ကၽြန္ေတာ္တြင္ မိသားစုအသစ္ရွိသည္ I Have a New Family !စံ၀င္းခ်ိဳ    I Have a New Family , 
Lesson 2                             

မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ာ၊

                       သမၼာက်မ္းစာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အလြန္သိသင့္ သိထိုက္ေသာ အထူးပုဂၢိဳလ္ ႏွစ္ဦးပါရွိပါသည္။ ဒီလူႏွစ္ ေယာက္သည္၊    အာဒံ ႏွင့္   သခင္ခရစ္ေတာ္   တို႕ၿဖစ္ၾကပါသည္။       အာဒံသည္ ဘုရားသခင္၏ ပထမလူ ဟုေခၚဆို၍ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ဒုတိယလူ  ဟုေခၚဆိုသည္။

 

.

 

ဘုရားသခင္၏ ပထမလူသည္ အာဒံ

အာဒံသည္ ဘုရားသခင္၏ ပထမလူ ဟုေခၚသည္။ သူသည္ပထမလူၿဖစ္ၿပီး လူသားမ်ား၏ မ်ိဳးရိုးေခါင္းေဆာင္ ၿဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။

လူသားသည္နိမ္႕က်ေသာ အမ်ိဳးအစား အသက္တာမွ လာသည္မဟုတ္၊ ဘုရားသခင္ကဖန္ဆင္းသည္။ လူသားသည္၊ ဘုရားသခင္၏သက္ရွိသတၲ၀ါမ်ားတြင္။ အဆင့္အတန္းအၿမင့္ဆံုးၿဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္၊ မိမိပံုသဏၭာန္ ႏွင့္ အညီ လူကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာေၾကာင့္ၿဖစ္ပါသည္။   က်မ္းစာက

“ထိုသို႕ဘုရား သခင္သည္ မိမိပံုသဏၭာန္ႏွင့္အညီ လူကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္၏ ပံုသဏၭာန္ႏွင့္အညီ လူေယာက်္ား၊ လူမိန္းမကို ဖန္ဆင္း ၿပီလွ်င္၊-“  (က ၁း၂၇)

ဘုရားသခင္ ဘာေၾကင့္လူကိုဖန္ဆင္းသနည္း။  ဘုရားသခင္ကလူကိုဖန္ဆင္းၿခင္းသည္။ ဘုန္းေတာ္ကိုထင္ရွားေစရန္ႏွင့္ သူ၌အစဥ္၀မ္းေၿမာက္ၿခင္းရွိရန္။   ဘုရားသခင္ကေၿပာသည္။       “ ငါနာမၿဖင့္ သမုတ္ေသာသူ၊ ငါ၏ဘုန္းအသေရ ဘို႔ ငါဖန္ဆင္းၿပဳၿပင္၍၊ ဧကန္စင္စစ္လုပ္ၿပီးေသာ သူအေပါင္းတို႕ကို ေဆာင္ခဲ့ေလာ႕ဟုငါေၿပာမည္။” (ေဟရွာ ၄၃း၇)။ ဘုရား သခင္က လူမ်ိဳးစုကိုလိုၿခင္သည္၊သူ၏ဘုန္းအသေရေဆာင္ရန္ႏွင့္ သူအတြက္ ၀မ္းေၿမာက္ၿခင္း ေရာက္ရွိလာေစရန္။  က်မ္းစာက

အိုထာ၀ရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီ။ထိုအရာတို႔သည္အလိုေတာ္ေၾကာင့္ၿဖစ္၍ ဖန္ဆင္းလ်က္ရွိၾကပါ၏။  ထိုေၾကာင့္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ဘုန္းအသေရ တန္ခိုးေတာ္ ကိုခံစားထိုက္ေတာ္မူ၏ ဟု ေလွ်ာက္ ဆို၍ ၊ ပလႅႅင္ေတာ္ေရွ႕၌ မိမိတို႕သရဖူမ်ားကိုခ်ထား၏။” (ဗ်ာ ၄း၁၁)

ဘုရားသခင္သည္၊  လူေပါင္း သိန္းခ်ီဖန္ဆင္း၍  ကမာၻၾကီးကိုမၿဖည့္ခဲ့ပါ၊   လူတေယာက္သာဖန္ဆင္းခဲ့သည္- အာဒံ။ အာဒံ၏ဇနီး ကိုလည္းသူ ဖန္ဆင္းေပးသည္။ သူမ၏နံမည္က ဧ၀။ အာဒံႏွင့္ ဧ၀ မွ လူမ်ိဳးစုၾကီးၿဖစ္လာသည္။

 

ဘုရားသခင္၏ ပထမလူ အာဒံသည္၊ ဘုရားသခင္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ စကား မနာခံဘဲေနခဲ့သည္

 

လူသားဖန္ဆင္းၿခင္းသည္၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ေဖၚေရြစြာဆက္ဆံၿခင္းရွိ၍ ၊ဘုရားသခင္ႏွင့္ သာယာၾကည္ႏူး၊  ေပ်ာ္ရႊင္မႈရရန္ ၊ အစတြင္ အာဒံ ႏွင့္ ဧ၀၊ သည္ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္တြင္း၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေဖၚေရြစြာ ဆက္ဆံၿခင္းရွိၾကသည္။ ႏွစ္သက္ ေပ်ာ္ရႊင္ ဖြယ္ရာၿဖစ္သည္။  ညေနခင္း ေအးၿမသာယာေသာအခ်ိန္တြင္ သူတို႔ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး စကားေၿပာၾကသည္။ သားႏွင့္သမီး ခ်စ္ခင္ရေသာဖခင္ၾကီးႏွင့္ စကားေၿပာဆိုၾကသလိုၿဖစ္ႏိုင္သည္။

ဒါေပမဲ့ တစံုတခုၿဖစ္ေသာေၾကာင့္။   အေၿခအေနအားလံုးေၿပာင္းလဲသြားေတာ႕သည္။    ဘုရားသခင္၏ ရန္သူ စာတန္ မာရ္နတ္ သည္ ဧ၀ ကို လွည့္ၿဖားသည္။ သူမက စာတန္မာရ္နတ္ လိမ္ေၿပာသည္ကိုယံုၾကည္ၿပီး၊ ဘုရားသခင္ မွာ ၾကား ထားၿခင္းကို မလိုက္နာဘဲေနသည္။

အာဒံ လွည့္ၿဖားခံရသလား? သူအလွည့္ၿဖားမခံရပါ။  အာဒံသည္ ဘုရားသခင္မွာၾကားထားသည္ကို မလိုက္နာခဲ့ပါ။ သူသည္၊ စာတန္ မာရ္နတ္ ဘက္ ကိုယူသည္။

အာဒံသည္ ဘုရားသခင္မွၾကားထားသည္ကို မလိုက္နာမိတာနဲ႔ သူ၏၀ိညာဥ္ေသသြားသည္။ သူ၏ကိုယ္ခႏၶာမေသပါ၊ သူ၏ ၀ိညာဥ္သာေသသြားသည္။ သူ၏ ၀ိညာဥ္ေသသြားသၿဖင့္ ဘုရားသခင္နဲ႔ အဆက္အသြယ္မရွိေတာ႔ ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။ အၿပစ္သည္ အာဒံ ႏွင့္ ဘုရားသခင္ တို႔ႏွစ္ေယာက္ ၾကားသို႔ေရာက္လာသည္။

ဘုရားသခင္၏ ပထမလူ အာဒံသည္ အၿပစ္သား လူမ်ိဳးမ်ား ကိုထုတ္လုပ္ခဲ့သည္

အာဒံသည္ ယခုအခါ အၿပစ္သား သဘာ၀ သို႔ေရာက္ရွိလာၿပီး သူ၏ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူသားအားလံုးထံသို႕လႊဲေၿပာင္းေပးခဲ့ သည္။ အာဒံသည္ အၿပစ္သား လူမ်ိဳးမ်ားကို ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ က်မ္းစာက      “အေၾကာင္းမူကား၊ တေယာက္ေသာ သူ သည္ နားမေထာင္ေသာအားၿဖင့္၊ လူမ်ားတို႔သည္အၿပစ္ေရာက္သည္နည္းတူ၊ ---- “(ေရာ ၅း၁၉)

