စာတန္အေပၚ ေအာင္ႏိုင္ျခင္း


Victory Over Satan, New Life in Christ III , Lesson 14

အန္ဒရူး

ဖတ္ရန္က်မ္းပုဒ္မ်ား - ဧဖက္ ၁ း ၁၅ ၊ ဧဖက္ ၂ း ၇ ၊ ဧဖက္ ၆ း ၁၈

ခရစ္ယာန္အသက္တာသည္ တိုက္ပြဲတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ တိုက္ပြဲကို ဆင္ႏြဲရန္ သခင္ေယ႐ႈ၏ေကာင္းေသာ စစ္သည္မ်ား အေနျဖင့္ ေခၚယူျခင္းခံရသည္။

ခရစ္ယာန္အသက္တာသည္ တိုက္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ရျခင္းမွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ဖ်က္ဆီးရန္႐ွာေဖြျခင္းႏွင့္  ေၾကာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ရန္သူႀကီး တစ္ေယာက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုရန္သူမွာ 'စာတန္'ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ဤသို႔သတိေပးသည္။ 'သမၼာသတိရွိလ်က္ မအိပ္ဘဲ ေစာင့္ေန ၾကေလာ့။ သင္တို႔၏ ရန္သူတည္းဟူေသာ မာနတ္သည္ ေဟာက္ေသာျခေသၤ့ကဲ့သို႔ အဘယ္သူကို မ်ိဳရမည္နည္း ဟူ၍ လွည့္လည္ ရွာေဖြလ်က္ရွိ၏။' (၁ေပ ၅ း ၈)

.

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ရန္သူ - စာတန္

 

စာတန္သည္ ဖန္ဆင္းျခင္းခံရစဥ္က လူစီဖာအမည္ရေသာ လွပ၍ညဏ္ပညာၾကြယ္ဝသူ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မာန္မာနသည္ သူ၏ ႏွလံုးသား ထဲဝင္ေရာက္လာၿပီး ဘုရားသခင္ကို ပုန္ကန္ခဲ့သည္။ အျခားေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားလည္း စာတန္ေနာက္ကိုလိုက္၍ ဘုရားသခင္ကို ပုန္ကန္ခဲ့ ၾကသည္။

စာတန္ကို ''ေလထု၌ တန္ခိုးကို အစိုးရေသာမင္းသား''ဟူ၍ ေခၚရျခင္းမွာ သူႏွင့္သူ၏က်ဆံုးေသာ ေကာင္းကင္တမန္တို႔မွာ ကမၻာေျမႀကီး အထက္ရွိ ေလထုထဲ၌ ေနထိုက္က်က္စားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သူတို႔ကို မျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း စာတန္ႏွင့္ အေပါင္းအပါတို႔မွာ ဘုရားသခင္ သားသမီးတစ္ဦး၏ ရန္သူမ်ား အစစ္အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာက ''ငါတို႔သည္ အေသြးအသားရွိေသာ ရန္သူတို႔ႏွင့္ ဆိုင္ၿပိဳင္ တိုက္လွန္ ရၾကသည္မဟုတ္၊ အထြဋ္အျမတ္တို႔ႏွင့္၄င္း၊ အာဏာစက္တို႔ႏွင့္၄င္း၊ ေလာကီေမွာင္မိုက္ ၌ အစိုးတရ ျပဳလုပ္ေသာ မင္းတို႔ ႏွင့္ ၄င္း၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္၌ေနေသာ နတ္ဆိုးတို႔ႏွင့္၄င္း ဆိုင္ၿပိဳင္တိုက္လွန္ ၾက၏။''ဟု ဧဖက္ ၆ း ၁၂ တြင္ ေျပာထားသည္။

စာတန္၏အလုပ္မွာ အဘယ္နည္း။

စာတန္၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူမ်ားကို ဖ်က္ဆီးရန္ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈက ''စာတန္ကို အစအဦးမွစ၍ လူသတ္သမား'' ဟူ၍ ေဖာ္ျပ ခဲ့ သည္။ လူမ်ားကို ဖ်က္ဆီးရန္အတြက္ စာတန္၌ နည္းလမ္း မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း သူ၏အဓိကလက္နက္မ်ားမွာ လွည့္ဖ်ားမႈႏွင့္ လိမ္ညာမႈမ်ား ျဖစ္သည္။

