အသစ္ေသာအသက္တာ (အသက္ရွင္ေသာဘုရားကိုရျပီးေနာက္)


Rev. ဆရာျမင့္ေဆြ
ဘန္ေကာက္၊ MCA အသင္းေတာ္ေဒသနာ 11-Sep-2011 (အက်ဥ္းခ်ဳပ္)

ေယာဟန္ သခင္ေယရႈကို ေယာ္ဒန္ျမစ္တြင္ ဗတၱိဇံမဂၤလာေပးခဲ့သည္။ သူသည္ အသတ္ခံရျပီးေနာက္ ေယာဟန္၏ လူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈေနာက္သို႔လိုက္ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔သည္ အစာေရွာင္၊ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား လုပ္ၾကေသာအခါ၊ သခင္ေယရႈ၏ တပည့္ေတာ္မ်ားက သူတို႔ကဲ့သို႔မက်င့္ေသာအခါ ေယရႈကိုေလွ်ာက္ၾက၏။ ထိုအခါ ေယရႈက စပ်စ္ရည္သစ္ႏွင့္သားေရဗူးအသစ္ ထည့္မွျဖစ္မည့္အေၾကာင္းဥပမာႏွင့္ ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ အသက္တာအသစ္ကို လိုက္ေလွ်ာက္ျပီး အသက္ရွင္ေသာ ဘုရားကိုးကြယ္ရာတြင္ စပ်စ္ရည္အသစ္ထည့္ရန္အတြက္ သားေရဗူးအေဟာင္းသည္ ကြဲသြားရန္လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ အသစ္ေသာအသက္တာ သားေရဗူးအသစ္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ လုကာ ၅ း ၃၃-၃၉

ပံုပမာတစ္ခု။ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ေရာက္သြားသူ ယံုၾကည္သူ သူေဌးၾကီးႏွင့္ ေလာကတြင္လံုေလာက္စြာအသက္ရွင္ျပီး ဘုရားအတြက္ပိုလွ်ံေသာေငြမ်ားကို သံုးစြဲေသာ ဆင္းရဲသား၂ဦး၊ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ အတူေရာက္သြားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေကာင္းကင္ဘ႑ာကို စုေဆာင္းေသာ ဆင္းရဲသားမွာ လွပေသာအိမ္ၾကီးရရွိျပီး၊ ေလာကဥစၥာမ်ားကိုစုေဆာင္းခဲ့သူ သူေဌးၾကီးမွာ ေကာင္းကင္ဘံုတြင္ အိမ္ငယ္တစ္ခုသာ ရရွိပါသည္။

မိမိလည္း လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္၂၀ က မယံုၾကည္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္က မယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ျပီး ခ်ိဳင့္ၾကီး၊ငယ္ႏွင့္ ေပးကမ္း၊ လႈဒါန္းႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း .. ယံုၾကည္သူမ်ားမွာ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဘုရားေက်ာင္းလာခ်ိန္တြင္ ေကာင္းကင္ဘ႑ာအျဖစ္ ေပးလႈသူမ်ားျဖစ္လာရန္လိုပါသည္။ ဘုရားေက်ာင္းလာျခင္းမွာ ရယူရန္လား၊ ေပးကမ္းရန္ သက္သက္သြားသူလား ..သတိရဆင္ခ်င္ရန္ျဖစ္သည္။  ဘုရားေက်ာင္းတြင္ အလႈေငြဆပ္ကပ္ရာတြင္ ေပးလႈသူမ်ားကို အဆ၁၀၊ ၃၀၊ ၁၀၀ ပိုမိုေပးလႈႏိုင္ရန္ ပိုမိုေကာင္းၾကီးမ်ားရပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ရုသ၀တၱဳတြင္ ကၠဳသေရလတိုင္းျပည္တြင္ ရွားပါး။ခက္ခဲခ်ိန္ ေနာမိႏွင့္ခင္ပြန္းသည္၊ ၊ သား၂ဦးတို႔ ေမာဘျပည္သို႔ ေရၾကည္ရာ၊ မ်က္ႏုရာ ေရႊ႔ေျပာင္းခဲ့သည္။ ၁၀ႏွစ္ၾကာျပီးသည့္ေနာက္ ေနာမိေယာကၤ်ားလည္းဆံုး၊ သား၂ဦးလည္း ေသဆံုးသြားကာ ေခြ်းမ၂ေယာက္ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ရွိသမွ်ပစၥည္းဥစၥာ၊ကုန္ဆံုး၊ လက္ခ်ည္း အားကိုးရာမဲ့ ျဖစ္ရသည္။ မုဆိုးမ ၃ဦးတြင္ မိခင္သဖြယ္ျဖစ္ေသာ ေနာမိက ကၠဳသေရလျပည္သို႔ ျပန္ရန္ဆံုးျဖတ္သည္။ ငယ္ရြယ္ေသာ ေမာဘအမ်ိဳးသမီး ေခြ်းမ၂ဦးအား ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳျပီး ေနရစ္ရန္ေျပာရာ အငယ္ျဖစ္သူ ရုသက ကၠုသေရလျပည္သို႔ အတူလိုက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ သူမသည္ ကၠဳသေရလတို႔၏ ထာ၀ရဘုရားကို ေနာမိထံမွ တဆင့္ရခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေနာမိကို မိခင္ကဲ့သို႔ တသက္လံုးျပဳစု၊လုပ္ကိုင္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။  ရုသ ၁ း ၁၁-၁၇

