ကၽြန္ေတာ္သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္၌ လူသစ္ၿဖစ္သည္။စံ၀င္းခ်ိဳ   I am a New Person in Christ!ယ
Lesson 4

မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ာ၊

ဘုရားသခင္တြင္ တခုေသာ၀မ္းေၿမာက္ဖြယ္ရာမွာ၊  သူသည္အေၿခအေနမ်ားကိုအသစ္ၿပဳလုပ္ၿခင္းကိုႏွစ္သက္သည္။ သူလုပ္ထားေသာ အရာတခုခုကို  အၿပစ္က ပ်က္စီးေစလွ်င္၊ ဘုရားသခင္ကအသစ္ၿပဳလုပ္မည္။ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ အၿပစ္က ထပ္၍ လံုး၀ မဖ်က္ဆီး နိုင္ရန္ၿဖစ္သည္။    ဘုရားကေၿပာသည္။

“ ငါသည္ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို အသစ္ ဖန္ဆင္းသည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။---“   (ဗ်ာ ၂၁ း၅)

ဘုရားသခင္၏ပထမလူ၊ အာဒံသည္ ဘုရားသခင္၏ စကားမ်ားကို မလိုက္နာဘဲ အၿပစ္ ႏွင့္ ေသၿခင္းကို ကမာၻေပၚသို႔ ယူ ေဆာင္လာခဲ့သည္။  အာဒံသည္ အၿပစ္သား လူမ်ိဳးမ်ား ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။  ကမာၻေပၚတြင္ေမြးဖြားသူတိုင္းသည္၊ အာဒံ၏ အၿပစ္ရွိေသာ မိသားစု၀င္မ်ား  ၿဖစ္ၾကရသည္။

ဘုရားသခင္ ဘာကို ၿမင္ရမည္နည္း?

.

ဘုရားသခင္က  ကၽြန္ေတာ္ကို လံုၿခံဳမႈမရွိေသာအေၿခအေနတြင္ၾကည့္လ်င္၊ ဘာကိုၿမင္ရမည္နည္း?     သူအခ်က္ (၃) ခ်က္ေတြ႕ၿမင္ရမည္။

 

၁။   ဘုရားသခင္က  ကၽြန္ေတာ္၏ အၿပစ္မ်ားစြာကိုေတြ႕ရွိမည္။

၂။   ဘုရားသခင္က  အၿပစ္မ်ားကိုၿပဳလုပ္သည့္ အၿပစ္သားဟုၿမင္မည္။

၃။   ဘုရားသခင္က  ကၽြန္ေတာ္ကို စာတန္၏ ႏိုင္ငံ  အေမွာင္ထုထဲတြင္ေတြ႕မည္။

ဤအရာမ်ားသည္ လံုၿခံဳမႈမရွိေသာ လူမ်ားအတြက္ မွန္ကန္သည္။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုခ်စ္သည္အတြက္၊ ကၽြႏ္ုပ္ တို႕ႏွင့္ သူ၏အၾကား၌ရွိေသာ အေၿခအေနအရပ္ရပ္ကို ဖယ္ရွားေပးၿခင္သည္။  ဘုရားသခင္၊ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္သည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကည့္ၾကရေအာင္။

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္ကို အၿပစ္မ်ားမွ ဘယ္လိုကယ္တင္ခဲ့သနည္း?

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္မ်ားကို သူ၏သားေတာ္သခင္ေယရႈ အေပၚ၌တင္ေတာ္မူၿခင္းၿဖင့္ ကယ္တင္ ခဲ့ပါ သည္။   က်မ္းစာက    “ထာ၀ရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာငါတို႕၏အၿပစ္မ်ားကိုသူ႕အေပၚ တင္ေတာ္မူ၏ “ (ေဟရွာ ၅၃း၆ ခ)

သခင္ခရစ္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ္၏ အၿပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံေပးသည္။ ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္၏ အၿပစ္မ်ားကို ထာ၀ရ ခြင့္လႊတ္ ေပးေတာ္မူ၏။     က်မ္းစာက

“ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ ေယရႈခရစ္၏ အေသြးေတာ္သည္၊ ငါတို႔အၿပစ္ရွိသမွ်ကိုေဆးေၾကာေတာ္မူ၏” (၁ေယာ ၁း၇  ခ)

ကၽြန္ေတာ္၏လြဲမွားေသာ အတၲစိတ္မွ ဘုရားသခင္ဘယ္လို ကယ္တင္ခဲ့သနည္း?

ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္မ်ားကိုခြင့္လြတ္ေပးၿခင္းကိုသိရွိရသည္မွာ အလြန္ ႏွစ္သက္ေပ်ာ္ရွြင္ဖြယ္ေကာင္းသည္၊ ဒါေပမဲ့ကၽြန္ေတာ္မွာ နက္နဲေသာ ၿပႆနာရွိသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္အၿပစ္သား။ ကၽြန္ေတာ္ကအၿပစ္မ်ားကိုလုပ္ ေသာ သူၿဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္မ်ားဘယ္ကလာသလဲ?  ကၽြန္ေတာ္၏စိတ္ႏွလံုးမွလာသည္၊  ကၽြန္ေတာ္၏ လြဲမွားေသာ သဘာ၀။ သခင္ေယရႈကေၿပာသည္၊ အာလံုးေသာအၿပစ္မ်ားသည္၊  “လူသား၏ စိတ္ႏွလံုးအတြင္းမွ လာသည္။”     ကၽြန္ေတာ္ သည္ၿပင္ ၍မရပါ။   ဘုရားသခင္ေတာင္မွ  ကၽြန္ေတာ္ႏွလံုးေကာင္းေအာင္မၾကိဳးစားပါ၊     သူတြင္ကၽြန္ေတာ္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာအ ေၿဖရွိပါသည္။

ဘုရားသခင္ကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္မ်ားကို ခြင့္လြတ္ေပးၿပီးၿပီ၊   လက္ရွိအေၿခအေနအတိုင္းဒီမွာထားခဲ့မည္ဆိုလွ်င္၊ ကၽြန္ေတာ္သည္  အၿပစ္မ်ားကို  ဆက္ လုပ္ေနၿပီးလွ်င္  ပိုမို၍ ဆိုး၀ါးေသာအေၿခအေနသို႔  ေရာက္ေတာ႕မည္။   အကယ္၍ကၽြန္ေတာ္သည္ အသစ္ေသာအသက္တာ၌ ဘုရားသခင္၏ သားၿဖစ္ၿပီး အစဥ္ သာယာၾကည္ႏူးသည္ဆိုလွ်င္၊ ကၽြန္ေတာ္၏ လြဲမွားေသာအတၲစိတ္၊ ၿပႆနာကို ဘုရားသခင္ ေၿဖရွင္းေပးလိမ္႕မည္။

ကၽြန္ေတာ္၏ လြဲမွားေသာ အတၲစိတ္ အေဟာင္းကိုဖယ္ရွားၿပီး။ ကၽြန္ေတာ္အား သခင္ေယရႈ၌လူသစ္ၿဖစ္ရန္သည္၊ ဘုရားသခင္၏ ၿပႆနာ ေၿဖရွင္းနည္းၿဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္၏အေဟာင္းေသာ အတၲစိတ္ ကို ၊ သခင္ခရစ္ေတာ္ႏွင္အတူ့ လက္၀ါးကားတိုင္ မွာထည့္လိုက္ သည္။ က်မ္းစာက

ထိုသခင္အားၿဖင့္ သင္တို႔သည္ ေယရႈခရစ္ တည္ေနၾက၏။ ထိုသခင္မူကား၊ ဘုရားသခင္စီရင္ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊  ငါ တို႔ ပညာမွစ ေၿဖာင့္မတ္ၿခင္း၊ သန္႔ရွင္းၿခင္း၊ ေရြးႏႈတ္ၿခင္းၿဖစ္ေတာ္မူ၏။ “ (၁ေကာ ၁း၃၀)

သခင္ခရစ္ေတာ္ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ အဆံုးစီရင္ၿခင္းခံရသည့္အခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္လဲသူႏွင့္အတူ”အဆံုးစီၿခင္းခံရသည္။”

