(၂) ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ (Grain Offering) - သင္ခန္းစာ (၁၂)

 ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး

ထာ၀ရဘုရားအား ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာျပဳလုိုလွ်င္၊ မုန္႔ညက္ကိုိ ဆက္ရမည္။ မုန္ ့ညက္အေပၚမွာ ဆီကိုေလာင္း၍ ေလာဗန္ ကိုိလည္း ထည္ျ့ပီးမွ၊ အာ႐ုုန္၏သား ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ထံသုိ ့ ေဆာင္ခဲ့ဲ၍၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ မုန္ ့ညက္တလက္ဆြန္း၊ ဆီအခ်ဳိ ႔၊ ေလာဗန္ ရွိ သမွ်ကို ယူ၍၊ ထုိအတြက္အတာကိုိ ယဇ္ပလႅင္္ေပၚမွာ မီး႐ႈိ႕ရမည္။ ထာ၀ရဘုရားအား မီးျဖင့္ ဆက္ကပ္၍၊ ေမႊးႀကိဳင္ေသာပူေဇာ္သကၠာ ျဖစ္သတည္း။ က်န္ၾကြင္းေသာ ေဘာဇဥ္ ပူေဇာ္သကၠာမူကား၊ အာ႐ုန္ႏွင့္ သူ၏သားတို ့အဘုိ႔ ျဖစ္ရမည္။ ထာ၀ရဘုရားအား မီးျဖင့္ ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာ ထဲက အလြန္သန္ ့ရွင္းေသာ အရာ ျဖစ္၏။ (၀တ္ ၂း၁-၃)၊

ေဘာဇဥ္ဆုိသည္မွာ စားဘြယ္ခဲဘြယ္ ကုိဆုိလုိျခင္း ျဖစ္သည္၊ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ ပူေဇာ္ရာတြင္ ပစၥည္း သုံးမ်ဳိး ပါ၀င္သည္။ မုန္ ့ညက္၊ ဆီ(သံလြင္ဆီ)၊ ႏွင့္ေလာဗန္တုိ ့ျဖစ္သည္။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားက မုန့္ညက္ တလက္ဆြန္း၊ ဆီ အခ်ဳိ ့ႏွင့္ ေလာဗန္ ရွိသမွ်ကုိ ယဇ္ပလႅင္ေပၚ၌ မီးရွုိ႕့ရ သည္။ ထုိအရာသည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ ေမႊးႀကိဳင္ေသာယဇ္ျဖစ္သည္။ အျပစ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ယဇ္မဟုတ္။ က်န္ႀကြင္းေသာ မုန္႕ညက္ႏွင့္ ဆီသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က သူ၏ဥစၥာအထဲမွ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားကုိ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားသည္ လယ္ မလုပ္ ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ေကြ်းေမြးသည္။ ဣသေရလလူမ်ားက ေကြ်းေမြးသည္မဟုတ္။ ထုိ ့နည္းတူ ယခု ေခတ္၌ ဘုရားအမႈေတာ္ေဆာင္ မ်ားကုိ ယုံၾကည္သူမ်ားက ေကြ်းေမြးသည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္က ေကြ်းေမြးသည္။ ယုံၾကည္သူမ်ားက အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားကုိ ေကြ်းေမြးသည္ဟု ယူဆလွ်င္ သူ တုိ ့လွဴ ေသာအလွဴသည္ ဘုရားသခင္ထံသုိ ့လွဴသည္မဟုတ္။ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားထံ လွဴေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ထံေတာ္ မွ အဘယ္ အက်ဳိးကုိမွ် မခံစားရၾက။ ထုိ ့ေၾကာင့္ အလွဴလွဴေသာအခါ လူထံ သုိ ့မဟုတ္။ ဘုရားသခင္ထံသုိ ့လွဴသည္ဟု ယူဆရသည္၊

. မုန္ ့အမ်ဳိးမ်ဳိး

မီးဖုတ္ေသာမုန္႔ကိုိ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာျပဳလုိုလွ်င္ ဆီႏွင့္မုန္႔ညက္ျဖင့္္လုပ္ေသာ တေဆးမဲ့မုန္႔္ျပားေသာ္၄င္း၊ ဆီလူးေသာ တေဆးမဲ့ မုန္ ့ ၾကြပ္ေသာ္၄င္း ျဖစ္ရမည္။ သံျပားပူႏွင့္ လုပ္ေသာ မုန္ ့ကို ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ ျပဳလိုလွ်င္၊ ဆီေရာ၍ တေဆး မပါေသာ မုန္ ့ ညက္ႏွင့္လုပ္ရမည္။ ထုိမုန္ ့ ကို ခ်ဳိးဖဲ့၍ ဆီကိုေလာင္းရမည္။ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာျဖစ္သတည္း။ အိုးကင္းႏွင့္ ေၾကာ္ေသာမုန္ ့ကို ေဘာဇဥ္ ပူေဇာ္ သကၠာျပဳလိုလွ်င္၊ ဆီေရာေသာ   မုန္ ့ညက္ႏွင့္ လုပ္ရမည္။

ထုိေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကုိ ထာ၀ရဘုရား အထံေတာ္သုိ ့ေဆာင္ခဲ့၍၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အား ဆက္ၿပီးမွ၊ သူသည္ ယဇ္ပလႅင္သို ့ ေဆာင္ခဲ့ရမည္။ ထိုေဘာဇဥ္ ပူေဇာ္သကၠာထဲက အတြက္အတာကို ႏိႈက္ယူ၍ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီး႐ိႈ႕့ ရမည္။ ထာ၀ရဘုရားအား မီးျဖင့္ ဆက္ကပ္၍ ေမႊးႀကိဳင္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာ ျဖစ္သတည္း။ က်န္ၾကြင္းေသာ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္ သကၠာမူကား၊ အာ႐ုန္ႏွင့္သူ၏သားတို ့အဘုို႔ ျဖစ္ ရမည္။ ထာ၀ရဘုရား အား မီးျဖင့္ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာထဲက အလြန္သန္ ့ရွင္းေသာအရာျဖစ္၏။ (၀တ္ ၂း၄-၁၀)

ထာ၀ရဘုရား၏ ပညတ္ထားသည့္အတုိင္း ဣသေရလ လူမ်ားသည္ ထာ၀ရဘုရားအား မုန္ ့အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ပူေဇာ္တတ္ ၾကသည္။ ထုိမုန္ ့မ်ား သည္ ျပဳလုပ္ပုံျခင္း မတူညီၾကေခ်။ မီးဖုတ္ေသာမုန္႔ျဖစ္လွ်င္ ဆီႏွင့္မုန္႕ညက္ျဖင့္လုပ္ေသာ တေဆးမဲ့မုန္႔ျပားေသာ္၄င္း၊ ဆီလူးေသာ တေဆးမဲ့ မုန္ ့ ၾကြပ္ ေသာ္၄င္း၊ သံျပားပူ ႏွင့္ လုပ္ေသာမုန္ ့၊ အိုးကင္းႏွင့္ေၾကာ္ေသာမုန္ ့တုိ ့ျဖစ္သည္၊ ထုိမုန္ ့မ်ားသည္ တေဆးမဲ့ ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ မုန္ ့မ်ား ျဖစ္သည္၊ ထုိမုန္ ့ မ်ားသည္ ဆီျဖင့္ျပဳလုပ္၍ ထပ္၍ ဆီေလာင္းရ သည္၊

