ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ အဖိုးကိုမေပးဘဲ ေျဖာင့္မတ္ေၾကာင္း ထင္႐ွားေစျခင္း Lesson 9 Justified Freely by His Grace


အန္ဒရူး

မိတ္ေဆြ

ျပီးခဲ့ေသာသင္ခန္းစာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အျပစ္အားလုံးကို ဘုရားသခင္ေျဖလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္၏မြန္ျမတ္ ေသာ ဘုန္းအေၾကာင္း သိ႐ွိခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ထာ၀ရအျပစ္လႊတ္ၿပီးျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕အျပစ္မ်ားအ တြက္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ကားတိုင္ေပၚတြင္

Read more: ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ အဖိုးကိုမေပးဘဲ...

ထာ၀စဥ္ျပစ္လႊတ္ျခင္းခံရၿပီး Forgiven Forever! Lesson 8


အန္ဒရူး

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပိုဒ္၊ တမန္ ၁၃း၃၈(ခ)-၃၉(က)

ဘုရားသခင္သည္ သူ၏လူမ်ားကိုအျပစ္လႊတ္ျခင္းခံရေသာသူမ်ား၊ ထိုသူတို႕ႏွင့္ဘုရားသခင္ၾကား ဘာအတားအ ဆီးမွမ႐ွိေၾကာင္း သိေစခ်င္ ပါသည္။ ဘုရားသခင္ထံလာေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ပထမအႀကီးဆုံးလိုအပ္ခ်က္မွာအျပစ္မ်ား လႊတ္ျခင္းခံရဖို႕ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ သိထားဖို႕က၊

Read more: ထာ၀စဥ္ျပစ္လႊတ္ျခင္းခံရၿပီး Forgiven Forever!...

ခရစ္ေတာ္၌ သန္႕႐ွင္းစင္ၾကယ္ျခင္း Sanctified in Christ Lesson 7

အန္ဒရူး

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပိုဒ္ ၊ ၁ေကာ ၁း၂ (က)

ဖတ္ရန္က်မ္းပိုဒ္၊ တမန္ေတာ္အခန္းႀကီး ၁၅

ခ်စ္မိတ္ေဆြ၊

ၿပီးခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာတြင္ ဘုရားသခင္၏မဟာအႀကံေတာ္အေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။ ထိုအႀကံေတာ္မွာ အာဒံ ၏အျပစ္သားမိသားစုမွ လူမ်ားကို ႏႈတ္ယူ၍အသင္းေတာ္တည္းဟူေသာ ၀ိညာဥ္ခႏၡာကိုယ္တစ္ခုတည္းတြင္ အတူ ပူေပါင္း ရန္ျဖစ္သည္။

Read more: ခရစ္ေတာ္၌ သန္႕႐ွင္းစင္ၾကယ္ျခင္း Sanctified in...

ဘုရားသခင္ ေခၚထုတ္ေသာ လူအစည္းအေ၀း God’s Called-Out Assembly Lesson 6


အန္ဒရူး

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပိုဒ္ (၁ေကာ ၁၂း၁၃(က)
ဖတ္ရန္က်မ္းပိုဒ္မ်ား (တမန္ ၂၊ တမန္ ၉း၁-၁၉

ခ်စ္မိတ္ေဆြ၊

ဘုရားသခင္သည္ လူအာဒံကို မဖန္းဆင္ခင္ကတည္းကပင္ လူတို႕သည္ သူ႕အားပုန္ကန္မည္ကို သိနားလည္ ထားပါသည္။ သို႕ေသာ္ ဘုရားသခင္၌ ႀကီးျမတ္ေသာအစီအစဥ္႐ွိပါသည္။

Read more: ဘုရားသခင္ ေခၚထုတ္ေသာ လူအစည္းအေ၀း God’s...

ဘုရားသခင္၏အသစ္ေသာဖန္ဆင္းျခင္း God’s New Creation Lesson 5

အဓိကက်မ္းပုဒ္ ။ ။ ၂ေကာ ၅ း ၁၇

ဖတ္ရန္က်မ္းစာ ။ ။ ၂ေကာ အခန္းႀကီး ၅၊ ေကာ ၁ း ၁-၁၉ ၊ ဧဖက္ ၂ း ၁-၁၀

ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ကားတိုင္ေပၚ၌အေသခံျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ေရြးႏႈတ္ျခင္းကိစၥကို ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သားေတာ္ကိုဂုဏ္ျပဳ၍ စၾက၀ဠာရွိတခုတည္းေသာ

Read more: ဘုရားသခင္၏အသစ္ေသာဖန္ဆင္းျခင္း God’s New...

ဘုရားသခင္၏ႀကီးစြာေသာေအာင္ႏိုင္ျခင္း God’s Great Victory


Lesson 4

အဓိကက်မ္းပုဒ္ ။ ။ ေဟၿဗဲ ၁၀း၁၂၊    ဖတ္ရန္က်မ္းစာ ။ ။ ေယာ ၂၀

ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ

ၿပီးခဲ့သည့္သင္ခန္းစာ၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္လူၾကားရွိ ႀကီးမားေသာအျပစ္ဆိုသည့္ အတားအဆီးကို ခရစ္ေတာ္က မည္သို႔ ဖယ္ရွားခဲ့ပံုကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေလ့လာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကိုယ္စား အျပစ္၏အဖိုးအခကို အျပည့္အ၀

Read more: ဘုရားသခင္၏ႀကီးစြာေသာေအာင္ႏိုင္ျခင္း God’s...

လူသားဘုရား ၏ေသျခင္း The Death of the God-Man


Lesson 3၊  အဓိကက်မ္းပုဒ္ ။ ။ ေဟၿဗဲ ၉ း ၂၆ (ခ)

ဖတ္ရန္က်မ္းစာ ။ ။ လုကာအခန္းႀကီး (၂၃)၊ ေယာဟန္ အခန္းႀကီး (၁)

ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ

ဘုရားသခင္သည္ လူသားကို ဖန္ဆင္းခဲ့ေသာေန႔မွစ၍ လူသားကို အစဥ္အၿမဲ ခ်စ္ခဲ့ၿပီး ေကာင္းခ်ီး ေပးလိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လူ၏ပုန္ကန္မႈႏွင့္အျပစ္သည္ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကို ပိတ္ဆို႔ေစသည့္

Read more: လူသားဘုရား ၏ေသျခင္း The Death of the God-Man

ခါးသီးမႈမွ ခြင့္လႊတ္ျခင္းအျပစ္သို႔ ကူးေျပာင္းျခင္း


ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္) - ခါးသီးမႈမွ ခြင့္လႊတ္ျခင္းအျပစ္သို႔ ကူးေျပာင္းျခင္း
Turning from Bitterness to Forgiveness
Practical Christian Living Course,  Lesson 18

ေသာ့ခ်က္ က်မ္းပိုဒ္။   ခပ္သိမ္းေသာစိတ္တိုျခင္း၊ စိတ္ဆိုးျခင္း၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ ေအာ္ဟစ္ ေငါက္ေငၚျခင္း၊ သူ႔အသေရ ပ်က္ေအာင္ ေျပာဆိုျခင္းတို႔ကို၄င္း၊ ခပ္သိမ္း ေသာမနာလိုျခင္းကို၄င္း၊ သင္တို႔မွပယ္ ရွားၾကေလာ့။ အခ်င္းခ်င္း ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ သနားစံုမက္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ သင္တို႔၏ အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူသကဲ့သို႔ အခ်င္းခ်င္း အျပစ္လႊတ္ျခင္း ရွိၾကေလာ့။ (ဧဖက္၊ ၄း၃၁-၃၂)   

 ၿပီးခဲ့သည့္ သင္ခန္းစာ၌ ကၽြႏု္ုပ္တို႔ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား၏ အေရးႀကီးမႈကို ေလ့လာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ျဖစ္ပ်က္ေသာအရာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္လိုက္ေသာအရာေလာက္ အေရးမႀကီးေပ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေစာ္ကားမႈ (သို႔) ထိခိုက္မႈတစ္ခုခုကို မနာၾကည္းပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ ထိခိုက္မႈ နည္းနည္း သာရွိေပလိမ့္မည္။ အကယ္၍သာ ထိုကိစၥကို နာၾကည္းမည္ဆိုပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို မ်ားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္ သည္။ နာၾကည္းမႈဆိုသည္မွာ အဘယ္ နည္း။ ဤအရာက ထိခိုက္မႈမ်ားကို ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ေစႏိုင္းသနည္း။ ဤနာၾကည္းမႈက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေပၚတြင္ မည္သို႔သက္ေရာက္မႈရွိမည္နည္း။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သည္ နာၾကည္းျခင္းမွ ခြင့္လႊတ္ျခင္းအျပစ္သို႔ မည္သို႔ကူးေျမာက္ႏိုင္မည္နည္း။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤအေရးႀကီးေသာေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖမ်ားကို ဤ သင္ခန္းစာ တြင္ ရွာၾကမည္ျဖစ္သည္။

 

