စာတန္သားသမီးမ်ား - သင္ခန္းစာ (ရ)

ေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

သင္ခန္းစာ (၆) ၌မိန္းမအမ်ဳိးအႏြယ္သည္သခင္ေယရွျဖစ္၍ ေျမြအမ်ဳိး အႏြယ္သည္ လူသားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းသိရိွရျပီ။ ယခုဆက္လက္၍ စာတန္သား သမီးမ်ားအေၾကာင္းေလ့လာၾကစုိ ့။

ဘုရားသားသမီး

ဘုရားသခင္ကအာဒံႏွင့္ဧ၀ဖန္ဆင္းစက အျပစ္ကင္းစင္လ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ ဘုရားသားသမီးမ်ားဟု ေခၚၾကသည္။ လုကာ၊ ၃း၃ရ ေနာက္ဆုံး၌ အဘ ဘုရားသခင္ ေပတည္း ဟုပါရွိသည္။  ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိႆဟာရဖဲြ ့ နိင္ခဲ့ၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏ အေမြစားအေမြခံမ်ား လည္းျဖစ္ၾကသည္။

စာတန္သားသမီးမ်ားအျဖစ္သုိ ့

စာတန္သည္ေျမြအထဲမွေန၍ အာဒံႏွင့္ဧ၀ကုိလွည့္ဖ်ားလုိက္သည္။ စာတန္က  လူသည္ ဘုရားစကားနားမေထာင္ ဘဲ သူ၏စကား နားေထာင္ရန္ ေသြးေဆာင္ လုိက္သည္။ အာဒံႏွင့္ ဧ၀ တုိ ့လင္မယားသည္ ဘုရားစကားကုိပယ္ကာ  စာတန္၏ စကားကုိ  နားေထာင္ လုိက္ ၾကသည္။

. ဘုရားသခင္မွာထားသည္မွာ ေကာင္းမေကာင္းကုိသိကြ်မ္းရာ အပင္မွတပါး။ ထိုဥယ်ာဥ္႔၌ရွိသမွ်ေသာအပင္တုိ ့၏အသီးကုိ သင္ သည္ စားရ ေသာ အခြင့္ရွိ၏၊ ထုိအပင္၏ အသီးကုိကားမစားရ၊ စားေသာေန ့တြင္ ဧကန္အမွန္ေသရမည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္ (က ၂း၁၆-၁ရ)။ သုိ ့ ေသာ္ စာတန္ကလည္း ထုိသုိ႕တန္ျပန္ဆုိထားသည္ သင္တုိ႕သည္ ဧကန္အမွန္ ေသရမည္မဟုတ္။ အေၾကာင္းမူကား ထုိအသီးကုိ စားေသာေန႕တြင္ပင္ သင္တုိ႕သည္ မ်က္စိပြင့္ လင္းလ်က္ ေကာင္းမေကာင္းကုိ  သိ၍ဘုရားသခင္ ကဲ့သုိ႕ျဖစ္ၾကလတံ့သည္ကုိ  ဘုရားသခင္ သိေတာ္မူသည္ဟု  မိန္းမအား ဆုိ၏ (က ၊၃း၄၅)။ အာဒံံႏွင့္ဧ၀သည္ ဘုရားသခင္၏စကားကုိပယ္၍ စာတန္၏စကားကုိ  ေထာက္ခံ ေသာ ေၾကာင့္  ဘုရားသခင္ႏွင့္အဆက္ျပတ္သြားခဲ့ၾကသည္ (က၊ ၃း၂၃-၂၄)။ ေကာင္းမေကာင္းသိကြ်မ္းရာအပင္၏အသီးကုိစားေသာေန ့တြင္ ကုိယ္ခႏၶာမေသ ေသာ္လည္း ၀ိညာဥ္ပုိင္းေသသြားသည္။  သူတုိ ့သည္ ဘုရားသခင္၏ပုံ႑ာန္ ေတာ္ႏွင့္ အညီ  ဖန္ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း စာတန္ရုပ္ေပါက္လာသည္။  ဘုရားသခင္၏က်ိန္ျခင္းကုိလည္း ခံရသည္။ ဘုရားသခင္၏သားသမီးအျဖစ္မွ  စာတန္၏သားသမီး အျဖစ္သုိ ့ ေရာက္သြားၾကသည္။

အဘစာတန္

ဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ ့သည္ ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္၊   ထုိ ့ေၾကာင့္သခင္ေယရွုႏွင့္ အေျခအတင္ ေျပာဆုိရာတြင္ သခင္ေယရွုက-သင္တုိ ့သည္သင္တုိ ့အဘတည္းဟူေသာ မာရ္နတ္မွ ဆင္းသက္ၾက၏။ သင္တုိ ့အဘအလုိသုိ ့  လည္းလုိက္တတ္ၾက၏ မာရ္နတ္သည္ေရွ ့ဦးစြာမွွစ၍ လူအသက္ကုိသတ္ေသာသူျဖစ္၏။ သူ၌သစၥာ တရား (သမၼာတရား) မရွိေသာေၾကာင့္ သစၥာတရား၌ မတည္မေန၊ သူသည္ မုသာစကားကိုေျပာေသာအခါ မိမိ ပကတိအတုိင္းေျပာ၏။ မုသာစကား၌ က်င္လည္ေသာသူျဖစ္၏။ မုသာ၏အဘလည္းျဖစ္၏ - ဟုဆုိသည္ (ေယာ ၈း၄၄)။

ဘုရားသခင္ေရြးေကာက္ထားေသာ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားပင္လွ်င္ စာတန္မာရ္နတ္၏သားျဖစ္လွ်င္ တပါးအမ်ဳိးသား ျဖစ္ေသာ ကြ်န္ပ္တုိ႕ ေျပာစရာ မလုိ။ စာတန္မာရ္နတ္၏ သားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တမန္ေတာ္ ေယာဟန္ကလည္း-   ေလာကီသားအေပါင္းတုိ ့ သည္ မာရ္နတ္၏ လက္၌ရွိၾကသည္ကုိငါတုိ႕ သိၾက၏-ဟုဆုိသည္ (၁ ေယာ ၊၅း၁၉)။

ဘုရားသားအျဖစ္မေမြးၾက

လူတုိင္း မိမိေမြးေန႔ကုိ အလြန္ႏွစ္သက္ၾကသည္။ ေမြးေန႔မဂၤလာဟူ၍ ေမြးေန႔ပဲြမ်ားျပဳလုပ္တတ္ၾကသည္။ သုိ ့ေသာ္ လူသည္ ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ား အေနျဖင့္မေမြးဘဲ စာတန္သားသမီးအျဖစ္ ေမြးဘြားသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ေမြးေန႕ မဂၤလာမဟုတ္ဘဲ ေမြးေန ့ အမဂၤလာျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက- ထုိသူကုိလက္ခံ သမွ်ေသာ သူတည္းဟူေသာ ကုိယ္ေတာ္ကုိ  ယုံၾကည္ေသာသူတုိ႕အား ဘုရားသခင္၏ သား ျဖစ္ရေသာအခြင့္ကုိ ေပးေတာ္မူ၏-ဟုဆုိသည္ (ေယာ ၁း၁၂)။ ထုိသူတည္းဟူေသာခရစ္ေတာ္ကုိယုံၾကည္လက္ခံမွသာ ဘုရားသား ျဖစ္ခြင့္ ရမွာျဖစ္သည္။  မည္သူမွ် ခရစ္ေတာ္ကုိယုံၾကည္ျပီး သားႏွင့္ေမြးဖြားၾကသည္ မဟုတ္။  သုိ ့ျဖစ္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္ကုိ မယုံၾကည္ မလက္ခံမွီတြင္ မည္သူ၏ သားသမီးျဖစ္ၾကသနည္း။  စာတန္၏သားသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။  မိတ္ေဆြ၊သင္သည္စာတန္၏ သားသမီး ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ခံနိင္ပါသလား။

ပေထြးစာတန္

ေမြးသဖခင္မဟုတ္ေသာသူကုိ ပေထြးဟုေခၚၾကသည္။ စာတန္သည္ လူတုိင္း၏ ဖခင္ျဖစ္သည္။ သုိ ့ေသာ္စာတန္သည္ လူမ်ား ကို ဖန္ဆင္းေမြးထုတ္ ေပးသူ မဟုတ္။  လူကုိဘုရားသခင္က ဖန္ဆင္းသည္။ သုိ ့ေသာ္ဖခင္စစ္မဟုတ္ေသာ စာတန္ကုိဖခင္ဟုေခၚရေသာေၾကာင့္ စာတန္သည္ လူသားမ်ား၏ ပေထြးျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြ၏ပေထြးကုိ သိရွိျပီေလာ။ ပေထြးသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မယားပါ သား သမီးမ်ား အေပၚ ေကာင္းရုိးထုံးစံမရွိပါ၊ ထုိနည္းတူ စာတန္သည္လည္း လူသားမ်ား အေပၚ  မေကာင္းေခ်။  ပေထြးကုိ ေၾကာက္သကဲ့သုိ ့ စာတန္ကုိ ေၾကာက္ရသည္။ ပေထြးသည္ ႏွိပ္စက္တတ္သကဲ့သုိ႕ စာတန္သည္နွိပ္စက္ တတ္သည္။

စာတန္သားမ်ား၏လကၡဏာ

လူသားမ်ားသည္စာတန္၏သားသမီးမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေအာက္ပါ စာတန္၏လကၡဏာမ်ားရွိၾကသည္-

(၁) လူအသက္ကုိသတ္ျခင္း

စာတန္သည္ေရွ ့ဦးစြာမွစ၍လူ၏အသက္ကုိသတ္ေသာသူ ျဖစ္ သည္ ဟု သခင္ေယရွုကေျပာသည္ (ေယာ ၈း၄၄)။ စာတန္သည္ အာဒံႏွင့္ ဧ၀တုိ ့၏ ၀ိညာဥ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အသက္ကုိသတ္သည္သာမက  ကာဣနထဲမွ အာေဗလ ကုိလည္း သတ္လုိက္သည္ (က၊ ၄း၈)၊ ထုိ ့ နည္းတူ လူသားမ်ားလည္း  အခ်င္းခ်င္း၏ ၀ိညာဥ္ပုိင္းႏွင့္ ကုိယ္ခႏၶာပုိင္းအသက္မ်ားကုိ သတ္ေနၾကသည္။

(၂) ဘုရားသခင္ကုိရန္ဘက္ျပဳျခင္း

စာတန္သည္ အစက ေကာင္းကင္တမန္ျဖစ္သည္။ သုိ ့ေသာ္ဘုရားသခင္ကုိ ေတာ္လွန္၍ သူ႕ကုိယ္သူ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ခ်င္ေသာ ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ တရား စီရင္ျခင္းကုိခံရသည္။ ဘုရားသခင္၏ရန္သူဟု အဓိပၸါယ္ရေသာ စာတန္ ဟူေသာ နာမည္ကုိရရွိလာသည္ (ေယဇ ၊၂၈း၁၂-၁ရ။ ေဟရွာ၊၁၄း၁၂-၁၅)။

ထုိ ့နည္းတူ လူသားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ရန္ျဖစ္လ်က္ရိွသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အျမင္ျခင္းမတူ၊ အလုိဆႏၵျခင္းလည္း အျမဲဆန္ ့က်င္ဘက္ျဖစ္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ သခင္ေယရွုခရစ္သည္ ရန္ျငိမ္းေစဘုိ ့ရန္လက္၀ါးကပ္တုိင္၌ အေသခံ သည္(၂ ေကာ၊ ၅း၁၈)။

(၃) သစၥာတရား (သုိ ့)သမၼာတရားမရွိ

စာတန္၌သစၥာ တရား (သမၼာတရား)  မရွိ  (ေယာ၊၈း၄၄)။ သမၼာတရား သည္ ဘုရားသခင္၌သာရွိသည္။  ထုိ ့ နည္း တူ လူသားမ်ား၌ သမၼာတရားမရွိၾက။

သမၼာတရားႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ အေနၾကသည္၊နားမလည္ၾက။ ထုိမွ်သာမက အလုိလည္းမရွိၾက။

(၄) မုသာတရား၌က်င္လည္

စာတန္သည္မုသာတရား၌က်င္လည္၍မုသာ၏အဘလည္းျဖစ္သည္ (ေယာ၊ ၈း၄၄)။ ထုိ ့နည္းတူလူသားမ်ား သည္လည္း မုသာ၌ က်င္လည္၍မုသာကုိ ႏွစ္သက္ၾကသည္။ သမၼာတရားကုိနားမလည္နိင္ေသာ္လည္း မုသာကုိမူ သင္ေပးစရာမလုိဘဲ ေျပာတတ္ နားလည္ တတ္ၾကသည္။  မုသာအရာမ်ားကုိ စဲြလန္းျခင္းအားျဖင့္ စာတန္၏သားသမီးမွန္းထင္ရွားသည္။ မိတ္ေဆြမုသာ ေျပာဘူးပါသလား၊ ေျပာဘူး လွ်င္ စာတန္၏သားသမီးမွန္း ထင္ရွားသည္။ ရီစရာ ဟာသမ်ားသည္ မုသာမ်ားသာလွ်င္ျဖစ္သည္။ ဟာသေျပာလွ်င္ အလြန္အားရ ၾကျခင္းသည္ မုသာ၏သား မ်ားျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

(၅) ေလာကကုိခ်စ္ျခင္း

ဤေလာကကုိ ဘုရားသခင္က ဖန္ဆင္း၍ အာဒံလက္သုိ႔ အပ္ခဲ့သည္ (က၊၁း၂၈)။သုိ႔့ေသာ္ အာဒံသည္ ဤေလာကကုိ စာတန္ လက္သုိ ့သူ ့တပည့္ခံျခင္းျဖင့္ အပ္လုိက္သည္ (လု၊ ၄း၆)ထုိ ့ေၾကာင့္ စာတန္ သည္ဤေလာက ကုိအစုိးရသည္ (ေယာ၊၁၄း၃၀)။ လူသည္ စာတန္အုပ္စိုးေသာ ဤေလာကကုိအလြန္စဲြလန္း တတ္မက္ၾကသည္။ စာတန္ သား သမီး မ်ားျဖစ္ ေသာေၾကာင့္အဘ၏ ဥစၥာကုိ စဲြလန္း တပ္မက္ၾကသည္။

(၆) ဒုစရုိက္ကုိျပဳျခင္း

မာရ္နတ္သည္ ေရွ ့ဦးစြာမွစ၍ ဒုစရုိက္ကုိျပဳေသာသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ အၾကင္သူသည္ ဒုစရုိက္ကုိျပဳ၏။ ထုိသူသည္ မာရ္နတ္ ႏွင့္ဆုိင္၏ (၁ ေယာ၊ ၃း၈)။ ေလာကဒုစရုိက္မျပဳဘူးေသာသူမရွိ။ ထုိ ့ေၾကာင့္ လူသည္မာရ္နတ္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာသူျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွား၏။

စာတန္၏နိဂုံး

စာတန္မာရ္နတ္သည္ဘုရားသခင္၏ရန္သူျဖစ္သည္။ထုိ ့ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ စာတန္အတြက္ မီးငရဲအုိင္ကုိ ဖန္ဆင္း ထားသည္။ ဘုရားသခင္က စာတန္အား-သင့္ကုိ မီးရွုိ ့ ဘုိ ့သင့္ အလယ္္၌ မီး ကုိ ငါ ညိွမည္ - ဟုဆုိသည္ (ေယဇ၂၈း၁၈)။ တဖန္ သခင္ေယရွုက- မာရ္နတ္ႏွင့္သူ၏ တမန္မ်ား အဘုိ ့ျပင္ ဆင္ ေသာ ထာ၀ရ မီး-ဟုဆုိသည္  (မ၊၂၅း၄၁)။  ေနာက္ဆုံးေသာ အခ်ိန္ မာရ္နတ္ ကုိလည္းသားရဲႏွင့္မိစၦာပေရာဖက္ ရွိရာ ကန္ ့ႏွင့္ေရာေႏွာေသာ မီးအုိင္ထဲသုိ ့ခ်ပစ္လွ်င္သူတုိ ့သည္ေန႔ ည မျပတ္ ကမၱာအဆက္ဆက္ ျပင္းစြာေသာေ၀ဒနာကုိခံရၾကလတံ့ (ဗ်ာ ၂၀း၁၀)။

အထက္ပါက်မ္းပုိဒ္မ်ားအရ စာတန္၏နိဂုံးသည္ မီးငရဲအုိင္ျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြလည္း စာတန္ႏွင့္ဆုိင္ေသာေၾကာင့္ မီးငရဲအုိင္ ေရာက္ဘုိ ့ရန္ရွိသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ မီးငရဲအုိင္မွ လြတ္လမ္းကုိရွာဘုိ ့လုိသည္။

သင္ခန္းစာ (ရ) ေမးခြန္းမ်ား

၁။            အာဒံႏွင့္ဧ၀သည္ ဖန္ဆင္းစ၌ မည္သူ၏သားသမီးမ်ားျဖစ္ ၾကသနည္း။ --------------------

၂။            အာဒံႏွင့္ဧ၀တုိ ့သည္စာတန္စကားနားေထာင္ခ်ိန္မွစ၍ မည္သူ၏ သားသမီး မ်ားျဖစ္ၾကသနည္း။--------------------

၃။            ဣသေရလမ်ားအား သခင္ေယရွုက မည္သူ၏သားသမီးမ်ားဟု ဆုိသနည္း။---------------------

၄။            လူသည္ ေမြးဘြားေသာအခါ မည္သူ၏ သားျဖစ္သနည္း။------------------

၅။            လူတုိင္း၏ ပေထြးသည္မည္သူနည္း။ -----------------

၆။            လူသည္ စာတန္၏သားသမီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သူႏွင့္ရန္ျဖစ္သနည္း။----------------------------

ရ။            စာတန္၏သားသမီးမွန္း မည္သည့္အရာမ်ားအားျဖင့္ သိရသနည္း။------------------------------------------------------

၈။            မိတ္ေဆြသည္ မုသာေျပာဘူးပါသလား။ -------------------------

၉။            ေလာကကုိခ်စ္ေသာသူသည္ မည္သူ၏သားသမီးျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသနည္း။ --------------------

၁၀။          စာတန္၏နိဂုံးသည္မည္သည့္ေနရာျဖစ္သနည္း။ ------------------------

ဆ