(၅) အျပစ္ေျဖရာယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း - သင္ခန္းစာ (၁၅)


ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

ဘုရားသခင္က ေမာေရွအားျဖင့္ အျပစ္ေျဖရာ ယဇ္ ပူေဇာ္နည္းကုိ ဣသေရလ လူမ်ားအား သင္ေပးခဲ့သည္။ အျပစ္ က်ဴးလြန္ေသာအခါ   ေနာင္တ ရရုံႏွင့္မရပါ၊ ဆုေတာင္း၍လည္း အျပစ္သား၏ဆုေတာင္းျခင္းကုိ ဘုရားသခင္က နားမေထာင္ (ေဟရွာ ၅၉း၂)၊ အျပစ္၏အခသည္ ေသျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ အျပစ္ကုိ အသက္ႏွင့္ေလ်ာ္ရသည္။ ဆပ္ရသည္။ ထုိအရာကုိ နား လည္နိင္ရန္ ေအာက္ပါက်မ္းပုိဒ္ကုိၾကည့္ၾကစုိ႔။

တဖန္ေမာေရွအား ထာ၀ရဘုရားက၊ သင္သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို ့အား ဆင့္္ဆုိုရမည္မွာ၊ တရားကိုမသိ၊ ထာ၀ရဘုရား၏ ပညတ္ေတာ္ ကို လြန္က်ဴးျပစ္မွား၍ မျပဳအပ္ေသာ အမႈကိုိ ျပဳမိသည္အရာတြင္၊ ဘိသိက္ခံေသာ ယဇ္ပုုေရာဟိတ္သည္ လူမ်ားကို အျပစ္ထဲသို႔ ေသြးေဆာင္၍ ကိုယ္ တိုင္ ျပစ္မွားလွ်င္၊ ထုိုအျပစ္အတြက္ အျပစ္ေျဖရာဘို ့အျပစ္မပါ၊ အသက္ပ်ဳိေသာ ႏြားထီးကို ပရိသတ္စည္းေ၀းရာ တဲေတာ္ တံခါး နား ထာ၀ရဘုရား ေရွ႕ေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့၍ ထာ၀ရဘုရားအား ဆက္ရမည္။ ထုိအခါ ႏြား၏ေခါင္းေပၚမွာ မိမိလက္ကိုတင္၍၊ ထာ၀ရဘုရားေရွ ႕ေတာ္၌ ႏြားကိုသတ္ရမည၊္၊ ဘိသိက္ခံေသာ ယဇ္ပုေုေရာဟိတ္သည္၊ ႏြား၏အေသြးကိုယူ၍၊ ပရိသတ္ စည္းေ၀းရာ တဲေတာ္သို႔့ ေဆာင္ခဲ့ျပီးလွ်င္၊ မိမိလက္ညိဳးကို အေသြး၌ ႏွစ္၍ သန္႔ရွင္းရာ ဌာနေတာ္ ကုလားကာေရွ ့၊ ထာ၀ရဘုရား ေရွ႕ေတာ္၌ ခုနစ္ႀကိမ္ျဖန္းရမည္။ တဖန္ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္၊ ပရိသတ္စည္းေ၀းရာ တဲေတာ္ အတြင္း၊ ထာ၀ရဘုရားေရွ ႔ ေတာ္ မွာ ရွိွေသာနံ ့သာေပါင္းေမြးကိုု မီး႐ိႈ႕ရာပလႅင္ဦးခ်ဳိတို႔၌ ႏြားအေသြးကိုိ ထည့္၍၊ ၾကြင္းေသာ အေသြးကို ပရိသတ္ စည္းေ၀းရာ တဲေတာ္တံခါး ေရွ ့၌ ရွိေသာ မီး႐ိႈ႕ရာယဇ္ပလႅင္ ေျခရင္းနားမွာ သြန္ရမည္။ မိသဟာယယဇ္ျပဳေသာ ႏြား၏ဆီဥကိုိ ယူသကဲ့သုိ႔့ အျပစ္ေျဖရာ ယဇ္ျပဳေသာ ႏြား အအူကို ဖံုးေသာ ဆီဥ၊ အအူႏွင့္ ဆိုိင္သမွ်ေသာဆီဥ၊ ခါးအတြင္းနား၌ ရွိေသာ ေက်ာက္ကပ္ႏွစ္ခုႏွင့့္ေက်ာက္ကပ္ဆီဥ၊ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ တကြ အသည္းေပၚ၌ ရွိေသာ အေျမးတည္းဟူေသာ ႏြားဆီဥ ရွိသမွ်ကိုု ယူ၍ မီး႐ိႈ႕ရာ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ ႐ိႈ႕ရမည္။ ႏြား၏ေခါင္း၊ ေျခေထာက္၊ အအူ၊ ေခ်းႏုႏွင့္တကြ အေရ၊ အသား၊ ရွိသမွ်တည္း ဟူေသာ၊ ႏြားတေကာင္လံုးကိုု တပ္ျပင္မွာ ျပာသြန္ထားရာ ရွင္းလင္းေသာအရပ္ သို ့ယူသူသြား၍ ထင္းအေပၚ၌ မီး႐ိႈ႕ရမည္။ ျပာသြန္ ထားရာ အရပ္၌ မီး႐ိႈ႕ရမည္ (၀တ္ျပဳ ၄း၁-၁၁)။