လူသား၊ လူမ်ိဳးအားလံုးကို ဘုရားသခင္ထံမွ စာတန္ မာရ္နတ္က ခိုးသည္။  စာတန္ကသူ၏ နိုင္ငံေတာ္ အေမွာင္ထုသို႔ပို႔ ထားသည္။  စာတန္ကသူ၏ ပုန္ကန္ၿခင္း ႏွင့္ မလိုက္နာေသာ စိတ္ဓာတ္ကို လူတိုင္းသို႔သြင္းေပးထားသည္။ က်မ္းစာက  မနာခံေသာ ကေလးမ်ားတြင္ ယခုအလုပ္၊  လုပ္ေသာစိတ္သည္၊   စာတန္၏ စိတ္ၿဖစ္သည္။ လူမ်ားသည္ အလြန္ ယုတ္မာ ေသာသူမ်ား ၿဖစ္လာၾကသည္။  က်မ္းစာက  

 “ေၿမၾကီးေပၚမွာ လူအၿပစ္ၾကီး၊ သူ၏စိတ္ႏွလံုးအၾကံအစည္ ရွိသမွ်တို႔သည္ အစဥ္မၿပတ္ဆိုးညစ္ၿခင္း သက္သက္ရွိ ေၾကာင္းကို၊ ဘုရားသခင္သိၿမင္ေတာ္မူလွ်င္-။ “ (က ၆း၅)

 

 

ဘုရားသခင္၏ ဒုတိယ လူသည္ သခင္ခရစ္ေတာ္

ဘုရားသခင္ လူမ်ားကိူ လိုၿခင္သည္။ သူ၏ ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစရန္ ႏွင့္  သူ၌အစဥ္ မၿပတ္၀မ္းေၿမာက္ၿခင္းရွိရန္၊ သို႔ေသာ္လည္း၊ ပထမလူ အာဒံသည္ အၿပစ္သားမ်ား ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ အၿပစ္သားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ႏွလံုးသား ကို ၀မ္းေၿမာက္ သာယာမႈေပးႏိုင္ၾကမည္လား?  လံုး၀မေပးႏိုင္ၾကပါ။

ထိုလူမ်ားသည္ယခုအၿပစ္သားမ်ားၿဖစ္ၾကသည္။ ဘုရားသခင္သူတို႔ကို မုန္းသလား?  မမုန္းတီးပါ။ ဘုရားသခင္ကလူမ်ားကို ခ်စ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္လူမ်ားကိူ အၿမဲတမ္းခ်စ္သည္။  က်မ္းစာက  “ အကယ္ စင္စစ္ ထိုလူမ်ိဳးကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏---“ (တရား ၃၃း၃)

ဘုရားသခင္ ဘာလုပ္သလဲ?  ဘုရားသခင္က ဒုတိယလူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုေပးသည္။   ဘုရား၏ဒုတိယလူ မည္သူနည္း? သူသည္ ဘုရားသား သခင္ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ၿဖစ္ပါသည္။   က်မ္းစာက

“ေရွ႕ဦးစြာေသာ လူသည္ေၿမၾကီးကၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ေၿမသားၿဖစ္၏။ ဒုတိယလူမူကား၊ ေကာင္းကင္ဘံုကၿဖစ္ေတာ္မူေသာ သခင္ေပတည္း။”    (၁ေကာ ၁၅း၄၇)

ဘုရားသခင္ကိုယ္တိုင္ေၿပာေနသလိုဘဲ   “ငါ၏ပထမလူ၊ အာဒံ မနာခံဘဲေနသည္။ အၿပစ္သားမ်ားေမြးထုတ္ေပးသည္။ ဒါေပမဲ့  ငါသည္လူသားဒုတိယလူကိုေပးသည္။  ငါ႔သားသခင္ေယရႈကိုယ္တိုင္၊ သူသည္နာခံသည္။ ငါ၏ႏွလံုးသားကို ၀မ္းေၿမာက္ သာယာမႈ ေပးနိုင္မည္။ သူသည္ငါ္၏ အသစ္ေသာမိသားစု၏ဦးေခါင္းၿဖစ္မည္။__ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ား”

ဘုရား၏ ဒုတိယလူ၊  သခင္ခရစ္ေတာ္သည္  သူ၏ ဖခင္ကို အစဥ္ေက်နပ္ေစသည္။

သခင္ခရစ္ေတာ္ အမႈေတာ္စတင္ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္ တြင္ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ေယာ္ဒန္ၿမစ္၌ ဗတၲိဇံခံယူသည္။ တစံုတရာ အလြန္ အံ့ၾသေလာက္စရာၿဖစ္ေပၚခဲ့သည္။  က်မ္းစာက

“ေယရႈသည္ ဗတိဇံ ကိုခံေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ ေရမွ ေပၚထစဥ္တြင္၊ ေကာင္းကင္ ဖြင့္လွစ္သၿဖင့္၊ ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္ သည္ခ်ိဳးငွက္ကဲ့သို႔ဆင္းသက္ ကိုယ္ေတာ္အေပၚ နားေတာ္ မူသည္ကိုၿမင္ရ ၊- သူကားငါႏွစ္သက္ၿမတ္ႏိုးရာ၊  ငါ၏ခ်စ္သား ေပတည္းဟုေကာင္းကင္ကအသံေတာ္ၿဖစ္ေလ၏။”  (မ ၃း၁၆-၁၇)

ဘုရားသခင္သည္ ယခု ကမာၻေပၚအတြက္လူရၿပီ၊ သူအတြက္ အေကာင္းဆံုးၿဖစ္ေသာ၊ ၾကည္ႏူးမႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုေပးသည္။  သခင္ခရစ္ေတာ္ ေၿပာသည့္ အရာအားလံုး၊ ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ သူ၏ဖခင္ႏွစ္လိုဖြယ္ရာမ်ားၿဖစ္သည္။ သူကေၿပာ သည္မွာ-

“ငါ႔ကိုေစလတ္ ေတာ္မူေသာသူသည္ ငါႏွင့္အတူရွိေတာ္မူ၏။  ငါ႔ကိုတကိုယ္တည္းေနေစၿခင္းငွါ ခမည္းေတာ္သည္စြန္႔ပစ္ ေတာ္မမူ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာအမႈ ကို အစဥ္မၿပတ္ ငါၿပဳသည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။” (ေယာ ၈း၂၉)

သခင္ခရစ္ေတာ္ အၿပစ္တစ္ၾကိမ္မွ မၿပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ သူ၏ဖခင္ မႏွစ္လိုဖြယ္ရာ တစ္ခုမွ မေၿပာ၊ မလုပ္ပါ။ သူ၏ အမႈေတာ္ ေဆာင္ အလုပ္ၿပီးဆံုးေသာအခါ၊ သူ၏တပည့္ေတာ္ သံုးေယာက္သည္၊ ၿမင့္ေသာေတာင္ထိပ္တြင္သူႏွင့္ အတူရွိၾကသည္။ ထိုေနရာ တြင္ သူသည္ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ၿဖစ္ေၾကာင္း ဘုန္းအသေရေတာ္ေပၚထြက္လာသည္။    က်မ္းစာက ေၿပာသည္မွာ  သူ၏မ်က္ႏွာသည္ “ေနမင္းၾကီးလိုေတာက္ပလာသည္။”     ဘုရားသခင္ေကာင္းကင္မွေၿပာသည္မွာ     “ထိုသို႔ေလွ်ာက္စဥ္တြင္၊ ထြန္းလင္းေသာမိုဃ္းတိမ္သည္ထိုသူတို႔ကိုလမ္းမိုး၊  သူသည္ ငါႏွစ္သက္ၿမတ္ႏိုးရာ၊ ငါ၏ခ်စ္သားေပတည္း။ သူ၏စကား ကိုနားေထာင္ၾကေလာ႔ဟုမိုဃ္းတိမ္ကအသံေတာ္ၿဖစ္ေလ၏။” (မ ၁၇း၅)

 

ဘုရားသခင္၏ဒုတိယလူ၊ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္၊ စၾက၀ဠာ တခုလံုး၏အရွင္သခင္ၿဖစ္သည္

စာတန္က ဘုရားသခင္ထံမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ခိုးယူသည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္လာေရာက္၍ အၿပစ္မွေရြးႏႈတ္ ကယ္တင္သည္။ “ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုၿပန္၍၀ယ္ယူရသည္”       ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘုရားသခင္ထံၿပန္ေရာက္ရွိ ႏိုင္ၾကရန္။    က်မ္းစာက

