မိိမိကိုယ္မိမိ သိမ္ငယ္သည္ဟူေသာ အားငယ္စိတ္ကို မည္ကဲ့သို႕ ေက်ာ္လြန္ႏိုင္မည္နည္း။ Lesson 4


ေစာေဂးလယ္ 
မိိမိကိုယ္မိမိ သိမ္ငယ္သည္ဟူေသာ အားငယ္စိတ္ကို မည္ကဲ့သို႕ ေက်ာ္လြန္ႏိုင္မည္နည္း။
How to overcome feeling of inferiority?
Practical Christian Living -  Lesson 4

 ေသာ့ခ်က္ က်မ္းပိုဒ္ ။     ။   ေရာင့္ရဲေသာ စိတ္ပါလွ်င္၊ ဘုရား၀တ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းသည္ ႀကီးစြာေသာ အက်ဳိးစီးပြားမွန္၏။  (၁ တိ၊ ၆း၆)         

 ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ

     လူ႕ဘ၀မွာလူတိုင္းလုိလို တစ္ၾကိမ္တစ္ခါသို႕မဟုတ္တစ္ၾကိမ္မက ၾကဳံေတြ႕ရေသာ ခက္ခဲမႈျပႆနာမ်ား ႐ွိပါ သည္။ အခ်ိဳ႕ လူမ်ားအဘို႕ တစ္သက္တာလုံး ၾကဳံေတြ႕ရေသာ ေရ႐ွည္ျပႆနာျဖစ္ကာ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားအဖို႕ နာက်င္ ေ၀ဒနာ ျဖစ္ ျပီး ထိခိုက္နစ္နာလွပါသည္။ 

ဤကဲ့သုိ႕ ထိခုိက္နာက်င္နစ္နာေစသည့္ ျပႆနာကား အဘယ္နည္း။

 မိမိသည္ အျခားလူမ်ားေလာက္ မေကာင္းေၾကာင္း၊ မိမိသည္ အက်ဥ္းတန္၍အျခားသူမ်ားကဲ့သုိ႕ တပ္မက္ဖြယ္မေကာင္းျခင္း၊ မိမိသည္ႏုံအ၍ အျခားသူမ်ားက မိမိထက္လိမၼာပါးနပ္ထက္ျမတ္ေၾကာင္း၊ မိမိသည္ဆုံး႐ႈံးသူ၊႐ႈံးနိမ့္သူျဖစ္ေၾကာင္း စသည့္ ခံစားခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ၄င္းကို မိမိကိုယ္မိမိ သိမ္ငယ္သည္ဟူေသာ အားငယ္စိတ္မ်ားဟုေခၚ သည္။

 

.
Read more: မိိမိကိုယ္မိမိ သိမ္ငယ္သည္ဟူေသာ အားငယ္စိတ္ကို...

အကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အလံုးစံုတို႔၌ အလံုးစံုျဖစ္ေသာ ေယ႐ႈခရစ္ - Lesson 9

 အကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အလံုးစံုတို႔၌ အလံုးစံုျဖစ္ေသာ ေယ႐ႈခရစ္

Jesus Christ, Our ALL IN ALL

သင္ခန္းစာ (၉)

                '...ထိုစည္းစိမ္ကား၊   ဘုန္းအသေရကို ေျမာ္လင့္ျခင္းအေၾကာင္းတည္းဟူေသာ သင္တို႔အထဲ၌ တည္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္ ေပ တည္း' (ေကာ၊ ၁း၂၇)

 

ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ၊

                ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္သခင္ေယ႐ႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ အံ့ဘြယ္ေသာအေၾကာင္းမ်ားစြာကို ေလ့လာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေလ့ လာခဲ့ရာတြင္ သူသည္ ဘုရားသခင္ကတိေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာကယ္တင္႐ွင္၊ တန္ခိုးႀကီးေသာဘုရား၊ ႀကီးျမတ္ေသာဆရာ၊ ဘုရား၏သိုးသငယ္၊ ထေျမာက္ျခင္း အ႐ွင္၊ အလံုးစံုတို႔၏သခင္၊ ႀကီးျမတ္ေသာ ကိုယ္စားျပဳအက်ဳိးေဆာင္သူႏွင့္ ၾကြလာမည့္ ႐ွင္ဘုရင္ ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈခရစ္သည္ ဤအရာမ်ားသာမက သာ၍မ်ားေသာ အရာမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ သူသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏တန္ခိုး၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏သန္႔႐ွင္းျခင္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ခြန္အား၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏စိတ္႐ွည္ျခင္း၊ႏွင့္ သာ၍မ်ားစြာေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ လိုအပ္ ေသာ အရာတိုင္းအတြက္ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက 'ထိုသို႔ သင္တို႔သည္ သား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဗၺအဘ ဟုေခၚတတ္ေသာ သားေတာ္၏ဝိညာဥ္ေတာ္ကို သင္တို႔စိတ္ႏွလံုးထဲသို႔ ဘုရားသခင္ ေစလြတ္ ေတာ္မူ သည္' ဟုဆိုသည္။(ဂလာ၊ ၄း၆)

.
Read more: အကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အလံုးစံုတို႔၌ အလံုးစံုျဖစ္ေသာ...

ကယ္တင္ျခင္းသင္ခန္းစာ (၃) - ေကာင္းဆုံး ေ႐ြးခ်ယ္မႈ

ေကာင္းဆုံး ေ႐ြးခ်ယ္မႈ

The Best Choice Practical Christian Living Lesson 3

Lesson 3

ေအာက္ေဖာ္ျပပါမ်ားထဲမွ တစ္ခုေ႐ြးပါဆိုလွ်င္ သင္ဘယ္အရာကိုေ႐ြးခ်ယ္မည္နည္း။

 မိတ္ေဆြမ်ား၊ ၾကည့္ဖြယ္ရႈဖြယ္ေကာင္းျခင္းမ်ား၊ အသိပညာ၊ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈ၊ ထင္ေပၚေၾကာ္ၾကားမႈ၊ ဥာဏ္ပညာ၊ ေပ်ာ္ရြွင္မႈ၊ လံုျခံုမႈ၊ လူသိရွင္ၾကားမႈ၊ တန္ခိုးအာဏာ။

 

မွားယြင္းေသာအေတြးအေခၚ၊ မွားယြင္းေသာအျပဳအမူ၊ မွားယြင္းေသာခံစားခ်က္

သမၼာက်မ္းစာထဲမွ လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေ႐ွာလမုန္ကိုလည္း ဘုရားသခင္က ထိုကဲ့သို႕ေသာေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ိဳးကို ေ႐ြးခ်ယ္ေစ ခဲ့ပါသည္။ ဣသေရလဘုရင္အျဖစ္ ေ႐ွာလမုန္မင္းစိုးစံခါစ၊ တညဥ့္အိပ္မက္ထဲတြင္ ဘုရားသခင္က ေ႐ွာလမုန္အားထင္႐ွား လ်က္' ငါေပးရ မည့္ ဆုကိုေတာင္းေလာ့ ' ဟုဘုရားသခင္မိန္႕ေတာ္မူ၏။ ေ႐ွာလမုန္သည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈ၊ တန္ခိုးအာဏာႏွင့္ သာယာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ တို႕ကို ေတာင္းႏိုင္ေသာ္လည္း သူသည္ ဥာဏ္ပညာကိုသာ ေတာင္းခဲ့သည္။     ေ႐ွာလမုန္က 'သို႕ျဖစ္၍ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ လူ တို႕ကို တရားစီရင္ႏိုင္မည္အေၾကာင္း၊ေကာင္းမေကာင္းပိုင္း ျခား၍သိတတ္ေသာဥာဏ္ကိုေပးသနားေတာ္မူပါ။ ဤမွ်ေလာက္ မ်ားစြာေသာ ကိုယ္ေတာ္၏လူ တို႕ကိုအဘယ္သူသည္ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ တရားစီရင္ႏိုင္ပါမည္နည္းဟု ေတာင္းေလွ်ာက္၏။” ၃ရာ ၃း၇၊၉။

.
Read more: ကယ္တင္ျခင္းသင္ခန္းစာ (၃) - ေကာင္းဆုံး ေ႐ြးခ်ယ္မႈ

ကယ္တင္ျခင္းသင္ခန္းစာ (၂) - ထာ၀ရဘုရားတရားသူၾကီး

သင္ခန္းစာ (၂)

