ကၽြႏ္ုပ္သည္ ခြင့္လႊတ္ၿခင္းႏွင့္ခ်စ္ၿခင္းေမတၲာခံရၿပီ။စံ၀င္းခ်ိဳ   I am Forgiven and Loved,
Lesson 3

မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ာ၊

ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ သူကိုခ်စ္၍သာယာၾကည္ႏူးမႈကိုေပးေစၿခင္သည္။ ဘုရားသခင္ကို  သာယာၾကည္ႏူးမႈေပးႏိုင္ရန္ ကၽြန္ေတာ္သည္ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္မ်ိဳးကိုသိရန္လိုအပ္ပါသည္။

၁)     ကၽြန္ေတာ္၏ အၿပစ္မ်ားမွခြင့္လႊတ္ၿပီးေၾကာင္းသိရမည္။

၂)     ဘုရားသခင္သည္္ ယခုကၽြန္ေတာ္အေပၚ၌ ဘယ္လို  ခံစားေၾကာင္း ကိုသိရမည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔  သားငယ္တေယာက္ကိုအလြန္ခ်စ္ေသာ  ဖခင္အေၾကာင္းစဥ္စားၾကည့္ရေအာင္။  ဖခင္တြင္ တန္ဘိုးရွိေသာ နာရီတလံုးရွိသည္။ သူ၏သားကို သူ၏နာရီကိုေဆာ႔ မကစားရန္၊ ပ်က္စီးမည္ကို စိုးရိမ္၍ မွာထားသည္။

.

 

ဖခင္ကအၿပင္သို႔သြားသည္။  သားကနာရီကိုၾကည့္သည္။ နာရီႏွင့္ေဆာ႔ရန္ဆံုးၿဖတ္သည္။ ေဆာ႕သည္၊ ေသေသခ်ာခ်ာ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ဘဲ သားေၾကာင့္နာရီပ်က္သည္။

ဖခင္ၿပန္လာေတာ႕၊ နာရီပ်က္ေနသည္ကိုေတြ႔ၿမင္ရသည္။ သားက  သူလုပ္ေၾကာင္း၀န္ခံသည္၊ မင္းငါ႔ စကား နားမ ေထာင္ ဘူး၊  နာရီ ၿပင္ၿပီးသည္အထိ မင္းအခန္းထဲမွာ သြားေနရန္ ဖခင္က မွာၾကားသည္။

သားကလံုး၀ မေပ်ာ္ပါ၊ သူအေဖ စကားနားမေထာင္မိ၍ မွားေၾကာင္းသိသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဖခင္လဲ မေပ်ာ္ပါ၊  သူ၏သား ကိုခ်စ္သည္၊ ခြဲခြါေနရတာကို မခံႏိုင္ပါ၊ ဒါေပမဲ့ သားစကားနားမေထာင္သည္ကို ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရမည္။

ဖခင္ဘာလုပ္သဘဲ?  နာရီကို ငါကိုယ္တိုင္ၿပင္မည္ဟုေၿပာသည္။  နာရီကိုေကာင္းစြာၿပင္သည္၊ ၿပင္ၿပီးေတာ႕ သားထံသြား သည္။  သားကဖခင္ကိုေတြ႔ေတာ႔ ငို၍ ေၿပာသည္မွာ “ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္မေကာင္းပါ နာရီကို ဖ်က္မိ၍၊ ၿပင္လဲမၿပင္တတ္ပါ။”

ဖခင္က သားကိုေပြ႔ဖက္၍ နမ္းခါ “သားကိုခြင့္လႊတ္ပါတယ္၊ နာရီကိုလည္းကိုယ္တိုင္ၿပင္ၿပီးပါၿပီ။”

သားသည္ယခု ဖခင္ကို သာယာၾကည္ႏူးေစသည္။  သားသည္အေၾကာင္းအရာႏွစ္ခုကို သိရပါသည္။   သူ၏အၿပစ္ကို ခြင့္လႊတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ သူ၏ဖခင္သ႔ူအေပၚ၌ ဘယ္ခိုခံစားေၾကာင္းသိရသည္။  “ကၽြန္ေတာ္၏ဖခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္ကိုဒီ ေလာက္ခ်စ္တာကို မသိခဲ့ပါ”  ဟု ေၿပာသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘုရားသခင္စကားကို မနာခံဘဲေနသည္မွာ အၾကိမ္မ်ားၿပီ၊ သူက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို သူ၏စိတ္ႏွလံုး အတြင္း မွခ်စ္သည္။ သူႏွင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခြဲခြါ၍ေနၿခင္းကိုသူမခံႏိုင္ပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏အၿပစ္မ်ားကို ဂရုစိုက္ၾကရမည္။


ဘုရားသခင္က သခင္ေယရႈကို ကၽြႏ္ုပ္၏ သိုးအၿဖစ္ေပးသည္။

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္၊ ဘုရားသခင္က လူမ်ားကို တိရစာၧန္၊ ယူလာၾကရန္၊ ထံုးစံအတိုင္း သိုး၊ အၿပစ္မ်ားအတြက္ ပူေဇာ္ရန္။ လူသည္ သိုးကို ယဇ္ပေရာဟိတ္ ထံယူခဲ့ရမည္။ သူ၏လက္ကို သိုး၏ဦးေခါင္းေပၚတင္၍ စကားကိုေအာက္ပါအတိုင္းေၿပာရ သည္၊“ကၽြန္ေတာ္၌ အၿပစ္ရွိပါသည္၊ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္ကဤသိုးကိုကၽြန္ေတာ္အၿပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံရန္ခြင့္ၿပဳသည္” ထိုအခါသိုးသည္အသတ္ခံရၿပီး၊ အေသြးမ်ားကိုသြန္းေလာင္းသည္။

ဘုရားသခင္က သူ၏လူမ်ားကို ဘာသင္ေပးသလဲ?   လူမ်ားကို  အၿပစ္သည္  ဒီလို ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္း ေသာ၊ အရာၿဖစ္သည္၊ ဒီအၿပစ္ အတြက္ တစံုတစ္ရာသည္ အေသခံေပးရသည္။   က်မ္းစာက

“ပညာတ္တရားအတိုင္း ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႔ကို ကုန္မတတ္ အေသြးအားၿဖင့္ စင္ၾကယ္ေစတတ္၏။ အေသြးမသြန္း ေလာင္းဘဲ အၿပစ္လတ္ၿခင္းမရွိ။ “ (ေဟၿဗဲ  ၉း၂၂)

လူ၏အၿပစ္မ်ားအတြက္ သိုး ေသေပးရၿခင္းသည္၊ တေန႔တြင္ သခင္ေယရႈ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အၿပစ္မ်ားအတြက္အေသခံေပးမည့္  ရုပ္ပံုၿဖစ္သည္။  သခင္ေယရႈလာသည့္အခါ ၊ ဗိတိၲဇံ ေယာဟန္က-        “နက္ၿဖန္  ေန႔ ေယရႈ ၾကြလာေတာ္မူသည္ကို ေယာဟန္သည္ၿမင္လွ်င္၊ ေလာက၏ အၿပစ္ကိုေဆာင္သြားေသာဘုရားသခင္၏ သိုးသငယ္ကိုၾကည့္ေလာ႔။”    (ေယာ ၁း၂၉)

သခင္ေယရႈကို “ဘုရားသခင္၏သိုးသငယ္”  ဟုေခၚၿခင္းသည္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘယ္လိုအဓိပၸါယ္ရသနည္း?   သခင္ေယရႈသည္၊ အစဥ္ေနေသာ (သို႔မဟုတ္) အၿမဲေနမည့္ လူမ်ား၏အၿပစ္မ်ား အတြက္ စံထားေလာက္ေသာ၊  ယဇ္ပူေဇာ္ၿခင္းတြင္ ယဇ္ေကာင္ အၿဖစ္၊  အေသခံခဲ့သည္ကို   အဓိပၸါယ္ေဆာင္ပါသည္။

ဘုရားသခင္က ေၿပာေနသလို၊ “ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ေၾကာ္ခဲ့ၿပီ၊ သင္တို႔၏ သိုးမ်ားကို ငါ႔ထံသို႔ ယူေဆာင္လာခဲ့ၾကရသည္။ ယခု ငါ၏သိုးကို စီစဥ္ေပးသည္။  ငါ၏သားကို သင္႔တို႔၏ သိုးအၿဖစ္ေပးသည္။”

သခင္ေယရႈ လာေရာက္၍ လူေတြအားလံုး၏အၿပစ္မ်ားအတြက္ စံထားေလာက္ေသာ ယဇ္ပူေဇာ္ၿခင္းၿပဳခဲ့သည္။ သူလာ ေရာက္လုပ္ကိုင္သည္ အလုပ္ ၿပီးေၿမာက္ရဲ႕လား?  ဟုတ္ကဲ့စံထားေလာက္ေအာင္ ၿပီးပါတယ္၊  သူမေသခင္ ေအာ္သည္မွာ “အမႈၿပီးၿပီဟုမိန္႔ေတာ္မူလ်က္”  ေခါင္းေတာ္ကိုငိုက္ဆိုက္ညႊတ္၍အသက္ေတာ္ကိုစြန္႔ေတာ္မူ၏။ သူလာ ေရာက္လုပ္ကိုင္ သည္ အလုပ္ ၿပီးေၿမာက္ပါသည္။


ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အၿပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူသည္။

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အၿပစ္မ်ားကိုခြင့္လႊတ္ေတာ္မူသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သူ႕အတြက္လုပ္ကိုင္ေပး၍မဟုတ္၊ သခင္ေယရႈက ကၽြန္ုပ္တို႕အတြက္လုပ္ေပးၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကေၿပာသည္၊  “ငါ၏သားကိုသင္တို႔၏ ‘သိုး’ အၿဖစ္ ယံုၾကည္မႈရွိလွ်င္၊  ငါ မင္း တို႔၏အၿပစ္မ်ား ကို ထာ၀ရ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူမည္။”   သခင္ေယရႈ၏စကား၊ က်မ္းစာက

“ထိုသခင္ကို ယံုၾကည္ေသာသူရွိသမွ်တို႔သည္ နာမေတာ္အားၿဖင့္ အၿပစ္လတ္ေတာ္မူၿခင္း ေက်းဇူးကိုခံရၾက လတံ့ဟု ပေရာဖက္ အေပါင္း တို႔သည္ ထိုသခင္၏ သက္ေသခံၿဖစ္ၾကသည္ဟု ေပတရု ၿမြက္ဆို၏။” ( တ ၁၀း၄၃)

ဘုရားသခင္ကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္မ်ားကိုထာ၀ရ ခြင္႔လႊတ္သည္။ ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္ကိုေပးေသာ ခြင့္လႊတ္ၿခင္းသည္ သခင္ေယရႈကို ကယ္တင္ရွင္အၿဖစ္လက္ခံ ၿခင္းေၾကာင့္၊ ထာ၀ရ ခြင့္လႊတ္ၿခင္းရသည္။ ဤခြင့္လႊတ္ၿခင္းသည္၊ ကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္အာလံုး-ယခင္ ၊ ယခု၊ ႏွင့္  ေနာင္ အၿပစ္မ်ားအပါအ၀င္ၿဖစ္သည္။

သင္စဥ္စားမည္ ၊ “ဘုရားသခင္ကၽြန္ေတာ္၏ ယခင္ ႏွင့္ ယခု အၿပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ၿခင္းကို ကၽြန္ေတာ္ၿမင္ရသည္။  ဒါေပမဲ့ ေနာင္လုပ္မည့္ အၿပစ္ကို ဘုရားသခင္ ဘယ္လိုခြင့္လႊတ္မည္နည္း၊- ကၽြန္ေတာ္မလုပ္ရေသးေသာအၿပစ္ကို? “

ဘုရားသခင္အရာအားလံုးကိုသိသည္။  ယခင္၊ ယခု ႏွင့္ ေနာင္ ၊ သူကၽြန္ေတာ္၏အသက္တာကိုၿမင္သည္၊ အစမွ အဆံုး အထိ၊ ဘုရားသခင္က သူ႕သားကို ကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံေပးသည္။  သခင္ေယရႈ ေသသည့္အခ်ိန္တြင္၊ ကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္ဘယ္ေလာက္သည္ ေနာင္ကာလ အတြက္ၿဖစ္မည္နည္း?  အားလံုးသည္ ေနာင္အတြက္ၿဖစ္မည္။  ဘုရားသခင္က အားလံုးကိုၿမင္သည္။ သခင္ေယရႈကလည္းအားလံုးအတြက္အေသခံေပးသည္။

ဘုရားသခင္ကကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္အာလံုးကိုခြင့္လႊတ္သည္၊ ဘုရားသခင္က ၊ သူ၏သားသမီးမ်ား၏အၿပစ္ကို တခုတေလမွ မခ်န္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏အၿပစ္အာလံုးသည္ သူ႕ေရွ႕မွလံုး၀ေပ်ာက္ကြယ္သည္။ သူကေၿပာသည္၊ သူသတိမရေတာ႕ဘူး။ ဘုရားကေၿပာတာ “တဖန္တံု၊ သူတို႕ၿပစ္မွားၿခင္း၊ လြန္က်ဴးၿခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ငါမေအာက္ေမ႕ဘဲ ေနမည္ ဟု လာသတည္း” (ေဟၿဗဲ ၁၀း၁၇)


ကယ္တင္ၿခင္းရၿပီး အၿပစ္လုပ္မိလ်ွင္ ဘာၿဖစ္ႏိုင္မလဲ။

သခင္ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္ရွင္အၿဖစ္လက္ခံတာနဲ႔၊ ဘုရားသခင္က ထာ၀ရ ခြင့္လႊတ္ၿခင္း ကိုေပးသည္။ ဤအရာသည္ ကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္အားလံုးကိုခြင့္လႊတ္သည္။ ယခင္၊ ယခု ႏွင့္ ေနာင္အပါအ၀င္။  ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္၏ ေကာင္း ကင္ဘံုမွ ဖခင္ၿဖစ္၍ ကၽြန္ေတာ္သည္သူ၏ သား ထာ၀ရၿဖစ္ရသည္။

ယခုကၽြန္ေတာ္အၿပစ္လုပ္မိရင္၊ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ဖခင္ႏွင့္ေတာ္စပ္မႈဆံုးရႈံးသည္မရွိပါ။ ကၽြန္ေတာ္သည္သူ၏သား အၿဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနပါသည္။   ကေလးငယ္ ေယာက္်ားေလး သူဖခင္နာရီဖ်က္တံုးက၊ သူဟာ သူ႔ဖခင္၏ခေလးဘဲ၊ ဒါေပမဲ့  သူ႔ဖခင္ႏွင့္မိတ္သဟာရပ်က္ေစသည္။ ထိုေၾကာင့္သူ၀မ္းနည္းရသည္။

အၿပစ္သည္ ကၽြန္ေတာ္၏ ေကာင္းကင္ဘံုရွိ ဖခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာရပ်က္ေစသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ ေပ်ာ္ရႊင္ၿခင္း ဆံုးရႈံးသည္။  ဒီလိုၿဖစ္ေတာ႔ ခြင့္လႊတ္ၿခင္း ေနာက္တမ်ိဳး  “မိတ္သဟာရ ခြင့္လႊတ္ၿခင္း” လို႔ေခၚသည့္၊  ခြင့္လႊတ္ၿခင္း ကို ကၽြန္ေတာ္ လိုအပ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္၏ေကာင္းကင္ဘံုမွ ဖခင္ကမွာထားသည္၊ ကၽြန္ေတာ္လုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္သည္၊ သူႏွင့္လုပ္ကိုင္သည့္အခါ အေၾကာင္းအရာ၊ မွန္ကန္မႈရွိရန္လိုအပ္သည္။  ကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္မ်ားကို သူထံ၌ ၀န္ခံရမည္။ က်မ္းစာက

“ကိုယ္အၿပစ္တို႔ကို ေဘာ္ၿပေတာင္းပန္လွ်င္၊ ငါတို႔အၿပစ္မ်ားကို လတ္ ဒုစရိုက္ရွိသမွ်ႏွင့္ ကင္းစင္ေစၿခင္းငွါ ဘုရားသခင္ သည္ သစာတရားႏွင့္၄င္း ၿပည့္စံုေတာ္မူ၏။ “  (၁ေယာ ၁း၉)

ကၽြန္ေတာ္သည္  ေနာက္ထပ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ကို ဆန္႔က်င္၍ အၿပစ္လုပ္မိခဲ့ပါက၊  ကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္ သ႔ူကို ေဖၚၿပ ေတာင္းပန္၍၊ အၿပစ္ကို ခြင့္လႊႊတ္ေစရမည္။  အကယ္၍ ေဒါသထြက္ၿပီးတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ရိုင္းၿပစြာ ေၿပာမိ လွ်င္။ ေတာင္းပန္၍ အၿပစ္ကိုခြင့္လႊႊတ္ေစရမည္။ ထိုေနာက္ ဘုရားသခင္ထံလာၿပီးဆုေတာင္းရမည္။ ေအာက္ပါအတိုင္း ေတာင္းရမည္။

“ထာ၀ရ ဘုရားသခင္    ကၽြန္ေတာ္သည္ ေဒါသကိုမထိန္းႏိုင္သၿဖင့္ ဦး-------ကို အမွားမ်ားေၿပာမိပါတယ္၊  သူကို အၿပစ္ခြင့္ လႊႊတ္ေပးရန္ေတာင္းပန္ၿပီးပါၿပီ။ ယခုကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္ကို ၀န္ခံပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္အၿပစ္ကိုခြင့္လႊႊတ္ေပးရန္ သခင္ခရစ္ ေတာ္၏ နာမေတာ္ကိုအမွီ၍ ဆုေတာင္းပါသည္။”

ဘယ္အခ်ိန္တြင္ဘုရားသခင္ထံေတာ္၌ အၿပစ္ကို၀န္ခံရမည္နည္း?  ကၽြန္ေတာ္မွာအၿပစ္ရွိေၾကာင္းသိတာနဲ႕၊  အၿပစ္ကို၀န္ခံ ရမည္။  အခ်ိန္ကို ဆြဲမထားပါႏွင့္၊ ဘုရားသခင္ထံ ခ်က္ၿခင္းဆုေတာင္းၿပီး၊ အၿပစ္ကိုသူထံ၌၀န္ခံရမည္။ ကၽြန္ေတာ္ေဆာင္ ရြက္လွ်င္၊ သူသည္ခ်က္ခ်င္း အၿပစ္ကိုခြင့္လႊတ္ေပးမည္။


ဘုရားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အၿပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ေပးၿခင္း၌ ထူးကဲေသာ ေက်နပ္မႈရရွိသည္။

သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ လာေရာက္ၿပီး ၊ ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား သူ၏ႏွလံုးသားႏွင့္ခ်စ္ေၾကာင္းကို ၿပသ သည္၊ ေၿပာၾကားသည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္က ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ဘုရားသခင္၏အမွန္တရားကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ ပံုၿပင္၊  ဥပမာမ်ား (Parables) ကိုအသံုးၿပဳသည္။

ရွင္လုကာခရစ္၀င္ အခန္းၾကီး (၁၅) ၌ သခင္ခရစ္ေတာ္က”အသံုးၾကီးေသာသား”  အသံုးၾကီး အဓိပၸါယ္ မွာ ၿဖဳန္းတီး ေသာ၊ မနာခံေသာသူ။ ဒီပံုၿပင္မွာ ဖခင္သည္ ဘုရားသခင္ကိုကိုယ္စားၿပဳသည္၊ အသံုးၾကီးေသာသားသည္ ခင္ဗ်ား ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္  တို႔ကိုကိုယ္စားၿပဳသည္။

ဒီပံုၿပင္၊ ဥပမာ ၌ ယံုမွားဖြယ္မရွိေသာ၊ လူတြင္သားႏွစ္ေယာက္ရွိသည္။ သားငယ္သည္ အိမ္မွအၿပင္သို႔ထြက္၍ သူစိတ္ ကူးေပါက္တာေတြကို လုပ္ၿခင္သည္။ သူ၏ဖခင္ကို သူတို႔ မိသားစုပိုင္ေငြထဲမွ သူ၏ ေ၀စုကိုေတာင္းခံသည္။  သူ၏ဖခင္က သားအေပၚမယံုသကၤာမရွိပါ၊ အိမ္မွာ ဘဲေနရန္ေတာင္းပန္သည္။ ဒါေပမဲ့ သားက ခိုင္ခိုင္မာမာဆံုးၿဖတ္ထားသည္အတိုင္းဘဲ လုပ္ခ်င္သည္။

ဖခင္က သားငယ္၏ ေ၀စုကို  သူ၏ ဓနဥစၥာထဲမွေပးသည္။ သားငယ္ကသူရေသာ ေ၀စုကိုယူၿပီး၊ ေ၀းေသာ ႏိုင္ငံသို. ခရီး ထြက္ခဲ့သည္။ထိုေနရာတြင္သူရေသာ အေမြကို ၿဖဳန္းတီး၍လြဲမွားေသာ သာယာမႈမ်ားၿပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သားငယ္သည္သူ၏ေငြ ၿဖင့္ အၿပစ္မ်ားက်ဴးလြန္ၿပီး၊ ၿဖဳန္းလိုက္သၿဖင့္၊ အစား၀ယ္စားရန္ေတာင္ေငြမရွိေတာ႔ပါ။ ဒီအၿပင္၊ ငတ္မြတ္ၿခင္းေဘးၾကီးသည္၊   ထိုနယ္ေၿမတြင္က်ေရာက္သည္။    မိုးမရြာသည္မွာ ၾကာၿပီၿဖစ္၍ လယ္သမားမ်ားလည္း စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ မလုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကပါ။

သားငယ္သည္ ဆိုး၀ါးေသာအေၿခအေနသို႔သူေရာက္ရွိေနၿပီကိုသိသည္။ သူသည္ညစ္ပတ္ စုတ္ၿပတ္ေနၿပီ။ သူရႏိုင္ေသာအ လုပ္သည္လည္း ၀က္မ်ားကိုေစာင့္ေရွာက္ၿပဳစုၿခင္း။ သူသည္အလြန္စာေလာင္သၿဖင့္ ၀က္မ်ားကိုေကၽြးသည္၊ ၀က္စာမ်ားကို ေတာင္မွ စားၿခင္ စိတ္ေပါက္လာသည္။

တေန႔ေတာ႔ သူ၏ဖခင္အိမ္ကိုသတိရစဥ္စားမိသည္။ အိမ္မွေကာင္းမြန္ေသာအရာမ်ားကိုသတိရသည္၊ သူကေၿပာသည္၊ “အေဖငွါးထားသည့္အလုပ္သမားမ်ား ေပါင္မုန္႔လံုေလာက္၍ ပိုသၿဖင့္ေတာင္၊ ေ၀ႏိုင္ၾကေသးသည္။ ကၽြန္ေတာ္မွာ စာေလာင္ မြတ္သိတ္ ၿခင္းေၾကာင့္ပ်က္စီးသည္။ ကၽြန္ေတာ္မတ္တတ္ရပ္၍အေဖထံသြားမည္၊  အေဖကိုေၿပာမည္ ‘အေဖ’ ကၽြန္ေတာ္သည္၊ ေကာင္းကင္ဘံု ႏွင့္ အေဖအေပၚမွာ အၿပစ္မ်ားၿပဳလုပ္မိခဲ့ပါသည္၊ ဒါေၾကာင့္ သားလို႔ေခၚရန္ ေတာင္မသင္႔ ေလ်ာ္ေတာ႔ပါ၊ ကၽြန္ေတာ္ကို အေဖငွါးထားသည္ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္လိုသာသတ္မွတ္ပါ။”

သူထ၍ ဖခင္ထံသြားေတာ႔သည္၊ ဒီဟာက်မ္းစာထဲမွ “ေနာင္တရၿခင္း။”  ေနာင္တရၿခင္းသည္၊ မွားယြင္းေသာလမ္း ေပၚ မွာသြားေန ေၾကာင္းကိုသိတာႏွင့္ ၿပန္လွည့္၍ ဘုရားသခင္ထံသြားၿခင္းသည္ “ေနာင္တရၿခင္း” ၿဖစ္သည္။

သူၿပန္လာရင္းစဥ္စားၾကည့္မိသည္၊ သူ၏ဖခင္ သူ႔ကိုဘယ္လိုလက္ခံမည္နည္း? ဖခင္ေဒါသထြက္မလား? ဖခင္က မင္းလုပ္ၿခင္တာလုပ္ၿပီးမွၿပန္မလာႏွင့္ဟုမ်ားေၿပာမလား?

သူကိုဖခင္ကဘယ္လိုလက္ခံသလဲ?  သခင္ေယရႈ၏စကားမ်ားက   “သူသည္အေ၀းမွလာေနသည္ကိုဖခင္ေတြ႕သည္၊  အၾကင္နာေမတၲာၿဖင့္ သူထံေၿပးလာ၍ သားလည္းပင္းကိုေပြ႕ဖက္ခါ နမ္းသည္။”


ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဘုရားသခင္ ဘယ္လို လက္ခံမည္နည္း?

သင္သည္လံုၿခံဳၿပီဟုထင္သည္။ ဒါေပမဲ့ မေသၿခာေသးဘူး၊ ၿဖစ္ေကာင္းၿဖစ္မည္၊ဟုစိတ္ႏွစ္ခြၿဖစ္သည္။ မယံုသကၤာ မၿဖစ္ပါႏွင့္၊ ဤကိစၥကိုယခုၿပီးၿပတ္ေစပါ၊ တစ္ၾကိမ္ထဲႏွင့္အားလံုးၿပီးၿပတ္ေအာင္။ သခင္ေယရႈကိုေၿပာပါ၊ “သခင္ေယရႈ ကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္မ်ားအတြက္ သိုးသငယ္လို အေသခံေပးသည္ကိုအမွန္တကယ္မယံုေသးလွ်င္၊ ယခုလုပ္ပါၿပီ၊ ကၽြႏ္ုပ္၏ ကယ္တင္ရွင္အၿဖစ္ယခုလက္ခံ၊ ယံုၾကည္ပါၿပီ။”

သင္သည္သခင္ေယရႈကို ကယ္တင္ရွင္အၿဖစ္ ယံုၾကည္ခဲ့တာ ၾကာေလာက္ၿပီ၊ ဒါေပမဲ့သင္သည္သူ႔ အတြက္အသက္ ရွင္ေနတာမဟုတ္ေသးပါ၊ သင္သည္ဘုရားသခင္ထံၿပန္လာၿခင္သည္၊ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုလက္ခံမည္နည္းဆိုတာသိခ်င္သည္။ ေငြကိုေရလိုသံုးသည္ သား၏ပံုၿပင္က သင္ကို ဘုရားသခင္ ဘယ္လိုလက္ခံမည္ဆိုတာကို သင္အားၿပသခဲ့ပါသည္။

ၾကာရွည္ေစာင့္မေနပါႏွင့္၊ သူ႕ထံကိုယခုလာပါ၊ သင္ယခုပံုစံအတိုင္းလာပါ။  သင္စတင္ေတြ႔မည္။ ဘုရားသခင္သည္ အလြန္ၾကင္နာတတ္ေသာသူ၊ ပို၍မ်ားစြာခ်စ္တတ္ေသာသူ၊ ၿဖစ္ေၾကာင္းကို အၿမဲစိတ္ကူးမိသည္မ်ားထက္သာေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိရမည္။ သူသည္သင့္ကို ၀မ္းေၿမာက္း၀မ္းသာေပ်ာ္ရွြင္စြာ၊ လက္ခံလိမ္႕မည္။


ဘုရားသခင္၏အမွန္တရား

ဘုရားသခင္ကို သာယာၾကည္ႏူးမႈေပးရန္၊  ကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္အားလံုးလႊတ္ၿပီးေၾကာင္းကိုသိရမည္၊ကၽြန္ေတာ္၏ အေပၚ၌ ယခုဘယ္လိုခံစားေၾကာင္းသိရမည္၊  ကၽြန္ေတာ္အတြက္ ဘုရားသခင္က၊ သခင္ေယရႈကို  သိုးသငယ္လိုေပးခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္မ်ားအတြက္ဘုရားသခင္၏သားေတာ္သည္အေသခံခဲ့ရသည္။ကၽြန္ေတာ္၏သိုးအၿဖစ္ကၽြန္ေတာ္ကယူ ခဲ့ရသည္။       ကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္ အားလံုး ယခင္၊ ယခု၊ ေနာင္ အားလံုးပါ၀င္သည့္ အၿပစ္မ်ားကိုခြင့္လႊတ္ၿပီးၿဖစ္သည္။  အားလံုးထဲမွ အေကာင္းဆံုးသည္။ ယခုကၽြန္ေတာ႔ အေပၚ၌ ဘုရားသခင္ ဘယ္လိုခံစားေၾကာင္းသိရွိနားလည္ လာၿပီ၊ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္ကို သူ၏ စိတ္ႏွလံုး အတြင္းမွခ်စ္သည္။


ငါယံုၾကည္သည္

“အဖဘုရားသခင္၊ သားေတာ္ကိုသိုးသငယ္အေနႏွင့္ကၽြန္ေတာ္အား ေပးသည္ကိုယံုၾကည္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏သား ထာ၀ရ ၿဖစ္ရေသာအခြင့္ကိုေပးသည့္အတြက္၊ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းပါသည္။  ကၽြန္ေတာ္အေပၚမွာယခု ဘုရားသခင္ ဘယ္လိုခံစားေၾကာင္း သိရေသာ ေၾကာင့္လည္းေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ကကၽြန္ေတာ္ကိုစိတ္ႏွလံုး အတြင္း မွခ်စ္သည္၊ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း စိတ္ႏွလံုးမွခ်စ္လိုပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ဘုရားသခင္၏ေက်နပ္ႏွစ္သိမ္႔မႈ ကိုလည္း ရလိုပါသည္။”

 


သင္ခန္းစာ (၃) ၏ေမခြန္းမ်ား

အမွား အမွန္ ေရြးပါ

၁။   ဘုရားသခင္ သာယာၾကည္ႏူးမႈေပးရန္

က)       ေကာင္းကင္ဘံုသြားရန္၊အခြင့္ေကာင္းရွိသည္။

ခ)       ကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္မ်ားကိုခြင့္လႊတ္ၿပီးေၾကာင္း ႏွင့္ ဘုရားသခင္ယခုကၽြန္ေတာ္အေပၚ၌ဘယ္လို ခံစားေၾကာင္း ကိုသိရမည္။

၂။    ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွယဇ္ပူေဇာ္ၿခင္းအေၾကာင္းကို ဘုရားသခင္က သူလူမ်ားကိုသင္ေပးသည္

က)      အၿပစ္သည္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာေၾကာင့္၊အၿပစ္အတြက္ တစ္စံုတစ္ရာ အေသခံေပးရသည္။

ခ)       အၿပစ္ဟာသိတ္မဆိုးပါဘူး။

၃။   သိုးေသသြားၿခင္းသည္။

က)      ေသြးၿဖင့္ ယဇ္ပူေဇာ္ၿခင္း။

ခ)       သခင္ေယရႈ တေန႔တြင္ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အၿပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံမည္ရုပ္ပံု။

၄။    သခင္ေယရႈသည္ “ဘုရားသခင္၏သိုး” ဆိုၿခင္း၏အဓိပၸါယ္မွာ

က)     သူသည္ႏွစ္လိုဖြယ္ႏွင့္ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာသိုးခဲ့သို႕။

ခ)      သူသည္ပကတိ ၿပည့္စံု ေကာင္းမြန္စြာ၊ လူမ်ား၏အၿပစ္မ်ားအတြက္ ယဇ္ပူေဇာ္ခံသည္။

၅။   သခင္ခရစ္ေတာ္ သူလာ၍လုပ္ေသာအလုပ္ ၿပီးပါသလား?

က)      မၿပီးေသးဘူး။

ခ  )      သူလာ ေရာက္လုပ္ကိုင္ သည္ အလုပ္ ၿပီးေၿမာက္ပါသည္။

၆။    ဘုရားခင္သည္ကၽြႏ္ုပ္တို႕အားလံုး၏အၿပစ္မ်ားကိုခြင့္လႊတ္သည္။

က)    သခင္ခရစ္ေတာ္ကၽြႏ္ုပ္အတြက္  ၿပဳလုပ္္ေပးေသာေၾကာင့္။

ခ)     ကၽြႏ္ုပ္တို႔သူ႕အတြက္လုပ္ကိုင္ေပးေသာေၾကာင့္

၇ ။    ဘုရားသခင္က  အၿပစ္မယူခြင့္လႊတ္ၿခင္းဆိုသည္မွာ  ဘုရားသခင္လူတို႔၏ အၿပစ္မ်ားကိုခြင့္လႊတ္ၿခင္းၿပစ္သည္။

က)  ကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္မ်ားကို၀န္ခံသည္

ခ)   ကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္မ်ား  ယခင္၊ ယခု ႏွင့္ ေနာင္အပါအ၀င္ၿဖစ္သည္။

၈။      ကယ္တင္ၿခင္းရၿပီး အၿပစ္လုပ္မိလွ်င္ အၿပစ္ေၾကာင့္

က)   ကၽြန္ေတာ္၏ ေကာင္းကင္ဘံုရွိေသာ ဖခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာရ ပ်က္ေစသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏  ေပ်ာ္ရႊင္ၿခင္း ဆံုးရႈံးသည္။

ခ)    ေကာင္းကင္ဘံုမွ ဖခင္ႏွင့္ ေတာ္စပ္မႈ၊ ကၽြန္ေတာ္သည္သူ၏သား အၿဖစ္ဆက္လက္မရွိေတာ႔ပါ။

၉။    အသံုးၾကီးေသာသားၿပန္လာေသာအခါ၊ သူဖခင္သည္

က)   သူလုပ္သြားသည္မ်ားေၾကာင့္၊သူႏွင့္မေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ပါ။

ခ)    အၾကင္နာေမတၲာၿဖင့္ သူထံေၿပးလာ၍ သားလည္းပင္းကိုေပြ႕ဖက္၍နမ္းသည္။

၁၀။   ကၽြန္ေတာ္သည္သခင္ေယရႈကို ကယ္တင္ရွင္အၿဖစ္ ယံုၾကည္ခဲ့လွ်င္

က) ဘုရားသခင္ကကၽြန္ေတာ္ကိုခြင့္လႊတ္သည္၊ ကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္ေၾကာင့္သူမေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ေသးပါ။

ခ)  ဘုရားသခင္ကကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္အားလံုးကိုခြင့္လႊတ္သည္၊ ယခုသူသည္စိတ္ႏွလံုးအၿပည့္အ၀ၿဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ ကိုခ်စ္သည္။၃၄ေယရႈက လည္း၊ အိုအဘ၊ သူ႔တို႔၏အျပစ္ကိုလႊတ္ေတာ္မူပါ။ သူတို႔သည္ကိုယ္ျပဳေသာအမႈကိုမသိၾကဟု ျမြက္ဆိုေတာ္မူ၏။

စံ၀င္းခ်ိဳ

 

မွတ္ခ်က္။

ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ ထူးျခားခ်က္မွာ မိမိအျပစ္မ်ားကို စိတ္ႏွလံုး၊ က်ိဳးပဲ့ေက်မြစြာ၊ ၀မ္းနည္းစြာျဖင့္ ၀န္ခံျခင္းအားျဖင့္ အဘဘုရားသခင္၏ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကိုခံရပါသည္။ မေကာင္းမႈ၊ အျပစ္ကို ထပ္မံလုပ္မိေကာင္း လုပ္မိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ထံ မ်က္ရည္ျဖင့္ ဒူးေထာက္၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္းျဖင့္ သင့္ကိုခြင့္လႊတ္ေပးသည့္ အလြန္ၾကီးမားလွေသာ ေမတၱာရွင္ ဘုရားျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္လုပ္တာ ..ကိုယ္ခံ ဆိုသည္မွာ ခရစ္ယန္မ်ားအတြက္ ၁၀၀ရာႏႈန္းမဟုတ္ပါ။ က်ိဳးပဲေၾကမြေသာစိတ္ႏွလံုးျဖင့္ ဘုရားထံ ယံုၾကည္စြာဖြင့္ဟ ၀န္ခံပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား ေမတၱာရွင္ဘုရားက ခြင့္လႊတ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာ ရွင္လုကာ ၂၃း၄၃ တြင္ မိမိကို ကားစင္တင္သတ္သူမ်ားကိုပင္ ဤသူမ်ားသည္မသိ၍လုပ္ၾကပါသည္။ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ..ဟူသတည္။

လုကာ ၂၃း၃၄ ေယရႈက လည္း၊ အိုအဘ၊ သူ႔တို႔၏အျပစ္ကိုလႊတ္ေတာ္မူပါ။ သူတို႔သည္ကိုယ္ျပဳေသာအမႈကိုမသိၾကဟု ျမြက္ဆိုေတာ္မူ၏။