ဘုရားသခင္ကို အသက္တာ ဆက္ကပ္ျခင္းConsecration

New Life in Christ Course III

Lesson 16

ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္။ ေရာ၊၁၂း၁-၂။

ေသာ့ခ်က္က်မ္း။ ေရာ၊၁၂း၁။

ခရစ္ေတာ္ထဲ၌ ဘုရားက ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေသာ အ့ံဘြယ္ေသာအရာမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။  ခရစ္ေတာ္ထဲ၌ ေမွာင္မိုက္ ႏိုင္ငံမွ လႊတ္ေျမာက္ေစသည္သာမက အျပစ္တန္ခိုး၊ ဇာတိ၊ေလာကႏွင့္စာတန္ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းမ်ားမွ  လည္းလႊတ္ေျမာက္ေစခဲ့ၿပီ။ ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ ျပန္လာ၍ ကြၽႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူ ႐ွိျခင္းအားျဖင့္ ပညတ္တရားက  ေတာင္းဆိုေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ က်င့္ႏိုင္

ရန္ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

ဤအ့ံၾသဘြယ္အရာမ်ား အားလံုးကို ဘုရား၏ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ျဖစ္သည္။ ေသျခင္းမွတပါး ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဘာမွ် မထိုက္တန္ပါ။ ဘုရားက ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေပၚ ႀကီးစြာေသာေကာင္းႀကီးမ်ားကို အခမဲ့ေပးသနားျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုဘုရားသခင္သည္ သူ႔အတြက္ တစံုတခု ျပဳ လုပ္ေပးရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ေျပာေနပါသည္။

 

ဘာကိုျပဳလုပ္ေပးရန္ ကြၽႏ္ုပ္အား၊ ေျပာေနပါသနည္း။

သူ႔ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဆက္ကပ္ရန္ ေျပာေနပါသည္။ ဘုရားက သူ႔ကြၽန္ေပါလုအားျဖင့္ ေျပာေနျခင္းကို ၾကားၾကပါစို႔။(ေရာ၊၁၂း၁)

 

 

.

ဆက္ကပ္ျခင္းကား အဘယ္နည္း။

 

အေျခခံကဘာလဲ။ ဆက္ကပ္ျခင္း၏အေျဖကား ဘာလဲ။ ဤေမးခြန္းမ်ားသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ေ လ့လာရင္း အေျဖ႐ွာၾကမည္။ ဆက္ကပ္ ျခင္း၏အဓိပၸါယ္။    ဆက္ကပ္ျခင္းသည္ မိမိ၏အလိုဆႏၵအစား  မိမိအသက္တာကို ဘုရား၏အလိုေဆာင္ရန္ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိ၏ကိုယ္ကိုအသက္႐ွင္ ေသာ ယဇ္အျဖစ္ တင္ဆက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဓမၼေဟာင္းကာလ၊ ဘုရားသခင္အားပူေဇာ္ေသာယဇ္သည္ အေသေကာင္ယဇ္ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ပလႅင္ေပၚတင္လွ်က္ အေသခံယဇ္ျပဳ ရန္ မေတာင္းဆိုပါ။ သို႔ေသာ္ အသက္႐ွင္ေသာယဇ္အျဖစ္ ျပဳရန္ျဖစ္သည္။ အဓိပၸါယ္မွာ သူ႔အတြက္ အသက္႐ွင္ဘို႔ရန္ အလို႐ွိသည္။

ဓမၼေဟာင္းေခတ္ယဇ္သည္ သခင္ေယ႐ႈ၏ပံုရိပ္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ-သိုးတေကာင္ျဖင့္ အျပစ္ေျဖရာယဇ္သည္ ခရစ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဒုစ႐ိုက္အျပစ္မ်ားအတြက္ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚ အေသခံျခင္း၏ပံုရိပ္ျဖစ္သည္။ အျပစ္ႏွင့္မဆိုင္ဘဲအျခားေသာယဇ္တခုမွာမီး႐ႈိရာယဇ္ျဖစ္သည္။