ထာ၀ရဘုရားတရားသူၾကီး 

                သင္ခန္းစာ (၁)၌ ဘုရားသခင္ကုိယုံၾကည္  နိင္ရန္ဘုရားသခင္၏  အျမင္အတုိင္းျမင္ဘုိ႕ လုိ သည္ဟုသိခဲ့ရျပီ။ ဘုရားသခင္၏ အျမင္သာလွ်င္မွန္၍လူ၏ အျမင္သည္မွားသည္ဟုသိခဲ့ရျပီ။ အဘယ္ ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏အျမင္သာလွ်င္ မွန္၍လူ၏အျမင္သည္ မွားသည္ဟုဆုိနိင္သနည္း။

 

တရားသူႀကီး

                အျပစ္သားမ်ားကုိတရားစီရင္ေသာသူသည္ တရားသူၾကီးျဖစ္သည္။ တရားဆုံးျဖတ္ရာတြင္ တရားသူႀကီး၏အျမင္အတုိင္းသာလွ်င္ ဆုံးျဖတ္ရသည္။ တရားခံသည္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိမည္မွ်ပင္ အျပစ္ကင္း၍ ၾသတပ္ၸစိတ္ၾကည္လင္ ေစကာမူ တရားသူၾကီးကအျပစ္ရွိသည္ဟု ျမင္လွ်င္ အျပစ္ေပးခံရမည္သာ ျဖစ္သည္။

                ထုိ ့နည္းတူတေလာကလုံးရွိလူသားမ်ားကုိတရားစီရင္မည့္သူသည္ ထာ၀ရဘုရားပင္ျဖစ္သည္။  က်မ္းစာ၌-ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါတုိ႕၏ တရားသူႀကီးျဖစ္ေတာ္မူ၏-ဟုဆုိထားသည္(ေဟရွာယ ၃၃း၂၂)။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ထာ၀ရဘုရား၏အျမင္ အဆုံးအျဖတ္သာလွ်င္ အတည္ျဖစ္၍ အေရးၾကီးသည္။   ကြ်န္ပ္ႏွင့္ မိတ္ေဆြ၏အျမင္သည္ အေရးမၾကီးေခ်။

 

.
Read more: ကယ္တင္ျခင္းသင္ခန္းစာ (၂) - ထာ၀ရဘုရားတရားသူၾကီး

ကယ္တင္ျခင္းသင္ခန္းစာ(၁) - ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္၊

သင္ခန္းစာ (၁)

ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္

 မိတ္ေဆြအပါအ၀င္ ကမၻာေပၚရွိ လူသားတုိင္း  ကယ္တင္ျခင္းသုိ႕ ေရာက္ဘုိ ့ရန္ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ ရွိသည္။ ၁ တိေမာေသ ၂း၄ လူအေပါင္းတုိ႕သည္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္၍သမ္ၼာတရားကုိ သိေစျခင္းငွါ ဘုရားသခင္အလုိေတာ္ရွိ၏ဟုဆုိထားပါသည္။ မိတ္ေဆြ သည္လည္း လူအေပါင္း၌ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ မိတ္ေဆြကုိ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႕ ေရာက္ေစလုိသည္။ မိတ္ေဆြ ကယ္တင္ျခင္း သုိ ့ေရာက္လုိပါသလား။

ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္

                မိတ္ေဆြသည္ကယ္တင္ျခင္းသုိ႕ေရာက္ရန္ က်မ္းစာက ဤသုိ႕ဆုိထားပါသည္။ ယုံၾကည္ေသာ အားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႕ေရာက္ရ၏ (ဧဖက္ ၂း၈)၊ တနည္းအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ျခင္း အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ ့ေရာက္ရသည္။

