(၄) မိႆဟာရယဇ္ (Peace or Fellowship Offering) - သင္ခန္းစာ (၁၄)


ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

ႏြားကို မိႆဟာယယဇ္ ျပဳလုိလွ်င္၊ အျပစ္မပါေသာ အထီး အမ တေကာင္ေကာင္ကို ထာ၀ရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ဆက္ရမည္။ ပူေဇာ္ေသာ ႏြား၏ေခါင္းေပၚမွာ မိမိလက္ကုိ တင္၍၊ ပရိသတ္စည္ေ၀းရာ တဲေတာ္တံခါးနားမွာ သတ္ ျပီးလွ်င္၊ အာ႐ုန္၏သားယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ အေသြးကိုိ ယဇ္ပလႅင္အေပၚ၌ ပတ္လည္ ျဖန္းရမည္။ အအူကို ဖံုံးေသာဆီဥ၊ အအူႏွင့္ဆိုိင္သမွ်ေသာ ဆီဥ၊ ခါးအတြင္းနား၌ ရွိေသာ ေက်ာက္ကပ္ႏွစ္ခုႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ ဆီဥ၊ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္္တကြ အသည္းေပၚ၌ရွိွေသာ အေျမးတို ့ကို မိတ္သဟာယယဇ္ေကာင္ထဲကယူ၍ ထာ၀ရဘုရားအား မီးျဖင့္ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာကိုဆက္ျပီးမွ၊ အာ႐ုန္၏သားတို႔သည္ ယဇ္ပလႅင္အေပၚ၌ ရွိွေသာ ထင္းမီးေပၚမွာ တင္ေသာ ယဇ္ေကာင္ႏွင့္အတူမီး႐ိႈ႕ရမည္။ ထာ၀ရဘုရား အားမီးျဖင့္္ ဆက္ကပ္၍ ေမြးႀကိဳင္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာ ျဖစ္သတည္း။(၀တ္ ၃ း၁-၅)၊

မိႆဟာယယဇ္ ပူေဇာ္ေသာအခါ အေသြး၊ ၀မ္းတြင္းဆီႏွင့္ေက်ာက္ကပ္ႏွစ္ခုသာ ဘုရားသခင္အတြက္ ေပးရသည္။ က်န္ေသာ အသားမ်ား ကုိ ယဇ္ပူေဇာ္ေသာ သူက စားရသည္။ မိႆဟာယယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္ ႏွစ္မ်ဳိး ရွိသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ ေက်းဇူးေတာ္၀န္ခံဘုိ႔ရာ မိႆဟာယ ယဇ္ႏွင့္ သစၥာျပဳ ၍ ပူေဇာ္ေသာ မိႆဟာယယဇ္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိယဇ္ႏွစ္မ်ဳိး၏ျခားနားခ်က္မွာ ေက်းဇူးေတာ္ ၀န္ခံဘိုို႔ ရာပူေဇာ္ေသာ မိႆဟာယယဇ္ အသားကို ပူေဇာ္ေသာ ေန႔ျခင္းတြင္စားရမည္။ နံနက္တိုင္ေအာင္မၾကြင္းေစရ၊ (၀တ္ ရး၁၅)သစၥာ ျပဳႈ ယဇ္ပူေဇာ္ သည္ျဖစ္ေစ။ ကိုယ္ အလိုအေလ်ာက္ ပူေဇာ္သည္ျဖစ္ေစ ပူေဇာ္ေသာေန ့ျခင္းတြင္၊ ယဇ္ အသားကို စား၍ အၾကြင္းကိုလည္း နက္ျဖန္ေန ့စားရမည္။ (၀တ္ ရး၁၆)

.

ဣသေရလလူမ်ားသည္ မိတ္သဟာယယဇ္ကုိ ပူေဇာ္ တတ္ၾကသည္။ သူတုိ ့ပူေဇာ္ေသာ ယဇ္သည္ လူႏွင့္ဘုရား ရန္သူျဖစ္ေေသာၾကာင့္ မိတ္သဟာယ ျပဳဘုိ႔ လုိေၾကာင္းကုိ ေဖၚျပသည္။ သူတုိ႔၏ပူေဇာ္ေသာ ယဇ္သည္ အရိပ္ျဖစ္သည္။

 

ရန္သူျဖစ္

လူသည္ ဘုရား၏ရန္သူျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ဘုရား သခင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဘယ္အရာကုိမွ် မၾကားခ်င္။ ဘုရားတရား ေျပာလာ လွ်င္ အိပ္ငုိက္ၾကသည္။ ထြက္ေျပးခ်င္ၾကသည္။ လူသည္ ဘုရား၏ရန္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရား၏အေၾကာင္းကုိလည္း စိတ္မ၀င္စား။ သိလည္းမသိ။ မည္မွ် ပင္ ၾကားေသာ္လည္း နားမလည္နိင္။ ျပန္မေျပာနိင္။ ဘုရားသခင္ ေနေသာ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသည္ အုိျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္း၊ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္း၊ ျပသနာမ်ား မရွိ ဟုသိရေသာ္လည္း ေကာင္းကင္နိင္ငံကုိ စဲြလန္းျခင္းမရွိ။ သြားခ်င္စိတ္မရွိၾက၊ ဘုရားသခင္က စာတန္ပုိင္ေသာ ဤေလာကကုိ မခ်စ္ဘုိ ့ ေျပာေနေသာ္လည္း ေလာက ႏွင့္ေလာက အရာ ကုိသာ လွ်င္စဲြလန္းၾကသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ရန္ျဖစ္ေနမွန္းလည္းမသိ။ သိလွ်င္လည္း ပူပန္ေသာ စိတ္မရွိ။ ဘုရားကုိးကြယ္ လွ်င္လည္း ဘုရားေက်နပ္ဘုိ ့ထက္ မိမိေက်နပ္ ဘုိ ့အေရး ႀကီးသည္။ ထုိ ့ ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကုိ အေပၚယံ ကုိးကြယ္၍ စိတ္ ႏွလုံးမူကား ေလာကအရာသာလွ်င္စဲြလန္းသည္။ ထုိအရာကုိ သခင္ေယရႈုက ဤသုိ ့ေျပာခဲ့သည္-

လွ်ဳိ႕၀ွက္ေသာသူတို ့ ေဟရွာယသည္ သင္တို ့ကိုု ရည္မွတ္လ်က္ ဤလူမူမ်ိဳးသည္ ႏႈတ္ႏွင့္ငါ့ထံသံသို ့ ခ်ဥ္းကပ္၍  ႏႈတ္ခမ္းႏွင့့္ ငါ့ကို ႐ိုေသၾက၏။ စိတ္ႏွလံုးမူကား ငါႏွင့္ေ၀း လွ၏။ လူတို႔ စီရင္ေသာ ပညတ္တို႔့ ကို သြန္သင္၍ နည္းဥပေဒသ ေပးလ်က္ပင္ ငါ့ကိုု အခ်ည္းႏွီွး ကိုးကြယ္ ၾက၏ဟု ေနာက္ျဖစ္လတံ့ေသာအရာကို ေလ်ာက္ပတ္စြာေဟာခဲ့ျပီဟုျပန္၍ မိန္႔့ေတာ္မူ၏။(မ ၁၅းရ-၉)

မည္ကဲ့သုို႔ ့ရန္သူျဖစ္

လူသည္မည္ကဲ့သုိ႔ ဘုရား၏ရန္သူျဖစ္လာသနည္း။ လူသားမ်ား၏ဘခင္ အာဒံကုိ ဘုရားသခင္က သူ၏မိတ္ေဆြ သူ ၏သား အေနျဖင့္ ဖန္ဆင္း ခဲ့သည္။ က်မ္းစာ၌-အာဒံအဘ ဘုရားသခင္ ေပတည္း-ဟုဆုိသည္(လု ၃း၃ရ)။ သုိ ့ေသာ္ အာဒံသည္ ဘုရား၏ရန္သူ စာတန္ကုိေထာက္ခံ၍ သူ၏စကားကုိနားေထာင္ေသာေၾကာင့္ ဘုရား၏ရန္သူ ျဖစ္လာသည္။ အာဒံမွ ဆင္းသက္လာေသာ လူသားတုိင္းလည္း ဘုရား၏ရန္သူမ်ားအျဖစ္ ေမြး ဘြား လာၾကသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ဘုရား၏ အေလ့အလာ ကုိနားမလည္ၾက။ စိတ္လည္း မ၀င္စားၾက။

