မည္ကဲ့သို႔ ခရစ္ယာန္အသက္တာကို ႐ွင္မည္နည္းအန္ဒ႐ူး
How to Live a Christian Life, New Life in Christ Course III, Lesson 15

ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္။ ထြက္၊ ၂ဝး၁-၁၇။ဂလာ၊ ၃း၁၃-၂၆။

ေသာ့ က်မ္းခ်က္။ “ငါသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ လက္၀ါးကပ္တိုင္၌ အေသခံၿပီ၊ သို႔ေသာ္လည္း အသက္႐ွင္ေသး၏။ ထိုသို႔ဆိုေသာ္ ငါသည္ ကိုယ္တိုင္ မ႐ွင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါ၌႐ွင္ေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ခႏၶာ၌ ယခု ငါ႐ွင္ေသာ အသက္သည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ တည္၏။ သားေတာ္သည္ ငါ့ကိုခ်စ္၍ ငါ့အဘို႔ ကိုယ္ကို စြန္႔ ေတာ္မူ၏။” ဂလာ၊၂း၂ဝ

ပညတ္တရား အေၾကာင္း ေလ့လာမည္။ ခရစ္ယာန္တေယာက္ျဖစ္လာရာ၌ ပညတ္တရား၏ ပါဝင္မႈ  အခန္းက႑၊ ပညတ္တရား အားျဖင့္ ရေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ခရစ္ေတာ္က မည္ကဲ့သို႔ ျပည့္စံုေပးခဲ့ပါသနည္း။ ပညတ္တရားအေၾကာင္း ကိုစဥ္းစားျခင္းျဖင့္ အစျပဳၾကပါစို႔။

 

.

 

 

ထာဝရဘုရား၏ပညတ္တရား။

ပညတ္ေတာ္ကိုဆိုလိုသည္။ ဘယ္ကလာသနည္း။ ဘုရားသည္ ေမာေ႐ွအား ပညတ္ေတာ္ ဆယ္ပါးကို  သိန ေတာင္ ေပၚတြင္ ေပးခဲ့၏။ ဘုရားသခင္ ကိုယ္တိုင္ လက္ေတာ္ျဖင့္ ေက်ာက္ျပားေပၚ ေရးခဲ့၏။ ''ငါမွတပါး အျခားေသာ ဘုရားကို မကိုးကြယ္ႏွင့္။-႐ုပ္ထုဆင္းထု ကို ကိုယ္အဘို႔ မလုပ္ႏွင့္။ ဦးမခ်ဝတ္မျပဳႏွင့္။ -သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏   နာမေတာ္ကို မုသာႏွင့္ဆိုင္၍ မျမြက္မဆို ႏွင့္-ဥပုတ္ေန႔ကို သန္႔႐ွင္းေစျခင္းငွါ၊ ထို ေန႔ရက္ကို ေအာက္ေမ့ေလာ့။-သင္၏ ဘုရား သခင္ ထာဝရဘုရား ေပးသနားေတာ္  မူေသာျပည္၌ သင္၏ အသက္တာ ႐ွည္မည္ အေၾကာင္၊ သင္၏မိဘကို ႐ိုေသစြာ ျပဳေလာ့။-လူအသက္ကို မသတ္ႏွင့္။-သူ႔မယားကို မျပစ္မွားႏွင့္။- သူ႔ ဥစၥာကို မခိုးႏွင့္။- ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ သူ တဘက္၌ မမွန္ေသာ သက္ေသကို မခံႏွင့္။-ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာသူ၏ အိမ္၊...မယား၊ သူ၏ ကြၽန္ေယာကၤ်ား၊မိန္းမ၊ႏြား၊ျမည္း၊ မွစ၍ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ သူ၏ဥစၥာတစံုတခုကိုမွ် တတ္မက္လိုခ်င္ေသာစိတ္ မ႐ွိေစႏွင့္ဟု မိန္႔ေတာ္ မူ၏'' (ထြက္၊၂ဝး၁-၁၇)

ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါးအျပင္ သာ၍မ်ားေသာ ပညတ္မ်ားကိုလည္း ေပးခဲ့၏။  ပညတ္တရားသည္   ဘုရား၏အလိုေတာ္ကို ေဖၚျပၿပီး၊ ဘုရား၏ အျမင္၌ အမွန္ႏွင့္အမွားကို ေျပာထားပါသည္။''သင္သည္ ခ်မ္းသာရျခင္းငွါ ၄င္း၊ ... ထာဝရ ဘုရား ေ႐ွ႕ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာအမႈတို႔ကို ျပဳရမည္။''ဟုဆို၏။(တရား၊၆း၁၈-၁၉)။

''ဒုစ႐ိုက္သည္ကား ပညတ္ေတာ္ကို လြန္က်ဴးျခင္းျဖစ္သတည္း။''(၁ေယာ၊၃း၄)

''အျပစ္တရား၏အခကား ေသျခင္းေပတည္း။''(ေရာ၊၆း၂၃)

လူသည္ ပညတ္ေတာ္ကို ေစါင့္ထိမ္းပါသလား။

သခင္ေယ႐ႈမွတပါး မည္သူမွ် မေစါင့္ထိမ္းႏိုင္ပါ။ ''ေမာေ႐ွသည္ ပညတ္တရားကို သင္တို႔အား ေပးသည္ မဟုတ္ေလာ။ ထိုတရား ကို သင္တို႔ တြင္ တစံုတေယာက္မွ်မက်င့္။'' (ေယာ၊၇း၁၉)

''ထိုသို႔ ပညတ္တရားသည္ ဒုစ႐ိုက္အျပစ္ကို ထင္႐ွားေစသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပညတ္တရား၏ အက်င့္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ ေ႐ွ႕ေတာ္၌ အဘယ္သူမွ် ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔မေရာက္ရာ။''(ေရာ၊၃း၂ဝ)

ပညတ္တရားက မျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေသာအရာ။

ပညတ္တရားသည္ ေကာင္းျခင္း၊ သန္႔႐ွင္းျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း႐ွိေသာ္လည္း၊ သို႔ေသာ္ မျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေသာ အရာ သံုးခု႐ွိသည္။

၁။ ပညတ္တရားသည္ အျပစ္ကို ခြင့္မလြတ္ႏိုင္။

၂။ ပညတ္တရားသည္ ထာဝရအသက္က ိုမေပးႏိုင္။

၃။ ပညတ္တရားသည္ လူကိုေကာင္းေအာင္ မျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါ။

ပညတ္တရားက ဘာလုပ္ရမည္ကိုသာ ေျပာၿပီး၊ သို႔ေသာ္ လူကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ တန္ခိုးကို မေပးႏိုင္ပါ။

ပညတ္တရားကဘာကိုျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသနည္း။

ပညတ္တရားက လူကိုမကယ္ႏိုင္၊ ေကာင္းေအာင္မျပဳလုပ္ေပးပါ။ သို႔ျဖစ္လ်င္ ဘာကို ျပဳလုပ္ေပးပါသနည္း။

၁။ ပညတ္တရားသည္ လူ၏အျပစ္ကိုေဖၚျပေပးျခင္း။

၂။ ပညတ္တရားသည္ အျပစ္သားကိုအျပစ္စီရင္ျခင္း။

၃။ ပညတ္တရားက လူသည္ကယ္တင္႐ွင္ကို လိုအပ္ေၾကာင္းကို ေဖၚျပေပးျခင္း။

ဓမၼေဟာင္းကာလ၌ လူကိုပညတ္တရားက ျပဳလုပ္ေပးေသာ အဓိကအခ်က္သံုးခ်က္ကို စဥ္းစားၾကမည္။

၁။ ပညတ္တရားသည္ လူ၏အျပစ္ကိုေဖၚျပေပးျခင္း။

''...ပညတ္တရားသည္ ဒုစ႐ိုက္အျပစ္ကို ထင္႐ွားေစသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္။''(ေရာ၊၃း၂ဝ)

၂။ အျပစ္သားကို အျပစ္စီရင္သည္။

လူကိုအျပစ္သားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပေပးသည္သာမက ထိုသူကို ေသျပစ္စီရင္သည္။ ''ျပစ္မွားေသာသူသည္အေသခံရမည္။'' (ေယဇ၊၁၈း၂ဝ)

၃။ ပညတ္တရားက လူသည္ ကယ္တင္႐ွင္ကို လိုအပ္ေၾကာင္းေဖၚျပသည္။

လူသည္ အျပစ္သားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ေသျပစ္ကို စီရင္ျခင္းခံရျခင္းေၾကာင့္ ကယ္တင္႐ွင္ကို လိုအပ္ေၾကာင္း သိလာသည္။

သူဘာလုပ္မည္နည္း။

ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ သိုးတေကာင္ကို ယဇ္ပူေဇာ္ပါသည္။ ယဇ္ေကာင္သိုးသည္ ထိုသူ၏အျပစ္ကို ဖယ္႐ွားေပးခဲ့ပါ သလား။ မေပးခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ၾကြလာမည့္ ေမ႐ွိယ(ေယ႐ႈခရစ္)ျဖစ္ေသာ ဘုရားသခင္၏ သိုးစစ္ကို ေျမာ္ၾကည့္၍  ပူေဇာ္ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဘုရားက သူ၏ယဇ္ကို လက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပညတ္တရားကကြၽႏ္ုပ္တို႔အားဘာျပဳလုပ္ေပးပါသနည္း။

ဓမၼေဟာင္းကဲ့သို႔ တူညီေသာအခ်က္ သံုးခု ယေန႔ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

၁။ အျပစ္ကိုေဖၚျပသည္။

၂။ အျပစ္စီရင္သည္။

၃။ ကယ္တင္႐ွင္ေယ႐ႈခရစ္ကို လိုအပ္ေၾကာင္းကို ေဖၚျပသည္။

ပညတ္တရား၏ရည္႐ြယ္ခ်က္ကား ''ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ေရာက္မည္အေၾကာင္း ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ ပို႔ ေဆာင္ေပးပါ သည္။''

''ထိုေၾကာင့္ငါတို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္ေစျခင္းငွါ ပညတ္တရားသည္ ခရစ္ေတာ္ ထံသို႔ ငါတို႔ကိုပို႔ေဆာင္၍ ငါတို႔၏အထိန္း ျဖစ္သတည္း။''(ဂလာ၊၃း၂၄)

ကယ္တင္႐ွင္ေယ႐ႈခရစ္။

ပညတ္တရားက လူကို ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ခရစ္ေတာ္က လူကိုကယ္တင္ရာတြင္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ျခင္း မ်ားကို ၾကည့္ၾကပါစို႔။

၁။ ပညတ္တရား၏က်ိန္ျခင္းမွ ေ႐ြးႏႈတ္ခဲ့ျခင္း။

၂။ ပညတ္တရား၏အုပ္စိုးမႈေအာက္မွ လႊတ္ေျမာက္ေစခဲ့ျခင္း။

၃။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ ျပန္၍လာေရာက္ အတူ႐ွိေနျခင္း။

၁။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ပညတ္တရား၏က်ိန္ျခင္းမွ ေ႐ြးႏႈတ္ခဲ့ျခင္း။

ပညတ္တရားက လံုးဝနာခံျခင္းကို  ေတာင္းဆိုသည္ ဘုရား၏သန္႔႐ွင္းေသာ ပညတ္ကိုခ်ဳိးေဖါက္သူသည္ ပညတ္၏က်ိန္ျခင္း ေအာက္သို႔ က်ေရာက္ပါသည္။ က်မ္းစာက  ''အေၾကာင္းမူကား ပညတၲိက်မ္းစာ၌ ပါသမွ်ေသာစကားတို႔ကို အၿမဲမက်င့္ေသာသူတိုင္း က်ိန္ေတာ္မူျခင္းကို ခံေစ သတည္း ဟု က်မ္းစာလာ၏''ဟုဆို၏။(ဂလာ၊၃း၁ဝ)

ဘုရား၏ ပညတ္ကို ခ်ဳိးေဖါက္ျခင္းေၾကာင့္ ေသျပစ္၊စီရင္ျခင္္းကိုခံရသည္။  သို႔ေသာ္ခရစ္ေတာ္သည္ပညတ္ ၏က်ိန္ျခင္းမွ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ေ႐ြးႏႈတ္ ခဲ့ၿပီး။ ကြၽန္ုပ္တို႔အတြက္ အေသခံျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္သည္။

''ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ က်ိန္ျခင္းကိုခံရေသာသူျဖစ္၍ ငါတို႔ကို ပညတ္တရား၏ က်ိန္ျခင္းမွ ေ႐ြးႏႈတ္ေတာ္မူၿပီ။''(ဂလာ၊၃း၁၃)

၂။ ပညတ္တရား၏အုပ္စိုးမႈေအာက္မွ ခရစ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို လြတ္ေျမာက္ေစခဲ့ၿပီး။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္  ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေသျခင္းျဖင့္ ေမွာင္မိုက္ႏိုင္ငံမွ ဘုရား၏သားေတာ္ ႏိုင္ငံထဲသို႔ ေရာက္ခဲ့ၿပီး။

''ေမွာင္မိုက္ တန္ခိုး မွလည္း ငါတို႔ကို ႏႈတ္၍၊ ခ်စ္ေတာ္မူေသာ သားေတာ္၏ ႏိုင္ငံထဲသို႔သြင္းေတာ္မူ၏''(ေကာ၊၁း၁၃)

ပညတ္တရား၏ေအာက္၊ အျပစ္၏ကြၽန္မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ေက်းဇူးတရားေအာက္႐ွိဘုရား၏သားမ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီး။ ''သင္တို႔သည္ ပညတ္တရား လက္၌ မ႐ွိ။ ေက်းဇူးတရား လက္၌႐ွိေသာေၾကာင့္ အျပစ္တရားသည္သင္တို႔ကိုမအုပ္စိုးရ''(ေရာ၊၆း၁၄)

၃။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူ ေနရန္ျပန္လာခဲ့သည္။

ဘုရား၏သားသမီးမ်ားသည္ အမိန္႔နာခံျခင္းျဖင့္ ေကာင္းကင္ဘံု႐ွင္ဘုရားအား ခ်စ္ေၾကာင္း ေဖၚျပပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္  ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အထဲ ၌ ဘုရားစကား နာခံျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။  သူသည္ ကြၽန္ုပ္တို႔ႏွင့္ အတူ ျပန္လါ ႐ွိေနျခင္းျဖင့္ ပညတ္တရားက ေတာင္းဆိုေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ ျပည့္စံု  ေစရန္ျဖစ္သည္။ ပညတ္ေတာ္ ေအာက္၌႐ွိစဥ္ ေျဖာင့္မတ္ရန္ က်ဳိးစားေသာ္လည္း က်႐ႈံးခဲ့သည္။ ကြၽႏ္ုပ္အထဲ၌ ခရစ္ေတာ္႐ွိျခင္း အားျဖင့္ သူသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

ပညတ္တရားသည္ အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ရန္ အမိန္႔ေပးပါသည္။ ဤပညတ္သည္ ေကာင္းသည္ အမွန္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ မေစါင့္ထိမ္းႏိုင္ပါ။  ယခု ခရစ္ေတာ္  ႐ွိေနၿပီးျဖစ္၍ သူသည္ အျခားသူမ်ားကိုလည္း ခ်စ္သည္။ ထိုသူ မ်ားအတြက္လည္း အေသခံခဲ့၏။  ကြၽႏ္ုပ္၏စိတ္တြင္ ခရစ္ေတာ္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာသည္ ၾကြယ္ဝေနလွ်င္ ကြၽန္ုပ္၏ ရန္သူ ကိုပင္ ခ်စ္ေပမည္။ ပညတ္တရားက မလုပ္ေပးႏိုင္ေသာ အမိန္႔ကိုခရစ္ေတာ္က ျပဳလုပ္ ေပးပါသည္။ ပညတ္က ''ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူ ကိုကိုယ္ႏွင့္ အမွ် ခ်စ္ေလာ့။''ဟုဆို၏။(မ၊ ၁၉း၁၉)

''ငါတို႔အား ေပးေတာ္မူေသာ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ေမတၲာေတာ္ကို ငါတို႔စိတ္ႏွလံုး ထဲသို႔ သြန္းေလာင္း ေတာ္ မူ၏''(ေရာ၊၅း၅)

ဘယ္ကဲ့သို႔ ခရစ္ယာန္အသက္တာ ႐ွင္မည္နည္း။

တမန္ေတာ္ေပါလုက  (ဂလာ၊၂း၂ဝ)၌ ဘယ္ကဲ့သို႔ ခရစ္ယာန္အသက္တာ ႐ွင္ရမည္ကို  ေျပာထား၏။  ''ငါသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ လက္ဝါးကပ္တ္ုင္၌ အေသခံၿပီး။ သို႔ေသာ္လည္း အသက္႐ွင္ေသး၏။ ထိုသို႔ဆိုေသာ္ ငါသည္ ကိုယ္တိုင္မ႐ွင္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါ၌႐ွင္ေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ခႏၶာ၌ ယခု ငါ႐ွင္ေသာအသက္သည္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္း အားျဖင့္တည္၏။ သားေတာ္သည္ ငါ့ကို ခ်စ္၍ ငါ့အဘို႔ ကိုယ္ကို ကိုယ္စြန္႕ေတာ္မူ၏''ဟုဆို၏။

ငါသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ လက္ဝါးကပ္တိုင္၌ အေသခံၿပီး''

ခရစ္ယာန္အသက္တာ၌  ဝိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ရန္သူမ်ားကို ေအာင္ျခင္း၏ အေျခခံသည္ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေသျခင္း  ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ေသျခင္း၊ သျဂိဳလ္ျခင္းႏွင့္ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ အျပစ္တန္ခိုး၊ အတၲ၊ဇာတိ၊ ေလာကႏွင့္စာတန္ စသည္တို႔မွ လႊတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ။ ဤအမွန္တရားကို သိမွတ္ရမည္။

''ငါသည္ ကိုယ္တိုင္မ႐ွင္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါ၌႐ွင္ေတာ္မူ၏။'' ဘုရားက လူဟာင္းကို ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေသေစျခင္းသည္  အသက္တာ ေဟာင္း ကို အဆံုးသတ္ရန္ျဖစ္ၿပီး ခရစ္ေတာ္ကို  ကြၽႏ္ုပ္တို႔အထဲ၌  အသက္႐ွင္ေစလိုျခင္းျဖစ္သည္။''

ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရား၏တန္ခိုးေတာ္''ျဖစ္သည္။(၁ေကာ၊၁း၂၄)။

သူသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အထဲ၌႐ွိၿပီး၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔လိုေသာအရာကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီ။ ''ထိုဘုရားသခင္အားျဖင့္ သင္တို႔သည္ ေယ႐ႈခရစ္၌ တည္ေန ၾက ၏။ ထိုသခင္မူကား၊ ဘုရားသခင္  စီရင္ေတာ္မူသည္ အတိုင္း၊ငါတို႔၌ပညာမွစ၍ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ သန္႔႐ွင္းျခင္း၊ ေ႐ြးႏႈတ္ျခင္းျဖစ္ေတာ္မူ၏'' (၁ေကာ၊၁း၃ဝ)

ခရစ္ေတာ္ထဲ၌ ကြၽႏ္ုပ္ေျဖာင့္မတ္ၿပီ။ သန္႔႐ွင္းၿပီ။ ေသြးေဆာင္ျခင္းကို ေအာင္ၿပီ။ ပညတ္တရားက ေတာင္းဆိုေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ခရစ္ေတာ္ကျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီ။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို အၿမဲတမ္းနာခံေသာသူ၊ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ (ေယာ၊၅း၃ဝ)

''ကိုယ္ခႏၶာ၌ယခုငါ႐ွင္ေသာအသက္သည္ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္တည္၏။''ငါ့ကိုခ်စ္၍အသက္ကိုေပးခဲ့၏။

ခရစ္ယာန္ အသက္တာသည္ အဘယ္နည္း။ ခရစ္ယာန္  အသက္တာသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အထဲ၌ ခရစ္ေတာ္အသက္ ႐ွင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ''ငါအသက္႐ွင္သည္အရာမွာ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္၏''(ဖိ၊၁း၂၁)

ခရစ္ယာန္ အသက္တာသည္ ဘယ္လို႐ွင္မည္နည္း။ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အထဲ၌ ခရစ္ေတာ္၏ အသက္႐ွိျခင္းႏွင့္ သူ႔ကို ယံုၾကည္  ကိုးစားျခင္းျဖင့္ အသက္႐ွင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သူ၏အသက္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အထဲ ၌႐ွိေၾကာင္းကို သိမွတ္ပါ။ သူသည္ သစၥၥာႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္ မူ သည္။

ယေန႔ မွစ၍သူသည္ သင့္အထဲ၌႐ွိေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳပါ။ တေန႔လံုး မၾကာခဏအမွတ္ရေစပါ။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ သူ၏ လုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ့မႈ မ်ား အတြက္ဝမ္းေျမာက္ပါ။ သူႏွင့္ ခဏခဏ စကားေျပာပါ။သူ႔ကို ခ်စ္ေၾကာင္းႏွင့္သူ႔ကို ႏွစ္သက္ေစေသာ အရာမ်ားကိုသာ သင္သည္ လုပ္ေစခ်င္ ေၾကာင္း ကိုေျပာပါ။  ေပါလုကဲ့ သိုေျပာပါ။ ''ငါ့ကိုခြန္ အားႏွင့္ျပည့္စံုေစေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတို႔ကို ငါတတ္စြမ္းႏိုင္၏။'' (ဖိ၊၄း၁၃)

႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိေသာ ရတနာ

ဘုရားက ပညတ္တရားကို ေပးျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ လိုအပ္ေၾကာင္းကို သိျမင္လာေစသည္။ ခရစ္ေတာ္ကို ရ႐ွိျခင္းျဖင့္ ပညတ္တရား၏ ေျဖာင့္မွတ္ျခင္းကို ကြၽႏ္ုပ္၌ သူကျပည့္စံုေစဘို႔ျဖစ္သည္။

ဆုေတာင္းခ်က္။  အဘဘုရား၊ ကၽြႏ္ုပ္အား ကိုယ္ေတာ္၏အျမင္၌ ေကာင္းျခင္းႏွင့္အမွန္ကို ေဖၚျပေပးေသာ ကိုယ္ေတာ္၏သန္႔႐ွင္းေသာ ပညတ္တရား ေတာ္ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္၏အလိုကိုသာ အစဥ္လုပ္ေဆာင္ရန္ အလို႐ွိပါသည္။ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ အေကာင္းဆံုး ေတြ႕ရန္ ကၽြႏ္ုပ္အထဲ၌ ျပဳေတာ္မူပါ။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကမၻာအဆက္ဆက္ ဘုန္းႀကီးေတာ္မူေစသတည္း။

ေမးခြန္းမ်ား

၁။ ဘုရားသခင္၏ပညတ္တရားသည္ ………….ေဖၚျပျခင္း ျဖစ္သည္။

(က) အမွန္နွင့္ အမွားကို ေဖၚျပေပးသည္။

(ခ ) ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္။

(ဂ ) အထက္ပါ အရာ အားလံုး။

၂။ ဘုရားသခင္၏ပညတ္တရားကို ခ်ဳိးေဖါက္ျခင္းသည္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔…………..က်ဴးလြန္ျခင္း ျဖစ္သည္။

(က) ေနာက္တခ်ိန္၌ သာ၍ ေကာင္းေသာအရာကို လုပ္ရန္။

(ခ ) အျပစ္။

၃။ ပညတ္တရားက မျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေသာ တတိယေျမာက္ အေၾကာင္းအရာကား အဘယ္နည္း။

(က) ပညတ္တရားသည္ အျပစ္ကို ခြင့္မလြတ္ႏိုင္ပါ။

(ခ )  ပညတ္တရားသည္ ထာ၀ရအသက္ရရန္  မျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါ။

(ဂ )  ပညတ္တရားသည္ ………..မျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါ။

၁) အျပစ္သားမ်ားကို ခ်စ္သည္။

၂) သင္၌ ကယ္တင္ျခင္း။

၃) လူမ်ားကို ေကာင္းလာရန္။

၄။ ပညတ္တရား၏ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္

(က) ကၽြႏ္ုပ္တို႔မည္ကဲ့သို႔ အသက္႐ွင္ရန္ နည္းဥပေဒသကို ေပးသည္။

(ခ ) ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ေရာက္ရန္ ခရစ္ေတာ္ထံ ပို႔ေဆာင္သည္။

၅။ မွန္ ႏွင့္ မွား ။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ကယ္တင္ရာ၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေသာအရာ သံုးခု။

(က) သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ပညတ္တရား၏က်ိန္ျခင္းမွ ေ႐ြးႏႈတ္ခဲ့သည္။

(ခ ) သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ပညတ္တရား၏အုပ္စိုးမႈေအာက္မွ လႊတ္ေျမာက္ေစခဲ့သည္။

(ဂ ) သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အထဲ၌ ေနရန္ ျပန္လာခဲ့သည္။

၆။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အထဲ၌ ေနရန္ ျပန္လာခဲ့ျပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္၌……………

(က) ပညတ္တရားကေတာင္းဆိုေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္၌ ျပည့္စံုေစရန္။

(ခ )  ေနာက္ထပ္ အျပစ္မလုပ္ခ်င္ေတာ့ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌  ျပဳလုပ္ေပးသည္။

၇။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ကားတိုင္၌ အေသခံေစျခင္းျဖင့္ အစီအစဥ္မွာ

(က) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကယ္တင္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ရ႐ွိႏိုင္သည္။

(ခ ) ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဇာတိေဟာင္းကို အဆံုးသတ္ရန္ ျဖစ္သည္။

၈။ မည္ကဲ့သို႔ ကၽြႏ္ုပ္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ရႏိုင္မည္နည္း။

(က) ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြန္ုပ္၌႐ွိေၾကာင္း အမွန္တရားကို သိမွတ္ယံုၾကည္ျခင္း။

(ခ ) အပတ္စဥ္တိုင္း အသင္းေတာ္သို႔ သြားျခင္း။

(ဂ ) ကိုယ္ပိုင္ က်မ္းစာကို ေန႔စဥ္ ဖတ္ျခင္း။

၉။ ခရစ္ယာန္ အသက္တာသည္၊

(က) ကၽြႏ္ုပ္ တတ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆံုး ကၽြႏ္ုပ္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ျခင္း။

(ခ ) ခရစ္ေတာ္၏ အသက္ ကၽြႏ္ုပ္အထဲ၌ သူ ႐ွင္ေနျခင္း။

(ဂ ) ခရစ္ေတာ္သည္ ခရစ္ယာန္အသက္တာ၌ ကၽြန္ုပ္႐ွင္ရန္ မစကူညီသည္။

(ဃ) ကၽြန္ုပ္၏ခြန္အားျဖင့္ ပညတ္တရား အားလံုးကိုျပည့္စံုရန္ ကၽြန္ုပ္ ႀကိဳးစားလိုက္ေလွ်ာက္ျခင္း။

၁၀။ ကၽြႏ္ုပ္ ခရစ္ယာန္ အသက္တာကို…………..႐ွင္သည္။

(က) ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္။

(ခ ) အက်င့္အားျဖင့္။

အန္ဒ႐ူး