.
Read more: ခါးသီးမႈမွ ခြင့္လႊတ္ျခင္းအျပစ္သို႔ ကူးေျပာင္းျခင္း

ဘုရားသခင္၏ ဒုတိယလူ God’s 2nd Man Lesson 2


အန္ဒရူး

အဓိကက်မ္းပုဒ္ ။ ။ ၁ေကာ ၁၅း ၄၇
ဖတ္ရန္က်မ္းစာ ။ ။ လုကာ အခန္းႀကီး ၁၊၂

ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ

ဘုရားသခင္ႀကီးစြာေသာကယ္တင္ျခင္းကို နားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္မွာ ဘုရားသခင္သည္ အာဒံႏွင့္ ခရစ္ေတာ္တည္း ဟူေသာ လူႏွစ္ေယာက္အေပၚတြင္ မူတည္၍ လူတမ်ိဳးႏြယ္လံုးကို ကိုင္တြယ္သည္ကို နားလည္

Read more: ဘုရားသခင္၏ ဒုတိယလူ God’s 2nd Man Lesson 2

ဘုရားသခင္၏ပထမလူ (သင္ခန္းစာ - ၁) God’s First Man Lesson1


အဓိကက်မ္းပုဒ္ ။ ။ ေရာမ ၅ း ၁၂

ဖတ္ရန္က်မ္းစာ ။ ။ ကမၻာ ၁၊ ၂ ၊ ၃

ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ

သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ လူသားသည္ အျပစ္ေၾကာင့္ လံုး၀ပ်က္စီးလ်က္ရွိပံုႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ႀကီးစြာေသာ ကယ္တင္ျခင္း အေၾကာင္းကို ေျပာျပထားသည္။ ေတာက္ပထြန္းလက္၍ အနာအဆာမရွိေသာ စိန္ကို အမဲေရာင္ ေနာက္ခံ ျဖင့္ ျပသထားျခင္းသည္

Read more: ဘုရားသခင္၏ပထမလူ (သင္ခန္းစာ - ၁) God’s First...

႐ွင္းလင္းၾကည္လင္ေသာၾသတၱပၸစိတ္ကို မည္သို႔ရႏိုင္မည္နည္း - Course 4, Lesson 7


How To Gain A Clear Conscience?,  Practical Christian Living Course IV, Lesson 7

ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)

အဓိကက်မ္းပုဒ္ ။    ။ ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကို ျပစ္မွားၿပီ။ လူတို႔ကိုျပစ္မွားၿပီဟု ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးသည္ ကိုယ္၌ အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္မည္ အေၾကာင္း အကၽြႏ္ုပ္သည္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ပါ၏။ တမန္ ၂၄ း ၁၆

သင္သည္ အမွားတစ္ခုခုကို လုပ္သည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေျပာသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ သင့္အတြင္း၌ သင့္ကို မသက္ မသာ ျဖစ္ေစေသာ စိတ္ခံစားမႈမ်ိဳးကို ခံစားခဲ့သည္ကို သတိထားမိပါရဲ႕လား? ဤအျခင္းအရာမွာ သင္၏ၾသတၱပၸစိတ္    က သင့္ကို စကားေျပာေနျခင္းျဖစ္သည္။ သင္၏ ၾသတၱပၸစိတ္က သင္မွားယြင္း ေနေၾကာင္းကို ေျပာေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရာသခင္ႏွင့္ ၀မ္းေျမာက္စြာ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ႏိုင္ရန္အတြက္ ႐ွင္းလင္းၾကည္လင္ေသာ ၾသတၱပၸစိတ္ ရွိရမည္။

.
Read more: ႐ွင္းလင္းၾကည္လင္ေသာၾသတၱပၸစိတ္ကို...

ရွင္းလင္းၾကည္လင္ေသာၾသတၱပၸစိတ္ကို မည္သို႔ရႏိုင္မည္နည္း (Part 2)ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)   How To Gain A Clear Conscience Part 2.  Practical Christian Living Course IV, Lesson 8

အဓိကက်မ္းပုဒ္ ။ ။ ေပါလုသည္ လႊတ္အရာရွိတို႔ကို ေစ့ေစ့ၾကည့္႐ႈ၍၊ ညီအစ္ကိုတို႔၊ အကၽြႏ္ုပ္သည္ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ဘုရား၀တ္ကိုျပဳျခင္းအမႈမွာ၊ ကိုယ္စိတ္ႏွလံုသည္ ကိုယ္၌အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ လ်က္ ျပဳပါသည္ဟု ေျပာဆိုေသာ္”” တမန္ ၂၃း၁

ရွင္းလင္းၾကည္လင္ေသာ ၾသတၱပၸစိတ္ရွိရန္ မည္မွ်အေရးႀကီးသည္ကို က်မ္းစာထဲတြင္ မ်ားစြာေျပာျပ ထားသည္။

.
Read more: ရွင္းလင္းၾကည္လင္ေသာၾသတၱပၸစိတ္ကို...