ဘုရားသခင္၏အခြင့္အာဏာေတာ္ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)  God’s Authority,
Practical Christian Living Course 4

Lesson 10

ေသာ့ခ်က္ က်မ္းပိုဒ္။ ။ အို ထာ၀ရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူျပီ၊ ထိုအရာတို႔သည္ အလိုေတာ္ေၾကာင့္ျဖစ္၍ ဖန္ဆင္းလ်က္႐ွိၾကပါ၏။ ထိုေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုန္းအသေရ တန္ခိုးေတာ္ကို ခံစားထိုက္ေတာ္မူ၏ဟုေလွ်ာက္ဆို၍၊ ပလႅင္ေတာ္ေ႐ွ႕၌ မိမိတို႔ သရဖူမ်ားကို ခ်ထားၾက၏။ ဗ်ာ၊ ၄း၁၁

ဘုရားသခင္သည္ စၾကာ၀ဠာကို ဖန္ဆင္းခဲ့ခ်ိန္၌ သူသည္ အခြင့္အာဏာေတာ္ဟူေသာ မူ၀ါဒအားျဖင့္ စၾကာ၀ဠာကို အုပ္စိုးရန္အတြက္ ဤမူ၀ါဒကို ျဖစ္တည္ေစခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္ကိုယ္တိုင္က အျမင့္မားဆံုးအာဏာေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ ေအာက္၌ ေကာင္းကင္တမန္မင္း မ်ားရွိၿပီး ေကာင္းကင္တမန္မင္းမ်ား၏ေအာက္တြင္ အျခားေကာင္းကင္တမန္မ်ားစြာရွိသည္။ လူသားကို ဖန္ဆင္းခဲ့ေသာအခါ၊ သူသည္လည္း ဘုရားသခင္ ၏အခြင့္အာဏာေတာ္ေအာက္၌သာရွိသည္။

.

အခြင့္အာဏာဆိုသည္မွာ အုပ္စိုးရန္အတြက္ အခြင့္ႏွင့္နာခံမႈကို ရထိုက္ေသာအခြင့္ကို ဆိုလိုသည္။ အခြင့္အာဏာအားလံုးတို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ သူသည္ ခပ္သိမ္းေသါ အရာတို႔၏ ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ တို႔သည္ ဘုရားသခင္အား ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္ၿပီး ““အိုထာ၀ရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီ။ ထိုအရာ တို႔သည္ အလိုေတာ္ေၾကာင့္ ျဖစ္၍ ဖန္ဆင္းလ်က္ရွိၾကပါ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုန္းအသေရ တန္ခိုးေတာ္ကို ခံစားထိုက္ေတာ္မူ၏”” ဟု ေလွ်ာက္ ဆိုၾကသည္။ ဗ်ာ ၄ း ၁၁

 

ေကာင္းကင္တမန္မ်ား၏ပုန္ကန္မႈ

ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကို ဖန္ဆင္းရာ၌ လူစီဖာဆိုေသာ ေကာင္းကင္တမန္ မင္းကိုလည္း ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ သူသည္ ေကာင္းကင္တမန္အားလံုးတို႔၏ အႀကီးအကဲအျဖစ္ ဖန္ဆင္းခဲ့ သမွ်ေသာ ေကာင္းကင္တမန္တို႔တြင္ အလွပဆံုး၊ တန္ခိုးအႀကီးမားဆံုးႏွင့္ ဥာဏ္ပညာ အရွိဆံုး ေကာင္းကင္တမန္မင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ တန္ခိုးႀကီးမားေသာ ဤေကာင္းကင္တမန္က သူ၏ဖန္ဆင္းရွင္အား ပုန္ကန္မည့္အခ်ိန္ တစ္ခ်ိန္သည္ က်ေရာက္လာခဲ့သည္။ သူသည္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားထဲတြင္ အႀကီးျမတ္ဆံုးျဖစ္ရျခင္းကို မေက်နပ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ ေနရာကို ၀င္လုလိုခဲ့သည္။

သူ၏စိတ္ႏွလံုးထဲတြင္ ဤသို႔ေျပာခဲ့သည္။

““ေကာင္းကင္ေပၚသို႔ ငါတက္မည္။

ဘုရားသခင္၏ ၾကယ္တို႔အေပၚမွာ ငါပလႅင္ကို ငါခ်ီးေျမႇာက္မည္။

ေျမာက္မ်က္ႏွာဘက္၊ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ေတာင္ေပၚမွာ ငါထိုင္မည္။

