အသစ္ေသာဆက္ႏြယ္ေတာ္စပ္ျခင္း - Course 3, Lesson 9A New Relationship

New Life in Christ Course III

Lesson 9

ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္။ ေယာ၊ ၁၅း၁-၅။

 

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပိုဒ္။

'ငါသည္စပ်စ္ႏြယ္ပင္ျဖစ္၏။ သင္တို႔သည္အခက္မ်ားျဖစ္ၾက၏။ အၾကင္သူသည္ငါ၌တည္၍ ငါသည္လည္း သူ၌တည္၏။ ထိုသူသည္ မ်ားစြာေသာ အသီးကိုသီးတတ္၏။ ငါႏွင့္ကြာလွ်င္သင္တို႔သည္ အဘယ္အမႈကို မွ်မတတ္ႏိုင္ၾက။' (ေယာ၊ ၁၅း၅)

ယခင္ သင္ခန္းစာ၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌ ႐ွိျခင္းဆိုင္ရာ အံ့ဘြယ္ သစၥာတရားတစ္ခုကို ေလ့လာခဲ့ရ သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အာဒံထဲ၌မ႐ွိေတာ့ပါ၊ သို႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္၌႐ွိၿပီးျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၌႐ွိျခင္းေၾကာင့္ ဘုရားသခင့္ေ႐ွ႕ေမွာက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ရပ္တည္ခ်က္(အဆင့္အတန္း) အသစ္၌ ႐ွိေနၿပီးျဖစ္သည္။ ဘုရား သခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ခရစ္ေတာ္၌ စံုလင္လ်က္႐ွိသည္ကို ျမင္ေတာ္မူသည္။

.

 

ဤသင္ခန္းစာ၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဒုတိယေမြးျခင္းကို ခံရၿပီးေနာက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ျဖစ္လာခဲ့ေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ားကို သာ၍ေလ့လာၾကမည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ေ႐ွ႕ ရပ္တည္ခ်က္(အဆင့္အတန္း) အသစ္ ရ႐ွိျခင္းမွ်သာမက သခင္ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ဆက္ႏြယ္ေတာ္စပ္မႈ အသစ္လည္း ရ႐ွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ဤဆက္ႏြယ္ေတာ္စပ္မႈအသစ္ကို စာေၾကာင္းတို ဝါက် ႏွစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ေဖၚျပႏိုင္ပါ သည္။

 

၁။ ကြၽႏ္ုပ္သည္ ခရစ္ေတာ္၌ ႐ွိသည္။

၂။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္၌ ႐ွိသည္။

 

ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ယံုၾကည္သူမ်ားအၾကား အသစ္ေသာဆက္ႏြယ္ေတာ္စပ္ျခင္းကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ နားလည္ ရန္အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ သခင္ေယ႐ႈသည္ သဘာဝတရားမွ ႐ွင္းလင္းေသာ သ႐ုပ္ေဖၚပံုကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ သူက'' ငါသည္စပ်စ္ႏြယ္ပင္ျဖစ္၏။ သင္တို႔သည္ အခက္မ်ားျဖစ္ၾက၏။''ဟုဆိုသည္။ သခင္ ေယ႐ႈသည္ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ျဖစ္ၿပီး ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ အခက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသင္ခန္းစာ၌ စပ်စ္ပင္ဟု ေဖၚျပေသာ္ သခင္ေယ႐ႈကို ရည္ညႊန္းေၾကာင္းႏွင့္ အခက္မ်ားဟုေဖၚျပေသာ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ကိုယ္ကို ဆိုလိုေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ယူဆၾကမည္။

 

စပ်စ္ႏြယ္ပင္ႏွင့္အခက္မ်ားသည္ တပင္တည္း ျဖစ္သည္

 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ႏွင့္ အခက္မ်ားကို ၾကည့္ေသာအခါ ယင္းတို႔သည္ အပင္တစ္ပင္တည္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမင္ရသည္။ ယင္းတို႔သည္ အသက္ေရ တစ္ခုတည္းကို ေဝမွ်ခံစားသည္။ တူညီေသာ အသက္ေရသည္ စပ်စ္ႏြယ္ပင္၌ စီးဆင္းသလို အခက္မ်ား၌လည္း စီးဆင္းသည္။ ဤအရာက ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သခင္ေယ႐ႈႏွင့္ တလံုးတဝတည္းျဖစ္ေၾကာင္း သင္ေတာ္မူသည္။ က်မ္းစာက ''ထိုဘုရားသခင္အားျဖင့္ သင္တို႔သည္ ေယ႐ႈ ခရစ္၌ တည္ေနၾက၏။'' သခင္ေယ႐ႈကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ ကြၽႏ္ုပ္ လက္ခံစဥ္ တခဏတြင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သူႏွင့္ ဆက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္သည္ သူ၏အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအျဖစ္ ျပဳလုပ္ျခင္း ခံခဲ့ရၿပီ။ အခက္မ်ား သည္ စပ်စ္ပင္ႏွင့္ ဆက္သကဲ့သို႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း သခင္ေယ႐ႈႏွင့္ ဆက္ခဲ့ၾကၿပီ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သူႏွင့္ တလံုးတဝတည္း ျဖစ္ၾကသည္။

 

အခက္သည္ စပ်စ္ႏြယ္ပင္၌႐ွိသည္

 

စပ်စ္ႏြယ္ပင္ႏွင့္ ၄င္း၏အခက္မ်ား အေၾကာင္း ထိုထက္ သာ၍ ၾကည့္႐ႈေသာ္ အျခားေသာ အရာမ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ျမင္ရပါသည္။ အခက္သည္ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ထဲ၌ ႐ွိသည္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ျမင္ရသည္။  ဤအရာက ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ထဲ၌ ႐ွိေၾကာင္းကို သင္ေတာ္မူသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ထဲ၌႐ွိေၾကာင္း မဟာသစၥာတရားကို ေလ့လာခဲ့ရၿပီ။ သို႔ေသာ္ယခုကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌ အသက္႐ွင္ေသာ ေပါင္းစည္း ျခင္း၌ သူႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ တလံုးတဝတည္းျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ရသည္။ အခက္သည္ အသက္႐ွင္ေသာ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ႏွင့္ ဆက္သကဲ့သို႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း အသက္႐ွင္ေတာ္မူေသာ ေယ႐ႈခရစ္ႏွင့္ ဆက္ခဲ့ၾကရ သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌ ႐ွိေတာ္မူသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌ အစဥ္မ႐ွိခဲ့ၾကပါ။ ဘုရားသခင္၏သား မျဖစ္ခင္က ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အာဒံ၌ ႐ွိခဲ့ သည္။ သူႏွင့္ ဆက္ခဲ့ၾကသည္။ သူ၏အသက္ကို ေဝမွ်ခံစားရၿပီး သူ၏ ဇာတိပကတိသေဘာသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ ႐ွိခဲ့၏။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ျပီးေနာက္ ဘယ္အရာမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ပါသနည္း။ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္ တို႔ကို အာဒံထဲမွ ထုတ္ၿပီး ခရစ္ေတာ္ထဲသို႔ ကိုင္းဆက္ ေတာ္မူသည္။

အခက္တစ္ခု ကိုင္းဆက္ျခင္းဆိုသည္မွာ ၄င္းကို စပ်စ္ပင္တစ္ပင္မွ အခက္ကို ျဖတ္ထုတ္ၿပီး အျခားစပ်စ္ပင္ တစ္ပင္တြင္ ကိုင္း ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ စပ်စ္ပင္အိုမွ ပဌမ အခက္ကို ျဖတ္သည္။ ထိုေနာက္ ျဖတ္ေသာ အခက္ကို စပ်စ္ပင္အသစ္တြင္ ဆက္မည့္ ေနရာ ခုတ္ထစ္ထားေသာေနရာတြင္ ထည့္သြင္းလ်က္ ေသခ်ာစြာ ပတ္စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ မၾကာခင္အတြင္း စပ်စ္ပင္သစ္၏ အသက္ေရသည္ ၄င္းအခက္ထဲသို႔ စတင္ စီးသြားသည္။ အခက္သည္ စပ်စ္ပင္သစ္တြင္ အသက္႐ွင္ေပါင္းစည္းျခင္း၌ ဆက္သြား ေလသည္။

ယခု ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ ဘုရားသခင္ ျပဳေတာ္မူေသာ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ နားလည္ႏိုင္ၿပီ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဒုတိယေမြးျခင္း ခံရစဥ္ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို အာဒံမွႏႈတ္ယူၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ကိုင္းကူး ဆက္ေတာ္ မူ၏။ က်မ္းစာက ''ထိုဘုရားသခင္ အားျဖင့္ သင္တို႔သည္ ေယ႐ႈခရစ္၌ တည္ေနၾက၏''ဟုဆိုသည္။ (၁ေကာ၊ ၁း၃ဝ)

ယခုကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ႏွင့္ အသက္႐ွင္ေသာေပါင္းစည္းျခင္း၌ ဆက္ခဲ့ၾကၿပီ။ သူသည္ စပ်စ္ပင္ သစ္ ျဖစ္ၿပီး၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အသက္႐ွင္ေသာ အခက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သူ၏ အသက္ကို ခံစား ရၿပီ၊ သူ၏ဝိညာဥ္ပကတိ သေဘာသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ ႐ွိေတာ္မူသည္။ က်မ္းစာက ''...ဘုရားပကတိကိုဆက္ဆံရေသာသူ ျဖစ္မည့္အေၾကာင္းတည္း''ဟု ဆိုသည္။ (၂ေပ၊ ၁း၄)

 

စပ်စ္ပင္သည္ အခက္၌႐ွိျခင္း

 

အခက္သည္ စပ်စ္ပင္၌သာ႐ွိေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ စပ်စ္ပင္သည္လည္း အခက္၌႐ွိသည္။ အခက္သည္ စပ်စ္ ပင္၌ ကိုင္းဆက္ၿပီးေနာက္ စပ်စ္ပင္႐ွိ မွန္ေသာအသက္ေရသည္ ၄င္းအခက္သို႔ စတင္စီးဆင္းေတာ္ မူသည္။ ဤသို႔ ျဖင့္ အခက္ကို အသက္႐ွင္ေစၿပီး၊ အသီးကို သီးေစပါသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို သင္သည္မွာ ခရစ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ ႐ွိေတာ္မူသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သည္ ခရစ္ေတာ္၌ ႐ွိျခင္းမွ်သာ မဟုတ္ပါ သို႔ေသာ္ သူသည္လည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ ႐ွိေတာ္မူသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ ခရစ္ေတာ္၏ မွန္ေသာအသက္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ရ႐ွိၾကသည္။ ဤသည္ကား မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ႏိုင္သနည္း။ သခင္ေယ႐ႈ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ တပည့္ေတာ္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ႐ွင္းျပခဲ့သည္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေလ့လာၾကမည္။

သခင္ေယ႐ႈ ဤေလာက၌႐ွိခဲ့စဥ္ သူသည္ တပည့္ေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း စကားေျပာျခင္းကို အတူျပဳ ခဲ့သည္။ တပည့္ေတာ္မ်ား သခင္ေယ႐ႈႏွင့္အတူ ႐ွိေနစဥ္ အဘယ္မွ် ေပ်ာ္႐ႊင္ေသာအခ်ိန္ ျဖစ္မည္ နည္း။ သို႔ေသာ္ တေန႔ေသာအခါ သခင္သည္ သူတို႔ကို အလြန္ဝမ္းနည္းေစေသာ အေၾကာင္းအရာကို ေျပာခဲ့ သည္။ သူသည္ မၾကာခင္ သူတို႔ႏွင့္ခြဲခြါမည့္အေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ေယ႐ႈသည္ သူ၏တပည့္ေတာ္ မ်ားကို ဤႏႈတ္ကပတ္စကားျဖင့္ ႏွစ္သိမ့္ေတာ္မူ၏။ က်မ္းစာက '' ခမည္းေတာ္သည္ သမၼာတရားကိုျပေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ တည္း ဟူေသာ တစ္ပါးေသာဥပဇၩာယ္ဆရာကို သင္တို႔ႏွင့္အတူ အစဥ္မျပတ္ တည္ေနေစျခင္း ငွါ သင္တို႔အား ေပးေတာ္မူမည္။-ထိုဝိညာဥ္ေတာ္ကို ေလာကီသား တို႔သည္ မသိမျမင္ေသာေၾကာင့္ မခံမယူ နိုင္ၾက။ ထို ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္တို႔ႏွင့္အတူတည္ေန၍၊ သင္တို႔၌ရွိေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သင္တို႔သိရၾက၏'' ဟု ဆိုသည္။ (ေယာ၊၁၄း၁၆-၁၇)

သခင္ေယ႐ႈသည္ တပည့္ေတာ္တို႔၌ အံ့ဘြယ္ေသာ ကတိေတာ္ကို ျပဳခဲ့သည္။ သူသည္ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ ေတာ္ကို သူတို႔ႏွင့္အတူအစဥ္တည္ေနေစျခင္းငွါ ေစလႊတ္ေတာ္မည္အေၾကာင္း သခင္ေယ႐ႈကတိျပဳခဲ့သည္။ သူသည္ သူတို႔ႏွင့္အတူ ႐ွိေနလိမ့္မည္။ ထိုမွ်မက သူတို႔၏ အထဲ၌လည္း ႐ွိေနေတာ္မူလိမ့္မည္။ ထိုေနာက္ သူသည္ ဤစကားမ်ားကို ထပ္၍ျဖည့္စြက္ကာ ''ငါသည္ သင္တို႔ကို မိဘမဲ့ျဖစ္ေစျခင္းငွါ စြန္ပစ္မည္မဟုတ္။ သင္တို႔ဆီသို႔ လာဦးမည္။''ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သန္႐ွင္း ေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ၾကြလာျခင္းသည္ သခင္ ေယ႐ႈ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သူတို႔၌ေနရန္ ၾကြလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ နားလည္ ရသည္။

သခင္ေယ႐ႈသည္ ဤကဲ့သို႔အေနျဖင့္ ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။''ငါသည္ သြားရမည္၊ သို႔ေသာ္ ငါသည္ အသစ္ ေသာ အသြင္ျဖင့္ သင္တို႔ထံသို႔ တဖန္ျပန္လာမည္။ သန္႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ပုဂိၢဳလ္အျဖစ္ႏွင့္ သင္တို႔ႏွင့္ အတူ ေနရန္ ငါ ျပန္လာၿပီး၊ သင္တို႔ကို ဘယ္ေသာ အခါမွ် မစြန္႕ခြါ သြား ေတာ့ပါ။''  ေယ႐ႈက''ငါသည္ ခမည္းေတာ္၌႐ွိသည္ကို၄င္း၊ သင္တို႔သည္ ငါ၌ ႐ွိသည္ကို၄င္း၊ ငါသည္ သင္တို႔၌ ႐ွိသည္ ကို၄င္း၊ ထိုေန႔၌ သင္တို႔သည္ သိရၾကလိမ့္မည္။''ဟု ဆိုသည္။(ေယာ၊ ၁၄း၂ဝ)

ေယ႐ႈသည္ ဤ စကားမ်ားကို ေျပာဆိုၿပီးေနာက္ မၾကာခင္မွာပင္ သူသည္ လက္ဝါးကပ္တိုင္၌ အေသသတ္ ခံျခင္းႏွင့္ ျမဳပ္ႏွံျခင္းကို ခံရ၏။ သံုးရက္ေန႔ေျမာက္တြင္ သူသည္ထေျမာက္ခဲ့ၿပီ၊ တပည့္ေတာ္မ်ားကို သူ၏ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း ကိုယ္ခႏၶာ ျဖင့္ ထင္႐ွားျပခဲ့သည္။ ရက္ေပါင္း(၄ဝ)ၿပီး ေနာက္ သူသည္ စၾကၤာဝဠာ႐ွိ သူ၌အျမင့္ဆံုးေသာ ခ်ီးေျမာက္ျခင္းခံရာေနရာ ႐ွိရာ ေကာင္းကင္ဘံုထဲသို႔ ျပန္လည္ တက္ၾကြ သြားခဲ့သည္။ က်မ္းစာက ''ထိုတန္ခိုးေတာ္ကား၊ခရစ္ေတာ္ကို ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစ ေတာ္မူ၍ ခရစ္ေတာ္၌ျပဳျပင္ေသာ မဟာတန္ခိုး အာႏု ေဘာ္အ႐ွိန္ကဲ့သို႔ ျဖစ္၏။-ခပ္သိမ္းေသာ အထဋ္အျမတ္၊ အာဏာစက္၊ တန္ခိုး၊ အစိုးရ ျခင္းမွစ၍၊ယခုဘဝ ေနာင္ဘဝ၌ ေခၚေဝၚသမုတ္ေသာ ဘြဲ႕နာမအလံုးစံုတို႔အထက္၊ ေကာင္းကင္ အရပ္၌ မိမိ လက်္ာ ေတာ္ဘက္မွာ အလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာေနရာကို ခရစ္ေတာ္အား ေပးေတာ္မူ၍၊''ဟု ဆိုသည္။(ဧ၊ ၁း၂ဝ-၂၁)

 

သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ဆင္းသက္ၾကြလာျခင္း

 

သခင္ေယ႐ႈေကာင္းကင္သို႔ တက္ၾကြၿပီးေနာက္ (၁ဝ)ရက္ေန႔ေျမာက္တြင္ တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ အတူတကြ ေတြ႕ဆံု လ်က္ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ အစာေ႐ွာင္ျခင္းအမႈကို ျပဳၾက၏။ ပင္ေတကုေတၲပြဲေန႔တြင္ သခင္ေယ႐ႈ သည္ သူ၏ တပည့္ေတာ္မ်ားဆီသို႔ အံ့ဘြယ္ရာ အသြင္သစ္ျဖင့္ ျပန္လာခဲ့၏။ သူတို႔အထဲ၌ ေနရန္ သူသည္ ျပန္လာခဲ့သည္။

ထိုေန႔မွစ၍ လူတစ္ဦးသည္ ဒုတိယေမြးျခင္းကို ခံရၿပီးေသာ္ တခဏျခင္းမွာပင္ ခရစ္ေတာ္၏ဝိညာဥ္သည္ သူ၏အထဲ၌ ဝင္ေရာက္ ၍ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူသည္။ က်မ္းစာက''ထိုသို႔ သင္တို႔သည္ သားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဗၺအဘဟု ေခၚတတ္ေသာ သားေတာ္၏ဝိညာဥ္ေတာ္ကို သင္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးထဲသို႔ ဘုရားသခင္ ေစလႊတ္ ေတာ္မူ၏''ဟု ဆိုသည္။(ဂလာ၊ ၄း၆)

ခရစ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ သူ၏ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ႐ွင္ေတာ္မူသည္။ ထိုေၾကာင့္ ''ခရစ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္၌ ႐ွင္ေတာ္မူ သည္''ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အမွန္ေျပာဆို ႏိုင္ပါသည္။

 

ခရစ္ယာန္အသက္တာ၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္

 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ယခု ခရစ္ယာန္အသက္တာ၏ မဟာလွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ကို ႐ွာေဖြေတြ႕ခဲ့ရ၏။ ဤလွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္မွာ ''ခရစ္ ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌႐ွင္ေတာ္မူျခင္း'' ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ေပါလုက ဤအရာကို ႀကီးစြာေသာ နက္နဲျခင္းဟု ေခၚဆိုပါသည္။ သူသည္ ေကာေလာသဲ႐ွိ ခရစ္ယာန္မ်ားသို႔ ေရးသားခဲ့သည္မွာ ''တပါးအမ်ဳိး သား တို႔တြင္ ဤနက္နဲေသာအရာႏွင့္ ဆိုင္ေသာ မဟာ စည္းစိမ္ကား၊ အဘယ္မွ်ေလာက္ ႀကီးသည္ကို သန္႔႐ွင္းသူတိူ႔သည္ သိေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္႐ွိ၏။ ထိုစည္းစိမ္ကား၊ ဘုန္းအသေရကို ေျမာ္လင့္ ျခင္း အေၾကာင္း တည္းဟူေသာ သင္တို႔အထဲ၌ တည္ေနေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္ေပတည္း။''ဟု ဆိုသည္။ (ေကာ၊ ၁း၂၇)

ခရစ္ယာန္အသက္တာဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

 

ခရစ္ယာန္အသက္တာသည္ ေကာင္းလာဘို႔ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းလား။ မဟုတ္ပါ။ အျခားေကာင္းေသာ ခရစ္ ယာန္မ်ားႏွင့္ တူေအာင္ အတုယူ ႀကိဳးစားျခင္းလား။ မဟုတ္ပါ။ သခင္ေယ႐ႈကို အတုယူ၍ သူကိုယ္တိုင္ႏွင့္ တူလာေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္းလား။ မဟုတ္ပါ။ ခရစ္ယာန္ အသက္တာသည္ ဤအရာမ်ား တစ္ခုမွ် မဟုတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္ေသာ္ ခရစ္ယာန္အသက္တာသည္ အဘယ္နည္း။

 

ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏အသက္တာျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အထဲ၌ ႐ွင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

 

တမန္ေတာ္ေပါလုက'' ငါအသက္႐ွင္သည့္အရာမွာ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္၏''ဟု ဆိုသည္။ သူက ''ငါအသက္႐ွင္ သည္မွာ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တူလာရန္ ႀကိဳးစားျခင္းျဖစ္သည္''ဟု မေျပာဆိုပါ။ ႐ွင္ေပါလုဆိုသည္မွာ'' ငါအသက္ ႐ွင္သည့္အရာမွာ ခရစ္ေတာ္ ျဖစ္၏။'' ႐ွင္ေပါလု အဘယ္အရာကို အမွန္ ဆိုလိုပါသနည္း။ သူ ေျပာဆိုသည္ မွာ'' ငါအသက္႐ွင္သည္မွာ ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏အသက္တာအားျဖင့္ ငါ့အထဲ၌ ႐ွင္ေနသည္''ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ '' ငါအသက္႐ွင္သည့္အရာမွာ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္၏။''(ဖိ၊၁း၂၁)

 

သို႔ျဖစ္ေသာ္ ခရစ္ယာန္အသက္တာ၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဘယ္ကဲ့သို႔ အသက္႐ွင္ရၾကမည္နည္း။

 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သခင္ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းျဖင့္ သူ၏အသက္တာသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အထဲ၌႐ွင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ႀကိဳးစားျခင္းျဖင့္ ခရစ္ယာန္အသက္တာကို ႐ွင္ရမည့္အစား ခရစ္ေတာ္၏ အသက္တာကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔အထဲ၌ ႐ွင္ရန္ ခြင့္ျပဳရေပမည္။ ခရစ္ေတာ္၏ အသက္တာသည္ ခမည္းေတာ္ကို အစဥ္ေက်နပ္ေစေသာ အသက္တာ ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈက ''အေၾကာင္းမူကား၊ ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ အမႈကို အစဥ္မျပတ္ ငါျပဳသည္''ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

သခင္ေယ႐ႈ သည္ ေျပာင္းလဲျခင္း မ႐ွိပါ။ သူသည္ ယေန႔တိုင္ ထို႔အတူေသာ ပုဂိၢဳလ္ပင္ ျဖစ္သည္။ သူ၏ အသက္တာ ျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အထဲ၌ သူ ႐ွင္ရန္ အလို႐ွိသည္။ သူ၌ယံုၾကည္ကိုးစားလွ်င္ သူသည္ ဤအမႈကို ျပဳလိမ့္မည္။

သခင္ေယ႐ႈ ေျပာခဲ့ေသာ ဤအ့ံဘြယ္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္စကားကို တႀကိမ္ထပ္မံ၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ၾကားနာၾကပါစို႔။ ''ငါသည္ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ ျဖစ္၏။ သင္တို႔သည္ အခက္မ်ား ျဖစ္ၾက၏။'' ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ အခက္ျဖစ္လာ ေအာင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ႀကိဳးစားျပဳလုပ္၍မရပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ေယ႐ႈႏွင့္ အသက္႐ွင္ေသာ ေပါင္းစည္း ျခင္း၌ ထာဝစဥ္ ေပါင္းဆက္ေနေသာ အခက္ မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

တစ္ေန႔ၿပီးတစ္ေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အသက္႐ွင္စဥ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တလံုးတဝတည္းျဖစ္ေၾကာင္း ဤ အမွန္တ ရားကို သိမွတ္ယံုၾကည္ရမည္။ သတိရရန္မွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ရပ္တည္ခ်က္၌ ယံုၾကည္ျခင္း႐ွိပါ။ ကြၽႏ္ုပ္ တို႔အသက္တာ၌ ၄င္းအတိုင္း အမွန္ျဖစ္လာရန္ ျပဳလုပ္ပါ။

 

ဤအရာသည္ ဘာကို ဆိုလိုပါသနည္း။ ဆိုလိုသည္မွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌ ႐ွိေတာ္မူၿပီ၊ သူသည္ လည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ ႐ွိသည္ဟူေသာ အမွန္တရားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အစဥ္ သိမွတ္ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ သားမ်ား ႐ွင္သင့္ေသာ အသက္႐ွင္ျခင္း၏တန္ခိုးကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ရ႐ွိေပလိမ့္မည္။

 

႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိခဲ့ရေသာ ရတနာ

စပ်စ္ခက္သည္ စပ်စ္ပင္၌႐ွိသကဲ့သို႔ ကြၽႏ္ုပ္သည္လည္း ခရစ္ေတာ္၌ ႐ွိေတာ္မူသည္။ သူ၌ ကြၽႏ္ုပ္ ယံုၾကည္ ကိုးစား ျခင္းေၾကာင့္ သူ၏အသက္တာသည္ ကြၽႏ္ုပ္၏အထဲ၌ သူ ႐ွင္လိမ့္မည္။

 

ဆုေတာင္းခ်က္။ သခင္ေယ႐ႈ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၌ အခက္ျဖစ္ပါသည္။ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ ၌႐ွိၿပီး ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္၌ ႐ွိေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္ထင္ခဲ့ ေသာ ခရစ္ယာန္အသက္႐ွင္ျခင္း၌ ႐ုန္းကန္၍ အသက္မ႐ွင္ေတာ့ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္၏ အသက္တာထဲ၌ တစ္ေန႔ၿပီး တစ္ေန႔ ကိုယ္ေတာ္၏အသက္တာသည္ ကြၽႏ္ုပ္၌႐ွင္ရန္ ကိုယ္ေတာ္ကိုသာလွ်င္ အကြၽႏ္ုပ္ ယံုၾကည္ကိုးစား ပါေတာ့ မည္။ အာမင္။

 

ေမးခြန္းမ်ား

 

၁။ ေအာက္ပါ ၀ါက် ႏွစ္ေၾကာင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အသစ္ေသာ ဆက္ႏြယ္ေတာ္စပ္ျခင္း၌ မွန္သည္  ဟု ေဖၚျပေျပာဆိုရာ၌  ဟုတ္ပါသလား။

+ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ခရစ္ေတာ္၌ ႐ွိသည္။

+ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၌ ႐ွိသည္။

(က) ဟုတ္သည္။

(ခ ) မဟုတ္ပါ။

 

၂။ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ႏွင့္ အကိုင္းအခက္ ဥပမာ၌ မည္သူသည္ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ ျဖစ္ျပီး၊ မည္သူသည္ အကိုင္းအခက္ ျဖစ္ပါသနည္း။

(က) သခင္ေယရႈသည္ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ ျဖစ္ၿပီး၊ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ အကိုင္းအခက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

(ခ ) ယံုၾကည္သူမ်ားသည စပ်စ္ႏြယ္ပင္ ျဖစ္ၿပီး၊ သခင္ေယရႈသည္  အကိုင္းအခက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

 

၃။ စပ်စ္ပင္ႏွင့္ အကိုင္းအခက္သည္ တခုနည္း ျဖစ္သည္။ သူတို႔ အသက္ တခုတည္းကို ေ၀မွ်ခံစားသည္။ ဤသည္ကား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို သင္သည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္………………………။

(က) စပ်စ္ပင္ႏွင့္အကိုင္းအခက္သည္ တစ္၀ိညာဥ္တည္း ျဖစ္သည္။

(ခ ) စပ်စ္ပင္ႏွင့္အကိုင္းအခက္သည္ သခင္ေယ႐ႈႏွင့္ တလံုးတ၀တည္းျဖစ္ၾကသည္။

(ဂ ) အထက္ပါအရာ အားလံုး။

 

၄။ အကိုင္းအခက္သည္ စပ်စ္ပင္၌ ႐ွိသည္။ ဤ ကား ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားသင္သည္မွာ……………။

(က) အာဒံ၌႐ွိသည္။

(ခ ) ခရစ္ေတာ္၌႐ွိသည္။

(ဂ ) အထက္ပါ အားလံုး။

 

၅။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌ အစဥ္႐ွိၾကပါသလား။

(က) ႐ွိသည္။

(ခ ) မ႐ွိပါ။

 

၆။ အကိုင္းအခက္သည္ စပ်စ္ပင္၌႐ွိေနျခင္းသာမဟုတ္ပါ စပ်စ္ပင္သည္လည္း အကိုင္းအခက္၌႐ွိသည္။ ဤ ကား ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားသင္သည္မွာ ………။

(က) ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌ ႐ွိသည္။

(ခ ) ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အပင္တပင္ထဲ၌ ႐ွိၾကသည္။

 

၇။ ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏တပည့္ေတာ္မ်ားထံ အသစ္ေသာ၊ အံ့ဘြယ္ေသာ အသြင္ျဖင့္ ျပန္လာခဲ့သည္။ သူလာျခင္းသည္……….။

(က) ဟဲလို ဟု ႏႈတ္ဆက္ ေျပာဆိုရန္။

(ခ ) သူတို႔ထဲ၌ ေနရန္။

 

၈။ ခရစ္ယာန္အသက္တာ၏အႀကီးဆံုးေသာ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္တခုမွာ……………..။

(က) ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္း မည္သူတေယာက္ကိုမွ် မေျပာၾကားျခင္း။

(ခ ) ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌ ႐ွင္ေတာ္မူသည္။

(ဂ ) ေယ႐ႈ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚ အေသခံခဲ့သည္။

 

၉။ ခရစ္ယာန္အသက္တာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ ေကာင္းလာေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္းလား။ အခ်ဳိ႕ ေကာင္းေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားကို အတုယူ ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ျခင္းလား။ ခရစ္ေတာ္၏အတုကိုယူ၍ ႀကိဳးစား အတုယူျခင္းလား။

(က) ဟုတ္သည္။

(ခ ) မဟုတ္ပါ။

 

၁၀။ ခရစ္ယာန္အသက္တာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္ကဲ့သို႔ အသက္႐ွင္ၾကမည္နည္း။

(က) သခင္ေယ႐ႈ၏အသက္တာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌ ႐ွင္ရန္ သူ႕ကို ယံုၾကည္ကိုးစားရမည္။

(ခ ) က်မ္းစာကို အခ်ိန္တိုင္း ဖတ္႐ႈျခင္း။

 

၁၁။ ဤ သင္ခန္းစာအတြက္ သင္သည္ အလြတ္ က်က္မွတ္ခဲ့ပါသလား။

(က) က်က္မွတ္သည္။

(ခ ) မက်က္မွတ္ပါ။

 

အန္ဒရူး