ပညတ္ေလးမ်ဳိးဆရာ ေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး   သင္ခန္းစာ (၁)

ပညတ္ေလးမ်ဳိး

က်မ္းစာ၌ ပညတ္ေတာ္ေပါင္း ၆၁၃ပါး႐ွိသည္။ ထိုပညတ္ေတာ္မ်ားသည္ ေမာေ႐ွ ေရးထားေသာ ပညတၱိက်မ္း မ်ားျဖစ္ေသာ-

ကမၻာဦးက်မ္း (Genesis)

ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း (Exodus)

၀တ္ျပဳရာက်မ္း (Leviticus)

ေတာလည္ရာက်မ္း (Numbers)

တရားေဟာရာက်မ္း (Deuteronomy)

မ်ား၌႐ွိသည္။ ထိုပညတ္ေတာ္မ်ားကို ေလးပိုင္း ပိုင္းႏိုင္သည္။

.

၁။ ၀တ္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ပညတ္

 

မည္သည့္ဘုရားကို မည္သို႔ကိုးကြယ္မည့္အေၾကာင္းမ်ားကို ေဖၚျပသည္။ ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါးအထဲ၌ ပဌမမွ စတုတၳပညတ္ အထိ၌ ပါေသာ ငါမွတပါးအျခားေသာဘုရားကို မကိုးကြယ္ရ၊ ႐ုပ္တုမကိုးကြယ္ရ၊ ဘုရားနာမကိုအလြဲမသံုးရ၊ ဥပုသ္ေန႔ေစါင့္ပါဟူေသာ အရာတို႔သည္ ၀တ္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ပညတ္မ်ားျဖစ္သည္။

၂။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာပညတ္

လူလူခ်င္းမည္ကဲ့သို႔ အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ အရာမ်ားကို ေဖၚျပထားေသာ ပညတ္ျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ပညတ္ တခ်က္ကိုေဖၚျပပါက၊ “လူခ်င္းအမႈရွိ၍ မင္းထံ၌အစီရင္ခံလ်က္၊ မင္းေရွ႕မွာတရားေတြ႔ၾကေသာအခါ၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူကို အျပစ္လြတ္ ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ဆိုးေသာသူကိုအရံႈးခံေစျခင္းငွါ၄င္း စီရင္ရမည္။ ဆိုးေသာသူသည္ အရိုက္ခံထိုက္လွ်င္၊ တရားသူႀကီီးသည္ကိုယ္မ်က္ေမွာက္၌ သူ႔ကိုခ်၍၊ အျပစ္ႏွင့္အေလ်ာက္ မည္မွ်ေသာဒဏ္ခ်က္ျဖင့္ ရိုက္ေစရမည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒဏ္ခ်က္ေလးဆယ္ထက္မလြန္ေစရ။ လြန္၍မ်ားစြာေသာ ဒဏ္ခ်က္ျဖင့္္ရိုက္လွ်င္၊ သင္၏ အမ်ိဳးသား ခ်င္းသည္ ယုတ္ညံ့ေသာသူျဖစ္ဟန္ရွိမည္ဟု စိုးရိမ္စရာရိွ၏။ -”(တရား၊ ၂၅း၁-၃)

၃။ ကိုယ္က်င့္တရားပိုင္းဆိုင္ရာပညတ္

လူလူခ်င္း မည္ကဲ့သို႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံၾကမည့္အေၾကာင္းမ်ားကို ေဖၚျပထားေသာ ပညတ္ျဖစ္သည္။ ပညတ္ေတာ္ ဆယ္ပါး အထံ၌ ပဥၥမပညတ္မွ ဒသမ ပညတ္အထိ၌ ပါေသာ ေအာက္ပါပညတ္မ်ားသည္ ကိုယ္က်င့္တရားပိုင္းဆိုင္ရာပညတ္ မ်ားျဖစ္သည္။

“သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားေပးသနားေတာ္မူေသာ ျပည္၌ သင္၏ အသက္တာရွည္မည္ အေၾကာင္း၊ သင္၏မိဘကိုရုိေသစြာ ျပဳေလာ့။ လူအသက္ကိုမသတ္ႏွင့္။ ၁၄သူ႔မယားကုိမျပစ္ မွားႏွင့္။ သူ႔ဥစၥာကို မခုိးႏွင့္။ ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ သူတဘက္၌ မမွန္ေသာ သက္ေသကိုမခံႏွင့္။ ကိုယ္ႏွင့္္ စပ္ဆုိင္ေသာသူ၏ အိမ္ကို တပ္မက္လိုခ်င္ေသာစိတ္ မရွိေစႏွင့္။ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူ၏ မယား၊ သူ၏ကြၽန္ ေယာက္်ား မိန္းမ၊ ႏြား၊ ျမည္းမွစ၍ ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာသူ၏ ဥစၥာတစံုတခု ကိုမွ် တပ္မက္လိုခ်င္ေသာစိတ္ မရွိေစႏွင့္ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။” (ထြက္၊ ၂၀း၁၂-၁၇)

၄။ စားေသာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ပညတ္

မည္သည့္ အစားအစာမ်ား စား၌ မည္သည့္အရာမ်ားေ႐ွာင္ရမည္ဟူေသာ ပညတ္မ်ားျဖစ္သည္။ လူအမ်ားစုက ကိုယ္က်င့္တရားပိုင္း ဆိုင္ရာ ပညတ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ပညတ္မ်ားကိုသာ သိ၌ စားေသာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ပညတ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာ ပညတ္မ်ားကို မသိၾက။ အေရးႀကီးသည္ ဟု မထင္ေသာေၾကာင့္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလို စားေသာက္ၾက၊ ကိုးကြယ္ၾကသည္။

စားေသာက္ျခင္းဆိုင္ရာပညတ္ခ်ဳိးေဖါက္လွ်င္ ကိုယ္ခႏၶာက ခံစားရသည္။ ၀တ္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ပညတ္ခ်ဳိးေဖါက္ပါက ၀ိညာဥ္က ခံစားရသည္။

စားေသာက္ျခင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘုရားသခင္က သန္႔႐ွင္းေသာအစားအစာႏွင့္ မသန္႔႐ွင္းေသာအစားအစာကို ၀တ္ျပဳရာက်မ္း အခန္းႀကီး (၁၁) ၌ ဤသို႔ ေဖၚျပထားသည္။     “ခြါကြဲျပား၍ စားၿမံဳ႔ျပန္ေသာသားမ်ားကို သင္တို႔သည္ စားရေသာအခြင့္ရွိ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ စားၿမံဳ႔ျပန္ေသာသား၊ ခြါကြဲျပားေသာ သားတို႔တြင္ မစားရေသာ သားဟူမူကား၊ ကုလားအုပ္သည္စားၿမံဳ႔ျပန္ေသာ္လည္း ခြါမကဲြျပားေသာေၾကာင့္ သင္တို႔၌ မစင္ၾကယ္။ ရွာဖန္သည္ စားၿမံဳ႔ျပန္ေသာ္လည္း၊ ခြါကဲြျပားေသာ္ေၾကာင့္ သင္တို႔၌ မစင္ၾကယ္။ အာရနဘက္သည္ စားၿမံဳ႔ျပန္ေသာ္လည္း၊ မခြါကဲြျပားေသာ္ေၾကာင့္ သင္တို႔၌ မစင္ၾကယ္။ ၇ဝက္သည္ ခြါကဲြျပားေသာ္လည္း၊ စားၿမံဳ႔မျပန္ေသာေၾကာင့္ သင္တို႔၌ မစင္ၾကယ္။ ၈ထုိသုိ႔ေသာ တိရစာၦန္အသားကိုမစားရ။ အေသေကာင္ကိုလည္း မထိရ။ မစင္ၾကယ္ဟု သင္တို႔မွတ္ရၾက မည္။မႀတ္ရဳကမည္။” (၀တ္၊ ၁၁း၃-၈)

အေသြးႏွင့္တိရစၦာန္အဆီ

ဘုရားသခင္သည္ သူဖန္ဆင္းေသာ တိရစၦာန္မ်ား၏အဆီၽႏွင့္ အေသြးမ်ားကို မစားဘို႔ရန္ ပညတ္ထားခဲ့သည္။ “သင္တို႔အမ်ဳိး အစဥ္အဆက္တို႔သည္၊ ေနေလရာရာ၌ ဆီဥကိုမစားရ၊ အေသြးကုိမစားရဟု ထာဝရပညတ္ေတာ္ ျဖစ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။  ” (၀တ္ ၃း၁၇) (၀တ္၊ ၃း၁၇)

“ဝဣသေရလအမ်ိဳးသားမွစ၍၊ သင္တို႔တြင္ တည္းေနေသာ တပါးအမ်ိဳးသားတစံုတေယာက္သည္၊ အေသြး တမ်ိဳးမ်ိဳးကိုစားလွ်င္၊ ထိုသူကို ငါသည္မ်က္ႏွာထား၍ သူ၏အမ်ိဳးမွငါပယ္ရွင္းမည္။ ၁၁အေၾကာင္း မူကား၊ ကိုယ္ခႏၾၶြာ အသက္သည္ အေသြး၌တည္၏။ သင္တို႔ျပဳေသာ အျပစ္ကိုေျဖေစျခင္းငွါ၊ ထိုအေသြးကို သင္တို႔အားယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ ပါေပးၿပီ။ လူအျပစ္ကို ေျဖေသာအရာကား၊ အေသြးျဖစ္သတည္း။ ၁၂ထိုေၾကာင့္ သင္တို႔၌ အဘယ္သူမွ်အေသြးကို မစားရ။ သင္တို႔တြင္တည္းေနေသာ တပါးအမ်ိဳးသားလည္း အေသြးကို မစားရဟု ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ငါအမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။ ၁၃ဣသေရလအမ်ိဳးသားမွစ၍ သင္တို႔တြင္ တည္းေနေသာ တပါးအမ်ိဳးသား တစံုတေယာက္သည္၊ မုဆိုးလုပ္၍ စားစရာဘို႔ သား၊ ငွက္ကို ဘမ္းမိလွ်င္၊ အေသြးကိုသြန္၍ ေျမႏွင့္ဖံုးရမည္။  ၁၄အေသြးသည္ ခပ္သိမ္းေသာ ကိုယ္ခႏၾၶြာ အသက္ရွင္ရာအေၾကာင္းျဖစ္၏။ ထိုေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ တစံုတခုေသာကိုယ္ခႏၾၶြာ၏ အေသြးကိုမစားရ ဟု ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား ငါ့အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။ ခပ္သိမ္းေသာကိုယ္ခႏၾၶြာအသက္သည္ အေသြး၌တည္ေသာ ေၾကာင့္၊ အေသြးကိုစားေသာ သူ မည္သည္ကား၊ ပယ္ရွင္းျခင္းကိုခံရမည္။ “  (၀တ္ ၁၇ း ၁၀-၁၄)

အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားက အေသြးႏွင့္အဆီစားျခင္းျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္း႐ႈံးမည္ေလာဟု ေမးႏိုင္သည္။ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ဆီႏွင့္အေသြးစားျခင္းျဖင့္ မဆံုး႐ႈံးႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္အေသြး၌ ေရာဂါမ်ား၍ အဆီသည္ ေသြးေၾကာပိတ္ေစႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ ကိုယ္ခႏၶာကို က်န္းမာေစလို၍ အသက္တာ႐ွည္လိုလွ်င္ အေသြးႏွင့္အဆီကို မစားသင့္ေခ်။ ဘုရားသခင္သည္ သူဖန္ဆင္းထားေသာ အရာမ်ားကို သိသည္။ ထိုေၾကာင့္ လူအတြက္ မစားရမည့္အရာမ်ားကို သတိေပးသည္။ နားမေထာင္ေသာသူသည္ နာတာ႐ွည္ေရာဂါရသည္သာမက ေလာက၌ အသက္တာတိုေတာင္းႏိုင္သည္။

