ေလာကကို မခ်စ္ႏွင့္

အန္ဒ႐ူး    Love Not The World

New Life in Christ III

Lesson 13

ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။(ေကာ၊၃း၁-၄။၂ေကာ၊၆း၁၄-၁၈)

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပုဒ္။ ၁၅ေလာကကို၄င္း၊ ေလာက၌ရွိေသာ အရာတို႔ ကို၄င္း၊ မခ်စ္ၾကႏွင့္။ ေလာကကိုခ်စ္ေသာသူ မည္သည္ကား၊  -  (၁ေယာ၊၂း၁၅)

ယံုၾကည္သူတိုင္းအား ဝိညာဥ္တိုက္ပြဲသို႔ဝင္ရန္ ေခၚျခင္းကိုခံရသည္။ က်မ္းစာတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ား၏တဖက္၌ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေသာ ရန္သူသံုးမ်ဳိး႐ွိေၾကာင္း ေျပာထားသည္။ ရန္သူမ်ားမွာ ဇာတိပကတိ၊ ေလာကႏွင့္ စာတန္တို႔ျဖစ္သည္။ ဤေနရာ၌ 'ေလာက' ဟုေခၚေသာ ရန္သူ၏ အေၾကာင္းကိုစဥ္းစားမည္။

က်မ္းစာတြင္'ေလာက'ဟူေသာစကားလံုးကို မတူညီေသာ အဓိပၸါယ္သံုးမ်ဳိးျဖင့္ သံုးႏႈံးထားသည္။ ပထမမွာ ဘုရားသခင္က ဖန္ဆင္း ခဲ့ေသာ ကမၻာေျမႀကီး ကိုရည္ညႊန္းပါသည္။ (တ၊၁၇း၂၄)။ ေနာက္တစ္မ်ဳိးမွာ (ေယာ၊၃း၁၆)၌ 'ေလာကီသား' မ်ားကိုဆိုလို၏။ (ေယာ၊၃း၁၆)။ တတိယကိုကား (၁ေယာ၊၂း၁၅)တြင္ ေတြ႕ရၿပီး ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ားကို သတိေပးျခင္း ကိုလည္းခံရ၏။(၁ေယာ၊၂း၁၅)

 

.

ဤေနရာ၌''ေလာက''သည္ ေလာကီေရးရာ-စနစ္မ်ားကို ရည္ညႊန္းသည္။ ဘုရားသားသမီးမ်ားအတြက္ ေသမင္းတမန္ ရန္သူ ျဖစ္သည္။  တတိယစကားလံုးျဖစ္ေသာ''ေလာက''၏အေၾကာင္းအရာကို အဓိက ထား ေလ့လာမည္။

 

ေလာကႏွင့္ေလာကီေရးရာ-စနစ္မ်ားကား အဘယ္နည္း။

ဘယ္လိုေပၚေပါက္လာၿပီး၊ မည္သူထိန္းခ်ဳပ္သနည္း။ ကယ္တင္ျခင္းသို႔မေရာက္သူမ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္မ်ားကို မည္သည့္ အက်ဳိးကို ျဖစ္ေစ သနည္း။ အေရးႀကီးေသာ ေမးခြန္းျဖစ္၍ အေျဖမ်ားကိုေလ့လာမည္။

ေလာကႏွင့္ေလာကီေရးရာ-စနစ္မ်ား

ေလာကႏွင့္ေလာကီေရးရာ-စနစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းကို နားလည္ရန္ျဖစ္စဥ္၏ အစပိုင္း၊ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သြားရေပမည္။ ပထမ လူအာဒံသည္ ဘုရား၏ပံုသ႑ာန္ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္းခံရၿပီး၊ ကမၻာႀကီးကို အုပ္စိုးရန္ ေပးအပ္ျခင္းခံရ၏။ သို႔ေသာ္ ဘုရားကို ဆန္က်င့္ ပုန္ကန္ ခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ စာတန္ဘက္ ပါသြားၿပီး၊ စာတန္၏အုပ္စိုးမႈေအာက္သို႔ ေရာက္ခဲ့ရ၏။ အာဒံသည္ ဘုရား၏စကား နားမေထာင္ျခင္းျဖင့္ လူသားအားလံုးကို စာတန္၏ တန္ခိုးႏွင့္သူ၏ေမွာင္မိုက္ႏိုင္ငံထဲသို႔ ေရာက္ေစခဲ့၏။ သို႔ျဖစ္၍ ကမၻာကို အုပ္စိုးျခင္းအခြင့္သည္ အာဒံ၏ လက္မွ စာတန္၏လက္ထဲသို႔ ေျပာင္းလဲ ေရာက္႐ွိ ခဲ့၏။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ က်မ္းစာ၌ စာတန္ကို''ဤေလာက၏ဘုရား'' ဟု ဆိုထားသည္။(၂ေကာ၊၄း၄)

စာတန္၏ျပသနာ

လူသားမ်ားအားလံုး စာတန္၏ႏိုင္ငံထဲ႐ွိေနသည့္တိုင္၊ သူ႔တြင္ျပသနာက ႐ွိေနဆဲျဖစ္၏။ လူသားမ်ားကို သူ၏ႏိုင္ငံထဲ၌ မည္ကဲ့သိ႔ု ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားရမည္ ဆိုသည့္ျပသနာျဖစ္၏။ လူသားမ်ားသည္ သူ၏လက္မွလြတ္ေျမာက္ရန္ လမ္း႐ွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အျပစ္ကို ေနာင္တရျခင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံ ျပန္လွည့္လာေသာသူတိုင္း စာတန္၏အုပ္စိုးမႈေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ကို ရၾက၏။ ဤအေၾကာင္း အရာကား အမွန္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စာတန္ မႏွစ္သက္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္လူသားမ်ားသည္ သူ႕ ထိန္း ခ်ဳပ္မႈမွ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္ အစီအမံမ်ား ကို ျပဳလုပ္ ခဲ့ရ၏။

စာတန္ ဘာေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့သနည္း။

မာန္မာန၊ ဝါသနာ၊ အတၲ၊ေလာဘႏွင့္အျပစ္႐ွိေသာ ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းမ်ားအေပၚ အေျခခံေသာ ေလာကေရးရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထဲ၌ စာတန္သည္ လူသားမ်ားကို စည္း႐ံုးထား႐ွိပါသည္ ဤအရာမ်ားထဲ၌ ဘုရားသခင္၏အေရးအရာမ်ားကို သင္မျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါ။

''ေလာကႏွင့္ေလာကီေရးရာ-စနစ္'' ကားအဘယ္နည္း။ ဘုရားသခင္မပါ႐ွိေသာ လူသားမ်ား၏ အဖြဲ႕အစည္းကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။

စာတန္၏ေလာကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ စီးပြါးေရး၊ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး၊ပညာေရး၊ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား၊ ဘုရင့္ႏိုင္ငံမ်ား၊ ကမၻာ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခား မ်ားစြာေသာ အရာမ်ားလည္း ပါဝင္ၾကပါသည္။ ဤသို႔ေလာကဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း၊ စနစ္မ်ားျဖင့္ စာတန္သည္ လူသားမ်ားကို တန္ခိုးအာဏာ၊ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ ေလာကဆိုင္ရာ ဂုဏ္ထူး၊ ပညာဗဟုသုတပိုင္းဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈ၊ လူမႈထူးခြၽန္ဆု ဂုဏ္ထူး၊ အလားတူ မ်ားစြာေသာ ဂုဏ္ထူးမ်ားႏွင့္ အျပစ္ျဖစ္ေစေသာေပ်ာ္႐ႊင္မႈ၊ သာယာမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေပးႏိုင္စြမ္း ႐ွိသည္။ စာတန္သည္ လူတို႔လိုခ်င္ေသာအရာမ်ားကို ေပးျခင္းျဖင့္ ဘုရားမဲ့အသက္တာႏွင့္ သူ၏အုပ္စိုးမႈေအာက္မွာ ေၾကႏွပ္ႏွစ္သိမ့္ေနၾကေစရန္ ျဖစ္သည္။

ေလာကေရးရာ-စနစ္မ်ားကို အုပ္စိုးထိန္းခ်ဳပ္သူကား အဘယ္သူနည္း။

စာတန္ကိုယ္တိုင္ အုပ္စိုးေနသူျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ျမင္ေတြ႕ရသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားအတြက္ အံ့ၾသေကာင္း အံ့ၾသ ေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ က်မ္းစာက ''ဤေလာကကို အစိုးရေသာ'' သူသည္ စာတန္ဟု ႐ွင္းလင္းစြာေျပာဆိုထားသည္။ စာတန္သည္ ေလာက အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ လူကို ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေစရန္ ခန္႔ထားၿပီး၊ သို႔ေသာ္ ျမင္ကြင္း၏ေနာက္ကြယ္၌ အမွန္တကယ္ ႀကိဳးကိုင္သူသည္ သူ ကိုယ္တိုင္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ''ေလာကီသား အေပါင္းတို႔သည္ မာရ္နတ္၏လက္၌႐ွိၾကသည္'' ဟုဆိုသည္။ (၁ေယာ၊၅း၁၉ခ) ဤ သို႔ ဆိုထားေသာ္လည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ သိမွတ္ထားရန္မွာ ထာဝရဘုရားသခင္သည္ စၾကၤာဝဠာႀကီးတခုလံုးကို အုပ္စိုးေသာ အ႐ွင္ ျဖစ္သည္။ စာတန္သည္ ဤေလာကအဖြဲ႕အစည္းကိုသာလွ်င္ အုပ္စိုးျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘုရားသခင္၏ အခြင့္ ေပးထားျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။

ေလာကေရးရာ-စနစ္မ်ား၏လကၡဏာကား အဘယ္နည္း။

အေျခခံလကၡဏာကား ထာဝရဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္ျခင္းႏွင့္ ဘုရား၏သားေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ျခင္း ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ''ေလာကီ ႐ွင္ဘုရင္ တို႔သည္ ထၾက၍၊ မွဴးမတ္အရာ႐ွိတို႔လည္း၊ ထာဝရဘုရားႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ကို  ရန္ဘက္ျပဳလ်က္''ဟုဆို၏။(ဆာ၊၂း၂)

ေယ႐ႈလက္ဝါးကပ္တိုင္၌ ႐ိုက္ထားခံရစဥ္ စာတန္၏ေလာကစနစ္ေအာက္႐ွိ လူမ်ားတို႔၏ေၾကြးေၾကာ္ေအာ္ဟစ္ျခင္းက သူတို႔သည္ ဘုရား၏ သားေတာ္ ကို မုန္းတီးျခင္းကိုေဖၚျပခဲ့ၿပီ။ ''ဤသူသည္ ငါတို႔ကိုမအုပ္စိုးရ။  ထိုသူကိုထုတ္ပါ။  လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ ႐ိုက္ထားပါ''ဟု  လူမ်ား ဟစ္ေၾကာ္ ၾက၏။

ေလာကႏွင့္ေလာကီေရးရာ-စနစ္မ်ား၏ရည္႐ြယ္ခ်က္

ယင္း၏ရည္႐ြယ္ခ်က္ကား ဘုရား၏အလိုေတာ္ကို မေဆာင္ရန္ႏွင့္ ႏွလံုးသားထဲမွ ဘုရားႏွင့္ေဝးသြားေစရန္ျဖစ္သည္။ စာတန္၌ လူအေယာက္ စီတိုင္းအတြက္ ဆြဲေဆာင္ဘြယ္ေကာင္းေသာအရာမ်ားျဖင့္ ကမ္းလွမ္းလ်က္႐ွိသည္။ သူသည္ ကယ္တင္ျခင္း မရေသးေသာ သူမ်ားကို ဤဘဝ အသက္တာ၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ အဓိက ထားစဥ္းစားေစျခင္းျဖင့္ လိမ္ညာလွည့္ျဖားထားသည္။

စာတန္သည္ ထိုသူမ်ားကို ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စဥ္းစားခ်ိန္မရႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဤေလာကအရာမ်ားကို႐ွာေဖြျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကို ကုန္ေစရန္ သာ အလို႐ွိသည္။

ခရစ္ယာန္မ်ားလည္း အဘယ္သို႔နည္း။ စာတန္သည္ အမွန္ပင္ခရစ္ယာန္မ်ားကိုလည္း လွည့္စားလ်က္႐ွိသည္။ စာတန္သည္ ဆြဲေဆာင္ ေကာင္းေသာ ေလာကအရာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘုရား၏အလိုကို မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဘုရားႏွင့္ႏွလံုးသားထဲမွ ေဝးရာသို႔ လွည့္ ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်မ္းစာက သတိေပးသည္မွာ ''ေလာကကို၄င္း၊ ေလာက၌ ႐ွိေသာအရာတို႔ကို၄င္း၊ မခ်စ္ၾကႏွင့္။ ေလာကကို ခ်စ္ေသာသူ မည္သည္ကား၊ ခမည္းေတာ္ကို ခ်စ္ျခင္းေမတၲာမ႐ွိ''ဟုဆို၏။(၁ေယာ၊၂း၁၅)

သခင္ေယ႐ႈသည္ ေလာကကိုေအာင္ခဲ့ၿပီ

သခင္ေယ႐ႈ ဤေလာကသို႔ ၾကြလာခဲ့ျခင္းသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို စာတန္၏တန္ခိုးမွ လႊတ္ေျမွာက္ေစရန္ျဖစ္သည္။ သူသည္ ဤ ေလာက၌ ႐ွိခဲ့စဥ္ စာတန္၏ေလာကအရာမ်ားႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း မ႐ွိခဲ့ပါ။ ေယ႐ႈက ''ဤေလာကကို အစိုးရေသာမင္း (စာတန္) သည္ လာဆဲျဖစ္၏။ လာေသာ္လည္း ငါ၌ အဘယ္ အခြင့္အရာကိုမွ်မေတြ႕ရ''ဟု ဆို၏။(ေယာ၊၁၄း၃ဝ) ဤေလာကကို အစိုးရေသာမင္း (စာတန္) သည္ ေယ႐ႈကို စံုစမ္းရန္ လာခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ ေယ႐ႈသည္ စာတန္ႏွင့္ ေလာကအရာမ်ားကို ေအာင္ႏိုင္ခဲ့၏။ စာတန္သည္ ေယ႐ႈ သူ႔ကို ဦးခ်ကိုးကြယ္ရန္ ဤေလာကႏိုင္ငံအားလံုးကို ကမ္းလွမ္းခဲ့၏။ ေယ႐ႈသည္ ဤစံုစမ္းျခင္းကို ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီ၊ ယင္းအစား ကြၽႏ္ုပ္ တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံရာ ေနရာျဖစ္ေသာ လက္ဝါးကပ္တိုင္သို႔ သြားေသာ လမ္းကိုေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့၏။ သံုးရက္ေျမွာက္ေသာေန႔တြင္ ဘုရားသခင္သည္ ေယ႐ႈကိုေသျခင္းမွထေျမွာက္ေစခဲ့ၿပီ၊ ေကာင္းကင္ေပၚ ေျမႀကီးေပၚ တန္ခိုး႐ွိသမွ် အရာ အားလံုးကို သူ၌ေပးခဲ့၏။

ဘုရားသခင္က ေယ႐ႈကို အသစ္ေသာဖန္ဆင္း၏ဦးေခါင္း ျဖစ္ေစ၏။

သခင္ေယ႐ႈသည္ စာတန္၏ေလာကီေရးရာစနစ္မ်ားကို ေအာင္ခဲ့သည္သာမက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုလည္း ယင္းစနစ္ေအာက္မွ လႊတ္ ေျမွာက္ ေစခဲ့ ၿပီး။ က်မ္းစာက ''ထိုသခင္(ခရစ္ေတာ္)သည္...ဆိုးညစ္ေသာ ဤပစၥဳပၸန္ဘဝမွ ငါတို႔ကိုကယ္ႏႈတ္ျခင္းငွါ ၊ငါတို႔အျပစ္ ေၾကာင့္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ အပ္ေပးေတာ္ မူ၏''ဟု ဆို၏။(ဂလာ၊၁း၄)

မည္ကဲ့သို႔ ခရစ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုေလာကအရာမ်ားမွ လႊတ္ေျမွာက္ေစခဲ့သနည္း။ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚ အေသခံျခင္းျဖစ္၏။ သူ သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အေသခံျခင္းသာမဟုတ္ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔လည္းသူႏွင့္အတူေသခဲ့၏။ သူအေသခံစဥ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔လည္း သူႏွင့္အတူ ေသခဲ့၏။ သူ႔ကို ျမဳပ္ႏွံစဥ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔လည္း  သူႏွင့္ အတူျမဳပ္ႏွံျခင္းခံခဲ့၏။ သူသည္ အသစ္ေသာဖန္ဆင္းျခင္း၏ ဦးေခါင္းျဖစ္ရန္ တဖန္ထေျမွာက္ခဲ့စဥ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔လည္း သူႏွင့္အတူ ထေျမာက္ခဲ့၏။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူေသျခင္း၊ ျမဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ထေျမွာက္ျခင္းျဖင့္ ေလာကႏွင့္ေလာကီေရးရာ-စနစ္ ေအာက္မွ လႊတ္ေျမွာက္ခဲ့ၿပီး။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ေလာကထဲ၌ ႐ွိေနေသာ္လည္း ေလာကႏွင့္မဆိုင္ေတာ့ပါ။ က်မ္းစာက ''အလင္း၌ေနေသာ သန္႔႐ွင္းသူတို႔၏ အေမြကို ငါတို႔သည္ ဆက္ဆံ ဝင္စားထိုက္မည္အေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူ၏။-ေမွာင္မိုက္တန္ခိုးမွလည္း ငါတို႔ကိုႏႈတ္၍၊ ခ်စ္ေတာ္မူေသာ သားေတာ္၏ ႏိုင္ငံထဲ သြင္းေတာ္မူ၏''ဟု ဆို၏။(ေကာ၊၁း၁၂-၁၃)

ေလာကထဲ၌ ႐ွိေနေသာ ခရစ္ယာန္

သခင္ေယ႐ႈသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုေလာကေရးရာစနစ္မ်ားမွ လႊတ္ေျမွာက္ေစခဲ့ေသာ္လည္း သူသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ေလာက ထဲ႐ွိ ေနရန္ အလို ႐ွိသည္။ သူသည္ ခမည္းေတာ္ထံဆုေတာင္းခဲ့သည္မွာ ''ဤသူတို႔ကို ဤေလာကမွ ႏႈတ္ယူေတာ္မူမည့္အေၾကာင္း အကြၽႏ္ုပ္ ေတာင္းသည္ မဟုတ္ပါ။  မေကာင္းေသာအမႈအရာႏွင့္ ကင္းလႊတ္ေစျခင္းငွါ ေစာင့္မေတာ္မူမည္ အေၾကာင္းကိုသာေတာင္းပါ၏'' (ေယာ၊၁၇း၁၅)

သခင္ေယ႐ႈသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ေလာကတြင္ထား႐ွိခဲ့သနည္း။

သူသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ဤေလာကတြင္ ထားခဲ့ျခင္းမွာ  ကယ္တင္ျခင္းသို႔ မေရာက္ေသးေသာသူမ်ားကို ကယ္တင္ျခင္း သတင္း ေျပာၾကားရန္ ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ လူမ်ားကို စာတန္၏တန္ခိုးေအာက္မွ လႊတ္ေျမွာက္ေစေသာ သတင္းစကား႐ွိပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈအတြက္ သစၥာ႐ွိစြာ သက္ေသခံေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ထံ လူမ်ားစြာကို ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အဓိပၸါယ္မွာကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ စာတန္၏ႏိုင္ငံကို အမွန္ျခိမ္းေျခာက္ေနေသာသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္စာတန္သည္ ခရစ္ယာန္မ်ားကို မုန္းၿပီး၊ ဖ်က္ဆီးျပစ္ရန္ ႀကိဳးစားပါသည္။ ခရစ္ယာန္အသက္တာသည္ ဝိညာဥ္ေရးရာစစ္ပြဲဝင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယခု သင္နားလည္ႏိုင္ၿပီး ျဖစ္သည္။

ခရစ္ယာန္ျဖစ္ေသာကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ဆန္႔က်င္ရာတြင္ စာတန္၏နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကား အဘယ္နည္း။

စာတန္၏နည္းဗ်ဴဟာမွာ သူ႔ကို  ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ေသာ ဝိညာဥ္ေရးရာစစ္ပြဲ၌  ထိေရာက္မႈ မ႐ွိေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား တန္ခိုးမ႐ွိေတာ့ရန္ႏွင့္ထိေရာက္စြာ သူ႔ကိုမတိုက္ခိုက္ႏိုင္ေတာ့ရန္ ျဖစ္သည္။

စာတန္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ေလာကႏွင့္ တူလာရန္ႀကိဳးစားျပဳလုပ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ေလာကီသားမ်ား စဥ္းစားသကဲ့ သို႔ စဥ္းစားျခင္း၊ သူတို႔႐ွာေဖြေသာအရာမ်ားကို သာ႐ွာေဖြေတြ႕ျမင္ဖို႔ႏွင့္ သူတို႔ျပဳသကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ရန္ အလို႐ွိသည္။ စာတန္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ဘုရားအတြက္ အသက္႐ွင္ရမည့္ အစား ဤေလာကအရာမ်ားအတြက္သာ အသက္႐ွင္ရန္ႀကိဳးစား၍ လွည့္စားေနသည္။

ေလာကီပံုသ႑ာန္ႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ တူလာေသာအခါ ဘာျဖစ္မည္နည္း။

အခ်က္ႏွစ္ခ်က္-ခရစ္ယာန္ ျဖစ္ရျခင္းဆိုင္ရာ  ဝမ္းေျမွာက္ျခင္း   ဆံုး႐ံႈးျခင္းႏွင့္အသက္တာ၌ ဘုရားတန္ခိုး  ဆံုး႐ံႈးျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ဘုရား၏အေစခံ သည္ ေလာကီသားမ်ားသြားေသာေနရာသို႔ သြားႏိုင္သည္။ သူတို႔ျပဳလုပ္ေသာအရာမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသူႏွင့္အတူ ဘုရား တန္ခိုး မ႐ွိ ေတာ့ပါ။ ဤကားအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေလာကီပံုသ႑ာန္ေဆာင္ေသာသူအေပၚ ဘုရားသခင္ ကသူ၏တန္ခိုးကိုမေပးပါ။

စာတန္၏လွည့္စားျခင္းမွ ကြယ္ကာရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္သနည္း။

စာတန္၏လွည့္စားျခင္းမွ ကြယ္ကာရန္ သမၼာတရားကို သိရမည္။  စိတ္ႏွလံုးကိုအသစ္ျပင္ဆင္ၿပီး ဘုရားသခင္ ျမင္သကဲ့ သို႔ ျမင္ရေပမည္။ က်မ္းစာက''သင္တို႔သည္ ေလာကီပံုသ႑ာန္ကို မေဆာင္ၾကႏွင့္။   ေကာင္းျမတ္ေသာအရာ၊ ႏွစ္သက္ဘြယ္ေသာအရာ၊ စံုလင္ေသာ အရာတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္႐ွိေသာအရာသည္ အဘယ္အရာျဖစ္သည္ကို သင္ႏိုင္မည့္အေၾကာင္း၊ စိတ္ႏွလံုးကို အသစ္ျပင္ဆင္၍ ပံုသ႑ာန္ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔ ေရာက္ၾကေလာ့''ဟုဆို၏။(ေရာ၊၁၂း၂)

ဘုရားက ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ေလာကကို မည္ကဲ့သို႔ျမင္ေစခ်င္သနည္း။ ပထမ-ဘုရားကကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ဤေလာကစနစ္မ်ားကို စာတန္သည္ အုပ္စိုးေနေၾကာင္းကို ျမင္လိုသည္။ က်မ္းစာက''...ေလာကီသားအေပါင္းတို႔သည္   မာရ္နတ္၏လက္၌ ႐ိွၾကသည္ ကို၄င္း ငါ တို႔ သိၾက၏'' ဟုဆိုသည္။ (၁ေယာ၊၅း၁၉)။ ''ေလာက၌ ႐ွိသမွ်ေသာ အရာတည္းဟူေသာ ကိုယ္ကာယတတ္မက္ျခင္း၊ မ်က္စိ တတ္မက္ျခင္း၊ ေလာကီစည္းစိမ္၌ ဝါၾကြားျခင္း တို႔သည္ ခမည္းေတာ္ႏွင့္မစပ္ဆိုင္၊ ေလာကႏွင့္သာစပ္ဆိုင္ၾက၏''(၁ေယာ၊၂း၁၆)

စာတန္သည္ ဤေလာကကို အုင္စိုးေနျခင္းေၾကာင့္ ဤေလာကႏွင့္မိတ္ေဆြဖြဲ႕ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္၏ရန္သူျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ''...ေလာကီမိတ္သဟာယသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္သည္ကို မသိၾကသေလာ။ ဤေလာကႏွင့္ မိတ္သဟာယ ဖြဲ႕ လိုေသာသူသည္ ဘုရားသခင္၏ရန္သူျဖစ္၏''ဟုဆိုသည္။(ယာ၊၄း၄)

ဤေလာကသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏သခင္ေယ႐ႈကို လက္ဝါးကပ္တိုင္၌ အေသသတ္ခဲ့၏။ ဤေလာကကို အုပ္စိုးသူ(စာတန္)သည္ ဘုရားသခင္ ၏ ရန္သူ ျဖစ္သည္။  မွန္ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ တမန္ေတာ္ေပါလု ကဲ့သို႔''..ငါတို႔ သခင္ေယ႐ႈခရစ္၏ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေတာ္ မွတပါး အဘယ္အရာ၌မွ် ဝါၾကြားျခင္း မ႐ွိပါေစႏွင့္''ဟု ေျပာဆိုရေပလိမ့္မည္။

ဒုတိယ-ဘုရားက ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ေလာကႏွင့္ေလာကီေရးရာ-စနစ္သည္ အနာဂတ္မ႐ွိေၾကာင္း ကိုျမင္ရန္အလို႐ွိသည္။  ၄င္းကို ဘုရားသခင္ က တရားစီရင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ စာတန္၏ေလာကစနစ္သည္  ေသဒါဏ္စီရင္ျခင္းကိုခံရေသာ အျပစ္သားကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။   သူ သည္ အသက္႐ွင္ ေနေသာ္ျငားလည္း သူ၌ အနာဂတ္မ႐ွိပါ။ သူသည္ ေသဒါဏ္ကိုခံရန္ တရားစီရင္ျခင္းကို ခံထားရၿပီးျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ စာတန္၏ေလာကႏွင့္ေလာကီေရးရာစနစ္မ်ားသည္ ေသဒါဏ္ စီရင္ျခင္းေအာက္၌ ႐ွိၿပီး အနာဂတ္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း မ႐ွိပါ။ ထိုေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ေလာကအရာမ်ားအတြက္သာ အသက္႐ွင္ရန္ မဟုတ္ပါ။ က်မ္းစာက ''ေလာကႏွင့္ ေလာကီ တတ္မက္ ျခင္းသည္ ေ႐ြ႕သြား ကြယ္ေပ်ာက္ တတ္၏။ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ က်င့္ေသာသူမူကား၊ နိစၥထာဝရတည္၏''ဟုဆို၏။ (၁ေယာ၊၂း၁၇)

က်မ္းစာက ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားတေန႔တြင္ စာတန္၏ေလာကစနစ္အားလံုးတို႔ေနရာတြင္ ဘုရားသားေတာ္၏ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အစား ထိုး လိမ့္မည္ဟု ဆိုထား၏။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာ အုပ္စိုးသူအျဖစ္ ျဖင့္အုပ္စိုးလိမ့္မည္။ က်မ္းစာ၌ ''...ေလာကီႏိုင္ငံသည္ ငါတို႔အ႐ွင္၏ႏိုင္ငံျဖစ္ေလၿပီ။ ထိုအ႐ွင္၏ခရစ္ေတာ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေလၿပီ။ သူသည္လည္း ကမၻာအဆက္ဆက္စိုးစံေတာ္မူမည္ ဟုေျပာဆို ၾက၏'' ဟုဆို၏။(ဗ်ာ၊၁၁း၁၅ခ)

ယခုကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ေလာကစနစ္မ်ားကို သမၼာတရားအားျဖင့္ သိခဲ့ရၿပီ။ ေမးခြန္းေမးရန္မွာ ဘာဆက္လုပ္ၾကမည္နည္း။ ေလာကစနစ္မ်ားကို စာတန္သည္ ထိန္းခ်ဳပ္ေနေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရၿပီ။ ဤေလာကအရာမ်ားကို ဘုရားကတရားစီရင္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ မၾကာခင္ အလွ်င္အျမန္ ေ႐ြ႕သြား ၾက လိမ့္မည္။ ယခု ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိခဲ့ၿပီ။ ေလာကအတြက္သာ အသက္ ႐ွင္မည္လား (သို႔)ဘုရားသခင္အတြက္ အသက္႐ွင္ မည္လား။ သင္သည္ မွားယြင္းမတည္ၿမဲေသာအရာမ်ားအတြက္သာ အသက္႐ွင္ေနေၾကာင္း ဘုရားသခင္သည္ ဤသင္ခန္းစာအားျဖင့္ သင့္အား ေဖၚျပ ေနပါ သလား။ သင္သည္ ဘုရားသခင္ထံသို႔ ေနာက္လွည့္ျပန္လာၿပီး သူ၏ေကာင္းႀကီးကို သင့္အသက္တာ၌ ခံစားရန္ အလို႐ွိပါသလား။

နာခံျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းႀကီးကိုခံရန္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။

သင္၏အျပစ္မ်ားကို ဘုရားထံ ေဖၚျပ ဝန္ခ်ပါ။ သင္၏အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ရန္ေျပာပါ။ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္၏ အေသြးအားျဖင့္ သင့္ကို ေဆးေၾကာရန္ ေျပာဆို ဆုေတာင္းပါ။ ေလာကႏွင့္ေလာကအရာမ်ားမွ သင္သည္ ေနာက္သို႔ ျပန္လွည့္ပါ။

ေလာကႏွင့္ေလာကအရာမ်ားမွ ေနာက္သို႔ လွည့္ျခင္း၏အဓိပၸါယ္ကား အဘယ္နည္း။

တစ္စံုတစ္ေယာက္က ေျပာခဲ့သည္မွာ ''ခရစ္ေတာ္ကို အျမင္မၾကည္လင္ေစေသာအရာ (သို႔) က်မ္းစာ ကိုေလ့ရာ၌ အရသာ ေလးနက္မႈ မ႐ွိေတာ့ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းအသက္တာကိုခ်ိႏွဲ႔ေစျခင္း၊  ခရစ္ယာန္အသက္႐ွင္ျခင္း၌ ေကာင္းေသာ အသက္႐ွင္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ ခက္ခဲမႈ ျဖစ္လာခဲ့ေသာ္ ထိုအရာမ်ားသည္ ကြၽႏ္ုပ္အတြက္ မွားယြင္းေနေပၿပီ။ ကြၽႏ္ုပ္သည္ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ထိုအရာမ်ားမွ ေနာက္သို႔ မုခ် ျပန္လွည့္ရေပမည္။''

ဆုလဒ္မ်ားကား အဘယ္နည္း။

ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္ႏွင့္မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္း၊ အသက္တာ၌ဘုရား၏ေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ား၊ ခရစ္ေတာ္ထံအျခားေသာ သူမ်ားကို ပို႔ေဆာင္ျခင္း အခြင့္မ်ားသည္ သခင္ဘုရားအတြက္ အသက္႐ွင္ေသာသူမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ဆုလဒ္အနည္း ငယ္ တခ်ဳိ႕မွ်သာျဖစ္သည္။

စာတန္က ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ဤေလာကအရာမ်ားအတြက္သာ အသက္႐ွင္ရန္အလို႐ွိသည္။ သို႕ေသာ္ ဤေလာကသည္ ကြၽႏ္ုပ္ တို႔အတြက္ အၿမဲ ေနအိမ္ မဟုတ္ပါ။ ေကာင္းကင္ဘံုသည္သာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အၿမဲေနအိမ္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ''အထက္ဆိုခဲ့ၿပီးသည့္ အတိုင္း၊ သင္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ ႏွင့္အတူ ထေျမွာက္ၾကသည္မွန္လွ်င္၊ ဘုရားသခင္၏လက်ၤာေတာ္ဘက္မွာ ခရစ္ေတာ္သည္ ထိုင္ေနေတာ္မူရာအရပ္၌ ႐ွိေသာအထက္အရာတို႔ကို ႐ွာၾက ေလာ့။ -ေျမႀကီးေပၚမွာ႐ွိေသာအရာတို႔ကို စြဲလမ္းေသာစိတ္မ႐ွိၾကႏွင့္။ အထက္အရာ တို႔ကိုသာ စိတ္စြဲလမ္းျခင္း႐ွိၾကေလာ့''ဟုဆို၏။(ေကာ၊၃း၁-၂)


ေတြ႕႐ွိေသာ ရတနာ

ယံုၾကည္သူ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤေလာကထဲ၌ ႐ွိေသာ္လည္း ဤေလာကႏွင့္ မဆိုင္ၾကပါ။


ဆုေတာင္းခ်က္- ''ေကာင္းကင္ဘံု႐ွင္အဘ၊ ကြၽနု္ပ္၏အေပၚထား႐ွိေသာ ႀကီးမားေသာကိုယ္ေတာ္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာကို နားလည္ႏိုင္ရန္ မစေတာ္မူပါ။ ဤ ေလာကအရာမ်ားက ကြၽႏ္ုပ္အား ဆြဲေဆာင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္၏ႏွလံုးတြင္ ကိုယ္ေတာ္၏ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္ေစေတာ္မူပါ။ ေျမႀကီးေပၚ႐ွိေသာ အရာမ်ား ကို စိတ္စြဲလမ္းျခင္းမ႐ွိေစဘဲ၊ အထက္အရာမ်ား၌ သာစိတ္စြဲလမ္းျခင္း ႐ွိေစေတာ္မူပါ။ သခင္ေယ႐ႈ၏  နာမေတာ္ျမတ္၌ ဆုေတာင္းပါ၏။ အာမင္။

ေမးခြန္းမ်ား

၁) ခရစ္ယာန္တို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲ၌ ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ ရန္သူ သံုးမ်ဳိးမွာ၊

က) လူမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္၊ စာတန္

ခ) ဇာတိပကတိ၊ ေလာက၊ မာရ္နတ္


၂)စာတန္သည္ လူသားမ်ားကို သူ၏ႏိုင္ငံ၌ထိန္းသိမ္းထား႐ွိရန္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္မ်ားကို၊ ………စည္း႐ံုးထား႐ွိသည္။

က) ေလာကေရးရာ-စနစ္

ခ ) သူ၏မ်ဳိး႐ိုး


၃)  “ေလာက” ဆိုသည္မွာ

က) ကမၻာေျမႀကီး

ခ ) ဘုရားသခင္ မပါ႐ွိေသာ လူ႕ အဖြဲ႕အစည္း။


၄) ေလာကေရးရာ-စနစ္ ကို အုပ္စိုးေနသူသည္၊

က) ဘုရားသခင္၊

ခ ) စာတန္၊


၅) ေလာကေရးရာ-စနစ္၏ အေျခခံ စ႐ိုက္လကၡဏာ၊

က) ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္ မုန္းတီးျခင္း။

ခ ) အသိပညာ ႐ွာေဖြျခင္း။


၆) ေလာကေရးရာ-စနစ္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊

က) တန္ခိုး႐ွိျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊

ခ ) လူတို႔၏စိတ္ႏွလံုးကို ဘုရားသခင္ထံမွ ေ၀းရာသို႔ ဆြဲေဆာင္ျခင္း။


၇) သခင္ေယ႐ႈသည္ စာတန္၏ေလာကေရးရာ-စနစ္ ကို ေအာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသလား။ သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ထိုအရာမ်ားမွ လႊတ္ေျမာက္ေစခဲ့ပါသလား။

က) လႊတ္ေျမာက္ေစခဲ့သည္။

ခ ) မလႊတ္ေျမာက္ေစခဲ့ပါ။


၈) အဘယ္ေၾကာင့္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေလာက၌ ခ်န္၍ ထား႐ွိခဲ့ပါသနည္း။

က) ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စာတန္ကို ဆန္႔က်င္ခံရပ္ႏိုင္ျခင္းကို ျမင္ေတြ႕ရန္၊

ခ ) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကယ္တင္ျခင္း သို႔မေရာက္ေသးေသာသူမ်ားကို သတင္းေကာင္းေျပာၾကားရန္။


၉) မွန္ ႏွင့္ အမွား။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေလာကီပံုသ႑ာန္အတိုင္း ျပဳမူလွ်င္၊

၁ ) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ခရစ္ယာန္တေယာက္ျဖစ္ရျခင္း၏၀မ္းေျမာက္ျခင္း ဆံုး႐ႈံးသည္။ က) ႐ံႈးသည္။ ခ ) မ႐ံႈးပါ။

၂ ) ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆံုး႐ႈံးသည္။ က) ႐ံႈးသည္။ ခ ) မ႐ံႈးပါ။


၁၀) က) မွန္ (သို႔) မွား။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား သိျမင္နားလည္လာရန္ အလို႐ွိသည္။

၁) ေလာကေရးရာ-စနစ္သည္ စာတန္ ထိန္းခ်ဳပ္လ်က္႐ွိသည္။ က) မွန္ (သို႔) မွား။

၂) ထို ေလာကေရးရာ-စနစ္၌ အနာဂတ္ အေျဖမ႐ွိပါ။ က) မွန္ (သို႔) မွား။


အန္ဒ႐ူး