တေဆး

ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၌ တေဆး မပါရ။ တေဆးသည္ အျပစ္ကုိ ပုံေဆာင္သည္။ ရွင္ေပါလုက-သင္တို႔သည္ တေဆးမဲ့ ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ၊ အသစ္ေသာမုန္႔စိမ္း ျဖစ္မည္အေၾကာင္း၊ ေဟာင္းေသာတေဆးကို သုတ္သင္ ပယ္ရွင္းၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ငါတို ့ ပသခါသိုးငယ္သည္ ငါတုိ႔ အဘို႔ ယဇ္ပူေဇာ္ရာျဖစ္၏။ ထိုေၾကာင့္ ေဟာင္းေသာတေဆး၊ ဆိုးညစ္မိုက္မဲျခင္း တေဆးတို႔ကို ပယ္ပစ္၍၊ တ ေဆး မဲ့မုန္ ့ တည္းဟူေသာ ၾကညျ္ဖဴျခင္း၊ သစၥာေစာင္ျ့ခင္းႏွင့့္္ ပြဲခံၾကကုန္အံ့-ဟုဆုိသည္ (၁ ေကာ ၅းရ-၈)၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ တေဆးသည္ ဆုိးညစ္မုိက္မဲျခင္းကို ဆုိလုိ သည္။ သခင္ေယရႈ က လည္း-ဖာရိရွဲႏွင့့္ ဇဒၵဳကဲတို ့၏တေဆး ကို သတိႏွင့္ ၾကဥ္ေရွာင္ ၾကဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ တပည့္္ေတာ္တို ့ကလည္း ငါတို႔ မုန္ ့မပါ ေသာေၾကာင့္ ဤစကားကို မိန္ ့ ေတာ္မူသည္ဟု အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုၾက၏။ ဖာရိရဲွႏွင့့္ ဇဒၵဳကဲ တို႔၏တေဆးကို ၾကဥ္ေရွာင္ၾကဟူေသာ စကားကိုိ ငါေျပာသည္တြင္၊ မုန္ ့ကိုအမွတျ္ပဳ၍ ငါမေျပာသည္ကို သင္တို ့သည္ နားမလည္ဘဲ အဘယ္သို ့ ေနၾကသနည္းဟု မိန္ ့ ေတာ္မူ၏။ ထိုအိုအခါ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ မုန္ ့၏တေဆးကို ၾကဥ္ေရွာင္ ၾကဟု မိန္ ့ ေတာ္မမူ၊ ဖာရိရွဲႏွင့္ဇဒၵဳကဲတို ့၏ၾသ၀ါဒကို ၾကဥ္ေရွာင္ၾကဟု မိန္ ့ေတာ္မူသည္ ကို နားလည္ ၾကသတည္း။ (မ ၁၆း၆၊ ၁၁-၁၂)

ဖာရိရွဲတေဆး

သုိ ့ျဖစ္လွ်င္ ဖာရိရွဲတေဆးသည္ အဘယ္အရာကုို ဆုိလုိသနည္း၊ ဖာရိရဲွတုိ ့သည္ လွဴိ ့၀ွက္ေသာသူဟု သခင္ေယရွုက ဆုိခဲ့သည္ (မ ၂၃း၁၃။၁၅။၂၃။၂၅။၂ရ။၂၉) လွိဴ ႔၀ွက္ေသာသူ ဆုိသည္မွာ ကုိယ္တုိင္ မလုပ္ဘဲ လုပ္ဟန္ေဆာင္သူမ်ား၊ ပါးစပ္က ဘုရား ဘုရား လက္က ကားယား ကား

ယားကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္လုိ (Hypocrisy) ဟုေခၚသည္၊သခင္ေယရွုက-ထုိ အခါ အတိုင္းမသိမ်ားစြာေသာ လူတို ့သည္ စုေ၀း၍ အခ်င္းခ်င္း နင္းမိ မတတ္ ေနၾကသည္ရွိေသာ္၊ ေယ႐ႈသည္ တပည့္္ေတာ္ တို ့အား မိန္ ့ေတာ္မူသည္ကား၊ လွ်ဳိ႕၀ွကျ္ခင္းတည္း ဟူေသာ ဖာရိရွဲ တိုု႔၏ တေဆးကိုိ ေရွ႕ဦးစြာ ၾကဥ္ေရွာင္ၾကေလာ့။ (လု၁၂း၁) ဟုဆုိခဲ့သည္။ ထုိေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ ကုိးကြယ္ရာတြင္ ဟန္ေဆာင္ျခင္း မပါရေခ်၊