ကၽြန္ေတာ္၏ အေဟာင္းေသာ လြဲမွားေသာ အတၲစိတ္၊   က်မ္းစာက   “ ငါတို႔၏လူေဟာင္း”  သည္၊ ထိုသခင္ႏွင့္အတူ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ အေသသတ္ၿခင္းကိုခံရသည္။ ဘုရားသခင္က ဤအရာကို  ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုသိေစၿခင္သည္။  က်န္းစာက

“ထိုမွတပါးငါတို႔၏လူေဟာင္းသည္ ထိုသခင္ႏွင့္အတူလက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ အေသသတ္ၿခင္းကိုခံၿပီဟုငါတို႔သိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔သည္ေနာက္မွအၿပစ္တရား၏အေစကိုမခံေစၿခင္းငွါ၊ အၿပစ္တရား၏ကိုယ္ကိုဖ်က္ဆီးမည္ အေၾကာင္းတည္း။ “(ေရာ  ၆း၆)

ကၽြန္ေတာ္ သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အေသသတ္ၿခင္းခံရတာဘယ္လိုသိသလဲ?  ဘုရားသခင္၏စကားအရ သိရ  သည္။ ရွင္ေပါလုကေၿပာသည္။    “ငါသည္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူလက္၀ါးကပ္တိုင္မွာအေသခံၿပီ။”  (ဂ လ ၂း၂၀) ယံုၾကည္သူတိုင္းအတြက္ တူညီၿခင္းသည္မွန္ကန္သည္။

သင္သည္စဥ္းစားလိမ္႔မည္။ “သခင္ခရစ္ေတာ္သည္အေသသတ္ၿခင္းကိုခံရဒါ၊ ႏွစ္ ၂၀၀၀ ရွိၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ဘယ္လိုသခင္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူအေသခံမည္နည္း?

ဤအရာကိုနားလည္ရန္အကူအညီၿပဳမွာက၊   စာရြက္တရြက္ယူၿပီး၊ စာရြက္မွ လူတစ္ေယာက္ ညွပ္ထုတ္ပါ။ ထိုလူကေလး ကိုယူၿပီးစာအုပ္ထဲမွာထည့္ထားပါ။ လူကေလးဘယ္မွာလဲ?   သူသည္စာအုပ္ထဲမွာရွိ၊ သူသည္စာအုပ္ထဲမွာေန မည္။

စာအုပ္ကို ၾကမ္းေပၚမွထားသည္ဟုမွတ္ယူ၊ လူကေလးဘယ္မွာလဲ? သူသည္စာအုပ္ထဲ၊ ၾကမ္းေပၚမွာ။

စာအုပ္ကိုစားပြဲေပၚမွာထားသည္။ လူကေလးဘယ္မွာလဲ?  သူသည္စာအုပ္ထဲ စားပြဲေပၚမွာ။

စာအုပ္ႏွင့္ စာအုပ္ထဲမွလူကေလးကို ေရေအာက္တြင္ကိုင္ထား၊ လူငယ္ေလးဘာၿဖစ္မလဲ?  သူသည္စာအုပ္ထဲေရေအာက္မွာ။

စာအုပ္တြင္လူကေလးႏွင့္ကို၊ အထုတ္ထုတ္၍အၿခားၿမိဳ႔ကိုပို႔သည္။ လူကေလးဘယ္မွာလဲ? သူသည္စာအုပ္ထဲ၊ အၿခားၿမိဳ႕ မွာ။

ဤပံုေဆာင္ၿခင္းတြင္ စာအုပ္သည္သခင္ေယရႈ၊ လူကေလးက ကၽြန္ေတာ္ကို ကိုယ္စားၿပဳသည္။ လူကေလးကို စာအုပ္ တြင္ထဲ့သလို၊ ဘုရားသင္က ကၽြန္ေတာ္ကို သခင္ေယရႈတြင္ထဲ့ထားသည္။

လူကေလးကိုစာအုပ္တြင္ထဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ စာအုပ္ဘာဘဲၿဖစ္ၿဖစ္၊ လူကေလးလိုက္ၿဖစ္ရသည္။  တူညီၿခင္းသည္၊ ကၽြန္ေတာ္အတြက္လဲမွန္သည္။ ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္ကို္ သခင္ေယရႈႏွင့္အတူလက္၀ါးကပ္တိုင္မွာထည့္ေပးသည္။ သခင္ ေယရႈၿဖစ္သမွ်၊ ကၽြန္ေတာ္တြင္လဲၿဖစ္ရမည္။  ကၽြန္ေတာ္သည္ သခင္ေယရႈအတြင္း၌ရွိေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္၏ ၾကီးၿမတ္ေသာ ကယ္တင္ၿခင္း။

သခင္ေယရႈကို လက္၀ါးကပ္တိုင္တြင္အသတ္ခံရၾကိမ္၌၊ ကၽြန္ေတာ္လည္းသူႏွင့္အတူအသတ္ခံရသည္။ သူေသသည၊္ ကၽြန္ေတာ္လဲေသသည္။ သူေၿမၾကီးထဲအၿမဳပ္ခံရသည္၊ ကၽြန္ေတာ္လဲသူႏွင့္အတူအၿမဳပ္ခံရသည္။  သူၿပန္လည္ထေၿမာက္ သည္၊ ကၽြန္ေတာ္လည္းထေၿမာက္ရသည္။ သူၿဖစ္သမွ်ကို ကၽြန္ေတာ္လည္းၿဖစ္ရသည္။

ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္မေသပါ၊ ဤအရာအားလံုးသည္သခင္ေယရႈတြင္မွန္ကန္ပါသည္။ စာအုပ္ထဲမွလူကေလးကိုသတိရပါ။ လူကေလးကိုစာအုပ္ထဲသို႔ထဲတာႏွင့္ စာအုပ္ၿဖစ္တာအာလံုးကိုသူလဲၿဖစ္ရသည္။ သူသည္စာအုပ္ထဲမွာရွိေသာေၾကာင့္ၿဖစ္ သည္။

တူညီၿခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္အတြက္မွန္သည္။ ဘုရားသခင္ကၽြန္ေတာ္ကို သခင္ေယရႈနွင့္အတူလက္၀ါးကပ္တိုင္တြင္ထည့္ သည္ႏွင့္၊ သူၿဖစ္တာအလံုးစံုကို ကၽြန္ေတာ္လဲၿဖစ္ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ သခင္ေယရႈတြင္ရွိေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။   သခင္ေယရႈ ေသသည္အခါကၽြန္ေတာ္သည္သူ႔အထဲတြင္ရွိသည္။ ဘုရားသခင္၏ အၿမင္အာရံုတြင္ကၽြန္ေတာ္၏အသက္တာ အေဟာင္းသည္၊အဆံုးသို႔ေရာက္သြားၿပီ။

သခင္ေယရႈကိုသၿဂၤဳ ိဟ္စဥ္ကၽြန္ေတာ္ကသူ႔အထဲမွာ။ သခင္ေယရႈၿပန္လည္ထေၿမာက္ေတာ႔လဲ ကၽြန္ေတာ္သူ႔အထဲမွာ၊ ဒါေပမဲ့ကၽြန္ေတာ္ဟာ ယခုလူသစ္ၿဖစ္ၿပီ။

ဘုရားသခင္သည္  ကၽြန္ေတာ္ကို သခင္ေယရႈအထဲမွာ လူသစ္အၿဖစ္ဖန္ဆင္းသည္။ ကိုယ္ခႏၶာသည္အတူတူဘဲ၊ ကၽြန္ေတာ္ဟာ အတြင္း၌ လူသစ္ၿဖစ္သည္။    က်မ္းစာက

“လူမည္သည္ကား၊ ခရစ္ေတာ္ ရွိလ်င္အသစ္ၿပဳၿပင္ေသာ သတ၀ါၿဖစ္၏။ ေဟာင္းေသာ အရာ တို႔သည္ေၿပာင္း လဲ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္အသစ္ၿဖစ္ၾကၿပီ။”  (၂ေကာ ၅း၁၇)

ကၽြန္ေတာ္သည္ေနရာအသစ္တြင္လူသစ္ၿဖစ္ၿပီ။

ကၽြန္ေတာ္သည္ စာတန္၏ ႏိုင္ငံ အေမွာင္ထုတြင္ မရွိေတာ႔ပါ။  ကၽြန္ေတာ္သည္ေနရာအသစ္တြင္လူသစ္ၿဖစ္ၿပီ၊ ကၽြန္ေတာ္ သည္ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ယခုေရာက္ရွိၿပီ။    က်မ္းစာက

“အလင္း ေနေသာသန္႔ရွင္းသူတို႔၏ အေမြကိုငါတို႔သည္ ဆက္ဆံ၀င္စားထိုက္မည္အေၾကာင္းေက်းဇူးၿပဳေတာ္မူ၏။- ေမွာင္မိုက္တန္ခိုးမွလည္း ငါတို႔ကိုႏႈတ္ ၊ ခ်စ္ေတာ္မူေသာသားေတာ္၏ ႏိုင္ငံထဲသို႔သြင္းေတာ္မူ၏။” (ေကာ ၁း၁၂-၁၃)

သခင္ေယရႈက ကၽြန္ေတာ္ကိုဆန္႔က်င္ေသာအရာအားလံုးမွ ကယ္တင္သည္။  ကၽြန္ေတာ္သည္သခင္ေယရႈ ေဆာင္ရြက္ ေပးၿခင္းကိုသိရွိရသၿဖင့္  အလြန္ေပ်ာ္ေသာေန႔ၿဖစ္ခဲ့ရသည္။  သူက ကၽြန္ေတာ္ ႏွင့္  ဘုရားသခင္အၾကား မွာရွိေသာ အရာအားလံုးကို ဖယ္ရွားေပးသည္။

ကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္မ်ား ဘယ္လိုလဲ?    ကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္မ်ားကို သခင္ေယရႈ အေပၚသို႔ခ်ခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္မ်ား ကို  သခင္ေယရႈ၏အေသြးၿဖင့္ ခြ်တ္ခ်ေပးသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္အားလံုးကို ဘုရားသခင္က သခင္ေယရႈ၏ နာမေတာ္ အားၿဖင့္ ခြင့္လြတ္ေပးခဲ့သည္။     က်မ္းစာက

“ခ်စ္သားတို႔၊ သင္တို႔သည္ထိုသခင္၏နာမေတာ္အားၿဖင့္ အၿပစ္မ်ား ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႔အားငါေရး ေပးလိုက္သည္။” (၁ေယာ ၂း၁၂)

ကၽြန္ေတာ္၏ လြဲမွားေသာ၊ အသက္တာအေဟာင္း၊ ဘယ္အေၿခအေန၌ ရွိ ၿပီနည္း? ဘုရားသခင္၏အၿမင္မွာ၊ ကၽြန္ေတာ္ အသက္တာေဟာင္းသည္၊ သခင္ေယရႈ ႏွင့္ အတူကၽြန္ေတာ္ေသခဲ့သည္အခ်ိန္ကၿပီးဆံုးသြားခဲ့ပါသည္။ ရွင္ေပါလုက ေၿပာသည္၊  “ငါသည္ သခင္ေယရႈ ႏွင့္အတူ လက္၀ါးကပ္တိုင္တြင္အသတ္ခံခဲ့ရသည္။”  ကၽြန္ေတာ္လဲဒီလိုေၿပာႏိုင္တယ္၊ သခင္ေယရႈသည္ကၽြန္ေတာ္၏ကယ္တင္ပိုင္ရွင္ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္။        ကၽြန္ေတာ္သည္ယခင္ကလူမဟုတ္ေတာ႔ပါ။ ကၽြန္ေတာ္သည္သခင္ေယရႈ၏လူသစ္ၿဖစ္ၿပီ။     က်မ္းစာက

“စိတ္ႏွလံုး သေဘာသစ္ကိုရၿပီးလွ်င္၊ မွန္ေသာ ေၿဖာင့္မတ္ၿခင္း၊ သန္႔ရွင္းၿခင္းပါရမီ အားၿဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူ အမွ်ဖန္ဆင္းေသာလူသစ္ကိုယူတင္ ၀တ္ေဆာင္မည္အေၾကာင္း၊ ခရစ္ေတာ္၏စကားကို ၾကားနာရသည္ၿဖစ္ ၊ ေယရႈ သမာတရား ရွိသည္ႏွင့္အညီ၊ ထိုသခင္ထံ နည္းခံၾကၿပီသတည္း။”  (ဧ ၄း၂၄)

