အသစ္ေသာတန္ခိုးအန္ဒ႐ူး   A New Power

New Life in Christ Course III

Lesson 12

ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္။ (ဂလာ၊၅း၁၆-၂၅)(ေရာမ၊၇း၁၅-၈း၁၃)

ေသာ့ခ်က္ က်မ္းပုဒ္။

'ငါပညတ္သည္ကား၊ ဝိညာဥ္ပကတိအတိုင္းက်င့္ၾကေလာ့။ ထိုသို႔က်င့္လွ်င္ ဇာတိပကတိ၏အလိုသို႔ မလိုက္ဘဲ ေနၾကလိမ့္မည္။'

(ဂလာ၊၅း၁၆)

ခရစ္ယာန္တိုင္း၏အထဲ၌ ဆန္႔က်င္ဘက္တန္ခိုးႏွစ္ခု႐ွိပါသည္။ ဇာတိပကတိႏွင့္ဝိညာဥ္ပကတိဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိး႐ွိသည္။ သန္႔႐ွင္း ေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏အလိုကိုသာ လုပ္ေစလိုၿပီး၊ သို႔ေသာ္ ဇာတိပကတိက မိမိ၏စိတ္ေက်နပ္မႈကိုသာ လုပ္ေစလိုသည္။ ဤ တန္ခိုးႏွစ္ခုကို စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကပါစို႔။

.

ဇာတိပကတိ။

 

လူသားတိုင္း ေမြးရာပါအျပစ္ဗီဇပါ႐ွိၿပီး က်မ္းစာက ယင္းကို ဇာတိပကတိလို႔ ေခၚပါသည္။ ဇာတိပကတိသည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ မေရာက္ေသး ေသာသူတိုင္း၌ ႐ွိေသာ တခုတည္းေသာ ဇာတိပကတိသေဘာ ျဖစ္သည္။

ဝိညာဥ္ပကတိ။

အသစ္တဖန္ ေမြးဘြားခ်ိန္၌ အံ့ဘြယ္ရာကား သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ယံုၾကည္သူ၏အထဲ၌ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ေပၿပီး။ ထို႔ေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္မ်ား၏အထဲ၌ ဇာတိပကတိႏွင့္ဝိညာဥ္ပကတိဟူ၍ ႏွစ္ခု႐ွိသည္။

အခ်ဳိ႔ေသာခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ခ်ိန္၌ မိမိတို႔၏ဇာတိေဟာင္းသည္ ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္း(သို႔) ဖယ္႐ွားပစ္္ျခင္း ခံရၿပီးဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကဲ့သို႔မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္က ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ခိ်န္၌ အျပစ္ဗီဇေဟာင္းကို မဖယ္ေပးခဲ့ပါ။ ယင္းအစား သူ၏ဝိညာဥ္ေတာ္ကို ေပးလွ်က္ ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ေပးခဲ့ပါသည္။ အသက္႐ွင္ေနသ၍ ဇာတိပကတိသည္ ႐ွိေန မွာျဖစ္ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔အထဲ႐ွိ ဘုရား၏ဝိညာဥ္ေတာ္ကို အၿမဲဆန္႔က်င္ေနမွာျဖစ္သည္။ ''အေၾကာင္းမူကား၊ ဇာတိပကတိႏွင့္ဝိညာဥ္ပကတိသည္ တပါးႏွင့္ တပါးဆန္႔က်င္ေသာ အလို႐ွိၾက၏။ တပါးႏွင့္တပါး ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္၍၊ သင္တို႔သည္က်င့္ျခင္ေသာအက်င့္ကို မက်င့္ႏိုင္ၾက။'' (ဂလာ၊၅း၁၇)

ကြၽႏု္ပ္တို႔အထဲ၌႐ွိေသာ ဇာတိပကတိသည္ ဘယ္ကလာသနည္း။ ဇာတိပကတိ အုပ္စိုးေသာအသက္တာ၌ ဘာေတြျဖစ္ေနသနည္း။ ဇာတိပကတိ ကိုဘယ္လို ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္နည္း။

ဇာတိပကတိကား အဘယ္နည္း။

ဇာတိပကတိသည္ ဘုရား မပါ႐ွိေသာ လူသားမ်ား၏ ဗီဇသဘာဝျဖစ္သည္။ လူသားတိုင္း၏ အထဲ၌႐ွိၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ျခားနား ေစသည္။ ဇာတိပကတိကို က်မ္းစာ၌မ်ားစြာေတြ႕ရၿပီး ၊၄င္း၌ ေကာင္းျခင္းတခုကိုမွ် မေတြ႕ရပါ။

၁။ ဇာတိပကတိသည္ အလြန္မွအၿပစ္႐ွိသည္။

၂။ နာခံျခင္းမ႐ွိပါ။

၃။ ဘုရားသခင္ကို မသိႏိုင္ပါ။

၄။ ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္မေတြ႕။

၅။ ေကာင္းလာေအာင္မျပဳလုပ္ႏိုင္။

''ငါ့အထဲမွာငါ့ဇာတိပကတိ၌ ေကာင္းေသာအရာတစံုတခုမွ် မတည္သည္ကိုငါသိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ က်င့္ ခ်င္ေသာစိတ္ ႐ွိေသာ္ လည္း၊ ေကာင္းစြာက်င့္တတ္ေသာအခြင့္ကို ႐ွာ၍မေတြ႕ႏိုင္''ဟုဆို၏။(ေရာ၊၇း၁၈)

အတၱသည္ဇာတိပကတိ၏ ပံုသ႑ာန္တခုျဖစ္၏။ ဇာတိပကတိ က မိမိ၏ အလိုဆႏၵအတိုင္း အသက္႐ွင္လိုသည္။ ဇာတိပကတိ ၏ အျခား သ႑ာန္တခုမွာ အျပစ္တတ္မက္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ကာယအလိုဆႏၵမ်ားတို႔ျဖစ္သည္။ အတၱကို ဖယ္ၿပီး ခရစ္ေတာ္ဘုရင္အား အသက္တာ ၌ အုပ္စိုးခြင့္ ေပးေနသည့္တိုင္ေအာင္ အျပစ္တတ္မက္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ကာယအလိုဆႏၵမ်ားက ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ဆက္လက္ ေသြးေဆာင္ ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ဇာတိပကတိသည္ ဘယ္ကလာပါသလဲ။

အာဒံမွအစ ျပဳခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ အာဒံသည္ ဝိညာဥ္ေတာ္၏အုပ္စိုးျခင္းကို ခံရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အာဒံသည္ မနာခံခဲ့ပါ။ မနာခံခ်ိန္မွ စ၍ ဝိညာဥ္ပိုင္းေသၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ျပတ္ကာ စိတ္ႏွင့္ခႏၥာသည္လည္း အျပစ္ျဖစ္လာကာ မေကာင္းေတာ့ပါ။ ဘုရား၏ဝိညာဥ္ေတာ္ အုပ္စိုးရမည့္အစါး ဇာတိပကတိလို႔ေခၚေသာ အျပစ္႐ွိေသာစိတ္ႏွင့္ခႏၥာသည္ အာဒံ၏ အသက္တာကိုအုပ္စိုးလာခဲ့၏။ အာဒံသည္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္၏ ဦးေခါင္း(အစ)ျဖစ္ၿပီး သူ၏အျပစ္ဗီဇသေဘာကို သားစဥ္ေျမးဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ ပါသည္။ ''အာဒံသည္...မိမိပံုသ႑ာန္ႏွင့္ တညီ တသ႑ာန္တည္းသားကိုျမင္ရ၍၊'' (က၊၅း၃) ''အေၾကာင္းမူကား၊ တေယာက္ေသာသူ နားမေထာင္ေသာအားျဖင့္၊ လူမ်ားတို႔သည္ အျပစ္ေရာက္သည္ နည္းတူ၊'' ဟု ဆို၏။ (ေရာ၊၅း၁၉)