ေနာက္ဆံုးတြင္ ေယကၡမေနာမိကို ေကာက္သင္းေကာက္ကာ၊ လုပ္ေကြ်းျပဳစုသည့္ ရုသ၊ မိခင္ၾကိးကဲ့သို႔ျဖစ္သူ ေနာမိ၏ အၾကံအစည္အတိုင္း လုိက္နာေသာအခါ၊ ရုသသည္ သူေဌးၾကီး ေဘာဇ၏ ေရြးေကာက္ျခင္းကို ခံရျပီး၊ သူေဌးမၾကီးျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ ေမာဘအမ်ိဳးပင္ျဖစ္လင့္ကစား ရုသ၏ ေျမးသည္ ဒါ၀ိပ္မင္းၾကီးျဖစ္လာျပီး၊ သခင္ေယရႈ၏ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စာရင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၄ဦးတြင္လည္း ရုသအမည္စာရင္း၀င္ေလသည္။

အသက္တာအသစ္ကို ေလ််ာက္လွမ္းရာတြင္ စပ်စ္ရည္ႏွင့္သာေရးဗူး ပံုပမာအရ၊ အ၀တ္ေဟာင္းကို အထည္သစ္ႏွင့္မဖာေထးရန္၊ စပ်စ္ရည္သစ္ကို သားေရဗူးအေဟာင္းတြင္ မထည့္ရန္ ေယရႈေျပာဆံုခဲ့သည္။ ရုသ၀တၱဳတြင္လည္း ရုသက အသစ္ေသာဘ၀တြင္ ေနာမိသြားေလရာ၊ အိပ္ေလရာ၊ ေသဆံုးရာသို႔ လိုက္ပါပါမည္ဟု ေျပာဆိုကာ အသစ္ေသာအသက္တာကို ေနာမိစီမံသည့္အတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ပါသည္။

အေမရိကားေရာက္ျမန္မာမ်ား ကားတစ္စီး လူ၇ေယာက္ျပြတ္ျပီး စီး၍ ရဲအဖမ္းခံရျခင္း၊  စင္ကာပူေရာက္ျမန္မာမ်ား ပင္နီစူလာပလာစာတြင္ ကြမ္း၊ တံေထြး ေထြးရဲျခင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ စူကြမ္ဗစ္တြင္ လမ္းေဘးေစ်းသည္ဗမာမ်ား ေနထိုင္ခြင့္ရေသာအခါ ေရႊဗမာမ်ား ၾကိးက်ယ္လာျခင္း စသည့္ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားျဖင့္ မေကာင္းေသာ၊ အက်င့္ေဟာင္းမ်ားကို လံုး၀စြန္႔လႊတ္ရန္ ျဖစ္သည္။

အသစ္ေသာအသက္တာတြင္ မိမိဦးေခါင္း မွန္ကန္လာရမည္။
ထို႔ေနာက္ နွလံုးသား ေျပာင္းလဲရမည္။ ဗီဇအက်င့္ေဟာင္းမ်ားမွ ၀ိညာဥ္ေရး (သမၼာတရားအသစ္)အားျဖင့္ အသက္ရွင္ေသာ ထာ၀ရဘုရားကို ကိုးကြယ္သည့္ အသက္တာသစ္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ ေဟာၾကားသြားပါသည္။


Rev. ဆရာျမင့္ေဆြ

Ref:  MCA Thailand
http://www.mcathailand.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538856160&Ntype=2

 

ေဒသနာ MP3 (ႏွိပ္ပါ)