ျပည့္တန္ဆာႏွဖူး - သင္ခန္းစာ (၉)


ေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

သင္ခန္း စာ (၈) ၌ လူ သည္ ထာ၀ရ ဘုရား အျမင္ တိရစၦာန္ႏွင့္ပုိးမႊား မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္းသင္ခဲ့ရျပီ။ ယခုလူသည္ဘုရား သခင္ အျမင္က ျပည့္တန္ဆာ နဖူး ရွိေၾကာင္း ေလ့လာၾကစုိ ့။

ဘုရားသခင္ကုိသာ ခ်စ္ဘုိ ့

ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားသည္ဘုရားသခင္ကုိသာခ်စ္ဘုိ ့ဘုရားသခင္ ပညတ္ ထားသည္။ တရား ၆း၅၌ -သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလုံး အႂကြြင္းမဲ ့။အစြမ္းသတ္ၱိရွိသမွ်ႏွင့္ခ်စ္ေလာ့ - ဟုမွာထားသည္။ စိတ္ႏွလုံး အၾကြင္းမဲ့ႏွင့္ခ်စ္ျခင္းဆုိသည္မွာ ရီးစား ကုိ စိတ္ႏွလုံးအႂကြင္းမဲ့ ႏွင့္ခ်စ္ျပီးလွ်င္ အျခားေသာသူမ်ားကုိ မခ်စ္နိင္ေတာ့ေခ်။ ထုိ႔နည္းတူ ဘုရားသခင္ကလည္း သူ ့ကုိ ဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ားက ခ်စ္ေစခ်င္သည္။

ဘုရားသခင္၏မိန္းမ

ဘုရားသခင္၌မိန္းမရိွ သေလာ ဟုမိတ္ေဆြ အံ့ၾသေပလိမ့္မည္။ သုိ ့ေသာ္ ဣသေရလႏွင့္ယုဒလူသည္ဘုရားသခင္၏ မိန္းမမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သင့္ကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္ မူေသာ သူသည္သင္၏လင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ နာမေတာ္ကား ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ ထာ၀ရဘုရား ေပတည္း -ဟုဆုိထားသည္ (ေဟ ရွာ၊ယ၅၄း၅)။ ေဟာေရွ ၂း၁၆ လည္း- ထာ၀ရဘုရားမိန္ ့ေတာ္မူသည္ကား ထုိကာလ၌ သင္သည္ ငါ့ကုိ သခင္ဟု မေခၚရ ခင္ပြန္းဟူေခၚရမည္-ဟုဆုိ ထားသည္၊ ေယရမိ ၃း၂၀ - အုိ ဣသေရလအမ်ဳိး မယားသည္ မိမိ ခင္ပြန္း၌ သစၥာဖ်က္သကဲ့သုိ ့ အကယ္စင္စစ္သင္တုိ ့သည္ ငါ၌သစ္ၥာဖ်က္ၾကျပီ - ဟု ထာ၀ရဘုရားမိန္ ့ေတာ္မူ၏။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ထာ၀ရဘုရား၏ မိန္းမသည္ ဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္။

.

ခင္ပြန္းကုိ ခ်စ္သည္

ဘုရားသခင္သည္မိမိခင္ပြန္း ဣသေရလကုိအလြန္ခ်စ္သည္၊ေဟရွယ ၅၄း၁၀ ၌-ေတာင္ၾကီးတုိ ့သည္ေရြ႕၍ ေတာင္ငယ္တုိ ့ သည္လွဴပ္ရွား ေသာ္ လည္း ငါ၏ေမတ္ၲာ သည္ သင္မွမေရြ႕ရ- ဟုထာ၀ရဘုရား ဆုိသည္။တရား ေဟာရာ ၇း၇၌လည္း-သင္သည္အျခား ေသာလူမ်ဳိးထက္သာ၍မ်ားေသာ ေၾကာင့္ ထာ၀ရဘုရားသည္သင့္ကုိခ်စ္၍ရြးခ်ယ္ေတာ္မူသည္မဟုတ္။ ထာ၀ရဘုရား သည္ သင့္ကုိခ်စ္ေသာ ေၾကာင့္၄င္း-သင့္ကုိခ်စ္၍ ေရြးႏွုတ္ ေဆာင္ ယူ ခဲ့ေတာ္မူျပီ-ဟုဆုိသည္။ တဖန္ တရားေဟာရာက်မ္း ၂၃း၅ ၌လည္း-သုိ ့ရာတြင္ သင္၏ ဘုရားသခင္ထာ၀ရဘုရားသည္ ဗာလမ္၏ စကားကုိ နားမေထာင္ သင့္ ကုိခ်စ္ေသာေၾကာင့္ က်ိန္ဆဲျခင္းကုိ သင္၌ေကာင္းႀကီး မဂၤလာ ျဖစ္ေစေတာ္မူ၏ဟု ဆုိသည္။