မိုးတိမ္ေပၚသို႔ ငါတက္မည္။

အျမင့္ဆံုးေသာဘုရားကဲ့သို႔ ငါေနမည္။”” ေဟ႐ွာယ၊ ၁၄ း ၁၃-၁၄

လူစီဖာသည္ ဘုရားသခင္၏ အခြင့္အာဏာေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ရန္အတြက္ ပုန္ကန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ ေနရာကို ၀င္ယူရန္ ႀကဳိးပမ္းခဲ့သည္။ သူပုန္ကန္မႈ၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ ရန္သူႏွင့္ လူသား၏ရန္သူျဖစ္ေသာ စာတန္ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေကာင္းကင္ဘံုရွိ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားထဲမွ သံုးပံုတစ္ပံုသည္ စာတန္ေနာက္သို႔လိုက္၍ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္ပုန္ကန္ ခဲ့သည္။ ဤက်ဆံုးသြားေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကို နတ္ဆိုး (သို႔) ၀ိညာဥ္ဆိုးဟုေခၚၾကသည္။

စာတန္ႏွင့္ က်ဆံုးသြားေသာ ေကာင္းကင္တမန္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သူ၏ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဆန္႔က်င္မည့္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံကို အတူတကြ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဤစၾကာ၀ဠာထဲတြင္ ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံ တည္ရွိခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ စာတန္၏ႏိုင္ငံေတာ္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

စာတန္၏ပုန္ကန္မႈမတိုင္မီက၊ ဖန္ဆင္းခဲ့သမွ်ေသာသတၱ၀ါတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏အာဏာေတာ္ ကို ““နာခံေသာမူ၀ါဒ””အားျဖင့္ အသက္ရွင္ ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ စာတန္သည္ အျခားမူ၀ါဒတစ္ခုျဖစ္ေသာ ““ပုန္ကုန္ေသာ မူ၀ါဒ””ကို စတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ ပုန္ကန္ျခင္းဆိုသည္မွာ စိတ္ႏွလံုးထဲမွ ဘုရားသခင္ အေပၚတြင္ ထားေသာသေဘာထားတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤသေဘာထားက ““ငါလုပ္ခ်င္တာငါလုပ္မယ္။ ငါသင့္ကို နာခံမွာမဟုတ္ဘူး””ဟူ၍ ေျပာေနသည္။

လူသား၏ပုန္ကန္မႈ

ဘုရားသခင္သည္ ပထမဦးဆံုးလူသားကို ဖန္ဆင္းခဲ့ၿပီး ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ထဲတြင္ ေနရာခ်ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဧ၀ဟူေသာမိန္းမကို အာဒံအတြက္

ဖန္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏အစီအစဥ္မွာ ဧ၀က အာဒံ၏ အုပ္စိုးျခင္းကိုခံ၍ အာဒံက ဘုရားသခင္၏ အုပ္စိုးျခင္းကိုခံရန္ျဖစ္သည္။

စာတန္သည္ သူ၏ပုန္ကန္လိုေသာစိတ္၀ိညာဥ္ကို လူသားအတြင္းသို႔ထည့္သြင္းရန္အတြက္ ဆႏၵျပင္းျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ အာဒံထံသို႔ အရင္ဦးဆံုးမခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ပါ။ ထိုသို႔လုပ္မည့္အစား၊ သူသည္ ဧ၀ထံသို႔သြား၍ သူမကို ေသြးေဆာင္ကာ တားျမစ္ထားေသာအသီးကို စားေစခဲ့ၿပီး ဘုရားသခင္၏စကားကို မနာခံေသာသူတဦးျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အာဒံသည္ ဧ၀ဘာလုပ္ခဲ့သည္ကို သိခဲ့ခ်ိန္တြင္ သူကိုယ္ တိုင္လည္း အသီးကိုယူစားခဲ့သည္။

က်မ္းစာက ဧ၀သည္ လိမ္ညာျခင္းခံခဲ့ရသည္ဟု ေျပာထားသည္။ သို႔ေသာ္ အာဒံသည္ လိမ္ညာ ျခင္းမခံခဲ့ရပါ။ သူက ဘုရားသခင္ကို မနာခံရန္ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ အာဒံသည္ စာတန္ကဲ့သို႔ ဘုရားသခင္ကို ပုန္ကန္ခဲ့သည္။ သူ၏စိတ္ႏွလံုးအတြင္း၌ ““ငါလုပ္ခ်င္တာငါလုပ္မယ္”” ဟူ၍ ေျပာခဲ့သည္။

