ကၽြန္ေတာ္မွာၾကီးၿမတ္ေသာကယ္တင္ရွင္ရွိပါသည္ I Have a Great Savior

စံ၀င္းခ်ိဳ

Lesson One.

မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ာ၊

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ လက္ေဆာင္ကို တမ္းတၾကပါသည္။ ဘုရားသခင္ထံမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ အားလံုးအတြက္ အေကာင္းဆံုး လက္ေဆာင္မ်ားရွိပါသည္။  သူကလည္း  ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုေပးခ်င္ပါသည္။  အားလံုးကို သူ၏သားေတာ္ သခင္ခရစ္ေတာ္မွ တဆင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ ေရာက္ရွိ လာပါသည္။

ဘုရားသခင္ထံမ ွထူးျခားေသာအရာမ်ားကို လက္ခံႏိုင္ရန္ အခ်က္ (၄)ခ်က္ရွိပါသည္။

၁)  သခင္ခရစ္ေတာ္၏အလုပ္

၂) ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္

၃) ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ယံုၾကည္ခ်က္   ႏွင့္

၄)  သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အလုပ္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္စားၾကပါစို႔။

.

၁။   သခင္ခရစ္ေတာ္၏ အလုပ္

 

သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ ကားတိုင္ေပၚတြင္အေသခံျခင္းႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္ရန္ ျပန္လည္ ထေျမာက္ျခင္း။ သူ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ အစံုအလင္ပါေသာ၊ ပကတိ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

၂။    ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္

သမၼာက်မ္းစာတြင္ ထာ၀ရဘုရားသခင္က  ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဖၚျပထားပါသည္။

၃။   ကြႏ္ုပ္တို႕၏ယံုၾကည္ခ်က္

ဒါကကၽြႏ္ုပ္တို႔အပိုင္း  -   ဘုရားသခင္ေျပာေသာ စကားမ်ားကို  ယံုၾကည္လက္ခံႏိုင္ၾကရန္။

၄။   သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အလုပ္

ကၽြန္ေတာ္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို လက္ခံယံုၾကည္ေသာအခါ၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ္ထံ၌ အမွန္တကယ္ ျပဳလုပ္သည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္ ကၽြန္ေတာ္အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးထားသည့္ အရာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ဤနည္းၿဖင့္ဘုရားသခင္ထံမွ အရာ၀တၲဳမ်ား ကိုလက္ခံရရွိၾကပါသည္။

ကၽြန္ုေတာ္ ဘယ္လို ဘုရားသား ျဖစ္လာသနည္း။  ပထမေတာ့ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္။ ကၽြန္ေတာ္၏ အျပစ္မ်ားအတြက္ လက္၀ါးကားတိုင္ေပၚတြင္ အေသခံသည္။ ထိုအခါ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၊ သူ၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တြင္ ဘုရားသခင္က သခင္ခရစ္ေတာ္ ကၽြန္ေတာ္အတြက္ ဘာေတြ ေဆာင္ရြက္သြားသည္ကို ေဖၚျပသည္။

ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မ်ားကို ယံုၾကည္ လက္ခံ၍ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ ဘုရားသား ျဖစ္လာသည္။ ဤနည္းၿဖင့္ ဘုရားသခင္ေပးသည္မ်ားကို လက္ခံရရွိၾကပါသည္-သူကိုယံုၾကည္ၿခင္းျဖင့္။ ဘုရားသခင္တြင္ ႏွစ္သက္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္၊ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ လက္ေဆာင္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ထိုလက္ေဆာင္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေပးခ်င္ပါသည္။  ဒါေတြအားလံုး၊ သခင္ခရစ္ေတာ္ထံမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံသို႔ ေရာက္ရွိလာပါသည္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဘုရားသခင္ အေၾကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သင္ၾကားထားၾကရန္ အလြန္ အေရးၾကီးပါသည္။ - သူဟာ ဘယ္သူလဲနွင့္ သူကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ဘာေတြ လုပ္ေပးေနသလဲ။

