ဘုရားအလိုေတာ္အတိုင္း ကိုးကြယ္ၾကသူမ်ား - အန္ဒရူး

အန္ဒရူး   သင္ခန္းစာ (၃)

ဘုရားအလိုေတာ္အတိုင္း ကိုးကြယ္ေသာသူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏အလိုကို အဓိက မထားၾကေခ်။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို ရွာေဖြၾကသည္။

အာေဗလ

အာေဗလသည္ ဘုရားအလိုေတာ္အတိုင္း ကိုးကြယ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူ၏ ပူေဇာ္ သကၠာကို ဘုရားသခင္က လက္ခံခဲ့သည္။ ေဟၿဗဲ ၁၁း၄ ၌ အာေဗလသည္ ကာဣန ပူေဇာ္ေသာ ယဇ္ထက္သာ၍ ျမတ္ေသာယဇ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္အား ပူေဇာ္၏။ ထိုသို႔ေသာ ယဇ္ကို ပူေဇာ္၍ မိမိေျဖာင့္မတ္သည္ဟု သက္ေသခံေတာ္မူျခင္းကို ရေလ၏။ အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား သူလွဴေသာ အလွဴကို ဘုရားသခင္သည္ လက္ခံေတာ္မူ ၏။ သို႔ျဖစ္၍ အာေဗလ ေသလြန္ေသာလည္း ယခုပင္ တရားေဟာေသး၏- ဟု ေရးထားသည္။ အာေဗလသည္ အစ္ကို၏ မနာလိုမႈေၾကာင့္ အသတ္ခံခဲ့ရေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္အတိုင္း ပူေဇာ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ေကာင္းကင္၌ အစဥ္ ထာ၀ရ ေေနရေသာေၾကာင့္ အသက္ရွင္ရက်ိဳး၊ ကိုးကြယ္ရက်ိဳးနပ္သည္။ ေလာက၌ အသက္ တာရွည္၍ ငရဲေရာက္သည္ထက္ အသက္တိုေတာင္းေသာ္လည္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ၌ ထာ၀ရ ေနရျခင္းသည္ ႏိွဳင္းဆ၍ မရေလာက္ေအာင္ တန္ဖိုးႀကီးသည္။

.

 

 

ဧေနာက္

ဘုရားအလိုေတာ္ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕ေသာသူ ဧေနာက္အေၾကာင္းကို က်မ္းစာထဲ၌ ဤသို႔ေတြ႕ရသည္။ ဧေနာက္သည္ အသက္ေျခာက္ဆယ္ငါးႏွစ္ရွိေသာ္ သား မသုရွလကို ျမင္ ေလ၏။ မသုရွလ ဘြားျမင္ေသာေနာက္ ဧေနာက္သည္ အႏွစ္သံုးရာပတ္လံုး ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူ သြားလာ၍ သားသမီးမ်ားကို ျမင္ေလ၏။ ဧေနာက္ အသက္ႏွစ္ေပါင္း သံုးရာေျခာက္ ဆယ္ ငါးႏွစ္တည္း။ ဧေနာက္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ သြားလာ၏။ ေနာက္တစ္ဖန္ သူ သည္ မရွိ။ အေၾကာင္းမူကား ဘုရားသခင္ သိမ္းယူေတာ္မူေသာေၾကာင့္တည္း။

(က ၅း၂၁-၂၅) ေဟၿဗဲ ေရးေသာသူကလည္း သူ႔အေၾကာင္းကို ဤသို႔ ေရးသားခဲ့ သည္။ ဧေနာက္သည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေသျခင္းႏွင့္လြတ္၍ ဘ၀ေျပာင္းရ၏။ ဘုရား သခင္သည္ သူ႔ကို ဘ၀ေျပာင္းေစေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သူသည္ ေနာက္တစ္ဖန္ မေပၚမရွိ။ သူ သည္ ဘ၀မေျပာင္းမီ ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕ေသာသူ ျဖစ္သည္ဟု သက္ေသခံျခင္း ကို ရေလ၏။ (ေဟ ၁၁း၅) ဧေနာက္သည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္အတိုင္း ကိုးကြယ္ေသာ သူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခ်ီေဆာင္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ဧေနာက္ႏွင့္ သြားလာျခင္း ကို အလြန္ေပ်ာ္ေမြ႕ေသာေၾကာင့္ သူ႔ကို ေလာက၌ မထားေတာ့ဘဲ ေကာင္းကင္သို႔ ေစာေစာ ေခၚသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္အတူ သြားလာပါသလား။

ေနာဧ

ေနာဧေခတ္က လူမ်ားသည္ အလြန္ဆိုးသြမ္းေၾကာင္း က်မ္းစာ၌ ဤသို႔ေတြ႕ရသည္။ ေျမႀကီးေပၚမွာ လူအျပစ္ႀကီး၍ သူ၏စိတ္ႏွလံုး အၾကံအစည္ရွိသမွ်တို႔သည္ အစဥ္မျပတ္ ဆိုးညစ္ျခင္းသက္သက္ ရွိေၾကာင္းကို ဘုရားသခင္ သိျမင္ေတာ္မူလွ်င္- (က ၆း၅)။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က သူတို႔ကို ဖ်က္ဆီးဖို႔ရည္ရြယ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာဧသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၊ မိမိအမ်ိဳး၌ စံုလင္ေသာသူ ျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ သြားလာ၏။ (က ၆း၉) ေနာဧသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ သြားလာသည္ဟု ဆိုေသာေၾကာင့္ ဘုရား၏အလို ေတာ္အတိုင္း အသက္ရွင္ေသာသူ၊ ဘုရားသခင္ကို မွန္ကန္စြာ ကိုးကြယ္ေသာသူ ျဖစ္သည္။ ေနာဧသည္ မျမင္ေသးေသာ အမႈအရာတို႔ကို ေဖာ္ျပေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ခံယူၿပီးမွ ယံုၾကည္ ျခင္းအားျဖင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ေသာစိတ္ ရွိ၍၊ မိမိ အိမ္သူအိမ္သားတို႔ကို ကယ္တင္ျခင္းငွာ သေဘၤာ ကို တည္ေလ၏။ ထို႔သို႔ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေလာကီသားတို႔ကို အျပစ္တင္၍ ယံုၾကည္ျခင္း ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုလည္း အေမြခံရ၏။ (ေဟ ၁၁း၇)

အာျဗာဟံ

အာျဗာဟံသည္ ရုပ္တုကိုးကြယ္ေသာသူ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေဟၿဗဲ ေရးေသာသူက အာျဗဟံ သည္ အေမြခံရလတံ့ေသာ ျပည္သို႔ ထြက္သြားမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ ေခၚေတာ္မူေသာ အခါ၊ သူသည္ အဘယ္အရပ္သို႔ သြားသည္ကို ကိုယ္တိုင္မသိဘဲလ်က္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ နားေထာင္၍ ထြက္သြားေလ၏။ (ေဟ ၁၁း၈) ဟု ေရးခဲ့သည္။ သူသည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ရေၾကာင္း ဤသို႔ေတြ႕ရသည္။ အာျဗာဟံသည္ ထာ၀ရဘုရားကို ယံုၾကည္ သည္ျဖစ္၍ သူ၏ယံုၾကည္ျခင္းကို ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကဲ့သို႔ မွတ္ေတာ္မူ၏- (က ၁၅း၆)။ အာျဗာ ဟံသည္ ရုပ္တု ကိုးကြယ္ခဲ့ရာမွ ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္၍ ဘုရားအလိုေတာ္အတိုင္း မွန္ကန္ စြာ ကိုးကြယ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ယံုၾကည္ျခင္း၏ဖခင္ အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။

ဒါ၀ိဒ္

ဘုရား၏အလုိေတာ္ကို သိေသာ ဒါ၀ိဒ္က ဤသို႔ဆိုသည္- ယစ္ပူေဇာ္ျခင္းကို အလို ေတာ္ မရွိ။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ ယဇ္ပူေဇာ္ပါမည္။ မီးရွိဳ႔ေသာယဇ္ ပူေဇာ္ျခင္းကိုပင္ ႏွစ္သက္ေတာ္ မမူ။ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ ယဇ္မူကား က်ိဳးပဲ့ေသာ စိတ္ေပတည္း။ အို ဘုရား သခင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ က်ိဳးပဲ့ေၾကမြေသာ ႏွလံုးကို ျငင္းပယ္ေတာ္မမူတတ္ပါ- (ဆာလံ ၅၁း ၁၆-၁၇) ဘုရားသခင္သည္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းထက္ က်ိဳးပဲ့ေၾကမြေသာ စိတ္ႏွလံုး အလိုရွိေၾကာင္း ဒါ၀ိဒ္မင္း သိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕ေသာသူ ျဖစ္သည္။

ေပါလု

ေပါလုသည္ ေရွာလု ျဖစ္ခဲ့စဥ္တြင္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ မသိေသာေၾကာင့္ အသင္းေတာ္ကို ညွင္းဆဲေသာသူ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အသင္းေတာ္သည္ လမ္းလြဲေသာသူမ်ားဟု ထင္မွတ္ေသာေၾကာင့္ ဖ်က္ဆီးဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဒမသက္ၿမိဳ႕အ၀င္၌ အလင္းေရာင္ ၏ ထိုးျခင္းခံရၿပီး သခင္ခရစ္ေတာ္ကို သိရွိၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကို ျပန္သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဇာတိအားျဖင့္ သူႀကိဳးစားခဲ့သမွ်သည္ ဘာမွ်မဟုတ္ေၾကာင္း ဤသို႔ ေရးသားခဲ့သည္- ငါသည္ ရွစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို ခံရ၏။ ဣသေရလ အမ်ိဳး၊ ဗယၤာမိန္အႏြယ္ ျဖစ္၏။ ေဟၿဗဲလူမွ ဆင္းသက္ေသာ ေဟၿဗဲလူစစ္ ျဖစ္၏။ တရားအား ျဖင့္ ဖာရိရွဲ ျဖစ္၏။ စိတ္အားႀကီးျခင္းကို ေမးေသာ္ ငါသည္ အသင္းေတာ္ကို ညွင္းဆဲေသာသူ ျဖစ္၏။ ပညတ္တရားအားျဖင့္ ရေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ေမးျပန္ေသာ္၊ ငါသည္ အျပစ္တင္ခြင့္ ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေသာသူ ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္လည္း ငါ၏အက်ိဳးစီးပြားကို ျပဳစုေသာ အရာရွိသမွ်တို႔ ကို ရွံဳးေစေသာအရာကဲ့သို႔ ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ ငါထင္မွတ္၏။ ထိုမွ်မက ငါ၏သခင္ေယရွဳကို သိ ေသာ ပညာသည္ အဘယ္မွ်ေလာက္ ျမတ္သည္ကို ေထာက္၍၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ရွံဳးေစေသာအရာကဲ့သို႔ ငါ ထင္မွတ္၏။ ထိုသခင္ေၾကာင့္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို အရွံဳးခံရၿပီ။ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေသာအခြင့္ကို ငါ ရႏိုင္ေကာင္းလွ်င္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အေသခံေတာ္မူ သည္နည္းတူ၊ ငါသည္လညး္ အေသခံ၍ ထိုသခင္ကို လည္းေကာင္း၊ ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္း၏ တန္ခိုးကိုလည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲခံေတာ္မူျခင္းကို ဆက္ဆံ၍ခံျခင္းကို လည္းေကာင္း၊ သိကၽြမ္း ျျခင္းငွါ ပညတ္တရားအားျဖင့္ ရေသာ ကိုယ္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို မကိုးစားဘဲ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ရေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတည္းဟူေသာ ယံုၾကည္ျခင္းအတြက္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ ေပးေတာ္မူေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ကိုးစားသျဖင့္၊ ခရစ္ေတာ္ကို အျမတ္ရ၍ ထိုသခင္၌ တည္ပါမည္အေၾကာင္း၊ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႔ကို မစင္ကဲ့သို႔ ငါ ထင္မွတ္၏။ (ဖိလိ ၃း၅-၁၁)

ရွင္ေပါလုသည္ ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ သိရွိေသာေနာက္ ယခင္ ဘုရားကိုးကြယ္ နည္းမ်ားကို ပယ္၍ သူကိုယ္တိုင္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ အသင္းေတာ္အတြက္ အသက္ေပး ေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည္။ ဒုကၡမ်ိဳးစံု ညွင္းဆဲျခင္း မ်ိဳးစံုၾကားမွ အမႈေဆာင္ခဲ့သည္။ ဇာတိအားျဖင့္ တည္ ေဆာက္ခဲ့ေသာအရာမ်ားသည္ မစင္ကဲ့သို႔ ထင္မွတ္သည္။ ဘုရား၏အလိုေတာ္အတိုင္း ကိုး ကြယ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏နက္နဲေသာ အရာမ်ားကို သိ၍ ၾသ၀ါဒစာေစာင္မ်ားစြာ ေရး သားႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္း အက်ိဳးခံစားၾကသည္။

သင္ခန္းစာ (၃) ေမးခြန္းမ်ား

၁။ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္အတိုင္း ကိုးကြယ္ႏိုင္ရန္ ……………အလိုကို ပယ္ဖို႔လိုသည္။

၂။ အာေဗလသည္ မည္သူ၏အလိုေတာ္အတိုင္း ကိုးကြယ္ခဲ့သနည္း။ ……………………

၃။ ဧေနာက္သည္ ဘုရားသခင္က အဘယ္ေၾကာင့္ ခ်ီေဆာင္သြားသနည္း။ …………………

၄။ ေနာဧသည္ သူ႔ေခတ္က လူမ်ား ဆိုးသြမ္းေသာ္လည္း သူတို႔ကဲ့သို႔ ဆိုးသြမ္းပါ  သလား။……………

၅။ အာျဗာဟံသည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘာရသနည္း။……………..

၆။ အာျဗာဟံသည္ ဘုရားသခင္က ေခၚေသာအခါ သူသြားမည့္ေနရာ သိပါသလား။…………

မိတ္ေဆြကို ဘုရားသခင္က သူကဲ့သို႔ ေခၚလွ်င္ လိုက္ႏိုင္ပါမည္လား။…………………..

၇။ ဒါ၀ိဒ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏စိတ္ ထိေတြ႕ေသာသူ ျဖစ္ရပါ သနည္း။……………

၈။ ေပါလုသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အသင္းေတာ္ကို ညွင္းဆဲခဲ့သနည္း။……………….

၉။ ေပါလုက ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဘာကဲ့သို႔ မွတ္သနည္း။

……………………….

၁၀။ ေပါလုသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆင္းရဲဒုကၡ ခံရသနည္း။…………………….

 

အန္ဒရူး