အာဒံ၏ပုန္ကန္ျခင္းအားျဖင့္ အျပစ္တရားသည္ ဤေလာကအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။ အာဒံသည္ ပုန္ကန္လိုေသာသူ၏ ဇာတိသေဘာကို သူ႔သားသမီးမ်ားႏွင့္ တစ္ကမၻာလံုးအား လက္ဆင့္ကမ္း ေပးေ၀ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ပုန္ကန္ျခင္းသည္ လူသား၏စိတ္ႏွလံုးအတြင္း၌ မူ၀ါဒတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္ က်မ္းစာက ““ငါတို႔ရွိသမွ်သည္....ကိုယ္လမ္းသို႔အသီးသီးလိုက္သြားၾကသည္ျဖစ္၍....””ဟု ေျပာထားသည္။ ေဟရွာယ ၅၃း၆ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ က်မ္းစာက ကယ္တင္ျခင္းမခံရသူမ်ားကို ““နာခံမႈမရွိေသာ သားသမီးမ်ား””ဟူ၍ ၫႊန္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

ေရလႊမ္းမႈႀကီးၿပီးေနာက္ ဘုရားသခင္သည္ ဥပေဒမ်ားကို ျဖစ္တည္ေစခဲ့ၿပီး လူသားအစိုးရအဖြဲ႕ကို ဘိသိတ္ေပးခဲ့သည္။ သူသည္ သူ၏ဥပေဒမ်ားအား ပိုမိုခိုင္ခန္႔လာေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ လူသားကို အခြင့္အာဏာေပးခဲ့သည္။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အား ကာကြယ္မႈေပးရန္အတြက္ ဘုရားသခင္က ထုိသို႔လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လူမ်ားသည္ အျပစ္အလြန္ႀကီး၍ ပုန္ကန္ေသာေၾကာင့္၊ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ပံုစံတမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္သာ မဖြဲ႕စည္းထားပါ က၊ မေကာင္းမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ျဖစ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ေသဒဏ္ေပးျခင္းကို တရား၀င္ျဖစ္ေစခဲ့သူမွာ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ အျခားသူတဦး၏ အသက္ကို ႏႈတ္ယူျခင္းသည္ မည္မွ်ႀကီးေလးေသာ အျပစ္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အေလးအနက္ထားရမည့္ကိစၥ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဘုရားသခင္က လူတို႔အား သိေစလိုခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္က ေနာဧအား ““အၾကင္သူသည္ လူ၏အေသြးကို သြန္း၏။ ထုိသူ၏အေသြးကို လူလက္ျဖင့္သြန္းရမည္””ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ကမၻာ ၉ း ၆

ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ား၏က်ဆံုးမႈ

ဘုရားသခင္၏လူမ်ိဳးေတာ္ဟုေခၚဆိုရမည့္လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဘုရားသခင္သည္ အာျဗံဟံကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ပုန္ကန္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ားၾကားတြင္ ဘုရားသခင္ကို နာခံမည့္ လူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေပၚတည္ရွိလာရန္အတြက္ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ရွိခဲ့သည္။

အာျဗံဟံသည္ သူ၏ႀကီးစြာေသာယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ လူသိမ်ားသူျဖစ္သည္။ ထိုျပင္ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ အခြင့္အာဏာေတာ္ကို နာခံသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ အာျဗံဟံႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍၊ ဘုရား သခင္က ““အေၾကာင္းမူကား၊ သူသည္ မိမိေနာက္၌ ျဖစ္ေသာသားမ်ား၊ အိမ္သူမ်ားတို႔ အား ပညတ္မည့္ အရာကို ငါသိ၏။ သူတို႔သည္လည္း၊ ထာ၀ရဘုရား၏ တရားလမ္းသို႔လိုက္၍၊ ဟုတ္မွန္ေျဖာင့္မတ္စြာ က်င့္ၾကလိမ့္မည္။””ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ကမၻာ ၁၈ း ၁၉

အာျဗံဟံ၏ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လူမ်ိဳးေတာ္တည္းဟူေသာ ဣသေရလႏိုင္ငံေတာ္ကို ျဖစ္တည္ေစခဲ့ သည္။ ဘုရားသခင္၏ ရည္မွန္ခ်က္မွာ သူ႔လူမ်ိဳးေတာ္သည္ သူ႔ကို နာခံျခင္းရွိစြာ သူႏွင့္အတူ အသက္ရွင္ၾကရန္ႏွင့္ ဤကမၻာေပၚတြင္ သူ၏အခြင့္အာဏာ ေတာ္ကို သူ၏ လူမ်ိဳးေတာ္တို႔က တည္တံ့ၿမဲၿမံေအာင္ ျပဳလုပ္ၾကရန္ျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚရွိ လူအားလံုးတို႔သည္ ဣသေရလ ႏိုင္ငံေတာ္အားျဖင့္ သူကိုသိလာေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားသည္ နာခံျခင္းမရွိဘဲ ပုန္ကန္ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ႀကိမ္ဖန္ မ်ားစြာ သူတို႔ကို အျပစ္ေပးဆံုးမခဲ့ရသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ သူတို႔၏ ထပ္ခါတလဲလဲမနာခံမႈေၾကာင့္၊ သူတို႔၏ႏိုင္ငံေတာ္ကို သူတပါးတို႔ကဖ်က္ဆီးျခင္းကို ဘုရားသခင္က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ အသတ္မခံရေသာ  ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ကို ကၽြန္အျဖစ္ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး ထိုကၽြန္တို႔သည္ ကမၻာအႏွံ႔အျပားသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့သည္။

သားေတာ္၏နာခံမႈ

ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားစြာကို ဖန္ဆင္းခဲ့ၿပီး သူတို႔အထဲမွ မ်ားစြာတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္၍ ပုန္ကန္ခဲ့ၾကသည္။ သူသည္ လူသားကိုဖန္ဆင္းခဲ့ၿပီး လူသားသည္လည္း သူ႔ကို ဆန္႔က်င္၍ ပုန္ကန္ခဲ့သည္။ သူသည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားကို သူ၏လူမ်ိဳးေတာ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ္ လည္း ဣသေရလအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ သူ႔ကို ေက်ာခိုင္း၍ ပုန္ကန္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ အခ်ိန္ေစ့ေသာအခါ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏သားေတာ္ကို ဤေလာကအတြင္းသို႔ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံရန္ ႂကြလာသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိၾကသည္။ ထိုျပင္ သူသည္ ဘုရားသခင္ကို နာခံမႈရွိေသာ မူ၀ါဒကို ျပန္လည္အသက္သြင္း၍ တည္တံ့ေစရန္ အတြက္လည္း ႂကြလာျခင္းျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈက ““အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ ကိုယ္အလိုသို႔ လိုက္ျခင္းငွာ၊ ေကာင္းကင္မွ ဆင္းသက္သည္မဟုတ္။ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူေသာသူ၏ အလိုေတာ္သို႔ လိုက္ျခင္းငွာ၊ ဆင္းသက္၏””ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ေယာ ၆ း ၃၈

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ ဤေလာကအတြင္းသို႔ မႂကြလာမီအခ်ိန္၌ ခမည္း ေတာ္နည္းတူ ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္ႏွင့္အ ခြင့္အာဏာေတာ္တို႔ကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္သူသည္ ဤေလာကအတြင္းသို႔ ႂကြေရာက္လာေသာအခါ၊ ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္ ထြန္းေတာက္စြာေသာ

သူ၏ေနရာကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည္။ လူသားတစ္ဦးျဖစ္လာႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ခဲ့သည္။ က်မ္းစာက ““ထိုသခင္ သည္ ဘုရားသခင္၏ သ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ .... မိမိအသေရကို စြန္႔၍၊ အေစခံကၽြန္၏ သ႑ာန္ကို ယူေဆာင္လ်က္၊ လူကဲ့သို႔ေသာ အျဖစ္၌ ဖြားျမင္ျခင္း ကို ခံေတာ္မူ၏”” ဟုဆိုသည္။               ဖိ ၂ း ၆-၇

ေယ႐ႈသည္ မည္သို႔ေသာလူစားမ်ိဳးနည္း? ဘုရားသခင္ကို လံုး၀ဥသုန္နာခံေသာလူစားမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ သူ ဘုရားသခင္ကို မနာခံခဲ့ေသာအခ်ိန္ တႀကိမ္တခါမွ်ပင္ မရွိပါ။ ဤကမၻာေပၚတြင္ သူရွိေနစဥ္ ကာလအတြင္း တႀကိမ္တခါမွ်ပင္ မဖီဆန္ခဲ့ပါ။ သူ႔အသက္တာ၏ မူ၀ါဒမွာ နာခံမႈရွိရမည္ဟူေသာ မူ၀ါဒ ပင္ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈက ““အေၾကာင္မူကား၊ ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာအမႈတို႔ကို အစဥ္မျပတ္ ငါျပဳသည္””ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ေယာ ၈ း ၂၉

ေဂသေရွမန္ဥယ်ာဥ္ထဲ၌ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကားတိုင္ေပၚ၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အျပစ္မ်ားအား ထမ္းရမည့္ အေၾကာင္းကို စဥ္းစားေနစဥ္ ဤသို႔ ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ ““အကၽြႏ္ုပ္အဘ၊ ဤခြက္သည္ အကၽြႏ္ုပ္ကို လြန္သြားႏိုင္္လ်င္ လြန္သြားပါေစေသာ။ သို႔ေသာ္လည္း အကၽြႏ္ုပ္အလိုရွိသည့္အတိုင္း မျဖစ္ပါေစႏွင့္။ ကိုယ္ေတာ္အလိုရွိသည့္အတိုင္းျဖစ္ပါေစေသာ။”” မႆဲ၊ ၂၆း၃၉။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ ကားတိုင္ေပၚ၌ အေသခံရန္မွာ သူ႔ခမည္းေတာ္၏အလိုေတာ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ သူသည္ ခမည္းေတာ္ကို လိုလို လားလား နာခံခဲ့သည္။

ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္သည္ နာခံျခင္းရွိစြာ ကားတိုင္ေပၚ၌ အေသခံခဲ့ေသာ ျမင္ကြင္းကို ျမင္ရသည္ထက္ သာ၍ အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းမြန္ ေသာ ျမင္ကြင္းမ်ိဳးကို ဤစၾကာ၀ဠာ၌ ျမင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ က်မ္းစာက ““ထိုသို႔လူ၏ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာႏွင့္ျပည့္စံုလ်က္၊ အေသခံျခင္းသာ မဟုတ္၊ လက္၀ါးကပ္တိုင္ မွာ အေသခံျခင္းတိုင္ေအာင္ အေစခံကၽြန္ခံ၍ ကိုယ္ကိုကိုယ္ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၏””ဟု ဆိုသည္။ ဖိ ၂ း ၈

ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်လ်က္၊ နာခံျခင္းရွိစြာ အေသခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူကို ေသျခင္းမွထေျမာက္ေစကာ၊ စၾကာ၀ဠာရွိ တစ္ခုတည္းေသာပလႅင္ေတာ္ကို ေပးအပ္ျခင္းအားျဖင့္ သူကို ခ်ီးေျမႇာက္ခဲ့သည္။ က်မ္းစာက ““ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို အလြန္ ခ်ီးေျမႇာက္၍ ဘြဲ႕နာမ တကာတို႔ထက္ ႀကီးျမတ္ေသာ ဘြဲ႕နာမကိုေပးသနားေတာ္မူ၏”” ဟုဆိုသည္။ ဖိ ၂ း ၉

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ဟူေသာ လူသားသည္ ေကာင္းကင္ေပၚ၊ ေျမႀကီးေပၚ၌ရွိသမွ်ေသာ အခြင့္အာဏာ ကို ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္။ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ားတည္းဟူေသာ အသစ္ေသာ လူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳး၏ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သူသည္ သူ၏အသက္တာကို နာခံျခင္းရွိရမည္ဟူေသာ မူ၀ါဒျဖင့္ အသက္ရွင္ခဲ့သလို ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း ဤမူ၀ါဒအားျဖင့္သာ အသက္ရွင္ေနထိုင္ရမည္။

ဤကမၻာေပၚတြင္ မူ၀ါဒႏွစ္ခုရွိသည္ကို မွတ္ထားၾကပါစို႔။

(၁)        ““ပုန္ကန္ရမည္”” ဟူေသာမူ၀ါဒ ( စာတန္၏မူ၀ါဒျဖစ္သည္ )

(၂)        ““နာခံမႈရွိရမည္”” ဟူေသာမူ၀ါဒ ( ခရစ္ေတာ္၏ မူ၀ါဒျဖစ္သည္ )

