တုံ႔ျပန္မႈ ႏွင့္ နာၾကည္းျခင္းReaction and Resentmentယ  Practical Christian Living Course 4 Lesson 17

ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပုဒ္ ။ ။ တရားေတာ္ကို ႏွစ္သက္ေသာသူတို႔၌ ႀကီးစြာေသာၿငိမ္၀ပ္ျခင္းရွိပါ၏။ သူတို႔စိတ္ပ်က္စရာအေၾကာင္းမရွိပါ။ ဆာ ၁၁၉ း ၁၆၅

အျခားသူတဦး၏ ေျပာဆိုမႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈအား ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ျခင္းအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တုံ႔ျပန္မႈဟုေခၚသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေကာင္းေၾကာင္းကို ေျပာပါက၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မည္ျဖစ္သည္။ ေက်နပ္ႏွစ္သက္ျခင္းသည္ တုံ႔ျပန္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မမွန္ေသာအရာတို႔ကို အျခားသူတဦးဦးက ေျပာပါက၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စိတ္ဆိုး ေဒါသထြက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ စိတ္ဆိုး ေဒါသထြက္ျခင္း သည္လည္း တုံ႔ျပန္မႈတခုျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သိပ္ၿပီးဂ႐ုမစိုက္ခဲ့ၾကပါ။ အမွန္မွာ ထိုအရာတို႔သည္ အလြန္ အမင္းအေရးႀကီးေသာအရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဤသင္ခန္းစာတြင္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားက မည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင္း ကို ေလ့လာၾကမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားအား ထိန္းေက်ာင္းေပးမည့္ အသိဥာဏ္မ်ိဳးကိုလည္း ရရွိ ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

.

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တုံ႔ျပန္မႈသည္ ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးသနည္း?

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားက အေရးႀကီးရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းမွာ ဤအရာမ်ားက ေရရွည္ႏွင့္ ထာ၀ရကာလအက်ိဳးဆက္မ်ားကိုေတာင္မွ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေသာ အရာတို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တုံ႔ျပန္မႈေလာက္ အေရးမႀကီးပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဒုကၡ ျဖစ္ေစ ေသာအရာတို႔သည္ အခ်ိန္တန္လွ်င္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားတြင္မူ ထာ၀ရကာလ အက်ိဳးဆက္မ်ား ရွိႏိုင္သည္။

ခရစ္ယာန္တဦးက သူသည္ သူ႔အေဖ၏ မမွ်မတဆက္ဆံမႈကို ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္၌ မည္သို႔ ခံစားခဲ့ရပံုကို ေျပာျပသည္။ သူက ကၽြန္ေတာ္အ႐ိုက္မခံသင့္ဘဲနဲ႔ ၾကာပြတ္နဲ႔ အ႐ိုက္ခံခဲ့ရတယ္။ ဤ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အေဖ့ကို ႏွစ္ ၃၀ ၾကာ နာၾကည္းခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုး၌၊ တစ္ညမွာ ဘုရား သခင္ဟာ ကၽြန္ေတာ္ကို ဤသို႔ေျပာခဲ့တယ္။ ““မင္းရဲ႕နာၾကည္းျခင္းကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ေတာ့။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ မင္းနဲ႔ငါ ကိစၥျပတ္ သြားၿပီ””။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ နာၾကည္းျခင္းကို စြန္႔ပစ္ခဲ့သည္။

ဤအျဖစ္အပ်က္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေသာအရာသည္ ထိုအရာအေပၚတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ တုံ႔ျပန္မႈေလာက္ အေရးမႀကီးေၾကာင္း သမၼာတရားက ေဖာ္ျပထားသည္။ ၾကာပြတ္ႏွင့္အ႐ိုက္ခံခဲ့ရျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ပင္ မမွ်တစြာ မထိုက္တန္ဘဲ အ႐ိုက္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ အ႐ိုက္ခံရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ ေပၚလာေသာခႏၶာပိုင္းနာက်င္မႈသည္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာႏိုင္သည္။ ဤလူ၏ေနာက္ဆံုးေသာ တု႔ံျပန္မႈမွာ                                            အဘယ္နည္း? ႏွစ္ ၃၀ ၾကာ ၊ သူသည္ သူ႔ဖခင္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ပ်က္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ ၃၀ ၾကာ ဘုရား သခင္သည္ ဤလူကို အျပည့္အ၀ အသံုးမျပဳႏိုင္ခဲ့ပါ။ ဘာေၾကာင့္နည္း? အေၾကာင္းမွာ သူ႔စိတ္ႏွလံုးသည္ နာၾကည္းမႈတို႔ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သူ၏တုံ႔ျပန္မႈသည္ ေရရွည္ႏွင့္၊ ထာ၀ရကာလ အက်ိဳးဆက္မ်ားေတာင္မွ ရွိခဲ့သည္။

မွန္ကန္ေသာတုံ႔ျပန္မႈတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာထာ၀ရကာလအက်ိဳးဆက္မ်ားရွိသည္။

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲရွိ ေယာသပ္၏ အျဖစ္အပ်က္သည္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မ်ားစြာ သင္ၾကားေပးႏိုင္သည္။ ေယာသပ္သည္ ယာကုပ္ ၏သား ၁၂ေယာက္တြင္ ဒုတိယအငယ္ဆံုးသားျဖစ္သည္။ သူဖခင္က သူ႔ကိုအထူးတလည္ခ်စ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူ႔အစ္ကိုမ်ားသည္ မနာလို ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

တစ္ေန႔တြင္ ေယာသပ္သည္ ဘုရားသခင္က သူ႔အားေပးခဲ့ေသာ အိပ္မက္အေၾကာင္းကို သူ႔အစ္ကို မ်ားကို ေျပာျပခဲ့သည္။ ““တစ္ေန႔က်လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ဟာ အစ္ကိုတို႔ကို အုပ္စိုးရမည္ျဖစ္ၿပီး အစ္ကိုတို႔က ကၽြန္ေတာ္ကိုျပပ္၀ပ္လ်က္အ႐ိုအေသေပးရမည့္အေၾကာင္းကို ဘုရားသခင္က အိပ္မက္ထဲမွာ ကၽြန္ေတာ့္ကို ျပသခဲ့တယ္။ ဤအျခင္းအရာသည္ သူ႔အစ္ကိုမ်ားအား သာ၍အမ်က္ထြက္ေစခဲ့သည္။ အခြင့္အေရးရေသာ အခါ၊ အစ္ကိုမ်ားသည္ ေယာသပ္အား ကၽြန္အျဖစ္ အီဂ်စ္ျပည္သို႔ ေရာင္းစားခဲ့သည္။ ထိုျပည္၌၊ သူဘက္ က အမွားမလုပ္ဘဲ၊ သူ႔သခင္၏မိန္းမကို ေသြးေဆာင္ ျဖားေယာင္းရန္ႀကိဳးပမ္းသည္ဟု စြပ္စြဲျခင္းကို ခံခဲ့ရ သည္။ ေယာသပ္သည္ သူ မက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အျပစ္အတြက္ ေထာင္ထဲတြင္ ႏွစ္အနည္းငယ္ ေနခဲ့ရသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ပ်က္တာေတာင္မွ၊ ေယာသပ္သည္ မနာၾကည္း၊ မခါးသီးခဲ့ပါ။

အခ်ိန္တန္လွ်င္၊ ဘုရားသခင္သည္ ေယာသပ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္ခဲ့သည္။ ဖာေရာဘုရင္ေအာက္တြင္ ေယာသပ္သည္ အီဂ်စ္ျပည္တျပည္လုံုးအား အုပ္စိုးရေသာမင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ေယာသပ္သည္ ဘုရားသခင္ေပး ေသာ ဥာဏ္ပညာအားျဖင့္ သီးႏွံႂကြယ္၀စြာထြက္ေသာ ၇-ႏွစ္အတြင္း သီးႏွံတို႔ကို သိုေလွာင္ခဲ့သည္။ ထို႔ ေနာက္ ႀကီးစြာေသာငတ္မြတ္ျခင္းေဘးသည္ တကမၻာလုံးတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ ေယာသပ္ ၏ အစ္ကိုမ်ားသည္ သူတို႔အတြက္ႏွင့္ မိသားစုအတြက္ အစားအစာရွာရန္ အီဂ်စ္ျပည္သို႔ ေရာက္လာခဲ့ သည္။ သူတို႔သည္ ေယာသပ္ေရွ႕တြင္ ရပ္ေနၾကေသာ္လည္း ေယာသပ္အား မမွတ္မိခဲ့ပါ။ အီဂ်စ္ျပည္၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္၊ ေယာသပ္သည္ သူ၏အစ္ကိုမ်ားအား ကလဲ့စားေခ်ရန္အတြက္ သူ၏တန္ခိုးအာဏာ ကိုအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ သူက ““အခု၊ ငါ့အစ္ကိုေတြဟာ ငါရွိေစလိုတဲ့ေနရာမွာ ရွိေနၾကၿပီ။ သူတို႔ရဲ႕အျပစ္ ေတြအတြက္ အဖိုးအချပန္ေပးေစမည္။ သူတို႔ရဲ႕အေပၚမွာ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းကိုခံရတယ္ဆိုတဲ့ ငါ့အိပ္မက္ဟာ မွန္ကန္ေၾကာင္းကို သူတို႔အား သိေစမည္။ သူတို႔လုပ္ခဲ့တဲ့အရာမ်ိဳးကို ငါ့အား မလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ အျပစ္ မွလြတ္ေအာင္ မေရွာင္ကြင္းႏိုင္ေၾကာင္း သူတို႔အား ငါျပသမည္။””ဟု ေတြးခ်င္ေတြးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤ သို႔ေသာ ကလဲစားေခ်ရန္အေတြးမ်ိဳးသည္ ေယာသပ္စိတ္ထဲသို႔ မ၀င္လာခဲ့ပါ။ သူက အစ္ကိုမ်ားအား ဤသို႔ ေျပာခဲ့သည္။ ““သင္တို႔ကိုယ္သင္တို႔ ၀မ္းမနည္း၊ အမ်က္မထြက္ပါႏွင့္၊ သင္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္အား ဤေနရာသို႔ေရာင္းစားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္အသက္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ့အားဤေနရာသို႔ ပုိ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္အား ဤေနရာသို႔ ေစလႊတ္သူမွာ ဘုရား သခင္သာျဖစ္သည္။ သင္တို႔ မဟုတ္ပါ။””

ေယာသပ္သည္ ဘုရားသခင္ကို သူ၏တုံျပန္မႈမ်ားအား ခ်ဳပ္ထိန္းေစခဲ့သည္။ သူသည္ အစ္ကိုမ်ား အေပၚတြင္ ၾကင္နာစြာ ေက်းဇူးျပဳခဲ့သည္။ သူသည္ အစ္ကိုမ်ားႏွင့္ သူတုိ႔၏မိသားစုမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ ေပးခဲ့သည္။ ေယာသပ္၏ တုံ႔ျပန္မႈတို႔သည္ မွန္ကန္ၿပီး ထာ၀ရကာလေကာင္းေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ၀အေျခအေနမ်ားအား ကိုင္တြယ္ျခင္း

ေယာသပ္ကဲ့သို႔ အလြန္ခက္ခဲေသာအေျခအေနမ်ိဳးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရင္ဆိုင္ခ်င္မွရင္ဆိုင္ရမည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဆိုး၀ါးစြာ ဆက္ဆံျခင္း အခ်ိဳ႕ကို ခံရႏိုင္သည္။ အျပစ္လုပ္၍ ပုန္ကန္တတ္ေသာ လူသားမ်ားအားျဖင့္ ျပည့္လ်က္ရွိေသာ ဤကမၻာေပၚတြင္ အသက္ရွင္စဥ္အခါတြင္၊ မမွ်မတ ႐ိုင္းပ်စြာ ဆက္ဆံျခင္းကို သင္ခံရေသာအခါ မအံ့ၾသသင့္ေပ။ ဤကဲ့သို႔ ဆက္ဆံခံရမႈသည္  ဤအခ်ိန္တြင္သာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဒုကၡေရာက္ေစႏိုင္ၿပီး၊

68

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ၀အေပၚသို႔ ၾကာရွည္ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား မရွိႏိုင္ပါ။ အေရးႀကီးေသာအရာမွာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ တုံ႔ျပန္မႈသာျဖစ္သည္။ ဤအရာတို႔ သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဘ၀ႏွင့္ အျခားသူတို႔၏ဘ၀ အေပၚသို႔ ၾကာရွည္ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိသည္။

ေအာက္ပါအေျခအေနအခ်ိဳ႕အား ေတြ႕ႀကံဳရေသာအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မွားယြင္းစြာ တုံ႔ျပန္ ေလ့ရွိသည္။ မည္သို႔မွန္ကန္စြာ တုံ႔ျပန္ရမည္ကို ေလ့လာၾကမည္ျဖစ္သည္။ အေျခအေနတစ္ခုစီတိုင္းတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာလူသည္ သူ၏တုံ႔ျပန္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍  ေရြးခ်ယ္ ႏိုင္ ေၾကာင္း ကို သတိျပဳမွတ္ သားပါ။

(၁) ႐ိုင္းျပျခင္း (သို႔) မယဥ္ေက်းမပ်ဴငွာျခင္း

မည္သူကမွ ႐ိုင္းျပစြာႏွင့္ မပ်ဴငွာစြာ ဆက္ဆံျခင္း မခံလိုၾကပါ။ ဤသို႔ဆက္ဆံခံရေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေယဘုယ်တု႔ံျပန္မႈမွာ သူတို႔ျပဳမူသကဲ့သို႔ ျပန္လည္ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာ တုံ႔ျပန္မႈမ်ိဳးသည္ ဘုရားသခင္အား မႏွစ္ၿမိဳ႕ေစပါ။ က်မ္းစာက ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ပ်ဴငွာရမည္ဟု ေျပာ ထားသည္။

ေနစဥ္သတင္းစာႀကီးတစ္ေစာင္၏ အယ္ဒီတာက ဤအေၾကာင္းအရာကို ေျပာျပခဲ့သည္။

တည၌ ကၽြန္ေတာ္သည္ မိတ္ေဆြတဦးႏွင့္အတူ သတင္းစာေရာင္းရာဆိုင္သို႔ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ခဲ့ သည္။ သူသည္ သတင္းစာတေစာင္ကို ၀ယ္ၿပီးေနာက္ သတင္းစာေရာင္းသည့္ ေကာင္ေလးအား ယဥ္ေက်းစြာ ေက်းဇူးတင္စကားဆိုခဲ့သည္။ ေကာင္ေလးသည္ သူ႔ကိုအသိအမွတ္မျပဳ႐ံုမက ေမာ့၍ပင္ မၾကည္ပါ။ ““သုန္မႈန္ေနတဲ့ ေကာင္းေလး””ပဲဟု ကၽြန္ေတာ္က မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ ““သူကညတိုင္းဒီလိုပံုစံ ပါပဲ””ဟု ကၽြန္ေတာ္မိတ္ေဆြက ျပန္ေျပာသည္။ ““ဒါဆို မင္းကသူ႔ကိုဆက္ၿပီး ဘာေၾကာင့္ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ဆက္ဆံေနတာလဲ””ဟု ကၽြန္ေတာ္က ေမးလိုက္သည္။ ““ဘာေၾကာင့္ မဆက္ဆံ ရမွာလဲ။ ငါ့ရဲ႕ျပဳမူလုပ္ ေဆာင္မႈပံုစံကို သူ႔ကဘာေၾကာင့္ အဆံုးအျဖတ္ေပးရမွာလဲ””ဟု မိတ္ေဆြျဖစ္သူက ျပန္ေျပာခဲ့သည္။

(၂) မမွ်တစြာဆက္ဆံခံရျခင္း

လူတိုင္းနီးပါးသည္ မမွ်တစြာဆက္ဆံျခင္းကို တခ်ိန္မဟုတ္တခ်ိန္ခံရသည္။ ဤသို႔ဆက္ဆံခံရ ျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား နာက်င္ စိတ္ပ်က္ ေစသည္။ ခရစ္ယာန္တဦးျဖစ္ျခင္းသည္ အျခားသူတို႔ ကဲ့သို႔ပင္ မမွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရျခင္းအား စိတ္ထိခိုက္ခံစားရျခင္းမ႐ွိ ဟု မဆိုလိုပါ။ သို႔ေသာ္ ခရစ္ယာန္မ်ား အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ တုံ႔ျပန္ မႈပံုစံက မည္သို႔ျဖစ္မည္ကိုမူ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။

အထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး၏ သမီးျဖစ္သူသည္ မမွ်တစြာ ယာယီ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း (အျပစ္ဒဏ္)ကိုခံရသည္။ သူမသည္ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကီးအက်ယ္ ဂယယ္ထေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါ သည္။ (သို႔) နာၾကည္းျခင္းအား သူမ၏ႏွလံုးသား၌ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤအရာ ၂ခု လံုးအား သူမ မလုပ္ခဲ့ပါ။ သူမသည္ ဤကိစၥကို ႐ိုးရွင္းစြာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ““အိုး၊ ယာယီထိန္းသိမ္းျခင္းကို ခံသင့္တဲ့ ကိစၥအေတာ္ မ်ားမ်ား အရင္က ကၽြန္မလုပ္ခဲ့ေပမယ့္ အထိန္းအသိမ္းမခံခဲ့ရပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥက ဒီေလာက္ႀကီးမဆိုးပါဘူး””ဟု ေျပာခဲ့သည္။

ဤေကာင္မေလးကဲ့သို႔ မမွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရျခင္းအား ေကာင္းမြန္စြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေသာ ခရစ္ယာန္သည္ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ခရစ္ယာန္တဦး ျဖစ္သည္။

(၃) မာနကို ထိခိုက္ျခင္း

သင္၏မာနကို ထိခိုက္ေစေသာအရာတခုခုကို အျခားသူတဦးက ေျပာေသာအခါ ၊ သင္သည္ ေဒါသတႀကီး တု႔ံျပန္ႏိုင္သည္။ သင္သည္ ထိုနာက်င္မႈႏွင့္ နာၾကည္းျခင္းအား သင့္ဘ၀တေလွ်ာက္လံုး သင့္ရင္ထဲတြင္ မ်ိဳသိပ္ထားႏိုင္သည္။ ႀကီးမားေသာ ႏွလံုးသားျဖင့္ သင္သည္ ဤသို႔ေျပာႏိုင္လွ်င္ မည္မွ် ပိုေကာင္းလိမ့္မည္နည္း? ““သူမေျပာသည့္အရာက ကၽြႏ္ုပ္၏မာနကို ထိခိုက္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူမဟာ ဒီထက္ပုိၿပီး ဆိုးဆိုးရြားရြား ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္ဟာ မိမိကိုယ္ကို သိသလိုမ်ိဳး သူမဟာ ကၽြႏ္ုပ္အား သိခဲ့မယ္ဆိုရင္၊ ဒီထက္ဆယ္ဆေလာက္ပိုၿပီး ဆိုးဆိုးရြားရြား ေျပာတာေတာင္ အမွန္ကို ေျပာေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။””

(၄) တိုက္ခိုက္ထိပါးျခင္းမ်ား

အျခားသူတဦးက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚတြင္ တိုက္ခိုက္ထိပါးျခင္း အျပစ္က်ဴးလြန္ေသာအခါ၊ ေဒါသထြက္ရန္ႏွင့္ မွားယြင္းစြာ တု႔ံျပန္မိရန္မွာ အလြန္ပင္ လြယ္ကူသည္။ သို႔ေသာ္ စိုက္သည့္အတိုင္း ရိတ္ရမည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို သတိ ရသင့္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က အျခားသူတို႔အား ဆက္ဆံသည့္ ပံုစံအတိုင္း၊ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ျပဳမူ ဆက္ဆံလိမ့္မည္။ အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျခားသူမ်ားအေပၚတြင္ ၾကင္နာ၍ ခြင့္လႊတ္ေပးပါက၊ ဘုရားသခင္ကလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚတြင္ ေက်းဇူးေတာ္ႂကြယ္၀စြာျဖင့္ ခြင့္လႊတ္ေပးလိမ့္မည္။ အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျခာသူတို႔အေပၚတြင္ မာေက်ာခက္ထန္၍ ခြင့္မလႊတ္ေပးလိုပါက၊ ဘုရားသခင္ကလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ တင္းၾကပ္စြာ ျပဳမူလိမ့္မည္။ ေယ႐ႈက သင္တုိ႔သည္ သူတပါးတို႔၏ အျပစ္ကိုလႊတ္လွ်င္၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာသင္တို႔အဘသည္ သင္တို႔၏အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္ မူမည္။ သင္တို႔သည္ သူတပါးတို႔၏အျပစ္ကို မလႊတ္လွ်င္၊ သင္တို႔အဘသည္ သင္တို႔၏အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မမူ”” ဟု ဆိုသည္။ မသဲ ၆ း ၁၄-၁၅

တစ္ခါ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Oglethorpe က John Wesley အား ဤသို႔ မာန္ပါပါေျပာခဲ့သည္။ ““ငါ ကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ခြင့္မလႊတ္ေပး တတ္ဘူး”” ထိုအခါ John Wesley က ““ဒါဆို ခင္ဗ်ား ဘယ္ေတာ့မွ အျပစ္ မလုပ္မိဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္””ဟု ျပန္ေျပာခဲ့သည္။

(၅) အျခားသူတဦး၏ ““ရက္ရက္စက္စက္ ႀကိမ္းျခင္း”” ကိုခံရျခင္း

အျခားသူတဦးက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒါသထြက္ဖြယ္ ႐ိုင္းစိုင္းေသာ မွတ္ခ်က္တို႔ကို ခ်ပါ က၊ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကလည္း ထိုသူကဲ့သို႔ပင္ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္လိုၾကသည္။ ဤသို႔လုပ္ျခင္းသည္ အေျခအေန ဆိုးတစ္ခုအား ပို၍ဆိုးေစသည္။ အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီး ႏူးညံ့ေသာအေျဖ မ်ိဳးအားျဖင့္ ဤအေျခအေနကို ကုိုင္တြယ္ပါက မ်ားစြာပိုေကာင္းမည္ျဖစ္သည္။

စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္ အေျခအေနတို႔သည္ အလြန္ပင္ တင္းမာလာသျဖင့္၊ မိန္းမတဦး သည္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဦးေဆာင္သူအား ””ကၽြန္မရွင္နဲ႔ သေဘာလံုး၀မတူဘူးဆိုတာကို ရွင့္ကိုသိေစခ်င္ တယ္””ဟု ေဒါသတႀကီး ေျပာခဲ့သည္။ ထိုအခါ ဦးေဆာင္သူသည္ မိန္းမဘက္သို႔လွည့္ၿပီး ေခတၱမွ် သူကို ၾကည့္ကာ ““ကၽြန္ေတာ္လည္း သင့္ကို ႏွစ္သက္ပါတယ္””ဟု အၿပံဳးေလးျဖင့္ ျပန္ေျပာခဲ့သည္။ သူသည္ မိမိ ကိုယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ တင္းမာမႈသည္ ေျပလည္သြားခဲ့ၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ အေျခ အေနသို႔ ျပန္ေရာက္သြားခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးေနာက္ သူတို႔ႏွစ္ဦးသည္ အတူတူထြက္ခ်ိန္တြင္ သူမက သူ႔ဘက္သို႔လွည့္ကာ ““ကၽြန္မလည္း ရွင့္ကို ႏွစ္သက္ပါတယ္””ဟု အျပံဳးေလးျဖင့္ ေျပာခဲ့သည္။ ဤလူ သည္ မည္မွ် ဥာဏ္ပညာရွိလိုက္သနည္း။ ၿပီးေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း ““ရက္ရက္စက္စက္ ႀကိမ္းျခင္း””ကို ခံရေသာအခါ ဤကဲ့သို႔ မိမိကိုယ္ကို ခ်ဳပ္ထိန္းႏိုင္ပါက၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း မည္မွ်ဥာဏ္ပညာရွိလိုက္မည္နည္း။ က်မ္းစာက ““ျဖည္းညႇင္းေသာစကားသည္ စိတ္ကိုေျဖတတ္၏။ ၾကမ္းတမ္းေသာစကားမူကား၊ အမ်က္ကို ႏိႈးေဆာ္တတ္၏””ဟုဆိုသည္။ သု ၁၅ း ၁

69

(၆) ေ၀ဖန္ျခင္း

ေ၀ဖန္ျခင္းမ်ားသည္ တခါတရံမွန္ေသာ္လည္း တခါတရံ မမွန္ပါ။ အကယ္၍ ေ၀ဖန္ျခင္းသည္ မွန္ကန္ပါက၊ ဤေ၀ဖန္ခံရျခင္းမွ သင္ခန္းစာတခုခုကို သင္ယူသင့္သည္။ အကယ္၍ မမွန္ကန္ပါက၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဤအရာက အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစရန္ ခြင့္မျပဳသင့္ေပ။ ဘုရားသခင္က ဤကိစၥအား ကိုင္တြယ္မွာကို သိရွိလ်က္၊ ဘုရားသခင္ထံသို႔ ေပးအပ္လိုက္ပါ။

ပညာရွိတဦးက ““သင္ဘက္ကသာမွန္ပါက သင္သည္ သင္၏အမ်က္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မွာေသခ်ာသည္။ သို႔ေသာ္ သင္ဘက္က မွားပါက၊ သင္၏အမ်က္မထြက္ေစရန္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္””ဟု ဆိုခဲ့သည္။

(၇) အမွားမ်ား

လူတိုင္းသည္ အမွားတခုခုကို တခ်ိန္မဟုတ္တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ မၾကာခဏပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပစ္မွ ဆင္ေျခေပး၍ ေရွာင္ထြက္ေလ့ရွိၾကၿပီး အျခားသူတဦးအေပၚသို႔လည္း အျပစ္ပံုခ် ေလ့ရွိၾကသည္။ အမွားတခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မွားယြင္းစြာ တုံ႔ျပန္လိုက္မႈသည္ ဆိုးေသာ အေျခအေနတခုအား မ်ားစြာသာ၍ ဆိုးေစသည္။ အျခားတဖက္၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ အမွားမ်ားကို ၀န္ခံၿပီး မွန္ကန္စြာ ေတာင္းပန္ပါက ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အမွားမ်ားကိုပင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

University of Edinburgh တကၠသိုလ္၏ ပါေမာကၡ ျဖစ္သူ Stuart Blackie သည္ အတန္းတတန္းအား ၾကားနာေနစဥ္ အတန္းသားတဦး သည္ မွားေသာလက္ျဖင့္ သူ စာအုပ္ကို ေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုေက်ာင္းသားက ရွင္းျပရန္ လုပ္စဥ္တြင္ ဘလက္ကီက ““မင္းစာအုပ္ကို ညာလက္နဲ႔ကိုင္ၿပီး ထိုင္ေတာ့””ဟု ေအာ္ေငါက္ လိုက္သည္။

ထိုအခါ ေက်ာင္းသားက သူ၏ညာလက္ကို ေထာင္ျပလိုက္သည္။ သူညာလက္သည္ လက္ေကာက္၀တ္မွစ၍ ျပတ္ေနသည္။ ဤ ပါေမာကၡႀကီးသည္ ေခတၱၿငိမ္သက္ေတြေ၀သြားၿပီးေနာက္ သူ႔မ်က္လံုးမွ မ်က္ရည္မ်ားစီးက်လ်က္ ေက်ာင္းသားထံသို႔သြားၿပီး ““မင္းလက္ ဒီလိုျဖစ္ေနတာ ငါ လံုး၀ မသိခဲ့ဘူး။ ငါ့ကိုခြင့္လႊတ္ေပးပါလား?ဟု ေမးခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားေလး၏ ေျပာင္းလဲျခင္းအားျဖင့္ ဤကိစၥသည္ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။

ဤျဖစ္အပ်က္ကို က်မ္းစာညီလာခံတစ္ခုတြင္ ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲၿပီးေနာက္ လူတဦးသည္ ေရွ႕ထြက္လာၿပီး သူ႔ညာလက္ကို ေျမႇာက္ျပခဲ့သည္။ လက္ေကာက္၀တ္မွာ ျပတ္ေနသည္။ သူက ““ကၽြန္ေတာ္ကို ပါေမာကၡ ဘလက္ကီက ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ ပို႔ေပးခဲ့ပါတယ္။ အကယ္၍ သူသာ ကၽြန္ေတာ့္ကိုဖတ္ၿပီး သူ႔အမွားကို အမွန္ျပင္ဖို႔ မၾကိဳးစားခဲ့ဘူးဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ့ကို ခရစ္ေတာ္ဆီ ပို႔ေပးႏိုင္ မွာ မဟုတ္ပါဘူး””ဟု ေျပာခဲ့သည္။

ဤလက္ေတြ႕ဘ၀အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွ သင္ယူရမည့္ သင္ခန္းစာမွာ ““အမ်က္ေဒါသက ကၽြႏ္ုပ္၏ တခုတည္းေသာ တုံ႔ျပန္မႈျဖစ္ရမည့္ အေျခအေနမ်ိဳးအတြင္းသို႔ မက်ေရာက္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အမ်က္ထြက္ ရန္ မလိုအပ္ပါ။ အျခားသူတို႔က ကၽြႏ္ုပ္စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ေစမည့္အရာတို႔ကို ေျပာလုပ္ၾကေသာ္လည္း မည္သူ ကမွ ကၽြႏ္ုပ္၏အမ်က္ကိုထြက္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ပါက၊ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေရြးခ်ယ္မႈေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ သည္းခံျခင္း၊ ဟာသဥာဏ္၊ ၾကင္နာ ျခင္း (သို႔) အျခားပံုစံတမ်ိဳးမ်ိဳးအားျဖင့္ ျပန္လည္တု႔ံျပန္ႏိုင္သည္။

မွားယြင္းေသာတုံ႔ျပန္မႈမ်ားအား ဆက္လက္ဖက္တြယ္ေနျခင္းအား သတိျပဳပါ။

မွားယြင္းေသာတုံ႔ျပန္မႈမ်ားအား ဆက္လက္ဖက္တြယ္ေနျခင္းသည္ ပို၍နက္႐ိႈင္းေသာ ျပသနာမ်ား အား ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ မွားယြင္းေသာ တုံ႔ျပန္မႈတခုအား ဖက္တြယ္ထားပါက ထိုအရာသည္ နာၾကည္းမႈတခုျဖစ္လာသည္။ နာၾကည္းျခင္းအား ၾကာရွည္စြာ ထိန္းသိမ္း ထားေသာအခါ ဤအရာ သည္ ခါးသီးျခင္းျဖစ္လာသည္။ နာၾကည္းျခင္းႏွင့္ ခါးသီးျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔၏ဘ၀တြင္ နာၾကည္းျခင္းႏွင့္ ခါးသီးျခင္းက ေျခကုပ္မရေအာင္ တားဆီးႏိုင္ရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္အရာအခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာၾကပါစို႔။

  • · တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း

ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဖတ္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ မိတ္သဟာယဖြဲ႔သင့္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္း၌ တည္ၿမဲေနေသာအခါ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား စိတ္ဆိုး ေဒါသထြက္ေစမည့္အရာတို႔ကို ေက်ာ္ၾကည့္ (လ်စ္လ်ဴ႐ႈ) ႏိုင္စြမ္း ရွိၾကသည္။ က်မ္းစာက ““တရားေတာ္ကို ႏွစ္သက္ေသာသူတို႔၌ ႀကီးစြာေသာ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိပါ၏။ သူတို႔ စိတ္ပ်က္စရာ အေၾကာင္း မရွိပါ””ဟု ဆိုသည္။ ဆာ ၁၁၉ း ၁၆၅

မိမိတို႔၏ အမ်က္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီး ျပစ္မွားမႈမ်ားအား လ်စ္လ်ဴ႐ႈႏိုင္ျခင္းသည္ ခ်ီးမြမ္းထိုက္ေသာ အရည္အေသြးပင္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““သမၼာသတိရွိေသာသူသည္ မိမိအမ်က္ေဒါသကို ခ်ဳပ္တည္း တတ္၏။ သူတပါးျပစ္မွားျခင္းကို သည္းခံေသာသူသည္လည္း ဘုန္းအသေရရွိ၏””ဟု ဆိုသည္။               သု ၁၉ း ၁၁

  • · နားလည္မႈမွားျခင္းမ်ားအား အလ်င္အျမန္မွန္ေစပါ။

စာတန္၏လက္နက္မ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ား တေယာက္ကိုတေယာက္ နားလည္မႈမွားေစရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ လိမ္ညာျခင္းႏွင့္ မွားယြင္းျခင္းတို႔အား အေျခ အေနတခုအတြင္းသို႔ ထိုးသြင္းေလ့ရွိသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ လူမ်ားစြာသည္ အျခားသူမ်ားက အျပစ္          မက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ္လည္း သူတို႔တြင္ အျပစ္ရွိသည္ဟုထ င္ကာ ရန္လုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။

က်မ္းစာက ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျခားယံုၾကည္သူတဦးဦးႏွင့္ နားလည္မႈလြဲပါက၊ ထိုသူထံသို႔သြား၍ လြဲေနေသာအရာကို ျပန္တည့္မတ္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ ထပ္ခါတလဲလဲ ေျပာထားသည္။ အကယ္၍သာ ဘုရား သခင္၏သားသမီးမ်ားသည္ ဤအခ်က္ကို နာခံပါက၊ သူတို႔ၾကားထဲရွိ ျပသနာ မ်ားစြာ တို႔သည္ ေျပလည္ သြားႏိုင္ပါသည္။

သာသနာျပဳေခါင္းေဆာင္တဦးသည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတႏိုင္ငံ၌ သာသနာျပဳမ်ား ညီလာခံတခုကို ဦးစီး က်င္းပခဲ့သည္။ တစ္ေန႔တြင္ သာသနာျပဳတဦးသည္ သူ႔ထံသို႔လာၿပီး ““ဒီညီလာခံမွာရွိတဲ့ သာသနာျပဳတဦး က ကၽြန္ေတာ့္ကို မေက်မနပ္ျဖစ္ေနေပမယ့္ သူဘာေၾကာင့္ မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနလဲဆိုတာကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မသိပါဘူး”” ဟုေျပာခဲ့သည္။ မၾကာမီအခ်ိန္တြင္ အျခားသာသနာျပဳကလည္း ေခါင္းေဆာင္ထံသို႔လာ၍ ပထမသာသနာျပဳေျပာခဲ့ေသာစကားအတိုင္းပင္ ေျပာခဲ့သည္။ အမွန္စင္စစ္၊ ထိုသူႏွစ္ဦးလံုးက တေယာက္ ကိုတေယာက္ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကသည္ဟု ထင္ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးလံုး မွားယြင္းခဲ့သည္။ အမွန္မွာ သူတို႔ႏွစ္ဦးၾကားထဲတြင္ တေယာက္ကိုတေယာက္ မေက်နပ္စရာ ဘာအေၾကာင္းမွ မရွိေပ။ စာတန္က ဤအေတြးမ်ိဳးကို သူတို႔စိတ္ထဲသို႔ ထည့္ခဲ့ၿပီး သူတို႔ကလည္း ထိုအေတြးကို လက္ခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ အလိမ္ ညာမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

  • · မွားယြင္းေသာသေဘာထားမ်ားအား လ်င္ျမန္စြာ ျငင္းပယ္ပါ။

တခါတရံ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနတခု၌ မိမိတို႔၏ ခ်က္ျခင္းလက္ငင္း တုံ႔ျပန္မႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိၾကပါ။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မွားယြင္းေသာ တုံ႔ျပန္မႈတခုအား နာၾကည္ျခင္းတခု မျဖစ္လာေအာင္ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မွားယြင္းေသာ တုံ႔ျပန္မႈ တခုအား ျငင္းပယ္ရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။


70

ခရစ္ယာန္ဆရာမတစ္ဦးသည္ လမ္းေလွ်ာက္ေနစဥ္တြင္ သူမအား ခါးသီးေစႏိုင္သည့္အရာတစ္ခု ကို လုပ္ခဲ့ေသာသူ႔လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ဆရာမအေၾကာင္းကို ေတြးမိခဲ့သည္။ ႐ုတ္တရက္ သူမသည္ လမ္းေလွ်ာက္တာကို ရပ္လိုက္ၿပီး ““ကၽြန္မရဲ႕နာၾကည္းျခင္းကို ျငင္းပယ္မယ္။ နာၾကည္းျခင္းကို ဘယ္ေတာ့မွ ရင္၀ယ္မပိုက္ထားဘူး””ဟုဆိုခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာၿပီးေနာက္ သူမက ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ““အဲ့ဒီတုန္းက ကၽြန္မဟာ ဘာေၾကာင့္ နာၾကည္းခဲ့လဲဆိုတာ လံုး၀မမွတ္မိဘူး””ဟု ေျပာေလ့ ရွိသည္။ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ““အမ်က္ထြက္ရာတြင္ အျပစ္မရွိေစႏွင့္။ အမ်က္မေျပဘဲ ေနမ၀င္ေစႏွင့္””ဟု ဆိုသည္။ ဧ ၄ း ၂၆-၂၇

ဤေနရာ၌ ဘုရားသခင္ ေျပာလိုသည္မွာ မွားယြင္းေသာ သေဘာထားမ်ားအား မဖက္တြယ္ထား ႏွင့္ဟု ေျပာလိုျခင္းျဖစ္သည္။

  • · အျခားလူအတြက္ဆုေတာင္းပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျခားသူတဦးဦးအေပၚတြင္ မွားယြင္းေသာသေဘာထားမ်ား ရွိေနသည္ဟု မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္မဆုိ ခံစားမိပါက၊ ထုိသူ အတြက္ စတင္၍ဆုေတာင္းေပးသင့္သည္။ ထုိလူက သင့္ကုိ ဆုိး၀ါးစြာဆက္ဆံလွ်င္ေတာင္မွ ထုိလူအတြက္ ေန႔စဥ္ဆုေတာင္းေပးပါ။ နာၾကည္းျခင္း သည္ သင့္စိတ္ ႏွလုံးထဲသုိ႔ မ၀င္လာရန္အတြက္ သင့္အတြက္လည္းဆုေတာင္းပါ။ ေယ႐ႈက ““သင္တုိ႔ကုိ ေႏွာင့္ယွက္ ညႇင္းဆဲေသာသူတုိ႔အဖုိ႔၊ ဘုရားသခင္ကုိ ဆုေတာင္းၾကေလာ့။””ဟု ဆုိသည္။ မႆဲ ၅း၄၄

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏တုံ႔ျပန္မႈမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈ႔ေအာက္တြင္သာရွိရမည္။

အျပင္ဘက္ပုိင္းမွ လႈံ႕ေဆာ္မႈ႔တစ္ခုခုက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မည္သုိ႔တုံ႔ျပန္ၾကမည္ကုိ အဆုံးအျဖတ္မေပးပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြင္း၌ ထိန္းခ်ဳပ္ေနေသာအရာ က အဆုံးအျဖတ္ေပးသည္။ အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ဇာတိစိတ္က အုပ္စုိးေနပါက၊ ဇာတိစိတ္က ေစခုိင္းသည့္အတုိင္း တုံ႔ျပန္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ခရစ္ေတာ္က အုပ္စုိးေနလွ်င္မူ၊ သူ႔အသက္တာကဲ့သုိ႔ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ားအေနျဖင့္၊ မိမိႏွစ္သက္သလုိ တုံ႔ျပန္ႏုိင္ေသာ လြတ္လပ္မႈ႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တြင္မရွိပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈ႔ေအာက္တြင္ ရွိရမည္။ ဘုရားသခင္က ခရစ္ယာန္မ်ားအား မည္သို႔တုံ႔ျပန္ရမည္ကုိ တိက်စြာ အမိန္႔ေပးထား သည္။ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ““သူတပါး၌ အဘယ္သူမွ်ရန္တုံ႔မမူျခင္းငွာ၊ သတိျပဳ၍၊ အခ်င္းခ်င္း တုိ႔၌၄င္း၊ ခပ္သိမ္းေသာသူတုိ႔၌၄င္း၊ ကာလ အစဥ္ႀကိဳးစား၍ ေက်းဇူးကုိျပဳၾကေလာ့။””ဟုဆုိသည္။            ၁သက္ ၅း၁၅

ဤက်မ္းပုဒ္က ဆုိလုိသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အျခားသူမ်ားအား လက္စားေခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည့္ အစား ဆုိး၀ါးစြာ ဆက္ဆံခံရျခင္းကုိ သည္းခံျခင္းရွိစြာ ခံယူၾကရန္ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈကုိယ္တုိင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ ပုံသက္ေသျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““...ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတုိ႔ အတြက္ခံေတာ္မူသည္ ျဖစ္၍၊ ေျခေတာ္ရာကုိ ေလွ်ာက္လုိက္ေစျခင္းငွာ ပုံသက္ေသကုိ ထားေတာ္မူၿပီ။ ထုိသခင္သည္ ဒုစ႐ုိက္ကုိ မျပဳ၊ ႏႈတ္ေတာ္၌လည္း မုသာကုိမေတြ႕။ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းကုိ ခံရေသာအခါ၊ ျပန္၍မကဲ့ရဲ႕။ အေသခံရေသာအခါ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းကုိမျပဳ။ တရားသျဖင့္ စီရင္ေတာ္မူေသာသူ၌ ကုိယ္ကုိကုိယ္အပ္ေတာ္မူ၏။”” ဟုဆုိသည္။ ၁ေပ ၂း၂၁-၂၃

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏တုံ႔ျပန္မႈ႔မ်ားတြင္ ထာ၀ရကာလအက်ဳိးဆက္မ်ားရွိသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား၏ အေရးႀကီးမႈ႔ကုိ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားသိေစလုိသည္။ အိႏ္ၵိယကုိ သာသနာျပဳခဲ့သူ Miss Amy Carmichael က တစ္ခါတြင္ ဤသုိ႔ေျပာခဲ့သည္။ ““အေျခအေနတခု၏ အေရးႀကီးမႈ႔သည္ ထုိအေျခအေနေပၚတြင္ မမူတည္ပါ။ ထုိအေျခအေနအေပၚတြင္ တုံ႔ျပန္လုိက္ေသာ ကၽြႏု္ပ္ တုိ႔၏ တုံ႔ျပန္မႈ႔အေပၚတြင္သာ မူတည္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သာ ခက္ခဲသည့္အခိ်န္မ်ားတြင္ နာၾကည္းျခင္းမွ ကင္းေ၀းစြာ၊ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္စြာ အတြင္းပိုင္း၌ ခ်ိဳသာမႈတို႔ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္စြာျဖင့္  အသက္ရွင္ႏိုင္ျခင္း သည္သာ အေရးအႀကီးဆံုးအရာျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တု႔ိအား စိတ္ပ်က္၀မ္းနည္း ေစေသာ အရာမ်ားသည္ ေရြ႕ လ်ားေက်ာ္လြန္သြားေသာ ေလကဲ့သို႔ မၾကာမီ ေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ေလတိုက္ေနစဥ္ အတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပဳမူ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ထာ၀ရကာလအက်ိဳးဆက္မ်ားရွိသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေသာအရာတို႔သည္ သိပ္အေရးမႀကီးပါ။ အမွန္တကယ္ အေရးႀကီးေသာ အရာမွာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေသာ အရာ တို႔အေပၚတြင္ တုံ႔ျပန္လုိက္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တုံ႔ျပန္မႈ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားတြင္ ထာ၀ရကာလ အက်ိဳးဆက္မ်ား ရွိသည္ကို ဘုရားသခင္ က ကၽြႏ္ုပ္ တို႔အား ျမင္ေစႏိုင္ၾကပါေစ။

ရွာေဖြေတြ႕ရွိရေသာအဖိုးထိုက္ရတနာ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဒုကၡျဖစ္ေစေသာအရာမ်ားသည္ မၾကာခင္ ေရြ႕လ်ားေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တုံ႔ျပန္မႈမ်ားတြင္ ထာ၀ရကာလ အက်ိဳးဆက္မ်ားရွိသည္။

ေမးခြန္းမ်ား

မွန္/မွား

(၁)           ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေသာအရာတို႔အေပၚတြင္ တုံ႔ျပန္လိုက္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တုံ႔ျပန္မႈသည္ အေရးမႀကီးပါ။

(၂)           ကၽြႏ္ုပ္တို႔က အျခားသူတို႔အား ျပဳမူဆက္ဆံသည့္ ပံုစံအတိုင္း ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ျပဳမူ ဆက္ဆံလိမ့္မည္။

(၃)           မွားယြင္းစြာ တုံံ႔ျပန္မႈမ်ား၏ ႀကီးမားေသာအႏၲရာယ္မွာ ဤတုံ႔ျပန္မႈမ်ားသည္ နက္႐ိႈင္းေသာ ျပသနာမ်ားျဖစ္လာသည့္အထိ ဖက္တြယ္ ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

(၄)           နာၾကည္းျခင္းႏွင့္ ခါးသီးျခင္းတို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ၀တြင္ ေျခကုပ္မရေစရန္အတြက္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သည္ မွားယြင္းေသာသေဘာထားမ်ားအား အလ်င္အျမန္ ျငင္းပယ္စြန္႔ပစ္ရမည္။

(၅)           အျပင္ဘက္ပိုင္း လႈံ႔ေဆာ္မႈတစ္ခုခုက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မည္သို႔တံု႔ျပန္ၾကမည္ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးသည္။

(၆)           အကယ္၍ ဇာတိစိတ္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အုပ္စိုးေနပါက၊ ဇာတိစိတ္က ေစခိုင္းသည့္အတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔တုံ႔ျပန္လိမ့္မည္။

(၇)           ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တုံ႔ျပန္မႈမ်ားတြင္ ေရရွည္ႏွင့္ တခါတရံထာ၀ရကာလအက်ိဳးဆက္မ်ားရွိသည္။

(၈)           တစံုတဦးက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒါသထြက္ဖြယ္ ႐ိုင္းျပေသာမွတ္ခ်က္တို႔ကို ခ်ပါက၊ ႏူးညံ့ေသာအေျဖအားျဖင့္ ျပန္လည္ တံု႔ျပန္ျခင္း သည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

(၉)           အမ်က္ေဒါသကသာ ကၽြႏ္ုပ္၏တခုတည္းေသာ တုံ႔ျပန္မႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အေျခအေနအခ်ိဳ႕ရွိသည္။

(၁၀)ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အမ်က္ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ၿပီး ျပစ္မွားမႈမ်ားအား လ်စ္လ်ဴ႐ႈႏိုင္ျခင္းသည္ ခ်ီးမြမ္းထိုက္ ေသာအရည္အေသြးမ်ားျဖစ္သည္။

ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)