 

မီး႐ႈိရာယဇ္

မီး႐ႈိရာယဇ္သည္ ဘာကိုကိုယ္စားျပဳပါသနည္း။ သခင္ေယ႐ႈသည္ မိမိ၏အသက္တာကို ခမည္းေတာ္၏အလိုေတာ္ကို ေဆာင္ရန္ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤဆက္ကပ္ျခင္းသည္ ဘုရားအဘို႔ အလြန္မွတန္ဘိုး႐ွိၿပီ၊ ဤဆက္ကပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မ်ားစြာသင္ယူႏိုင္သည္။

 

ဆက္ကပ္ျခင္းသည္ မိမိ၏စိတ္ဆႏၵအလိုအေလ်ာက္ ျဖစ္သည္။

မီး႐ႈိရာယဇ္ႏွင့္စပ္လွ်င္း၍ က်မ္းစာ၌''သင္တို႔တြင္ တစံုတေယာက္ေသာသူသည္ ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္သကၠာျပဳလိုလွ်င္၊''ဟုဆိုသည္။ (ဝတ္၊၁း၂) ပူေဇာ္ျခင္းသည္ ''ထာဝရဘုရားအား''အလိုအေလွ်ာက္ ပူေဇာ္ျခင္း ျဖစ္ရေပမည္။ ကြၽႏ္ုပ္၏အသက္တာကို မျပဳမေနရ ဆက္ကပ္ရန္ မဟုတ္ပါ။ သူက''တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္ျခင္း''သာျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က သူ႔ကိုခ်စ္လွ်က္၊ သူ႔အား အေစခံလိုျခင္းကိုသာ အလို႐ွိပါသည္။

 

ဆက္ကပ္ျခင္းသည္ထာဝရဘုရားအဘို႔

ဆက္ကပ္ျခင္းျပဳရာတြင္ တရားေဟာဆရာ(သို႔)သာသနာျပဳဆရာ တေယာက္ျဖစ္လာရန္ အသက္တာေပးျခင္းကို ဆိုလိုပါသလား။ ထိုသို႔ မဟုတ္ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္သည္အိမ္၌၄င္း၊ ေက်ာင္း၌၄င္း၊ အလုပ္၌၄င္းဘုရားကထားေသာေနရာ၌ သူ၏အလိုကိုလုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ထာဝရဘုရား အဘို႔ဆက္ကပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကသာ ကြၽႏ္ုပ္ကိုဘာလုပ္ေစျခင္သည္ႏွင့္ ဘယ္ေနရာမွာလုပ္ရမည္ကို ဆံုးျဖတ္ သူသည္ သူပင္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ကြၽႏု္ပ္အတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ေပးေသာအရာမ်ားသည္ ကြၽႏု္ပ္အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း စိတ္ခ် ႏိုင္ ပါသည္။

 

ထာဝရဘုရားအား ဆက္ကပ္ျခင္းသည္ အသက္တာတခုလံုး ျဖစ္သည္။

မီး႐ႈိရာယဇ္ျပဳရာတြင္ ဘုရားက ခြင့္ျပဳေသာ အေကာင္ ေလးမ်ဳိးသာ ျဖစ္သည္။ ခ်မ္းသာေသာသူမ်ားသည္ ႏြားထီးကို၄င္း၊ အလယ္အလတ္ ခ်မ္းသာ သူမ်ားက သိုးထီးကို၄င္း၊ ထိုအရာမ်ားကုိ မတတ္ႏိုင္သူမ်ားက ခ်ဳိးတေကာင္(သို႔)ခိုတေကာင္ကို  ယူလာရ၏။ ပူေဇာ္မႈတခု စီတိုင္း၌ တေကာင္ လံုးကို ပူေဇာ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤထက္ေလွ်ာ့နည္းေသာအရာမ်ားကို ဘုရားက လက္မခံပါ။

ဤပူေဇာ္ျခင္းမ်ားက ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္ျခင္းသည္ အသက္တာတခုလံုးျဖစ္ေၾကာင္းကို ေျပာေနျခင္းျဖစ္သည္။ အသက္တာ၏အပိုင္း တပိုင္း ကိုသာ ဘုရားအားေပးျခင္းႏွင့္ က်န္ေသာအပိုင္းကို ကိုယ့္အဘို႔ ထား႐ွိျခင္းကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။ ဤသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းက ဘုရား၏ စိတ္ေတာ္ ႏွင့္ မေတြ႔ႏိုင္သလို ကြၽႏ္ုပ္တို႔လည္း စိတ္ေက်နပ္ျခင္းကိုရမည္ မဟုတ္ပါ။ ခရစ္ယာန္အသက္တာ၏ အလံုးစံုေသာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာအေပါင္းသည္ ဘုရားသခင္အား ထိန္ခ်န္ျခင္းလံုးဝမ႐ွိဘဲ၊ အားလံုးေပးအပ္ျခင္းအေပၚ၌ တည္ပါသည္။

 

ဆက္ကပ္ျခင္းသည္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ႏွင့္အၿပီး ျဖစ္သည္။

ယဇ္ေကာင္ကို ယဇ္ပလႅင္ေပၚထာဝရဘုရားအားပူေဇာ္ျခင္းျပဳရန္ တႀကိမ္ထား႐ွိျခင္းျဖင့္ ေနာက္တဖန္ေအာက္သို႔ျပန္ခ်ျခင္းကို မျပဳလုပ္ပါ။ ထာဝရဘုရားအဘို႔ သန္႔႐ွင္းၿပီးျဖစ္သည္။''က်ိန္ဆို၍ပူေဇာ္သမွ်တို႔သည္ ထာဝရဘုရားအား အလြန္သန္႔႐ွင္းရမည္။''(ဝတ္၊၂၇း၂၈)

တႀကိမ္တည္းႏွင့္အသက္တာကုိ ဘုရားသခင္အဘိ႔ု ဆက္ကပ္ၿပီးျဖစ္၍ တဖန္ျပန္၍ မဆက္ကပ္မႈမ်ဳိး ျပဳလုပ္၍ မရႏိုင္ေတာ့ပါ။ ဘုရားက သူ႔အား အသက္တာဆက္ကပ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ တႀကိမ္ႏွင့္အၿပီး ဟုမွတ္ယူပါသည္။

ဆက္ကပ္ၿပီးေနာက္၊ အျပစ္ထဲသို႔ က်ေရာက္ေသာအခါ ဘာျဖစ္မည္နည္း။ ေနာက္တႀကိမ္ ျပန္၍ဆက္ကပ္ရန္ျပဳလုပ္ရ မည္လား။

ျပဳလုပ္စရာမလိုပါ။ အျပစ္ကိုျပဳခဲ့ေသာ္၊ ထိုအျပစ္ကိုဘုရားသခင္အား ေဖၚျပဝန္ခ်လ်က္ တႀကိမ္ျပန္လည္၍ ယခင္ကဲ့သို႔ ဝမ္းေျမာက္စြာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိသဟာယျပန္လည္ ရ႐ွိေပသည္။ ဘုရားသခင္အား ဆက္ကပ္ထားၿပီျဖစ္၍ ေနာက္တဖန္ျပန္လည္ ဆက္ကပ္ရန္ မလိုအပ္ ေတာ့ပါ။

 

ဆက္ကပ္ျခင္းသည္ အဆက္မျပတ္ တေလွ်ာက္လံုး ျဖစ္သည္။

မီး႐ႈိရာယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္ နံနက္တိုင္း၊ ညေနတိုင္းျဖစ္သည္။ ေန႔တိုင္း အဆက္မျပတ္ ျဖစ္သည္။ ဤအရာက ဘာကိုဆိုလို သနည္း။ဤ အရာက ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဆက္ကပ္ျခင္းသည္ အဆက္မျပတ္ တသမွတ္တည္းျဖစ္ရမည္။ ကြၽႏု္ပ္၏ဆက္ကပ္ျခင္းသည္ ဆက္ကပ္ ခ်ိန္မွအစျပဳၿပီး၊ ထိုေနရာ၌ မၿပီးသြားပါ။ ဆက္ကပ္သည္အတိုင္း အသက္႐ွင္ရေပမည္။ ေန႔တိုင္း ကိုယ္အလိုဆႏၵအစား ဘုရားသခင္၏ အလို ကိုလုပ္ေဆာင္ရန္ ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈက ''ငါ၌ဆည္းကပ္လိုေသာသူျဖစ္လွ်င္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ျငင္းပယ္ရမည္။ ကိုယ္လက္ဝါး ကပ္တိုင္ကို ေန႔တိုင္းထမ္း၍ ငါ့ေနာက္သို႔ လိုက္ရမည္။''ဟုဆို၏။(လု၊၉း၂၃)

ဘာေၾကာင့္ကြၽႏ္ုပ္သည္ဘုရားသခင္အားဆက္ကပ္သင့္ပါသနည္း။ ကြၽႏ္ုပ္ကို သူပိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက''... သင္ တို႔ ကိုယ္ခႏၶာသည္ ...သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ ဗိမာန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို၄င္း၊ မိမိတို႔ကိုမိမိတို႔မပိုင္ေၾကာင္းကို၄င္း၊ မသိၾကသေလာ။  သင္တို႔သည္ အဘိုးႏွင့္ ဝယ္ေတာ္မူေသာသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္...''(၁ေကာ၊၆း၁၉-၂ဝ)''...အသက္႐ွင္သည္ျဖစ္ေစ၊ေသသည္ျဖစ္ေစ၊ သခင္ဘုရား ဆိုင္ေတာ္ မူ၏။''ဟု ဆိုသည္။ (ေရာ၊၁၄း၈) ဤက်မ္းခ်က္မ်ားက မိမိကိုယ္မိမိ မပိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ထာဝရဘုရားသည္ ပိုင္ေတာ္မူသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို အေသြးႏွင့္ဝယ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈ၏အေသြးေတာ္ႏွင့္ ဝယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ က်မ္းစာ၌''...ေ႐ႊေငြအစ႐ွိေသာ ေဖါက္ျပန္ ပ်က္စီးတတ္ ေသာဥစၥာႏွင့္သင္တို႔ကို ေ႐ြးေတာ္မူသည္ မဟုတ္။-အဘယ္အျပစ္မွ်မ႐ွိ၊ အညစ္အေၾကးႏွင့္ ကင္းစင္ေသာ သိုးသငယ္ကဲ့သို႔ေသာ ခရစ္ေတာ္၏အေသြးေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ေ႐ြးေတာ္မူသည္ကို သိမွတ္ၾကေလာ့။''ဟုဆိုသည္။(၁ေပ၊၁း၁၈-၁၉)

သခင္ေယ႐ႈသည္ ကြၽန္ုပ္ကိုေ႐ြးခဲ့၏။ သူသည္ သခင္ျဖစ္သည္။ သူသည္ ကြၽႏ္ုပ္ကိုပိုင္သည္။  ကြၽႏ္ုပ္ကို ပိုင္ဆိုင္ခ်ိန္မွစ၍ သူ႕ကိုကြၽႏ္ုပ္ ေပးဆက္ရေပမည္။ ကြၽႏ္ုပ္ကိုပိုင္ပါသလား၊ ေမးရန္မဟုတ္ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္ကိုသူပိုင္ဆိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္က ဘာျပန္ေပးခဲ့ၿပီးလဲ။

ဆက္ကပ္ျခင္းသည္ခရစ္ေတာ္သည္ပိုင္႐ွင္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုသိမွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ''ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္အား ပိုင္ခြင့္႐ွိၿပီး၊ ကြၽႏ္ုပ္သည္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ပိုင္ေသာသူ ျဖစ္ျခင္ပါသည္။   ''က်မ္းစာ၌ အသစ္ေမြးဘြားျခင္း ခံၿပီးသူတိုင္း''ဆက္ကပ္ျခင္းကို ျပဳအပ္ေသာဝတ္''ဟု ႐ွင္းလင္းစြာ ေျပာထားပါသည္။

 

ဆက္ကပ္ျခင္း၏အရင္းခံ အေၾကာင္းအရာ။

ခရစ္ေတာ္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၲာ၊ကဆက္ကပ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္။ က်မ္းစာက''ခရစ္ေတာ္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၲာေတာ္သည္ ငါတို႔ကို အႏိုင္အထက္ ေသြးေဆာင္၏။'' (၂ေကာ၊၅း၁၄) ခရစ္ေတာ္၏ခ်စ္ျခင္းက ႏွလံုးသားကို တို႔ထိေသာအခါ ကြၽႏ္ုပ္မတတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကြၽႏ္ုပ္႐ွိ အရာအားလံုးကို သူ႔အား ေပးအပ္ရန္ သူ၏ေ႐ွ႕ေမွာက္ ဒူးေထာက္ ေစပါသည္။

 

ဆက္ကပ္ျခင္း၏ရည္႐ြယ္ခ်က္။

ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို ကြၽႏ္ုပ္၏အသက္တာ၌ လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္၏အထဲ၌ ဘုရား၏အလိုကို  သခင္ ေယ႐ႈက အမွန္ လုပ္ေဆာင္ ေပးပါသည္။ ''ၿငိမ္သက္ျခင္း၏အ႐ွင္ဘုရားသခင္သည္ ၊-မိမိႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ အမႈအရာကို ေယ႐ႈ ခရစ္အားျဖင့္ သင္တို႔၌ျပဳေတာ္မူ၍၊ သင္တို႔သည္ အလိုေတာ္သို႔လိုက္မည္အေၾကာင္း၊ ေကာင္းေသာအက်င့္အမ်ဳိးမ်ဳိး၌ သင္တို႔ကို ျပဳျပင္  ပါေစေသာ။ ''(ေဟၿဗဲ၊၁၃း၂ဝ-၂၁)သခင္ေယ႐ႈသည္ ေျမႀကီးေပၚ႐ွိခဲ့စဥ္ ခမည္းေတာ္၏အလိုကိုသာေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ခရစ္ဝင္က်မ္းမ်ားက ေျပာပါသည္။

တမန္ေတာ္ဝတၳဳ၌လည္း တမန္ေတာ္မ်ားႏွင့္ တပည့္ေတာ္မ်ားအားျဖင့္ ခမည္းေတာ္၏အလိုကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ယေန႔ ဘုရား သခင္၏အလိုေတာ္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လိုသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္ခႏၶာကို အသက္႐ွင္ ေသာယဇ္ အျဖစ္ ေပးအပ္ရန္ သူ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို သူလိုအပ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏လက္မ်ား၊ေျခမ်ားႏွင့္ႏႈတ္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္ သခင္သည္ အလို႐ွိသည္။ က်မ္းစာ၌''ညီအစ္ကိုတို႔၊ အသက္႐ွင္ျခင္းလကၡဏာ၊ သန္႔႐ွင္းျခင္းလကၡဏာ၊ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူဘြယ္ေသာ လကၡဏာႏွင့္ျပည့္စံုေသာယဇ္ကို သင္တို႔သည္ ပူေဇာ္၍၊ မိမိကိုယ္ခႏၶာကို ဘုရားသခင္အား ဆက္ကပ္ျခင္းတည္းဟူေသာ သင္တို႔ ျပဳ အပ္ေသာဝတ္ကို ျပဳမည္အေၾကာင္း၊ဘုရားသခင္၏ ဂ႐ုဏာေတာ္ကို ေထာက္ထား၍၊ သင္တို႔ကို ငါ တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ေပ၏။'' (ေရာ၊၁၂း၁) အသက္တာကို လံုးလံုး ေပးအပ္ပါက သူ၌ခမည္းေတာ္သည္ လုပ္ေဆာင္သကဲ့သို႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားျဖင့္ သူက လုပ္ ေဆာင္ေပမည္။

 

 

 

ဘယ္ကဲ့သို႔ ဆက္ကပ္မည္နည္း။

ေသျခင္းမွ ထေျမာက္အသက္႐ွင္ေသာ သူကဲ့သို႔ ''ဘုရားထံ ဆက္ကပ္ရေပမည္။ အတၲအသက္တာေဟာင္းႏွင့္ဆက္ကပ္ရန္  ဘုရားသခင္ အလိုမ႐ွိေပ။ ခရစ္ေတာ္၌ အသက္တာသစ္ျဖင့္သာ ဘုရားက သူအား ေပးရန္အလို႐ွိသည္။ ''...ေသျခင္းမွထေျမာက္၍ အသက္႐ွင္ ေသာ သူကဲ့သို႔၊ ဘုရားသခင္အား ကိုယ္ကိုကိုယ္ ဆက္ၾကေလာ့။''(ေရာ၊၆း၁၃) ဘုုရားက အသက္တာေဟာင္းကို အသံုးမျပဳႏိုင္ပါ။ ''ေသျခင္း မွ အသက္႐ွင္ေသာ သူ'' မ်ားသာ အေစခံႏိုင္ပါသည္။ ငါသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အေသခံျခင္း၊ သူႏွင့္အတူသၿဂိဳလ္ျခင္းႏွင့္ တဖန္သူႏွင့္ အတူ ထေျမာက္ျခင္းကို ျမင္လာမွ သာလွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္၏အသက္တာကို အမွန္တကယ္၊ ဆက္ကပ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

 

ဆက္ကပ္ျခင္း၏အက်ဳိး

မိမိ၏အႀကံအစည္၊ ဝါသနာႏွင့္အလိုဆႏၵမ်ားကို ေသေစၿပီး၊ ဘုရားသခင္၏အလိုကိုသာ လုပ္ေဆာင္ရန္အသက္႐ွင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ပံုစံနမူနာျဖစ္သည္။ သူသည္လူ၏အျမင္၌ ႀကီးျမတ္သူတေယာက္(သို႔)သူ၏ အလိုကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ဤ ေလာကသို႔ ၾကြဆင္း လာခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ခမည္းေတာ္၏အလိုကို ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ သူသည္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွိမ့္ခ် လွ်က္ အေစခံကြၽန္၏သ႑ာန္ကို ခံယူခဲ့ၿပီး၊ ကါးတိုင္သို႔တိုင္ေအာင္ အေသခံကာ ခမည္းေတာ္၏အလိုကိုေဆာင္ကာ နာခံခဲ့ပါသည္။ ဘုရား သခင္ က ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား  ''ေယ႐ႈခရစ္၌႐ွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္း ႐ွိေစၾကေလာ့။''(ဖိ၊၂း၅)

သင္သည္ ဆက္ကပ္ခဲ့ေသာ္ နာမည္ေက်ာ္ တရားေဟာဆရာတဦး(သို႔)ဧဝံေဂလိတဦး ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ မထင္ပါႏွင့္။ကယ္တင္ ႐ွင္သခင္ ကိုယ္တိုင္ အထင္ေသးခံရျခင္းႏွင့္  ျငင္းပယ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သူ၏အေစခံမ်ားျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ''... ကြၽန္သည္ သခင္ထက္ သာ၍ ႀကီးျမတ္သည္မဟုတ္။ တမန္သည္လည္း ေစလႊတ္ေသာသူထက္သာ၍ ႀကီးျမတ္သည္မဟုတ္။''(ေယာ၊၁၃း၁၆)   လူ၏အျမင္၌ မႀကီးျမတ္ေသာ္ လည္း ဆက္ကပ္ျခင္း၌ ေကာင္းႀကီးမ်ားစြာ ႐ွိပါသည္။

ဆက္ကပ္ျခင္း၏ ေကာင္းႀကီးကား အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္၏ျပည့္စံုေသာ အလိုေတာ္ကို၊ ေတြ႔႐ွိျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၌ သူ၏ သားသမီးတိုင္းအတြက္ အလုပ္႐ွိေပသည္။ ''အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ ငါတို႔သည္ေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ရမည္အေၾကာင္း၊ ေယ႐ႈခရစ္၌ ျပဳျပင္၍ဖန္ဆင္းေတာ္မူရာျဖစ္ၾက၏။  ထိုေကာင္းေသာအက်င့္တို႔၌ငါတို႔သည္က်င္လည္ရမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို ျပင္ဆင္ေတာ္မူ ႏွင့္ၿပီ။'' (ဧ၊၂း၁ဝ) အသက္တာကို ဆက္ကပ္ေသာအခါ ကြၽႏ္ုပ္တိုအတြက္ အလုပ္ကိုေဖၚျပေပမည္။ အသက္တာ၌ ဘုရား၏အလိုေတာ္ကို ေတြ႔႐ွိၿပီး လုပ္ေဆာင္ေသာအခါ ႀကီးစြာေသာေက်ႏွပ္ျခင္းကိုရ႐ွိလာေပမည္။  ဘုန္းေတာ္ထဲ၌ သခင္ေယ႐ႈႏွင့္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၌ ေတြ႕ဆံုခ်ိန္ခါ၊ သူေျပာမည့္ စကားကိုစဥ္းစားေသာ္''အ႐ွင္ကလည္း၊ သာဓုသစၥာ႐ွိေသာ ငယ္သားေကာင္း၊ သင္သည္အမႈ ငယ္၌ သစၥာေစါင့္ေလၿပီ။ မ်ားစြာေသာအမႈ အခြင့္ကို သင္၌ငါအပ္ေပးမည္။ သင္၏သခင္ႏွင့္အတူ စည္းစိမ္ကို ဝင္စားေလာ့ဟုမိန္႔ေတာ္ မူ၏။''(မ၊၂၅း၂၁)

ဘုရားသခင္က ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ခႏၶာကို အသက္႐ွင္ေသာယဇ္အျဖစ္ ေပးဆက္ရန္ေျပာေနပါသည္။ ဤအရာအတြက္ အစားထိုးရန္ အျခားမ႐ွိပါ။ ဆုေတာင္းျခင္း၊ က်မ္းစာဖတ္ျခင္း၊  ခရစ္ယာန္ဆိုင္ရာအလုပ္မ်ားကိုလုပ္ျခင္း၊ သက္ေသခံျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းသြားျခင္း စသည္တို႔သည္ ေကာင္းၾကပါ သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအရာမ်ားအားျဖင့္ ဆက္ကပ္ျခင္းေနရာ၌ အစားထိိုး၍မရပါ။

သင့္အား ဘုရားသခင္ စကားေျပာေနပါသည္။ သင့္ကို သူပိုင္ေၾကာင္းကို သင္သိပါသလား။ သင့္ကို၄င္း၊ သင္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အရာ မ်ားႏွင့္အခ်ိန္ နာရီမ်ာကို၄င္း၊ သူသည္ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းကို သင္သည္သိပါသလား။ သင့္အတြက္ ဘုရားက ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေသာ အရာမ်ားကို စဥ္းစား ခဲ့ဘူး ပါသလား။ ခရစ္ေတာ္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာကို ခံစားရၿပီး သင့္အသက္တာကို သူ႔အား ျပန္လည္ ေပးဆပ္ လိုပါသလား။ ယေန႔ စဥ္းစား ၿပီးဆံုးျဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္၊ သင့္အားေကာင္းႀကီးေပးပါေစေသာ။

 

ေမးခြန္းမ်ား

 

၁) ဆက္ကပ္ျခင္းဆိုသည္မွာ

(က) အသက္႐ွင္ေသာယဇ္အျဖစ္ျဖင့္ အသက္႐ွင္ျခင္း။

(ခ ) ဘုရားသခင္၏အလိုကိုေဆာင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္၏အသက္တာ ဘုရားသခင္ကို ေပးဆက္ျခင္း။

(ဂ ) အထက္ပါ အရာမ်ားအားလံုး။

 

၂) မီး႐ႈိ႕ရာယဇ္ ကိုယ္စားျပဳေသာအရာသည္

(က) ဘုရားသခင္ဘို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘာမွ်တန္ဘိုးမ႐ွိေသာအရာျဖစ္သည္။

(ခ )  သခင္ေယ႐ႈသည္ ခမည္းေတာ္၏အလိုေတာ္ေဆာင္ရန္ သူ၏အသက္တာကို ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

 

၃) ကၽြႏ္ုပ္၏အသက္တာကို ထာ၀ရဘုရားသခင္အား ဆက္ကပ္ေသာအခါ တရားေဟာဆရာ သို႔မဟုတ္ သာသနာျပဳဆရာ ျဖစ္လာရန္ ကၽြႏ္ုပ္ အသက္တာကို ေပးျခင္းဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

(က) မွန္  (ခ ) မွား

 

၄) ကၽြႏ္ုပ္၏အသက္တာ တပိုင္းကို ထာ၀ရ ဘုရားသခင္အားေပးျခင္းႏွင့္ တပိုင္းကို ကၽြႏ္ုပ္ အတြက္ ခ်န္ထားျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသလား။

(က) မွန္  (ခ ) မွား

 

၅) အဘယ္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၌ ကၽြႏ္ုပ္ အသက္တာ ဆက္ကပ္ ရပါသနည္း။ အေၾကာင္းမွာ၊

(က) ကၽြႏ္ုပ္ကို သူပိုင္သည္။

(ခ )  အျခားသူမ်ားအျမင္၌ ၾကည့္၍ ေကာင္းသည္။

 

၆) ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ သခင္ေယ႐ႈ ေပးဆပ္ခဲ့ရေသာ အဖိုးအခ ကား မည္သည့္အရာနည္း။

(က) သူ၏အေသြးေတာ္၊

(ခ )  ၁၀၀၀၀ ေဒၚလာ၊

 

၇) ဆက္ကပ္ျခင္း၏ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္

(က) ထိုေနာက္ သင္သည္ အမွန္ သန္႔႐ွင္းလာသည္။

(ခ )  ကၽြႏ္ုပ္၏အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္၏အလိုကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။

 

၈) ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ဘုရားသခင္ထံ ေပးဆက္ရန္ သမၼာက်မ္းစာက ဆိုထားသည္။

(က) ေသျခင္းမွ အသက္႐ွင္ေသာသူမ်ားကဲ့သို႔၊

(ခ ) အညီအမွ် ျဖစ္ေသာ

 

၉) ဆက္ကပ္ျခင္း၏ရလဒ္သည္

(က) ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ေရာက္ရန္ သင္၌စိတ္ခ် ေသခ်ာေစသည္။

(ခ ) ကၽြႏ္ုပ္၏အႀကံအစည္ႏွင့္ အလိုဆႏၵမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္ေသေစျခင္းျဖစ္သည္။

 

၁၀) ကၽြႏ္ုပ္၌ ႀကီးစြာေသာေက်နပ္အာရျခင္းသည္ …………….မွလာသည္။

(က) လူမ်ားက ကၽြႏ္ုပ္၏လိုအပ္မႈကိုျဖည့္ေပးျခင္း၊

(ခ ) ကၽြႏ္ုပ္၏အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကို ႐ွာေဖြျခင္းႏွင့္ ၄င္းကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း။

 

ဤ သင္ခန္းစာပါ သတင္းစကားက သင့္အသက္တာ ခရစ္ေတာ္ထံ ဆက္ကပ္ခဲ့ေသာ္ ၄င္း အေၾကာင္းအရာကို သိ႐ွိ ၀မ္းေျမာက္လိုပါသည္။

 

အန္ဒ႐ူး