က်ဴးလြန္ေသာအျပစ္ - ကယ္တင္ျခင္းသခၤန္းစာမ်ားကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား

သင္ခန္းစာ (၅)

က်ဴးလြန္ေသာအျပစ္

 သင္ခန္းစာ (၄)၌ ေမြးရာပါအျပစ္အေၾကာင္း သိရွိ ခဲ့ရျပီ။ယခုေမြးရာပါ အျပစ္၏ အသီးအပြင့္ျဖစ္ေသာ က်ဴးလြန္ေသာ အျပစ္ အေၾကာင္းကုိ ေလ့လာရမွာျဖစ္သည္။

အသီးအပြင့္

                သခင္ေယရွုက-အသီးအားျဖင့္အပင္၏သေဘာကုိထင္ရွား သည္ ျဖစ္၍အသီးေကာင္းလွ်င္ အပင္ေကာင္းသည္ဟု ဆုိၾကေလာ့၊ အသီး မေကာင္း လွ်င္အပင္မေကာင္းဟုဆုိၾကေလာ့-ဟုဆုိထားသည္ (မႆ၊ဲ ၁၂း၃၃)။ သခင္ေယရွုေျပာ သကဲ့သုိ ့ပင္သစ္သီး ေကာင္း မေကာင္း သည္  အပင္ႏွင့္ ဆုိင္သည္။ အပင္ေကာင္းလွ်င္  အသီးေကာင္း၍  အပင္မေကာင္းလွ်င္  အသီး မေကာင္းေခ်။ အပင္ မေကာင္း ျခင္းသည္လည္း  အမ်ဳိးမေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မ်ဳိးေကာင္းလွ်င္အပင္ေကာင္းသည္။ အပင္ေကာင္းလွ်င္ အသီးေကာင္း သည္။ ထုိ ့ ေၾကာင့္ အသီးသည္ အဓိကမဟုတ္။ မ်ိဳးသုိ ့မဟုတ္ အပင္သည္အဓိက ျဖစ္သည္၊

.

Read more: က်ဴးလြန္ေသာအျပစ္ - ကယ္တင္ျခင္းသခၤန္းစာမ်ား

မိန္းမအမ်ဳိးႏွင့္ေႁမြအမ်ဳိး, ကယ္တင္ျခင္းသခၤန္းစာ(၆)သင္ခန္းစာ (၆)

မိန္းမအမ်ဳိးႏွင့္ေႁမြအမ်ဳိး

သင္ခန္းစာ (၅) ၌က်ဴးလြန္ေသာအျပစ္အေၾကာင္းသင္ခဲ ့ၾကျပီ။ လူသည္ ေကာင္းေသာ အက်င့္မက်င့္ႏုိင္ေၾကာင္းသိရွိခ့ဲၾကျပီ။ ယခုလူတုိင္း ခ်စ္ျမတ္နိုး၍ အေသအလဲ ကာကြယ္လုိေသာ အမ်ဳိးအေၾကာင္းကုိေလ့လာၾကစုိ ့။ လူမ်ဳိးတုိင္း မိမိအမ်ဳိးကုိ ႏွစ္သက္ျမတ္နုိး တတ္ၾကသည္။ မိမိအမ်ဳိးကုိ အမႊမ္းတင္တတ္ ၾကသည္။ အမ်ဳိးကုိအထိမခံနိင္ၾက။ အမ်ဳိးအတြက္အေသခံရဲၾကသည္။ သူတပါး၏အမ်ဳိးထက္ ကုိယ့္အမ်ဳိးသာ၍ေကာင္း၊ ပုိ၍ျမတ္သည္ဟု ယူဆတတ္ၾကသည္။ အိမ္ေထာင္ဖက္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း အမ်ဳိးအေၾကာင္းကုိ ထည့္တြက္ စဥ္းစားတတၾ္ကသည္။ သုိ႕ျဖစ္၍ အမ်ဳိးအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘုရားသခင္၏အျမင္ကုိ သိရွိ နားလည္ဘုိ႕ လုိအပ္သည္။

.
Read more: မိန္းမအမ်ဳိးႏွင့္ေႁမြအမ်ဳိး,...

မိမိကိုယ္ကို လက္ခံတတ္ေစရန္ သင္ယူျခင္း

မိမိကိုယ္ကို လက္ခံတတ္ေစရန္ သင္ယူျခင္း

Learning to Accept Myself

Practical Christian Living Lesson Course 4

Lesson 5

အဓိက က်မ္းခ်က္ ။    ။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေသာ လကၡဏာ၊ ထူးဆန္းေသာလကၡဏာတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ....။ ဆာလံ ၁၃၅ း ၁၄

Read more: မိမိကိုယ္ကို လက္ခံတတ္ေစရန္ သင္ယူျခင္း

က်ဴးလြန္ေသာအျပစ္-ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား

သင္ခန္းစာ (၅)

က်ဴးလြန္ေသာအျပစ္

 သင္ခန္းစာ (၄)၌ ေမြးရာပါအျပစ္အေၾကာင္း သိရွိ ခဲ့ရျပီ။ယခုေမြးရာပါ အျပစ္၏ အသီးအပြင့္ျဖစ္ေသာ က်ဴးလြန္ေသာ အျပစ္ အေၾကာင္းကုိ ေလ့လာရမွာျဖစ္သည္။

Read more: က်ဴးလြန္ေသာအျပစ္-ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ...

ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား-အျပစ္အေၾကာင္းကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား

သင္ခန္းစာ (၄)

အျပစ္အေၾကာင္း

                သင္ခန္းစာ (၃) ဘုရားႏွင့္လူ အဆက္ျပတ္ေစေသာ အရာသည္ အျပစ္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရၾကျပီ။ ထုိအျပစ္ကုိဖယ္ရွားႏုိင္မွသာလွ်င္ ဘုရားသခင္ကုိ  နံ၀ိညာဥ္ႏွင့္ကုိးကြယ္နိင္မွာျဖစ္ေၾကာင္းသိရျပီ။ ထုိအျပစ္ကုိဖယ္ရွားနိင္ရန္ အျပစ္အေၾကာင္းကုိပဌမဦးစြာသိဘုိ႔လုိ သည္၊ လူနာ ကုိ ကုဘုိ႕ေရာဂါကုိအရင္ရွာ သကဲ့သုိ ့လူ၏အျပစ္ကုိ ဘုရားသခင္၏အျမင္အတုိင္းအရင္သိဘုိ ့လုိပါသည္။

အျပစ္ႏွစ္မ်ဳိး

                ဘုရားအျမင္၌ အျပစ္ႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္။၄င္းတုိ ့မွာေမြးရာပါအျပစ္ ႏွင့္က်ဴး လြန္ေသာအျပစ္ တုိ ့ျဖစ္သည္။

.

Read more: ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ...

နံ၀ိညာဥ္ျဖင့္ကုိးကြယ္ျခင္း-ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား

ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား

သင္ခန္းစာ (၃)

နံ၀ိညာဥ္ျဖင့္ကုိးကြယ္ျခင္း

သင္ခန္းစာ(၂)၌ ထာ၀ရဘုရားသည္ တေလာကလုံး၏တရားသူႀကီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရျပီ၊ ထုိတရားသူႀကီးက သူ ့ကုိကုိးကြယ္ေသာသူသည္   နံ၀ိညာဥ္ျဖင့္  ကုိးကြယ္ ရမည္ဟု ပညတ္ထားသည္။

နံ၀ိညာဥ္ျဖင့္ကုိးကြယ္ရမည္

သခင္ေယရွုက-ကုိးကြယ္ေသာသူမွန္သမွ်သည္ ခမည္းေတာ္ကုိ နံ၀ိညာဥ္ ႏွင့္၄င္း သစ္ၥာတရား (သမၼာတရား)ႏွင့္၄င္း၊ ကုိးကြယ္ရမည့္ အခ်ိန္ ကာလသည္လာ၍ယခုပင္ေရာက္လ်က္ရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား  ထုိသုိ႕ ကုိးကြယ္ေသာသူတုိ ့ကုိခမည္းေတာ္သည္ အလုိရွိေတာ္ မူ၏။ဘုရား သခင္သည္ နံ၀ိညာဥ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္ကုိ ကုိးကြယ္ေသာ သူတုိ႕သည္နံ၀ိညာဥ္ႏွင့္၄င္းသစ္ၥာတရား (သမၼာတရား) ႏွင့္၄င္း ကုိးကြယ္ ရမည္- ဟုမိန္ ့ေတာ္မူ၏ (ေယာ ၄း၂၃-၂၄)။

.
Read more: ...

မွန္ကန္ေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ျခင္း (အပိုင္း ၁)

မွန္ကန္ေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ျခင္း (အပိုင္း  ၁)
စစ္မွန္ေသာ မိတ္ေဆြဖြဲ႕ျခင္း 
Building Right Relationships (Part 1), Making True Friend

Practical Christian Living Course - Lesson 19

ေသာ့ခ်က္ က်မ္းပိုဒ္။  

ပညာ႐ွိတို႔ႏွင့္ေပါင္းေဘာ္ေသာ သူသည္ ပညာ႐ွိတတ္၏။ လူမိုက္တို႔ႏွင့္ေပါင္းေဘာ္ေသာသူမူကား ပ်က္စီးတတ္၏။ (သုတၱံ၊ ၁၃း၂၀)               

 အထီးက်န္ျခင္းသည္ လက္ရွိအခ်ိန္ကာလတြင္ အျဖစ္အမ်ားဆံုးျပသနာတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ဤကမၻာသည္ အထီးက်န္ေသာ လူမ်ား ႏွင့္ျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိသည္။ လူတစ္ဦး၏နေဘးတြင္ လူမ်ားစြာ၀န္းရံ ထားေသာ္လည္း ထိုလူသည္ အထီးက်န္ေနႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ သူ၌မိတ္ေဆြ စစ္မ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

.

Read more: မွန္ကန္ေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ျခင္း...

ခရစ္ယာန္၏ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာအသက္တာ၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္


ခရစ္ယာန္၏ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာအသက္တာ၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္
The Christian’s Secret of a Happy Life
Practical Christian Living Course
Lesson 24 - ရဲလင္းထြန္း(အင္းစိန္)

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပိုဒ္။ ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ေသာသူတည္းဟူေသာ ႀကံစည္ေတာ္မူျခင္းအတိုင္း ေခၚေတာ္မူေသာသူတို႔၏ အက်ိဳးကို ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ သည္

Read more: ခရစ္ယာန္၏ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာအသက္တာ၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္

ဓမၼေဟာင္းက်မ္း The Old Testamentဓမၼေဟာင္းက်မ္း
သင္ခန္းစာ( ၃)   စံ၀င္းခ်ိဳ


နိဒါန္း
သမၼာက်မ္း၌အဓိကအစိတ္အပိုင္းၾကီးႏွစ္ပိုင္းရွိသည္။ ပထမအပိုင္းသည္ ဓမၼေဟာင္းၿဖစ္သည္။ ဒုတိယအပိုင္းသည္ ဓမၼသစ္ၿဖစ္သည္။  ဓမၼၼေဟာင္းတြင္က်မ္းစာအုပ္ ၃၉ အုပ္ပါဝင္ပါသည္။ ကမၻာဦးက်မ္းၿဖင့္စ၍ မာလခိအနာဂတၲိက်မ္းၿဖင့္ဆံုးသည္။ ဓမၼေဟာင္းတြင္ဘုရားသခင္လူသားမ်ားႏွင့္ ကမၻာအစမွစ၍ သခင္ခရစ္ေတာ္ေမြးဖြါးသည္တိုင္ေအာင္၊ ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္မႈမ်ားကိုပံုၿပင္သဖြယ္ ေဖၚၿပထားသည္။


ဓမၼေဟာင္းက်မ္းေရးသားမႈ
ဓမၼေဟာင္းက်မ္းသည္။ပထမ ေဟၿဗဲဘာသာၿဖင့္ေရးသည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာ ၃၉ အုပ္သည္။အခ်ိဳ႕ေသာ မတူေသာလူမ်ားကေရးသားခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဒီလူမ်ားသည္၊ ဘုရားသခင္ သူတို႕ကို မွာၾကားခ်က္ မ်ား၊ အတိုင္းေရးသားၾကပါသည္။
ဓမၼသစ္တြင္ ဤေရးသားသူမ်ားဘုရားသခင္၏ မွာၾကားခ်က္မ်ားကိုမည္ကဲ့သို႕လက္ခံရရွိၾကသည္ကိုသိရ သည္။   အေၾကာင္းမူကား၊အနာဂတၲိစကားသည္ လူအလိုအားၿဖင့္ၿဖစ္ဘူးသည္မဟုတ္။ဘုရားသခင္၏ သန္႕ရွင္းသူတို႕သည္သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏တိုက္တြန္းေတာ္မူၿခင္းကိုခံရ၍ေဟာေၿပာၾက၏။ (၂ေပ ၁း၂၁)

.

Read more: ဓမၼေဟာင္းက်မ္း The Old Testament

သမၼာက်မ္းစာ၏ အခြင့္၊ အာဏာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားသမၼာက်မ္းစာ၏ အခြင့္၊ အာဏာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား။    စံ၀င္းခ်ိဳ
သင္ခန္းစာ  ၂။

ကြၽႏ္ုပ္တို႕တြင္အဆင့္အတန္းႏွင့္အခြင့္အာဏာမ်ားအသက္တာတြင္အေရး၊ ကိစၥ၊ အလုပ္အကိုင္မ်ားေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ရန္ရွိၾကရမည္။ အကယ္၍မရွိခဲ့လွ်င္ဇေဝဇဝါၿဖစ္ေပၚေနမည္။ႏိုင္ငံတိုင္း၌အစိုးရရွိ၍အခြင့္အာဏာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုအသံုးခ်ၾကသည္။

Read more: သမၼာက်မ္းစာ၏ အခြင့္၊ အာဏာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား

အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ရမည္ Practical Christian Living Course L21


အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ရမည္

Love One another

Practical Christian Living Course

Lesson 21

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပိုဒ္။ သင္တုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္းတေယာက္ကုိတေယာက္ခ်စ္ၾကေလာ့။ ငါသည္သင္တုိ႔ ကုိခ်စ္သည္နည္းတူ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကေလာ့ဟု ပညတ္သစ္ကုိငါေပး၏။ သင္တုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ၾကလွ်င္ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ ထုိေမတၱာကုိေထာက္၍၊

Read more: အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ရမည္ Practical Christian Living...

ဘုရားသခင္


က်မ္းစာေလ႕လာၿခင္းအစ

ဘုရားသခင္
သင္ခန္းစာ ၁
နိဒါန္း

အစအဦး၌ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ - (က ၁း၁)

ဤက်မ္းပိုဒ္သည္ သမၼာက်မ္းစာ၏ပထမဆံုးေသာက်မ္းပိုဒ္ၿဖစ္သည္။
. အရာရာတိုင္းသည္ ဘုရားသခင္ၿဖင့္အစၿပဳသည္။
. သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္ၿဖင့္ အစၿပဳသည္.
. သမၼာက်မ္းစာေလ႕လာၿခင္းသည္လည္း ဘုရားသခင္ၿဖင့္အစၿပဳသည္ သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္၏ စာအုပ္ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္။
“ဘုရားသခင္သည္ ဘာႏွင့္တူသနည္း” “ဘုရားသခင္ရွိေၾကာင္းကို ကြၽႏ္ုပ္တို႕ဘယ္လိုသိရွိႏိုင္မည္နည္း” ဒီေမခြန္းမ်ားသည္ လူအမ်ားေမးႏိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားၿဖစ္သည္။ အေၿဖမွန္ရရွိရန္ထက္ဘယ္အရာ မွအေရး မၾကီးပါ။ ကြၽႏု္ပ္တို႕ေပးေသာအေၿဖမ်ားသည္၊ ဤကမၻၻာေပၚတြင္ မည္ကဲ့သို႕ေနထိုင္ေၾကာင္းကိုအဆံုး အၿဖတ္ေပးမည္။ ကြၽႏ္ုပ္္တို႕ေပးေသာအေၿဖမ်ားသည္၊ ဤကမၻာေပၚတြင္ေနထိုင္သည္႕ အခ်ိန္ကုန္လွ်င္ ဘယ္အရပ္တြင္သြား၍ေနထိုင္ၾကမည္ကို အဆံုးအၿဖတ္ေပးမည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕သမၼာက်မ္းစာအုပ္ကိုဖြင့္၍ ဘုရားသခင္ ၏ အေၿဖကိုရွာေဖြၾကစို႕။


ဘုရားသခင္သည္ ထာဝရၿဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္အၿမဲတမ္းအသက္ရွင္ေနသည္။က်မ္းစာက “ ေတာင္မ်ားကိုု မေဘာ္၊ ေျမႀကီးႏွင့္ေလာကဓာတ္ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မမူမွီ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေရွးကမၻာအဆက္ဆက္မွစ၍၊ ေနာက္ကမၻာ အဆက္ဆက္တိုင္ေအာင္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။“ (ဆာလံ ၉၀း၂)


ကမၻာေပၚရွိလူသားမ်ားသည္ အိုရမည္။အားလံုးေသရမည္။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္သည္မအို၊မေသပါ။

.

Read more: ဘုရားသခင္