ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အနက္႐ိႈင္းဆံုး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို နားလည္ျခင္း အပိုင္း (၁) (အေရးပါမႈႈ)ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)  Understanding Our Deepest Needs Part 1

(Significance)

Practical Christian Living Course IV, Lesson 13

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပုဒ္ ။ ။ ေလာကႏွင့္ေလာကီတပ္မက္ျခင္းသည္ ေရြ႕သြားေပ်ာက္ကြယ္တတ္၏။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ က်င့္ေသာသူမူ ကား၊ နိစၥထာ၀ရတည္၏။  ၁ေယာ ၂း၁၇

သမၼာက်မ္းစာ၏အဆိုအရ၊ လူသား၏အႀကီးမားဆံုး ျပႆနာမွာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ကြဲကြာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေနာင္တရၿပီး ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံေသာအခါ၊ ဤျပႆနာသည္ ေျပလည္သြားသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံမႈကို ရရွိလာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မၾကာမီအခ်ိန္တြင္ပင္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ အျခားေသာျပႆနာမ်ားလည္း ရွိသည္ကို သိျမင္လာၾကသည္။

.

ေဒါသ၊ မနာလိုျခင္း၊ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကိုတန္ဖိုးမရွိဟု ခံစားရျခင္း ထိုသို႔ေသာ အတြင္းပိုင္းျပႆနာမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ရွိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ ဤျပႆနာမ်ားရွိရျခင္း၏အေၾကာင္း အရင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ မျဖည့္ဆည္း ခံရေသးသည့္ နက္႐ိႈင္းေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 

လူသား၏အနက္႐ိႈင္းဆံုးအတြင္းပိုင္းလိုအပ္ခ်က္

ကယ္တင္ျခင္းမွလြဲ၍၊ လူတိုင္း၏အနက္႐ိႈင္းဆံုး အတြင္းပိုင္းလိုအပ္ခ်က္မွာ မိမိကိုယ္ကို တန္ဖိုးရွိ ေသာလူသားတဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္ကို တန္ဖိုးရွိေသာလူတဦးအျဖစ္ ျမင္ႏိုင္ ရန္အတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္ (၂)ခ်က္သည္ ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀တြင္ ရွိရမည္။

(၁) ကၽြႏ္ုပ္သည္အေရးပါသူျဖစ္ရမည္

ဤအခ်က္ကဆိုလိုသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀တြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုရွိရမည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္က အေရးႀကီးလွသျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀သည္ အေရးပါ ေၾကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္အား ခံစားရေစမည္ျဖစ္သည္။

(၂) ကၽြႏ္ုပ္တြင္လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရွိရမည္။

ဤအခ်က္ကဆိုလိုသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္အေရးပါသူတဦးဦး၏ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈႏွင့္ လက္ခံမႈကို ရရွိ ရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တြင္ စိတ္ခ်မႈရွိသည္ဟု ဆိုလိုသည္။

ဤသင္ခန္းစာတြင္ ဘုရားသခင္က အေရးပါမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လိုအပ္ခ်က္ကို မည္သို႔ ျဖည့္ဆည္းေပးလဲဆိုတာကို ေလ့လာ ၾက မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္သင္ခန္းစာတြင္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လိုအပ္ခ်က္ကို မည္သို႔ျဖည့္ဆည္းေပးသည္ကို ေလ့လာၾကမည္။

မိမိကိုယ္ကိုအေရးပါသူျဖစ္ေၾကာင္း ႐ႈျမင္လိုသည့္ လူသား၏အနက္႐ိႈင္းဆံုးလိုအပ္ခ်က္

အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သာ လူတဦးဦး၏စိတ္ထဲရွိ အေတြးမ်ားကို နားေထာင္ႏိုင္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤကဲ့သို႔ေသာအရာမ်ားကို ၾကားရ ေပမည္။ ““ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀ဟာ ဗလာနတၱိျဖစ္ၿပီး အသံုးမ၀င္ပါဘူး။ ကၽြႏ္ုပ္သာ အဖိုးထိုက္သူတဦးျဖစ္တာကို သိပါက၊ တန္ဖိုးရွိတာတခုခုကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ခ်င္ပါတယ္ ကၽြႏ္ုပ္ဟာ ကၽြႏ္ုပ္၏ဘ၀ကို အေရးပါေစလိုတယ္။ အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္ဟာ အျခားတဦးဦးသာျဖစ္ခဲ့မယ္ ဆိုရင္၊ ကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္ကိုကၽြႏ္ုပ္ ႏွစ္သက္ၿပီး လက္ခံႏိုင္ေလာက္တယ္။ ထိုသို႔ဆိုရင္ အျခားလူေတြကလည္း ကၽြႏ္ုပ္ကို ႏွစ္သက္ၿပီး လက္ခံၾကမွာပဲ။

ဘုရားသခင္သည္ ပထမဦးဆံုး လူေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းမကို ဖန္ဆင္းခဲ့စဥ္က၊ သူတို႔ဟာ အေရးပါ သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ခံစားရေစဖို႔ သူတို႔ အတြင္း၌ အလိုဆႏၵတစ္ခုႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုကို ထည့္သြင္းေပးခဲ့သည္။ အာဒံႏွင့္ဧ၀ကို အလုပ္တစ္ခုေပးထားခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္က သူတုိ႔အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ ဥယ်ာဥ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ေစခဲ့သည္။ သူတို႔သည္ ေန႔စဥ္သူတို႔၏ ဖန္ဆင္းရွင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ခဲ့သည္။ သူတို႔သည္ အမွန္တကယ္ အေရးပါသူမ်ားျဖစ္ရျခင္းမွာ သူတို႔ဟာ ကမၻာေျမႀကီးအတြက္ ဘုရားသခင္၏ႀကီးစြာေသာ အစီအစဥ္၏ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို သူတို႔ သိခဲ့ ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အာဒံႏွင့္ဧ၀သည္ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္၍ ပုန္ကန္ခဲ့ၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို လုပ္ေဆာင္၍ သူ၏အႀကံအစည္ တို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ေနရမည့္အစား၊ ဘုရားသခင္ကို မနာခံရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အားလံုးအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ အာဒံႏွင့္ဧ၀သည္ သူတို႔၏ တကိုယ္ေကာင္းဆန္၍ အထိန္းအခ်ဳပ္မဲ့ေသာ ဇာတိ သေဘာကို လူသားမ်ိဳးႏြယ္ တစ္ခုလံုးဆီသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းေပးေ၀ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ သိုးကဲ့သို႔ လမ္းလြဲလ်က္၊ ကိုယ္လမ္းသို႔ အသီးသီး လိုက္သြားၾက သည္ျဖစ္၍၊ .....””ဟုဆိုသည္။ ေဟရွာ ၅၃ း ၆

သူသည္ဘုရားသခင္၏ အခြင့္အာဏာႏွင့္ အႀကံအစည္ကို ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္၊ သူ႔ကိုတန္ဖိုး ရွိေၾကာင္း ခံစားရေစမည့္ ဘ၀ရည္ရြယ္ခ်က္ သူ႔တြင္မရွိေတာ့ပါ။ လူသားသည္ မိမိကိုယ္ကို အေရးပါသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ႈျမင္လိုေသာသူ၏ လိုအပ္ခ်က္အတြက္ မ်ားစြာႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့သည္။

က်မ္စာက မိမိစိတ္အလိုရွိသမွ် ရရွိခဲ့ေသာ လူတဦးအေၾကာင္းကို ေျပာျပထားသည္။ သူ႔နာမည္မွာ ေရွာလမုန္ျဖစ္သည္။ ဒါ၀ိတ္ၿပီးေနာက္ နန္းတက္လာေသာ အစၥေရးဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္သည္။ အသက္ရွင္ခဲ့ သမွ်ေသာ ဘုရင္တကာတို႔တြင္ ဥာဏ္ပညာအရွိဆံုးႏွင့္ အခ်မ္းသာဆံုးမင္းျဖစ္သည္။

ေဒသနာက်မ္းထဲတြင္ ေရွာလမုန္က သူသည္ မခ်ိန္တြယ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေငြႏွင့္ေရႊမ်ားကို စုစည္းရယူထားႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ေျပာျပထား သည္။ သူ၏ႂကြယ္၀မႈႏွင့္ တန္ခိုးအာဏာတို႔ကို အသံုးျပဳၿပီး သူသည္ လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာကို လုပ္ေဆာင္ရန္ မိမိကိုယ္ကို ႏွစ္ျမဳပ္ထားခဲ့သည္။ သူသည္ ဥယ်ာဥ္မ်ား ႏွင့္ သီးပင္ၿခံ တို႔ကို စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ နန္းေတာ္တစ္ခုကိုလည္း ေစ့စပ္ေသသပ္စြာ ေဆာက္ခဲ့သည္။ သူ၏ အႀကီးမားဆံုးလုပ္ငန္းမွာ ဘုရားသခင္၏ ဗိမာန္ေတာ္ကို တည္ေဆာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤဗိမာန္သည္ ကမၻာ ရွိလူမ်ားေတြ႕ဖူးသမွ်ေသာ အေဆာက္အဦးတို႔တြင္ အဖိုးထိုက္ဆံုး ႏွင့္ ႀကီးက်ယ္အခမ္းနားဆံုး အေဆာက္ အဦးျဖစ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဤကဲ့ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရွိတာေတာင္မွ၊ ေရွာလမုန္သည္ မေက်နပ္ ႏိုင္ခဲ့ပါ။ သူ၏ အနက္႐ိႈင္းဆံုး အတြင္းပိုင္း လိုအပ္ခ်က္မွာ ျဖည့္ဆည္းျခင္း မခံခဲ့ရပါ။ ေရွာလမုန္က ““ထို အခါ ငါစီရင္ျပဳျပင္သမွ်၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္သမွ်တို႔ကို ငါၾကည့္႐ႈ၍၊ အလံုးစံုတို႔သည္ အနတၱအမႈ၊ ေလကို က်က္စားေသာအမႈျဖစ္ၾက၏။ ... ထို႔ေၾကာင့္ အသက္ရွင္ျခင္းကို ငါၿငီးေငြ႕၏””ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ေဒ၂း၁၁၊၁၇

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အခ်ိန္ကာလတြင္ လူမ်ားသည္ သူတို႔အေရးပါေၾကာင္း ခံစားမႈမ်ိဳးကို ရရွိရန္အတြက္ တစံုတခုကို ရွာေဖြေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ လူအခ်ိဳ႕သည္ ပိုက္ဆံကို မ်ားစြာစုေဆာင္းရရွိရန္ အလုပ္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ေငြက အေရးပါေၾကာင္း ခံစားမႈမ်ိဳးကို သူတို႔အား ေပးစြမ္းႏိုင္သည္ ဟု ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ေငြသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အနက္႐ိႈင္းဆံုးအတြင္းပိုင္း လိုအပ္ခ်က္ကို မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါ။

အျခားလူမ်ားကမူ မိမိတို႔ ႏွလံုးသား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္၊ ကားမ်ား၊ အိမ္ မ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈတို႔ကို စုေဆာင္းၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ““အရာ၀တၳဳ””မ်ားသည္ လူသားႏွလံုးသား၏ အနက္႐ိႈင္း ဆံုးလိုအပ္ခ်က္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါ။ သခင္ေယ႐ႈက ““အေၾကာင္းမူကား၊ စည္းစိမ္ရွိ ေသာ္လည္း၊ စည္းစိမ္၌ အသက္မတည္ဟု”” ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လု ၁၂ း ၁၅

ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မိမိကိုယ္ကိုအေရးပါေၾကာင္း ႐ႈျမင္လိုေသာ လိုအပ္ခ်က္ကို မည္သို႔ ျဖည့္ဆည္းေပးသနည္း။

အေရးပါမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ဘုရားသခင္က ဤသို႔ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ခရစ္ေတာ္အတြင္းသို႔ ထည့္ျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္သည္။ သူသည္ ယံုၾကည္သူတိုင္းအား ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္ ခႏၶာ၏အေရးႀကီးေသာ သင္း၀င္သူမ်ားျဖစ္ေစသည္။ ဘုရားသခင္က ယံုၾကည္သူမ်ားအား သူတို႔ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေပးထားသည္။ ဤသို႔ျဖင့္၊ ယံုၾကည္သူ တိုင္းသည္ အေရးပါသူမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ ႀကီးစြာေသာ ထာ၀ရ အစီအစဥ္၏ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ဘုရားသခင္၏အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထားေသာ က်မ္းစာထဲရွိ ျဖစ္ရပ္မွန္ အခ်ိဳ႕တို႔ကို ေလ့လာၾကပါစို႔။

(၁) ယံုၾကည္သူတိုင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္ခႏၶာ၏ သင္း၀င္သူမ်ားျဖစ္သည္။

ဧဖက္ၾသ၀ါဒစာထဲတြင္ ယံုၾကည္သူတိုင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္ခႏၶာ၏ သင္း၀င္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာထားသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာအားျဖင့္ အသက္ရွင္၊ အလုပ္လုပ္သလို၊ သခင္ေယ႐ႈကလည္း သူ၏ကိုယ္ခႏၶာအားျဖင့္ သူ၏အလုပ္ကို လုပ္သည္။ ဒုတိယေမြးျခင္း ကို ခံၿပီးေသာ ယံုၾကည္သူတဦးစီတိုင္းသည္ အျခားယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားေသာ္လည္း တဦးစီတိုင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္ခႏၶာ၏ သင္း၀င္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ အေရးပါသူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

(၂) ယုံၾကည္သူတိုင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ခႏၶာ၌အေရးပါေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာတစ္ခုစီရွိ ၾကသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာတြင္ မ်က္စိ၊နား၊လက္၊ေျခေထာက္မ်ားစသည့္ အဂၤါမ်ားစြာရွိၾကသည္။ အဂၤါတစ္ခုစီသည္ အျခားအဂၤါတစ္ခုႏွင့္ ကြဲျပား ေသာ္လည္း အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာတစ္ခုခု ကိုမူ လုပ္ၾကရသည္။ ကၽြႏ္ုပ္၏လက္မ်ားသည္ မ်က္စိမ်ား၏ေနရာကို ၀င္ယူ၍မရသလို ကၽြႏ္ုပ္၏ မ်က္စိမ်ားကလည္း ကၽြႏ္ုပ္၏လက္မ်ားလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာအလုပ္ကို မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္ခႏၶာ၏အဂၤါ တစ္ခုစီတိုင္းသည္ အေရးပါသည္။

ခရစ္ေတာ္၏ ကိုယ္ခႏၶာတြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔ပင္ အဂၤါ (သင္း၀င္သူ)မ်ားစြာရွိသည္။ သင္း၀င္သူ တစ္ဦးစီတိုင္းသည္ အျခားသင္း၀င္သူမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားေသာ္လည္း တဦးစီတိုင္းတြင္ အေရးပါေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာတစ္ခုစီရွိၾကသည္။ က်မ္းစာက ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ခႏၶာသည္ ခ်စ္ခ်င္းေမတၱာ အားျဖင့္ မိမိဘာသာတည္ေဆာက္၍ ““အဆစ္အပိုင္းမ်ားတို႔သည္ ႀကီးပြားတက္၏”” ဟုဆိုသည္။ ဧဖက္ ၄း၁၆

(၃) ဘုရားသခင္သည္ သူေခၚယူ၍လုပ္ကိုင္ေစေသာ အလုပ္ကိုလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ယံုၾကည္သူ တိုင္းကို တန္ဆာဆင္ေပးသည္။

ဘုရားသခင္က ယံုၾကည္သူတိုင္းကို အလုပ္တစ္ခုစီေပး႐ံုမက၊ ထိုအလုပ္ကို လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လည္း ယံုၾကည္သူကိုျပင္ဆင္ေပးသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က ယံုၾကည္သူတိုင္းအား ဆုေက်းဇူး အခ်ိဳ႕ကိုေပးထားသည့္အေၾကာင္းအရင္းမွာ သူတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ကိုယ္ခႏၶာအား ပိုမိုႀကီးထြားလာရန္ ႏွင့္ က်န္းမာေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပါ၀င္ကူညီေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““ေကာင္းေသာအက်ိဳး အလိုငွာသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို လူအသီးသီးတို႔အား ထင္ရွားစြာေပးေတာ္မူလ်က္ရိွ၏။ ၁ေကာ ၁၂း၇

(၄) ယံုၾကည္သူတိုင္းက သူကိုအေစခံႏိုင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္က အခြင့္အေရးတို႔ကို ဖန္တီး ျပင္ဆင္ေပးသည္။

ဘုရားသခင္၏ အစီအစဥ္အရ၊ ေဒသႏၲရအသင္းေတာ္သည္ အရပ္ေဒသတခုခု၌ ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္ခႏၶာအေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္သူတိုင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာကို ယံုၾကည္ ေသာ၊ ခရစ္ေတာ္ကိုခ်ီးေျမႇာက္ေသာ ေဒသႏၲရအသင္းေတာ္တစ္ခု၏ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္သင့္သည္။ သင္၏ ဆုေက်းဇူးမ်ားက ဘယ္အရာျဖစ္သလဲဆိုတာႏွင့္ မည္သို႔အသံုးျပဳရမည္ကို သင္ယူရန္အေကာင္းဆံုး ေနရာ ၌ ဤေနရာပင္ျဖစ္သည္။

ေဒသႏၲရအသင္းေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ကို အေစခံရန္အတြက္ တခုတည္းေသာေနရာမဟုတ္ပါ။ ခရစ္ယာန္မ်ားစြာတို႔သည္ သူတို႔၏ လုပ္ငန္းခြင့္၌ပင္၊ ခရစ္ေတာ္၏အသက္တာကို အေကာင္းဆံုးသက္ေသ ခံႏိုင္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕သည္ မိမိတို႔၏ ေနအိမ္တြင္ က်မ္းစာသင္တန္းမ်ား လက္ခံ က်င္းပၾကသည္။ အျခား သူတို႔သည္ သာသနာျပဳမ်ားအေနျဖင့္ ဘုရားသခင္အား အေစခံႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိတို႔၏ အသက္တာကို စြန္႔လႊတ္ပူေဇာ္ ၾကသည္။ အျခားသူတို႔ကမူ လူမ်ားကိုခရစ္ေတာ္ထံပို႔ေဆာင္ေပးၿပီး၊ The Mailbox Club Lessons မ်ားကဲ့သို႔ေသာ က်မ္းစာသင္ခန္းစာမ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ျခင္း အားျဖင့္ လူတို႔အားဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ၌ ႀကီးထြားရင့္သန္ေစၾကသည္။

အေစခံႏိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အေရးတို႔မွာ အကန္႔အသတ္မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ သူက သင့္ကိုလုပ္ေစလို ေသာအရာကိုမူ သိရွိရမည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျခားခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။

ဘုရားသခင္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို အေျပးၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုႏွင့္ ခိုင္းႏိႈင္းႏိုင္သည္။ က်မ္းစာက ““.... ငါတို႔မ်က္ေမွာက္၌ထားေသာ ပန္းတံုးတိုင္သို႔ေရာက္ျခင္းငွာ၊ အားမေလ်ာ့ဘဲ ေျပးၾကကုန္ အံ့”” ဟုဆိုသည္။ ေဟၿဗဲ ၁၂ း ၁

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျခားယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္းကို နားလည္ပါက၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အေထာက္အကူရလိမ့္မည္။ ညီအစ္ကိုတဦးက ““ဘုရားသခင္က ယံုၾကည္သူတဦးစီတိုင္း ကို ကြဲျပားေအာင္ဖန္ဆင္းခဲ့႐ံုသာမက၊ တဦးစီတိုင္းအား အထူး““ေျပးလမ္းေၾကာင္း”” တစ္ခုစီ ေပးထားၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မည္သူႏွင့္မွ် ယွဥ္ၿပိဳင္ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ယာန္အားလံုးကို ေျပးလမ္းေၾကာင္း တစ္ခုတည္း ေပၚသို႔တင္၍ ““ကဲေျပးၾကေဟ့။ ဘယ္သူႏိုင္လဲၾကည့္ရေအာင္””ဟူ၍ မေျပာပါ သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တဦးစီတိုင္းအား မိမိကိုယ္ပိုင္ ေျပးလမ္းကို ေပးထားၿပီး ““သင့္အတြက္ ငါစီမံေပးထား ေသာ ပန္းတံုးတိုင္သို႔ ေျပးေလာ့””ဟု ေျပာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္လုပ္ရမည့္အရာမွာ ““ကၽြႏ္ုပ္၏ ေျပးလမ္းေၾကာင္း”” (ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀အတြက္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္)ကို ရွာေဖြရန္ပင္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ဘုရားသခင္စီမံေပးထားေသာေနရာကို မည္သို႔ေတြ႕ရွိႏိုင္မည္နည္း?

ခရစ္ေတာ္၌ ဘုရားသခင္သည္ ယံုၾကည္သူတိုင္းအား သူ႔ကို အေစခံႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးကို ေပးအပ္ ထားသည္။ သင့္အတြက္ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္စီမံေပးထားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာကို သင္သည္ မေတြ႕ရွိ ေသးပါက၊ သင့္ဘ၀အတြက္ သူ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကို သင္သည္ မျဖည့္ဆည္း ေနေသးပါ။

သင့္အတြက္ စီမံထားေသာ ဘုရားသခင္၏အလုပ္ကို ဘာေၾကာင့္ မေတြ႕ရွိသလဲဟု သင္ေတြးေတာ ေနပါက၊ သင္သည္ ဘုရားသခင္ထံ လံုး၀ ဥသုန္ မိမိကိုယ္ကို ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံမႈမရွိေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္လိမ့္မည္။ ခရစ္ယာန္တိုင္းသည္ မိအလုပ္ကိုေဘးဖယ္ထား၍ ဧ၀ံေဂလိတရား ကို အခ်ိန္ျပည့္ ေဟာေျပာရန္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း မိမိကိုယ္ကို သူထံတြင္ လံုး၀ဥသုန္ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံရန္လိုအပ္သည္ဟု ဘုရားသခင္က ေျပာထားသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သူ႔ထံတြင္ လံုး၀ဥသုန္ဆပ္ကပ္ရမည္။ ထိုမွသာ ေကာင္းျမတ္ေသာအရာ၊ စံုလင္ ေသာအရာႏွင့္ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ ရွိေသာအရာသည္ ဘယ္အရာျဖစ္သည္ကို သင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤအရာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပဳအပ္ေသာ ၀တ္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““ညီအစ္ကိုတို႔၊ အသက္ရွင္ျခင္း လကၡဏာ၊ သန္႔႐ွင္းျခင္း လကၡဏာ၊ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေတာ္မူဘြယ္ေသာ လကၡဏာႏွင့္ျပည့္စံုုေသာ ယဇ္ကိုသင္တို႔သည္ ပူေဇာ္၍၊ မိမိကိုယ္ခႏၶာကို ဘုရားသခင္ အား ဆပ္ကပ္ျခင္းတည္းဟူေသာ၊ သင္တို႔ျပဳအပ္ေသာ၀တ္ကို ျပဳမည္ အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္၏ ဂ႐ုဏာေတာ္ကို ေထာက္ထား၍ သင္တို႔ကို ငါတိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္၏။ သင္တို႔သည္ ေလာကီပံုသ႑ာန္ကို မေဆာင္ၾကႏွင့္။ ေကာင္းျမတ္ေသာအရာ၊ ႏွစ္သက္ဘြယ္ေသာ အရာ၊ စံုလင္ ေသာအရာတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ရွိေသာအရာသည္ အဘယ္အရာျဖစ္သည္ကို သင္ႏိုင္မည္ အေၾကာင္း၊ စိတ္ႏွလံုးကို အသစ္ျပင္ဆင္၍၊ ပံုသ႑ာန္ေျပာင္းလဲျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကေလာ့””ဟုဆိုသည္။ ေရာမ ၁၂ း ၁-၂

ဘုရားသခင္သည္ သူ႔သားေတာ္အရင္း၏ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ၀ယ္ယူခဲ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သူႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအရာကို သူ႔ကိုဆပ္ကပ္ျခင္းသည္ ျပဳအပ္ေသာ၀တ္ပင္ျဖစ္သည္။

“The Christian’s Secret of a Happy Life” ဟုအမည္ရေသာ လူသိမ်ားသည့္စာအုပ္ကို ေရးခဲ့ သူ Mrs. Hannah Whitall Smith က သူ၏ မိတ္ေဆြတဦးအား ဆက္ကပ္အပ္ႏွံျခင္း၏ အေရးပါမႈႏွင့္ အဓိပၸာယ္ကို မည္သို႔ရွင္းျပခဲ့ပံုကို ေျပာျပသည္။

ကၽြန္မက ေဆး႐ံုႀကီးတစ္႐ံုရဲ႕ အႀကီးအကဲျဖစ္တဲ့ ေဆးပညာရွင္တစ္ဦးအား ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံျခင္း၏မရွိမျဖစ္ အေရးပါမႈႏွင့္ အဓိပၸာယ္ကို ရွင္းျပဖို႔ ႀကိဳးစားေနခဲ့ေသာ္လည္း သူကနားလည္တဲ့ပံုမေပၚပါဘူး ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ကၽြန္မက သူ႔ကို ““ရွင္ဟာ လူနာမ်ားကိုလွည့္ပတ္ၾကည့္႐ႈတယ္ဆိုပါစို႔။ သူတို႔ထဲက လူနာတစ္ေယာက္က ရွင့္ရဲ႕ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္မွာ ကုသမႈခံယူလိုတယ္လို႔ ႐ိုးသားစြာေျပာလာပါတယ္ ဒါေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕ေရာဂါလကၡဏာ ေတြအားလံုးကို ေျပာဖို႔နဲ႔ရွင္ၫႊန္ၾကားတဲ့ ေဆး၀ါးအားလံုးကိုေသာက္ဖို႔ ျငင္းၿပီး အဲဒီလူနာက “ဆရာ၊ ဆရာရဲ႕ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို အတိုင္းအတာ တစ္ခု ေလာက္ေတာ့ လက္ခံႏိုင္ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္က ေကာင္းတယ္လို႔ထင္တဲ့အရာေတြေပါ့ဆရာရယ္။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ကိစၥ ေတြမွာက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဘာသာဆံုးျဖတ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ေကာင္းတယ္လို႔ထင္တဲ့ေဆးေတြပဲ ေသာက္ပါ မယ္ဟု ရွင့္ကိုေျပာလာပါက ရွင္ဘယ္လိုလုပ္မွာလဲ””။

“ဘာလုပ္မလဲ၊ ဟုတ္လား” သူက ဘ၀င္မက်ေသာေလသံျဖင့္ ျပန္ေျပာသည္။ “အဲဒီလိုလူကို သူဘာသာသူ ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ငါထားခဲ့မွာေပါ့”။ သူကဆက္ျဖည့္ေျပာသည္မွာ “သူ႔ကိစၥတစ္ခုလံုးကို ငါလက္ထဲ ခၽြင္းခ်က္မရွိ မအပ္မႏွံမခ်င္း သူ႔အတြက္ငါဘာမွလုပ္ေပးႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ ငါၫႊန္ ၾကားခ်က္ေတြကိုလည္း တေသြမတိမ္းနာခံဖို႔ လိုတာေပါ။”

““ဒါဆို ဆရာ၀န္တဦးက သူ႔ရဲ႕လူနာေတြကို ကုသႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ လူနာေတြဘက္က ဆရာ၀န္ရဲ႕ စကားကို တေသြမတိမ္း နာခံဖို႔လိုတယ္လို႔ ဆရာဆိုလိုတာလား””ဟု ကၽြန္မကေမးလိုက္သည္။

““ဟုတ္တယ္။ တေသြးမတိမ္းနာခံရမည္””ဟု သူက တိက်ျပတ္သားစြာ ျပန္ေျဖသည္။

““ဟုတ္ၿပီ။ ကၽြန္မေျပာခ်င္တဲ့ ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံျခင္းဆိုတာ အဲ့ဒါပဲ။ ကိစၥတစ္ခုလံုးကို ဘုရားသခင့္ လက္ထဲ ခၽြင္းခ်က္မရွိ အပ္ႏွံရမည္။ သူ႔ရဲ႕ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြကိုလည္း တေသြမတိမ္း လိုက္နာရမယ္””ဟု ကၽြန္မက ေျပာခဲ့သည္။

““ငါသိၿပီ””ဟု သူက အလန္႔တၾကား ထေအာ္သည္။ ငါသိျမင္ၿပီ၊ ၿပီးေတာ့ ငါလုပ္မယ္၊ ဒီေန႔ကစၿပီး ငါ့ဘ၀နဲပပတ္သက္ၿပီး သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ လုပ္ခြင့္ေပးမယ္”” (Mrs. Hannah Whitall Smith  “The Christian’s Secret of a Happy Life” )

သင္သည္ သင့္အသက္တာကို လက္မလႊတ္မခ်င္း၊ ဘုရားသခင္က သင့္ကိုအသံုးမျပဳႏိုင္ပါ။ သင္က သင့္သူငယ္ခ်င္းတဦးကို စာအုပ္ကမ္းေပးသည္ဆိုပါစို႔။ စာအုပ္ကိုကိုင္ထားေသာ သင္၏လက္ကို မလႊတ္ပါက၊ သင္၏သူငယ္ခ်င္းသည္ စာအုပ္ကိုအသံုးျပဳႏိုင္မည္ေလာ? အသံုးမျပဳႏိုင္ပါ။ သင္၏လက္ ကိုမလႊတ္မခ်င္း၊ သူသည္စာအုပ္ကို အသံုးျပဳႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ထိုကဲ့သို႔ပင္ သင့္အသက္တာကို လက္လႊတ္၍ ဘုရားသခင္ထံ မဆပ္ကပ္မအပ္ႏွံမခ်င္း၊ ဘုရားသခင္က သင့္ကိုအသံုးမျပဳႏိုင္ပါ။

စစ္မွန္ေသာအေရးပါမႈ

စစ္မွန္ေသာအေရးပါမႈအား ေငြ (သို႔) ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား႐ွိျခင္းျဖင့္ွ မရရွိလာပါ။ ႀကီးၾကယ္ေသာအလုပ္မ်ားကို လုပ္ျခင္းအားျဖင့္လည္း မရရွိပါ။ ေက်ာ္ၾကားမႈ ႏွင့္ လူမ်ား၏ခ်ီးမြမ္းျခင္းတို႔မွလည္း မရရွိႏိုင္ပါ။ ဤအရာ အားလံုးတို႔သည္ အခ်ိန္တန္လွ်င္ ေရြ႕လ်ားေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မည္။ က်မ္းစာက ““သင္သည္ ႀကီးစြာ ေသာအရာတို႔ကို ကိုယ္အဘို႔ ရွာသေလာ။ မရွာႏွင့္””ဟု ေျပာထားသည္။ ေယရမိ ၄၅ း ၅

ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ခႏၶာ၌ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ ဘုရားသခင္စီမံထားေသာအလုပ္ကို လုပ္ျခင္းအားျဖင္သာ စစ္မွန္ေသာအေရးပါမႈကိုရႏိုင္သည္။ ခရစ္ေတာ္၌ဘုရားသခင္ကယံုၾကည္သူတိုင္းအတြက္ အသက္ရွင္ဖို႔ရာ အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုကို စီမံေပးထားသည္။ သူ႔အလိုေတာ္ကို လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ မိမိ ကိုယ္ကို လံုး၀ဥသုန္ဆက္ကပ္အပ္ႏွံေသာအခါ၊ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ထာ၀ရကာလအစီအစဥ္၏ တစိတ္တေဒသ ျဖစ္လာသည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အဖိုးတန္ေၾကာင္းကို သိလာသည္။

““ဘ၀တစ္ခုသာရႏိုင္ၿပီး ဤဘ၀သည္ မၾကာမီ ကုန္ဆံုးသြားမည္။

ခရစ္ေတာ္အတြက္ လုပ္ခဲ့ေသာအရာတို႔သည္သာ ထာ၀ရကာလ တည္ၿမဲမည္။””

ကၽြႏ္ုပ္တြင္ ေငြႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ရွိခ်င္မွရိွမည္။ လူသိလည္းမမ်ားပါ။ စီးပြားေရး၌လည္း ေအာင္ျမင္ခ်င္မွေအာင္ျမင္မည္။ သို႔ေသာ္ စၾကာ၀ဠာကို အုပ္စိုးေသာသူႏွင့္သက္ဆိုင္ရျခင္းအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွား၍ ၀မ္းေျမာက္ႏိုင္သည္။ သူ႔အလိုေတာ္ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္သာ နက္႐ႈိင္းေသာေက်နပ္ မႈကို ရႏိုင္သည္ကို ကၽြႏ္ုပ္သိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္၏ဘ၀သည္ ထာ၀ရကာလအေရးပါေၾကာင္းကို သိႏိုင္သည္။ က်မ္းစာက ““ေလာကႏွင့္ ေလာကီတပ္မက္ျခင္း သည္ ေရြ႕လ်ားေပ်ာက္ကြယ္တတ္၏။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ က်င့္ေသာသူမူကား နိစၥထာ၀ရတည္၏။”” ၁ေယာ ၂ း ၁၇

ဘုရားသခင္၏ သားသမီးတဦးျဖစ္ရျခင္း၊ ဘုရားသခင္ေရြးခ်ယ္ေပးထားေသာ ေနရာတြင္ ရွိရျခင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ သူစီမံေပးထားေသာ အလုပ္ကို လုပ္ရျခင္းထက္၊ သာ၍အေရးႀကီး၍ ေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္း ေသာအရာ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္မရွိပါ။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ တန္ဖိုးမရွိဟု ခံစားရေသာအခ်ိန္မ်ား ေသခ်ာေပါက္ရွိလာ ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကၽြန္ုပ္၏ခံစားခ်က္မ်ားအားျဖင့္ အသက္မရွင္ရပါ။ ဘုရားသခင္၏ ျဖစ္ရပ္မွန္ တို႔ကို ယံုၾကည္ျခင္း အားျဖင့္ အသက္ရွင္ရမည္။

ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား၊ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ခံစားခ်က္တို႔၏ အေျခခံမူစည္းမ်ဥ္းကို မွတ္မိပါသလား။ မူစည္းမ်ဥ္းက ဘုရားသခင္၏ျဖစ္ရပ္မွန္အေပၚ သင္ ယုံၾကည္ျပီးမွ အလုိလို   ခံစားခ်က္မ်ား ေပၚလာပါေစ။

ဘုရားသခင္၏ ျဖစ္ရပ္မွန္္မ်ား....

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္ခႏၶာ၏ သင္း၀င္သူတစ္ဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တန္ဖိုးရွိသူတဦးျဖစ္သည္ ဘုရားသခင္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ စီမံ ေပးထားေသာ အေရးႀကီးသည့္လုပ္ငန္းေဆာင္တာ တစ္ခုရွိၿပီး သူလုပ္ေစလိုေသာအရာကို လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္အားေပးထားသည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏ယံုၾကည္ျခင္း....

သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ကိုယ္ခႏၶာ၌ အေရးႀကီးေသာေနရာကို ေပးထားသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါ၏ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ ဘုရားသခင္ စီမံထားေပးေသာ အလုပ္ကို သိႏိုင္ရန္ႏွင့္ လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ အားကိုးပါ၏။

ကၽြႏ္ုပ္၏ခံစားခ်က္မ်ား ....

ကၽြႏ္ုပ္သည္ တန္ဖိုးရွိ၍ အေရးပါသူတဦးျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရသည့္အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္၍ ၿငိမ္သက္ျခင္းကိုရပါ၏။

႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိေသာ ရတနာ

စစ္မွန္ေသာ အေရးပါမႈသည္ ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာ၌ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ ဘုရားသခင္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေတြ႕႐ွိျပီး ယင္းကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ရ႐ွိလာသည္။

ေမးခြန္းမ်ား

မွန္/မွား

၁။            ကယ္တင္ျခင္းမွလြဲ၍ လူတိုင္း၏ အနက္႐ိႈင္းဆံုးအတြင္းပိုင္း လိုအပ္ခ်က္မွာ မိမိကိုယ္ကို အေရး ပါသူတဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

၂။            အေရးပါမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လိုအပ္ခ်က္ကို ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ခရစ္ေတာ္ အတြင္းသို႔ထည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္း ေပးသည္။

၃။            ခရစ္ေတာ္ကိုယ္ခႏၶာ၏ သင္း၀င္သူတဦး ျဖစ္လာႏိုင္ရန္အတြက္ ယံုၾကည္သူတဦးက လွမ္းရမည့္ အထူးေျခလွမ္းမ်ားရွိသည္။

၄။            ဘုရားသခင္က လုပ္ေဆာင္ရမည့္အလုပ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားေပးၿပီး ထိုအလုပ္ကိုလုပ္ရန္အတြက္ ဆုေက်းဇူးကိုမူ မိမိဘာသာ ရွာေဖြရမည္။

၅။            ယံုၾကည္သူမ်ားအေနျဖင့္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တူညီေသာေျပးလမ္းတစ္ခုတည္း၌သာေျပးၾကသည္။

၆။            ေရွာလမုန္သည္ သူ႔တြင္ဥစၥာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲ႕ခဲ့ သည္။

၇။            ယုံၾကည္သူတိုင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္ခႏၶာ၏ သင္း၀င္သူမ်ားျဖစ္သည္။

၈။            ယံုၾကည္သူတိုင္းသည္ တဦးႏွင့္တဦး ကြဲဲျပားေသာေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ခႏၶာအတြက္ အေရးပါပံုခ်င္း မတူညီၾကပါ။

၉။            ဘုရားသခင္သည္ သူကိုအေစခံႏိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အေရးကို ယံုၾကည္သူတိုင္းအတြက္ ျပင္ဆင္ ေပးသည္။

၁၀။          သင္သည္ သင့္အတြက္ စီမံေပးထားေသာ ဘုရားသခင္၏အလုပ္ကို မေတြ႕ရွိပါက၊ သင္သည္ သင့္ဘ၀အတြက္ သူ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကို မျဖည့္ဆည္းေသးပါ။

ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)