သဘာဝထက္လြန္ကဲ၍  ထူးျခားစြာ ျဖစ္ေပၚမႈအားလံုးသည္ ဘုရားသခင္ထံမွလာေၾကာင္း လူမ်ားကို ထင္ျမင္ေစျခင္းအားျဖင့္ စာတန္သည္ လူမ်ားကိုလွည့္ဖ်ားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အားလံုးေသာ အံ့ၾသဖြယ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ထံမွ လာျခင္းမဟုတ္ပါ္။ စာတန္ ႏွင့္ နတ္ဆိုးမ်ား သည္ လူမ်ား မလုပ္ႏိုင္ေသာ အံ့ၾသဖြယ္အရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကသည္။ ေယ႐ႈက ေနာက္ဆံုးေသာေန႔မ်ား၌ ပေရာဖက္ အတုမ်ား ေရာက္လာ၍ ''အံ့ၾသဖြယ္နိမိတ္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈ''မ်ားအားျဖင့္ လူတို႔ကို လွည့္ျဖားမည္ဟူ၍ ဆိုခဲ့သည္။

သတိေပးခ်က္ ။ ။ နတ္ကေတာ္ျပပြဲ၊ ေဗဒင္ဆရာမ်ား၊ နကၡတ္ေဗဒပညာရွင္မ်ား၊ စုန္းကေဝအတတ္ ပညာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္မႈ လံုးဝမရွိပါႏွင့္။ ထိုအရာမ်ားသည္ ေမွာင္မိုက္ႏိုင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ သမၼာ က်မ္းစာက ''အက်ိဳးမဲ့ေသာေမွာင္မိုက္အမႈတို႔ႏွင့္ မဆက္ဆံၾကႏွင့္'' ဟူ၍ ဧဖက္ ၅း၁၁ တြင္ေျပာထား သည္။

စာတန္သည္ ဘုရား၏လုပ္ေဆာင္မႈကို တားဆီးသည္။ သတင္းေကာင္းကို ေဟာေျပာသည့္အခါ စာတန္သည္ သတင္းေကာင္းကို ၾကားရသူ တို႔ စိတ္ထဲတြင္ သံသယမ်ားႏွင့္ မယံုၾကည္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ ာေစရန္ လုပ္ေဆာင္သည္။

စာတန္သည္ ခရစ္ယာန္မ်ားကို ဖိႏွိပ္သည္။ သူသည္ သံသယ၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈႏွင့္ စိတ္ပ်က္မႈမ်ားကို သူတို႔၏စိတ္အတြင္းသို႔ သြတ္သြင္းသည္။ ဘုရားသခင္အတြက္ အသက္မရွင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ခရစ္ယာန္မ်ားကို စိတ္ပ်က္ေအာင္ လုပ္ရန္ႀကိဳးစားသည္။

စာတန္သည္ ဆိုးရြာေသာအျပစ္မ်ားကိုလုပ္ရန္ ခရစ္ယာန္မ်ားကို ေသြးေဆာင္သည္။ ထိုအျပစ္တို႔ ကို လုပ္ျခင္းမွာ မွားယြင္းျခင္း မရွိဟူ၍ ခရစ္ယာန္မ်ားထင္လာေအာင္ လွည့္ဖ်ားရန္ စာတန္ႀကိဳးစားသည္။ ခရစ္ယာန္တို႔၏စိတ္ႏွလံုးမ်ားကို ဘုရားသခင္ထံမွ ေသြဖယ္ေစရန္ ႏွင့္ သူ၏အလိုကို မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ စာတန္သည္ ေလာကအရာမ်ားကို အသံုးျပဳသည္။ မိမိတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးမ်ားကို ဘုရားသခင္ထံ လံုးဝဥႆုန္အပ္ႏွံမႈမရွိေစရန္ စာတန္သည္ ခရစ္ယာန္မ်ားကို တားဆီးသည္။

ဤသင္ခန္းစာ၌  ဤေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ ရန္သူကို ေအာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ေအာင္ႏိုင္မႈကို ေလ့လာ ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ ေအာင္ႏိုင္မႈသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေအာင္ႏိုင္မႈလည္းျဖစ္သည္ကို ေလ့လာ မည္ျဖစ္သည္။

ခရစ္ေတာ္ ဘာေၾကာင့္ ၾကြလာသနည္း။

သခင္ေယ႐ႈ  ဤေလာကသို႔ၾကြလာျခင္းမွာ မာရ္နတ္၏လုပ္ေဆာင္မႈကို ႐ိုက္ခ်ိဳးဖ်က္ဆီးရန္ ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာက ''မာနတ္၏ အမႈတို႔ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းငွာ၊ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္သည္ ထင္ရွားေပၚထြန္းေတာ္မူ၏'' ဟူ၍ ၁ေယာ ၃း၈ တြင္ ေျပာထားသည္။

ကားတိုင္ေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္၏လူမ်ားကို စာတန္၏တန္ခိုးေအာက္မွ ကယ္တင္ခဲ့ေသာေနရာျဖစ္သည္။ စာတန္သည္ အျပစ္ေၾကာင့္ လူမ်ားကို ဖမ္းဆီးထားသည္။ သို႔ေသာ္ သခင္သည္ ကားတိုင္ထက္၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ ေပးဆပ္ခဲ့သည္။ ကြၽႏ္ု္ပ္တို႔အေပၚရွိ စာတန္၏ အခြင့္ အေရးအားလံုးကို အဆံုးသတ္ေစခဲ့သည္။ ယခုတြင္ လူမ်ားသည္ သူတို႔မည္သူ႔ကို အေစခံမည္ဆိုတာကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ ေယ႐ႈခရစ္ကို သူတို႔၏ သခင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သူမ်ားသည္ စာတန္၏တန္ခိုးေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ၾကသည္။ သမၼာက်မ္းစာက ''ေမွာင္မိုက္တန္ခိုးမွာလည္း ငါတု႔ိကို ႏႈတ္၍ ခ်စ္ေတာ္မူေသာသားေတာ္၏ ႏိုင္ငံ ထဲသို႔ သြင္းေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့''ဟူ၍ ေကာ ၁း၁၂-၁၃ တြင္ ေျပာထား သည္။

ကားတိုင္ေတာ္သည္ စာတန္႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ေသာေနရာလည္းျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာက သခင္ေယ႐ႈသည္ ''အေသခံျခင္းအားျဖင့္ ေသျခင္းတန္ခိုး ရွိသူ စာတန္မာရ္နတ္ကို ဖ်က္ဆီးမည့္အေၾကာင္း” ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဇာတိကို သူ႕အေပၚ ယူေဆာင္ ခဲ့သည္။

သခင္ေယ႐ႈသည္ ကားတိုင္ထက္၌ ေသဆံုးေသာအခါ ေမွာင္မိုက္တန္ခိုးသည္ သခင္ကိုေအာင္ႏိုင္ သြားသည္ ဟု ထင္ရေသာ္လည္း သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ သူသည္ သခ်ႋဳင္းတြင္းမွ ထေျမာက္၍ စာတန္ႏွင့္ ေမွာင္မိုက္တန္ခိုးမ်ားအေပၚသို႔ အႀကီး အက်ယ္ ေအာင္ႏိုင္မႈ ရရွိခဲ့သည္။

ရွင္ျပန္ထေျမာက္ၿပီးေနာက္ သခင္သည္ ရက္ေပါင္း (၄ဝ)ၾကာ ေလာက၌ရွိေနခဲ့သည္။ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ျပန္မတက္မီ သူက ''ေကာင္းကင္ေပၚ၌၄င္း၊ ေျမႀကီးေပၚ၌၄င္း၊ စီရင္ပိုင္ေသာ အခြင့္တန္ခိုးရွိသမွ်တို႔ ကို ငါခံရၿပီ''ဟူ၍ မသဲ ၂၈း၁၈ တြင္ေျပာခဲ့သည္။

ေမွာင္မိုက္တန္ခိုးမ်ားသည္ ႐ႈံးနိမ့္သြားၿပီျဖစ္သည္။

စာတန္ႏွင့္ နတ္ဆိုးမ်ား၏အခြင့္အာဏာအားလံုးမွာ ဖယ္ရွားျခင္းခံလိုက္ရၿပီ ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ေမွာင္မိုက္တန္ခိုးမ်ားကို ေအာင္ႏိုင္သူအျဖစ္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ျပန္တက္သြားခဲ့သည္။ သူသည္ ထိုအရာကို ထင္႐ွားစြာ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။ သမၼာက်မ္းစာက ''အထြဋ္အျမတ္ အာဏာစက္မ်ားကို လုယူလွ်င္၊ ထင္ရွားစြာထုတ္ျပ၍ လက္ဝါးကပ္တိုင္အားျဖင့္ ေအာင္ပြဲကို ခံေတာ္မူၿပီ''ဟူ၍ ေကာ ၂း၁၅ တြင္ေျပာ ထားသည္။

သခင္ေယ႐ႈသည္ စာတန္ႏွင့္ ေမွာင္မိုက္တန္ခိုးမ်ားကို ေအာင္ႏိုင္၍ ေကာင္းကင္ထက္သို႔တက္သြားသည့္ျမင္ကြင္းမွာ မျမင္ရေသာ ဝိညာဥ္ ကမၻာ၌ ရွိေသာသူမ်ားအတြက္ အံ့ဖြယ္ေကာင္းေသာ ျမင္ကြင္းျဖစ္ေပ လိမ့္မည္။

ခရစ္ေတာ္သည္ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းခံရသည္။

ခမည္းေတာ္သည္ သားေတာ္ကို အိမ္ေတာ္၌ႀကိဳဆို၍ ဘုန္းအသေရႏွင့္ တန္ခိုးေတာ္၏ အျမင့္ဆံုးေနရာ ကိုေပးခဲ့သည္။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ေမွာင္မိုက္တန္ခိုးမ်ား၏အထက္ရွိ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ၏ ပလႅင္ေတာ္ ေပၚ၌ေနရာခ်ထားျခင္းခံရသည္။ သမၼာက်မ္းစာက ''ခပ္သမ္းေသာ အထြဋ္အျမတ္၊ အာဏာစက္၊ တန္ခိုး၊ အစိုးရျခင္းမွစ၍ ယခုဘဝ ေနာင္ဘဝ၌ ေခၚေဝၚသမုတ္ေသာ ဘြဲ႕နာမအလံုးစံုတို႔အထက္၊ ေကာင္းကင္ဘံု အရပ္၌ မိမိ လက်္ာေတာ္ဘက္၌ အလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာေနရာကို ခရစ္ေတာ္အား ေပးေတာ္မူၿပီး'' ဟူ၍ ဧဖက္ ၁ း ၂၁ တြင္ ေျပာထားသည္။

ခရစ္ေတာ္ေအာင္ႏိုင္မႈသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေအာင္ႏိုင္မႈျဖစ္သည္။

ဤအရာသည္ အံ့ၾသဖြယ္အမွန္တရားျဖစ္သည္။ ''ေမွာင္မိုက္တန္ခိုးအေပၚ ခရစ္ေတာ္၏ ေအာင္ႏိုင္ မႈသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေအာင္ႏိုင္မႈ လည္းျဖစ္သည္။'' ခရစ္ေတာ္လုပ္ခဲ့ျခင္းသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ကိုယ္စားျပဳ လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သူ၏ေသျခင္း၊ ျမဳပ္ႏွံျခင္း၊ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ျခင္းတို႔၌ ေဝမွ်ခံစားခဲ့ သလို စာတန္အေပၚေအာင္ႏိုင္မႈ၌လည္း ေဝမွ်ခံစားၾကသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ထေျမာက္ ေစ၍ သူ၏လက်္ာလက္ဘက္၌ ေနရာခ်ခဲ့သလို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုလည္း ထေျမာက္ေစခဲ့သည္။ သမၼာက်မ္းစာ က ''ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ငါတို႔ကို ထေျမာက္ေစ၍ ေကာင္းကင္အရပ္၌ ေနရာေပးေတာ္မူၿပီ''ဟူ၍ ဧဖက္ ၂း၆တြင္ ေျပာထားသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ဝိညာဥ္ေရးရာ ေနရာသစ္သည္ အဘယ္နည္း။

ေမွာင္မိုက္တန္ခိုးမ်ားႏွင့္ ေဝးစြာေသာအထက္အရပ္၌ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေနရာခ် ထားျခင္းခံရသည္။ ခရစ္ေတာ္၌ရွိေသာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ႏွင့္ ေဝးစြာေသာအထက္ ေနရာရွိ တန္ခိုးႏွင့္ေအာင္ႏိုင္ျခင္းစုေဝးရာေနရာ၌ သခင္ႏွင့္အတူ ေနရာ ခ်ထားျခင္း ခံရသည္။ သူ၏ပလႅင္ ေတာ္ကို ေဝမွ်ခံယူႏိုင္သည္။

ခရစ္ေတာ္၏ ပလႅင္ေတာ္ကို ေဝမွ်ခံယူႏိုင္သကဲ့သို႔ သူ၏အခြင့္အာဏာကိုလည္း ေဝမွ်ရယူႏိုင္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရန္သူကို ေအာင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ အခြင့္တန္ခိုးမ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ေပးထားသည္။ သခင္ေယ႐ႈက သူ၏တပည့္ေတာ္မ်ားကို ဤသို႔ဆိုသည္။ ''သင္တုိ႔သည္ ေျမ၊ ကင္းၿမီးေကာက္ တို႔ကို ႏိုင္ရ ေသာအခြင့္ႏွင့္ ရန္သူမ်ားကို ႏိုင္ရေသာအခြင့္တန္ခိုးကိုငါေပး၏။'' (လုကာ ၁ဝ း ၁၉)

ခရစ္ေတာ္ထံမွ ''အခြင့္အာဏာကိုရသည္''၏အဓိပၸာယ္မွာ သူ႔ကိုကိုယ္စားျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔တြင္ အခြင့္ရွိသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ သူ၏နာမေတာ္အားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။

''တန္ခိုး''ႏွင့္''အခြင့္အာဏာ''တို႔တြင္ ျခားနားမႈရွိသည္။ ကုန္တင္ကားတြင္ တန္ခိုး (power) ရွိသည္ သို႔ေသာ္ ရဲတြင္မူ အခြင့္ အာဏာ ရွိသည္။ ရဲအရာရွိေနာက္၌ ၿမိဳ႕ေတာ္အစိုးရ၏ အခြင့္အာဏာရွိသျဖင့္ ကုန္တင္ကားေမာင္သူသည္ ဤအရာကို နားလည္လက္ခံ၍ ရဲအရာရွိကို နာခံသည္။

စာတန္ႏွင့္သူ၏နတ္ဆိုးမ်ားတြင္ တန္ခိုး (power) ရွိေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား အခြင့္အာဏာကိုေပးသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သာ ခရစ္ေတာ္၌တည္၍ သူ၏နာမေတာ္အားျဖင့္ ေျပာဆိုမည္ဆိုပါက ေမွာင္မိုက္တန္ခိုးမ်ားသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို နာခံမည္ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေနာက္၌ရွိေသာ ခရစ္ေတာ္၏ အခြင့္အာဏာကို အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။

တိုက္ပြဲမွာ မၿပီးဆံုးေသးပါ

စာတန္သည္ ႐ႈံးနိမ့္သြားေသာ ရန္သူႀကီးျဖစ္သည္။ တစ္ေန႔တြင္ သူႏွင့္သူ၏ဝိညာဥ္မ်ားသည္ မီးအိုင္တြင္းသို႔ ပစ္ခ်ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘယ္ေတာ့မွ ျပႆနာရွာႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ဤအခ်ိန္ ၌မူ သူသည္အလြန္သြက္လက္လႈပ္ရွား လ်က္ရွိသည္။ စာတန္သည္ ေဟာက္ေသာ ျခေသၤ့ ကဲ့ သို႔ ေသြးေဆာင္ လွည့္ျဖား၊ ဖ်က္ဆီးရန္ လွည့္လည္သြားလာလ်က္ရွိသည္။ ဘုရားသခင္၏ မည္သည့္သားသမီးကမွ စာတန္ကို မိမိဘာသာမိမိ ရင္မဆိုင္ ႏိုင္ ေပ။ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္သာ ဤရန္သူကို ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ဤသို႔ေျပာသည္။ ''ညီအစ္ကိုတို႔၊ သခင္ဘုရား အားျဖင့္၄င္း၊ တန္ခိုးေတာ္အရွိန္အားျဖင့္၄င္း၊ ခိုင္ခံ့ျခင္းရွိၾကေလာ့။'' (ဧဖက္ ၆ း ၁ဝ)