“မိစဥ္ ဘဆက္က်င္လည္ေသာ အခ်ည္းႏွီး က်င့္ၾကံၿပဳမူၿခင္းမွ၊ ေရေငြအစရွိေသာ ေဖာက္ၿပန္ပ်က္စီးတတ္ေသာဥစာႏွင့္ သင္တို႔ကိုေရြးေတာ္မူသည္မဟုတ္ ။- အဘယ္အၿပစ္မွ်မရွိ၊ အညစ္အေၾကးႏွင့္ကင္းစင္ေသာ သိုးသငယ္ကဲ့သို႔ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္ၿမတ္ႏွင့္ေရြးေတာ္မူသည္ကို သိမွတ္ၾကေလာ႔။”  (၁ေပ ၁း၁၈-၁၉)

သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚတြင္အသက္ေတာ္ကိုစြန္႔ေတာ္မူ၏။ သခၤ်ဳိင္းတြင္း၌ အေလာင္းေတာ္ကိုထားၾက သည္။   (၃) ရက္ေၿမာက္ေသာေန႔တြင္၊ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ေတာ္မူ၏။  ရွင္ၿပန္္ထေၿမာက္ၿပီးသူကို ယံုၾကည္သူမ်ားထံ ေရာက္ လာသည္။ အၾကိမ္မ်ားစြာ၊ ရက္ ေလးဆယ္ေလာက္အတြင္းၿဖစ္သည္။  ထိုေနာက္ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ၿပန္တက္သြားသည္။

ဘုရားသခင္သည္ယခု သူ၏ဒုတိယလူရွိၿပီ၊ သခင္ေယရႈ သူ၏ေရွ႕တြင္ရွိၿပီး၊ သူလိုၿခင္ေသာေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ႏွင့္ သာယာၾကည္ႏူးၿခင္း မ်ားကိုရရွိသည္။  ဘုရားသခင္ကို သူ၏သားကေက်နပ္ေစသည္။  ဘုရားသခင္က သားေတာ္ ကို တာ၀န္အားလံုးကိုေပး သည္။ အရွင္သခင္ ၿပဳလုပ္ေပးသည္။ စၾက၀ဠာ တခုလံုး၏အရွင္သခင္ၿဖစ္သည္။  က်မ္းစာက

“ထိုသခင္သည္ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ၾကြေတာ္မူသည္ၿဖစ္    ၊ေကာင္းကင္တမန္အစရွိေသာ အာဏာစက္ တန္ခိုးမ်ား တို႔ကို အုပ္စိုးလ်က္၊ ဘုရားသခင္၏ လက္်ာေတာ္ဘက္ ရွိေတာ္မူ၏ ။ “ (၁ေပ ၃း၂၂)

 

ဘုရားသခင္၏ဒုတိယလူ၊ သခင္ေယရႈသည္ ဘုရားသခင္၏ အသစ္ေသာမိသားစုတြင္ ဦးေခါင္းၿဖစ္သည

ဘုရားသခင္သည္ သားေတာ္ သခင္ေယရႈကို အရွင္သခင္ လုပ္ေပးယံု သာမက၊ ဘုရားသခင္၏ အသစ္ေသာ မိသားစု တြင္ ဦးေခါင္း ၿပဳလုပ္ေပးသည္။အသစ္ေသာ မိသားစုကို “ ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ား”  ဟုေခၚသည္။ သခင္ေယရႈ ကိုယံုၾကည္၍ ကယ္တင္ရွင္အေနၿဖင့္ လက္ခံ ေသာသူမ်ားသည္၊ ဘုရားသခင္၏ အသစ္ေသာ မိသားစုတြင္ ဖြားၿမင္ရ ၾကလိမ္႔မည္။

ကမာၻ ေပၚတြင္ယခု မိသားစုၾကီးႏွစ္စု ရွိသည္။   မိသားစုတခု၌ အာဒံ သည္ ဦးေခါင္းၿဖစ္သည္။ အာဒံ၏မိသားစုသည္၊ အၿပစ္သား မိသားစုၿပစ္သည္။

အၿခားမိသားစု၏ ဦးေခါင္းသည္၊   ဘုရားသခင္၏ဒုတိယလူ၊   သခင္ခရစ္ေတာ္ၿဖစ္သည္။   သူ၏မိသားစုကို “ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ား” ဟုေခၚသည္။  လူတိုင္းသည္ ဒီမိသားစု တခု သို႕မဟုတ္ ေနာက္တခုတြင္ပါ၀င္ၾကသည္။  ကၽြႏ္ုပ္တို႕ေမြးဖြါး စဥ္က အာဒံ၏ အၿပစ္ မိသားစုတြင္ ေမြးဖြါးၾကသည္။ အာဒံမိသားစု မွလူတိုင္းသည္၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကြဲကြာေနရၾကသည္၊ လမ္းေပ်ာက္ေနၾကသည္။  သခင္ေယရႈကေၿပာသည္မွာ--    “ဒုတိယ ေမြးၿခင္းကိုမခံ ေသာသူ မည္သည္ကား၊  ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုမၿမင္ရဟု ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ဟုၿပန္  မိန္႕ေတာ္မူ၏။ “ (ေယာ ၃း၃)

ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္  ကိုယ္ခႏၶာသည္ထပ္၍မေမြးႏိုင္ပါ။  ဒုတိယ ေမြးၿခင္းသည္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္ေမြးၿခင္းၿဖင့္ အသစ္ ေသာ ဘုရားသခင္၏ မိသားစု၀င္ၿဖစ္ႏိုင္သည္။ သင္သည္ ဘယ္သူဘဲၿဖစ္ၿဖစ္၊  ဘုရားသခင္၏ မိသားစု၀င္ ၿဖစ္ရန္ ႏွင့္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႕သြားရန္၊ ဒုတိယေမြးၿခင္း ခံရမည္။   သခင္ေယရႈက   “ဒုတိယ ေမြးၿခင္းကို ခံရမည္ဟု ငါေဟာေၿပာ သည္  ကို အံ့ၾသၿခင္း မရွိႏွင့္။-“ (ေယာ ၃း၇)

ဘုရားသခင္၏ မိသားစု၀င္ ၿဖစ္ရန္ ဒုတိယေမြးၿခင္း  ကို မည္ကဲ့သို႔ ခံရမည္နည္း?   ကၽြႏ္ုပ္၏ ဒုတိယေမြးၿခင္းသည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္ ကို ယံုၾကည္၍ ကယ္တင္ရွင္အၿဖစ္လက္ခံရမည္။   က်မ္းစာက

“ထိုသူကို လက္ခံသမွ်ေသာသူတည္းဟူေသာ ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူတို႔အား၊ ဘုရားသခင္၏သားၿဖစ္ရေသာအ ခြင့္ ကိုေပးေတာ္မူ၏။ “ (ေယာ ၁း၁၂)

မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ာ၊ သင္ဟာ ဒုတိယေမြးၿခင္းၿဖင့္ အသစ္ေသာဘုရားသခင္၏ မိသားစု၀င္ ၿဖစ္မၿဖစ္ မေသၿခာလွ်င္၊ ဘာၿဖစ္လို႕ယခုေသၿခာေအာင္ မစစ္ေဆးသလဲ။  တိတ္ဆိတ္ေသာေနရာကိုရွာၿပီး သခင္ေယရႈကို ေၿပာပါ။ “ သခင္ေယရႈ သည္ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ၿဖစ္္ၿပီး၊ ကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္အတြက္၊ လက္၀ါးကားတိုင္ေပၚတြင္အေသခံေပးသည္၊ ကို ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္၊ ယခုကၽြန္ေတာ္၏ကယ္တင္ရွင္အၿဖစ္လည္းအသိအမွတ္ၿပဳပါသည္။ ေက်းဇူးၿပဳ၍ ကၽြန္ေတာ္၏  စိတ္ႏွလံုးအတြင္းသို႕လာၿပီး၊ ဘုရားသခင္၏  သားေတာ္ထာ၀ရ  ၿဖစ္ရန္ၿပဳလုပ္ေပးပါ။”

 

ကၽြန္ေတာ္သည္ အသစ္ေသာ ဘုရားသခင္၏ မိသားစု၀င္ၿဖစ္ၿပီ

သခင္ေယရႈသည္ ကၽြန္ေတာ္၏ ကယ္တင္ပိုင္ရွင္အၿဖစ္၊ လက္ခံသည္ႏွင့္ အသစ္ေသာဘုရားသခင္၏မိသားစု၀င္အၿဖစ္ဖြား ၿမင္ခဲ့ၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ကို ဘုရားသခင္က အာဒံ၏ အၿပစ္သားမိသားစုမွ ထုတ္ပယ္၍  အသစ္ေသာ ဘုရားသခင္၏ မိသားစု ၀င္ ၿဖစ္ေစသည္။  ကၽြန္ေတာ္သည္ ယခုတြင္ ဘုရားသခင္၏ ထာ၀ရ သားၿဖစ္လာသည္။ သခင္ေယရႈကို ကယ္တင္ပိုင္ရွင္ အၿဖစ္အသိ အမွတ္ၿပဳသူအားလံုးသည္။ ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ားၿဖစ္ၾကသည္။  က်မ္းစာက

“အဘယ္သို႕နည္း ဟူမူကား သင္တို႔အေပါင္းသည္ ေယရႈခရစ္ကို ယံုၾကည္သၿဖင့္ဘုရားသခင္၏သားၿဖစ္ၾက၏”။(ဂ လ ၃း၂၆)

ဘုရားသခင္သည္ယခု ကၽြန္ေတာ္၏ ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာ၊ထာ၀ရဘုရားသခင္ၿဖစ္ေတာ္မူ၏။ ကၽြန္ေတာ္ သူႏွင့္အခ်ိန္မေရြးစကားေၿပာ၍ရသည္။ အခ်ိန္မေရြး ဆုေတာင္းႏိုင္သည္။ သူ႔ကိုကၽြန္ေတာ္က ခ်စ္ခင္ ၍ ယံုၾကည္ရမည္။ သူ၏သားၿဖစ္ရၿခင္းကိုသာယာၾကည္ႏူးေစၿခင္းသည္။  က်မ္းစာက 

“ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ဟု ေခၚေ၀ၚၿခင္းအခြင့္ကိုငါတို႔သည္ ရမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ငါတို႕ကိုအဘယ္မွ် ေလာက္ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကိုၾကည့္ရႈဆင္ၿခင္ၾကေလာ႔။ ေလာကီသားတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို မသိေသာေၾကာင့္၊ ငါတို႔ ကိုလည္းမသိၾက။ “ (၁ေယာ ၃း၁)

ဘုရားသခင္၏အမွန္တရား

ဘုရား၏ပထမလူ အာဒံသည္၊ ဘုရားသခင္၏စကားကို မနာခံဘဲေနသည္။ ကမာၻေပၚသို႕ အၿပစ္မ်ားႏွင့္ ေသၿခင္းကိုယူလာ သည္။ အာဒံသည္အၿပစ္သားလူမ်ိဳးစုကို ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။  ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုခ်စ္၍ ဒုတိယလူကို ေပး သည္။ ဒုတိယလူသည္သူ႕၏သား၊ သခင္ေယရႈ။ သခင္ေယရႈသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏အၿပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံၿပီး၊ ၿပန္လည္ထေၿမာက္ၿပီး၊ အသစ္ေသာဘုရားသခင္၏မိသားစုတြင္၊ ဦးေခါင္းၿဖစ္လာသည္။ “ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ား” ကၽြန္ေတာ္သည္ သခင္ေယရႈကို ကယ္တင္ရွင္အၿဖစ္အသိအမွတ္ၿပဳ၍ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဒုတိယေမြးၿခင္းၿဖင့္၊ အသစ္ေသာ ဘုရားသခင္၏မိသားစု၀င္ ၿဖစ္လာသည္။

ငါယံုၾကည္သည္

သခင္ေယရႈသည္  ဘုရား၏ဒုတိယလူၿဖစ္သည္ကိုကၽြန္ေတာ္လံုး၀ယံုၾကည္သည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ ကယ္တင္ရွင္အၿဖစ္အသိ အမွတ္ၿပဳသည္။  ကၽြန္ေတာ္သည္ယခု အသစ္ေသာဘုရားသခင္၏မိသားစု၀င္ၿဖစ္ၿပီ။

သင္ခန္းစာ (၂) မွေမးခြန္းမ်ား

အမွား အမွန္ေရြးပါ။

၁။   သမၼာက်မ္းစာတြင္ အလြန္သိသင့္ သိထိုက္ေသာ အထူးပုဂၢိဳလ္ ႏွစ္ဦးပါရွိပါသည္။  ထိုသူႏွစ္ေယာက္သည္။

      က)     အာဒံ ႏွင့္ ေမာေရွ

       ခ)     အာဒံ ႏွင့္  သခင္ေယရႈ

  ၂။  ဘုရား၏ပထမလူ အာဒံသည္။

        က)   ဘုရားသခင္သည္၊ မိမိပံုသဏၭာန္ ႏွင့္ အညီ လူကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာေၾကာင့္ၿဖစ္ပါသည္။ 

          ခ)   လူသားသည္နိမ္႕က်ေသာ သြင္ၿပင္ အသက္တာမွလာသည္မဟုတ္။

 ၃။    ဘုရားသခင္ကဘာေၾကာင့္ လူကိုဖန္ဆင္းသလဲ

            က)   ဘုရားသခင္ကလူကိုဖန္ဆင္းၿခင္းသည္။ ဘုန္းေတာ္ကိုထင္ရွားေစရန္ႏွင့္ သူ၌အစဥ္၀မ္းေၿမာက္ၿခင္းရွိရန္

             ခ)   လူသားသည္ ၀မ္းေၿမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ၊ အရာမ်ားၿပဳလုပ္သည္မ်ားကိုၾကည့္ၿခင္ေသာေၾကာင့္။

  ၄။    ဘုရားသခင္၏ ပထမလူ အာဒံကို             

              က)    စာတန္က လိမ္သည္။

               ခ)      စာတန္ မလိမ္ပါ၊ သူကသာ ဘုရားသခင္၏စကားကို မနာခံပါ။

    ၅။    အာဒံသည္ ဘုရားသခင္ကုိ  မလိုက္နာဘဲေနသၿဖင့္

                  က)   သူ၏၀ိညာဥ္ေသသြားသည္။

                   ခ)    သူ၏ကိုယ္ခႏၶာ ေသသြားသည္။

     ၆။    ဘုရားသခင္၏ပထမလူ အာဒံ ထုတ္္လုပ္သည္မွာ

                  က)    ေကာင္းေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ားၿဖစ္သည္။

                   ခ)     အၿပစ္သား လူမ်ိဳးစုမ်ားၿဖစ္သည္။

     ၇။      ဘုရား၏ ဒုတိယလူ၊  သခင္ခရစ္ေတာ္သည္  သူ၏ ဖခင္ကို  ေက်နပ္ေစသည္။

                    က)   အၿမဲတမ္း

                     ခ)    အခ်ိန္အမ်ားစု

      ၈။   ဘုရားသခင္သည္ သခင္ေယရႈ ကို ဦးေခါင္းလုပ္ေစသည္။

                     က)   အာဒံ မိသားစု ထက္ေကာင္းေသာမိသားစုမ်ားတြင္။

                      ခ)   ဘုရားသခင္၏အသစ္ေသာ မိသားစုတြင္  “ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ား”

      ၉။    ကၽြန္ေတာ္တို႔ အာဒံ အၿပစ္သားမိသားစုမွ ဘယ္လိုထြက္၍ ဘုရားသခင္၏မိသားထဲသို႕ဘယ္လို၀င္မလဲ?

                       က)  ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒုတိယေမြးၿခင္းခံရမည္။

                        ခ)   ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ပညာတ္ေတာ္ (၁၀)ပါးကိုေစာင့္ရမည္။

     ၁၀။      ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဒုတိယေမြးၿခင္းရၿပီးၿပီ။                       

                         က)   ဗိတၱၱိဇံ ခံၿခင္းၿဖင့္

                         ခ)  ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သခင္ေယရႈကို ယံုၾကည္ၿပီး၊ ကယ္တင္ရွင္အၿဖစ္လက္ခံၿခင္းၿဖင့္။

 

စံ၀င္းခ်ိဳ