ဖန္ဆင္းျခင္းအခ်ိန္ကာလ


ေလာမဲ

ခရစ္ယာန္သမၼာက်မ္းစာသည္ေဟၿဗဲႏွင့္ေဟလသ ဘာသာမ်ားမွ ဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာတြင္ေဖၚျပ ေလ ့ရိွေသာ အခိ်န္ကာလ “တစ္ရက္” ကိုယခုေခတ္အမ်ားစုက “ ၂၄ နာရီ” ဟုနားလည္ထား သူ မ်ား ပါ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမာၻဦးက်မ္းတြင္ပါေသာ ကမာၻေျမႀကီး ဖန္ဆင္းျခင္းကာလ ကို ၂၄ နာရီ တစ္ရက္ဟု သတ္ မွတ္ပါက သိပၸံ ပညာ အထူးသျဖင့္ ဘူမိေဗဒသီအိုရီ ႏွင့္ မကိုက္္ညီေၾကာင္းေတြ႔ရပါ သည္။

ကနဦးတြင္ စႀကၤာ၀ဏာ၊ ကမာၻေျမႀကီး၊ အပင္သတၱ၀ါ တို႕ကိုဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းခ်ိန္တြင္ သက္ရိွလူသား တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မရိွသလို မည္သည့္လူသားတစ္ဦးမွ မ်က္ျမင္သက္ေသ မရိွခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ သမၼာက်မ္း စာတြင္ေျပာေသာ ဘုရားသခင္၏ “တစ္ရက္” ဆိုေသာအခ်ိန္ကာလ သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔လူသားမ်ား နားလည္ ထားသည့္ “၂၄ နာရီ” ဟုေျပာ၍မရပါ။ လူသားတို႔နားလည္ထားသည့္ ၂၄ နာရီ တစ္ရက္အတိုင္း သမၼာက်မ္းစာ တြင္ေဖၚျပေသာ တစ္ရက္ ကို ၂၄ နာရီဟု ေျပာ၍မရပါ။

ေရွ႔ေတာ္၌ အႏွစ္တစ္ေထာင္သည္ လြန္ၿပီေသာ မေန႔ကဲ့သို႔၎၊ ညဥ့္ယံတယံကဲ့ သို႔၎ ျဖစ္ပါ၏။ ဆာလံက်မ္းအခန္းၾကီး ၉၀း၄

ခ်စ္သူတို႔၊ ထာဝရဘုရားမွာ ကာလတရက္သည္၊ အႏွစ္တေထာင္ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ အႏွစ္တေထာင္သည္တရက္ ကဲ့သုိ႔ ၄င္း ျဖစ္သည္အရာတခုကို မေမ့ေလ်ာ့ၾကႏွင့္။ ရွင္ေပတရုၾသဝါဒစာဒုတိယေစာင္  ၃း၈

အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္ ၂ ခုကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာတြင္ ပါရိွသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အသံုးအႏႈံး တစ္ရက္ သည္ ၂၄ နာရီမဟုတ္ေၾကာင္း သက္ေသျပေနပါသည္။

ဖန္ဆင္ျခင္းအခ်ိန္ကာလ “တစ္ရက္” သည္ “အႏွစ္တစ္ေထာင္” ေလာ၊ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားတစ္ခု ေလာ ဆိုၿပီး ဆက္လက္ေလ့လာၾကပါစို႔။

သမၼာက်မ္းစာ၏ မူလဟီဗရူးဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ က်မ္းစာကိုေလ့လာၾကပါစို႔။ ေဟျဗဴး ဘာသာစကား သည္ စကားလံုးၾကြယ္၀မႈ႕ သိပ္မမ်ားေပ။ (အဂၤလိပ္ေ၀ါဟာရစကားလံုးသည္ ၅ သိန္းေက်ာ္ရိွၿပီး ေဟျဗဴး ေ၀ါဟာရ စကားလံုးသည္ ၈၇၀၀ သာရိွေၾကာင္းသတိခ်ပ္သင့္ပါသည္။ )

ေန႕/ ရက္ (Day) ကို ဟီျဗဴးဘာသာျဖင့္ ေယာင္ “ YOM” ဟုသံုးထားပါသည္။  “YOM” ကို ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲ တြင္ အခ်ိန္ (Time)၊ ႏွစ္ (Year)၊ အသက္ႀကီးျခင္း (Age)၊ အစဥ္  (Always) ၾကာျမင့္ေသာအခ်ိန္ကာလ (Season) ဟုဘာသာျပန္ထားေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။

 

အခ်ိန္ (Time)

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္ “YOM” ကို အခ်ိန္ (Time) ဟု ၆၇ ႀကိမ္ဘာသာျပန္ထားပါသည္။  အခ်ိန္ေစ့ေသာအခါ၊ ကာဣနသည္ ထာဝရဘုရားထံပူေဇာ္သကၠာဘုိ႔၊ ေျမအသီးကိုေဆာင္ခဲ့၏။ ကမာၻဦးက်မ္း ၄း၃။

 

ႏွစ္ (Year)

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္ “YOM” ကို ႏွစ္ (Year) ဟု ၄ ႀကိမ္ဘာသာျပန္ထားပါသည္။

၃ရာ ၁း၁၊ ၆ရာ ၂၁း၁၉။ အာ ၄း၄။

ရွင္ဘုရင္သည္ တာရွည္စြာ နာ၍၊ ႏွစ္ႏွစ္ေစ့ေသာအခါ၊ အနာျပင္းထန္ေသာေၾကာင့္၊ အူထြက္၍ အသက္ခ်ဳပ္ေလ၏။ ျပည္သားတို႔သည္ ဘုိးေတာ္ေဘးေတာ္ တို႔အဘုိ႔၊ မီးရႈိ႔ျခင္းကို ျပဳသကဲ့သုိ႔၊ ထုိမင္းအဘုိ႔ မျပဳ။ ရာဇ၀င္ခ်ဳပ္ဒုတိယေစာင္ ၂၁း၁၉

အသက္ႀကီးရင့္ (Age)

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္ “YOM” ကို အသက္ႀကီးရင့္ (Age) ဟု ၈ ႀကိမ္ဘာသာျပန္ထားပါသည္။

က ၁၈း၁၁၊ ၂၄း၁၊ ၂၁း၂၊ ၂၁း၇၊ ၄၇း၂၈။  ေယာရႈ ၂၃း၁၊ ၂၃း၂။  ဇာ၈း၄။

ထိုအခါ အာျဗဟံႏွင့္စာရာသည္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္လွၿပီ။ စာရာသည္ မိန္းမတို႔၌ ဥတုေရာက္ၿမဲ ရွိသည္အတိုင္း မေရာက္ၿပီ။

 

အစဥ္ (Always)

‘YOM” ကို တရားေဟာရာက်မ္း ႏွင့္ ရာဇ၀င္ခ်ဳပ္ဒုတိယေစာင္တြင္ အစဥ္ (Always) ဟု ၄ ႀကိမ္ ဘာသာျပန္ ထားပါသည္။ တရားေဟာရာက်မ္း ၅း၂၉၊ ၆း၁၂၊ ၁၄း၂၃။ ရာဇ၀င္ခ်ဳပ္ဒုတိယေစာင္ ၁၈း၇

သူတို႔ႏွင့္သားေျမး အစဥ္အဆက္တို႔သည္ ခ်မ္းသာရမည္အေၾကာင္း၊ ငါ့ကိုေၾကာက႔္ရြံ၍ ငါပညတ္သမွ်တို႔ကို အစဥ္ေစာင့္ ေရွာက္ခ်င္ေသာစိတ္ႏွင့္ ျပည့္စုံၾကပါေစေသာ။ တရားေဟာရာက်မ္း ၅း၂၉

ကာလအခ်ိန္ (Season)

‘YOM’ ကို ၾကာျမင့္ေသာအခ်ိန္ကာလ ဟု ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ ၃ ႀကိမ္ဘာသာျပန္ထားပါသည္။

က ၄၀း၄။ ေယာရႈ ၂၄း၇။ ၆ရာ ၁၅း၁၃

 

ၾကာျမင့္ ေသာကာလပတ္လံုး ဣသေရလအမ်ိဳး၌ မွန္ေသာဘုရားမရွိ။ ၾသဝါဒေပးတတ္ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မရွိ။ တရားလဲ မရွိဘဲေန၍၊

ေဘးေရာက္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္သို႔ ျပန္လာ၍၊  ရွာၾကေသာအခါ အေတြ႔ခံေတာ္မူ၏။  ရာဇ၀င္ခ်ဳပ္ဒုတိယေစာင္ ၁၅း၁၃

 

ဟီျဗဴးဘာသာစကား “YOM” ကို အခ်ိိန္ကာလတစ္ခုျဖင့္ တြင္က်ယ္စြာ သံုးေၾကာင္း ေတြ႔ရသျဖင့္ ၂၄ နာရီ တရက္ဆိုေသာ အတိုင္းတာတခုတည္းယူ ၍မရပါ။ ႏွစ္သန္္းေပါင္းမ်ားစြာၾကာေသာ ဖန္ဆင္းျခင္းကာလ ကို၄င္းကိန္းဂဏာန္းအတုိင္း ကမာၻဦးက်မ္းထဲေရးထားပါက ကနဦးလူမ်ားမည္သို႕နားလည္ႏိုင္မည္နည္း။ သို႔ေသာ္လည္း လူသားမ်ားနားလည္ရန္ ဘုရားသခင္သည္ ဥပမာေပး၍ ေျပာေလ့ရိွပါသည္။

“  သင္၏အမ်ိဳးအႏြယ္ကို ေျမမႈန္႔ကဲ့သို႔ ငါမ်ားျပားေစမည္။ သို႔ျဖစ္၍ လူသည္ ေျမမႈန္ကို ေရတြက္ႏိုင္လွ်င္၊ သင္၏အမ်ိဳးအႏြယ္ကို ေရတြက္ႏိုင္ၾက လိမ့္မည္ ကမာၻဦးက်မ္း ၁၃း၁၆”

ဘုရားသခင္သည္ အာၿဗံဟံအား- “ သင္၏အမ်ိဳးႏြယ္ကို သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ငါမ်ားျပားေစမည္” ဟုေျပာလွ်င္ အာၿဗံဟံျပန္ေမးမည့္ေမးခြန္းမွာ- “ အရွင္ဘုရား သန္းေပါင္းမ်ားစြာဆိုတာ ဘယ္ေလာက္လဲ”

ကမာၻဦးက်မ္းထဲမွ ဖန္ဆင္းျခင္းမ်ားကို သိပၸံပညာႏွင့္ ဆက္စပ္ၾကပါစို႔။

 

တတိယေန႕ဖန္ဆင္းျခင္းကိုေလ့လာလွ်င္ ဘုရားသခင္သည္ အပင္မ်ားကို ဖန္ဆင္းသည့္အခါ မ်ိဳးေစ့မွ ေပါက္ပြားေစျခင္းျဖင့္ အပင္မ်ားကို ပြါေးစပါသည္။

တဖန္ ဘုရားသခင္က၊ ေျမသည္ ျမက္ပင္ကို၎၊ စပါးသီးကိုျဖစ္ေစေသာ စပါးပင္ကို၎၊ ေျမေပၚမွာ မ်ိဳးေစ့ပါလ်က္၊ သစ္သီးမ်ိဳးကိုျဖစ္ေစေသာ သစ္ပင္ကို၎၊ ေပါက္ေစဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္အတိုင္း ျဖစ္ေလ၏။  ေျမသည္ ျမက္ပင္ကို၎၊ စပါးသီးမ်ိဳးကိုျဖစ္ေစေသာ စပါးပင္ကို၎၊ မိမိ၌ မ်ိဳးေစ့ပါလ်က္ သစ္သီးမ်ိဳးကို ျဖစ္ေစေသာ သစ္ပင္ကို၎ ေပါက္ေစ၏။ ကမာၻဦးက်မ္း ၁း ၁၁-၁၂

မ်ိဳးေစ့မွအပင္ႀကီး ထိုမွတဆင့္အသီး ထိုမွတဆင့္ တျခားေဒသသို႕ပ်ံႏွ႔ံေပါက္ပြားသည့္အခ်ိန္သည္ ၂၄ နာရီ ဆိုသည့္ တစ္ရက္အတြင္းမဟုတ္ဘဲ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုၾကာသည္ကို နားလည္ရသလို သိပၸံအေတြးအေခၚ အယူအဆျဖင့္ ဆက္စပ္ ၍ ရႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းသည့္အပင္သည္ အနည္းငယ္မဟုတ္ဘဲ ကမာၻ႔သစ္ေတာအုပ္ကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေၾကာင္းသက္ေသျဖစ္ေနပါသည္။

ပဥၥမေန႔ရက္ဖန္ဆင္းျခင္းတြင္ ကုန္း၊ ေရ ႏွင့္ ေလတြင္ပ်ံႏိုင္ေသာဌက္မ်ားကို မ်ိဳးပြါးျခင္းျဖင့္ ဖန္ဆင္းေၾကာင္း ကမာၻဦးက်မ္း ၁း၂၀-၂၃ တြင္ေတြ႕ရပါသည္။ သိပၸံပညာ ေဖၚျပခ်က္ ျဖစ္ေသာ ကမာၻဦးတြင္ရိွခဲ့ေသာ တရိစာၦန္မ်ား၊ ဒိုင္ႏိုေဆာမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ၄င္းပဥၥမေန႔ ဖန္ဆင္းျခင္း အခ်ိန္ကာလသည္ ႏွစ္သန္းေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီေၾကာင္း နားလည္ႏိုင္ပါသည္။

သိပၸံပညာေတြ႕ရိွခ်က္အတိုင္း ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ ဒိုင္ႏိုေဆာ၊ ဒိုင္ႏိုေဆာ အခ်ိန္ကာလကို သမၼာက်မ္းစာ ျဖင့္ ဆက္စပ္ေလ့လာၾကပါစို႕။

ထိုသို႔ေသာတိရစာၦန္ အေပါင္းတို႔သည္  အခ်ိန္တန္လွ်င္ အစာေကြၽးေတာ္မူေစျခင္းငွာ၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ေနၾကပါ၏။

ကိုယ္ေတာ္ခ်ထား ေတာ္မူသည္အတိုင္း သူတို႔သည္သိမ္းယူၾကပါ၏။ လက္ေတာ္ကို ဖြင့္ေတာ္မူေသာအားျဖင့္၊ သူတို႔ သည္ေကာင္းေသာအရာႏွင့္ ေရာင့္ရဲၾကပါ၏။

မ်က္ႏွာေတာ္ကို လႊဲေတာ္မူလွ်င္၊ သူတို႔သည္ပင္ပန္းၾကပါ၏။ သူတို႔ အသက္ကို ရုပ္သိမ္းေတာ္မူလွ်င္၊ သူတို႔သည္ေသ၍ မိမိတို႔ေျမမႈန္႔ထဲသို႔ ျပန္သြားၾကပါ၏။

တဖန္ဝိညာဥ္ေတာ္ကို လႊတ္္၍ သူတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူသျဖင့္၊ ေျမႀကီးမ်က္ႏွာကို အသစ္ျပဳျပင္ေတာ္မူ၏။  ဆာလံက်မ္း ၁၀၄း ၂၇-၃၀

ဆာလံ၁၀၄ ၏ အပိုက္ငယ္ ၂၉ ႏွင့္ ၃၀ ေဖၚျပခ်က္အရ တိရစာၦန္အားလံုးတို႔၏ အသက္ကိုရုပ္သိမ္းၿပီး ကမာၻ႔ေျမမ်က္ႏွာျပင္ကို အသစ္တဖန္ျပန္လည္ျပဳျပင္ေၾကာင္းေဖၚျပထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမာၻဦးေခတ္ တြင္ရိွခဲ့ေသာ တိရစာၦန္ႏွင့္ဒိုင္ႏိုေဆာမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာတြင္ရိွသျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာ ၏ေဖၚျပခ်က္သည္ သိပၸံပညာယူဆခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေနပါသည္။

 

ကမာၻဦးက်မ္း ၁း၆-၁၀ တြင္ ဘုရားသခင္သည္ မိုးမ်က္ႏွာက်က္၊ ပင္လယ္သမုဒၵရာ ႏွင့္ ကုန္းေျမ ကိုဖန္း ဆင္းေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ ၄င္းဖန္ဆင္းျခင္းမ်ားကို ဆာလံ ၁၀၄း ၂-၉ ႏွင့္ဆက္စပ္ ၍ေလ့လာႏိုင္ပါ သည္။

 

ကိုယ္ေတာ္သည္ ေျမႀကီးကို အဝတ္ႏွင့္ ဖံုးသကဲ့သို႔၊ ပင္လယ္ႏွင့္ ဖံုးေတာ္မူ၍၊ ေရတို႔သည္ ေတာင္မ်ားအ ေပၚမွာရပ္ေနၾကပါ၏။ ဆာလံ ၁၀၄း၆

ကမာၻႀကီးတစ္ခုလံုးကို ေရျဖင့္ဖံုးလႊမ္းထားၿပီး ေရမ်ားသည္ ေတာင္မ်ားအေပၚမွာရပ္ေနၾက၏ ဆိုေသာက်မ္း စကားသည္ ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ားေျပာဆိုေသာ ( Earth ice age) ကမာၻႀကီး၏ေရခဲကာလ ႏွင့္ ကိုက္ညီ ေနပါသည္။

ေတာင္တို႔သည္တက္လ်က္၊ ခ်ိဳင့္တုိ႔သည္ ဆင္းလ်က္၊ သူတို႔ဘို႔ ခြဲေတာ္မူေသာ အရပ္သို႔ေရာက္ ၾကပါ၏။

ေရတို႔သည္ ျပန္လာ၍ ေျမႀကီးကို မလႊမ္းမိုုးေစျခင္းငွာ၊ မေက်ာ္ရေသာနယ္စပ္ကို ပိုင္းျခားေတာ္မူ၏။

ဆာလံ ၁၀၄း ၈-၉

ေတာင္တို႕သည္တက္လွ်က္ ခ်ိဳင့္တို႕သည္ဆင္းလွ်က္ ဆိုသည့္က်မ္းစကားအရ ဖန္းဆင္းျခင္းတြင္ ကမာၻ႔ေျမ လႊာမ်ားလႈပ္ရွားျခင္းျဖင့္ ေတာင္တန္းမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ခ်ိဳင့္၀ွမ္းမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း ထိုမွတဆင့္ ပင္လယ္သမုဒၵ ရာ၊ ျမစ္ေခ်ာင္အင္းအိုင္မ်ား ျဖစ္လာေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ ဘူမိေဗဒသီအိုရီအရ ကမာၻ႔ေျမလႊာျပတ္ေရြ႔ခ်ပ္ မ်ား (Tectonic plate) တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု တြန္းတိုက္ျခင္းမွ ေတာင္တန္းျဖစ္ေပၚလာၿပီး ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေသာအခါ ၄င္းေတာင္တန္းေျမသားမ်ားသည္ သက္တန္းရင့္ ေက်ာက္ျဖင့္သို႔မာေက်ာသြားပါသည္။ ထို႕ ေၾကာင့္သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ယူဆခ်က္သည္ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ႔ရိွၿပီး ကမာၻဦးက်မ္းမွ ဒုတိယေန႔ဖန္ ဆင္းျခင္းသည္ ႏွစ္သန္းေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီ ရိွေၾကာင္း နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ ပထမဆံုး ဖန္ဆင္းျခင္း ျဖစ္ေသာ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမၾကီး၊ အလင္း တနည္းအားျဖင့္ စႀကၤ၀ဏာ၊ ၾကယ္၊ေန ဖန္းဆင္းျခင္းတြင္ ႏွစ္သန္းေပါင္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ရိွေၾကာင္း ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါသည္။ ကမာၻဦးက်မ္း ၁း၂ တြင္ပါရိွေသာ- နက္နဲရာအ ရပ္ကိုေမွာင္မိုက္ဖံုးလႊမ္း ၍” ဆိုေသာက်မ္းစကားသည္ စၾကၤာ၀ဏာ ဂယ္လယ္စီ ရိွ တြင္းနက္ႀကီး ( Black hole) ႏွင့္ ကိုက္ညီေနပါသည္။ ဂယ္လယ္စီ (Galaxy)၊ တြင္းနက္ႀကီး (Black hole) ႏွင့္ ေနျဖစ္ေပၚလာပံု ကို ယခုခ်ိန္ထိ ကမာၻေပၚရိွ မည္သည့္သိပၸံပညာရွင္မွ တိတိက်က်မရွင္းျပ ႏိုင္ေသးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမာၻဦး က်မ္းမွ ပထမဆံုးဖန္ဆင္းျခင္း အခ်ိန္ကာလကို လူ႔ဥာဏ္ျဖင့္ ခန္႔မွန္းရခက္သလို စၾကၤာ၀ဏာတြင္း သိပၸံ ပညာရွင္မ်ား မေတြ႔ရိွေသးေသာ ဘုရားသခင္၏ဖန္ဆင္းျခင္းမ်ားစြာ ရိွေသးေၾကာင္း နားလည္ရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သိပၸံပညာကို ေလ့လာရာတြင္ သမၼာက်မ္းစာကိုခ်န္လွပ္ထား ၍မရသလို သမၼာက်မ္းစာ ကို နက္နက္နဲနဲေလ့လာႏွလံုးသြင္းပါက ဘုရားရွင္ထံမွ ဆုေက်းဇူးမ်ားရရိွႏိုင္ေၾကာင္း ေ၀ဌလိုက္ရပါသည္။

ေလာမဲ