ျပည့္တန္ဆာလုပ္

ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလကုိအလြန္ခ်စ္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ အဲဂုတ္ၱဳ ကြ်န္မွ လြတ္ေျမာက္ေစ၍ နို ့ႏွင့္ ပ်ားရည္စီးေသာျပည္သုိ ့ ပုိ႔ေဆာင္ကာ  ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလကုိအလြန္ခ်စ္သကဲ့သုိ ့ ဣသေရလကလည္းသူ ့ကုိ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမဲ့ ခ်စ္ေစခ်င္သည္။ သုိ့ေသာ္ ဣသေရလသည္ ဘုရားသခင္ထက္ ရုပ္တုမ်ားကုိ  သာ၍ ခ်စ္သည္၊ ကုိးကြယ္သည္။

ဘုရားသခင္အျမင္၌ရုပ္တုကုိးကြယ္ျခင္းသည္ ရုပ္တုႏွင့္မွားယြင္းျခင္း ျပည့္တန္ဆာလုပ္ျခင္း ဟုဆုိလုိသည္။ ဘုရားသခင္ထက္ ရုပ္တုကုိခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  ထုိ ့ေၾကာင့္ဘုရားသခင္က ေယရမိ ၃း၁-၃ ၌-ေယာက္်ား စြန္ ့ပစ္ ေသာ မိန္းမသည္ ထြက္သြား၍ အျခားေသာသူ၏မယားျဖစ္ျပီးမွ အရင္ လင္သည္ ထုိမိန္းကုိျပန္၍ ယူသင့္သေလာ။ ထုိသုိ ့ျပဳေသာျပည္သည္ ညစ္ညဴးသည္ မဟုတ္ေလာဟု ဆုိေလ့ ရွိလ်က္ႏွင့္ သင္သည္မ်ားစြာေသာ ရည္းစားတုိ ့၌ မွီ၀ဲမွားယြင္းေသာ္လည္းငါထံသုိ ့ျပန္လာပါဟုထာ၀ရ ဘုရား မိန္ ့ေတာ္မူ၏။  ျမင့္ေသာအရပ္ကုိေမွ်ာ္ၾကည့္၍လင္မေနဘူးေသာ အရပ္တစုံတခုကုိ ရွာေလာ့။ အာရပ္လူသည္ ေတာကေစာင့္သကဲ့သုိ့ သင္သည္ လမ္းတုိ ့၌ ေစာင့္ေန၍မတရားေသာေမထုန္အားျဖင့္၄င္း၊ အဓမ္ၼအမွုမ်ား အားျဖင့္၄င္း၊ ျပည္ကုိညစ္ညဴးေစျပီ။ မုိးေခါင္၍ ေနာက္မုိး တုိင္ေအာင္ မရြာ ေသာ္လည္း သင္တုိ ့သည္ျပည့္ တန္ဆာနဖူးရွိ၍ႈရွက္ျခင္း သေဘာကုိပယ္ရွားျပီ -ဟုဆုိသည္၊ေယာက္်ားစြန္ ့ပစ္ေသာမိန္းမသည္ ဣသေရလ ကုိဆုိလိုသည္။ အရင္လင္သည္ ဘုရားသခင္ကုိ ဆုိလုိသည္။  အျခားေသာသူ၏မယားဆုိသည္မွာ ဣသေရလသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကြာ၍ ရုပ္တုမ်ားႏွင့္မွားယြင္းေသာေၾကာင့္ ရုပ္တုမ်ားသည္အျခားေသာသူ ျဖစ္သည္။ ဣသေရလ၏မ်ားစြာေသာ ရည္းစားသည္လည္း ရုပ္တု မ်ား ပင္ျဖစ္သည္ ျမင့္ေသာ အရပ္ သည္ေတာင္ကုန္း မ်ားကုိဆုိလုိသည္။ ေတာင္ကုန္း မ်ားေပၚ၌ရုပ္တုမ်ားကုိ တည္ထားကုိးကြယ္ၾကသည္။  ဣသေရလမ်ားကိုဘုရားသခင္သည္ မုိးေခါင္ေစျခင္း အားျဖင့္ဒဏ္ခတ္ေသာ္လည္းမမွတ္ဘဲ ဆက္၍ရုပ္တုကုိ ကုိးကြယ္ေနၾကေသးသည္။ ထုိ ့ ေၾကာင့္ဘုရားသခင္အျမင္၌ သူတုိ ့သည္ျပည္တန္ဆာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူတုိ႕ နဖူးသည္လည္းျပည့္တန္ဆာနဖူးျဖစ္သည္။

ျပည့္တန္ဆာ မိန္းမ ယူခုိင္း

ဣသေရလလူမ်ားသည္ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ ေသာေၾကာင့္ထာ၀ရဘုရား သခင္က ပေရာဖက္ ေဟာေရွအား သင္သြား၍ ျပည့္တန္ဆာမိန္းမႏွင့္ တကြသူဘြားျမင္ေသာ သားသမီးတုိ ့ကုိသိမ္းပုိက္ေလာ့။အေၾကာင္းမူကား ျပည္သူျပည္သားတုိ ့သည္ ထာ၀ရဘုရားကုိ စြန္ ့ျပစ္၍ အထပ္ထပ္ မွား ယြင္းၾကျပီဟုေဟာေရွအားမွာထားေတာ္မူသည့္အတုိင္း ေဟာေရွသည္ သြား၍ ဒိဗလိမ္၏သမီး ေဂါမာကုိ သိမ္းပိုက္သည္-(ေဟာေရွ ၁း၁-၃)။

ေဟာေရွသည္ ထာ၀ရဘုရား၏ပေရာဖက္ျဖစ္သည္။ ထာ၀ရဘုရား၏ အမွုေဆာင္သည္ သန္ ့ရွင္းရသည္။ ျပည့္တန္ဆာကုိ မယူသင့္။ ယေန႕ ျပည့္တန္ဆာကုိ ယူေသာ တရားေဟာဆရာကုိမိတ္ေဆြလက္ခံနိင္ပါမည္ေလာ။ သူ၏ တရားေဟာခ်က္ မ်ားကုိ နာခံ နိင္ ပါမည္ေလာ။ သုိ ့ေသာ္ဘုရားသခင္သည္ အလြန္စိတ္နာေသာေၾကာင့္ ေဟာေရွအား ျပည့္တန္ဆာမကုိယူခုိင္းသည္။ ဣေရလလူမ်ား လည္း ဒိဗလိမ္သမီးေဂါမာကဲ့သုိ ့ ျပည့္တန္ဆာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ေယာက္်ား စြန္ ့ပစ္