ဇဒၵဳကဲတေဆး

ဇဒၵဳကဲတေဆးဆုိသည္မွာ မယုံၾကည္ျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္၊ ဇဒၵဳကဲမ်ားသည္ ထေျမာက္ျခင္းမရွိ။ ေကာင္းကင္တမန္ မရွိ။ နံ၀ိညာဥ္ မရွိွဟု ယူၾက၏၊ (တ ၂၃း၈) ထေျမာက္ျခင္းမရွိ။ ေကာင္းကင္တမန္နွင့္နံ၀ိညာဥ္မရွိဟု ယူဆလွ်င္ ဘုရားကုိးကြယ္စရာ အေၾကာင္းမရွိ။ ယခုေခတ္၌လည္း ထုိကဲ့ သုိ ့ ယူဆေသာ သူ မ်ားရွိသည္။ ထုိသူမ်ားသည္ လီဘယ္ရယ္ (Liberal)ဟု ေခၚသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ဇဒၵဳကဲတေဆး ဇဒၵဳကဲ တေဆး ဆုိသည္မွာ မယုံၾကညျ္ခင္းကုိ ဆုိ လုိသည္၊

ေဟ႐ုဒ္၏ တေဆး

တပည့္ေတာ္တို႔သည္ မုန္ ့ကို ယျူခင္းငွါ ေမ့ေလ်ာ့ၾက သျဖင့္၊ ေလွေပၚမွာ သူတို႔၌ မုန္ ့တလံုးတည္းသာ ရွိ၏၊ ကိုယ္ေတာ္ကလည္း၊ ဖာရိရွဲတို႔၏ တေဆးကို၄င္း၊ ေဟ႐ုဒ္၏တေဆးကို၄င္း၊ သတိႏွင့္ၾကဥ္ေရွာင္ၾကဟု ပညတ္ေတာ္မူ၏။ (မာ ၈း၁၄-၁၅) ေဟ႐ုဒ္၏တေဆးသည္ ငါ တည္း ဟူေသာ မာန္ မာနကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္မည္။ ေဟရုဒ္သည္ ခရစ္ေတာ္၏အုပ္စုိးျခင္း ကုိ အလုိမရွိ။ သူ ကုိယ္တုိင္ အုပ္စုိး ခ်င္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ေမြးဘြားျခင္းကုိ ၾကားေသာအခါ သတ္ ဘုိ႔ရန္ ႀကံစည္သည္။ ငါတည္းဟူေသာ မာန္မာနရွိျခင္းသည္ ေဟရုဒ္ ၏တေဆးျဖစ္သည္။ ထာ၀ရဘုရား ထံ ဆက္ကပ္ ပူေဇာ္ေသာအခါ ဖါရိရွဲ တေဆးတည္းဟူေသာ လွဴိ ့၀ွက္ျခင္း၊ ဇဒၵဳကဲတဆည္းတည္းဟူေသာ မယုံၾကည္ျခင္း၊ ေဟ႐ုဒ္၏ တေဆး ျဖစ္ေသာ ငါ တည္း ဟူေသာ မာန္မာန မ်ား မပါ၀င္ရ။