စာတန္၏ ေမွာင္မိုက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘယ္လိုရွိသနည္း?  ကၽြန္ေတာ္သည္ စာတန္၏ေမွာင္မိုက္ေသာႏိုင္ငံေတာ္တြင္မရွိ ေတာ႔ပါ။ ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္ကို စာတန္၏ေမွာင္မိုက္ေသာႏိုင္ငံေတာ္မွ၊  သူသား၏ အသစ္ေသာႏိုင္ငံေတာ္သို႔လႊဲ ေၿပာင္းေပးခဲ့သည္။

ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္ထံမွသာယာၾကည္ႏႈးမႈကို လိုသည္။

ကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္အားလံုးကို ခြင့္လႊတ္ေပးၿခင္းသည္၊ ႏွစ္သက္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္အလြန္ေကာင္းသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္ၿဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္ သည္ဘာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ကို ႏွစ္သက္ေပ်ာ္ရွြင္ဖြယ္ရာမ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးသနည္း?  သူဒီအရာမ်ားေဆာင္ ရြက္ေပးၿခင္းသည္။ သူခ်စ္ေသာေၾကာင့္ႏွင္႔ ကၽြန္ေတာ္သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္၌ရွိေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္၌ရွိေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္ကို သာယာၾကည္ႏႈးၿခင္းႏွင့္ ၾကည့္သည္။

ဘုရားသခင္ ရွိေနၿခင္းတြင္ သခင္ခရစ္ေတာ္က လိုက္လဲစြာၾကိဳဆိုသလား?  သူက ၾကိဳဆိုသည္၊ကၽြန္ေတာ္လဲရွိသည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ဖခင္က သာယာၾကည္ႏႈးမႈရွိပါသလား?  သူၾကည္ႏႈးမႈရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္လဲၾကည္ႏႈးပါသည္။ ဘုရားသခင္ကေၿပာသည္မွာ   “ ငါမင္းကိုခ်စ္သည္၊ မင္းအေပၚမွ သာယာၾကည္ႏႈးမႈလဲရရွိပါသည္။ မင္းသည္ ငါ႔သား၌ ရွိေသာ ေၾကာင့္ ၿဖစ္သည္။”

ေငြကိုေရလိုသံုးေသာသား

ေငြကိုေရလိုသံုးေသာသား၊ ပံုၿပင္တြင္ သခင္ခရစ္ေတာ္က ဖခင္ထံၿပန္လာေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔္ကို ဖခင္ကဘယ္လိုလက္ခံ သည္ ကိုၿပသခဲ့သည္၊ သခင္ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြန္ေတာ္၏ကယ္တင္ရွင္အၿဖစ္ယံုၾကည္ၿခင္းရွိသည္။ သူသည္ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အၿပည့္အ၀၊ လြတ္လပ္စြာ၊ ခြင့္လႊတ္ခဲ့သည္။ သူသည္ခြင့္လႊတ္ၿခင္သည္။  သူသည္ခ်စ္၍ ခြင့္လႊတ္ၿခင္သည္။

ေငြကိုေရလိုသံုးေသာသားၿပန္လာသည္၊ သူ၏ဖခင္ကအေ၀းကေတြ႔သည္။ ဖခင္သည္ေၿပးၿပီးသားကိုလက္ႏွစ္ဖက္ႏွင့္ဖက္၍ နမ္းသည္။ ဤအရာသည္၊ မေၿပာပေလာက္ေသာ  ပါးကိုနမ္းၿခင္းမဟုတ္ပါ ။ ပင္ရင္းစကားတြင္၊ က်မ္းစာက  ဖခင္သည္ “နမ္းၿခင္းၿဖင့္ဖံုးလႊမ္းသည္။”

ထိုအခ်ိန္တြင္၊ ေငြကိုေရလိုသံုးေသာသားက အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ခုကို သိရွိရသည္။    ပထမ၊      ခြင့္လႊႊတ္ၿခင္းသည္၊ အၿပည့္အ၀ ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာရရွိသည္ကို သိရသည္။  ဒုတိယ၊  သူ၏ဖခင္ သူအေပၚ၌ ဘယ္လိုခံစားမႈ ရွိသည္ ကိူသိ ရသည္။ သူ၏ဖခင္၏ စိတ္ႏွလံုး၊  သေဘာထား၊သူအေပၚမွာဘယ္လိုရွိသည္ကိုသိသည္။   သူ၏လုပ္ရပ္တြင္  ဖခင္ကေၿပာသည္မွာ  “မင္းကိုငါခ်စ္တယ္၊ မင္းကိုငါခ်စ္တယ္၊ မင္းကိုငါခ်စ္တယ္”

ကၽြန္ေတာ္ကို ဘုရားသခင္က ခြင့္လႊတ္ၿခင္းသာမဟုတ္ဘဲ၊ ကၽြန္ေတာ္အေပၚမွာ ဘယ္လိုခံစားမႈရွိသည္ကိုသိရသည္။- သူ၏ႏွလံုးသားမွခ်စ္ၿခင္းသည္၊  သခင္ေယရႈ၌ရွိေသာ ကၽြန္ေတာ္ကို ခြင့္လႊတ္ၿခင္း၌၊ အကန္႔အသတ္ အတိုင္းအတာမရွိ ေသာခ်စ္ၿခင္း စီးဆင္းသည္။

ဒီဟာ ဘုရားသခင္၊ ကၽြန္ေတာ္ကိုေပြ႕ဖက္သည္၊ သူ၏ႏွလံုးသားထိ။  ဖခင္က ဆင္းရဲေသာ၊ ေငြကိုေရလိုသံုးေသာသားကို ေပြ႕ဖက္၍သူ၏ႏွလံုးသားေရာက္ရန္၊ေပြ႕ပိုက္ထားသည္။ ဘုရားသခင္ကေၿပာကၽြန္ေတာ္သည္၊       “ငါမင္းကိုခ်စ္တယ္၊  ငါမင္းကိုခ်စ္တယ္၊  ငါမင္းကိုခ်စ္တယ္၊  မင္းငါ႔ထံလာ၍ ငါေပ်ာ္တယ္ ။”

ဘုရားသခင္၏အမွန္တရား

ဘုရားသခင္သည္ သူ၏သား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုၿဖတ္သန္း၍  ဘုရားသခင္ ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္အ ၾကားရွိရွိ သမွ် ေသာအရာမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးသည္။   သခင္ေယရႈ၏အေသြးသည္၊  ကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္မ်ားကို သန္႔ရွင္းေစသည္။   ကၽြန္ေတာ္၏လြဲမွားေသာ အတၲစိတ္ေဟာင္းသည္၊ သခင္ေယရႈ ႏွင့္ အတူ အသတ္ခံခဲ့ရၿပီ။ ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္ကို သခင္ေယရႈ၌လူသစ္ၿဖစ္ ရန္ဖန္ဆင္းေပးသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ယခု ဘုရားသခင္ သားေတာ္၏အသစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၌ရွိသည္။

ကၽြန္ေတာ္ဒါေတြကိုဘယ္လိုသိသလဲ?  ဘုရားသခင္၏စကားမ်ားမွသိရသည္။ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္ကိုယခုဘာ လုပ္ေစၿခင္သနည္း?   သူက သူ၏သားကိုခ်စ္၍ သားေတာ္အတြက္အသက္ရွင္ေစၿခင္သည္။

ငါယံုၾကည္သည္

“ဖခင္၊ ကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ေပးၿခင္း ႏွင့္ သင္က ကၽြန္ေတာ္ကို သခင္ေယရႈ၌လူသစ္လုပ္ေပးသည္။ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ကိုႏွစ္သက္ေပ်ာ္ရွြင္ဖြယ္အရာမ်ားကိုဖန္ဆင္းေပးေသာေၾကာင့္ၿဖစ္ပါသည္။”

သင္ခန္စာ (၄) မွေမးခြန္းမ်ား

အမွားအမွန္ေရြးပါ။

၁။   ကၽြန္ေတာ္၏ လြဲမွးေသာ၊ အၿပစ္သားအေၿခအေန ကို ဘုရားသခင္ၾကည့္စင္ သူေတြ႕သည့္မွာ

က)    ကၽြန္ေတာ္၏ အၿပစ္မ်ားစြာကိုေတြ႕ရွိမည္။ အၿပစ္မ်ားကိုၿပဳလုပ္သည့္ အၿပစ္သားဟုၿမင္မည္။ ကၽြန္ေတာ္ကို စာတန္ႏိုင္ငံ အေမွာင္ထုတြင္ေတြ႕မည္။

ခ)   ကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္ ႏွင့္ သူေတြ႕သည္က  ေကာင္းမြန္ေသာလူ။ အၿပစ္အမ်ားမေဆာင္ရြက္သူၿဖစ္သည္။

၂။    ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္ကို အၿပစ္မ်ားမွ ဘယ္လို ကယ္တင္ခဲ့သည္။

က)   ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္အၿပစ္မ်ားကို သူ၏သားေတာ္သခင္ေယရႈ အေပၚ၌တင္ေတာ္မူၿခင္းၿဖင့္ ကယ္တင္ခဲ့ပါသည္။

ခ)    အၿပစ္မ်ားမွခြင့္လႊတ္သည္၊ သူကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ေသာေၾကာင့္။

၃။   ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္၏ လြဲမွ အတၲစိတ္မွ ကယ္တင္သည္။

က) လက္ရွိအေၿခအေနအတိုင္းလက္ခံသည္။

ခ) ကၽြန္ေတာ္ကို ၊ သခင္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ လက္၀ါးကားတိုင္မွာထည့္လိုက္သည္။

၄။     ကၽြန္ေတာ္ သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အေသသတ္ၿခင္းခံရတာဘယ္လိုသိသလဲ?

က)   ကၽြန္ေတာ္ခံစားရေသာေၾကာင့္။

ခ)    ဘုရားသခင္၏စကားအရ သိရ သည္။

၅။    ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္ကို သခင္ေယရႈ ၌ထည့္ၿပီးတာနဲ့ သူၿဖစ္သမွ်

က)  သူၿဖစ္သမွ်ကို ကၽြန္ေတာ္လည္းၿဖစ္ရသည္။ကၽြန္ေတာ္သူ႕အထဲမွာရွိေသာေၾကာင့္။

ခ)   ကၽြန္ေတာ္မွာ ထိေရာက္မႈမရွိပါ။

၆။   ဘုရားသခင္၏အၿမင္မွာ ကၽြန္ေတာ္၏ အၿပစ္သား သက္တာအေဟာင္းသည္ “အာဒံ” ထဲမွာရွိသည္။

က)   ကၽြန္ေတာ္ေသတဲ့အထိမၿပီးႏိုင္ပါ။

ခ)   သခင္ေယရႈႏွင့္အတူေသ ထဲက ၿပီးဆံုးသြားပါၿပီ။

၇။   သခင္ေယရႈၿပန္လည္ထေၿမာက္ေတာ႔လဲ ကၽြန္ေတာ္လဲထေၿမာက္သည္

က)   ဒါေပမဲ့ကၽြန္ေတာ္ဟာ ယခုလူသစ္ၿဖစ္ၿပီ။

ခ)    အရင္ကထက္ လူေကာင္းတစ္ေယာက္ၿဖစ္လာသည္။

၈။   ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္ကို စာတန္၏ေမွာင္မိုက္ေသာႏိုင္ငံေတာ္မွေၿပာင္းလိုက္တာ

က)  ဤကမာၻ၏ႏိုင္ငံေတာ္သို႔

ခ)   သူသား၏ ႏိုင္ငံေတာသို႔

၉။  ကၽြန္ေတာ္၏ ကိုယ္ခႏၶာကေတာ႔အတူတူဘဲ

က)   ယခုပိုေကာင္းေသာသူ

ခ)  ကၽြန္ေတာ္ဟာ သခင္ေယရႈ ၌လူသစ္

၁၀။   ကၽၽြန္ေတာ္ဟာလူသစ္ၿဖစ္ေၾကာင္း အေသအၿခာဘယ္လိုသိရသလဲ?

က)   ကၽြန္ေတာ္ ခံစားရ၍

ခ)   ဘုရားသခင္၏စကားမွသိရသည္။

စံ၀င္းခ်ိဳ