ဇာတိပကတိအုပ္စိုးစဥ္ ဘယ္ကဲ့သို႔ျဖစ္မည္နည္။ သင္သိပါသလား။ လူ၏ကိုယ္ခႏၥာသည္ အျပစ္စက္႐ံုျဖစ္လာသည္။ စက္႐ံုသည္ ကုန္ထုတ္ လုပ္ရာ အေဆာက္အဦးျဖစ္သည္။ ဇာတိပကတိအုပ္စိုးစဥ္ လူ၏ကိုယ္ခႏၥာသည္ အျပစ္စက္႐ံုအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ သြားပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈက လူ၏ခႏၥာ စက္႐ံုထဲက ထြက္ေသာ အရာမ်ားမွာ ''လူအတြင္းႏွလံုးထဲက မေကာင္းေသာ ႀကံစည္ျခင္း၊ မိန္းမလြတ္ႏွင့္မွားယြင္းျခင္း၊ လူအသက္ကို သတ္ျခင္း၊-သူ႕ဥစၥာကိုခိုးျခင္း၊ ေလာဘလြန္က်ဴးျခင္း၊ မနာလိုျခင္း၊ လွည့္စားျခင္း၊ ညစ္ညႈးျခင္း၊ျငဴစူျခင္း၊ သူ႔အသေရ ကိုဖ်က္ျခင္း၊ ေထာင္လြားေစာ္ကားျခင္း၊ လွ်ပ္ေပၚျခင္း၊-ဤဆိုးညစ္ေသာအရာမ်ားတို႔သည္ အတြင္းမွ ထြက္လာ၍ လူကို ညစ္ညႈးေစၾကသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။''ဟုဆို၏။(မာ၊၇း၂၁-၂၃)

ဘုုရားသခင္သည္ ဇာတိပကတိကို မည္ကဲ့သို႔ ေျဖ႐ွင္းေပးခဲ့သနည္း။

ကြၽႏ္ုတို႔သည္ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ခ်ိန္၌ ဇာတိပကတိသည္ ဖ်က္ဆီးျခင္း(သို႔)ဖယ္႐ွားျခင္းမခံခဲ့ရေၾကာင္းကို နားလည္ခဲ့ရၿပီး။ ဇာတိပကတိ သည္ ကယ္တင္ျခင္း သို႔မေရာက္မီကကဲ့သို႕ပင္ အျပစ္႐ွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ေကာင္းေသာအရာအျဖစ္သို႔ ဘယ္ေသာ အခါမွ် မေျပာင္းလဲႏိုင္ပါ။

လူ၏ ကယ္တင္ျခင္းအမႈကို ျပည့္စံုေစျခင္းငွါ ဘုရားသခင္သည္ ဒုစ႐ိုက္အျပစ္မ်ားကိုခြင့္လႊတ္ျခင္း သာမက လူေဟာင္းကို ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ကါးတိုင္၌ ေသေစခဲ့ၿပီး။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဇာတိပကတိ၏ အုပ္စိုးမႈေအာက္၌ မ႐ွိေတာ့ပါ။ ''ငါတို႔၏လူေဟာင္းသည္ ထိုသခင္ႏွင့္အတူ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသသတ္ျခင္းကို ခံၿပီးဟု ငါတို႔သိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔သည္ ေနာက္မွ အျပစ္တရား၏  အေစကိုမခံေစျခင္းငွါ၊ အျပစ္တရား၏ကိုယ္ကို ဖ်က္ဆီးမည္ အေၾကာင္းတည္း။''ဟုဆို၏။ (ေရာ၊၆း၆)(ဂလာ၊၂း၂ဝ)

ဘုရားက ဇာတိပကတိ၌ ႐ွိေသာအျပစ္ကို အျပစ္ဒဏ္စီရင္ခဲ့ၿပီး။ ဇာတိပကတိသည္ ႐ွိေနေသးေသာ္လည္း အုပ္စိုးခြင့္ မရႏိုင္ေတာ့ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အေပၚတန္ခိုးသည္ က်ဳိးပ်က္ခဲ့ၿပီး။ ကြၽႏ္ုပ္သည္အျပစ္ျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း၊ မျပဳလုပ္ေတာ့ပါ။  ဇာတိပကတိကို ျငင္းပယ္ႏိုင္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ''သို႔ျဖစ္၍ ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါတို႔သည္ ဇာတိပကတိအတိုင္းက်င့္ရမည္အေၾကာင္း၊ ဇာတိပကတိ၏ကြၽန္ ျဖစ္ၾကသည္မဟုတ္။'' (ေရာ၊၈း၁၂) ''ထို႔ေၾကာင့္၊ သင္တို႔၏ ေသတတ္ေသာခႏၶာ၏တတ္မက္ျခင္းအလိုသို႔ လိုက္ရသည္တိုင္ေအာင္ ၊အျပစ္တရားသည္ ထိုကိုယ္ခႏၶာ ၌အစိုးမရေစႏွင့္။''ဟုဆို၏။(ေရာ၊၆း၁၂)

ဘုရားက အသစ္ေသာတန္ခိုးကို ေပးခဲ့ၿပီး။

ဘုရားသခင္က ကါးတိုင္၌ ဇာတိပကတိကို အျပစ္စီရင္ခဲ့ျခင္းသာမက တန္ခိုးအသစ္တခုကိုေပးခဲ့၏။ ထိုတန္ခိုးသည္ သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ ျဖစ္သည္။ ''ထိုသို႔သင္တို႔သည္ သားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဗၺအဘဟုေခၚတတ္ေသာ  သားေတာ္၏ဝိညာဥ္ေတာ္ကို သင္တို႔စိတ္ႏွလံုးထဲသို႔ ဘုရားသခင္ ေစလြတ္ေတာ္မူ၏။''ဟုဆို၏။(ဂလာ၊၄း၆)

သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္သည္ မည္သူနည္း။

သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ တန္ခိုးၾသဇာတခု သက္သက္မွ်သာ မဟုတ္ပါ။     သူသည္ ပုဂၢိဳလ္ တဦးျဖစ္ၿပီး၊ ဘုရား လည္း ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အၿမဲတမ္း သိထားရန္မွာ  ''ကြၽႏ္ုပ္တို႔အထဲ၌႐ွိေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔စိတ္ ႏွလံုးထဲ၌ ႐ွိေသာ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ''သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရား၏သားသမီးအေယာက္တိုင္းအတြက္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူး လက္ေဆာင္ ျဖစ္ သည္။ သခင္ေယ႐ႈကိုယံုၾကည္သူတိုင္း၏အထဲ၌ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူ၏။ သင့္အား ဘယ္ ေသာအခါမွ် စြန္႔ျပစ္မည္မဟုတ္။ ေယ႐ႈ က ''ခမည္းေတာ္သည္ သမၸာ တရား ကိုျပေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ တပါးေသာ ဥပဇၩာယ္ဆရာ ကို သင္တို႔ႏွင့္အတူ အစဥ္မျပတ္ တည္ေန ေစျခင္းငွါ သင္တို႔အား ေပးေတာ္မူမည္။''(ေယာ၊၁၄း၁၆)

သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္က ဘါျပဳလုပ္ေပးပါသနည္း။

၁။ သူသည္ ဇာတိပကတိကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ေပးပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔အထဲ၌႐ွိေသာ ဇာတိပကတိ၏ တန္ခိုးသည္ အစြမ္းႀကီးေပသည္။ တခါတရံ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ဆႏၵကိုပင္ ေက်ာ္လြန္၍ပင္ တန္ခိုး ႐ွိပါ သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အမွန္ မလုပ္ျခင္ေသာအရာမ်ားကို လုပ္မိတတ္ၾကသည္။ တမန္ေတာ္ႀကီးေပါလုပင္လွ်င္ သူ၏ခြန္အားျဖင့္  ဇာတိပကတိကို မေအာင္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ႐ွင္ေပါလုက ''ငါသည္က်င့္ျခင္ေသာ အက်င့္ေကာင္းကိုမက်င့္၊ မက်င့္ျခင္ေသာအက်င့္ဆိုးကို က်င့္၏။''ဟု ဆိုသည္။ (ေရာ၊၇း၁၉) ဇာတိပကတိကို မိမိ၏ခြန္အားျဖင့္ က်ဳိးစားေအာင္ျမင္ရန္ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽန္ုပ္တို႔ အား ခ်န္မထားခဲ့ပါ။ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ေပးခဲ့ၿပီး။ ဝိညာဥ္ေတာ္က ကြၽႏ္ုပ္ကိုယ္စား ဇာတိပကတိကို တာဝန္ယူ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ ေပးခဲ့ၿပီး။

သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္သည္ အျပစ္ကိုမုန္းၿပီး၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အထဲ႐ွိ အျပစ္တိုင္းကုိ တိုက္ခိုက္ ေပးေနသည္။ ''ဇာတိပကတိႏွင့္ ဝိညာဥ္ပကတိ သည္ တပါးႏွင့္တပါးဆန္႔က်င္ေသာ အလို႐ွိၾက၏။ တပါးႏွင့္တပါး ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္၍၊''ဟုဆို၏။(ဂလာ၊၅း၁၇)

ဘယ္အရာက သာ၍ တန္ခိုးႀကီးမည္နည္း။ ဇာတိပကတိေလာ(သို႕)ဝိညာဥ္ေတာ္ေလာ။ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ အမွန္ တန္ခိုးႀကီးေတာ္ မူ၏။ သို႔ေသာ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဆႏၵမပါဘဲႏွင့္ လြတ္ျခင္းအခြင္႔ကို မျပဳလုပ္ပါ။ ဇာတိပကတိ၏အက်င့္မ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ရေပမည္။ ဥပမာ-စိတ္တိုျခင္း သည္ ဇာတိပကတိ၏အက်င့္တခုျဖစ္သည္။ ဤေနရာ၌ ေ႐ြးခ်ယ္ရေပမည္။ ဆက္လက္ အခြင့္ေပးမလား။ သို႔မဟုတ္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို ေ႐ြးမလား။ ဘုရားသခင္က ဇာတိပကတိသည္ မအုပ္စိုးရ၊ ယင္းအစား ဇာတိပကတိကို ေသေစရေပမည္ဟု ေျပာပါသည္။ ဤအရာ၌ သင္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သေဘာတူပါသလား။ ဇာတိပကတိအက်င့္တို႔မွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို သင္သည္ ေ႐ြးမည္လား။ သို႔ျဖစ္ပါက၊ သင္သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ေသခဲ့ၿပီး ေၾကာင္းကို သိမွတ္ပါ။ ဇာတိပကတိအက်င့္တို႔ကို ေသေစရန္ဝိညာဥ္ေတာ္ကို ဆုေတာင္း၍ အခြင့္ေပးၿပီး၊ သူ႕ကို လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ကိုးစားပါ။ ''ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ကိုယ္ကာယ၏အက်င့္တို႔ကို ေသေစလွ်င္ အသက္႐ွင္ ၾကလိမ့္မည္။''ဟုဆို၏။ (ေရာ၊၈း၁၃ခ)

၂။ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္၏အသက္တာကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔အထဲ၌႐ွိလာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ဇာတိပကတိကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ေပးျခင္းသာမက ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ ခရစ္ေတာ္၏အသက္တာ ႐ွိ လာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈက''ထိုသူသည္ ငါ့ဘုန္းကို ထင္႐ွားေစလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါ ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာအရာ ကိုယူ၍ သင္တို႔အား ေဖၚျပ လိမ့္မည္။''ဟု ဆို၏(ေယာ၊၁၆း၁၄)။ ခရစ္ေတာ္သည္ သန္႔႐ွင္းျခင္း၊ ႏူးည့ံသိမ္ေမႊ႔ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း၊ စင္ၾကယ္ျခင္း၊ ၾကင္နာျခင္း၊ သီးခံျခင္း၊ အတၱကင္းျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၌႐ွိေသာအရာမ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အသက္တာ၌ အမွန္႐ွိလာရန္ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္သည္ ျပဳလုပ္ ေပးပါသည္။ ခရစ္ေတာ္၏အသက္တာကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔အသက္တာ၌ ျဖစ္လာရန္ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ခရစ္ေတာ္၏အသက္တာျဖစ္ေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္အသီးကို၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ ႐ွိလာေစသည္။ ''ဝိညာဥ္ပကတိ၏အက်ဳိးမူကား၊ ခ်စ္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ စိတ္္႐ွည္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ သစၥာ ေစာင့္ျခင္း၊ -ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႕ျခင္း၊  ကာမဂုဏခ်ဳပ္တည္းျခင္းေပ တည္း။''ဟုဆို ၏။ (ဂလာ၊၅း၂၂-၂၃)

လမ္းႏွစ္သြယ္

ခရစ္ယာန္တေယာက္အေနျဖင့္ စိတ္ထဲ၌ တန္ခိုးႏွစ္ခု႐ွိေသာေၾကာင့္ ေ႐ွ႕၌လည္း လမ္ႏွစ္သြယ္႐ွိေပသည္။ ဇာတိပကတိ၌ လိုက္ေလွ်ာက္ ႏိုင္သလို ဝိညာဥ္ပကတိ၌လည္း လိုက္ေလွ်ာက္ႏိုင္ပါသည္။ ဇာတိပကတိ၌ လိုက္ေလွ်ာက္ျခင္းသည္ ဇာတိ၏အုပ္စိုးမႈေအာက္၌ ႐ွိျခင္းႏွင့္ ဝိညာဥ္ေတာ္၌ လိုက္ေလွ်ာက္ျခင္းသည္ ဝိညာဥ္ေတာ္၏အုပ္စိုးမႈေအာက္၌ ႐ွိေနျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ လူ၌ ဇာတိပကတိ အုပ္စိုးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပ်က္ေသာအရာမ်ားကို နားလည္ခဲ့ရၿပီး။ ဇာတိပကတိ၏ေၾကာက္ဘြယ္အျပစ္မ်ားသည္ ကယ္တင္ျခင္းမခံရေသးေသာသူမ်ား၌ ျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ခရစ္ယာန္တေယာက္၏ အသက္တာ၌ လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ   အျပစ္တစံုတခုမွ်မ႐ွိ။ က်မ္း စာက''ထိုေၾကာင့္ အၾကင္သူသည္ မိမိ တည္ၾကည္လွ်က္ ေနသည္ ဟုမိမိထင္မွတ္၏၊ ထိုသူသည္မလဲျခင္းငွါ သတိျပဳေစ။''ဟု ဆို၏။ (၁ေကာ၊၁ဝး၁၂)

ဇာတိပကတိကို မည္ကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္မည္နည္း။

ဇာတိပကတိ၏တပ္မက္ျခင္းလမ္းမွ လြဲေ႐ွာင္ရန္ ဝိညာဥ္ပကတိ၌ လိုက္ေလွ်ာက္ရေပမည္။ အဓိပၸါယ္မွာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ အုပ္စိုး မႈေအာက္၌ ႐ွိရမည္။ တမန္ေတာ္႐ွင္ေပါလုက ''ငါပညတ္သည္ကား၊ ဝိညာဥ္ပကတိအတိုင္းက်င့္ၾကေလာ့။ ထိုသို႔က်င့္လွ်င္ ဇာတိပကတိ၏ အလိုသို႔ မလိုက္ဘဲ ေနၾကလိမ့္မည္။''ဟုဆို၏။(ဂလာ၊၅း၁၆)

ဝိညာဥ္ပကတိ၌ မည္ကဲ့သို႔ လိုက္ေလွ်ာက္မည္နည္း။

၁။ ဝိညာဥ္အရာမ်ား၌သာ စိတ္စြဲလမ္းျခင္း ႐ွိေစရန္ ျပင္ဆင္ထားရမည္။

ဝိညာဥ္ေတာ္၌လိုက္ေလွ်ာက္ရန္ စိတ္ကို ဝိညာဥ္အရာမ်ား၌သာ႐ွိေစရမည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္တဦးတည္း တိတ္ဆိတ္စြာအခ်ိန္ ယူျခင္း၊ က်မ္းစာဖတ္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းစကားေျပာျခင္းျဖင့္ တေန႔တာ၏အစ၌ ေန႔တိုင္းျပဳသင့္သည္။ ေန႔စဥ္ ျဖစ္ႏိုင္က ခရစ္ေတာ္ႏွင့္သူ၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌သာ စိတ္စြဲလမ္းရမည္။ ဝိညာဥ္အရာမ်ားႏွင့္ စိတ္တြင္ျပည့္ေစလွ်င္ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ အသက္တာ၌ အုပ္စိုးေနေၾကာင္း ခံစား သိ႐ွိရသည္။ တဘက္၌ ဇာတိပကတိအရာမ်ားႏွင့္ စိတ္တြင္ျပည့္ေစလွ်င္ အျပစ္ျပဳျခင္းသို႔ ဦးတည္ေစၿပီး၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္မိႆဟာယ ပ်က္ႏိုင္ ပါသည္။ ဇာတိပကတိစိတ္သည္ ေသျခင္းႏွင့္စပ္ဆိုင္ၿပီး၊ ဝိညာဥ္ပကတိစိတ္သည္ အသက္႐ွင္ျခင္းႏွင့္ ျငိမ္သက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္။

စိတ္တြင္ဘယ္အရာမ်ားက ေနရာယူေနပါသနည္း။ သင္၏ေငြေၾကးႏွင့္အခ်ိန္မ်ားကို ဘယ္အတြက္သာ သံုးစြဲပါသနည္း။ အရင္းခံ အေၾကာင္း ကို ႐ွာေဖြပါ။ ဝိညာဥ္ပကတိ ေလာ သို ႔မဟုတ္ ဇာတိပကတိအတြက္ ေလာ သိ႐ွိရေပမည္။

၂။ အသက္တာကိုဝိညာဥ္ေတာ္၌အပ္ႏွံျခင္း။

ဝိညာဥ္ေတာ္၌အပ္ႏွံျခင္းသည္ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို အုပ္စိုးခြင့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။  ဇာတိပကတိကို အခြင့္မေပးရေပ။ ဇာတိပကတိကို ေသေစရမည္။ က်မ္းစာ၌ ''ခရစ္ေတာ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူတို႔သည္ ဇာတိပကတိကို၄င္း၊ ဇာတိပကတိစိတ္မ်ားႏွင့္ အလိုဆႏၵမ်ားကို၄င္း၊ လက္ ဝါးကပ္တိုင္မွာ ႐ိုက္ထား ၾကၿပီး။''ဟု ဆိုသည္။(ဂလာ၊၅း၂၄)

၃။ ဝိညာဥ္ေတာ္ကိုအားကိုးယံုၾကည္ျခင္း။

ဝိညာဥ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ကိုးစားရေပမည္။ မိမိ၏ခြန္အားျဖင့္ ဇာတိကို မေအာင္ႏိုင္ပါ။ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ဇာတိပကတိကို ေအာင္ ႏိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္၍ သူ၏လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းကို ကိုးစားပါ။ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို ကိုးစားျခင္းျဖင့္ သူသည္ ခရစ္ေတာ္၌႐ွိေသာ အသက္တာကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ ႐ွိလာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါလိမ့္မည္။ ခရစ္ေတာ္၏အသက္သည္ ဇာတိပကတိကို ေအာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး။

ေတြ႕႐ွိေသာ ရတနာ

ဝိညာဥ္ေတာ္၌ လိုက္ေလွ်ာက္ျခင္းႏွင့္အမွ် သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္က ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ ခရစ္ေတာ္၏အသက္တာကို ျပဳလုပ္ေပးၿပီး၊ ဇာတိပကတိ ကို ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္လႊား ခြင့္ေပးေပမည္။

ဆုေတာင္းျခင္း။ ''ေကာင္းႀကီးမဂၤလာႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား၊ ကြၽႏု္ပ္၏အထဲ၌ ႐ွိေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူး တင္ပါ သည္။ ကိုယ္ေတာ္အား ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းႏွင့္ နာခံျခင္း  ႐ွိေစေတာ္မူပါ။ သို႔ျဖစ္၍ ဇာတိပကတိအလိုသို႔ မလိုက္ပါဘဲ ေနပါ လိမ့္မည္။''

ေမးခြန္းမ်ား

၁) ခရစ္ယာန္တိုင္း အတြင္း၌ ဆန္႔က်င္ဘက္ တန္ခိုးႏွစ္ခု႐ွိသည္။

က) ဇာတိပကတိ ႏွင့္ ၀ိညာဥ္ပကတိ။

ခ) ပ်င္းရိျခင္းႏွင့္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရန္႐ွိျခင္း။

၂) ဇာတိပကတိသည္

က) ဘုရားသခင္ ကို ေက်နပ္ေစသည္။

ခ)  ဘုရား မပါ႐ွိေသာ လူ၏ဗီဇ သဘာ၀။

၃) ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူလက္၀ါးကပ္တုိင္၌ အေသခံေစသည္။ ထိုေၾကာင့္

က) ဇာတိပကတိသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အုပ္စိုးခြင့္မ႐ွိေတာ့ပါ။

ခ) ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ အျပစ္ကိုျပဳရန္ အခြင့္ ရေကာင္းရေပလိမ့္မည္။

၄) ေရာမ၊ ၆း၆ က ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဆိုသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လူေဟာင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူလက္၀ါးကပ္တိုင္၌အေသသတ္ျခင္းကိုခံျခင္းျဖင့္ ဇာတိပကတိသည္၊

၁) တန္ခိုး႐ွိသည္။

၂) တန္ခိုးမ႐ွိေတာ့ပါ။

၅) ဇာတိပကတိသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚ အုပ္စိုးရန္အခြင့္ တစံုတရာ ႐ွိပါေသးသလား။

က) ႐ွိသည္။

(ခ) မ႐ွိေတာ့ပါ။၏

၆) သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ……ျဖစ္သည္။

က) ဘုရားသခင္

ခ)  ပဂၢိဳလ္တပါး

ဂ) အထက္ပါ ႏွစ္ပါးစလံုး။

၇) ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြင္း၌႐ွိေသာ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ႏွစ္ခုမွာ (၁) သူသည္ ဇာတိပကတိကို တိုက္ခိုက္ေပးျခင္းႏွင့္………………..။

က) သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌ ခရစ္ေတာ္၏အသက္တာကို ျပဳလုပ္ေပးသည္။

ခ) သူသည္ ထိုသို႔ျပဳေပးသျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အျပစ္ကို ဘယ္ေသာအခါမွ် မျပဳေတာ့ပါ။

၈) သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အလိုဆႏၵမပါဘဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌လႊတ္ျခင္းအခြင့္ကို ျပဳလုပ္ေပးပါသလား။

(က) ျပဳလုပ္သည္။ (ခ ) မျပဳလုပ္ပါ။

၉) ဇာတိပကတိ၌က်င္လည္ျခင္းသည္၊

က) ဇာတိပကတိ အုပ္စိုးမႈေအာက္၌႐ွိေနရန္။

ခ) ဘုရားသခင္သည္ သင္၌ ႐ွင္ေစလိုသည့္အတိုင္း ႐ွင္ေနျခင္း။

၁၀) ၀ိညာဥ္ေတာ္၌ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ အေၾကာင္းအရာ သံုးခ်က္ လိုအပ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္အရာမ်ား၌ စိတ္စြဲလန္းျခင္း ျပဳရမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္၌ ယံုၾကည္ကိုးစားရမည္။ တတိယအခ်က္ကား အဘယ္နည္း။

က) ၀ိညာဥ္ေတာ္၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အပ္ႏွံရမည္။

ခ) ဇာတိပကတိ၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အပ္ႏွံရမည္။

အန္ဒ႐ူး