ဂ်ဳံေစ့

ဣသေရလလူမ်ား ပူေဇာ္ေလ့ရွိေသာ ထုိေဘာဇဥ္ပူေဇာ္ သကၠာသည္ အရိပ္ျဖစ္၍ အေကာင္အထည္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည့္စုံျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၏ပူေဇာ္ျခင္းျဖစ္သည္။ မုန္႔ညက္သည္ ဂ်ဳံေစ့မွ ျဖစ္သည္။ ဂ်ဳံေစ့သည္လည္း အႏွံမွျဖစ္၍ အႏွံသည္လည္း အပင္မွျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္သည္ မည္ကဲ့သုိ ့မုန္ ့ညက္ျဖစ္သနည္း။ မုန္ ့ညက္ျဖစ္ရန္ အရင္ ဂ်ဳံေစ့ျဖစ္ရမည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ လူ့ဇာတိခံေသာအခါ ဂ်ဳံေစ့ျဖစ္သည္။ သူကုိယ္တုိင္ ဤသို႔ ဆုိခဲ့သည္-ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ ေျမ၌ က်ေသာစပါးေစ့သည္ မပ်က္လွ်င္ တခုတည္းေန၏။ ပ်က္လွ်င္မူကား မ်ားစြာေသာ အသီးကိုိ သီးတတ္၏။(ေယာ၁၂း၂၄) ဤေနရာ၌ ေျမ၌ က်ေသာစပါးေစ့သည္ သူ ကုိယ္တုိင္ပင္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဂ်ဳံစပါး ေစ့ ျဖစ္သည္။ မယ္ေတာ္မာရိ၀မ္းမွ ေမြးဘြားေသာအခါ ဂ်ဳံေစ့ေလး ျဖစ္ခဲ့သည္၊

ေနလွမ္း

ဂ်ဳံေစ့သည္ က်ိတ္နိင္ဘုိ႔ရန္ ေန၌ အေျခာက္လွမ္းရသည္။ မေျခာက္ပါက က်ိတ္၍မရေခ်။ သုိ ့ျဖစ္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္သည္ မည္သည့္အခ်ိန္၌ အေျခာက္လွမ္းျခင္း ခံခဲ့ရသနည္း။ က်မ္းစာ၌ -ေယ႐ႈသည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္၊ ေယာ္ဒ္ဒနျ္မစ္နားမွ ျပန္စဥ္တြင္ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ေတာသို႔ ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူ၏။ အရက္ေလးဆယ္ပတ္လံုး မာရ္နတ္၏စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္းကုိ ခံေတာ္မူ၏။ ထုိုကာလပတ္လံုး အစာ အ ဟာရကို သံုးေဆာင္ေတာ္မမူ။ ထုိုကာလ လြနျ္ပီးမွ မြတ္သိပ္ေတာ္မူ၏။ (လု၄း၁-၂) ထုိသုိ႔ ရက္ေပါင္း ေလးဆယ္ အစာေရွာင္ေသာအခါ အေျခာက္ လွမ္းျခင္း ခံရသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္မြတ္သိပ္ျခင္းသုိ ့ေရာက္သည္။ သုိ ့ေသာ္ မုန္ ့ညက္ မျဖစ္ေသးေသာေၾကာင့္ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္ သကၠာအျဖစ္ပူေဇာ္၍ မရေသးေခ်၊

အမွုန္ ့ႀကိတ္ျခင္း

ခရစ္ေတာ္သည္ ေဂသေရွမန္ ဥယ်ာဥ္ ၌ ဆုေတာင္းေသာအခါ အမွုန္႔ႀကိတ္ျခင္း ခံရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အလြန္ခံစား ရ၍ အလြန္ေၾကာက္ ခဲ့သည္၊ ဂ်ဳံေစ့သည္ အမွုန္ ့က်ိတ္ေသာ အခါ အသက္မရွိေတာ့ေခ်၊ ထုိ ့နည္းတူခရစ္ေတာ္လည္း အမွုန္ ့ က်ိတ္ျခင္းခံေသာ အခါ ေသ ခဲ့သည္။ ထုိ ့ ေၾကာင့္ ဤသုိ ့ ဆု ေတာင္းခဲ့သည္-အုိအဘ၊ အလိုေတာ္ရွိလွ်င္ ဤခြက္ကို အကၽြႏု္ပ္မွ လြန္ေတာ္မူပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အကၽြႏ္ုပ္ အလိုရွိသည္ အတုိင္း မျဖစ္ပါေစႏွင့္၊ ကိုယ္ေတာ္ အလုိရွိသည္အတိုင္း ျဖစ္ပါေစေသာဟု ဆုေတာင္းေတာ္မူ၏။ ထုိအခါေကာင္းကင္တမန္သည္ ထင္ရွား လာ၍ ကိုိယ္ေတာ္ကို အားေပးရ၏။ ျပင္းစြာေသာ ေ၀ဒနာကိုခံလ်က္ အထူးသျဖင့္္ ႀကိဳးစား၍ ဆုေတာင္းေတာ္မူ၏။ ေခၽြးထြက္ေတာ္မူသည္ကား၊ ေျမေပၚ၌ က်ေသာ ေသြးစက္ခဲ ကဲ့ သို ျ့ဖစ္ သတည္း။ (လုကာ ၂၂း၄၂-၄၄)

သခင္ေယရွုသည္ ေဂသေရွမန္ဥယ်ာဥ္၌ အမွုန္ ့က်ိတ္ ျခင္းခံေသာေၾကာင့္ ကုိယ္ခႏၶာေတာ္မွ ေခၽြးထြက္ေတာ္မူသည္ကား၊ ေျမေပၚ၌ က်ေသာ ေသြးစက္ခဲ ကဲ့ သို ့ျဖစ္သတည္း ဟုဆုိသည္။ ထုိ ့အျပင္ သူ ့ကုိ အျခားေသာအခ်ိန္၌ သတ္မည္ ဟုႀကံစည္ၾကေသာအခါ ေရွာင္ကြင္းတတ္ေသာ္လည္း ေဂသေရွမန္ဥယ်ဥ္၌ မူေသျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရန္သူမ်ားက သတ္ဘုိ ့ရန္ ရွာေသာအခါ မေရွာင္ေတာ့ ဘဲ သူ ့ကုိယ္သူ အပ္ႏွံလုိက္သည္၊

မုန္ ့နယ္ျခင္း

မုန္ ့ညက္သည္ မုန္ ့ျဖစ္ဘုိ ့နယ္ဘုိ ့လုိသည္။ ေကာင္းေကာင္း နယ္ေသာ မုန္ ့သည္ ပုိ၍ ေကာင္းသည္၊ သုိ ့ျဖစ္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္သည္ မည္ သည့္ ေန ရာ၌ နယ္ ၾက သ နည္း။ ေဂသေရွမန္ဥယ်ဥ္၌ အမွုန္ ့က်ိတ္ျခင္းခံျပီးေသာ ေနာက္ သူ ့ကုိ ေကာင္းစြာ နယ္ၾကသည္။ က်မ္းစာ၌ ဤသုိ ့ေတြ ့ ရသည္- ထိုအ ခါ အခ်ိဳ႕တို ့သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုု တံေထြးႏွင့့္ ေထြးၾက၏။ မ်က္နာေတာ္ကိုု ဖုံး ျပီးလွ်င္ လက္သီးႏွင့္္ထုိးလ်က္၊ ပေရာဖက္ ျပဳ၍ ေဟာေတာ္မူပါဟု ဆိုၾက၏။ မင္းလုလင္တို႔သည္လည္း ပါးေတာ္ကို လက္ႏွင့္ပုတ္ ၾက၏။ (မာ၁၄း၆၅) ေခါင္းေတာ္ကို က်ဴလံုးႏွင့္႐ိုက္ျခင္း၊ တံေထြးႏွင့္ ေထြးျခင္း၊ ေရွ ႕ေတာ္မွာ ဒူး ေထာက္ ၍ျပပ္၀ပ္ျခင္းကိုိလည္း ျပဳၾက၏။ ထိုသို ့ကိုိယ္ေတာ္ ကို ျပက္ယယ္ ျပဳသည္ေနာက္၊ နီေမာင္းေသာ အ၀တ္ကိုု ခၽြတ္၍ အ၀တ္ေတာ္ကိုု ၀တ္ျပန္ေစျပီးလွ်င္၊ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ ႐ိုက္ထားျခင္းငွါ ထုတ္သြား ၾက၏။ (မာ ၁၅း၁၉) ခရစ္ေတာ္ကုိ လက္၀ါးကပ္တုိင္၌ မစဲြမွီ ျပင္းထံစြာ ရုိက္ႏွက္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထုိအရာသည္ မုန့္ညက္ကုိ ေကာင္းစြာနယ္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည္။ သုိ ့ေသာ္ပူေဇာ္၍ မျဖစ္ေသးေခ်။ မုန႔္ညက္ နယ္စဥ္တြင္ အဘယ္သူမွ် သြားေရမယုိေခ်။ ထုိ႔နည္းတူ ခရစ္ေတာ္ကုိ ရုိက္ႏွက္ခ်ိန္တြင္ အဘယ္သူကမွ် လက္မခံေသးေခ်။

မုန္ ့ဖုတ္ျခင္း၊ေၾကာ္ျခင္း၊ကင္ျခင္း

မုန္ ့စိမ္းကုိ ေကာင္းစြာနယ္ျပီးေသာေနာက္ မီးဖုိ၌ ဖုတ္ရ၊ ေၾကာ္ရ၊ ကင္ရသည္။ သုိ ့မွသာ စား၍ ရသည္။ ဘုရား သခင္ ထံ၌ လည္း ပူေဇာ္၍ ရသည္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ မုန္ ့ျဖစ္လွ်င္ မည္ကဲ့သုိ ့ ေၾကာ္ျခင္း၊ ဖုတ္ျခင္း၊ ကင္ျခင္းခံရသနည္း။ လက္၀ါး ကပ္ တုိင္ေတာ္ ၌ ရုိက္သတ္ျခင္းခံရေသာ အခါ ဖုတ္ျခင္း၊ ကင္ျခင္း၊ ေၾကာ္ျခင္းခံရသည္။ သုိ ့မွသာ သူ ့ကုိ စားနိင္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ လက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚတြင္ သူ ့နံေဘး၌ ရွိေသာ လူဆုိးႀကီးက ပဌမဦးဆုံး စားခဲ့သည္။ သူ ့ေနာက္ တေကာက္ေကာက္ လုိက္ခဲ့ေသာတမန္ေတာ္မ်ားမူကား ထုိမုန့္ကုိစားမည့္အစား ၾကက္ေပ်ာက္ ငွက္ေပ်ာက္ ေပ်ာက္ ၾကသည္။ ထုိမုန္ ့သည္ ေနာက္ပုိင္း၌ လူေျမာက္မ်ားစြာတုိ ့က စား၍ အသက္ရၾကသည္။ ေနာက္ဆုံး၌ ကြ်န္ပ္တုိ ့လည္းစားခြင့္ရၾကသည္။ ေယ႐ႈကလည္း၊ ငါသည္ အသက္မုန္ ့ျဖစ္၏။ သင္တို ့ဘိုးေဘးမ်ားသည္ ေတာ၌ မႏၷကို စားလ်က္ ေသရၾက၏။ ေကာင္းကင္မွဆင္းသက္ေသာမုန္႔ ကို စားေသာသူသည္ ေသျခင္း ႏွင့္ကင္းလြတ္၏။ ငါသည္ ေကာင္းကင္မွ ဆင္းသက္ေသာ အသက္မုန္ ့ျဖစ္၏။ ဤမုန္ ့ကုို စားေသာသူ မည္သည္ကား၊ အစဥ္မျပတ္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္။ ငါေပးေသာမုန္ ့ကား၊ ေလာ ကီသားတို ့၏ အသက္အဘို႔ အလိုငွါစြန္ ့ေသာ ငါ၏အသား ေပတည္းဟု မိန္ ့ေတာ္မူ၏။ (ေယာ ၆း၄၈-၅၁) ခရစ္ေတာ္၏ပူေဇာ္ျခင္းသည္ ပဌမ၌ ဘုရားသခင္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ မုန္ ့အျဖစ္ပူေဇာ္ေသာ အခါ ဘုရားသခင္ ေရွ႕ေတာ္၌ ေမႊးႀကိဳင္ေသာအနံ ့ျဖစ္သည္။ ထုိအရာသည္ ေလာကီသားမ်ား အတြက္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ပူေဇာ္ျခင္းေၾကာင့္ သူ ့ကုိယုံၾကည္ေသာသူတုိင္းသည္ ဘုရားသခင္ေရွ ႔၌ ေမႊးႀကိဳင္ျပီျဖစ္သည္။ ေမႊးႀကိဳင္ျခင္းသည္လည္း မ်က္ႏွာရျခင္း အသေရရျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ ့ေမႊးႀကိဳင္ေသာ ယဇ္အျဖစ္ပူ ေဇာ္ဘုိ ့ ရန္ ခရစ္ေတာ္ကုိ ခမည္းေတာ္ကေစလႊတ္၍ သားေတာ္က နာခံေသာေၾကာင့္ ကြ်န္ပ္တုိ ့ သည္ ဘုရားသခင္က ျပန္လည္ လက္ခံလာနိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ခမည္းေတာ္ႏွင့္သားေတာ္၏ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းၾကပါစုိ ့။

ခရစ္ေတာ္က ထုိကဲ့သုိ႔ ပူေဇာ္ေသာေၾကာင့္ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာကုိ ပူေဇာ္ စရာ မလုိေတာ့ေခ်။ ခရစ္ေတာ္၏ပူေဇာ္ျခင္း၌ ျပည့္စုံျပီျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာပူေဇာ္ျခင္း၌ ဖာရိရဲွတေဆးတည္းဟူေသာ ဟန္ေဆာင္ျခင္း၊ ဇဒၵဳကဲ တေဆးတည္းဟူေသာ မယုံၾကည္ျခင္း၊ ေဟရုဒ္ တေဆးတည္း ဟူေသာမာန္မာန မရွိ၊ ခရစ္ေတာ္သည္ တေဆးမဲ့မုန္ ့ ျဖစ္သည္။

သင္ခန္းစာ (၁၂) ေမးခြန္းမ်ား

၁။ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာပူေဇာ္ရာတြင္ မည္သည့္အရာမ်ား ပူေဇာ္သနည္း။…………………………..။

၂။ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာသည္ ဘုရားသခင္ေရွ ့၌…………………… ဘုိ ့ရန္ျဖစ္သည္။

၃။ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာအထဲမွ အမ်ားစုကုိ မည္သူက ရရွိသ နည္း။……………………..။

၄။ ေဟရုဒ္တေဆးသည္………………………ျဖစ္သည္။

၅။ ဖာရိရဲွတေဆးသည္……………………………ျဖစ္သည္။

၆။ ဇဒၵဳကဲတေဆးဆုိသည္မွာ………………………ျဖစ္သည္။

ရ။ ခရစ္ေတာ္သည္ မည္သည့္အခ်ိန္၌ ဂ်ဳံေစ့ျဖစ္သနည္း။…………………………..။

၈။ ခရစ္ေတာ္သည္ မည္ကဲ့သုိ ့ေနလွန္းျခင္းခံရသနည္း။……………………………..။

၉။ ခရစ္ေတာ္သည္ မည္သည့္ေနရာ၌ အႀကိတ္ခံရသနည္း။…………………………..။

၁၀။ ခရစ္ေတာ္သည္ မည္ကဲ့သုိ ့နယ္ျခင္းခံရသနည္း။………………………..။

၁၁။ ခရစ္ေတာ္သည္ မည္ကဲ့သုိ ့ေၾကာ္ျခင္းခံရသနည္း။…………………………..။

၁၂။ ခရစ္ေတာ္ကုိ ပဌမဦးဆုံးစားေသာသူသည္ မည္သူနည္း။………………………..။

၁၃။ ခရစ္ေတာ္၏ပူေဇာ္ျခင္းသည္ ပဌမ၌ မည္သူအတြက္ျဖစ္သနည္း။……………………..။

၁၄။ ယုံၾကည္သူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ မည္ကဲ့သုိေမႊးႀကိဳင္နိင္သနည္း။……………………။

၁၅။ ေမႊးႀကိဳင္ျခင္းဆုိသည္မွာ……………………ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၆။ သင္သည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ ေမႊးႀကိဳင္ျပီေလာ။……………….မည္သို႔ ေမႊးႀကိဳင္သနည္း။…………………။

ဆရာေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး