ႏိုင္ငံေတာ္ အသစ္ - Course 3, Lesson 10A New Kingdom

New life in Christ Course III, Lesson 10

ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ေရာမ၊ ၆း၁-၁၄။

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပိုဒ္။ 'ထိုနည္းတူ သင္တို႔သည္ အျပစ္တရားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အရာ၌ကား၊ အေသျဖစ္ သည္ဟူ၍၄င္း၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာအရာ၌ကား၊ ငါတို႔သခင္ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ အသက္႐ွင္သည္ ဟူ၍၄င္း၊ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ထင္မွတ္ၾကေလာ့။'(ေရာ၊ ၆း၁၁)

 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တလံုးတဝတည္း ေပါင္းစည္းခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အံ့ဘြယ္ သစၥာ တရားတစ္ခု အေၾကာင္း ေလ့လာခဲ့ရၿပီ။ အခက္သည္ စပ်စ္ပင္ႏွင့္ဆက္သကဲ့သို႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း သခင္ေယ႐ႈ၌ အသက္႐ွင္ေပါင္းစည္း ျခင္း၌ ဆက္ခဲ့ၾကသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သူ၌္တည္ေတာ္မူၿပီ၊ သူ၏အသက္သည္လည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ တည္ေတာ္မူသည္။

.

အံ့ဘြယ္ေသာ ေကာင္းႀကီးအလံုးစံုႏွင့္အတူ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌တည္ေနျခင္းေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ အသက္တာ သည္ လြယ္ကူစြာႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေတြးထင္ေကာင္း ေတြးထင္ၾက လိမ့္မည္။ အမွန္မွာ ထိုသို႔မဟုတ္ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ တန္ခိုး႐ွိေသာ ရန္သူမ်ား ႐ွိေနပါသည္။ အျပစ္၊ အတၲ၊ ေလာက၊ဇာတိပကတိႏွင့္ စာတန္ ကိုယ္တိုင္ပင္ ျဖစ္ၾကသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာ၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ ယာန္ တစ္ေယာက္၏ အသက္တာ၌႐ွိေသာ အျပစ္၏ျပသနာကို စဥ္းစားၾကမည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ပဌမဦးစြာ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္စဥ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္လ်က္႐ွိသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ား ခြင့္လႊတ္ျခင္းခံရၿပီး၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ခံစားရသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ျပဳေလရာတိုင္း၌ ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႕ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အလို႐ွိသည္။ ေနာင္ဘယ္ေသာအခါမွ် အျပစ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ ဟု ယူဆေကာင္းယူဆေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ဤအရာ သည္ လည္း မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေတြ႕လာရသည္။

အေႏွးႏွင့္အျမန္ မၾကာခင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ မွားေသာအရာမ်ားကို စဥ္းစားျခင္းႏွင့္ မွားေသာအရာမ်ားကို  လုပ္မိ ၾကသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဘုရားသခင္ထံသို႔ သြားၿပီး၊ အျပစ္မ်ားကိုဝန္ခ်ျခင္းႏွင့္ သူ၏အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္း ကို ခံရၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေနာက္ တဖန္ အလားတူအျပစ္မ်ားကို သြား၍ ျပန္လုပ္ၾကျပန္သည္။ ျပသနာ ကား ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပစ္တန္ခိုး၏ေအာက္၌ ႐ွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အခ်ဳိ႕ေသာခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ဤအေၾကာင္းအရာ၌ အေလးအနက္ထားသင့္ေသာ္လည္း အေလးမထား ပါ။ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ထံသို႔ ဝင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ဘုရား၏အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္းကိုရႏိုင္ခြင့္ ႐ွိေနသ၍ကာလ ပတ္လံုး အရာအားလံုး အဆင္ေျပေနသည္ဟု ယူဆေနၾကသည္။ ထိုသို႔ မဟုတ္ ရပါ။ ခရစ္ယာန္တေယာက္ အျပစ္၌ဆက္လက္႐ွိေနျခင္းသည္ ေၾကာက္ဘြယ္ ေကာင္းေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။ ၄င္းအရာက သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ ကို စိတ္နာေစၿပီ၊ သခင္ေယ႐ႈ၏နာမကို ႐ွက္ဖြယ္ျဖစ္ေစသည္။

တမန္ေတာ္ ေပါလုသည္ ခရစ္ယာန္၏အသက္တာ၌႐ွိေသာ အျပစ္၏အေၾကာင္းအရာႏွင့္အတူ ေျဖ႐ွင္း ထားပါသည္။ သူ ေရးသားခဲ့သည္မွာ ''ထိုသို႔မွန္လ်င္၊ အဘယ္သို႔ေျပာရမည္နည္း။ ေက်းဇူးေတာ္ ပြားမ်ား ေစျခင္းငွါ အျပစ္တရားကို က်င့္၍ေနရ မည္ေလာ။-ထိုသို႔မေနရ။ အျပစ္တရားမွ စုေတေသာသူတို႔သည္  ထိုတရား၌ အဘယ္သို႔ ႐ွင္ရဦးမည္နည္း။''ဟု ဆိုသည္။

တမန္ေတာ္ေပါလုအေနျဖင့္ အကြၽႏ္ုပ္ ခရစ္ယာန္တေယာက္သည္ အျပစ္ျပဳျခင္း၌ ဆက္လက္႐ွိေနရမည္ဟု သူ မယူဆ ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ နည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ''အျပစ္တရားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရာ၌ ေသခဲ့ၿပီ'' ျဖစ္သည္။

ဤသင္ခန္းစာ၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ''အျပစ္တရားႏွင့္ဆိုင္ေသာအရာ၌ ေသခဲ့ၿပီ''ဟု ေပါလု ေျပာဆိုျခင္းက ဘာကို ဆိုလို သနည္း။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ႐ွာေဖြၾကမည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ အျပစ္တရား အုပ္စိုးေသာ ေမွာင္မိုက္ ႏိုင္ငံမွ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို မည္ကဲ့သို႔ လႊတ္ေျမာက္ေစခဲ့သည္ကို ေလ့လာၾကမည္။ အျပစ္ တန္ခိုးမွ လႊတ္ေျမာက္ ျခင္း၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေလ့လာၾကမည္။

ပဌမဦးစြာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ေမွာင္မိုက္ႏိုင္ငံထဲသို႔ မည္ကဲ့သို႔ေရာက္႐ွိျခင္းႏွင့္ အျပစ္တရားေအာက္ က် ေရာက္ခဲ့ျခင္းကို ေလ့လာ နားလည္ ၾကရမည္။ ထိုေနာက္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို မည္ကဲ့သို႔ ထိုေအာက္မွ လႊတ္ေျမာက္ေစသည္ကို ေလ့လာ ၾကမည္။

 

အျပစ္တရားသည္ တေယာက္ေသာသူ အာဒံ အားျဖင့္ ဤေလာကသို႔ ဝင္လာျခင္း။

ပဌမဦးဆံုးေသာ အာဒံသည္ အျပစ္မဲ့ ဖန္ဆင္းျခင္းခံရ၏။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ဘုရားစကား နားမေထာင္ျခင္း ေၾကာင့္ အျပစ္တရားသည္ ဤေလာကသို႔ ဝင္လာခဲ့၏။ အျပစ္တရား၏ရလဒ္ကား ေသျခင္းတရားဝင္လာ၏။ က်မ္းစာက''..အျပစ္တရားသည္ တေယာက္သူအားျဖင့္ ဤေလာကသို႔ဝင္၍၊ အျပစ္တရားအားျဖင့္ ေသျခင္း တရားဝင္သည္ႏွင့္အညီ၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ အျပစ္႐ွိေသာေၾကာင့္ ေသျခင္းသို႔ေရာက္ရၾက၏။''ဟု ဆိုသည္။ (ေရာ၊ ၅း၁၂)

အာဒံသည္ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး၊ စာတန္ဘက္ေနခဲ့ျခင္းသည္ ပဌမဆံုး ပုန္ကန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုမွ အာဒံ သည္ ေမွာင္မိုက္ႏိုင္ငံထဲသို႔ ေရာက္႐ွိခဲ့ျခင္းႏွင့္ အျပစ္တရားေအာက္သို႔ က်ေရာက္ခဲ့၏။ ဘုရားသခင္ သည္ အာဒံကို အုပ္စိုးရန္ ဖန္ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းအစား သူသည္ အျပစ္ႏွင့္စာတန္၏ ကြၽန္ဘဝသို႔ က်ေရာက္ခ့ဲ၏။

အာဒံသည္ လူသားအားလံုး၏ ဦးစီးဦးေခါင္း (အဦးဆံုးေသာလူ)ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူသည္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ အားလံုးကို ေမွာင္မိုက္ႏိုင္ငံထဲသို႔ ေရာက္႐ွိေစျခင္းႏွင့္အတူ အျပစ္တန္ခိုးေအာက္ က်ေရာက္ေစ၏။ လူသား အားလံုး အျပစ္တရား၏ကြၽန္ ျဖစ္လာ ရသည္။ က်မ္းစာက ''...တစ္ေယာက္ေသာ သူသည္ နားမေထာင္ ေသာအားျဖင့္၊ လူမ်ားတို႔သည္ အျပစ္ေရာက္သည္...''ဟု ဆိုသည္။ (ေရာ၊ ၅း၁၉)

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အေျခအေနသည္ အျမင္အားျဖင့္ ေျမာ္လင့္ျခင္းမဲ့လွ်က္ ႐ွိသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရား၏ အသက္မွ အဆက္ျဖတ္ျခင္း ခံရသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ စာတန္၏အေမွာင္ႏိုင္ငံထဲ၌ ႐ွိၾက၏။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဇာတိအားျဖင့္ ေမြးရာပါ အျပစ္သားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အျပစ္တရား၏ကြၽန္ ျဖစ္ၾက၏။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူၿပီး၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေၾကာက္ဖြယ္ရာအေျခအေနမွ လႊတ္ေျမာက္ရန္ ဘုရားသခင္သည္ တစံုတခုကို ျပဳခဲ့၏။ သူသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို လႊတ္ေျမာက္ျခင္းအ႐ွင္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ ကို ေပးခဲ့သည္။

 

လႊတ္ေျမာက္ျခင္းအ႐ွင္သည္ ဘာျပဳလုပ္ခဲ့ပါသနည္း။ သူသည္ သင္ကို တစ္စံုတစ္ခု ေသာအရာမွ လႊတ္ျခင္း ေပးခဲ့သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ေမွာင္မိုက္ႏိုင္ငံမွ လြတ္ေျမက္ျခင္းရရန္ႏွင့္ အျပစ္ တန္ခိုးေအာက္မွ လႊတ္ျခင္းခြင့္ကို ေပးရန္ ၾကြလာ ခဲ့သည္။ သခင္ေယ႐ႈက '' ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ ေတာ္သည္ ငါ့အေပၚ၌ တည္ေတာ္မူ၏။-အေၾကာင္းမူကား၊ ဆင္းရဲသားတို႔ အား ဝမ္းေျမာက္စရာ သိတင္းကို ၾကားေျပာ ေစျခင္းငွါ၊ ငါ့ကို ဘိသိက္ ေပးေတာ္မူၿပီ။ ေၾကမြေသာ သူတို႔၏ အနာကို ေပ်ာက္ေစျခင္းငွါင္း၊ ဘမ္းသြားခ်ဳပ္ထား လ်က္ရွိေသာသူတို႔အား လႊတ္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ မ်က္စိကန္းေသာ သူတို႔အား မ်က္စိ ျမင္ျပန္ျခင္း အေၾကာင္းကို ျပေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ၫွဥ္းဆဲခံရေသာ သူတို႔ကို ကယ္မေစျခင္းငွါင္း၊ ထာဝရဘုရား၏ မဂၤလာႏွစ္ကာလကို ၾကားေျပာေစျခင္းငွါ¤င္း၊ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူၿပီဟု လာသတည္း။''ဟု ဆိုသည္။  (လု၊ ၄း၁၈-၁၉)

 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤေနရာ၌ ခဏရပ္လ်က္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ေမးခြန္း ႏွစ္ခုကို စဥ္းစားၾကရန္ လိုသည္။

(၁)        ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အာဒံမ်ဳိး အျပစ္သားဘဝသို႔ မည္ကဲ့သို႔ ေရာက္႐ွိခဲ့ပါသနည္း။ ေမြးဖြားျခင္းျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေရာက္ရ ၾကသည္။ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ ျဖစ္လာရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုတည္းသာ႐ွိသည္။ ထိုလမ္းသည္ ေမြးဖြားျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္သည္။

(၂)        ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အာဒံမ်ဳိး မိသားစုမွ မည္ကဲ့သို႔ ျပန္လည္ထြက္ေျမာက္ၾကမည္နည္း။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ေသျခင္း ျဖင့္သာ ထြက္ေျမာက္ရသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ေမြးျခင္းျဖင့္ ဝင္လာၿပီး၊ ေသျခင္း အားျဖင့္ ထြက္ခြာရသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို လႊတ္ျခင္းကိုေပးရန္ အစီအစဥ္မွာ သခင္ေယ႐ႈသည္ လူသား တစ္ဦးအျဖစ္ ခံယူခဲ့၏။ က်မ္းစာ က''ထိုသူ ငယ္တို႔သည္ အေသြးအသားႏွင့္ဆက္ဆံၾကေသာေၾကာင့္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ အေသခံေတာ္မူေသာ အားျဖင့္၊ ေသျခင္းတရားကို အစိုးရေသာသူတည္းဟူေသာ မာရ္နတ္၏တန္ခိုးကို ခ်ဳိးဖဲ့ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ၄င္း၊ ေသေဘးကိုေၾကာက္၍ တစ္သက္လံုး ကြၽန္ခံရေသာ သူတို႔ကို ကယ္တင္ျခင္းငွါ၄င္း၊ ထိုသူငယ္တို႔နည္းတူ အေသြးအသားကိုေဆာင္ယူေတာ္မူ၏။'' ဟု ဆိုသည္။(ေဟၿဗဲ၊ ၂း၁၄-၁၅)

သခင္ေယ႐ႈသည္ လူသားတစ္ဦးအျဖစ္ ဤေလာက၌ အသက္႐ွင္ေနထိုင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကဲ့သို႔ အျပစ္ဗီဇ မ႐ွိပါ။ သူကိုယ္တိုင္သည္ အျပစ္တန္ခိုးေအာက္၌ ဘယ္ေသာအခါမွ် မ႐ွိခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ေမွာင္မိုက္ႏိုင္ငံႏွင့္ အျပစ္တန္ခိုးေအာက္မွ လႊတ္ေျမာက္ျခင္း ေပးရန္ ၾကြလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမွာင္မိုက္ႏိုင္ငံ၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္စား သခင္ေယ႐ႈ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚ အေသခံခဲ့၏။ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားကို သူ၏အေပၚ၌ တင္ေတာ္မူ၏။ က်မ္းစာက ''အဘယ္ေၾကာင့္ နည္းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ႏွင့္ကင္းစင္ေသာ သူကို ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ အျပစ္႐ွိေသာသူ ျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔သည္ ထိုသူအားျဖင့္ ဘုရားသခင့္ ေ႐ွ႕ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ ျဖစ္မည့္အေၾကာင္းတည္း။''ဟု ဆိုသည္။ (၂ေကာ၊ ၅း၂၁)

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကို သခင္ေယ႐ႈအေပၚ တင္ေတာ္မူခဲ့ၿပီး ဘာျဖစ္ခဲ့ပါသနည္း။ ထိုအျပစ္အတြက္ သူသည္ အေသခံေတာ္မူ၏။ က်မ္းစာက ''ခရစ္ေတာ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံေတာ္မူ၏'' ဟု ဆိုသည္။

ေယ႐ႈ အေသခံၿပီး၊ ဘာျဖစ္ခဲ့ပါသနည္း။ ေယ႐ႈ အေသခံၿပီး၊ သူသည္ အျပစ္တရားအုပ္စိုးေသာ ေမွာင္မိုက္ႏိုင္ငံထဲမွ ထြက္ေျမာက္ခဲ့၏။ က်မ္းစာက ''ခရစ္ေတာ္သည္ အေသခံေတာ္မူရာမွာ၊အျပစ္ေၾကာင့္ တစ္ႀကိမ္သာခံေတာ္မူ၏'' ဟုဆို၏ ။ (ေရာ၊၆း၁ဝ)

ေယ႐ႈ အေသခံျခင္းသာ မဟုတ္ပါ၊ သူသည္ သၿဂၤဳိဟ္ျခင္းႏွင့္ သူသည္ သံုးရက္ေန႔တြင္ တဖန္ထေျမာက္ ခဲ့၏။ သူသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အသစ္ ျဖစ္ေသာ အလင္းႏိုင္ငံေတာ္၌ ထေျမာက္ခဲ့သည္။ သူသည္ မ်ဳိးႏြယ္သစ္၏ ဦးေခါင္းျဖစ္ေသာ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ား၏ ဦးေခါင္းျဖစ္ရန္ ထေျမာက္ ခဲ့၏။ သူ၏ အေသခံျခင္းႏွင့္ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ ေမွာင္မိုက္ႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျမာက္လ်က္ အလင္းႏိုင္ငံထဲသို႔ ေရာက္႐ွိခဲ့၏။ ဤ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ''ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ေတာ္မူေသာ သားေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္'' ဟု ေခၚပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈ သည္ ဤႏိုင္ငံေတာ္ကို အုပ္စိုးေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 

ခရစ္ေတာ္သည္ သူႏွင့္အတူ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ထုတ္ေဆာင္ေတာ္မူ၏။

ယခု ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သမၼာက်မ္းစာတအုပ္လံုး၌ ႐ွိေသာ အံ့ဘြယ္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေသာ သစၥာတရားမ်ားမွ တစ္ခုကို နားလည္ရန္ ေရာက္လာရၿပီ။ ခရစ္ေတာ္သည္ ေမွာင္မိုက္ႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျမာက္လ်က္ အလင္းႏိုင္ငံ ေတာ္ထဲသို႔ ေရာက္႐ွိခဲ့စဥ္ သူသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို သူႏွင့္အတူ ထုတ္ေဆာင္ခဲ့၏။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သူႏွင့္အတူ ႐ွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ခရစ္ေတာ္၌တည္ေန ေတာ္ မူ၏။

ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ဘယ္ေနရာမွာ ထားေတာ္မူသနည္း။ လက္ဝါးကားတိုင္ေပၚ ခရစ္ေတာ္၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ထား႐ွိ(တည္) ေတာ္မူသည္။ ေယ႐ႈ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚ ႐ိုက္ထားျခင္း ခံရစဥ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း သူႏွင့္အတူ ႐ိုက္ထားျခင္းကို ခံရ၏။ သူ ေသစဥ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔လည္း သူႏွင့္အတူ ေသခဲ့ ၏။ ''ငါသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံၿပီ။...''(ဂလာ၊ ၂း၂ဝ)။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေသခဲ့ၿပီ ဟူေသာ အေၾကာင္းအရာသည္ ဤကား မဟာအမွန္တရား တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ယံုၾကည္သူ အားလံုးအတြက္ သစၥာတရား ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အတြက္ အေသခံျခင္းသာ မဟုတ္ပါ၊ သို႔ေသာ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း သူႏွင့္အတူ ေသေတာ္မူခဲ့၏။

ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေသခဲ့ၿပီး၊ ဘာ ျဖစ္ပါသနည္း။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပစ္တရားအုပ္စိုးေသာ ေမွာင္ မိုက္ႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျမာက္ခဲ့၏။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေသျခင္းသာမက၊ သူႏွင့္အတူ ျမဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ သူႏွင့္အတူ တဖန္ ထေျမာက္ခဲ့ၿပီ။ က်မ္းစာ၌ ဘုရားသခင္က ''ငါတို႔ကို ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ အသက္႐ွင္ေစရန္ ျပဳေတာ္ မူ၏''ဟု ဆိုသည္။

ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ကြၽႏ္ုပ္ ထေျမာက္ၿပီး ဘာျဖစ္လာပါသနည္း။ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ေတာ္မူေသာ သားေတာ္ ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုထေျမာက္ေစ၏။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူအကြၽႏ္ုပ္ေသျခင္း၊ ျမဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ေမွာင္မိုက္ႏိုင္ငံမွ လႊတ္ေျမာက္ေစခဲ့ၿပီး၊ ဘုရား သခင္၏ ခ်စ္ေတာ္မူေသာ သားေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္၌ ေနရာေပးေတာ္ မူ၏။ က်မ္းစာက ''အလင္း၌ေနေသာ သန္႔႐ွင္းသူတို႔၏အေမြကို ငါတို႔သည္ ဆက္ဆံဝင္စားထိုက္မည့္ အေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူ၏။-ေမွာင္မိုက္ တန္ခိုးမွလည္း ငါတို႔ကိုႏႈတ္၍၊ ခ်စ္ေတာ္မူ ေသာ သားေတာ္၏ႏိုင္ငံထဲသို႔ သြင္းေတာ္မူ၏။''ဟု ဆိုသည္။ (ေကာ၊ ၁း၁၂-၁၃)

 

ဤအရာမ်ားက ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြက္ မည္သည့္ အဓိပၸါယ္ ျဖစ္ပါသနည္း။

၄င္း၏အဓိပၸါယ္မွာ ခရစ္ေတာ္၌႐ွိေသာေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပစ္တရား၏အုပ္စိုးျခင္း (အခြင့္အာဏာ) မွ လႊတ္ျခင္း ခံရၿပီ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ေမွာင္မိုက္ႏိုင္ငံ၌႐ွိစဥ္ အျပစ္တရားသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို အမိန္႔ေပးႏိုင္ၿပီး၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ နာခံရသည္။ သို႔ ေသာ္ ယခု အျပစ္တရားအုပ္စိုးေသာႏိုင္ငံမွ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ လႊတ္ေျမာက္ျခင္း ကို ရခဲ့ၿပီ။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ မည္ကဲ့သို႔ လႊတ္ျခင္း ရခဲ့ပါသနည္း။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေသျခင္းျဖင့္ လႊတ္ျခင္း ရခဲ့သည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ လက္ဝါးကပ္တိုင္၌ ႐ိုက္ထားျခင္းကို ခံခဲ့၏။ သူေသစဥ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔လည္း ေသ၏။ သူတဖန္ ထေျမာက္စဥ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ လည္း သူႏွင့္အတူ ထေျမာက္ခဲ့၏။ အျပစ္တရားအုပ္စိုးေသာ ႏိုင္ငံ၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ လံုးဝ မ႐ွိေတာ့ပါ။ စာတန္သည္ ခရစ္ယာန္မ်ား ဤမဟာ သစၥာတရား ျဖစ္ေသာ ယံုၾကည္ သူမ်ားသည္ သူ၏ေမွာင္မိုက္ႏိုင္ငံမွ လႊတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး ေၾကာင္းကို နားလည္ရန္ သင္ယူျခင္းကို သူသည္ ဆီးတားလွ်က္ ႐ွိသည္။ သို႔ေသာ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤလွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ကို ေလ့လာ ခဲ့ရၿပီ။

စာတန္အေပၚေအာင္ျမင္ျခင္း၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ကား အဘယ္နည္း။ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္သည္ ''ခရစ္ေတာ္၌ ကြၽႏ္ုပ္ တို႔သည္ အျပစ္ တရား၌ ေသခဲ့ၿပီ'' ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပစ္တရား အုပ္စိုးေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၌ မ႐ွိ ေတာ့ပါ။ အျပစ္တရားသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အေပၚ အုပ္စိုးခြင့္ မ႐ွိေတာ့ပါ။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ သခင္ အသစ္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ အျပစ္ႏွင့္မဆိုင္ေတာ့၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႔  သည္ အျပစ္ကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္သင့္ပါ သလား။ အမွန္ပင္ မျပဳလုပ္ရပါ။ တမန္ေတာ္ေပါလုက ''အျပစ္တရားမွ စုေတေသာ သူတို႔သည္ ထိုတရား၌ အဘယ္သို႔႐ွင္ရဦးမည္နည္း။''ဟု ဆို၏။(ေရာ၊ ၆း၂)

ဤအရာသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အျပစ္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေတာ့ပါ ဟု ဆိုလိုပါသလား။ ထိုသို႔ ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္ တို႔သည္ ဤေလာကအသက္တာ၌ ႐ွိေနသမွ် အျပစ္ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အျပစ္ကို မျပဳ လုပ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီ။ ယခု ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပစ္တရား အုပ္စိုးမႈ အာဏာေအာက္၌ မ႐ွိေတာ့ပါ။ ကြၽန္ုပ္တို႔ အေပၚ ထိုအျပစ္တရား အုပ္စိုးျခင္းကို ျငင္းပယ္ႏိုင္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္ တို႔သည္ အျပစ္ကို ျပဳႏိုင္သည္၊ သို႔ေသာ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အျပစ္ကို မျပဳလုပ္ရပါ။

ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ေမွာင္မိုက္ႏိုင္ငံထဲ၌ ႐ွိခဲ့စဥ္ အျပစ္တရားသည္ ကြၽႏ္ုပ္၏ သခင္ျဖစ္ၿပီ၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ၄င္းကို နာခံရသည္။ ယခု ကြၽႏ္ုပ္သည္ ဘုရားသခင့္ သားေတာ္၏ႏိုင္ငံေတာ္ထဲ၌ ႐ွိသည္။ အျပစ္တရားသည္ ကြၽႏ္ုပ္ ၏ သခင္ လံုးဝ မဟုတ္ ေတာ့ပါ။ ဤသည္မွာ ကြၽႏ္ုပ္သည္ အျပစ္၏ ေသြးေဆာင္ျခင္း ကို ဘယ္ေသာအခါမွ် မခံရေတာ့ပါ ဟု ဆိုလိုပါသလား။ မဆိုလိုပါ။ အမွန္မွာ ကြၽႏ္ုပ္သည္ သန္႔႐ွင္းေသာအသက္တာ၌ အသက္႐ွင္ ရန္ အမွန္ အလို႐ွိေသာ္ ယခင္ အစဥ္ထက္ သာ၍စံုစမ္းျခင္းကို ခံရေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေပၚ အျပစ္တန္ခိုးသည္ က်ဳိးပ်က္ခဲ့ၿပီ။ အျပစ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္ကို စံုစမ္းေႏွာင့္႐ွက္ႏိုင္ေသာ္လည္း  ၄င္းသည္ အကြၽႏ္ုပ္ သူ႕ကို နာခံရန္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။ သူ႔တန္ခိုးမွ ကြၽႏ္ုပ္၏လႊတ္ေျမာက္ျခင္းကို ကြၽန္ုပ္ ေၾကညာႏိုင္ပါ သည္။ က်မ္းစာက ''အျပစ္တရားသည္ သင္တို႔ကို မအုပ္စိုးရ...''ဟုဆို၏။

အျပစ္တန္ခိုးမွ ကြၽႏ္ုပ္၏လႊတ္ေျမာက္ခဲ့ျခင္းကို မည္ကဲ့သို ကြၽႏ္ုပ္ ေၾကညာမည္နည္း။ ပဌမ၊ ခရစ္ေတာ္၌ သင္သည္ အျပစ္တရား၌ ေသခဲ့ၿပီ ဟူေသာ သစၥာသမၼာတရားကို သင္ သိမွတ္ထားရမည္။ ဒုတိယ၊ သင္သည္ အျပစ္ကို မျပဳလုပ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ပါ။

 

(၁) ခရစ္ေတာ္၌ သင္သည္ အျပစ္တရား၌ ေသခဲ့ၿပီ ဟူေသာ သစၥာသမၼာတရားကို သိမွတ္ ယံုၾကည္ပါ။ က်မ္းစာက''ထိုနည္းတူ သင္တို႔သည္ အျပစ္တရားႏွင့္ဆိုင္ေသာအရာကား၊ အေသျဖစ္သည္ ဟူ၍၄င္း၊ ဘုရား သခင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာအရာကား၊ ငါတို႔ သခင္ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ အသက္႐ွင္သည္ ဟူ၍၄င္း၊ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ထင္မွတ္ ၾကေလာ့။''ဟုဆို၏။(ေရာ၊ ၆း၁၁)

''ထင္မွတ္''ဟူေသာ စာလံုးသည္ ''သိမွတ္ ယံုၾကည္ပါ''ဟု ဆိုလိုသည္။ ဘုရားသခင္က ကြၽႏ္ုပ္အား ေျပာဆို သည္မွာ၊ ခရစ္ေတာ္၌ အျပစ္တရား အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္ေသခဲ့ၿပီ။ ဤကား ခရစ္ေတာ္၌ ကြၽႏ္ုပ္၏ ရပ္တည္ခ်က္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဤအတိုင္း ကြၽႏ္ုပ္ သိမွတ္ ယံုၾကည္ရမည္။ သတိရရန္မွာ၊ ကြၽႏ္ုပ္၏ရပ္တည္ခ်က္၌ ယံုၾကည္ျခင္း ႐ွိပါ၊ ထိုအတိုင္း ကြၽႏ္ုပ္၏အသက္တာထဲ၌ အမွန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပဳလုပ္ပါ။

 

(၂) အျပစ္ကို မျပဳလုပ္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ က်မ္းစာက ''ထိုေၾကာင့္၊ သင္တို႔၏ေသတတ္ေသာ ကိုယ္ခႏၶာ၏ တတ္မက္ျခင္းအလိုသို႔ လိုက္ရသည့္တိုင္ေအာင္၊ အျပစ္တရားသည္ ကိုယ္ခႏၶာ၌အစိုးမရေစႏွင့္။''ဟု ဆို၏။ (ေရာ၊ ၆း၁၂) ဤက်မ္းခ်က္က ဘာကို ဆိုလို ပါသနည္း။ ၄င္းဆိုလိုသည္မွာ၊ ''အျပစ္တရားသည္ သင့္အား အုပ္စိုးျခင္းကို အခြင့္မေပးပါႏွင့္'' ဟု ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ သင္သည္ အျပစ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာအရာ၌ ေသခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

သင္သည္ တစံုတခုေသာ အျပစ္အားျဖင့္ တႀကိမ္ၿပီးတႀကိမ္ က်႐ႈံးေနပါသလား။ သင္သည္ အျပစ္တန္ခိုးမွ လႊတ္ေျမာက္ ခဲ့ၿပီးေၾကာင္း အဘယ္ေၾကာင့္ မေၾကညာပါသနည္း။ သင္သည္ ဤကဲ့သို႔ေသာ အျပစ္အားျဖင့္ စံုစမ္းေႏွာင့္႐ွက္ျခင္းကို ခံရလွ်င္ သင္ေျပာဆိုရန္မွာ'' ငါသည္ သင့္၌ အေလွ်ာ့ေပးျခင္းကို မျပဳလုပ္ပါ။ ငါ သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေသခဲ့ေသာေနရာ၌ သင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာအရာ၌လည္း ငါ ေသခဲ့ၿပီ။ သင္သည္ ငါ့ကို မအုပ္စိုးရပါ။''ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ထိုေနာက္ ဘုရားသခင္ထံသို႔လွည့္၍ ''အဘ ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌ အျပစ္တရား သည္ ကြၽႏ္ုပ္ အေပၚ၌ မအုပ္စိုးရပါဟု ဆိုထားပါသည္။ ထာဝရဘုရား ကြၽႏ္ုပ္၌ ကိုယ္ေတာ္၏ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္အတိုင္း ျပည့္စံုေစေတာ္မူၿပီး၊ ဤအျပစ္၏တန္ခိုးမွ အကြၽႏ္ုပ္ကို လႊတ္ျခင္းငွါ မစေတာ္မူပါ။'' ဘုရားသခင္သည္ ဤအမႈကိုျပဳရန္ သစၥာႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူ၏။

သတိရ သိထားရန္မွာ၊ စံုစမ္းေႏွာင့္႐ွက္ျခင္းသည္ အျပစ္မဟုတ္ပါ။ သခင္ေယ႐ႈသည္ စံုစမ္းေႏွာင့္႐ွက္ ျခင္းကို ခံရ၏။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ် အျပစ္ကို မျပဳလုပ္ပါ။ သင္သည္လည္း စံုစမ္းေႏွာင့္ ႐ွက္ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ သင္သည္ စံုစမ္းေႏွာင့္႐ွက္ျခင္းကို ''မျပဳလုပ္ပါ''ဟု သင္ ေျပာႏိုင္ပါ သည္။ သင္သည္ အျပစ္တန္ခိုးမွ လႊတ္ေျမာက္ၿပီးေၾကာင္းကို သင္ ေၾကြးေၾကာ္ႏိုင္ပါသည္။ သင္သည္ ဘုရားသခင္၏ အံ့ဘြယ္ ကတိေတာ္ျဖစ္ေသာ ''အျပစ္တရားသည္ သင္တို႔ကို မအုပ္စိုးရ'' ဟူေသာ ကတိ ေတာ္ကို ေၾကညာႏိုင္ပါသည္။

ဤသင္ခန္းစာကို အႀကိမ္မ်ားစြာ ဖတ္ၿပီးရင္း ဖတ္ပါ။ ၄င္းကို ေသခ်ာစြာ ေလ့လာပါ။ သင္၌ ဤမဟာသစၥာ အမွန္ တရားကို ဘုရားသခင္ ေဖၚျပေပးရန္ ဆုေတာင္းပါ။

႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိေသာ ရတနာ

ခရစ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္အဘို႔ အေသခံေတာ္မူၿပီ၊ ကြၽႏ္ုပ္သည္လည္း သူႏွင့္အတူေသခဲ့ၿပီ။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ကြၽႏ္ုပ္ ေသခဲ့ျခင္းအားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္သည္ အျပစ္တန္ခိုးမွ လႊတ္ေျမာက္ျခင္းကို ရခဲ့ၿပီ။

 

ဆုေတာင္းခ်က္။ ''အဖ ဘုရားသခင္ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေသျခင္းႏွင့္ အျပစ္တရားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အရာ၌ လည္း ေသခဲ့ၿပီးေၾကာင္းကို ေန႔စဥ္ သတိရ ေနေစရန္ ကြၽႏ္ုပ္အား မစေတာ္မူပါ။ ဤသစၥာ တရားကို သိမွတ္ယံုၾကည္ၿပီး အျပစ္ ကို ျငင္းပယ္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ ထိုအျပစ္ကို မျပဳ လုပ္ရန္ မစေတာ္မူပါ။ ေယ႐ႈ၏နာမေတာ္၌ အကြၽႏ္ုပ္ ဆုေတာင္း ပါသည္။'' အာမင္

 

ေမးခြန္းမ်ား

 

၁။ မိမိတို႔အျပစ္မ်ားကို ဘုရားသခင္ထံ၀န္ခ်ေဖၚျပေတာင္းပန္ျခင္းႏွင့္အတူ ခရစ္ယာန္မ်ားအျပစ္ထဲ၌ ဆက္လက္႐ွိေနျခင္း အခြင့္႐ွိသည္မွာ မွန္ပါသလား။

(က) မွန္  (ခ ) မွား

 

၂။ ကြက္လပ္ျဖည့္ရန္ အေျဖမွန္ကို ေ႐ြးပါ။ အာဒံသည္ ဘုရားသခင္ကိုဆန္႔က်င္ပုန္ကန္ျခင္း၌ သူသည္ …… ဘက္၌အတူေနခဲ့သည္။ အာဒံသည္ အားလံုးေသာ လူသား မိသားစု၏ဦးစီးဦးေခါင္းျဖစ္ျပီး သူသည္ လူသား မ်ဳိးႏြယ္အားလံုးကို………..သို႔ေရာက္ေစသည္။

(က) စာတန္။ ေမွာင္မိုက္ႏိုင္ငံအတြင္း။

(ခ ) ဧ၀။ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္အျပင္။

 

၃။ လႊတ္ေျမာက္ေစေသာသူသည္ ဘာျပဳလုပ္ခဲ့ရပါသနည္း။ သူသည္…………။

(က) သင္ကို ပါဆယ္တထုပ္ေပးသည္။

(ခ ) တစံုတရာမွ သင့္ကို လႊတ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပးသည္။

 

၄။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အေမွာင္ႏိုင္ငံမွလႊတ္ျခင္းရရန္ လာခဲ့ျပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို……မွ လႊတ္ေျမာက္ေစသည္။

(က) အျပစ္တန္ခိုး။

(ခ ) ေနရက္အစဥ္ အလုပ္လုပ္ေနျခင္း။

 

၅။ အာဒံ မိသားစုထဲသို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔ ေရာက္လာခဲ့ရပါသနည္း။ ……..။အာဒံမိသားစုမွ မည္ကဲ့သို႔ ျပန္ထြက္ရမည္နည္း။………….။

(က) ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ထဲ၌။ အျပစ္ျပဳျခင္းျဖင့္။

(ခ ) ေမြးျခင္းျဖင့္။ ေသျခင္းျဖင့္။

 

၆။ ေယ႐ႈသည္ ေသျခင္းျဖင့္ သူသည္……….ထြက္ေျမာက္ျပီ၊ သူသည္………….ႏိုင္ငံ၌ ထေျမာက္ခဲ့သည္။

(က) ကမၻာမွ။ ေကာင္းကင္ဘံုဟုေခၚေသာ။

(ခ ) ေမွာင္မိုက္ႏိုင္ငံမွ။  အလင္း။

 

၇။ ဘယ္ေနရာ၌ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ခရစ္ေတာ္၌တည္ေစသနည္း။……….။ သူသည္ လက္၀ါး ကပ္တိုင္ အေသသတ္ျခင္းခံစဥ္……………။

(က) လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚ၌။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သူႏွင့္အတူ အေသသတ္ျခင္းခံရသည္။

(ခ ) ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ထဲ၌။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေသခဲ့သည္။

 

၈။ အျပစ္အေပၚေအာင္ျမင္ျခင္း၏လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မွာ၊

(က) အမွားတခုမွ် မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

(ခ ) အျပစ္တရားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခရစ္ေတာ္၌ ကၽြႏ္ုပ္  ေသခဲ့ျပီ။

 

၉။ ဤသို႔ ျဖစ္လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္ အျပစ္မျပဳႏိုင္ေတာ့ျခင္း ကို ဆိုလိုပါသလား။

(က) မွန္  (ခ ) မွား

 

၁၀။ အျပစ္တန္ခိုးမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လႊတ္ေျမာက္ျခင္းကို ေၾကညာရန္၊ (၁) ကၽြႏ္ုပ္……..ႏွင့္ (၂) ကၽြႏ္ုပ္…….။

(က) အမွန္တရားအေပၚ သိမွတ္ယံုၾကည္ရမည္။ အျပစ္ကိုမျပဳရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ရမည္။

(ခ ) စာအုပ္မ်ားစြာဖတ္ကိုဖတ္ရမည္။ မိမိကိုယ္ကို အားကိုးရပ္တည္ရန္။

 

အန္ဒရူး