ဣသေရလသည္ဘုရားကုိစြန္ ့ပစ္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ေယာက္်ား စြန္ ့ပစ္ ေသာ မိန္းမဟုဆုိ သည္ (ေယရမိ ၃း၁)။ဣသေရလ လူမ်ားကုိ ဘုရားသခင္က ျပန္လည္ေခၚေသာ္လည္းမလာ။ ထုိ ့ေၾကာင့္ေရွာလမုန္ မင္း၏သား ေရာေဗာင္မင္း လက္ထက္တြင္ ဘုရားသခင္က နိင္ငံေတာ္ကုိ ႏွစ္ခ်မ္းခဲြလုိက္သည္၊ ေျမာက္ဖက္ နိင္ငံကုိ ဣသေရလဟူ၍၄င္း၊ ေတာင္ဖက္နိင္ငံ ကုိယုဒဟူ၍၄င္း ေခၚသည္။ ဘုရားသခင္က ဣသေရလကုိအမ။ ယုဒကုိ ညီမ ဟုေခၚသည္။ ဣသေရလ သည္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္၍ဘုရားသခင္၏စြန္႕ပစ္ျခင္းခံရေသာ္လည္း ညီမ ယုဒသည္ မမွတ္ဘဲ ေနေၾကာင္းကုိ ဘုရားသခင္က -ေဖါက္ျပန္ေသာ ဣသေရလ အမ်ဳိးျပဳေသာအမွုကုိ သင္ျမင္ျပီ ေလာ၊ျမင့္ေသာ ေတာင္ရွိသမွ်သုိ ့တက္၍၄င္း၊ စိမ္း ေသာ သစ္ပင္ရွိသမွ် ေအာက္၌၄င္း၊ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ေလျပီ။  သူသည္ထုိ အမွု အလုံးစုံတုိ႕ကုိ ျပဳျပီးမွ ငါ့ထံသုိ ့ျပန္လာပါဟု ငါေျပာေသာ္လည္း သူသည္ျပန္မလာ၊ ထုိအမွုကုိ သူ၏ညီမ သစ္ၥာပ်က္ေသာ ညီမ ယုဒသည္ ၾကည့္ ျမင္ ေလ၏။ ေဖါက္ျပန္ ေသာ ဣသေရလသည္ မတရား ေသာ ေမထုန္ကုိျပဳ၍ မွားယြင္း ေသာအျပစ္မ်ားေၾကာင့္ သူႏွင့္ငါကြာ၍ ျဖတ္စာကုိအပ္ေသာ္ လည္းသစ္ၥာ ပ်က္ေသာ ညီမယုဒသည္လည္း မေၾကာက္ဘဲ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ေၾကာင္း ကုိငါျမင္ရ၏။ သူသည္မတရားေသာ ေမထုန္ကုိျပဳ၍ အလြန္ေလာ္လည္ ေသာအားျဖင့္ ျပည္ကုိ ညစ္ညဴးေစ၍ေက်ာက္ႏွင့္၄င္းသစ္တုံးႏွင့္၄င္း မွားယြင္းေလ၏။ ထုိမွ်ေလာက္ အျပစ္ရွိေသာ္လည္း သစ္ၥာပ်က္ေသာ ညီမယုဒသည္ ငါထံသုိ ့ စိတ္ႏွလုံးအႂကြင္းမဲ့ျပန္မလာ၊ ျပန္လာဟန္ ေဆာင္သည္ဟု ထာ၀ရဘုရားမိန္ ့ေတာ္မူ၏။ (ေယရ ၃း၆-၁၀)။

ျပစ္ဒဏ္

ဘုရားသခင္သည္ေခတ္အဆက္ဆက္၌နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ဣသေရလကုိ ဒဏ္ခတ္ ေသာ္လည္းမမွတ္ၾက။ ဆက္လက္မွားယြင္းကာ ရုပ္တုမ်ားအျခားေသာ ဘုရားမ်ားကုိသာ ကုိးကြယ္ျမဲ ကုိးကြယ္ ၾကသည္။  ထုိ ့ေၾကာင့္ေနာက္ ဆုံး၌ဘုရား သခင္သည္ ဣသေရလအမ်ဳိး ကုိ အာရွုရိလက္၌၄င္း(၄ရာ၊၁ရ)ယုဒအမ်ဳိးကုိ ဗာဗုလုန္လက္၌၄င္း (၄ ရာ၊၂၄-၂၅) အပ္ထား၍ကြ်န္ခံေစသည္။  ထုိေနာက္ပုိင္း၌ သူတုိ႕သည္ကုိယ့္မင္း ကုိယ့္ခ်င္းႏွင့္မေနနိင္ေတာ့ဘဲတုိင္းတပါး၏ အုပ္စုိးျခင္းကုိ၄င္း၊ တုိင္းနိင္ငံအရပ္ရပ္၌ ထြက္ေျပး၍လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔၏ ႏွိပ္စက္ျခင္းသတ္ျဖတ္ျခင္းကုိ ယေန ့တုိင္ေအာင္ ခံစားရၾကသည္။  ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားကိုဘုရားသခင္သည္ မဟာေမတ္ၲာျဖင့္ ခ်စ္၍ ကမၻာေပၚ၌ အေကာင္းဆုံး လူမ်ဳိးျဖစ္ဘုိ ့အႀကံရွိေသာ္လည္း အထူးသျဖင့္ရုပ္တုကုိးကြယ္ေသာေၾကာင့္ သူတုိ ့၏သမုိင္း တေလာကလုံး၌ အလြန္ ဆုိး၀ါး ေသာ အိပ္မက္မ်ားကဲ့သုိ ့ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းဘြယ္ ရင္တထိတ္ထိျဖင့္ ေနရၾက သည္။

ကြ်န္ပ္တုိ ့၌

ဓမၼသစ္က်မ္း၌ သားေတာ္ ကုိယုံၾကည္ေသာသူမ်ားသည္ခရစ္ေတာ္၏ မိန္းမျဖစ္ၾကရမွာျဖစ္သည္။ သုိ ့ေသာ္လည္း ကြ်န္ပ္တုိ ့ လည္း ဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ား ကဲ့သုိ ့မွားယြင္းၾကျပန္ျပီ။  ဘုရားသခင္ ကုိစိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမဲ့ ခ်စ္ခုိင္းေသာ္လည္း မခ်စ္ၾက (မႆ၊ဲ ၂၂း၃ရ-၃၉၊ မာကု ၊၁၂း၃၀-၃၁)။ ဘုရားသခင္ထက္ေလာက အရာမ်ားကုိသာ၍ ခ်စ္ၾကသည္။ ေလာကကုိခ်စ္ေသာသူသည္ခမည္း ေတာ္ကုိ ခ်စ္ျခင္း ေမတၲာမရွိ (၁ ေယာ ၊၂း၁၅)။ ထုိ ့ေၾကာင့္ကြ်န္ပ္တုိ ့သည္ဘုရား သခင္ထက္သာ၍ခ်စ္ေသာအရာမ်ားႏွင့္ျပည့္တန္ဆာလုပ္ၾကျပီ။ ေလာဘ လြန္က်ဴးျခင္းျဖင့္ ရုပ္တုကုိးကြယ္ၾကျပီ (ဧဖက္ ၊၅း၅)။  ၀မ္းဘုရားကုိကုိးကြယ္ ၾက ျပီ (ဖိလိ၊ ၃း၁၉)။ ထုိ ့ေၾကာင့္ကြ်န္ပ္တုိ ့ သည္လည္း ဣသေရလလူမ်ားကဲ့သုိ႕ ေဖါက္ျပန္၍ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ၾကျပီ။ ျပည့္တန္ဆာနဖူးရွိၾကသည္မဟုတ္ေလာ။  က်မ္းစာကဤသုိ ့ ဆုိသည္-သူတုိ ့ သည္ ပ်က္ဆီးျခင္း၌လမ္းဆုံးတတ္ၾက၏။ သူတုိ ့၏ဘုရားမူကားမိမိတုိ ့၀မ္းေပတည္း၊မိမိတုိ ့ရွက္ေၾကာက္ဘြယ္ေသာ အက်င့္၌သာ မိမိတုိ ့ ၀ါႂကြြားၾက၏။ ေလာကီ အ ရာတုိ႕ကုိသာ စိတ္စဲြ လန္းျခင္းရိွၾက၏ (ဖိလိ ၊၃း၁၉)။

သင္ခန္းစာ (၉)မွေမးခြန္းမ်ား

၁။            ဣသေရလလူမ်ားသည္ဘုရားသခင္ကုိမည္သုိ ့ခ်စ္ရမည္နည္း။------------

၂။            ဘုရားသခင္၏ မိန္းမမ်ားသည္အဘယ္သူနည္း။----------------------

၃။            ဘုရားသခင္သည္ဣေရလကုိအဘယ္ေၾကာင့္ခ်စ္သနည္း။-----------------

၄။            ဣသေရလသည္ဘုရားထက္အဘယ္အရာကုိခ်စ္သနည္း။----------------

၅။            ရုပ္တုႏွင့္မွားယြင္းျခင္းသည္ဘုရားအျမင္၌အဘယ္အရာလုပ္ျခင္းျဖစ္သနည္း။----------------------

၆။            ဣသေရလမ်ားသည္မည္သည့္နဖူးရွိသနည္း။---------------

ရ။            ဘုရားသခင္သည္မည္သူကုိျပည့္တန္ဆာယူခုိင္းသနည္း။-----------------

၈။            ေရာေဗာင္လက္ထက္၌နိင္ငံေတာ္မည္ကဲ့သုိ ့ျဖစ္သြားသနည္း။------------

၉။            ဣသေရလႏွင့္ယုဒသည္မည္သူ ့ကြ်န္ခံသနည္း။-------------------------

၁၀။          ကြ်န္ပ္တုိ ့အဘယ္ေၾကာင့္ျပည့္တန္ဆာနဖူးရွိသနည္း။--------------------