. ဤေနရာ၌ အျပစ္က်ဴးလြန္ေသာ သူသည္ ဘိသိက္ခံေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ျဖစ္သည္။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ဘုရားသခင္၏လူ၊ ဘုရားသခင္ ၏ အမႈေဆာင္ျဖစ္သည္။ သူက်ဴးလြန္ေသာ အျပစ္လည္း တမင္သက္သက္မဟုတ္။ တရားကုိမသိ၍ က်ဴးလြန္မိျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ ့ေသာ္ ထာ၀ရဘုရားက ထိုအျပစ္ အတြက္ အျပစ္မေပးဘဲ မေန။ လူသားမ်ားကဲ့သုိ ့နားလည္မႈအားျဖင့္ ခြင့္မလႊတ္။ က်မ္းစာက ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရားသည္ ေလာင္ေသာမီး၊ အျပစ္႐ွိသည္ဟု ယံုလြယ္ေသာ ဘုရား ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟုဆုိထားသည္ (တရားေဟာ ၄း၂၄)။ မီးသည္ ယုံၾကည္သူ မယုံၾကည္သူ အားလုံးေလာင္ေစသည္။ သိသည္ျဖစ္ေစ မသိသည္ ျဖစ္ေစ ေလာင္တတ္သည္။ ထုိ ့နည္းတူ ဘုရားသခင္သည္ သိသည္ျဖစ္ေစ မသိသည္ျဖစ္ေစ အျပစ္က်ဴးလြန္လွ်င္ ျပစ္ဒါဏ္ ခံေစ မည္သာ ျဖစ္သည္။ သုိ ့မွသာ တရား ေသာ တရားသူႀကီး ျဖစ္ နိင္သည္၊

ယဇ္ပုေရာဟိတ္ေသရမည္

ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ အျပစ္ေၾကာင့္ေသရမည္သာ ျဖစ္သည္၊ သုိ ့ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ တရားေသာ ဘုရားျဖစ္သည္ သာမက သနားျခင္း ဂရုဏာရွိေသာဘုရားလည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေသရမည့္အစား ႏြားကုိအေသခံေစသည္။ ႏြား ၌ အျပစ္မရွိ။ သုိ ့ေသာ္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အစား အေသခံရမည္။ အျပစ္၏အခသည္ ေသျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသက္ေပးရမည္။ သုိ႔ေသာ္ယဇ္ပုေရာဟိတ္ကုိယ္တုိင္ အသက္ေပး၍ အေသခံလွ်င္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းကို ခံစားနိင္မည္မဟုတ္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ကုိယ္စား အေသခံမည့္သူ လုိအပ္သည္။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ကုိယ္စား ဘုရားသခင္က ႏြား၏ အသက္ကုိ ေတာင္းသည္။

ႏြားေခါင္းေပၚလက္တင္

ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ႏြား၏ေခါင္းေပၚတြင္ မိမိ လက္ကုိတင္ရသည္။ ႏြားကုိေကာင္းႀကီးေပးသည္ မဟုတ္၊ ဤႏြားသည္ ကြ်န္ပ္ကုိယ္စား အေသခံရမည္။ အသက္ေပးရမည္ ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ႏြား၏အသက္သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၏ အသက္ ကုိ ကုိယ္စားျပဳမွာျဖစ္သည္၊

ႏြားကုိသတ္

ထုိႏြားကုိသတ္၍ ဘိသိက္ခံေသာယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္၊ ႏြား၏အေသြးကိုယူ၍၊ ပရိသတ္ စည္းေ၀းရာ တဲေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့ျပီးလွ်င္၊ မိမိ လက္ညိဳးကို အေသြး ၌ႏွစ္၍ သန္ ့ရွင္းရာ ဌာနေတာ္ကုလားကာေရွ ့၊ ထာ၀ရဘုရား ေရွ ႔ေတာ္၌ ခုနစ္ ႀကိမ္ျဖန္းရမည္။ ကုလားကာ အတြင္း၌ ပဋိညာဥ္ ေသတၱာေတာ္ ေပၚတြင္ ထာ၀ရဘုရား က်ိန္း၀ပ္သည္။

တဖန္ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္၊ ပရိသတ္စည္းေ၀းရာ တဲေတာ္ အတြင္း၊ ထာ၀ရဘုရားေရွ ့ေတာ္ မွာ ရွိေသာနံ ့သာေပါင္းေမႊးကို မီးရွို ့ရာ ပလႅင္ ဦးခ်ဳိတို ့၌ ႏြားအေသြးကို ထည့္ရမည္။ နံ႔သာေပါင္းေမႊးကုိ မီးရွုိ ့ရာယဇ္ပလႅင္၌ မီးရွုိ ့ျခင္းသည္ ဆုေတာင္းျခင္းကုိ ပုံေဆာင္သည္ (ဆာလံ၁၄၁း၂။ ဗ်ာ ၅း၈။ ၈း၃)၊ ဦးခ်ဳိသည္ တိရစာၦန္မ်ား၏ တန္ခုိးျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ နံ႔သာေပါင္းေမႊးမီးရွို ့ရာပလႅင္ဦးခ်ဳိတို႔သည္ ဆုေတာင္းျခင္း၏ တန္ခုိးကုိ ေဖၚျပသည္။ ၾကြင္းေသာအေသြးကို ပရိသတ္စည္းေ၀းရာ တဲေတာ္တံခါး ေရွ ့၌ ရွိေသာ မီး႐ိႈ႕ရာယဇ္ပလႅင္ေျခရင္းနားမွာ သြန္ရမည္။ မီး႐ိႈ႕ရာယဇ္ပလႅင္သည္ လက္၀ါးကပ္တုိင္ကုိ ပုံေဆာင္သည္။ ထုိႏြား၏ အေသြးကုိ သုံးေနရာ၌ အသုံးျပဳသည္။

ဆီဥႏွင့္ေက်ာက္ကပ္

အျပစ္ေျဖရာယဇ္ျပဳေသာ ႏြားအအူကို ဖံုးေသာဆီဥ၊ အအူႏွင့္ဆိုင္သမွ်ေသာဆီဥ၊ ခါးအတြင္းနား၌ရွိေသာ ေက်ာက္ကပ္ ႏွစ္ခုႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ ဆီဥ၊ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္တကြ အသည္းေပၚ၌ရွိေသာ အေျမးတည္းဟူေသာ ႏြားဆီဥ ရွိသမွ်ကို ယူ၍၊ မီး႐ိႈ႕့ရာယဇ္ ပလႅင္ေပၚမွာ ႐ိႈ႕့ရမည္။ ၀မ္းတြင္း ဆီမွန္သမွ် ႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ႏွစ္ခုသည္ ဘုရားဥစၥာျဖစ္၍ မည္သည့္ပူေဇာ္သကၠာတြင္ မဆုိမီးရွို ့ရာယဇ္ပလႅင္တြင္ မီးရွုိ ့ရသည္။

တပ္ျပင္၌မီး႐ိႈ႕

ႏြား၏ေခါင္း၊ ေျခေထာက္၊ အအူ၊ ေခ်းႏုႏွင့္တကြ အေရ၊ အသား၊ ရွိသမွ်တည္း ဟူေသာ၊ ႏြားတေကာင္လံုးကို တပ္ျပင္မွာ ျပာသြန္ထားရာ ရွင္းလင္းေသာအရပ္ သို႔ယူသြား၍ ထင္းအေပၚ၌ မီး႐ိႈ႕ရမည္။ ျပာသြန္၍ ထားရာ အရပ္၌ မီး႐ိႈ႕ရမည္။ ပူေဇာ္ေသာသူက ႏြားသားကုိ မစားရ။ အားလုံး ထာ၀ရဘုရား အတြက္ျဖစ္သည္။ ႏြားကုိ မီးရွို ့လုိက္ေသာအခါ ျပာျဖစ္သြားသည္။

အျပစ္ခြင့္လႊတ္

ထုိသုိ ့ႏြား၏အေသြးကုိျဖန္း၍ အသားမ်ားကုိ မီးရွုိ ့ကာ ျပာျဖစ္သြားမွသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၏အျပစ္ကုိ ဘုရားသခင္ က ခြင့္လႊတ္သည္။ ထုိသုိ ့ မဟုတ္ဘဲ ယဇ္ပုေရာဟိတ္က ကြ်န္ေတာ္ ေနာင္တ ရပါျပီ၊ ေနာက္တဖန္ အျပစ္မက်ဴးလြန္ေတာ့ပါ၊ ကြ်န္ပ္ ကုိ သနားေတာ္မူပါဟု ဆုေတာင္းရုံျဖင့္ သူ၏ အျပစ္ကုိ မလႊတ္။ ဘုရားသခင္၏တရားရုံးေတာ္မွ တရားစီရင္ခ်က္အရ အျပစ္ အတြက္ အသက္ေပးမွ သူ၏အျပစ္ကုိ လႊတ္နိင္သည္၊ သုိ ့ေသာ္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ သူ၏အသက္ကုိ မေပးနိင္။ ေပးလုိက္ပါက အျပစ္သားဘ၀ႏွင့္ေသလြန္သြား၍ အျပစ္လႊတ္ျခင္းကုိ ခံစားနိင္မည္မဟုတ္။ ထုိ ့ ေၾကာင့္ သူ ့ကုိယ္စား ႏြားက အသက္ေပးရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ႏြား၏အေသြးကုိ ျဖန္းရသနည္းဟူမူကား ခႏၶာကုိယ္၏အသက္သည္ အေသြး၌ ရွိသည္

(၀တ္ျပဳ ၁ရး၁၁)။ ဘုရားသခင္က ယဇ္ပုေရာဟိတ္၏ အသက္ကို အျပစ္အတြက္ ေတာင္းသည္။ သူ ့ကုိယ္စားႏြားက အသက္ကုိ ေပးသည္။ ႏြားသည္ သူ႔ ကုိယ္စား အသက္ေပးေၾကာင္းကုိ အေသြးအားျဖင့္ သက္ေသျပျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအေသြးကုိ ျမင္ေသာအခါ ဘုရားသခင္က ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ မိမိ၏အျပစ္အခ အသက္ကိုေပးျပီဟု လက္ခံသည္။ ျပစ္ဒဏ္ေလ်ာ္ျပီးေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ကို ဘုရားသခင္က ေနာက္ထပ္ အျပစ္ မေပးနိင္ေတာ့ေခ်၊ အျပစ္ မရွိေတာ့ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ဘုရားသခင္က ေျဖာင့္မတ္သည္ဟု သတ္မွတ္လုိက္သည္။ ႏြား၏ျပာသည္လည္း အျပစ္ဒဏ္ ေလ်ာ္ျပီး ေၾကာင္း ကုိ သက္ေသျပသည္။ ႏြားသည္ ျပာျဖစ္သြားေသာေနာက္ ေနာက္ထပ္ မည္သုိ ့မွ် လုပ္စရာ မရွိေတာ့ေခ်။

ခရစ္ေတာ္၌ ျပည့္စုံ

လူ၏အျပစ္ကုိ တိရစာၦန္မ်ားက အေသခံျခင္းသည္ အရိပ္ မွ်သာျဖစ္သည္၊ အမွန္မွာ တိရစာၦန္မ်ားသည္ လူကုိ ကုိယ္စား မျပဳနိင္ေခ်။ အေၾကာင္းမူကား လူ၏တန္ဘုိးသည္ တိရစာၦန္၏တန္ဘုိးထက္ ႏွုိင္းဆ၍ မရနိင္ေအာင္ ႀကီးမားသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ဘုရားသခင္သည္ သူ၏သားေတာ္ကုိ လူ႔့ဇာတိခံေစလ်က္ လူ ကုိယ္ခႏၶာကုိ ေပးခဲ့ကာ လူသားမ်ားကုိယ္စား အျပစ္ေကြ်းဆပ္ဘုိ႔ ကမၻာမတည္မရွိမွီကတည္းက စီမံထားခဲ့သည္။ သုိ ့ေသာ္ လူသားမ်ားက ခရစ္ေတာ္၏အေသခံျခင္းကုိ နားလည္မွာမဟုတ္ ေသာေၾကာင့္ တိရစာၦန္မ်ားကုိ အရိပ္အျဖစ္ အေသခံေစသည္။ ဘုရားသခင္၏အခ်ိန္ ေစ့ ေသာအခါ သားေတာ္ကုိ လူ ့ဇာတိ ခံခုိင္း၍ ဤေလာကသုိ ့ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ သားေတာ္၏ လူ ့ ဇာတိ ခံျခင္းသည္ လူသားမ်ား၏အျပစ္ အ တြက္ အျပစ္ဒဏ္ ေလ်ာ္ေပးဘုိ ့ရန္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက- ခရစ္ေတာ္သည္ က်မ္းစာလာသည္အတိုင္း ငါတို ့ အျပစ္ေၾကာင့့္ အေသခံေတာ္မူ၏ ဟု ဆုိထားသည္ (၁ ေကာ ၁၅း၃)၊ တဖန္ ယခုမွာ လူလက္ျဖင့္မလုပ္၊ ဤေလာကဓာတ္ႏွင့္မစပ္ဆုိုင္၊ သာ၍ ႀကီးျမတ္စံုလင္ေသာတဲေတာ္၌ ေနာက္မဂၤ လာအက်ဳိးတို႔၏ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္သည္၊ ငါတို႔ အဘုိ႔ ထာ၀ရ ေရြးႏႈတ္ျခင္း ေက်းဇူးကုိ ခံရ၍ ဆိတ္အေသြး၊ ႏြားကေလး အေသြး ႏွင့္ မဟုတ္၊ မိမိအေသြးေတာ္ႏွင့္သန္ ့ရွင္းရာဌာန ထဲသို႔ တခါတည္း ၀င္ေတာ္မူ၏ ဟုဆုိသည္ (ေဟ ၉း၁၁-၁၂) ဆက္လက္၍ ေယ႐ႈခရစ္၏ကိုယ္ေတာ္ကို တခါတည္း ပူေဇာ္ေသာအားျဖင့္၊ ငါတို ့သည္ စင္ၾကယ္ျခင္းသို ႔ ေရာက္ၾက၏ (ေဟ ၁၀း၁၀) ဟုဆုိသည္။

အျပစ္အခေသျခင္း

အျပစ္၏အခသည္ ေသျခင္းျဖစ္သည္ဟု က်မ္းစာထဲ၌ ဤသုိ ့ေတြ႕ရသည္-အျပစ္တရား၏အခကား ေသျခင္းေပတည္း (ေရာ ၆း၂၃)၊ ေရာ ၅း၁၂ ၌ လည္း-အျပစ္တ္တရားသည္ တေယာက္ေသာ သူအားျဖင့္ ဤေလာကသို႔ ၀င္၍ အျပစ္တရားေၾကာင့္ ေသျခင္းတရား ၀င္သည္ႏွင့္ အညီ လူအေပါင္းတို႔သည္ အျပစ္ရွိွေသာေၾကာင့္္ ေသျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရၾက၏-(ေရာ ၅း၁၂) ထုိအရာသည္ ကမာၻဦးက်မ္းထဲ၌ ဘုရားသခင္က အာဒံႏွင့္ဧ၀ထံ ေပး ေသာ ပညတ္မွစသည္။ က်မ္း၌ ထိုအခါ ထာ၀ရအရွင္ဘုရားသခင္သည္ လူကိုယူ၍ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ကို ျပဳစုေစာင့္ေနေစျခင္းငွါ ထားေတာ္ မူ၏။ ထာ၀ရအရွင္ ဘုရားသခင္ကလည္း ေကာင္း မေကာင္းကို သိကၽြမ္းရာ အပင္မွတပါး၊ ထို ဥယ်ာဥ္၌ ရွိသမွ်ေသာ အပင္တို႔၏အသီးကို သင္သည္ စားရေသာအခြင့္ ရွိ၏။ ထိုအပင္၏ အသီးကိုကား မစားရ၊ စားေသာေန ့တြင္ ဧကန္အမွန္ ေသရမည္ ဟု လူကို ပညတ္ထားေတာ္မူ၏။ (က ၂း၁၅-၁ရ) အဘယ္ေၾကာင့္ဘုရား သခင္သည္ အျပစ္အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ကုိ ေသျခင္းဟု သတ္မွတ္သနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္၊ ၾကိမ္ဒဏ္၊ အလုပ္ၾကမ္းကုိ မသတ္မွတ္သနည္း။ ဥပမာအားျဖင့္ ရွင္းျပရေသာ္၊ ဖခင္တေယာက္က သူ ့သားကုိ ကား ေပးထားသည္။ ထုိကားသည္ ေက်ာင္းတက္ေသာအခါ အသုံးျပဳဘုိ ့၊ ဘုရား ေက်ာင္း တက္၊ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ ေသာအခါ အသုံးျပဳဘုိ ့ ျဖစ္သည္။ သုိ ့ေသာ္ သားက ေက်ာင္းမတက္၊ ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္မိတ္သဟာယ မသြား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ႏွင့္ အေပ်ာ္အပါးသြားဘုိ ့ရန္ အသုံးျပဳေနေသာေၾကာင့္ သူ ့အေဖက သူေပးထားေသာကားကုိ ျပန္သိမ္းယူ လုိက္သည္။

အသက္ေတာင္း

ထုိနည္းတူ ဘုရားသခင္က လူကုိ အသက္ေပးထားသည္၊ ထုိအသက္သည္ ဘုရားသခင္အလုိေတာ္အတုိင္း အသုံးျပဳဘုိ ့ျဖစ္သည္။ သုိ ့ေသာ္

လူသည္ ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္အတုိင္း အသက္မရွင္၊ ကုိယ့္အလုိအတုိင္းသာ အသက္တာကုိ အသုံးျပဳ အသက္ရွင္ေနသည္။ (ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ အတုိင္းအသက္မရွင္ျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္သည္) ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က သူေပးထားေသာ အသက္ကုိ လူထံမွ ျပန္ေတာင္းသည္။ ဘုရားသခင္က အျပစ္အတြက္ အသက္ကုိ ျပန္ေတာင္းသည္။ သုိ ့ေသာ္ လူက ဘုရားသခင္ေတာင္းေသာအရာအစား အျပစ္အတြက္ ဆယ္ဘုိ ့တဘုိ ့၊ အလွဴေတာ္ေငြ၊ အက်င့္၊ ဆုေတာင္းျခင္း၊ က်မ္းစာဖတ္ျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းမွန္မွန္တက္ျခင္း၊ ဆက္ကပ္ျခင္း၊ ဆင္းရဲသားမ်ားကုိမစျခင္း၊ ကုသုိလ္ ေကာင္းမႈ စေသာအရာမ်ားကုိ ေပးဘုိ ့ ႀကိဳးစားသည္။ သုိ ့ေသာ္ ဘုရားေတာင္းေသာအရာသည္ ထုိအရာမ်ား မဟုတ္ပါ။ အသက္သာလွ်င္ ျဖစ္သည္။

အသက္မေပးႏိုင္

လူသည္ ဘုရားေတာင္းေသာ မိမိအသက္ကုိ မေပးႏုိင္။ ေပးလုိက္ပါက အျပစ္သား၏အသက္သည္ ငရဲထဲသုိ ့ေရာက္သြားမွာျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ လူကုိ ခ်စ္သနား ေသာေၾကာင့္ ထုိသုိ ့ငရဲထဲသုိ႔ မေရာက္ေစခ်င္။ သုိ ့ေသာ္ အျပစ္ အတြက္ တရားမစီရင္ဘဲ မေနႏုိင္။ အကယ္၍ လူကုိ သနားေသာေၾကာင့္ တရားမစီရင္ပါက မတရားေသာတရားသူႀကီး၊ မ်က္ႏွာ လုိက္ေသာ တရားသူႀကီး၊ ေျပာသည့္အတုိင္း မလုပ္ေသာ တရားသူႀကီး ျဖစ္မည္။

ကုိုယ္စားေပးမည့္ သူျပင္ဆင္

ဘုရားသခင္သည္ လူကုိသနားေသာေၾကာင့္ သူ႔ကုိယ္စား အသက္ေပးသူကုိ ျပင္ဆင္ေပးသည္။ ထုိအသက္သည္ သူ၏သားေတာ္ ခရစ္ေတာ္ ပင္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ခမည္းေတာ္၏အလုိေတာ္အတုိင္း အသက္ေပးျခင္းျဖင့္ လူသားအားလုံး ကုိယ္စား အျပစ္ဒဏ္ ေသျခင္းကုိ ဆပ္ေပးျပီး ျဖစ္သည္။ ထုိအရာကုိ လူသားမ်ားအေနျဖင့္ ယုံၾကည္လက္ခံဘုိ႔သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြ၊ သင္၏အျပစ္အတြက္ ခရစ္ေတာ္က အသက္ေပးျပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္သည္ ေသစရာ မလုိေတာ့ေခ်။ ေသလွ်င္လည္း ျပန္လည္ရွင္ျပန္ထေျမာက္မွာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အိပ္ေပ်ာ္သည္ဟု က်မ္းစာက ဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ ပူေဇာ္စရာ မလုိေတာ့ေခ်။ ခရစ္ေတာ္၏ပူေဇာ္ျခင္း၌ ျပီးျပည့္စုံျပီ ျဖစ္သည္၊

သင္ခန္းစာ (၁၅) ေမးခြန္းမ်ား

၁။ ထာ၀ရဘုရားသည္ အျပစ္က်ဴးလြန္လွ်င္ အျပစ္မေပးဘဲ ေနသေလာ။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။…………………………………………………..။

၂။ ထာ၀ရဘုရားသည္…………………..ေသာတရားသူႀကီးျဖစ္သည္ သာမက…………………………………………..ဘုရားလည္းျဖစ္သည္။

၃။ ဘုရားသခင္က ယဇ္ပုေရာဟိတ္ကုိယ္စား ဘယ္အရာကုိ အေသ ခံေစသနည္း။……………………………………………။

၄။ ႏြား၏အသက္သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၏……………………………….ကုိ ကုိယ္စားျပဳမွာ ျဖစ္သည္။

၅။ ႏြား၏အေသြးကုိ သုံးေနရာ၌ အသုံးျပဳသည္။ ထုိေနရာမ်ားကုိ ေဖၚျပပါ။…………………………………………။

၆။ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ဆီဥကုိ မည္သည့္ေနရာ၌ မီးရွို ့ရသနည္း။………………….…………………။

ရ။ က်န္ေသာႏြားတေကာင္လုံးကုိ မည္သည့္ေနရာ၌ မီးရွို ့ရသ နည္း။…………………………………..။

၈။ ေနာင္တရ၊ ဆုေတာင္းရုံႏွင့္ယဇ္ပုရာဟိတ္၏အျပစ္သည္ ဘုရားသခင္က လႊတ္နိင္သေလာ။…………………………………….။

၉။ ႏြား၏အေသြးသည္ ႏြား၏အ………………………ႏြား၏အသက္သည္ ယဇ္ပုရာဟိတ္၏အ……………………….ကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္။

၁၀။ တိရစာၦန္မ်ားသည္ လူကုိယ္စား အသက္ေပးနိင္သေလာ၊ ……………………အဘယ္ေၾကာင့္ တိရစာၦန္မ်ားကုိ ပူေဇာ္ၾကသနည္း။…………………။

၁၁။ ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ား၏အျပစ္အတြက္ မည္သူ ကုိ အသက္ေပးခုိင္းသနည္း။……………………………………..။

၁၂။ ဘုရားသခင္က အျပစ္အတြက္ အသက္ကုိဘာေၾကာင့္ ေတာင္းသနည္း။………………………………………………။

၁၃။ ဘုရား အလုိေတာ္အတုိင္း အသက္မရွင္ျခင္းသည္………………………….. ျဖစ္သည္။

၁၄။ ခရစ္ေတာ္က လူသားအားလုံး ကုိယ္စား အသက္ေပးျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္သည္ အျပစ္ရိွေသးသေလာ။………………………..။

၁၅။ သင္သည္ အျပစ္အတြက္ ေသစရ ာလုိေသးသေလာ။………………………………………….။

၁၆။ အျပစ္ေျဖရာယဇ္ ပူေဇာ္စရာ လုိေသးသေလာ။…………………………………………။

ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး