ပညတ္ေတာ္ - သင္ခန္းစာ (၁၁)


ေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

လူသည္ဘုရားသခင္ထံျပန္ေရာက္ဘုိ ့ရန္ ပညတ္ေတာ္က်င့္ဘုိ႕ လုိ သည္ ဟု ခံယူထားၾကသည္။ ထုိသုိ႕ခံယူယုံၾကည္ျခင္းသည္ ပညတ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ကုိ မသိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပညတ္ေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ က်မ္းစာထဲ၌ ပညတ္ၲိက်မ္း (၅) က်မ္းရွိသည္။ ယင္းတုိ ့မွာ-

(၁) ကမၲာဦးက်မ္း

(၂) ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း

(၃) ၀တ္ျပဳရာက်မ္း

(၄) ေတာလည္ရာက်မ္း

(၅) တရားေဟာရာက်မ္း တုိ ့ျဖစ္သည္၊

ထုိပညတ္ၲိက်မ္းမ်ားပညတ္ေတာ္ေပါင္း (၆၁၃) ခုရွိသည္။

သုံးပုိင္း

ပညတ္ေတာ္မ်ားကုိသုံးပုိင္းပုိင္းနိင္သည္၊ယင္းတုိ ့မွာ

(က) ၀တ္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာပညတ္ေတာ္ (Ceremonial Law)

(ခ) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာပညတ္ေတာ္  (Civil Law)

(ဂ) ကုိယ္က်င့္တရားပုိင္းဆုိင္ရာပညတ္ေတာ္ (Moral Law) တုိ ့ျဖစ္သည္။

ဣသေရလမ်ားထံေပး

ပညတ္ေတာ္မ်ားသည္ဘုရားသခင္ကေပးထားျခင္းျဖစ္ သည္၊က်မ္းစာ၌- ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါတုိ ့၏ပညတ္ တရားရွင္ျဖစ္ေတာ္ မူ၏ဟု ဆုိထား သည္ (ေဟရွာယ၃၃း၂၂)၊ ရွင္ယာကုပ္ကလည္း- ပညတ္တရားကုိထား ပုိင္ေသာသူ စစ္ေၾကာစီ ရင္ပုိင္ေသာသူ တပါးတည္း သာရွိေတာ္မူ၏ဟု ဆုိသည္  (ယာ၊၄း၁၂)။ထုိတပါး တည္းေသာ သူသည္ ထာ၀ရဘုရားပင္ျဖစ္သည္။

.

ထာ၀ရဘုရားသည္ ပညတ္တရားကုိ ဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ားထံ၌သာ ေပးခဲ့သည္။ သုို ့ေသာ္ ယေန ့ တပါးအမ်ဳိးသားမ်ားက ပညတ္တရားသည္သူတုိ႕ႏွင့္ ဆုိင္သည္ဟု ထင္တတ္ၾကသည္။ က်မ္းစာက- သာသနာပ လူတုိ႕ ပညတ္တရား ကုိ မသိဘဲ ကုိယ္အလုိ အေလ်ာက္တရားေတာ္ကုိ က်င့္ေသာအခါ-ဟု ဆုိသည္ (ေရာမ ၂း၁၄)၊ (အဂၤလိပ္ က်မ္းစာ၌ အထက္ပါ က်မ္းကုိ- တပါးအမ်ုဳိးသားတုိ ့သည္ ပညတ္ တ ရားမရွိ ဟု ဆုိ ထားသည္) သုိ ့ ေသာ္သာသနာပ (သုို ့) တပါးအမ်ဳိးသား တုိ ့ သည္ ပညတ္ တရားကုိ လိုက္ဘုိ ့ႀကိဳး စား တတ္ႀကသည္။  ရွင္ေပါလုက ဆက္လက္၍ တပါးအမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ပညတ္ ေတာ္ႏွင့္မသက္ဆုိင္ေၾကာင္း ဤသုိ ့ေရးထားသည္ - ထုိအခါ သင္တုိ ့သည္ ခရစ္ေတာ္ကုိ မသိ၊ ဣသေရလအေပါင္းအသင္း၌ မ၀င္ဂတိေတာ္ ပါေသာ ပဋိညာဥ္တရားတုိ ့ႏွင့္မဆုိင္၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမရွိ၊ ေလာက၏ တရားမဲ့ေနၾကသည္ကုိ၄င္း၊ ေအာက္ေမ့ၾကေလာ့ (ဧဖက္၊၂း၁၂)၊ ထုိ ့ေၾကာင့္ ပညတ္ေတာ္သည္ တပါး အမ်ဳိးသားမ်ား ႏွင့္မဆုိင္၊ ဣသေရလလူမ်ဳိး မ်ားႏွင့္ သာ ဆုိင္သည္။