လူတိုင္းသည္ ဤမူ၀ါဒႏွစ္ခုထဲမွ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုအားျဖင့္ မိမိတို႔၏ အသက္တာကို အသက္ရွင္ၾကသည္။

(၁)        ““ပုန္ကန္ရမည္”” ဟူေသာမူ၀ါဒ ( စာတန္၏မူ၀ါဒျဖစ္သည္ )

ဤေလာက၏အေျခခံမူ၀ါဒမွာ ပုန္ကန္ျခင္းျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““...ျငင္းဆန္း ေသာသူတို႔၌ ျပဳျပင္ေသာ ၀ိညာဥ္၏အလိုႏွင့္အညီ””ဟူ၍  (ဧ၊ ၂း၂) ၀ိညာဥ္တစ္ခုအေၾကာင္းကိုေျပာထားသည္။ ထို ၀ိညာဥ္သည္ စာတန္ကိုယ္တိုင္၏ ၀ိညာဥ္ျဖစ္ၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္သူ႔သားေတာ္ကုိ ဆန္႔က်င္၍ ပုန္ကန္ ေသာ အျခင္းအရာ၌ ဤ၀ိညာဥ္ကို အထင္အရွားေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ဤေလာက၏ သေဘာထားကို ဆာလံ ၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ““ေလာကီရွင္ဘုရင္တို႔သည္ထၾက၍၊ မွဴးမတ္အရာတို႔လည္း ထာ၀ရဘုရားႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ကို ရန္ဘက္ျပဳလ်က္”” ဆာ ၂ း ၂

ဘုရားသခင္ႏွင့္ သူ၏အခြင့္အာဏာေတာ္ကို ဆန္႔က်င္၍ပုန္ကန္တတ္ေသာ ဤစိတ္ႏွလံုး၏သေဘာထားကို ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ား၌ ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ က်မ္းစာက ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤေခတ္ကာလ၏အဆံုးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာေလေလ၊ ဤေလာကသည္လည္း ပို၍ပို၍ ဥပေဒမဲ့ ျဖစ္လာမည္ဟု ဆိုသည္။

မိမိကိုယ္ကို ခရစ္ယာန္ဟု ၀န္ခံထားသူမ်ားစြာတို႔သည္ မိမိတို႔၏အျပစ္မ်ားကို ဘယ္တုန္းကမွ ေနာင္တမရခဲ့ပါ။ သူတို႔သည္ ““ပုန္ကန္ရမည္”” ဟူ ေသာ မူ၀ါဒအားျဖင့္ ဆက္လက္ အသက္ရွင္ၾကေသာေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္၏လက္ခံျခင္းကို ခံရမည္ မဟုတ္ပါ။ သခင္ေယ႐ႈက ““သခင္၊ သခင္ဟု ငါ့ကိုေလွ်ာက္ေသာသူတိုင္း၊ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ၀င္ရလိမ့္မည္မဟုတ္။ ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာ ငါ့ခမည္းေတာ္၏ အလိုကို ေဆာင္ေသာ သူသာလွ်င္ ၀င္ရလိမ့္မည္။ ထိုေန႔၌ကား၊ သခင္ သခင္ အကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္အခြင္ႏွင့္ ဆံုးမၾသ၀ါဒေပးပါၿပီ မဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင္ႏွင့္ နတ္ဆိုးတို႔ကို ႏွင္ထုတ္ပါ ၿပီမဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင့္ မ်ားစြာေသာတန္ခိုးတို႔ကိုျပပါၿပီမဟုတ္ေလာဟု အမ်ားေသာသူတို႔ သည္ ေလွ်ာက္ၾက လိမ့္မည္။ ထိုသို႔ေလွ်ာက္ၾကေသာအခါ၊သင္တို႔ကိုငါအလ်င္းမသိ၊ အဓမၼအမႈကို ျပဳေသာ သူတို႔၊ ငါထံမွဖယ္ၾကဟု ထိုလူတို႔အား အတိအလင္း ငါေျပာ မည္”” ဟူ၍ ဆိုခဲ့သည္။ (မႆဲ၊ ၇း၂၁)

(၂)        ““နာခံမႈရွိရမည္”” ဟူေသာမူ၀ါဒ ( ခရစ္ေတာ္၏ မူ၀ါဒျဖစ္သည္ )

ဘုရားသခင္ သားသမီးမ်ား၏ အေျခခံမူ၀ါဒမွာ နာခံျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ အခြင့္အာဏာေတာ္ကို ေထာက္ပံ့ရန္ အတြက္ ဤေနရာတြင္ ရွိေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ကယ္တင္ျခင္းမရမီ အခ်ိန္၌ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ပုန္ကန္ၿပီး နာခံမႈမရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ကယ္တင္ခဲ့ခ်ိန္၌၊ နာခံရမည္ ဟူေသာ မူ၀ါဒအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အသက္တာသစ္ကို အသက္ရွင္ႏိုင္ေအာင္ သူသည္ ျပဳလုပ္ ေပးခဲ့သည္။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ နာခံသူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြင္း၌ ယခု အသက္ရွင္လ်က္ရွိသည္။ က်မ္းစာက ““...ေယ႐ႈခရစ္သည္ သင္တို႔၌ တည္ေတာ္မူသည္ဟု ကိုယ္အေၾကာင္း ကို ကိုယ္မသိၾကသေလာ””ဟုဆိုသည္။ ၂ေကာ ၁၃ း ၅

သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြင္း၌ အသက္ရွင္ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာၾကာင့္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ ဘုရားသခင္ကိုနာခံႏိုင္ေသာ အစြမ္းရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏နာခံျခင္းသည္ အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚလာမည္ မဟုတ္ပါ။ သခင္ေယ႐ႈ၏အသက္တာ၌လည္း အလိုအေလ်ာက္ မျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါ။ သူသည္ နာခံရမည္ဟူေသာ မူ၀ါဒအားျဖင့္ အသက္ရွင္ရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အသက္တာကို နာခံရမည္ ဟူေသာ မူ၀ါဒအားျဖင့္ အသက္ရွင္ၾကရမည္။ က်မ္းစာက ““ေယ႐ႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္း ရွိေစၾကေလာ့””ဟုဆိုသည္။ ဖိ ၂ း ၅

ရွာေဖြေတြ႕ရွိရေသာ အဖိုးထိုက္ ရတနာ

ဘုရားသခင္၏ သားသမီးတဦးအေနျဖင့္ နာခံျခင္းရွိရမည္ဟူေသာ မူ၀ါဒအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အသက္တာကို အသက္ရွင္ရမည္။

ေမးခြန္းမ်ား ( မွန္ / မွား )

(၁)           အခြင့္အာဏာဆိုသည္မွာ အုပ္စိုးရန္အတြက္ အခြင့္ႏွင့္နာခံမႈကို ရထိုက္ေသာအခြင့္ကို ဆိုလိုသည္။

(၂)           အခြင့္အာဏာအားလံုးတို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္။

(၃)           စာတန္သည္ နာခံျခင္းရွိရမည္ဟူေသာ မူ၀ါဒကို လူသားမ်ိဳးႏြယ္တို႔အား စတင္မိတ္ဆက္ေပး ခဲ့သည္။

(၄)           ေရလႊမ္းမႈႀကီးၿပီးေနာက္၊ ဘုရားသခင္သည္ ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းၿပီး လူအစိုးအရအဖြဲ႕ကို ဘိတ္သိတ္ ေပး ျဖစ္တည္ေစခဲ့သည္။

(၅)           ဘုရားသခင္သည္ ေသဒဏ္ေပးျခင္းကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည္။

(၆)           ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းခဲ့ေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ သူကိုဆန္႔က်င္၍ မပုန္ကန္ခဲ့ပါ။

(၇)           ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္၏ စကားကို အျပည့္အ၀နာခံသူ လူသားတစ္ဦးျဖစ္သည္။

(၈)           ဤေလာကတြင္ တည္ရွိေနေသာ မူ၀ါဒ ၂-ခုမွာ ပုန္ကန္ရမည္ ဟူေသာမူ၀ါဒႏွင့္ နာခံျခင္းရွိရမည္ ဟူေသာ မူ၀ါဒတို႔ျဖစ္ၾကသည္။

(၉)           တစ္ခါတရံ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အထက္ပါမူ၀ါဒႏွစ္ခုစလံုးအားျဖင့္ အသက္ရွင္တက္ၾကသည္။

(၁၀)         ဘုရားသခင္သားသမီးတဦး၏ အေျခခံမူ၀ါဒမ်ာ ““ငါ့လမ္းငါ့သြားမယ္”” ျဖစ္သည္။

ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)