အေသြးႏွင့္အဆီသာမက မစားသင့္ေသာအရာမ်ားမွာ ၾကက္ဥအႏွစ္၊႐ိုးတြင္းျခင္ဆီ မွန္သမွ်၊ဦးေႏွာက္၊မလိုင္၊တိရစၦာန္ အေရခြံမ်ား မစားသင့္ေခ်။ အရသာ႐ွိသည္ဟုဆိုေသာ အခ်ဳိ အစိမ့္မ်ားကိုေ႐ွာင္သင့္သည္။ အထူးသျဖင့္တိုးတက္ေသာႏိုင္ငံ၌ ေနေသာ သူမ်ား ေ႐ွာင္သင့္သည္။ ထိုအရာမ်ားအစား ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ႏွင့္ သစ္သီး၀လံမ်ား မ်ားမ်ား စားသင့္သည္။အစားအေသာက္မဆင္ျခင္ေသာေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ား ေလျဖတ္ ေရာဂါ၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာ၊ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာ ပိတ္ကာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အေသေစါၾကသည္။ ထိုအခါ ယံုၾကည္သူျဖစ္လွ်င္ ဘုရားသခင္ ၏အလိုေတာ္ ေၾကာင့္ဟု ဆိုၾကသည္။ မယံုၾကည္သူျဖစ္လွ်င္ ကံဆိုးသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ အမွန္မွာ ႐ွည္ေသာအသက္တာကို ေပးလိုေသာ္လည္း သူ ပညတ္ထားေသာ စားေသာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ပညတ္ကို ခ်ဳိးေဖါက္ေသာေၾကာင့္ ေစာေစာစီးစီး ေသရၾကသည္။ ေသေသာသူသည္ ဘာမွ် မသိေတာ့ေသာ္လည္း က်န္ရစ္သူ မိသားစုမ်ား အလြန္နာက်င္စြာ ခံစားၾကရသည္။

ကိုယ္က်င့္တရားပိုင္းဆိုင္ရာပညတ္

ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ ေရာက္မေရာက္လည္း ကိုယ္က်င့္တရားျဖင့္တိုင္းတာၾကသည္။ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းပါက ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္၍ မေကာင္းပါက ငရဲသို႔ခ် ပစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေကာင္းကင္ပိုင္႐ွင္ ဘုရားသခင္ကမူ ၀တ္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ပညတ္ျဖင့္ တိုင္းတာေၾကာင္း ေတြ႕ရ သည္။ ထိုအရာကို မည္ကဲ့သို႔ သိရသနည္းဟူမူကား၊ သခင္ေယ႐ႈက ကိုယ္က်င့္တရားပိုင္း၌ အလြန္လိုက္စားေသာ ဖါရိ႐ွဲမ်ား ကို  “အခြန္ခံတို႔ ျပည့္တန္ဆာတို႔သည္ သည့္တို႔အရင္ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သူ႔ ၀င္ရတတၾက၏-” ဟုဆိုခဲ့သည္။ (မ၊ ၂၁း၃၁) အခြန္ခံတို႔ႏွင့္ ျပည္တန္ဆာတို႔သည္ သူတို႔ေခတ္၌ အလြန္အျပစ္ႀကီးသည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္းခံရ၍ မည္သူကမွ်မေပါင္းေဖၚလိုၾက။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယ႐ႈက သင္တို႔အရင္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္မည္ဟု ဆိုသည္။

ဘုရားတရား၌ အလြန္စိတ္အားႀကီးေသာ ဣသေရလမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႐ွင္ေပါလုက ဤသို႔ ဆိုခဲ့သည္၊ “ညီအစ္ကိုတုိ႔၊ ဣသေရလလူတို႔သည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္ေစျခင္းငွါ၊ ငါ၏ေစတနာ အလုိရွိ၍ ဘုရားသခင္ကို ဆုေတာင္းေလ့ရွိ၏။ ၂ထုိသူတို႔သည္ မွန္ေသာပညာမရွိေသာ္လည္း၊ ဘုရား သခင္ဘက္၌ စိတ္အားႀကီး သည္ဟု သူတို႔အဘုိ႔ငါသက္ေသခံ၏။ ၃ထုိသူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကို မသိဘဲ၊ ကိုယ္ေျဖာင့္ မတ္ျခင္းကိုတည္ေစျခင္းငွါ ရွာႀကံေသာေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကုိဝန္မခံၾက။-” (ေရာ၊ ၁၀း၁-၃)

ဣသေရလလူမ်ားသည္ ဘုရားဖက္၌ စိတ္အားႀကီးေသာ္လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ မေရာက္သနည္း ဟူမူကား ဘုရားသခင္ ကိုးကြယ္နည္း မမွန္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ၀တ္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ၌ မွားယြင္း၍ ကိုယ္က်င့္တရားပိုင္း ဆိုင္ရာ၌ ႀကိဳးစား အားထုတ္ၾကသည္။ သူတို႔ကဲ့သို႔ ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္မမွား ဘို႔ အေရးႀကီးသည္။

ကိုးကြယ္မွားျခင္း

စကားပံု၌ ကုန္သြယ္မွားလွ်င္ တေခါက္၊ ေတာင္ယာခုတ္မွားလွ်င္ တႏွစ္၊ အိမ္ေထာင္ျပဳမွားလွ်င္ တသက္၊ ဟုဆိုသည္။ ထိုစကားပံုသည္ အဆံုး၌ ကိုးကြယ္မွားလွ်င္ ထာ၀ရဟု ထပ္ထည့္ဘို႔ လိုသည္။ ကုန္သြယ္မွားလွ်င္ ေငြမ်ားစြာ ႐ႈံးေသာေၾကာင့္ ေနာင္တရ စရာပင္။ ေတာင္ယာခုတ္မွားလွ်င္ တႏွစ္လံုး ၀မ္းစာ ဆံုး႐ႈံးေသာေၾကာင့္ ျပသနာ၊ အိမ္ေထာင္ျပဳမွားလွ်င္ တသက္လံုး စိတ္ဒုကၡ ေရာက္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအရာအားလံုးထက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အမွားမခံရမည့္အရာသည္ ကိုးကြယ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကိုးကြယ္မွားျခင္းသည္ ေသျပီးမွသာလွ်င္ သိရမွာျဖစ္၍ ထာ၀ရကာလတိုင္ေအာင္ ခံစားရမွာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလြန္ သတိထားရမည္။ သို႔ေသာ္ လူအမ်ားစုသည္ လွစ္လွ်ဴ ႐ႈၾကသည္။

သင္ခန္းစာ (၁) ေမးခြန္းမ်ား

၁။ က်မ္းစာ၌ ပညတ္ေတာ္ ဘယ္ႏွစ္ပါး႐ွိသနည္း။……………………………………….။

၂။ ပညတၱိက်မ္းမ်ားကိုေဖၚျပပါ။………………………………………။

၃။ ပညတ္ေတာ္မ်ားကို………ပိုင္း ပိုင္းႏိုင္သည္။ ထိုအရာမ်ားမွာ……………….တို႔ျဖစ္သည္။

၄။ လူအမ်ားသိ၌ အဓိကထားေသာအရာသည္…………….ဆိုင္ရာ ပညတ္ ျဖစ္သည္။

၅။ စားေသာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ပညတ္မလိုက္လွ်င္………က ခံစာ၍ ၀တ္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ပညတ္ခ်ဳိးေဖါက္လွ်င္…………က ခံစားရမွာျဖစ္သည္။

၆။ မည္သို႔ေသာ တိရစၦာန္၏အသားမ်ားမစားရသနည္း။……………………………။

၇။ တိရစၦာန္အဆီသည္ ေသြးေၾကာ…………………ေစႏိုင္သည္။

၈။ လူမ်ားထင္မွတ္သည္မွာ…………..ဆိုင္ရာပညတ္ျဖင့္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေရာက္မေရာက္ သတ္မွတ္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ကမူ……..

ဆိုင္ရာပညတ္ျဖင့္ သတ္မွတ္သည္။

၉။ ဣသေရလ လူမ်ား ဘုရားဖက္၌ စိတ္အားႀကီးေသာ္လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ မေရာက္ၾကသနည္း။……………………..။

၁၀။ ကိုးကြယ္မွားျခင္းသည္ အေရးႀကီးပါသလား။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

 

(ဆရာ ေမာဇက္ေထာင္က်ဳံး)