 

မေလွ်ာက္နိင္

လူသည္ ပညတ္ေတာ္ကုိ လုိက္ေလွ်ာက္မည္ ဟုေျပာေသာ္ လည္း မလုိက္ေလွ်ာက္နိင္ပါ။ သခင္ေယရွုက-ေမာေရွ သည္ ပညတ္ တရားကုိသင္တို႕အား ေပးသည္မဟုတ္ေလာ၊  ထုိ တရား ကုိသင္တုိ႔တြင္ တစုံတေယာက္မွ် မက်င့္ဟုဆုိသည္ (ေယာ ရး၁၉)။ ရွင္ေပါလုက လည္း- ေကာင္းေသာအ က်င့္ကုိက်င့္ေသာသူမ ရွိ၊ တေယာက္မွ်မရွိ-ဟုဆုိထားသည္ (ေရာ၊၃း၁၂)။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ပညတ္ေတာ္ကုိ လုိက္ေလွ်ာက္နိင္ေသာ သူတေယာက္မွ်မရွိ။

မေျဖာင့္မတ္နိင္

ပညတ္ေတာ္ လုိက္ေလွ်ာက္ျခင္း အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ ျခင္းမရနိင္ ေၾကာင္းကုိေအာက္ပါ က်မ္းခ်က္မ်ားအားျဖင့္သိရသည္- ထုိ သုိ႕ ပညတ္ တရား သည္အျပစ္ကုိထင္ရွားေစသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပညတ္တရား ၏အက်င့္ အားျဖင့္ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ အဘယ္ သူမွ် ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ႕ မေရာက္ နိင္ရာ (ေရာ၊ ၃း၂၀)။ လူသည္ပညတ္တရား၏ အက်င့္အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာ သုိ ့မေရာက္ (ဂလာ၊၂း၁၅)။ ပညတ္တရားကုိ အမွီျပဳ၍ ေျဖာင့္ မတ္ရာသုိ ့ေရာက္နိင္လွ်င္ခရစ္ေတာ္သည္ အခ်ည္းႏွီး အေသခံ ေတာ္မူျပီ (ဂလာ ၂း၂၁)။

က်ိန္ျခင္းခံ

ပညတ္တရား၏ သေဘာတရားနားမလည္ေသာသူမ်ားက ပညတ္ေတာ္ လုိက္ေလ်ာက္ျခင္းျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ ့ေရာက္မည္ဟု အျပင္းအထန္ေျပာ ဆုိတတ္ၾကသည္။ သုိ ့ေသာ္ ပညတ္ေတာ္သည္လူကုိက်ိန္ျခင္းခံေစေၾကာင္းမသိၾက။ က်မ္းစာက-ပညတ္တရားအလုံးစုံကုိ လုိက္ေလွ်ာက္သည္တြင္တစုံတခု၌ မွားယြင္းမိလွ်င္ပညတ္တရားအလုံးစုံကုိလြန္က်ဴးေသာအျပစ္ ရိ၏- ဟုဆုိထားသည္ (ယာကုပ္၊၂း၁၀)။  ထုိ ့အျပင္- ပညတ္တရား၏ အက်င့္ကုိ အမွီျပဳေသာသူရိွသမွ်တုိ့သည္အအက်ိန္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ၾက၏။ အေၾကာင္း မူကား ပညတ္ၱိ က်မ္းစာ၌ ပါ သမွ်ေသာ စကားတုိ ့ကုိအျမဲ မက်င့္ေသာ သူတုိင္း က်ိန္ေတာ္မူျခင္းကို ခံေစသတည္းဟု က်မ္းစာ လာ၏  (ဂလာ ၃း၁၀) ဟု ပါ ရွိသည္။ ထုိ ့ ေၾကာင့္ ပညတ္ တရား ကုိလုိက္ေလွ်ာက္ရာ တြင္ပညတ္ တရားအလုံးစုံကုိ တခုမက်န္လုိက္ ေလွ်ာက္၍ေန႕တုိင္း အဆက္ မျပတ္ လုိက္ ေလွ်ာက္ဘုိ ့လုိသည္။  သုိ ့ေသာ္ ထုိသုိ ့လုိက္ေလွ်ာက္ရန္မွာမျဖစ္နိင္ပါ။ ထုိေၾကာင့္ ပညတ္တရားသည္လူကုိက်ိန္ျခင္း ခံေစသည္။

လူကုိသတ္သည္

လူတုိင္းက ပညတ္တရားသည္ လူကုိ အ သက္ရွင္ ေစ သည္ဟုထင္မွတ္ၾက ေပလိမ့္မည္။ သုိ ့ေသာ္ပညတ္တရား သည္ လူကုိအသက္မရွင္ေစဘဲ အသက္ကုိ ေသေစေၾကာင္း ရွင္ေပါလုကဤကဲ့သုိ ့ေရးသားထားသည္- ပညတ္တရား မရွိလွ်င္ အျပစ္ ေသ၏။ အထက္ကပညတ္တရားမရွိသျဖင့္ ငါသည္ အသက္ရွင္၏။ ပညတ္တရားေပၚေသာအခါ အျပစ္တရားသည္ ရွင္ျပန္ ၏။ ငါ သည္လည္း ေသ၏။ အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ ပညတ္ တရား သည္ ေသျခင္းႏွင့္ ဆုိင္သည္ကုိ ငါေတြ႕ရ၏။ အျပစ္တရား သည္ ပညတ္ တရား အားျဖင့္ အခြင့္ရလွ်င္ငါ့ကုိ လွည့္ဖ်ား၍ထုိတရား အားျဖင့္ငါ့ကုိ သတ္ေလ၏- ဟုဆုိသည္ (ေရာမ၊ ရး၈-၁၁)၊ ဆုိ လုိသည္မွာ ပညတ္တရား ေၾကာင့္ အျပစ္တရားသည္ရွင္၍ ငါ့ကုိသတ္၍ ေသေစသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ပညတ္တရားသည္ လူကုိအသက္ရွင္ေစသည္ မဟုတ္ဘဲ ေသေစေၾကာင္းေတြ ့ရသည္။

