ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မွု - သင္ခန္းစာ (၁၉)


မာဇက္ေထာင္က်ဳံး

ကယ္တင္ျခင္းသည္ အစအဆုံး ဘုရားသခင္က လုပ္ေဆာင္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။  ခမည္းေတာ္ ဘုရားသခင္ကကြ်န္ပ္ တုိ ့ကုိ သားေတာ္ အားျဖင့္ ကယ္တင္ ဘုိ ့ကမ္ၻာမတည္ မရွိမွီကပင္ ၾကံစည္ျပီးျဖစ္သည္ (၁ ေပ၊ ၁း၂၀)။ သားေတာ္ ဘုရားကလူ ့ ဇာတိခံယူ၍ အေသခံျခင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည့္ စုံေစခဲ့ျပီ။ သန္ ့ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဘုရားက ႏွုတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ အသုံးျပဳ၍ ထိုအရာမ်ားကုိ နားလည္သေဘာပါက္ေစသည္။ ကြ်န္ပ္တုိ ့ကယုံၾကည္ျခင္း တခုတည္းျဖင့္လက္ ခံရယူသည္။ ကြ်န္ပ္တုိ ့၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္တခုမွ် မရွိ။

ႏွုတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္

.

ဘုရားသခင္ကကြ်န္ပ္တုိ ့ကုိကယ္တင္ေၾကာင္း။ အျပစ္လႊတ္ေၾကာင္း။ ထာ၀ရ အသက္ေပး ေၾကာင္း။ လက္ခံေၾကာင္း မ်ားကုိမည္ကဲ့သုိ ့ သိနိင္မည္နည္း၊ ဓမ္ၼေဟာင္းေခတ္၏ ဘုရားသခင္ကုိ လူလူခ်င္းစကားေျပာသကဲ့သုိ ့ေမးျမန္း နိင္သည္။ သားေတာ္လက္ထက္၌ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေျပာဆုိေမးျမန္းနိင္သည္။ သုိ႕ေသာ္ ယခုသန္ ့ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ေခတ္၌ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ သိ နိင္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ႏွုတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ဖတ္ရွုေလ့လာဘုိ ့လုိသည္။

 

ႏွုတ္ကပတ္ေတာ္ကမည္သုိ ့ဆုိသနည္း

လူလူခ်င္း စာေရး ၾကေသာအ ခါ တေယာက္ႏွင့္ တေယာက္ စာထဲ၌ေရး ထားသည့္ အတုိင္းယုံၾကည္ တတ္ၾကသည္။ ထုိနည္းတူ ဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္ မ်ားကုိက်မ္းစာထဲ၌ ေရးထားသည့္အတုိင္း စိတ္ခ် ယုံၾကည္နိင္သည္။ အခ်ဳိ ့ ေသာ သူမ်ားသည္ က်မ္းစာအေပၚ၌ ယုံၾကည္မွုအျပည့္အ၀ မရွိေသာအခါ အျခားေသာ နည္းအားျဖင့္ ယုံၾကည္ဘုိ ့ရွာ တတ္ၾက သည္။ ခံစားမွုရွိဘုိ ့ရန္ေသာ္၄င္း၊ နိမိတ္ လကၡဏာအားျဖင့္ ၄င္း၊ ယုံၾကည္ဘုိ ့ရွာေသာအခါ စာတန္၏လွည့္ကြက္ထဲမွာ ေရာက္ သြားတတ္သည္။ ဘုရားသခင္ကုိယုံၾကည္နိင္ရန္-ယုဒလူတုိ ့ သည္နိမိတ္ လကၡဏာ ကုိ ေတာင္းတတ္ၾက၏။ ေဟလသလူ (ဂရိတ္လူ)တုိ ့သည္ ပညာကုိ ရွာတတ္ၾက၏၊ ငါတုိ့မူကား လက္၀ါးကပ္တုိင္မွာ အေသခံေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္၏ အေၾကာင္းအရာကုိေဟာေျပာၾက၏(၁၊ေကာ ၁း၂၂-၂၃)။

အျပစ္စီရင္ျခင္းမခံရ

အျပစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍သခင္ေယရွုဤသုိ ့ဆုိခဲ့သည္-ေလာကီသားတုိ႕ အား အျပစ္စီရင္ျခင္းငွါ ဘုရားသခင္သည္သားေတာ္ကုိ ဤေလာကသို႕ ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္မဟုတ္။ ေလာကီသားတုိ ့သည္ကုိယ္ေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ ့ေရာက္မည့္အေၾကာင္းေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။ သားေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ေသာသူသည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကုိမခံရ (ေယာ၊ ၃း၁ရ-၁၈)။ က်မ္းစာ က သားေတာ္ကုိ ယုုံၾကည္ေသာသူသည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကုိ မခံရဟု ဆုိထားရာ ကြ်န္ပ္တုိ ့သည္သားေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကုိမခံရဟု ယုံၾကည္စိတ္ခ်နိင္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ မုသာ မေျပာ တတ္ပါ။ လူေျပာေသာ စကားကုိ ယုံရလွ်င္ ဘုရားသခင္ ေျပာေသာစကားသည္ သာ၍ယုံဘြယ္ ရာအေၾကာင္းရွိ၏။ (၁ ေယာ၊၅း၉)။

ကြ်န္ပ္တုိ ့ကုိလက္ခံသည္

လူသားမ်ားသည္ ကုိယ္ထံသုိ႕လာေသာသူကုိ တခါတရံ ႏွင္ထုတ္တတ္ ၾကသည္။ သုိ႕ေသာ္ သခင္ေယရွုက - ငါ့ထံသုိ ့လာေသာသူကုိ ငါသည္ အလွ်င္း မပယ္- ဟုကတိျပဳထားပါသည္ (ေယာ ၆း၃ရ)။ မိတ္ေဆြသည္ သခင္ေယရွုထံသ႕ုိ အမွန္တကယ္လာလွ်င္ သူသည္သင့္ကုိ လက္ခံသည္ ဟု စိတ္ခ်နိင္သည္။ သူကုိယ္တုိင္ႏွုတ္အားျဖင့္ မေျပာေတာ့ေသာ္လည္း သူ၏ႏွုတ္ကပတ္ေတာ္ က်မ္းစာအားျဖင့္ မိတ္ေဆြကုိ လက္ခံေၾကာင္း သိနိင္သည္။

ထာ၀ရအသက္ရျပီ

ထာ၀ရအသက္ဆုိသည္မွာ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ ေနျခင္းကုိဆုိလုိသည္။ လူ၏၀ိညာဥ္သည္ ငရဲမီးအုိင္ထဲ၌လည္း ထာ၀ရအသက္ရွင္ ရမွာ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႕ ငရဲမီးအုိင္၌ ထာ၀ရအသက္ရွင္ျခင္းကုိ ေသျခင္း (သုိ ့) ဒုတိယ ေသျခင္းဟုေခၚသည္ (ဗ်ာ၊၂၀း၁၄)။

သခင္ေယရွုက -သားေတာ္ကိုယုံၾကည္ေသာသူ အ ေပါင္းတုိ ့သည္ ပ်က္စီးျခင္းသုိ ့မေရာက္ ထာ၀ရ အသက္ကုိရမည့္ အေၾကာင္းတည္း- ဟုဆုိသည္ (ေယာ၊၃း၁၅)။ ဗတ္ၱိဇံေယာဟန္ကလည္း - သားေတာ္ ကုိယုံၾကည္ေသာသူသည္ ထာ၀ရအသက္ကုိရ၏။ သားေတာ္ကုိ ပယ္ ေသာသူမူကား ထာ၀ရအသက္ကုိမေတြ ့ရ။ ထုိသူ၏အေပၚ၌ဘုရား သခင္၏ အမ်က္ေတာ္တည္ေနသည္ ဟုေဟာေလ၏- (ေယာ၊ ၃း၃၆)။

ယခု မိတ္ေဆြသည္ သားေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္ ထာ၀ရ အသက္ရျပီဟု ႏွုတ္ကပတ္ေတာ္အရ စိတ္ခ် နိင္သည္။ ထာ၀ရ အသက္ သည္ ေသျပီးမွ ရမည့္အရာမဟုတ္။ ယခုအသက္ရွင္စဥ္ပင္ ရမည့္အရာျဖစ္သည္။  ထုိအသက္ရရန္ ျပည့္စုံမွ အျပစ္မကင္းမွ မဟုတ္။ သားေတာ္ကုိ ယုံၾကည္လွ်င္ ရနိင္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ႏွုတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ စိတ္ခ် ဘုိ႕လုိ သည္။

သန္ ့ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ရရွိျပီ

မိတ္ေဆြသည္ သခင္ေယရွုကုိ ယုံၾကည္လက္ခံေသာအခါ သန္ ့ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကုိလည္း ရရွိျပီျဖစ္သည္။ က်မ္းစာ၌-သင္တုိ ့သည္ ကယ္တင္ျခင္း အေၾကာင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဧ၀ံေဂလိတရား တည္းဟူေသာ သမၼာတရားကုိ ၾကားနာ၍ ထုိခရစ္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ျပီးမွ ကတိေတာ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ တံဆိပ္ခပ္ျခင္းကုိခံရျပီ(ဧဖက္၊၁း၁၃)။  ထုိသန့္ရွင္း ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ေရြးႏွုတ္ျခင္းေန႕ရက္တုိင္ေအာင္ တံဆိပ္ ခပ္ထား သည္ (ဧဖက္၊ ၄း၃၀)။ ထုိ ့ေၾကာင့္မိတ္ေဆြသည္ သန္ ့ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ (သုိ ့)ခရစ္ ေတာ္၏ ၀ိညာဥ္ကုိရရွိထားေသာသူျဖစ္သည္။ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ခရစ္ေတာ္၏ ၀ိညာဥ္သည္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။

သင္ခန္းစာ (၁၉) ေမးခြန္းမ်ား

၁။            ကယ္တင္ျခင္းသည္ အစအဆုံး -------------ကလုပ္ေဆာင္သြားသည္။

၂။            ကယ္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ----------ကၾကံစည္၍----------ကျပည့္စုံေစသည္။

၃။            သန္ ့ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ေခတ္၌ဘုရားသခင္ကုိ ------------------အားျဖင့္ ေျပာဆုိနိင္သည္။

၄။            ဘုရားသခင္၏ကတိေတာ္မ်ားကုိ----------------၌ ေရးထားသည့္အတုိင္း စိတ္ခ်နိင္သည္။

၅။            ဘုရားသခင္ကုိုယုံၾကည္ဘုိ ့ရန္ နိမိတ္လက္ၡဏာလုိပါသလား။--------------

၆။            သားေတာ္ကုိယုံၾကည္ေသာသူသည္ အျပစ္စီရင္ျခင္း ခံရပါမည္ေလာ။ ------------------------------------------------------------

ရ။            မိတ္ေဆြကုိ သခင္ေယရွုကလက္ခံေၾကာင္း မည္သုိ ့သိနိင္သနည္း၊ ---------------------------------------------------------------

၈။            သားေတာ္ကုိယုံၾကည္ေသာသူသည္------------------------ကုိရ၏။

၉။            မိတ္ေဆြသည္သန္ ့ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကုိ ရရွိျပီေလာ၊  မည္ကဲ့သုိ ့သိနိင္ သနည္း။ --------------------------------------------

၁၀။         ထာ၀ရအသက္သည္ယခုရနိင္သေလာ။ေသျပီးမွရရမည္ေလာ။       -------------------------------------------------------------

ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး