တိရစၦာန္ႏွင့္ ပုိးမႊားမ်ား - သင္ခန္းစာ (၈)


ေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

သင္ခန္းစာ (ရ)၌ လူသည္  စာတန္ သားသမီး  ျဖစ္ေၾကာင္း သင္ခဲ့ရျပီ။  စာတန္သားသမီး ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္စာတန္ ကဲ့သုိ ့ ေသာအက်င့္ရွိၾကသည္။ နိဂုံးလည္း စာတန္ႏွင့္အတူ ငရဲအုိင္ထဲသုိ ့သြားရမွာျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍ လူ႕ အမ်ဳိးသည္ ဘုရားအျမင္၌ တိရစၦာန္ႏွင့္ပုိးမႊားမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္းသင္ၾက ရမွာျဖစ္သည္။

တိရစၦာန္ျဖစ္

လူသည္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အဟုတ္ႀကီး ထင္မွတ္တတ္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ေရွ႕ လူမဟုတ္။ တိရစၦာန္မွ်သာျဖစ္သည္၊ သင္ခန္းစာ (၃)က လူသည္ ကုိယ္ခႏၶာစိတ္ ၀ိညာဥ္ သုံးပုိင္း အသက္ရွင္လွုပ္ရွားမွသာလွ်င္ ဘုရားသခင္အျမင္က လူျဖစ္ေၾကာင္း သင္ခဲ ့ရျပီ။ သုိ ့ ေသာ္ ကုိယ္ခႏၶာ စိတ္ သာ အသက္ရွင္ေသာသူသည္ တိရစၦာန္္ျဖစ္သည္၊ ထုိ ့ေၾကာင့္ သုတၱံ ဆရာက- အကယ္စင္စစ္ငါသည္လူမဟုတ္၊ တိရစၦာန္ ျဖစ္၏၊ လူဥာဏ္ႏွင့္မျပည့္စုံဟုဆုိသည္ (သုတၱံ၊  ၃၀း၂)။

. ေခြးျဖစ္သည္

ေခြးသည္ မိမိအန္ဖတ္ကုိ ျပန္၍စားတတ္သည္ (၂ ေပ၊၂း၂၂)။ ထုိနည္းတူလူလည္း မိမိစြန္ ့ျပီးေသာအျပစ္ကုိ ျပန္လုပ္တတ္သည္။

၀က္ျဖစ္သည္

၀က္သည္လည္း ေဆးျပီးမွ ရႊ႕ံတြင္ လူးျပန္သည္ (၂ ေပ ၂း၂၂)၊ ၀က္သည္ ရႊံ႕ကုိႀကဳိက္သကဲ့သုိ ့ လူသည္ ညစ္ညဴးေသာ အရာကုိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည္။ ထုိအရာမ်ားကိုစြန္ ့ျပီးမွ ျပန္က်င့္တတ္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္လူသည္ ၀က္ကဲ့သုိ ့ျဖစ္သည္။

လူႏွင့္တိရစၦာန္ တူညီခ်က္မ်ား

(၁) ပ်က္စီးျခင္းသုိ ့ေရာက္တတ္သည္၊ ထင္ရွားေသာအရာဟူမူကား။ ပညာရွိေသာသူတုိ႕သည္ ေသတတ္ၾက၏၊ ထုိအတူ မိုက္ေသာသူႏွင့္ တိရစ္ၦာန္ သေဘာရွိေသာသူတုို ့သည္ပ်က္စီးျခင္းသုိ ့ေရာက္၍မိမိတုိ႕ ဥစၥာကုိသူတပါးတုိ ့အားခ်န္ ထားၾက၏- (ဆာလံ ၄၉း၁၀)။ တိရစၦာန္သည္ ေသဆံုး၍ပ်က္ စီး ျခင္းသုိ ့ေရာက္ သကဲ့သုိ ့ လူသည္လည္း ေသ ဆုံး၍ပ်က္စီးျခင္း သုိ ့ ေရာက္တတ္သည္၊

(၂) လူမည္သည္ ကား မိမိ ဥာဏ္အား ျဖင့္တိရစၦာန္ကဲ့သုိ ့ျဖစ္၏  (ေယရမိ ၅၁း၁ရ)။ လူသည္ ကုိယ္ကုိယ္ကုိ ဥာဏ္ေကာင္း သည္ဟု ထင္တတ္ေသာ္လည္း  ဘုရားသခင္ေရွ ့၌ တိရစၦာန္ဥာဏ္မွ်သာရွိသည္။ တိရစၦာန္မ်ားသည္စားေသာက္ဘုိ ့ရန္သာ စဥ္းစားသကဲ့သုိ ့ လူသည္လည္း စားေသာက္ဘုိ ့သာစဥ္းစားတတ္သည္။ တိရစၦာန္မ်ားသည္ ကုိယ္က်ဳိးကုိသာၾကည့္တတ္ သကဲ့သုိ ့လူသည္လည္း ကုိယ္က်ဳိး ကုိသာ ၾကည့္တတ္သည္။

(၃)တိရစၦာန္္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္ကုိ မကုိးကြယ္ၾက။ အစာစားေသာအခါ၌လည္း ေက်းဇူးေတာ္မခ်ီးမြမ္းၾက။ သူတုိ႔ကုိ ဖန္ဆင္းေသာ အရွင္ကုိ မသိၾက။ ထုိနည္းတူ လူလည္း မိမိဖန္ဆင္းရွင္ကုိ မသိၾက။ ထာ၀ရဘုရားကုိ ကုိးကြယ္ျခင္း။ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းျခင္းမျပဳၾက။ ကုိးကြယ္ေသာသူမ်ားလည္း ဟန္ျပသာလွ်င္ ကုိးကြယ္ၾကသည္။ စိတ္ႏွလုံးမူကား ဘုရားသခင္ႏွင့္ေ၀းလွ၏ (မ၊၁၅းရ-၉)။

ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ေနဗုခ္ေနဇာသည္ ဘုရားသခင္၏ခ်ီးေျမွာက္ျခင္း  ခံခဲ့ရေသာ္လည္း  ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ  အထင္ႀကီးလ်က္ ဘ၀င္ျမင့္ ေသာအခါ ထာ၀ရ ဘုရားက တိရစၦာန္စိတ္ေပါက္ေစလ်က္ တိရစၦာန္ကဲ့သုိ ့ေတာထဲ၌ ခုႏွစ္ႏွစ္ေနရသည္။ ခုႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ေသာအခါ ထာ၀ရ ဘုရား ကုိျပန္လည္ခ်ီးမြမ္း၍ လူစိတ္ျပန္၀င္ကာ လူစုထဲ၌အာဏာ ျပန္ လည္တည္ျမဲသည္ (ဒံေယလ ၄း၂၈-၃ရ)။  ထုိသုိ ့ ဘုရား သခင္ ျဖစ္ေစျခင္းမွာ လူသည္ တိရစၦာန္္ ကဲ့သုိ ့ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္ကုိ ကုိးကြယ္ခ်ီးမြမ္း မွသာ လူ ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစဘုိ ့ရန္ျဖစ္သည္။

ပုိးမႊားမွ်သာ

လူသည္ တိရစၦာန္္ကဲ့သုိ ့ျဖစ္သည္သာမက ဘုရားအျမင္၌ ပုိးမႊားး မွ်သာျဖစ္ ေၾကာင္းကုိက်မ္းစာအားျဖင့္သိရွိရသည္၊ က်မ္းစာ က- သုိ႔ျဖစ္၍ လူူသည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕၌ ကုသုိလ္ကုိ အဘယ္သုိ႕ရနိင္သနည္း၊ လူမိန္းမ ဘြားျမင္ေသာ သူသည္ အဘယ္သုိ႕သန္ ့ရွင္းနိင္ သနည္း၊ လေသာ္လည္းအလင္း  မရွိ။ ၾကယ္ေသာ္လည္းေရွ ့ေတာ္၌မျဖဴစင္။ ထုိမွ်မကတီေကာင္ ျဖစ္ေသာလူ၊ ပုိးရြ ျဖစ္ေသာလူသားကုိ အဘယ္ ဆုိဘြယ္ရာ ရွိသနည္း(ေယာဘ ၊၂၅း၄-၆)။

တီေကာင္

လူသည္ဘုရားသခင္ေရွ႕၌တီေကာင္ျဖစ္သည္။ လူႏွင့္တီေကာင္ တူညီေသာ အခ်က္မ်ားမွာ-

(၁) ရြံစရာေကာင္းျခင္း။ တီေကာင္သည္ ရြံစရာေကာင္းသကဲ့သုိ ့လူသည္ ဘုရားသခင္ေရွ ့ရြံစရာေကာင္းသည္။ တီေကာင္ကမိတ္ေဆြထံ မိမိအသက္စြန္ ့ လ်က္စား ဘုိ ့ရန္ေသာ္၄င္း၊  ေစခုိင္းဘုိ ့ရန္ေသာ္၄င္း၊ ဆက္ကပ္ပါက မိတ္ေဆြ လက္ခံနိင္ပါမည္ေလာ။ ထုိနည္းတူ ရြံစရာေကာင္းေသာ လူသားမ်ား၏ ဆက္ကပ္ျခင္းကုိ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ လက္ခံေတာ္မမူ။

(၂) ေျမၾကီးကုိ ၾကဳိက္ ႏွစ္သက္၊ တီေကာင္သည္ ေျမႀကီးကုိႀကိဳက္ႏွစ္သက္၍ ေျမၾကီးကုိသာ စားသကဲ့သုိ ့လူသည္လည္း ေကာင္းကင္ အရာထက္ ေျမၾကီးအရာ ကုိသာ စဲြလန္း ႏွစ္သက္သည္။

(၃) ေျမၾကီးသာရွိ၊ တီေကာင္၏၀မ္းထဲ၌ေျမႀကီးသာ ရွိသကဲ့သို႔ လူ၏ စိတ္ႏွလုံး ထဲ၌လည္း ေျမႀကီးအရာသာရွိသည္။

(၄) ေျမႀကီးထဲ၌ေန၊ တီေကာင္သည္ ေျမထဲ၌ေနသကဲ့သုိ ့လူသည္လည္း ေျမႀကီး အရာ ထဲ၌သာေပ်ာ္ေမြ ့သည္။

(၅) မည္သူကုိမွ်မနိင္၊ တီေကာင္သည္ မည္သူ ့ကုိမွ် မနိင္သကဲ့သုိ ့လူသည္လည္း စာတန္၊ အျပစ္၊အနာေရာဂါ၊ ေသျခင္းတုိ ့ကုိမနိင္။

ပုိးရြ

ပုိးရြသည္ ေလာက္ေကာင္မ်ားကုိ ဆုိလုိသည္။ ေလာက္ေကာင္ႏွင့္လူ တူညီေသာ အခ်က္မ်ား။

(၁) ပုိးရြသည္ရြံစရာေကာင္းသကဲ့သုိ ့လူလည္း ရြံစရာေကာင္းသည္။

(၂) ပုိးရြသည္ အ ပုပ္ အနံ ့မ်ား ႀကဳိက္ သကဲ့သုိ ့  လူလည္း မေကာင္းေသာ ဒုစရုိက္ အျပစ္မ်ားကုိ ႀကဳိက္ႏွစ္သက္သည္။

(၃) ပုိးရြသည္ ညစ္ညဴးေသာေနရာ၌ ေနသကဲ့သုိ ့လူသည္ ဒုစရုိက္ႏွင့္ ညစ္ညဴးေသာေနရာ၌ ေပ်ာ္ေမြ ့တတ္သည္၊ ဘုရားတရား ေျပာဆုိ ေသာ ေနရာ၌ မေပ်ာ္တတ္၊

(၄) ပုိးရြ၏အထဲ၌ရြံစရာသာ ရွိသကဲ့သုိ႔ လူ၌စိတ္ႏွလုံးသည္ အလြန္ရြံစရာ ေကာင္းသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ မိတ္ေဆြသည္ အရပ္ရွည္ပါက တီေကာင္ရွည္ရွည္၊ ပုိးရြရွည္ရွည္ျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြသည္ ၀ပါက ပုိးရြ၀၀၊ တီေကာင္၀၀ျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြသည္ ပိန္ပါက တီပိန္ေလာက္ပိန္ ျဖစ္သည္၊ တီေကာင္ႏွင့္ပုိးရြသည္ လူအတြက္အသုံးမ၀င္သကဲ့သုိ့လူသည္လည္း ဘုရားသခင္အတြက္အသုံးမ၀င္ေခ်၊ သုိ ့ေသာ္ လူသည္ မိမိ အေျခအေနကုိမသိေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ထံ၌ ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းျခင္းအားျဖင့္ မ်က္ႏွာရဘုိ ့ ႀကဳိးစားတတ္ႀကသည္။

သင္ခန္းစာ (၈) မွေမးခြန္းမ်ား

၁။            ကုိယ္ခႏၶာႏွင့္စိတ္သာအသက္ရွင္လွဴပ္ရွားေသာသူသည္လူ ျဖစ္သေလာ တိရစၦာန္္ျဖစ္သေလာ။ --------------------------

၂။            ေခြးသည္မိမိအံဖတ္ကုိျပန္စားတတ္သကဲ့သုိ ့လူသည္ဘာလုပ္တတ္ သနည္း။---------------------

၃။            ၀က္သည္ရႊ႕ံကုိႀကဳိက္သကဲ့သုိ ့လူသည္ဘယ္အရာ ကုိႀကဳိက္ သနည္း။----------------------

၄။            သုတၱံ ၃၀း၂။သုတၱံဆရာက သူသည္ဘာဥာဏ္ႏွင့္မျပည့္စုံဟုဆုိသနည္း။ ------------------

၅။            တိရစၦာန္မ်ားသည္ဘုရားသခင္ကုိကုိးကြယ္တတ္သေလာ။------------

၆။            ေနဗုခ္ေနဇာသည္မည္သူကုိခ်ီးမြမ္းမွလူ ့စိတ္ျပန္၀င္လာသနည္း။ --------------------------

ရ။            တီေကာင္ႏွင့္လူႀကဳိက္ေသာအရာသည္အဘယ္အရာနည္း။-----------

၈။            တီေကာင္ႏွင့္လူအထဲ၌မည္သည့္အရာသာရွိသနည္း။-----------------

၉။            ပုိးရြႏွင့္လူ၌တူညီခ်က္မ်ားကုိေဖၚျပပါ။---------------------------------------------------------------------------

၁၀။          မိတ္ေဆြသည္ဘုရားသခင္ေရွ ့၌ တီေကာင္ႏွင့္ေလာက္ေကာင္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံပါသလား။-----------------------------

ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး