးမျခင္းဆိုတာ ဘုရားရဲ႕သေဘာကိုသိတဲ႔သူ၊ ဘုရားနဲ႔သြားလာရတာေပ်ာ္ေမြ႔တဲ႔သူ၊အသက္တာကို ဘုရားရဲ႕ အလို ေတာ္ ေအာက္မွာရွင္လိုသူအတြက္ ပါးတာထူတာ အေရးမႀကီးေတာ့ပါဘူး။ေကာင္းးကင္အဖရဲ႕ ေမတၱာနဲ႔ ထိေတြ႔ရျခင္းလို႔ ခံစားရမွာ အမွန္ျဖစ္တယ္။
ဘုရားသခင္ရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္ေမတၱာတစ္ပါးျဖစ္တဲ႔ ဆံုးမသြန္သင္ အမွားျပင္ေပးျခင္းရဲ႕ အရိပ္ေအာက္မွာ လြတ္လပ္ျခင္း၊သန္႔ရွင္းျခင္း အ သက္တာရရွိၿပီး ေအာင္ျမင္လ်က္ ဘုရားဘုန္းထင္ရွားေစေသာ သူေတြျဖစ္ပါေစ။                                                                  

ခင္ေမာင္ဝင္း(ရြာငံ)