မိမိဘာသာ မိမိဆိုလွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခိုင္ခံ့ျခင္း႐ွိမည္မဟုတ္ေပ။ သခင္အားျဖင့္သာ ခိုင္ခံ့ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ''စာတန္အေပၚ ေအာင္ႏိုင္မႈ'' ျဖစ္ၿပီး သူ႔အားျဖင့္သာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ခိုင္ခန္႔ရန္ ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္၏ေအာင္ႏိုင္သူမ်ား

ဗ်ာဒိတ္က်မ္းတြင္ ေအာင္ႏိုင္သူမ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ စာတန္ကို ေအာင္ႏိုင္သူမ်ား အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ စာတန္ကို ေအာင္ႏိုင္မႈ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကို သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပ ထားသည္။ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ (၃)ခုရွိသည္။ သူတို႔သည္ စာတန္ကို ....

(၁) သိုးသငယ္၏အေသြးအားျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္သည္။

(၂) သူတို႔၏သက္ေသခံျခင္းအားျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္သည္။

(၃) အေသခံသည္တိုင္ေအာင္ မိမိတို႔၏အသက္ကို မႏွေျမာျခင္းအားျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္သည္။ (ဗ်ာဒိတ္ ၁၂း၁၁)

ဤအခ်က္(၃)ခ်က္ကို ေသခ်ာေလ့လာ၍ စာတန္ကိုေအာင္ႏိုင္ရန္ မည္သို႔အသံုးခ်ႏိုင္မည္ကို ၾကည့္ၾကပါစို႔။

(၁) သိုးသငယ္၏အေသြးေတာ္

စာတန္သည္ လွည့္ျဖားသူျဖစ္ၿပီး လူသတ္သမားလည္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ခရစ္ယာန္မ်ားကို တိုက္ခိုက္မႈတစ္ခုမွာ စြပ္စြဲျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္သည္။ ''ညီအစ္ကိုမ်ားကို စြပ္စြဲသူ''ဟူ၍ သူ႔ကိုေခၚၾကသည္။ ဘုရားေရွ႕၌သူသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို စြပ္စြဲၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးအတြင္း၌လည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို စြပ္စြဲသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဆိုးသည္ဟူ၍ သူေျပာသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အားနည္း၍ အျပစ္ရွိၿပီး ဤပံုံစံအတိုင္း အၿမဲ ျဖစ္ေနမည္ဟု သူ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ေျပာသည္။ စာတန္၏စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ဆန္႔က်င္မည့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အကာ အကြယ္က ဘယ္အရာနည္း။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အကာအကြယ္မွာ ''သုိးသငယ္၏အေသြးေတာ္''ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈ၏အေသြးေတာ္အားျဖင့္ စာတန္၏ စြပ္ဆြဲခ်က္မ်ား ကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ေအာင္ႏိုင္သည္။ ကြၽႏ္ု္ပ္တို႔ စာတန္ကို ဤသို႔ ေျပာႏိုင္သည္။ ''ဟုတ္တယ္။ ငါ့မွာအျပစ္ရွိတယ္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသားေတာ္ ေယ႐ႈခရစ္၏ အေသြးေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္၏အျပစ္အားလံုး ကို ေဆးေၾကာသန္႔စင္ေစသည္။''

(၂) သူတို႔၏သက္ေသခံခ်က္

ဘုရားသခင္သည္ စာတန္၏စြပ္စြဲမႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ရန္ အကာအကြယ္အေနျဖင့္ သိုးသငယ္၏ အေသြးေတာ္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ေပးသည္။ သူသည္ စာတန္ကိုယ္တိုင္ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ လက္နက္တစ္ခုကိုလည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ေပးသည္။ ထိုလက္နက္မွာ ''ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သက္ေသ ခံခ်က္၏ ႏႈတ္ထြက္စကားမ်ား''ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သူ႔အေပၚ ခရစ္ေတာ္ေအာင္ႏိုင္ျခင္း၏ ႀကီးမားလွေသာ အခ်က္မ်ားကို စာတန္အား ေျပာဆို ေၾကျငာျခင္းျဖစ္သည္။ ''သင္သည္ အ႐ံႈးသမားျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈခရစ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏သခင္ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈသည္ ေအာင္ႏိုင္သူျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈသည္ ဘုရင္ျဖစ္သည္။ ငါသည္ သူႏွင့္အတူရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။'' ထိုအခ်က္မ်ားသည္ ႀကီးစြာေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္၍ စာတန္သည္ ထိုအခ်က္မ်ားကို မျငင္းႏိုင္ေပ။ ထိုအခ်က္မ်ားမွႏ္သည္ကို သူသိသည္။

(၃) သူတို႔သည္ သူတို႔၏အသက္မ်ားကို မႏွေျမာၾကပါ။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔စာတန္ကို ေအာင္ႏိုင္လိုပါက မိမိကိုယ္ကို  မခ်စ္ပါႏွင့္။ မိမိကိုယ္ကိုခ်စ္ပါက ႐ႈံးနိမ့္သြား လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းစိတ္က ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို အုပ္စိုးရန္ ခြင့္ျပဳစရာမလိုေပ။ အေၾကာင္းမွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ကားတိုင္၌ အေသ သတ္ျခင္းကိုခံ၍ မိမိကိုယ္တိုင္ မရွင္ ေတာ့ပဲ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အေသခံေသာသူအားျဖင့္ အသက္ရွင္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ေပါလုႏွင့္ အတူ ဤသို႔ ေျပာႏိုင္သည္။ ''ငါသည္ ကားတိုင္၌ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူအေသခံၿပီ။ သို႔ေသာ္ ငါသည္ ကိုယ္တိုင္မရွင္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါ၌ရွင္ေတာ္မူ၏'' (ဂလာတိ ၂ း ၂ဝ)

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေသျခင္း၊ ျမဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ ရန္သူတိုင္း၏ တန္ခိုးမ်ားမွ လႊတ္ေျမာက္္ျခင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ခံရ သည္။ အျပစ္၊ တစ္ကိုယ္ေကာင္းစိတ္၊ ကိုယ္ခႏၶာတပ္မက္မႈ၊ ေလာကအရာမ်ားႏွင့္ စာတန္ကိုယ္တိုင္ကို “မဆိုင္ေတာ့ပါ” “NO” ဟူ၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေျပာႏိုင္သည္။

သခင္ေယ႐ႈသည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ရန္သူမ်ား၏ တန္ခုိးမ်ားမွ လႊတ္ေျမာက္ျခင္းသာမက ထေျမာက္ေအာင္ႏုိင္သူ ခရစ္ေတာ္ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ကြၽႏု္ပ္ တုိ႔ အတြင္း၌ အသက္ရွင္သည္။ သမၼာက်မ္းစာက ဤသုိ႔ဆုိသည္။ ''ခ်စ္သားတုိ႔ သင္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ၾက၏။ ထုိသူတုိ႔ကုိလည္း ေအာင္ ၾကၿပီ။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တုိ႔ဘက္၌ ရွိေသာသူ(ခရစ္ေတာ္)သည္ ေလာကဘက္၌ရွိေသာသူ(စာတန္)ထက္သာ၍ ႀကီးေတာ္မူ၏။ (၁ေယာ ၄း၄)

ေတြ႕႐ွိရေသာ ရတနာ

ခရစ္ေတာ္သည္ စာတန္ကို႐ံႈးႏိွမ့္ေစခဲ့ၿပီ။ ကၽြႏု္ပ္သည္ ခရစ္ေတာ္၌႐ွိေသာေၾကာင့္ သူ၏ေအာင္ျမင္ျခင္း၌ ကၽြႏ္ုပ္လည္း ေ၀မွ် ခံစားခြင့္ကိုရသည္။

ဆုေတာင္းခ်က္ ။ ။ ''အုိ..... ခမည္းေတာ္၊ စာတန္ႏွင့္ ေမွာင္မုိက္တန္ခုိးမ်ားအေပၚ ႀကီးစြာေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ေအာင္ႏုိင္မႈ၌ ကြၽႏု္ပ္၏ ေ၀မွ်္ ခံစားခြင့္ ကုိ ျမင္ႏုိင္ရန္မစပါ။''

မွတ္ရန္ ။ ။ စာတန္ႏွင့္သူ၏နတ္ဆုိးမ်ားမွာ ဝိညာဥ္မ်ားသာျဖစ္သည္။ သူတုိ႔တြင္ ကုိယ္ခႏၶာမရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း သူတုိ႔သည္ အစစ္အမွန္ ရွိေနၿပီး ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေမွာင္မုိက္တန္ခုိးမ်ားအေပၚ ခရစ္ေတာ္၏ ေအာင္ႏုိင္မႈကုိ အေလးထား ေျပာလ်က္ရွိသည္။

ေမးခြန္းမ်ား

(၁) ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ဖ်က္ဆီးရန္ရွာေဖြလ်က္ရွိေသာ ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာရန္သူတစ္ဦး ကြၽႏု္ပ္တုိ႔တြင္ရွိသည္။ ထုိရန္သူမွာ

(က) ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား

(ခ ) ဘုရားသခင္

(ဂ ) စာတန္

(၂) စာတန္၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ

(က) လူမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးရန္

(ခ) ကြၽႏု္ပ္္တုိ႔ဘုရားသခင္ကုိသိရန္ ကူညီေပးရန္

(၃) သခင္ေယ႐ႈသည္ ေအာက္ပါအရာကုိလုပ္ရန္ ဤေလာကသုိ႔ၾကြလာသည္။

(က) ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရန္

(ခ) မာရ္နတ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ ႐ုိက္ခ်ဳိးဖ်က္ဆီးရန္

(၄) ကားတုိင္ေတာ္သည္.....

(က) ခရစ္ေတာ္က စာတန္၏တန္ခုိးေအာက္မွ လူမ်ားကုိကယ္တင္ခဲ့ေသာေနရာျဖစ္သည္။

(ခ) ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အျပစ္မ်ားအတြက္ ခရစ္ေတာ္ပးဆပ္ခဲ့ေသာေနရာျဖစ္သည္။

(ဂ ) အထက္ပါ ႏွစ္ခုစလံုး။

(၅) ေမွာင္မုိက္တန္ခုိးမ်ားအေပၚ ခရစ္ေတာ္၏ေအာင္ႏုိင္မႈသည္.....

(က) ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ ေအာင္ႏုိင္မႈလည္းျဖစ္သည္။

(ခ) ကယ္တင္ျခင္းခံရရန္အတြက္ လုိအပ္သည္။

(၆)  မွား / မွန္ ။

ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ သူ၏ေသျခင္း၊ ျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းတုိ႔၌သာမက စာတန္အေပၚ ေအာင္ႏုိင္ျခင္း၌လည္း ေဝမွ်ခံစားႏုိင္သည္။

(က) မွန္  (ခ)  မွား

(၇) ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ အသစ္ေသာဝိညာဥ္ေရးအရ ရပ္တည္မႈေနရာမွာ အဘယ္နည္း။

(က) ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းခံရၿပီး ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အျပစ္မ်ားအတြက္ ေပးဆပ္ရန္လုံးဝမလုိ ေတာ့ေပ။

(ခ) ေမွာင္မုိက္တန္ခုိး၏အထက္၌ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေနရာခ်ထားျခင္းခံရသည္။

(၈) ''ခရစ္ေတာ္၏ ပလႅင္ေတာ္ကုိ ေဝမွ်ရယူႏုိင္သည္''၏ အဓိပၸာယ္မွာ...

(က) သူ၏အခြင့္အာဏာကုိ ေဝမွ်ရယူႏုိင္သည္။

(ခ) ခရစ္ေတာ္၏ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ျဖစ္လာသည္။

(၉) စာတန္၏ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ရန္အတြက္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏အကာအကြယ္မွာ....

(က) အျပစ္ထပ္မလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။

(ခ) သုိးသငယ္၏ ေသြးေတာ္ျဖစ္သည္။

(၁ဝ) သခင္ေယ႐ႈသည္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ရန္သူထံမွ ေရြးႏုတ္႐ုံမက...

(က) နာခံရန္မလို (NO) ဟူ၍ အျပစ္ကုိေျပာႏုိင္သည္။

(ခ) ထေျမာက္ေအာင္ႏုိင္သူခရစ္ေတာ္သည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အတြင္း၌ေနသည္။

(ဂ) (က) ႏွင့္ (ခ) ႏွစ္ခုလုံး


အန္ဒ႐ူး