                ေက်းဇူးေတာ္ (သုိ႕) ေက်းဇူးျပဳျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္။ ယုံၾကည္ဘုိ႕ ရန္မွာလူ၏တာ၀န္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္အေနျဖင့္ လူတုိင္း ကယ္တင္ျခင္းသုိ႕ေရာက္ဘုိ႕ရန္ ေက်းဇူးျပဳ ခဲ့ျပီးျပီ။ ထုိေက်းဇူးေတာ္ (သုိ႕) ေက်းဇူးျပဳျခင္းကုိယုံၾကည္ဘုိ ့ရန္ သာ လုိေတာ့သည္။ မိတ္ေဆြ ယုံၾကည္ လုိပါ သလား။       

                           

.
Read more: ကယ္တင္ျခင္းသင္ခန္းစာ(၁) - ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္၊

ခရစ္ေတာ္၌ ဘ၀သစ္ - Bible StudyIntroduction

 “လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱဝါျဖစ္၏။” (၂ေကာ ၅း၁၇)

 Welcome to Course 3 of New Life in Christ
 ဤသင္ခန္းစာသည္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းသာ သင္ခန္းစာျဖစ္သည္။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ဘဝ၏ အေရး အႀကီးဆုံး ေမးခြန္းမ်ား၏အေျဖကုိ ရွာေဖြၾကမည္ျဖစ္သည္။

ကြၽႏု္ပ္ဘာေၾကာင့္ ဤေနရာမွာရွိေနသနည္း?

ကြၽႏု္ပ္ဘယ္ကုိ သြားေနသနည္း?

ဘုရားသခင္၏ သားသမီးတစ္ေယာက္ မည္သုိ႔ျဖစ္လာႏုိင္မည္နည္း?

ခရစ္ယာန္အသက္တာကုိ ကြၽႏု္ပ္မည္သုိ႔ အသက္ရွင္ရမည္နည္း?

      ဤအလြန္အေရးႀကီးေသာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူ႔အေတြးအျမင္မ်ားကုိ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ေလ့လာမည္ မဟုတ္ပါ။ ဤေမးခြန္း၏ အေျဖမ်ားကုိ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ ရွာေဖြမည္ျဖစ္သည္။

 

သမၼာက်မ္းစာသည္ 'ေဖာ္ျပျခင္း' တစ္ခုျဖစ္သည္။

'ေဖာ္ျပျခင္း' (revelation) သည္ 'ဖုံးကာထားျခင္းကုိ ေဖာ္ျပသည္' ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ က်မ္းစာထဲတြင္ ဘုရားသခင္သည္ ေမးခြန္းမ်ားစြာမွ ဖုံးကာထားေသာအကာကုိ ဖယ္ရွားခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ မေျပာပါက ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ဘယ္ေတာ့မွ မသိႏုိင္သည့္ အရာမ်ားျဖစ္ေသာ ဖန္ဆင္းျခင္း၊ အသက္၊ ေသျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဘဝႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားစြာကို က်မ္းစာထဲတြင္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အားေျပာျပထားသည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ 'အျပစ္ႏြံထဲတြင္ လုံးဝဖ်က္ဆီးျခင္းခံရေသာ လူသားႏွင့္ခရစ္ေတာ္ အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ၿပီးျပည့္စုံေသာ ကယ္တင္ျခင္း'ကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစာေၾကာင္းကုိ သင္အလြတ္ရ သင့္သည္။ အေၾကာင္းမွာ က်မ္းစာထဲ၌ သင္ေလ့လာေသာအရာမွန္သမွ် အထက္ပါ စာေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည္။

 

.
Read more: ခရစ္ေတာ္၌ ဘ၀သစ္ - Bible Study

ဘုရားသခင္၏ သိုးသငယ္ေတာ္ ေယ႐ႈခရစ္ - Lesson.4


ဘုရားသခင္၏ သိုးသငယ္ေတာ္ ေယ႐ႈခရစ္
Jesus Christ The Lamb of God

သင္ခန္းစာ (၄)

 “  နက္ဴဖန္ေန့၌ ေယ႟ႁ႔ကလာေတာ္မူသည္ကို ေယာဟန္သည္ဴမင္လ႖င္၊ ဤေလာက၏အဴပစ္ကိုေဆာင္သၾားေသာ ဘုရားသခင္၏ သိုးသငယ္ ကို ဳကည့္ေလာ့။- ” (ေယာ၊ ၁း၂၉)

ခ်စ္စြာေသာ မိတ္ေဆြ၊

ဤေလာက၏ အျပစ္ကိုေဆာင္သြားေသာ ဘုရားသခင္၏သိုးသငယ္ကိုၾကည့္ေလာ့''(ေယာ၊၁း၂၉)။ သခင္ေယ႐ႈ၌ အံ့ဘြယ္ နာမ မ်ားစြာ ႐ွိပါသည္။ နာမတခုစီတိုင္း၌ သူ၏အေၾကာင္းအရာကို ေျပာဆိုၿပီးသူမည္သူနည္းႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ဘာျပဳလုပ္ေပးခဲ့သနည္း စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ''ဘုရားသခင္၏သိုးသငယ္''ျဖစ္ေသာ ေယ႐ႈ၏အေၾကာင္းကို စဥ္းစားၾကပါစို႔။

.
Read more: ဘုရားသခင္၏ သိုးသငယ္ေတာ္ ေယ႐ႈခရစ္ - Lesson.4

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ထာ၀ရ ဘုရင္ ေယ႐ႈခရစ္ - Lesson 12


ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ထာ၀ရ ဘုရင္ ေယ႐ႈခရစ္
Jesus Christ Our King Forever

သင္ခန္းစာ (၁၂)

                '...အေၾကာင္းမူကားသိုးသငယ္သည္သခင္တို႔၏သခင္၊ဘုရင္တို႔၏ဘုရင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။'(ဗ်ာ၊၁၇း၁၄)

ခ်စ္ေသာ မိတ္ေဆြ

                ခရစ္ဝင္က်မ္းမ်ား၌ ခရစ္ေတာ္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံခဲ့ေသာသူ၊ ဒုကၡဆင္းရဲခံေတာ္မူေသာ ကယ္တင္႐ွင္ အျဖစ္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းတြင္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ျခားနားေသာပံုတခုအျဖစ္ ဘုရားက ေဖၚျပခဲ့သည္။ သ႔ူကို ဘုရားသခင္၏ လက်ၤာဘက္တြင္ ထိုင္ေတာ္မူေသာ ဘုန္းႀကီးေသာ ခရစ္ေတာ္အျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ရေပသည္။

ေယ႐ႈသည္ ဘုရင္တကာတို႔၏ဘုရင္ ျဖစ္သည္။ .

Read more: ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ထာ၀ရ ဘုရင္ ေယ႐ႈခရစ္ - Lesson 12

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ၾကြလာမည္ျဖစ္ေသာ ဘုရင္ေယ႐ႈခရစ္ - Lesson 11


ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ၾကြလာမည္ျဖစ္ေသာ ဘုရင္ေယ႐ႈခရစ္
Jesus Christ Our Coming King

သင္ခန္းစာ (၁၁)

                ထာဝရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔ကို တရားစီရင္ေတာ္မူ၍၊ မတရားေသာသူတို႔သည္ မတရားသျဖင့္ျပဳေသာ အဓမၼအမႈ႐ွိသမွ်တို႔၏ အျပစ္ကို၄င္း၊ မတရားေသာလူဆိုးတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကိုျပစ္မွား၍ ေျပာေသာ ၾကမ္းတမ္းေသာ စကား ႐ွိသမွ် တို႔၏အျပစ္ကို၄င္း ေဖၚျပျခင္းငွါ၊ အတိုင္းမသိ မ်ားစြာေသာ မိမိသန္႔႐ွင္းသူတို႔ႏွင့္တကြ ၾကြလာေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ပေရာဖက္ျပဳ၍ ေဟာေျပာေလ၏။(ယု၊၁၄)

ခ်စ္ေသာ မိတ္ေဆြ

 ေယ႐ႈတဖန္ တဖန္ၾကြလါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္ကဲ့သို႕ သိၾကမည္နည္း။ သခင္ေယ႐ႈ ေျပာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈက 'ငါသည္သြား၍ သင္တို႔ေနစရာအရပ္ကို ျပင္ဆင္ၿပီးမွ တဖန္လာျပန္၍၊ငါ႐ွိရာအရပ္၌  သင္တို႔႐ွိေစျခင္းငွါ သင္တို႔ကို ငါ့ထံသို႔ သိမ္းဆည္းမည္။' ဟု ဆိုသည္။ (ေယာ၊၁၄း၃)။   

                'သင္တို႔ႏွင့္ခြါ၍ ေကာင္းကင္သို႔ေဆာင္ယူျခင္းကိုခံေတာ္မူေသာ ထိုေယ႐ႈသည္ သင္တို႔မ်က္ေမွာက္၌ ေကာင္းကင္သို႕ ၾကြသြားေတာ္ မူသည္နည္းတူ တဖန္ၾကြလာေတာ္မူလတံ့။'(တ၊၁း၁၁)။ ေယ႐ႈတဖန္ၾကြလာေသာအခါ ဘာျဖစ္လိမ့္မည္နည္း။ ယံုၾကည္သူ၊ မယံုၾကည္တို႔၌ ဘယ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္နည္း။ ၾကြလာမည့္အခ်ိန္ကို တဦးတေယာက္ သိပါသလား။ ၾကြလာျခင္း အတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ဘယ္ကဲ့သို႔ အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ၾကမည္နည္း။

ယံုၾကည္သူအတြက္ ၾကြလာျခင္း။

.

Read more: ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ၾကြလာမည္ျဖစ္ေသာ ဘုရင္ေယ႐ႈခရစ္ -...

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ျဖစ္ေသာ ေယ႐ႈခရစ္


ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ျဖစ္ေသာ ေယ႐ႈခရစ္ 
Jesus Christ Our Righteousness
သင္ခန္းစာ (၈)               

                ထိုဘုရားသခင္အားျဖင့္ သင္တို႔သည္ ေယ႐ႈခရစ္၌ တည္ေနၾက၏။ ထိုသခင္မူကား၊ ဘုရားသခင္စီရင္ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ငါတို႔၌ ပညာမွစ၍ ေျဖာင့္ မတ္ျခင္း၊ သန္႔႐ွင္းျခင္း၊ ေ႐ြးႏႈတ္ျခင္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ (၁ေကာ၊ ၁း၃၀)

ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ

                လူသားကိုဖန္ဆင္းရျခင္းမွာ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကိုထင္ရွားေစရန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လူသား၏အျပစ္ႏွင့္ ပုန္ကန္မႈေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ေဝးကြာခဲ့သည္။ ကယ္တင္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာ ဘုရားႏွင့္ျပန္လည္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ႏိုင္ ရန္ျဖစ္ၿပီး မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္းအားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

.
Read more: ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ျဖစ္ေသာ ေယ႐ႈခရစ္

အလံုးစံုတို႔ကို အစိုးရေသာအ႐ွင္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ (Bible.Study)


အလံုးစံုတို႔ကို အစိုးရေသာအ႐ွင္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္
Jesus Christ Lord of All

သင္ခန္းစာ (၆)

                 'ထိုသခင္သည္ ဘုရားသခင္၏သ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ၿပိဳင္ေသာအမႈကို လုယူ ျခင္း အမႈဟူ၍ မထင္မမွတ္လ်က္ပင္၊-မိမိအသေရကိုစြန္႕၍ အေစခံကြၽန္သ႑ာန္ကို ယူေဆာင္လ်က္၊ လူကဲ့သို႔ေသာအျဖစ္၌

Read more: အလံုးစံုတို႔ကို အစိုးရေသာအ႐ွင္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္...

အသစ္ေသာ မိသားစု A New Family

 

အသစ္ေသာ မိသားစု
A New Family

သင္ခန္းစာ (၉)

 

ခ်စ္ေသာ မိတ္ေဆြ

                သမၼာက်မ္းစာကို နားလည္ႏိုင္ရန္ အဓိကေသာ့ခ်က္မွာ ဘုရားက လူသားမ်ဳိးႏြယ္ကို ဆက္ဆံရာ၌ အာဒံႏွင့္ခရစ္ေတာ္ ျဖစ္ေသာ အေျခခံက်ေသာ လူႏွစ္ေယာက္အေပၚ ဘုရားသခင္၏ အျမင္တိုင္း ျမင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ အာဒံကို ပထမလူဟု ေခၚ၍ 

Read more: အသစ္ေသာ မိသားစု A New Family