ဤနည္းၿဖင့္သူထံမွအရာ၀တၲဳမ်ား လက္ခံရရွိၾကသည္။

သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ၾကီးၿမတ္ေသာ ဖန္ဆင္းရွင္

ဤကမာၻပါ၀င္သည့္ စၾက၀ဠာစနစ္ျဖစ္ေသာ အနႏၲ စၾက၀ဠာ။  ေလာကဓာတ္သည္ အခြင့္အေရးႏွင့္ ျဖစ္တည္ၿခင္း၊ ကမာၻအၿပင္ဘက္ အာကာသ ဟင္းလင္းျပင္တြင္ ႀကီးၾကယ္ေသာေပါက္ကြဲျခင္းအေၾကာင္းအရာ ႏွစ္သန္းေပါင္း မ်ားစြာက ျဖစ္ခဲ့၍မ်ားေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။  သမၼာက်မ္းက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေျပာသည္မွာ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္၊ သခင္ခရစ္ေတာ္က ဖန္ဆင္းသည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္း ေျပာသည္။ က်မ္းစာက “ထိုႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ဖန္ဆင္းေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္လွ်က္ျဖစ္ေသာအရာ တစ္စံုတစ္ခုမွ်မရွိ။”(ေယာ ၁း၃)

ဒီက်မ္းပိုဒ္ကေျပာသည္မွာ အရာ၀တၲဳတိုင္းကို သခင္ခရစ္ေတာ္ ဖန္ဆင္းသည္။ စၾက၀ဠာအပါအ၀င္။  စၾက၀ဠာ ဘယ္ေလာက္ၾကီးသလဲ၊ မည္သူမွမသိ၊ ဘုရားသခင္ဘဲသိမည္။

စၾက၀ဠာၾကီးသည္ ၾကယ္မ်ားႏွင့္ျပည့္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေနသည္ တကယ္ ၾကယ္အၾကီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဒါေပမဲ့ ေနထက္ၾကီးေသာ အျခား ၾကယ္မ်ားရွိေသးသည္။ အခ်ိဳ႕ၾကယ္မ်ားသည္ အလြန္ၾကီးသည္။ ေနသည္ သူတို႔ႏွင့္ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ အစက္၊ အေျပာက္၊ ဖုန္မႈန္႔ေလာက္ဘဲရွိသည္။ စၾက၀ဠာတြင္ ၾကယ္ဘယ္ႏွစ္လံုးရွိသလဲ။ စိတ္ကူးရရန္ သဲေသာင္ျပင္ကိုသြား၍ ေသာင္ျပင္တြင္ သဲ မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိသည္။ ပုံးထဲသို႕ သဲမ်ားျဖည့္မည္။ သဲပြင့္မည္မ်ွ ထိုပံုးထဲသို႔၀င္မည္နည္း။ သဲပြင့္ေပါင္းသန္းခ်ီ၍ပါမည္။

ဒီကမ္းေျခတစ္ခုလံုး သဲပြင့္ေပါင္း မည္မွ်ရွိမည္နည္း။ ကုေဋေပါင္မ်ားစြာ။

ၾကယ္ဘယ္ေလာက္ရွိမည္နည္း။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ၾကယ္အေရအတြက္သည္ တစ္ကမၻာလံုးရွိ သဲေသာင္ျပင္မ်ားမွ သဲပြင့္မ်ားထက္ မ်ားသည္။ ၾကယ္ဘယ္ေလာက္ရွိမည္နည္း။ မည္သူမွမသိပါ။ သခင္ခရစ္ေတာ္သိသည္။ သူက စၾက၀ဠာၾကီးကို ဖန္ဆင္းသူ။ သူသည္ ၾကယ္အတိအက်ကို သိသည္။ သူက ၾကယ္မ်ား၏ အမည္မ်ားကို ေပးထားသည္။  က်မ္းစာက “ၾကယ္မ်ားကိုေရတြက္၍ အသီးအသီးတို႔ကို သမုတ္ေတာ္မူ၏။” ( ဆာလံ  ၁၄၇း၄)

ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ဖန္ဆင္းယံုသာမဟုတ္။ သူသည္ အတူတကြ ထိန္းသိမ္းထားသည္။ ၾကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းမႈကို ဖန္ဆင္းထားေသာစၾက၀ဠာ၌ ၿပဳလုပ္ထားသည္။ အလြန္တိက်တာက၊ ေကာင္းကင္နာရီ္ အလုပ္ဘဲ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိႏိုင္တာက၊ ၾကယ္မ်ား၏ ေနရာ အတိအက်ကိုအခ်ိန္မေရြးသိႏိုင္သည္။ သမၼာက်မ္းစာက ေၿပာသည္မွာ စၾက၀ဠာကိုအတူတကြ ထိန္းထားသည္။ လမ္းေၾကာင္းေပၚ၌ တိတိက်က် လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ သခင္ေယရႈကျပဳလုပ္သည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္ဘုရား စကားမွာ “အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသားေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ေပၚ ေျမၾကီးေပၚမွာ ရွိသမွ်ေသာရူပအရာ၊ အရူပအရာ၊ ရာဇပလႅင္ ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရျခင္းတန္ခိုးျဖစ္ေစ၊ အထြဋ္အျမတ္ျဖစ္ေစ၊ အာဏာစက္ျဖစ္ေစ၊ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႔ကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ထိုသခင္အားၿဖင့္၄င္း၊ ထိုသခင္အဘို႔အလို႔ငွါ၄င္း ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ ဖန္ဆင္းလ်က္ျဖစ္ၾက၏။-  သားေတာ္သည္လည္း ခပ္သိမ္းေသာအရာမၿဖစ္မွီ ျဖစ္ေတာ္မူ၍ ခပ္သိမ္းေသာအရာ တို႔သည္တန္ခိုးေတာ္အားျဖင္႔ သာတည္ၾက၏။”(ေကာ ၁း၁၆-၁၇)

သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ၾကီးၿမတ္ေသာ ကယ္တင္ရွင္

ဒီဟာ အလြန္အလြန္႔ အံ့ၾသဖြယ္ရာ အခ်က္ျဖစ္သည္။  သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ၾကီးျမတ္ေသာ ဖန္တီးရွင္၊ ဘုရားသခင္၏သား ကမာၻေပၚသို႔ ကေလးငယ္အေနႏွင့္လာခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္၊ ကမာၻေပၚမွာ ရွိခဲ့သည္။ ရွိရွိသမွ်ကို ျပဳလုပ္သည္။  လူသားျဖစ္လာသည္။ က်မ္းစာက“အစဦး၌ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရွိ၏။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူရွိ၏။ ႏႈတ္ပတ္ေတာ္သည္လည္း ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ႏႈတ္ပတ္ေတာ္သည္လည္း လူဇာတိအျဖစ္ကိုခံယူ၍ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္၄င္း၊ သစၥာေတာ္ႏွင့္၄င္း ျပည့္စံုလ်က္ငါတို႔တြင္ တည္ေနေတာ္မူသည္ျဖစ္၍။  ခမည္းေတာ္၌ တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္၏ ဘုန္းကဲ့သို႔ သူ၏ ဘုန္းေတာ္ကို ငါတို႔သည္ ျမင္ရၾကၿပီ။” (ေယာ  ၁း၁၊၁၄)

အဘယ္ေၾကာင့္ သခင္ခရစ္ေတာ္ ကမာၻေပၚသို႔လာေရာက္သလဲ။  သူသည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားမွ ကယ္တင္ရန္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကယ္တင္ရွင္ အေနႏွင့္လာသည္။ က်မ္းစာတြင္ အလြန္အဖိုးတန္ေသာ အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အလြန္ခ်စ္ေတာ္မူသည္။ ေကာင္းကင္ဘံုမွ အိမ္ေတာ္ကို ထားခဲ့ၿပီး ကမာၻသို႔လာ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အၿပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံေပးေတာ္မူ၏။

သခင္ခရစ္ေတာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံျခင္းကို ဘုရားသခင္က အျပစ္ဆိုဖြယ္မရွိေသာ ေက်နပ္ၿခင္းကို ျပသည္။ သားေတာ္ကို ေသျခင္းမွ ထေၿမာက္ေစသည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္ ဂူထဲတြင္ ၃ ရက္ ေနခဲ့ၿပီး ၃ရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္သခၤ်ဳိင္းမွ ထေျမာက္သည္။ ဂုဏ္ယူဖြယ္  ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ေသာ အသစ္ေသာကိုယ္ခႏၼာ- ဘယ္ေတာ႔မွ မေသႏိုင္ေသာ ကိုယ္ခႏၼာ ျဖစ္သည္။  သခင္ခရစ္ေတာ္သည္  အင္အားၾကီးေသာ အျပစ္၊ ေသျခင္းႏွင့္ စာတန္ မာနတ္ တို႔ကို ေအာင္ႏိုင္သူျဖစ္သည္။

သခင္ခရစ္ေတာ္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ျပန္သြားသည့္အခါ အင္အားၾကီးေသာ မာနတ္ႏွင့္ အေမွာင္ထု၏ အခြင့္အာဏာမ်ားကို ေအာင္ႏိုင္သူ ျဖစ္သြားသည္။  က်မ္းစာက "အထြဋ္အျမတ္၊ အာဏာစက္မ်ားကို လုယူလွ်င္၊ ထင္ရွားစြာထုတ္ျပ၍ လက္၀ါးကပ္တိုင္အားျဖင့္ ေအာင္ပြဲကိုခံေတာ္မူၿပီ။” (ေကာ ၂း၁၅)

သခင္ခရစ္ေတာ္တြင္ အလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ ေနရာ ေကာင္ကင္းဘံု၌ ရွိသည္။

သခင္ခရစ္ေတာ္ ေကာင္ကင္ဘံုသို႔ သူ၏မြန္ျမတ္ေသာ၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာ ကိုယ္ခႏၶာသစ္ျဖင့္ ျပန္သြားသည္။ ဘုရားသခင္ က ျမင့္ျမတ္ေသာေနရာေပး၍ ဂုဏ္ျပဳသည္။

ဘယ္တြင္ရွိသလဲ။  အဖဘုရားသခင္၏ ညာဘက္တြင္ရွိသည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ဂုဏ္တင္ထားေသာသူ၊ ဘုရားသခင္၏ ညာဘက္တြင္ရွိသည္။ ဒါ သူ၏ မွန္ေသာေနရာ။  အျခားဘယ္ေနရာမွ ဂုဏ္ျမင့္ေသာသူအတြက္ မသင့္ေတာ္ပါ။ က်မ္းစာက“ထိုတန္ခိုးေတာ္ကား၊ ခရစ္ေတာ္ကိုေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစေတာ္မူ၍ ခရစ္ေတာ္၌ ျပဳျပင္ေသာ မဟာတန္ခိုး အာႏုေဘာ္ အရွိန္ကဲ့သို႕ျဖစ္၏။- ခပ္သိမ္းေသာအထြဋ္ အျမတ္၊ အာဏာစက္၊ တန္ခိုး၊ အစိုးရျခင္းမွစ၍ ယခုဘ၀ေနာင္ဘ၀၌ ေခၚေ၀ၚ သမုတ္ေသာဘြဲ႕နာမ အလံုးစံုတို႔အထက္၊ ေကာင္းကင္အရပ္၌ မိမိလက္်ာေတာ္ဘက္မွာအလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာေနရာကို ခရစ္ေတာ္အားေပးေတာ္မူ၍။ ” (ဧ ၁း၂၀-၂၁)

ဘုရားသခင္က သားေတာ္ကိုေပးေသာ ေနရာသည္ အျခားသူမ်ား၏အထက္တြင္ သို႔မဟုတ္ စၾက၀ဠာရွိ ဘယ္စြမ္းရည္၏ အထက္တြင္ ရွိသည္။  သမၼာက်မ္းက ဘုရားသခင္သည္ အရာအားလံုးကို သူ၏  ေျခေထာက္ေအာက္တြင္ထားသည္ဟု ေျပာထားသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ ေၿမၾကီးေပၚတြင္ ရွိေသာ လူမ်ားႏွင့္ သက္ရွိသတၲ၀ါမ်ားသည္ သူ၏ အမိန္႔အာဏာေအာက္၌ ရွိၾကသည္။

ဘုရားက သခင္ခရစ္ေတာ္ အမည္ကို တရား၀င္ေၾကညာသည္။ စၾက၀ဠာရွိ အမည္ အာလံုးအေပၚတြင္ ဂုဏ္ျပဳၾကရန္။

ဘုရားက တရား၀င္ေၾကညာသည္။ တစ္ရက္တြင္ အာလံုးေသာ ဥာဏ္ရည္ ဥာဏ္စြမ္းရွိေသာ သက္ရွိသတၲ၀ါမ်ားသည္ ေယရႈ၏ဘြဲ႔နာမေတာ္ကို ဒူးေထာက္ ဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းၾကရန္။ က်မ္းစာက“ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို အလြန္ ခ်ီးေျမွာက္၍ ဘြဲ႕နာမတကာတို႔ထက္ ၾကီးၿမတ္ေသာ ဘြဲ႔နာမကို ေပးသနားေတာ္မူ၏။- အေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္သတၱ၀ါ၊ ေျမၾကီးသတၲၱၱ၀ါ၊ ေၿမၾကီးေအာက္၌ရွိေသာ သတၱ၀ါတည္းဟူေသာ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱၱၱၲ၀ါတို႔သည္ ေယရႈ၏ ဘြဲ႔နာမေတာ္ကို ဒူးေထာက္၊ - ေယရႈခရစ္သည္ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟုႏႈတ္ႏွင့္၀န္ခံသၿဖင့္၊ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ထင္ရွားေစၾကမည္ အေၾကာင္းတည္း။” (ဖိ ၂း၉-၁၁)

ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေသာေၾကာင့္ ကမာၻေပၚရွိ စိတ္မခ်ရေသာလူမ်ားသည္ လံုး၀ဘာမွမသိၾကပါ။ လွ်ိဳ႕၀ွက္တာဘာလည္း။  ဒါက ခရစ္ေတာ္သည္ စၾက၀ဠာတြင္ ျမင့္ျမတ္ေသာေနရာ၌ ျမွင့္တင္ျခင္းခံရသည္။ ဘုရင္တို႔၏ဘုရင္၊ သခင္တို႔၏သခင္ဟု ဘြဲ႕နာမေတာ္သည္ အ၀တ္ေတာ္၌၄င္း။ ေပါင္ေတာ္၌ ၄င္းေရးထားလ်က္ ရွိ၏။ (ဗ်ာ ၁၉း၁၆)

ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကို ဒီကမာၻၾကီးမွ ေကာင္းကင္ဘံုသို႕သယ္ယူသြားျခင္းကိုခံရလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အမ်ားဆံုးစြဲမွတ္ အထင္ၾကီးေစသည့္ အရာသည္ သခင္ေယရႈကို ဟိုမွာ ဂုဏ္ၿပဳျခင္းၿဖစ္သည္။  သခင္ေယရႈသည္ စၾက၀ဠာတြင္ ျမင့္ျမတ္ေသာေနရာ၌ ဂုဏ္ျပဳၿခင္းခံရသည္။ သူသည္ ယေန႔ ေကာင္းကင္ဘံုတြင္  ေခါင္းေတာ္၌ ဘုန္းအသေရ ပတ္ရစ္လ်က္ရွိသည္။ က်မ္းစာက “ေယရႈသည္ ဘရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္အားၿဖင့္ လူအေပါင္းတို႕ အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံရေသာအခြင့္ ရွိေစၿခင္းငွါ ေကာင္းကင္တမန္တို႔ေအာက္၌ အနည္းငယ္ႏွိမ္႕ၿပီးမွ၊ အေသခံရေသာေၾကာင့္ ေခါင္းေတာ္၌ ဘုန္းအသေရ ပတ္ရစ္လ်က္ရွိသည္ကိုငါတို႕ၿမင္ၾက၏။”  (ေဟၿဗဲ  ၂း၉)

ကၽြန္ေတာ္တြင္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ကယ္တင္ရွင္ရွိသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ညာဖက္္တြင္ ထိုင္ေနသည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမၾကီး၏ အခြင့္အာဏာ အားလံုးရွိသည္။ သူသည္ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ကယ္တင္ရွင္၊ မိတ္ေဆြႏွင့္ သူဟာ ကၽြန္ေတာ္အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။

သခင္ခရစ္ေတာ္လို ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ၾကပါေစ။

လူငယ္မ်ား အဖြဲ႕လိုက္ ေတာင္တက္ၾကရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။  ေတာင္ေျခသို႔ေရာက္ေသာအခါ၊  တစ္ခ်ိဳ႕က အလြန္ပင္ပန္းသည္ဟု ဆံုးျဖတ္၍ ျပန္သြားၾကသည္။

အခ်ိဳ႕ကစ၍တက္ၾကသည္။ ခရီးက ၾကမ္းသည္။ မတ္ေစာက္သည္။  ႏွင္းဆီရိုင္းခ်ံဳႏွင့္ ခ်ံဳပုတ္မ်ား လမ္းတြင္ရွိသည္။ လမ္းတစ္၀က္ ေရာက္ၿပီ။ တခ်ိဳ႕က လမ္းသည္အလြန္ခက္ခဲ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာေၾကာင့္ ျပန္ဆင္းၾကသည္။

တခ်ိဳ႕ကဆက္တက္ၾကသည္၊ အထက္သို႔ အထက္သို႕ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေတာင္ထိပ္သို႕ေရာက္ၾကသည္။ သူတို႔သည္၊ ေအာင္ၿမင္သူမ်ားျဖစ္ၾကရသည္။

“သင္တို႔သည္ ငါ႔ကိုအမွီျပဳ၍ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိေစျခင္းငွါ စကားကိုငါေဟာေျပာၿပီ။ သင္တို႔သည္ ေလာက၌ ဆင္းရဲ ဒုကကို ခံရၾကလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။ ငါသည္ေလာကကိုေအာင္ၿပီဟုမိန္႕ေတာ္မူ၏။။” (ေယာ ၁၆း၃၃)

သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ေအာင္ျမင္သူ။ သူသည္ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္္ရန္ လာခဲ့သည္။  သူသည္ ေနာက္သို႔ မျပန္ပါ။  ဘုရားသခင္ လုပ္ေစခ်င္တာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ခင္ဗ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔သည္ ေအာင္ၿမင္သူမ်ား ၿဖစ္ၾကသည္။ ဘုရားသခင္ ၿဖစ္ေစၿခင္တာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၿခင္းအားၿဖင့္၊ ၿဖစ္သည္။   သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ၿဖစ္ပါသည္။  သူသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏွင့္အတူ၊ ေၿခလွမ္းတိုင္းတြင္ ရွိမည္ဟု ဂတိၿပဳထားသည္။        သူက၊ “…ငါသည္ သင္႔ကိုမစြန္႕၊ သင့္ကိုအလွ်င္းပစ္ မထားး ဟု ဂတိေတာ္ရွိ၏။” (ေဟၿဗဲ ၁၃း၅)

သင္သည္ ေအာင္ၿမင္သူ ၿဖစ္ၿပီလား။ ကၽြန္ေတာ္သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္ ေနာက္ကိုလိုက္ေတာ့မည္ဟု ဆံုးၿဖတ္ထားသည္။ ေနာက္သို႕ ၿပန္၍မလွည့္ေတာ့ပါ။ ေနာက္သို႔ၿပန္၍မလွည့္ေတာ့ပါ။  သခင္ခရစ္ေတာ္က    “ငါသည္ေအာင္ၿမင္ ငါ႔ခမည္း ေတာ္၏ ပလင္ေတာ္ေပၚမွာ ခမည္းေတာ္ ႏွင့္ အတူထိုင္ေနသကဲ့သို႔၊ ေအာင္ၿမင္ေသာသူသည္ ငါ၏ပလင္ေပၚမွာငါႏွင့္အတူ ထိုင္ေနရေသာအခြင့္ကိုငါေပးမည္။”    ( ဗ်ာ  ၃း၂၁)

မွတ္ခ်က္း သင္ခန္းစာၿပီးတိုင္း  ေအာင္ၿမင္သူမ်ား အတြက္ အပိုင္း (၂) ပိုင္းပါမည္။  တစ္ခုသည္ ဘုရားသခင္၏ အမွန္တရား--- သင္ခန္းစာမွ သင္ယူခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာ။  ေနာက္တစ္ခုသည္  ငါယံုၾကည္သည္။ ႏွစ္ပိုင္းစလံုးကို သတိရွိစြာဖတ္ပါ။    စိတ္ႏွလံုးတြင္းရွိသည္ကို ဆုေတာင္းရန္ ေဖၚၿပလွ်င္၊ သခင္ခရစ္ေတာ္ကို သိမ္ေမြ႕ ညင္သာစြာ ဆုေတာင္းပါ။

ဘုရားသခင္၏အမွန္တရား

သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္၊ ကၽြန္ေတာ္၏ ၾကီးၿမတ္ေသာကယ္တင္ရွင္ၿဖစ္ပါသည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ ႏွင့္ ေၿမၾကီး ၏အခြင့္အာဏာ အားလံုး သူ႕မွာရွိသည္။ သူသည္ ကၽြန္ေတာ္ရဲ့  မိတ္ေဆြ၊၊ သူကၽြန္ေတာ္ ကိုခ်စ္သည္၊ သူသည္ ကၽြန္ေတာ္ အတြက္ ၿဖစ္ပါသည္၊  သူသည္ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ထာ၀စဥ္ရွိမည္။

ငါယံုၾကည္သည္။

သခင္ခရစ္ေတာ္ ယခု အဖ ဘုရားသခင္၏ ညာဘက္လက္  အနည္းတြင္ထိုင္ေနသည္။  သင္ဟာကၽြန္ေတာ္၏ ၾကီးၿမတ္ေသာ ကယ္တင္ရွင္ ႏွင့္ မိတ္ေဆြ၊  ကၽြန္ေတာ္ ေအာင္ႏိုင္သူ ၿဖစ္ၿခင္သည္။  သခင္ခရစ္ေတာ္ၿဖစ္ေစၿခင္တာေတြအာလံုးၿဖစ္ႏိုင္ရန္၊ ကၽြန္ေတာ္ကို ကူညီမစ လမ္းၿပ ေတာ္မူပါ။

သင္ခန္စာ(၁)၏ ေမးခြန္းမ်ား

အမွား အမွန္ ေရြးပါ။

၁။   လက္၀ါးကားတိုင္ေပၚမွ သခင္ခရစ္ေတာ္၏အလုပ္သည္။

က)   ပကတိၿပည့္စံုေကာင္းမြန္ ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ၿဖစ္ပါသည္။

ခ)    ပကတိမၿပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ၿဖစ္ပါသည္။

၂။    ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အတြက္ ဘုရားသခင္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို သင္ၾကားရပါသည္။

က)  သူအသက္တာ အေၾကာင္းေရးထားေသာ ပံုၿပင္မ်ားထဲမွ။

ခ)   ဘုရားသခင္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွ

၃။   ဒါကကၽြႏ္ုပ္တို႔အပိုင္း

က)     ဘုရားသခင္ေၿပာေသာ စကားမ်ားကို  ယံုၾကည္လက္ခံ ႏိုင္ၾကရန္။

ခ)      တစံုတခု လုပ္ေပးရန္ဘုရားသခင္ကိုေတာင္းသည္။

၄။     ကၽြန္ေတာ္ ဘုရားသခင္၏ စကားကို လက္ခံ ယံုၾကည္ေသာအခါ၊

က)   ကၽြန္ေတာ္ အလြယ္တကူ ပညာ ပိုမိုရရွိပါသည္။

ခ)     သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကကၽြန္ေတာ္ထံ၌အမွန္တ ကယ္ ၿပဳလုပ္သည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္    ကၽြန္ေတာ္ အတြက္ၿပဳလုပ္ေပး ထားသည့္ မ်ားကို။ ေဆာင္ရြက္သည္။

၅။    စၾက၀ဠာ

က)  ၾကီးၾကယ္ေသာေပါက္ကြဲမႈ ေၾကာင့့္ ၿဖစ္ေပၚလာသည္။

ခ)  ဘုရားသခင္၏သားေတာ္၊ သခင္ခရစ္ေတာ္ ဖန္တည္းသည္။

၆။     သခင္ခရစ္ေတာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အၿပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံၿခင္းကို ဘုရားသခင္က အၿပစ္ဆိုဖြယ္မရွိေသာ ေက်နပ္ၿခင္း ကိုၿပသည္။

က)   သားေတာ္ကို ေသၿခင္းမွ ထေၿမာက္ေစသည္။

ခ)   ေကာင္းကင္ဘံုမွ စကားေၿပာသည္။

၇။      သခင္ခရစ္ေတာ္ ေကာင္ကင္ဘံုသို႔ ၿပန္ေသာအခါ၊ သူ၏ဖခင္ ထာ၀ရဘုရားသခင္က

က)  ၾကီးေသာ ဂုဏ္ ရွိသည္ေနရာေပးသည္။

ခ)   ၿမင့္ၿမတ္ေသာ၊ ဂုဏ္ ရွိေသာေနရာကိုေပး၍ ဂုဏ္ၿပဳသည္။

၈။    ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကို ဒီကမာၻၾကီးမွ ေကာင္းကင္ဘံုသို႕သယ္ယူသြားၿခင္းကိုခံရလွ်င္ ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အမ်ားဆံုးစြဲမွတ္      အထင္ၾကီးေစ သည့္အရာသည္၊

က)     ေရႊၿဖင့္အစစ္ၿဖင့္တည္ေဆာက္ထားေသာၿမိဳ႕

ခ)     သခင္ ေယရႈကို ဟိုမွာမည္ကဲ့ ဂုဏ္ၿပဳၿခင္း

၉။    ခင္ဗ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔သည္ ေအာင္ၿမင္သူမ်ား ၿဖစ္ၾကသည္။

က)   ကမာၻ ေပၚမွာ ေအာင္ၿမင္မႈရၿခင္း

ခ)    ဘုရားသခင္ၿဖစ္ေစၿခင္တာမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ၿခင္းအားၿဖင့္၊

၁၀။      ေအာင္ၿမင္သူမ်ားကို သခင္ခရစ္ေတာ္ဂတိေပးသည္။

က)     ေအာင္ၿမင္ေသာသူသည္ ငါ၏ပလႅင္ေပၚမွာငါႏွင့္အတူ ထိုင္ေနရေသာအခြင့္ကိုငါေပးမည္။

ခ)    ကမာၻေပၚတြင္ သက္သာေသာအခ်ိန္ရမည္

စံ၀င္းခ်ိဳ

{loadformmaker 9}