ဘုရားဖက္မွ ရန္ျငိမ္း

သုိ ့ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ လူကုိ တဖက္သပ္ေမတၱာႏွင့္ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ရန္ျငိမ္း၍ မိႆဟာယ ဖြဲ ့ဘုိ ့စီစဥ္သည္။ သုိ ့ေသာ္ ထုိအရာကုိ လူသားမ်ားသိမွာ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အရိပ္ေနျဖင့္္ ဣသေရလ လူမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ သင္တန္းေပး၍ မိႆဟာယယဇ္ကုိ ပူေဇာ္ ေစခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရားသင္၏အခ်ိန္ေစ့ေသာအခါ သူ ့သားေတာ္ေယရွုခရစ္ကုိ ဤေလာကသုိ ့ ေစလႊတ္၍ လူႏွင့္ဘုရား ရန္ျငိမ္းေစဘုိ ့ရန္ သူ႔ကုိယ္သူ မိႆဟာယ ယဇ္ ကုိ ပူေဇာ္ေစခဲ့သည္။ ထိုသုိ ့ ခရစ္ေတာ္ ပူေဇာ္ျခင္းေၾကာင့္ လူႏွင့္ဘုရားသခင္သည္ ရန္ျငိမ္း၍ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ခြင့္ ရၾကျပီျဖစ္သည္။ က်မ္းစာ၌ ဤသုိ ့ ေတြ ့ ရသည္- ရန္သူျဖစ္လ်က္ပင္ ဘုရားသခင္၏္သားေတာ္ အေသခံေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္္ ငါတုို႔သည္ ဘုရားႏွင့့္ မိႆဟာယဖြဲ ့ျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ ကုိ ခံရသည္ မွန္လွ်င္၊ မိႆဟာယဖဲြ ့ျပီးမွ အသက္ေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသုိ႔ ေရာက္ မည္ဟု သာ၍ ေျမာ္လင့္စရာရွိ၏ (ေရာ ၅း၁၀)၊

ဘုရားသခင္သည္ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ငါတို႔၏ ရန္ကုိ  ျငိမ္းေစ၍ ကိုိယ္ေတာ္ႏွင့္ မိတ္သဟာယဖဲြဲ႕ ေစေတာ္မူ၏။ ထုိမိႆဟာယတရားကို ေဟာရေသာ အခြင့္အရာ ကိုု ငါတို ့၌ အပ္ေပး ေတာ္မူ၏။ ထုိတရားဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္အထဲ၌ ရွိွေနလ်က္၊ ေလာကီသားတို ့၏ အျပစ္မ်ားကို မွတ္ေတာ္မမူ၊ ရန္ကုိျငိမ္းေစ၍ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ မိႆဟာယဖြဲြ႕ေစေတာ္မူ၏။ ထို မိႆဟာယ တရားကုိလည္း ငါတို႔၌ အပ္ေပးေတာ္မူ၏။ ထုိေၾကာင့္ ငါတို ့သည္ ခရစ္ေတာ္၏ သံတမန္ျဖစ္ၾက၏။ သင္တို႔သည္ ရန္ျငိမ္း၍ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ၾကေလာ့ ဟု ဘုရားသခင္သည္ ငါတို ့ အား ျဖင့္ ႏိႈုးေဆာ္ ေသြးေဆာင္ ေတာ္မူသကဲ့သို႔့၊ ငါတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္စားျဖစ္၍ သင္တို ့ကိုု ေတာင္းပန္ေသြးေဆာင္ ၾက၏။ (၂ ေကာ ၅း၁၈-၂၀)

ဣသေရလလူမ်ား

ဣသေရလလူမ်ား၏ မိႆဟာယ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္ သခင္ေယရႈ ပူေဇာ္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည့္စုံျပီျဖစ္သည္။ သုိ႔့ေသာ္လည္း သူတုိ႔သည္ မသိေသာေၾကာင့္ အရိပ္ကုိ ဆက္လက္၍ လုပ္ခ်င္ၾကေသးသည္။ ခရစ္ေတာ္ ပူေဇာ္ျပီး ေနာက္ႏွစ္ေပါင္း ေလးဆယ္ မလုိအပ္ဘဲ ဆက္လက္ ပူေဇာ္ေသာ ေၾကာင့္ ေအဒီ ရ၀ တြင္ သူတုိ ့ပူေဇာ္ေသာ ေနရာ ဗိမာန္ေတာ္ကုိ ေရာမစစ္သားမ်ားအား ဖ်က္စီးခြင့္ေပးလုိက္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္သူတုိ ့သည္ ဘုံ ေပ်ာက္သြားကာ မိႆဟာယယဇ္ မပူေဇာ္နိင္ဘဲ ယေန ့တုိင္ ေအာင္ရွိၾကသည္၊

ခရစ္ယာန္မ်ား

ခရစ္ယာန္ထဲ၌လည္း ထုိ မိႆဟာယ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း၏အဓိပၸါယ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို မသိေသာသူမ်ားစြာ ႐ွိၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ မသိၾကသနည္း ဟူမူကား၊ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ ႐ွိသည္။ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကို စိတ္မ၀င္စား၊ ဂ႐ုမစိုက္ေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ေျပာမည့္သူ မ႐ွိေသာေၾကာင့္၄င္း၊ မိသဟာယပူေဇာ္ျခင္းသည္ ဣသေရလလူမ်ား၏ထံုးစံျဖစ္၍ ငါတို႔ႏွင့္မဆိုင္ဟု ထင္ေသာေၾကာင့္၄င္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္၏မိသဟာယယဇ္ ပူေဇာ္ျခင္းသည္ လူတိုင္းအတြက္ျဖစ္သည္။ ဘုရားႏွင့္ရန္ၿငိမ္းျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၏ပူေဇာ္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို သမၼာတရားကို သိျခင္းအားျဖင့္ လူသည္ ဘုရားႏွင့္ရန္ၿငိမ္း၍ ၿငိမ္သက္ျခင္းအမွန္ကို ရ႐ွိႏိုင္ၿပီးျဖစ္သည္။

လူလူခ်င္း မိႆဟာယ

သင္တို႔သည္ အထက္က ေ၀းလ်က္ ရွိွေသာ္လည္း ယခုမွာ ေယ႐ႈခရစ္၌ျဖစ္၍ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ အနီးသို႔ ေရာက္ ၾကျပီ။ အဘယ္သို႔နည္း ဟူမူကား၊ ထိုသခင္သည္ ငါတို႔၏ရန္ျငိမ္းျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၀ိနည္းအထံုးအဖြဲြဲ႕ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ ပညတ္တရားတည္းဟူေသာ ရန္ျငိဳးဖြဲ႕ျခင္း၏ အေၾကာင္းကို ကိုယ္ခႏၶာေတာ္တြင္ ပယ္ရွင္းေတာ္မူသျဖင့္၊ ပိုင္းျခားလ်က္ရွိေသာ စပ္ၾကားအုတ္တန္တိုင္း နံရံကို ၿဖိဳဖ်က္၍ လူမ်ိဳးႏွစ္စုတို႔ကို တစုတည္း ျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ရန္ကိုၿငိမ္းေစျပီးလွ်င္၊ ကိုိယ္ေတာ္၌ ထို လူ ႏွစ္စုတို ့ကို လူသစ္တဦး တကိုယ္တည္း ျဖစ္ေစျခင္းငွါ ျပင္ဆင္၍၊  တလံုးတ၀တည္း ျဖစ္ျပီးေသာ ထိုိလူႏွစ္စုတို႔ကို လက္၀ါးကပ္တိုင္ေတာ္အားျဖင့္္ ရန္ကို သတ္ျဖတ္လ်က္၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိႆဟာယဖြဲြ႕ ေစ မည္ အေၾကာင္းတည္း၊ ထိုခရစ္ေတာ္သည္လည္း ၾကြလာ၍၊ ေ၀းလ်က္ရွိွေသာ သင္တို႔အား၄င္း၊ နီးလ်က္ရွိွေသာ ငါတို႔အား၄င္း၊ ရန္ျငိမ္းျခင္းတရား တည္း ဟူ ေသာ ဧ၀ံေဂလိတရားကိုု ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုသို ့ခရစ္ေတာ္အားျဖင့့္ ငါတို ့ႏွစ္ဦးသည္ စိတ္ ၀ိညာဥ္တလံုးတ၀တည္း ျဖစ္၍၊ ခမည္းေတာ္ထံသို ့ တိုး၀င္ ရ မည့္ အခြင့္ကိုု ရၾကျပီ။ (ဧ ၂း၁၃-၁၈)

အထက္ပါ က်မ္းပုိဒ္အရ ခရစ္ေတာ္၏ပူေဇာ္ျခင္းသည္ ဘုရားႏွင့္လူစပ္ၾကား ရန္ျငိမ္းျခင္းသာမက လူလူခ်င္း အၾကား၌လည္း ရန္ျငိမ္းျခင္း ျဖစ္ေစသည္။ လူသည္ ဘုရားႏွင့္ရန္ျဖစ္သည္ သာမက အျခားလူမ်ားႏွင့္လည္း ရန္ျဖစ္ေနၾကသည္။ လူမ်ဳိးမတူေသာေၾကာင့္၄င္း၊ အက်င့္ ဓေလ့မ်ား မတူ ေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ရန္ျဖစ္ေနၾကသည္။ ယုဒလူမ်ားက တပါးအမ်ဳိးသားမ်ားကုိ အျပစ္သားဟုဆုိကာ မေပါင္းေဖၚခ်င္ၾက။ တပါးအမ်ဳိးသားမ်ားကလည္း ယုဒလူမ်ား ကုိ မေပါင္းေဖၚခ်င္ၾက။ သုိ ့ေသာ္သခင္ေယရွု အေသခံျခင္းအားျဖင့္ ရန္ကုိ ျငိမ္းေစ၍ မိႆဟာယဖဲြ ့နိင္ၾကျပီ။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ရွင္ေပါလုက-ေယ႐ႈခရစ္၌ ယုဒလူမရွိ၊ ေဟလသ လူမရွိ၊ ကၽြန္မရွိ၊ လူလြတ္မရွိ၊ ေယာက်္ားမရွိ၊ မိန္းမ မရွိ၊ ထုိသခင္၌ သင္တို ့အေပါင္းသည္ တလံုး တ၀တည္း ျဖစ္ၾက၏။ (ဂလာ၃း၂၈) ဟုဆုိခဲ့သည္၊

သုိ႔ေသာ္ ၀မ္းနည္းဘြယ္အရာ အျဖစ္အပ်က္မွာ ယခု ေနာက္ဆုံးေသာကာလ၌ ခရစ္ေတာ္က လူမ်ဳိးမ်ားအၾကား ပုိင္းျခားလ်က္ရွိေသာ စပ္ၾကား အုတ္တန္တိုင္း နံရံကုိ လက္၀ါးကပ္တုိင္၌ အေသခံျခင္းျဖင့္ ျဖိဳဖ်က္၍ လူမ်ိဳးႏွစ္စုကို တစုတည္း ျဖစ္ေစေတာ္မူခ်ိန္တြင္ လူမ်ဳိးမ်ားအၾကား အုတ္တန္တုိင္း နံရံမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ေနၾကသည္။ လူမ်ဳိးတုိင္းက ဘုရားသခင္ျဖစ္ေစလုိေသာဆႏၵထက္ မိမိတုိ႔ဆႏၵကုိ ဦးစားေပးၾကသည္။    လူမ်ဳိးေရး အသင္းေတာ္မ်ားကုိ တည္ေထာင္ျခင္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ျဖိဳဖ်က္ေသာ အုတ္တန္တုိင္းနံရံမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ၾကသည္ မဟုတ္ေလာ။ လူမ်ဳိးေရး အသင္းေတာ္မ်ား တည္ေဆာက္ေနလွ်င္ အဘယ္ကဲ့သုိ ့လူမ်ဳိးျခားမ်ားကုိ ေပါင္းေဖၚနိင္မည္နည္း။ မည္ကဲ့သုိ  ့ကယ္တင္ျခင္း အေၾကာင္းေျပာျပ နိင္မည္နည္း။ မည္ကဲ့သုိ ့ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ကုိ ေဖၚျပနိင္မည္နည္း။

ထုိသမၼာတရားကုိ သိ၍ လက္ခံယုံၾကည္ေသာသူတုိင္း လူမ်ဳိးခဲြျခားျခင္း၊ အဆင့္ခြဲျခင္း၊ ရန္ျဖစ္ျခင္းမ်ား မရွိသင့္ ေတာ့ေခ်။ လူတုိင္း ႏွင့္ သင့္ျမတ္စြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ လာနိင္မွာ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ ့မဟုတ္၊ လူမ်ဳိးေရးကုိ ေရွ ့တန္းတင္ေနလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ကြ်န္ပ္တုိ ့ အားျဖင့္ မျပည့္စုံ၊ ခရစ္ေတာ္အေသခံျခင္းသည္ အက်ဳိးမနပ္၊ အခ်ည္းႏွီးသာလွ်င္ျဖစ္ေစသည္။ မည္မွ်ပင္ ေက်နပ္အားရေသာ္လည္း၊ ကုိယ့္လူမ်ဳိးမ်ားလာ ၍ ေတာင့္တင္းလာေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ေကာင္းႀကီးေပးျခင္း မခံနိင္ေခ်။ ထုိ ့ေၾကာင့္ဘုရားသခင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္၊ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ အေသခံျခင္း အက်ဳိးနပ္ေစရန္ လူမ်ဳိးအလုိက္ အသင္းေတာ္မ်ား မတည္ေဆာက္ဘဲ လူမ်ဳိးတုိင္း ပါ၀င္နိင္ေသာ အသင္းေတာ္မ်ား တည္ေဆာက္ၾကစုိ ့။

သင္ခန္းစာ (၁၄) ေမးခြန္းမ်ား

၁။ မိႆဟာယယဇ္သည္ ဘယ္ႏွစ္မ်ဳိးခဲြထားသနည္း။……………………. ထုိအရာမ်ားမွာ၊………………………..ႏွင့္………………………. တုိ ့ျဖစ္သည္။

၂။ မိႆဟာယယဇ္ပူေဇာ္ရာတြင္ ဘုရားသခင္ထံ မည့္သည္အရာမ်ား မီးရွုိ ့ရသနည္း။……………………………………….။

၃။ က်န္ေသာအသားမ်ားကုိ မည္သူက စားရသနည္း။……………………………..။

၄။ လူသည္ ဘုရား၏ရန္သူျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအားျဖင့္ ထင္ရွားသည္။………………………………………………………..။

၅။ လူသည္ ဘုရားသခင္ကုိ…………..ႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္၍ ႏႈတ္ခမ္းႏွင့္……………….ၾက၏။ စိတ္ႏွလံုးမူကား ဘုရားႏွင့္……………………. ၏။

၆။ လူသည္ မည္ကဲ့သုိ ့ဘုရား၏ရန္သူျဖစ္ရသနည္း။…………………………………………………။

ရ။ ဣသေရလလူမ်ားသည္ မိႆဟာယယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း၏ရည္ ရြယ္ခ်က္ကုိ နားလည္ၾကပါသလား။…………………………အဘယ္ေၾကာင့္ မိႆဟာယ ယဇ္ မပူေဇာ္ၾကေတာ့သနည္း။………………………………….။

၈။ အဘယ္ေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္မ်ား မိႆဟာယယဇ္အေၾကာင္း နားမလည္ၾကသနည္း။………………………………………….။

၉။ မိႆဟာယယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္ မည္သုိ ့ျပည့္စုံသနည္း။……………………………………………..။

၁၀။ မိႆဟာယယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္ ဘုရားႏွင့္လူအၾကားရန္ ျငိမ္းေစသည္သာမက……………………………ၾကားလည္းရန္ျငိမ္းေစ သည္။

၁၁။ လူမ်ဳိးေရးဦးစားေပးေသာ အသင္းေတာ္မ်ားသည္ ရွိသင့္သေလာ။ ………………………………………။

၁၂။ မည္သည့္အသင္းေတာ္မ်ားတည္ေထာင္သင့္သနည္း……………………………………။

ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး