ခရစ္ေတာ္သည္ ဘာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ အစစ္အမွန္ မျဖစ္သနည္း?Why Isn’t Christ Real to Me?.

Practical Christian Living Course, Lesson 6

 

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပုဒ္ ။              ။ ““ထိုသူသည္ ငါ့ဘုန္းကိုထင္ရွားေစလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား ငါ့ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာအရာကိုယူ၍၊ သင္တုိ႔အား ေဘာ္ျပ လိမ့္မည္။””  ေယာ ၁၆ း ၁၄

သခင္ေယ႐ႈသည္ ဤေလာက၌ ရွိစဥ္ကာလအတြင္း တပည့္ေတာ္တို႔ႏွင္ အတူေျပာဆိုသြားလာခဲ့သည္။ သူတို႔သည္ သခင္ႏွင့္အတူ ရွိရျခင္း ကို ၀မ္းေျမာက္လိုက္သည့္ျဖစ္ျခင္း၊ သို႔ေသာ္ တေန႔တြင္ သူက သူတုိ႔ထံမွထြက္ခြာေတာ့မည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။

တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ သခင္ေယ႐ႈ သူတို႔ထံမွ ထြက္ခြာေတာ့မည့္အေၾကာင္းကို စဥ္းစားေသာအခါ အလြန္ပင္၀မ္းနည္းၾကသည္။ ““ဤအေၾကာင္းအရာတို႕ကို ငါေျပာေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႔သည္ အလြန္၀မ္းနည္းျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏။ ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ ငါသြားလ်င္ သင္တို႔အက်ိဳးရွိလိမ့္မည္”” ဟုဆို ခဲ့သည္။

.

သခင္ေယ႐ႈထြက္ခြာသြားပါက သူတို႔အတြက္ မည္သုိ႔အက်ိဳးရွိလာႏိုင္သည္ကို တပည့္ေတာ္တို႔သည္ နားမလည္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ေယ႐ႈက သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ သူတို႔ထံသို႔ ျပန္လာေနမည္ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။ သူက ““ငါသည္ သင္တို႔ကို မိဘမဲ့ျဖစ္ေစျခင္းငွာ စြန္႔ပစ္မည္မဟုတ္။ သင္တို႔ဆီသို႔ လာဦးမည္””ဟု ေျပာခဲ့သည္။

 

ပင္ေတကုေတၱပြဲေန႔တြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ တပည့္ေတာ္မ်ား၌ ေနထိုင္ရန္ ျပန္လာခဲ့သည္။ သူတို႔သည္ အလြန္ပင္ ၀မ္းေျမာက္ခဲ့သည္။ သူတို႔သည္ ေနရာအႏွံ႔ အျပားသို႔သြား၍ သခင္ေယ႐ႈသည္ အသက္ရွင္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ သူသည္ အရာအားလံုးတုိ႔၏ သခင္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ သတင္းေကာင္းကို ေဟာေျပာၾကသည္။ အေကာင္းဆံုးအရာမွာ ခရစ္ေတာ္သည္ သူတို႔၌ အသက္ရွင္လ်က္ ရွိသည္ကို သိၾကၿပီး သူသည္ သူတို႔ႏွင့္အတူရွိမႈအတြက္ ၀မ္းေျမာက္ခဲ့ၾကသည္။ သခင္သည္ ကိုယ္ခႏၶာအားျဖင့္ သူတို႔ႏွင့္အတူ ရွိခဲ့ေသာအခ်ိန္ကဲ့သို႔၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ (သခင္သည္ ကိုယ္ခႏၶာအားျဖင့္ သူတို႔ႏွင့္အတူမရွိေသာ္လည္း) သခင္ေယ႐ႈကို သူတို႔အတြက္ အစစ္အမွန္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ခရစ္ေတာ္သည္ ယံုၾကည္သူတိုင္း၌ အသက္ရွင္ေနထိုင္သည္။

သခင္ေယ႐ႈသည္ ထိုပထမဦးဆံုး တပည့္ေတာ္မ်ား၏ စိတ္ႏွလံုးအတြင္း၌ အသက္ရွင္ေနထိုင္ခဲ့သလို ယေန႔တြင္လည္း ယံုၾကည္သူတိုင္း၏ စိတ္ႏွလံုးအတြင္း၌ အသက္ရွင္ေနထိုင္သည္။ ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္၌က ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေနေသာ္လည္း သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ အတြင္း၌ ေနထိုင္ အသက္ရွင္သည္။

သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ဘာလုပ္ေပးသနည္း? သူသည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အစစ္အမွန္ျဖစ္ေစသည္။ သူက ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြင္း၌ အသက္ရွင္လ်က္ရွိသည္ကို သိေစၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ သူ၏အတူရွိမႈကို ၀မ္းေျမာက္ေစသည္။ သူသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအရာမ်ားကို ရယူ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဖြင့္ျပသည္။ သခင္ေယ႐ႈက သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤသို႔ ေျပာခဲ့သည္။ ““ထိုသူသည္ ငါ့ဘုန္းကိုထင္ရွားေစလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာအရာကိုယူ၍ သင္တို႔အား ေဘာ္ျပလိမ့္မည္။ ခမည္းေတာ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္သမွ်သည္ ငါႏွင့္စပ္ဆိုင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ငါႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာအရာကို ယူ၍ သင္တုိ႔အား ေဘာ္ျပလိမ့္မည္””ဟု ငါေျပာ၏။

သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မွာ ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏ပထမဦးဆံုး တပည့္ေတာ္မ်ားအတြက္ အစစ္အမွန္ ျဖစ္ခဲ့သလို ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အစစ္အမွန္ ျဖစ္ေစရန္ျဖစ္သည္။ ဟုတ္ပါတယ္။  ဆုေတာင္းၿပီး ဘုရားေက်ာင္းလည္းသြားပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္ သည္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ အစစ္အမွန္ မျဖစ္ပါ။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလို ျဖစ္ရသနည္း?

ပထမဆံုးအေနျဖင့္၊ မိမိကိုယ္ကို ခရစ္ယာန္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း ဒုတိယေမြးျခင္းကို အမွန္တကယ္ မခံရေသးသူမ်ားစြာ ရွိေနသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ေထာက္ျပရမည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ သူတို႔အတြက္ အစစ္ အမွန္ မျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္းမွာ သူတို႔သည္ သူႏွင့္မသက္ဆိုင္ဘဲ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကလည္း သူတို႔ အတြင္း၌ အသက္မရွင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““ခရစ္ေတာ္၏၀ိညာဥ္ကို မရေသာသူမည္ သည္ကား ခရစ္ေတာ္ႏွင့္မဆိုင္””ဟု ဆိုသည္။ ( ေရာ ၈ း ၉ )

ဒုတိယအႀကိမ္ေမြးျခင္းကို အမွန္တကယ္ခံၿပီးသူမ်ားအတြက္ ခရစ္ေတာ္သည္ အစစ္အမွန္ မျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္းအရင္းမွာ သူတို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို စိတ္နာေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ပုဂိ္ၢဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိရမည္။ သူသည္ အျခားလူပုဂိ္ၢဳလ္မ်ားကဲ့သို႔ ေတြးေတာတက္သည္။ ခ်စ္တတ္၍ လိုခ်င္ေတာင့္တမႈရွိသည္။ ၀မ္းေျမာက္တတ္သည္။ ေ၀ဒနာ ကို ခံစား တတ္သည္။ ထို႔ျပင္ သူသည္ ပူေဆြး၀မ္းနည္းတတ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို စိတ္နာေစေသာအခါ၊ သူသည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဖြင့္ေျပာေတာ့မည္မဟုတ္ပဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ သခင္အတူရွိသည္ဟု ခံစားရမႈကို ဆံုး႐ႈံးၾကသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘယ္ေတာ့မွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို မစြန္႔ပစ္ေသာ္လည္း သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အစစ္အမွန္ မျဖစ္ ေတာ့ပါ။ အေၾကာင္းမူကား ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို စိတ္နာ ေစၾကေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ခရစ္ယာန္မ်ားစြာတို႔က သူတို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို စိတ္နာေစေနသည္ကို မသိၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘယ္အရာက သူ႔ကို စိတ္နာ ေစၿပီး သူ႔ကိုစိတ္နာေစျခင္းအား မည္သို႔ေရွာင္ရွား ရမည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔နားလည္ရန္လိုအပ္သည္။

သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ဘယ္အရာက စိတ္နာေစသနည္း?

သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို စိတ္နာေစေသာအရာမ်ားစြာရွိသည္။ ၄င္းတို႔ထဲမွ အခ်ိဳ႕ကို ၾကည့္ၾကပါစို႔။

(၁) ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း မရွိေသာအျပစ္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အျပစ္လုပ္ေသာအခါ၊ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ျပင္ဆင္စီမံေပးထားေသာအရာ ရွိသည္။ က်မ္းစာက ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔၏ အျပစ္မ်ားကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္၍ အျပစ္မ်ားကို ေက်ာခိုင္းပါက၊ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ခြင့္လႊတ္မည္။ အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္ မ်ားကို မ၀န္ခ် မေတာင္းပန္၊ မစြန္႔လႊတ္ပါက ဤအျပစ္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ၾကားထဲသို႔ ေရာက္လာၿပီး သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ကို စိတ္နာေစသည္။ က်မ္းစာက ““ငါသည္စိတ္ႏွလံုးထဲ မွာ ဒုစ႐ိုက္ကို ငဲ့ကြက္လွ်င္၊ ဘုရားရွင္သည္ နားေထာင္ေတာ္မမူ””ဟု ဆိုသည္။ ဆာ ၆၆ း ၁၈

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ တစံုတဦးကို က်ဴးလြန္ေစာ္ကားခဲ့မိေသာ္လည္း ထိုသူကို ေတာင္းပန္ရန္ႏွင့္ သူႏွင့္ သင့္ျမတ္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ သို႔မဟုတ္ တစံုတဦးက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚတြင္ က်ဴးလြန္ေစာ္ကားခဲ့ေသာအခါ သူ႔ကို ခြင့္လႊတ္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ခ့ဲၿပီး သူ႔အေပၚတြင္ နာၾကည္းခဲ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ား၌ ဘုရားသခင္အား နာမခံေနျခင္းျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ မာန္မာန၊ တကိုယ္ေကာင္း ဆန္ျခင္း၊ (သို႔) ပုန္ကန္လိုေသာစိတ္ စသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔စိတ္သေဘာ၏ အျပစ္မ်ားသည္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ရွိႏိုင္ပါသည္။ မည္သို႔ေသာ အျပစ္ပင္ ျဖစ္ပါေစ၊ ထိုအျပစ္ကို ဖက္တြယ္ထားပါက၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို စိတ္နာေစၿပီး သခင္၏ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူ ရွိေနမႈကို ခံစားႏိုင္၊ ၀မ္းေျမာက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

(၂) ဤေလာက၏စိုးရိမ္စရာမ်ား၏ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈကိုခံရျခင္း

သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က ခရစ္ေတာ္၏အရာမ်ားကိုယူ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဖြင့္ျပလိုသည္။ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲ၌ ခရစ္ေတာ္ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအရာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သင္ယူၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အရာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား သင္ၾကားေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ဆုေတာင္းရန္ႏွင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေလ့လာသင္ယူရန္ အခ်ိန္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

ဤေလာက၏ ျပသနာမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္စရာမ်ား၌ ပါ၀င္ပတ္သတ္မႈရွိရန္မွာ အလြန္ပင္လြယ္ကူေသာေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အရာမ်ားကို သင္ယူရန္အတြက္ အခ်ိန္မယူႏိုင္ၾကေတာ့ပါ။ ေယ႐ႈက ““ေလာကီအမႈ၌ စိုးရိမ္ျခင္း၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ၏လွည့္စားျခင္း၊ ႂကြင္းေသာအရာကို တပ္မက္ျခင္းစိတ္တို႔သည္ တရားစကားကို လႊမ္းမိုးညႇဥ္းဆဲတက္ေသာေၾကာင့္၊ အသီးမသီးႏိုင္ဟု ဆိုလိုသတည္း””ဟု ဆိုသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေလာကအရာမ်ားကို ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အား ““လႊမ္းမိုးညႇင္းဆဲ”” ေစရန္ ခြင့္ျပဳေသာအခါ၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္သည္ ပူေဆြး၀မ္းနည္းသည္။ ဤသို႔ မိမိကိုယ္ကို ေမးျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္ေရးရာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၏ အဆင့္ကို သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ““ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို မည္မွ်ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသနည္း? တစ္ရက္လွ်င္ အခ်ိန္မည္မွ်ယူ၍ သခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယ ဖြဲ႕သနည္း?

ေလာကီတပ္မက္စရာမ်ား

စာတန္သည္ ခရစ္ယာန္မ်ားကို ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေ၀းရာသို႔ေခၚေဆာင္သြားရန္အတြက္ တလက္ လက္ထြန္းေတာက္ပေနေသာ အရာမ်ားႏွင့္ စြဲမက္စရာမ်ားျပည့္လ်က္ရွိေသာ ေလာကီေရးရာစနစ္ (Worldly System) မ်ားကို အသံုးျပဳသည္။ တစံုတဦးက ““ေလာကီေရးရာမ်ား””ကို ဤသို႔ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။

““ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္၌ ၀မ္းေျမာက္လိုျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို လုပ္ေဆာင္လိုျခင္းတို႔မွ ကၽြႏ္ုပ္အား တားဆီး မည့္ မည္သည့္အရာကိုမဆို ေလာကီေရးရာစနစ္ (Worldly System) ဟု ေခၚဆိုႏိုင္သည္။

သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဖြင့္ျပေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိၿပီး ခရစ္ေတာ္၏ ႂကြယ္၀ျခင္းကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ျပသလိုသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြင္း၌ သူအသက္ရွင္လ်က္ရွိသည္ကိုလည္း ျပသလိုသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ားစြာတို႔သည္ သူ႔အတြက္ အခ်ိန္မေပးလိုၾကပါ။ ထိုသို႔ေပးရမည့္အစား၊ သူတို႔သည္ တီဗီြၾကည့္ျခင္း၊ ေလာကီစာေပမ်ားကို ဖတ္ျခင္း၊ မွားေသာေနရာမ်ားသို႔သြားၿပီး မွားေသာအရာမ်ားကို လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာကို ကုန္ဆံုးေစၾကသည္။ သူတို႔သည္ ဤေလာကအရာ မ်ားကို ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးၾကၿပီး သူတို႔၏နာရီေပါင္းမ်ားစြာကို ထိုအရာတို႔ကို လုပ္ရန္အတြက္ ေပးအပ္ထားၾကသည္။ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို မသိ၊ ဂ႐ုမစိုက္ေသာလူမ်ား (သို႔) ၀ိညာဥ္ေရးအရ ႀကီးထြားရင့္က်က္လာရန္ ဆႏၵမရွိ၍ မနာခံ တတ္ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေပါင္းေဖာ္ၾက သည္။ က်မ္းစာက ““...ေယာကီမိတ္သဟာယသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည္ကို မသိၾကသေလာ။ ဤေလာကႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕လို ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ရန္သူျဖစ္၏””ဟု ဆိုသည္။ ယာ ၄ း ၄

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စိတ္ႏွလံုးအတြင္း၌ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏အတူရွိမႈကို ၀မ္းေျမာက္ႏိုင္ရန္အတြက္၊ သန႔္ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို စိတ္နာ ေစေသာ အရာမ်ားအား လုပ္ျခင္းကိုရပ္တန္႔ရမည္။ ထို႔ေနာက္ သူ႔ကိုႏွစ္သက္ေစေသာအရာမ်ားကို စတင္ျပဳလုပ္ရမည္။ က်မ္းစာက ““ေရြးႏႈတ္ျခင္း ေန႔ရက္တုိင္ေအာင္၊ သင္တို႔ကိုတံဆိပ္ခပ္ေတာ္မူေသာ၊ ဘုုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို စိတ္မနာေစၾကႏွင့္”” ဟု ဆိုသည္။ ဧ ၄ း ၃၀

ဘုရားသခင္ႏွင့္သင့္ျမတ္ျခင္း

ဘုရားသခင္သည္ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ ၀န္မခ်ထားေသာအျပစ္မ်ား ရွိပါက၊ သူသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ မိတ္သဟာယ ဖြဲ႕ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ အျပစ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ဘုရားသခင္ ႏွင့္ကြဲကြာေစသည္။ က်မ္းစာက ““ၾကည့္႐ႈေလာ့။ ဘုရားသခင္သည္ မကယ္မတင္ႏိုင္ေအာင္ လက္ေတာ္တိုသည္မဟုတ္။ မၾကားႏိုင္ေအာင္ နားေတာ္ထိုင္းသည္မဟုတ္။ သင္တို႔ဒုစ႐ုိက္သည္ သင္တို႔ကို ဘုရားသခင္ ႏွင့္ကြာေစၿပီ။ ၾကားေတာ္ မမူေစျခင္းငွာ သင္တို႔အျပစ္သည္ မ်က္ႏွာေတာ္ကို လႊဲေစၿပီ။”” ဟုဆိုသည္။ ေဟ ၅၉ း ၁-၂

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းခံရေသာအခါ၊ ထာ၀ရကာလအျပစ္လႊတ္ျခင္းကို ခံရၾကသည္။ ေယ႐ႈသည္ ကားတိုင္ေပၚ၌အေသခံခဲ့ခ်ိန္တြင္၊ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္ရွိ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္အားလံုးကို ထမ္းပိုးထားခဲ့သည္။ ကားတိုင္ေပၚ၌အေသခံျခင္းအားျဖင့္ သူသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘ၀ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ လုပ္မည့္ အျပစ္အားလံုးအတြက္ အဖိုးအခကို အျပည့္အ၀ေပးေခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဒုတိယေမြးျခင္းကိုခံေသာအခါ၊ ထာ၀ရကာလ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏မိသားစုအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေကာင္းကင္ဘံုရွိ ခမည္းေတာ္ႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္းအမႈကိစၥသည္ တည္ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ အျပစ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ သူ၏မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္းကို ပ်က္စီးသည္။ အကယ္၍ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးတစ္ဦးသည္ အျပစ္လုပ္မိၿပီး ထိုအျပစ္ကိုဘုရားသခင္ထံ မ၀န္ခ်မေတာင္းပန္ဘဲ ထိုအျပစ္၌ ဆက္လက္က်င္လည္ပါက သူသည္ ဘုရားသခင္၏သားသမီးအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ သူ႕အျပစ္မ်ားက ခမည္းေတာ္ႏွင့္ မိတ္သဟာယကိုဖ်က္ဆီးပစ္လုိက္သည္။ သူသည္ မိတ္သဟာယ ျပန္လည္ဖြဲ႕ႏုိင္ရန္အတြက္၊ အျပစ္လႊတ္ျခင္းခံရရန္ လိုအပ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ခမည္းေတာ္္ၾကားသို႔ ေရာက္လာေသာ အျပစ္မ်ား ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္။

ဤသို႔ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏုု္ပ္တို႔၏အျပစ္ျပႆနာမ်ားကို တစ္စုတစ္စည္းတည္း မကိုင္တြယ္ႏုိင္ပါ။ ““သခင္၊ ကၽြႏု္ပ္၏အျပစ္ အားလံုးကို ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ။”” ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကို တစ္ခုခ်င္းစီက်ဴးလြန္ထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ခုခ်င္းစီျပန္လည္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္။

ယခုတြင္ စာရြက္တစ္ရြက္ကိုယူပါ။ (မွတ္စုစာအုပ္တစ္အုပ္၏ စာရြက္တစ္ရြက္ဆိုလွ်င္လည္း အဆင္ေျပပါသည္။) သင့္ဘ၀တြင္ သင္ မွတ္မိ ရသမွ် သင္က်ဴးလြန္ထားေသာအျပစ္အားလံုးတို႔ကို နံပါတ္ စဥ္တပ္၍ စတင္ခ်ေရးပါ။ ဘုရားသခင္အေပၚတြင္႐ိုးသားပါ။ က်မ္းစာက ““ကိုယ့္အျပစ္မရွိဟု ငါတို႔သည္ ဆိုလွ်င္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္လွည့္ျဖားၾက၏။ ငါတို႔၌သစၥာတရားမရွိ။ ဒုစ႐ုိက္ကိုမျပဳၿပီဟု ငါတို႔သည္ဆိုလွ်င္၊ ဘုရားသခင္ကို မုသားအျပစ္တင္ၾက၏။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္လည္း ငါတို႔၌မရွိ။”” ဟူ၍ဆိုသည္။

ဤသို႔လုပ္ျခင္းကို ေပါ့ပ်က္ပ်က္သေဘာမထားပါႏွင့္။ သင္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သင့္ဘ၀ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္ေတြးေတာၿပီး သင္မွတ္မိသမွ်ေသာအျပစ္တိုင္းကိုခ်ေရးပါ။ သင့္ကိုသင္လည္း ႐ိုးသားပါ။ ဘုရားသခင္ႏွင့္သင္မွလြဲ၍ မည္သူကမွ ဤစာရင္းကို ၾကည့္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ အခ်ိန္အတန္ၾကာ သင္သည္ သင္၏စာရင္းကိုျပဳစုလုိေပလိမ့္မည္။

သင္ေတြးလို႔ရသမွ်ေသာ အျပစ္မ်ားကိုခ်ေရးၿပီးပါက သင့္ဘ၀တြင္ သင္မမွတ္မိေသာအျပစ္တို႔ကို ျပသေပးရန္အတြက္ ဘုရားသခင္ထံ ေတာင္းခံပါ။ ဆာလံဆရာသည္ ဤသို႔ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ ေတာင္းခံခဲ့သည္။ ““ကၽြႏု္ပ္ကိုစစ္ေၾကာရန္ ကၽြႏု္ပ္၏ႏွလံုးကိုသိမွတ္ေတာ္မူပါ။ စံုစမ္း၍ စိတ္အထင္မ်ား ကိုလည္းသိမွတ္ေတာ္မူပါ။ ဆိုးေသာလမ္းသို႔ အကၽြႏု္ပ္လိုက္သည္၊ မလိုက္သည္ကိုၾကည့္႐ႈ၍၊ ထာ၀ရ လမ္းထဲသို႔ ေသြးေဆာင္ ေတာ္ မူပါ။”” ဆာ ၁၃၉ း ၂၃-၂၄

သင္သည္ ဤသို႔ဆုေတာင္းရာတြင္ ႐ိုုးသားမႈရွိပါက ဘုရားသခင္သည္ သင့္ဘ၀ထဲရွိ အျခားအျပစ္တို႔ကိုပါ ျပသလိမ့္မည္။ ဤအျပစ္မ်ား ကိုလည္း သင့္အျပစ္စာရင္းထဲသို႔ ထည့္လိုက္ပါ။ သင္၏ဘ၀ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး အျပစ္တို႔ကို သင့္အားမွတ္မိသတိရလာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္အတြက္ ဘုရားသခင္အား အခ်ိန္ေပးပါ။

သင္၏ပထမစာရင္းကို ခ်ေရးၿပီးပါက၊ ဒုတိယစာရင္းကို စတင္ေရးပါ။ ဤတစ္ႀကိမ္တြင္မူ၊ ဘုရား သခင္၏ စိတ္ႏွလံုးကို ၀မ္းမေျမာက္ေစေသာ သင္လက္ရွိလုပ္ေနေသာအရာမ်ားကို စဥ္းစား၍ ခ်ေရးပါ။ အျပစ္ဟု သင္မသတ္မွတ္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္အား ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ၀မ္းေျမာက္မႈကို မေပးႏိုင္ ေသာ အရာမ်ားစြာတို႔သည္ သင့္ဘ၀ထဲတြင္ ရွိႏိုင္သည္။ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ဘုရားသခင္၏စိတ္ႏွလံုး ထံသို႔ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ယူေဆာင္လာရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘာလုပ္ၾကသနည္း?

သင္က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာအျပစ္မ်ားစာရင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္ကို ၀မ္းေျမာက္မႈကို မေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ အရာတို႔ကို ခ်ေရးၿပီးပါက၊ သင္သည္ ထိုအျပစ္ တို႔အား ခြင့္လႊတ္ေပးရန္အတြက္ ဘုရားသခင္အား ေတာင္းဆိုရန္အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““ကိုယ္အျပစ္တို႔ကို ေဘာ္ျပ ေတာင္းပန္ လ်င္၊ ငါတို႔အျပစ္မ်ားကိုလႊတ္၍ ဒုစ႐ိုက္ရွိသမွ်ႏွင့္ ကင္းစင္ေစျခင္းငွာ၊ ဘုရားသခင္သည္ သစၥာတရားႏွင့္၄င္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားႏွင့္၄င္း ျပည့္စံုေတာ္ မူ၏ ”” ဟု ဆိုသည္။ ၁ေယာ ၁ း ၉

ဘုရားသခင္ႏွင့္ သင့္ျမတ္ေအာင္လုပ္ရန္အတြက္ တခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ သူထံသို႔သြား၍၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကို ႏွိမ့္ခ်စြာ ၀န္ခ် ေတာင္းပန္ရန္ျဖစ္သည္။ ““ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကို ၀န္ခ်ေတာင္း ပန္သည္””ဟုဆိုရာတြင္ ဘာကိုဆိုလိုသနည္း? ““၀န္ခ်ေတာင္းပန္သည္”” ဟူေသာ စကားလံုး၏ အဓိပၸာယ္မွာ ““တူညီေသာအေၾကာင္းအရာတစ္ခုတည္းကို ေျပာသည္””ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကို ဘုရားသခင္ထံ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္သည္ဟုဆိုရာတြင္ အျပစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘုရားသခင္ေျပာသလိုမ်ိဳး ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္း ေျပာသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လိမ္ညာပါက၊ လိမ္ညာသည္ဟု ေျပာရန္လိုအပ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပစ္မ်ားကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ပါက၊ ခရစ္ေတာ္ေယ႐ႈ၏ အေသြးေတာ္ သည္ အျပစ္ရွိသမွ်ကို ေဆးေၾကာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ဆင္ေျခေပး၍ အျပစ္ကိုမ၀န္ခ်၊ မေတာင္းပန္ပါက ေဆးေၾကာေပးမည္မဟုတ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပတို႔၏အျပစ္မ်ားကို လႊတ္ေပးရန္အတြက္ ဘုရားသခင္သည္ သစၥာတရားႏွင့္ျပည့္စံုသည္ဟူေသာ စကားစု၏အဓိပၸာယ္မွာ အဘယ္နည္း။  ဆိုလိုသည္မွာ ဘုရားသခင္သည္ ကတိတည္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ သူက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အျပစ္လႊတ္ေပးမည္ဟု ေျပာထားၿပီး ေျပာထားသည့္ အတိုင္း အၿမဲတမ္း လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားကို လႊတ္ေပးရန္အတြက္ ““ဘုရားသခင္သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားႏွင့္ ျပည္စံုသည္”” ဟူေသာစကားစု၏ အဓိပၸာယ္ မွာ အဘယ္နည္း။ အဓိပၸာယ္မွာ ခရစ္ေတာ္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔အျပစ္ မ်ား၏ အဖိုးအခကို ေပးေခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာ အျပစ္လႊတ္ေပးႏိုင္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က ထိုအျပစ္မ်ားသည္ ကားတိုင္ထက္ရွိ ခရစ္ေတာ္ေပၚ၌ စုပံု တင္ထားျခင္းခံရသည္ဟု ျမင္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေျဖာင့္မတ္စြာ အျပစ္လႊတ္ေပးႏိုင္သည္။

ဤအခ်က္ကို နားလည္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားအား တစ္ခုခ်င္းဆီ ဘုရားသခင္ထံ ၀န္ခ် ေတာင္းပန္ရန္အတြက္ အသင့္ ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သင့္အျပစ္စာရင္းမွ ပထမဦးဆံုးအျပစ္ကို ယူ၍ ဤသို႔ ေျပာပါ။ ““အဖဘုရားသခင္၊ ဤ (အျပစ္ကိုေျပာပါ) ကိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ အေပၚတြင္ အျပစ္က်ဴး လြန္ခဲ့သည္။ ယခုတြင္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဤအျပစ္ကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္၍ အျပစ္လႊတ္ေပးရန္အတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကိုေတာင္းခံပါ၏။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ အဖိုးထိုက္စြာေသာ အေသြးေတာ္ကို သြန္းခဲ့သည့္အတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္ပါ၏။””

ဤသို႔ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ကားတိုင္ထက္ရွိခရစ္ေတာ္ေပၚသို႔ သင္၏အျပစ္မ်ားကို စုပံုတင္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းကို သင့္အားသိေစရန္ ကူညီ ေပးလိမ့္မည္။ ထိုအျပစ္သည္ ယခုအခ်ိန္၌ သင္ထံမွ ခရစ္ေတာ္ ဆီသို႔ ကူးေျပာင္းသြားၿပီျဖစ္သည္။ သူ၏ေသျခင္းအားျဖင့္ ထိုအျပစ္၏ အဖိုးအခကို ေပးေခ်ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ကာ၊ သင့္ထံတြင္ လံုး၀မရွိေတာ့ပါ။

အကယ္၍သင္သည္ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးတစ္ဦးျဖစ္ပါက သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သင့္စိတ္ႏွလံုးအတြင္း၌ ရွိသည္။ သင္ ဒုတိယအႀကိမ္ေမြးခဲ့စဥ္ကတည္းက၊ သူသည္ ထိုေနရာ၌ရွိေနခဲ့သည္ သို႔ေသာ္ သင့္ဘ၀တြင္ အျပစ္မ်ားရွိခဲ့ပါက၊ သူသည္ သင့္ဘ၀ကို ျဖည့္ေပးရန္ အတြက္ မတတ္စြမ္းႏိုင္ဘဲ သူသည္ ပူေဆြး၀မ္းနည္းေနမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍သင္သည္ သူ႔အား သင့္ဘ၀ကို ျဖည့္ေပးေစလိုပါက၊ သူထံဆုေတာင္း၍ ဤသို႔ေျပာပါ။ ““ေက်းဇူးျပဳေသာ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၊ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အခ်ိန္အတန္ၾကာ သင့္ကို ပူေဆြး၀မ္းနည္းေစခဲ့ပါတယ္။ .... ကၽြႏ္ုပ္၏ အျပစ္မ်ားကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္စိတ္ႏွလံုး၏ ေဒါင့္ဘက္အေမွာင္ခန္းေလးထဲမွထြက္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္၏ဘ၀ကို ျဖည့္ေတာ္မူပါ။ ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ အစစ္အမွန္ျဖစ္ေစၿပီး သူ႔အား ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀၏ သခင္ျဖစ္ေစလိုပါ၏။

စစ္မွန္ေသာ ေနာင္တရမႈဆိုသည္မွာ သင့္အသက္တာတြင္ ေျပာင္းလဲမႈတစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚလာ ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို စိတ္နာေစၾကေသာအခါ၊ ဘုရားသခင္က သူတို႔အား ေနာင္တရၾကရန္ တိုက္တြန္းသည္။ ဘုရားသခင္က ““ငါခ်စ္သမွ်ေသာသူတို႔၏ အျပစ္ကို ငါစစ္ေဆး၍၊ သူတို႔ကို ဆံုးမတတ္၏”” ဟုဆိုသည္။ ဗ်ာ၊၃း၁၉

သင္၏အျပစ္မ်ားကို ေနာင္တရသည္ဟုဆိုရာ၌၊ ထိုအျပစ္မ်ားအတြက္ သင္သည္အလြန္အမင္း ၀မ္းနည္းၿပီး ထိုအျပစ္တို႔ကို လုပ္ျခင္းမွ ရပ္တန္႔လိုသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဒါ၀ိတ္က ““ကိုယ္လိုက္ ရာလမ္းကို ဆင္ျခင္ေသာအခါ၊ သက္ေသခံေတာမူခ်က္တို႔ကို လွည့္၍ လိုက္ပါ၏””ဟု ဆိုသည္။   ဆာ ၁၁၉း၅၉

ဒါ၀ိတ္က သူသည္ လမ္းမွားသို႔သြားေနၿပီး ဘုရားသခင္၏ ႏွလံုးသားကို နာက်င္ေစခဲ့သည္ကို နားလည္ခဲ့သည္။ သူသည္ ကိုယ္သြားရာ လမ္းကိုစြန္႔ၿပီး ဘုရားသခင္၏လမ္းေတာ္၌ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့သည္။ ဤအျခင္းအရာသည္ စစ္မွန္ေသာ ေနာင္တရမႈပင္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားအတြက္ မည္မွ်ေနာင္တရေၾကာင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္ကို အမွန္တကယ္ ေက်နပ္ႏွစ္သက္ေစလိုေၾကာင္း၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေျပာတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေမးရမည့္ အဓိကေမးခြန္းမွာ ““ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤအရာကို တကယ္အေလးအနက္ထားၿပီး ေျပာျခင္းျဖစ္ သေလာ? ဘာသာေရးကိုင္း႐ိႈင္းေယာင္ေဆာင္ေသာစကားမ်ားႏွင့္ ႏွစ္လိုဖြယ္ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားသည္ ဘုရားသခင္အား ဘ၀င္က်ေစမည္မဟုတ္ပါ။ သူက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၌ အေျပာင္းအလဲတစံုတရာရွိ မရွိကို ၾကည့္သည္။ က်မ္းစာက ““ကိုယ္ကိုကိုယ္ မခ်ီးေျမႇာက္ၾကႏွင့္။ ၀ါႂကြား ေစာ္ကားေသာ စကားကို မေျပာၾက ႏွင့္။ အဓမၼစကားကို ႏႈတ္ထဲကမထြက္ေစၾကႏွင့္။ အေၾကာင္းမူကား ထာ၀ရဘုရားသည္ သဗၺညဳတဘုရား ျဖစ္ ေတာ္မူ၏။ အမႈအရာတို႔ကို ညီၫြတ္ေစေတာ္မူ၏””ဟုဆိုသည္။ ၁ရာ ၂ း ၃

သင္သည္ အမွန္တကယ္ ေနာင္တရၿပီး သင့္ဘ၀တြင္ အမွန္တကယ္ ခရစ္ေတာ္ကုိ အစစ္အမွန္ျဖစ္ ေစလိုပါက သင္သည္ ေအာက္ပါ အရာအခ်ိဳ႕ကို ျပဳလုပ္လိမ့္မည္။

(၁) သင္သည္ သင့္ဘ၀တြင္ ဘုရားသခင္ကို အဦးဆံုးေနရာ၌ထားရလိမ့္မည္။

ဘုရားသခင္ကို အဦးဆံုးေနရာ၌ထားမည္ဟု ေျပာတာကသက္သက္၊ ေျပာသည့္ အတိုင္းလက္ေတြ႕ အသက္ရွင္တာကသက္သက္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ပထမေနရာမွလြဲ၍ မည္သည့္ေနရာကိုမွ် လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။ သူသည္ သူ၏အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ၀ယ္ယူ ထားၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သာ ဘုရားသခင္ကို အဦးဆံုးေနရာ၌ ထားပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စီးပြားေရး၊ အေပ်ာ္အပါး၊ အလုပ္ႏွင့္အျခားမည္သည့္အရာကိုမွ် ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အဓိကစိတ္၀င္စားမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ကို ဦးထိပ္ထားပါက၊ သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လိုအပ္ေသာအရာအားလံုးတို႔ကို ျပင္ဆင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈက ““ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားေတာ္ကို ေရွးဦးစြာရွာၾကေလာ့။ ေနာက္မွထိုအရာမ်ားကိုထပ္၍ ေပးေတာ္မူလတံၱ””ဟု ဆိုသည္။ မသဲ ၆ း ၃၃

(၂) သင္သည္ သခင့္ကို ခ်စ္္ရလိမ့္မည္

သခင္အားမခ်စ္ပဲ သူအားအေစခံရန္ႀကိဳးစားျခင္းသည္ ကိုယ္မခ်စ္ေသာ သူတစ္ဦးကို လက္ထပ္ရသည္ႏွင့္တူသည္။ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ တစ္ခု၌ အဓိကအေရးႀကီးေသာအရာျဖစ္သည့္ ခ်စ္ခ်င္းေမတၱာမွာ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္။

သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ့ခ်စ္သလိုမ်ိဳး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကလည္းသူ႔ကို စိတ္ႏွလံုး အႂကြင္းမဲ့ခ်စ္ေစလိုသည္။ သခင္ေယ႐ႈက ပထမဦးဆံုးႏွင့္ အႀကီးျမတ္ဆံုး ပညတ္ခ်က္မွာ ““သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ့ ဥာဏ္ရွိသမွ်ႏွင့္ခ်စ္ေလာ့””ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ မသဲ ၂၂ း ၃၇

(၃) သင္သည္ ေလာကအရာမ်ားကို ေက်ာခိုင္းရလိမ့္မည္။

သခင္ေယ႐ႈသည္ သင့္အတြက္အေသခံရန္ သင့္ကို သူ ခ်စ္ျခင္းသည္ လံုေလာက္လ်က္႐ွိသည္။ သင့္ႏွလံုးသားမွ သူ႔ကိုခ်စ္ရန္ ခိုးယူသြားမည့္ မည္သည့္အရာကိုမဆို မုန္းတီးသည္။ ဘုရားသခင္၏ ႀကီးျမတ္ေသာ ပုဂိ္ၢဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္သူ၊ ၀ီဘာခ်က္မန္က ဤသို႔ေျပာခဲ့သည္။ ““ခရစ္ေတာ္ကိုရွင္းရွင္း လင္းလင္း မျမင္ႏိုင္ ေအာင္ တားဆီးထားမည့္အရာမ်ား (သို႔) ကၽြႏ္ုပ္၏ဆုေတာင္းျခင္း အသက္တာကို အေသသတ္မည့္အရာမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ မွားယြင္းေသာ အရာမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ခရစ္ယာန္တဦးအေနျဖင့္ ထိုအရာတို႔ကို ေက်ာခိုင္းစြန္႔ခြာရမည္။””

(၄) သင္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အခ်ိန္ယူမိတ္သဟာယဖြဲ႕ရလိမ့္မည္။

အလြန္အလုပ္႐ႈပ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ရန္ အခ်ိန္မရွိေသာ ခရစ္ယာန္သည္ မိုက္မဲေသာ ခရစ္ယာန္တဦးသာ ျဖစ္သည္။ ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္ ခရီးရွည္ထြက္ခြာေနစဥ္ အလ်င္လိုေနသည့္အတြက္ ဓာတ္ဆီျဖည့္ဖို႔ရပ္တန္႔ရန္ အခ်ိန္မရွိပါဟူ၍ ေျပာေသာသူႏွင့္ ထိုသူသည္ တူသည္။

ေလာကီစိုးရိမ္စရာမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ မည္မွ်ရွိေစကာမူ၊ ထိုအရာမ်ားက ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မိတ္သဟာယ ဖြဲ႕ျခင္းကို မတားဆီးပါေစႏွင့္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဆုေတာင္းျခင္း ႏွင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ယူေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ေန႔စဥ္ မိတ္သဟာယ ဖြဲ႕ရမည္။ ဤမိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္း၏ အေရးပါမႈကို ဒီထက္ပိုၿပီး အေလးအနက္ထား၍ မေျပာႏိုင္ေတာ့ပါ။ သခင္ေယ႐ႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်မ္းစာက ““နံနက္အခ်ိန္၊ မိုးမလင္းမွီ ကိုယ္ေတာ္သည္ထၿပီးလွ်င္ ေတာ အရပ္သို႔ထြက္ႂကြ၍ ဆုေတာင္းေတာ္မူ၏””ဟုဆိုသည္။ မာ ၁ း ၃၅

ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကိုယ္တိုင္ေတာင္မွ ေကာင္းကင္ဘံုရွိ ခမည္းေတာ္ႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ ရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္ကို သိရွိခဲ့ေသာ ေၾကာင့္၊ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ဆိုလွ်င္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ရန္သာ၍ လိုအပ္မည္။ Robert Murray Mc Cheyne  က ““ဘုရားသခင္ႏွင့္အစျပဳျခင္းက မ်ားစြာ ပိုေကာင္း သည္ ကို ခံစားရသည္။ ကၽြႏ္ုပ္၏စိတ္ႏွလံုးသည္ အျခားသူတစ္ဦးႏွင့္ နီးကပ္ရာသို႔ မေရာက္သြားမီ သူႏွင့္နီးကပ္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ ႏွင့္ သူ၏မ်က္ႏွာေတာ္ ကို အရင္ဦးဆံုးၾကည့္ရန္အတြက္ ေန႔တစ္ေန႔ကို ဘုရားသခင္ႏွင့္အစျပဳသင္သည္။ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္မ်ားကို ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေျပာဆို ဆက္သြယ္ျခင္း အားျဖင့္ ကုန္ဆံုးေစသင့္သည္။ ဤသို႔ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အျမင့္ျမတ္ဆံုး လုပ္ငန္းေဆာင္တာပင္ျဖစ္ သည္။”” အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သခင္ကိုခ်စ္၍ သူ၏ပညတ္ေတာ္တို႔ကို လိုက္နာၿပီး၊ သခင္ႏွင့္အခ်ိန္ယူပါက သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အစစ္အမွန္ ျဖစ္လာ မည္။ သခင္ေယ႐ႈက ““ငါ့ပညတ္တို႔ကိုရ၍ ေစာင့္ေရွာက္ေသာသူသည္ ငါ့ကိုခ်စ္ေသာသူျဖစ္၏။ ငါ့ကိုခ်စ္ေသာသူကို ငါ့ခမည္းေတာ္သည္ ခ်စ္ေတာ္ မူမည္။ ငါသည္လည္း ထိုသူကိုခ်စ္၍ သူ႔အား ကိုယ္တိုင္ထင္ရွားမည္”” ဟု မိန္႔ခဲ့သည္။ ေယာ၊ ၁၄း၂၁

ေတြ႕႐ွိရေသာ ရတနာ

သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အစစ္အမွန္ျဖစ္ေစရန္  ျပဳလုပ္ေပးသည္။ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို စိတ္မနာေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္၌ တာ၀န္႐ွိေၾကာင္း သိရမည္။

ေမးခြန္းမ်ား

၁။            သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ဘာလုပ္ေပးသနည္း?

(က) ဘာမွမလုပ္ေပးပါ။ ထိုေနရာ၌ သူရွိေနေၾကာင္းကိုမူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိသည္။

(ခ) ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အစစ္အမွန္ျဖစ္ေစသည္။

၂။            သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ပုဂိ္ၢဳလ္တစ္ဦး ဟုတ္ပါသလား?

(က) ဟုတ္သည္     (ခ) မဟုတ္ပါ

၃။            သူသည္ ေတြးေတာတတ္ပါသလား?

(က) တတ္သည္     (ခ) မတတ္ပါ

၄။            သူသည္ခ်စ္တတ္လား?

(က) ခ်စ္တတ္သည္     (ခ) မခ်စ္တတ္ပါ

၅။            သူသည္ ခံစားတတ္ပါသလား?

(က) ခံစားတတ္သည္     (ခ) မခံစားတတ္ပါ

၆။            သူသည္ပူေဆြး၀မ္းနည္းတတ္ပါသလား?

(က) ပူေဆြး၀မ္းနည္းတတ္သည္     (ခ) မပူေဆြး၀မ္းနည္းတတ္ပါ။

မွန္မွား

၇။            သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ပူေဆြး၀မ္းနည္းေစေသာအရာတို႔မွာ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ထားျခင္းမရွိ ေသာအျပစ္၊ ဤေလာက၏ စိုးရိမ္စရာမ်ား၏ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈကိုခံရျခင္း၊ ေလာကီတပ္မက္ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

(က) မွန္    (ခ) မွား

၈။            ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ““သခင္ ကၽြႏ္ုပ္၏အျပစ္အားလံုးကို ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ””ဟူ၍ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္အားလံုးကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္း ႏိုင္ပါသလား။

(က) ေျဖရွင္းႏိုင္ပါတယ္။  (ခ) မေျဖရွင္းႏိုင္ပါ။

၉။            ဘုရားသခင္ႏွင့္ သင့္ျမတ္ရန္အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ။

(က) ဘုရားေက်ာင္းသို႔ စတင္သြားၿပီး က်မ္းစာကိုဖတ္ရန္။

(ခ) ဘုရားသခင္ထံသို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရန္။

၁၀။          သင္၏ခရစ္ယာန္အသက္တာကို အသက္ရွင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သင့္အားမ်ားစြာအေထာက္အကူေပး မည့္အရာမ်ားကို ဤသင္ခန္းစာထဲတြင္ သင္ယူသိရွိခဲ့သလား?

ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)