အျပစ္သိရန္

ထုိသုိ ့ေျဖာင့္မတ္ျခင္း လည္းမေပးနိင္သည္ သာ မက ကိ်န္ျခင္း ႏွင့္ေသျခင္း ကုိျဖစ္ေစတတ္ေသာ ပညတ္ တရားကုိ ဘုရားသခင္ သည္အဘယ္ေၾကာင့္ ေပးေသးသနည္း။ အေၾကာင္းမွာ လူသည္ မိမိ အျပစ္ကုိ နားမလည္ႏုိင္။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ လူေကာင္း အျပစ္မရွိဟု ထင္ တတ္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္လူ၏ အျပစ္ကုိ ေဖၚျပဘုိ ့ရန္ပညတ္တရားကုိေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။က်မ္းစာ၌- ထုိသုိ႕ ပညတ္ တရားသည္ အျပစ္ကုိ ထင္ရွားေစသည္ ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ပညတ္ တရား၏ အက်င့္အားျဖင့္ဘုရားသခင္ေရွ ့ ေတာ္၌ အဘယ္သူမွ် ေျဖာင့္မတ္  ရာသုိ႕ မေရာက္နိင္ ရာ- ဟုဆုိ သည္ (ေရာ၊၃း၂၀)။ ထုိ ့အျပင္-ပညတ္တရား အားျဖင့္သာ အျပစ္သေဘာကုိငါသိရ၏။ အဘယ္သုိ ့နည္း ဟူမူကား ေလာဘ စိတ္မရွိႏွင့္ ဟုပညတ္တရားမဆုိလွ်င္ ေလာဘသေဘာကုိ ငါမသိ-ဟုဆုိေသးသည္ (ေရာ၊ရးရ)။  ထုိ ့ေၾကာင့္ ပညတ္တရား၏ အလုပ္မွာ လူမ်ား မိမိတုိ ့၏အျပစ္ကုိေဖၚျပဘုိ ့ရန္ျဖစ္သည္။

ခရစ္ေတာ္ထံသုိ ့ပုိ ့

ပညတ္တရားသည္ သူကုိယ္တုိင္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းမေပးနိင္။သူ ့ကုိအမီွျပဳလွ်င္ က်ိန္ျခင္းႏွင့္ ေသျခင္းကုိသာ ျဖစ္ေစသည္။ သုိ ့ ေသာ္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရနိင္ဘို႔ရန္ လူမ်ားကုိ ခရစ္ေတာ္ထံသုိ႔ပုိ ့ေဆာင္သည္။ က်မ္းစာ၌- ငါတုိ ့သည္ယုံၾကည္ ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ ့ ေရာက္ေစျခင္းငွါ ပညတ္တရားသည္ ခရစ္ေတာ္ ထံသုိ ့ငါတုိ ့ကုိ ပုိ ့ေဆာင္၍ ငါတုိ ့၏အထိန္းျဖစ္သတည္း- ဟုပါရွိသည္ (ဂလာ၊၃း၂၄)။ ထုိ ့ ေၾကာင့္ပညတ္တရားသည္ ခရစ္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ ့ေရာက္ေစျခင္းငွါ အေထာက္အကူ ျဖစ္သည္။ သုိ ့ေသာ္ ပညတ္တရားကုိသာအားကုိးလွ်င္ေသျခင္းကုိသာျဖစ္ေစသည္။

သင္ခန္းစာ (၁၁) မွေမးခြန္းမ်ား

၁။            ပညတ္ၲိက်မ္းမ်ားကုိေဖၚျပပါ။ --------------------------------------

------------------------------------------------------------------

၂။            ပညတ္တရားကုိ မည္သူကေပးသနည္း။-----------------------------

၃။            တပါးအမ်ဳိးသားမ်ားထံ ပညတ္ေပးသေလာ။-------------------------

၄။            ပညတ္တရားလုိက္ေလွ်ာက္နိင္သူရွိသေလာ။------------------------

၅။            ပညတ္တရားအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္နိင္သေလာ။-----------------------

၆။            ပညတ္တရားမလုိက္ေလွ်ာက္နိင္လွ်င္ဘာခံရမည္နည္း။----------------

ရ။            ပညတ္တရားသည္ေသေစသေလာရွင္ေစသေလာ။-------------------

၈။            ပညတ္တရားသည္ဘာကုိသိေစသနည္း။----------------------------

၉။            ပညတ္တရားသည္ မည္သူ ့ထံသုိ ့ ပုိ ့ေဆာင္သနည္း။----------------

၁၀။          မည္သူကုိယုံၾကည္မွေျဖာင့္မတ္နိင္သနည္း။--------------------------

ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး