(၃) အဦးသီးေသာ အသီး - သင္ခန္းစာ (၁၃)


ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

အဦးသီးေသာအသီးအႏွံကို ထာ၀ရဘုရားအား ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာျပဳလိုိလွ်င္၊ စပါးႏွံကို အရည္စစ္ေအာင္ မီးနားမွာထား၍ စပါးေစ့ကို ပြတ္ယျူပီးမွ၊ ဆီကိုိေလာင္း၍ ေလာဗန္ကိုတင္လ်က္ ပူေဇာ္သကၠာကိျုပဳရမည္။ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္ သကၠာ ျဖစ္သတည္း။ ပြတ္ယူေသာ စပါးေစ့အခ်ဳိ႕၊ ဆီအခ်ဳိ႕့၊ ေလာဗန္ရွိသမွ်တည္း ဟူေသာ ထုိ ေဘာဇဥ္ ပူေဇာ္သကၠာ အတြက္အတာ ကို ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္သည္ မီး႐ိႈ႕့ရမည္။ ထာ၀ရဘုရားအား မီးျဖင့္ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာျဖစ္သတည္း။ (၀တ္၂း၁၄-၁၆) သင္၏ေျမ ၌ အဦးသီးေသာ အသီးအႏွံ အေကာင္းဆံုးကို သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္ထဲသို႔ ေဆာင္ သြင္း ရမည္။ (ထြက္ ၂၃း၁၉) သင္တို႔သည္ ငါေပးေသာ ျပည္သို ့ေရာက္၍ စပါးကိုိ ရိတ္ေသာအခါ၊ အဦးရိတ္ေသာ ေကာက္လိႈင္း တစည္းကို ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ထံသို႔့ ေဆာင္ခဲ့ဲရမည္။ သင္တို ့သည္ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ ့ ျခင္းငွါ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ဥပုသ္ေန႔ လြန္မွ၊ နက္ျဖန္ေန႔တြင္ ထိုေကာက္လိႈွင္းကို  ထာ၀ရဘုရားေရွ႕ ေတာ္၌ ခ်ီလႊဲရမည္။ ေကာက္လိႈွင္းကို ခ်ီလႊဲေသာေန႔၌ အခါမလည္ အျပစ္မပါေသာ သိုးသငယ္အထီးကို ထာ၀ရဘုရားအဘို ့ မီး႐ိႈ႕ရာယဇ္ျပဳ၍ ပူေဇာ္ရ မည္။(၀တ္ ၂၃း၁၀-၁၂)

ဣသေရလူမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း အဦးသီးေသာ အသီးကုိ ဘုရားသခင္မွာထားေတာ္မူသည္အတုိင္း ပူေဇာ္တတ္ၾကသည္။ အဦးသီးေသာအသီး ပူေဇာ္ရာတြင္ စပါးႏွံကုိ မီးႏွင့္ ေခ်ာက္ေအာင္ ကင္၍ ပြတ္ယူျပီးမွ ဆီေလာင္း၍ ေလာဗန္ႏွင့္ ပူေဇာ္ရသည္။ သူတုိ ့ ပူေဇာ္ေသာ အဦးသီးေသာအသီးကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ဘုရားသခင္က ပူေဇာ္ခုိင္းသည္ကုိ သူတုိ႔ မသိၾက။ သူတုိ႔ ပူေဇာ္ေသာ အရာသည္ အရိပ္ျဖစ္သည္။ သုိ ့ျဖစ္လွ်င္ အေကာင္အထည္သည္ အဘယ္အရာနည္း။ အဦးသီးေသာ အသီးသည္လည္း ခရစ္ေတာ္၌ ျပည့္စုံခဲ့ျပီ။ မည္ကဲ့သုိ႔ ျပည့္စုံသနည္း။

 

.

 

ခရစ္ေတာ္၌ ျပည့္စုံခံခဲ့ျပီ

ေယ႐ႈသည္ ႀကီးေသာအသံႏွင့္တဖန္ေၾကြးေၾကာ္ျပီးလွ်င္ အသက္ေတာ္ကို လႊတ္ေတာ္မူ၏။ ထုိအခါ ဗိမာန္ေတာ္၏ ကုလားကာ သည္ အထက္စြန္းမွ ေအာက္စြန္း တိုိင္ေအာင္ စုတ္ကဲြေလ၏။ ေျမႀကီးလႈပ္ေလ၏။ ေက်ာက္မ်ားတို႔သည္ ကြဲြျပား ၾက၏။ သခၤ်ဳိင္းတြင္းတို ့ သည္ ပြင့္လစ္သျဖင့္ က်ိန္းစက္လ်က္ ရွိေသာ သန္႔႐ွင္းသူတို႔့၏ အေလာင္းမ်ားစြာတို႔သည္ ထၾက၍၊ ကုိုယ္ေတာ္ ထေျမာက္ေတာ္မူသည္ ေနာက္၊ ထုိသူတို႔သည္ သခ်ၤဳၤဳိင္းတြင္းမွထြက္၍ သန္ ့ရွင္းေသာ ျမိဳ႕ထဲသို႔ ၀င္ျပီးလွ်င္၊ လူ မ်ား စြာတို ့အားထင္ရွားၾက၏။ (မ ၂ရး၅၀-၅၃)၊

အထက္ပါ က်မ္းပုိဒ္မ်ားအရ ခရစ္ေတာ္သည္ ေသေသာ သူတုိ႔တြင္ အဦးဆုံး ထေသာ သူ ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္အရင္ ထ ေျမာက္ေသာ သူမ်ား ရွိၾကေသာ္လည္း ပုပ္ပ်က္တတ္ေသာ ကုိယ္ခႏၶာႏွင့္ထေျမာက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုန္းရွိေသာကုိယ္ခႏၶာ သုိ႔မဟုတ္ ၀ိညာဏ ကုိယ္ခႏၶာႏွင့္ထေျမာက္ေသာသူတုိ ့တြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ပဌမဦးဆုံး ထေျမာက္သည္။ သူေသ ေသာအခါ ေရွးသန္႔ရွင္းေသာ သူမ်ား သခၤ်ဳိင္းတြင္းမွ ထၾကေသာ္လည္း ကုိယ္ေတာ္ ထေျမာက္ေတာ္မူျပီးမွသာ သခၤ်ဳိင္းတြင္းမွ ထြက္ၾကသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ရွင္ေပါလုက-ခရစ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေတာ္မူ၍ အိပ္ေပ်ာ္ေသာသူတို ့တြင္ အဦးသီးေသာ အသီးျဖစ္ေတာ္မူျပီ။ (၁ ေကာ ၁၅း၂၀) ဟု ဆုိ သည္။ အဦးသီးေသာ အသီးတည္းဟူေသာ ခရစ္ေတာ္သည္ ထေျမာက္ေတာ္မူျပီးေနာက္ ေနာက္တဖန္ အဦးသီးေသာ အသီးကုိ ပူေဇာ္ စရာ မလုိေတာ့ေခ်။ သုိ႔ေသာ္ ဣသေရလလူမ်ားအေနႏွင့္ ခရစ္ေတာ္၏ ထုိသုိ႔ ျပည့္စုံျခင္းကုိ မသိၾကေသာအခါ အဦးသီးေသာအသီးကုိ ပူေဇာ္ ေနၾကဦး မွာျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားအေနႏွင့္လည္း ထုိသမၼာတရားကုိ မသိၾကေသာအခါ ေတာရြာမ်ား၌ မိမိတုိ႔ ေတာင္ယာႏွင့္လယ္ မွ ထြက္ေသာ အဦးသီးေသာ အသီးအႏွံမ်ားကုိ ဘုရားေက်ာင္း၌လႉျခင္းအားျဖင့္ ေက်နပ္ အားရ ေနၾကမွာျဖစ္သည္။ အဦးသီးေသာ အသီးအႏွံမ်ား ပူေဇာ္ျခင္းသည္ ေကာင္းပါသည္။ ထုိသုိ႔ ပူေဇာ္ျခင္းသည္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ ခုိင္းေသာ အဦးသီးေသာအသီး ပူေဇာ္ျခင္းသည္ သခင္ေယရႈ၌ ျပီး ျပည့္စုံျပီ ျဖစ္သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္၏ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကုိ အဦးသီးေသာအသီးဟု ေခၚသနည္း။ အေၾကာင္းမွာ မ်ဳိးေစ့စုိက္ေသာအခါ ေျမႀကီးအထဲမွ အပင္ထြက္လာ၍ အသီးသီးရာတြင္ ပဌမဦး ဆုံးေသာ အသီးသည္ အဦးသီးေသာအသီး ျဖစ္သည္။ ထုိ႔နည္းတူ ခရစ္ေတာ္လည္း မ်ဳိးေစ့စုိက္သကဲ့သုိ႔ ေျမႀကီးထဲျမွပ္ႏွံျခင္းခံရ၍ ေသေသာ သူတုိ႔တြင္ မပုပ္ပ်က္နိင္ေသာ ကုိယ္ခႏၶာျဖင့္ ပဌမဦးဆုံး ထေျမာက္ေသာသူ ျဖစ္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ သူကုိ အဦးသီးေသာ အသီးဟုေခၚသည္၊


သင္ခန္းစာ (၁၃) ေမးခြန္းမ်ား

၁။ အဦးသီးေသာအသီးကုိ မည္သူက ပူေဇာ္ခုိင္းသနည္း။………………………….။

၂။ အဦးသီးေသာအသီးကုိ ပူေဇာ္ရာတြင္ မည္သည့္အရာမ်ား မီးရွုိပူ ေဇာ္ရ သနည္း။…………………………..။

၃။ အဦးသီးေသာအသီး ပူေဇာ္ျခင္းသည္ အရိပ္ျဖစ္၍ မည္သူ၌ ျပည့္ စုံခဲ့သနည္း။…………………………………။

၄။ အဦးသီးေသာအသီးပူေဇာ္ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၏……………………………..ျခင္း၌ ျပည့္စုံခဲ့ျပီ။

၅။ အဦးသီးေသာအသီး ပူေဇာ္စရာ လုိေသးသေလာ။………………………………….။

၆။ ခရစ္ယာန္မ်ား၏အဦးသီးေသာအသီး ပူေဇာ္ျခင္းသည္ အဘယ္ အရာအတြက္ျဖစ္သနည္း။…………………….။

ရ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္၏ထေျမာက္ျခင္းကုိ အဦးသီးေသာ အသီးဟုေခၚသနည္း။………………………………။

ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး