လူ၏က်ဆင္းျခင္း - Course 3, Lesson 4The Fall of Man  
New life in Christ Course 3, Lesson 4

ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္။ က၊ ၂း၇-၂၇။ က၊ ၃း၁-၁၉။

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပိုဒ္။ 'ဤအေၾကာင္းအရာဟူမူကား၊ အျပစ္တရားသည္ တေယာက္ေသာသူအား ျဖင့္ ဤေလာကသို႔ဝင္၍၊ အျပစ္တရား အားျဖင့္ ေသျခင္းတရား ဝင္သည္ႏွင့္အညီ၊ လူအေပါင္း တို႔သည္ အျပစ္႐ွိေသာေၾကာင့္ ေသျခင္းသို႔ေရာက္ရၾက၏။' (ေရာ၊ ၅း၁၂)

 

သင္ခန္းစာ(၂)တြင္ အာဒံသည္ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္းခံရေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေလ့လာခဲ့ ၿပီ။ အာဒံ သည္ သူ၏ ဖန္ဆင္း႐ွင္၏လက္ေတာ္မွ လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူသည္ အျပစ္ႏွင့္ကင္းစင္ေတာ္မူ၏။ သူ၏သဘာဝသည္ စင္ၾကယ္ ၏။ သူ၌ အျပစ္ ျပဳရန္ လကၡဏာ မ႐ွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း သူ၌လြတ္လပ္စြာ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ ႐ွိေနျခင္းေၾကာင့္ အာဒံသည္ အျပစ္ကို ျပဳရန္ ျဖစ္ႏိုင္ သည္။ ဘုရားသခင္ကို နာခံျခင္း (သို႔) မနာခံျခင္းကို သူသည္ လႊတ္လပ္စြာ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္၏။

 

.

ဘုရားသခင္သည္ အာဒံ၌ဇနီးတစ္ဦးလိုအပ္ေၾကာင္းကို သိေတာ္မူ၏။ ထို႔ေၾကာင့္သူသည္ အာဒံကို ႀကီးေသာ အိပ္ ျခင္းျဖင့္ အိပ္ေစေတာ္မူ၏။ အာဒံအိပ္ေပ်ာ္စဥ္ သူ၏နံေဘးမွ နံ႐ိုးတစ္ေခ်ာင္းကို ထုတ္ယူၿပီး သူ႔အတြက္ လူမိန္းမကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ အာဒံသည္ သူမကို ဧဝ ဟုေခၚ၏။ အဓိပၸါယ္မွာ''အသက္႐ွင္ေသာသူအေပါင္း တို႔၏အမိ''  ျဖစ္သတည္း။

ဘုရားသခင္သည္ အာဒံႏွင့္ဧဝကို ေကာင္းႀကီးေပးၿပီး၊ ျမြက္ဆိုသည္မွာ''အခ်င္းတို႔၊ မ်ားျပားစြာ ေမြးဘြားၾက ေလာ့။ ေျမႀကီးကိုျပည့္ေစ၍ႏိုင္ၾကေလာ့။...''ဟုဆို၏။(က၊ ၁း၂၈) ဘုရားသခင္သည္သူတို႔ကို''ဧဒင္ဥယ်ာဥ္'' ဟု ေခၚေသာ လွပေသာ ဥယ်ာဥ္၌ ထားေတာ္မူ၏။ ၄င္းမွာ ဥယ်ာဥ္ကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္ အာဒံ၏တာဝန္ ျဖစ္၏။

ဥယ်ာဥ္၌ မတူညီေသာ အပင္မ်ဳိးေပါင္းမ်ားစြာ႐ွိ၏။ သို႔ေသာ္ အျခားေသာအပင္မ်ားႏွင့္မတူေသာအပင္ႏွစ္ပင္ ႐ွိ၏။ တစ္ပင္ကို ''အသက္ပင္''ဟု ေခၚၿပီး၊ အျခားတစ္ပင္ကို''ေကာင္း၊မေကာင္း သိကြၽမ္းရာအပင္''ဟုေခၚ၏။ အာဒံႏွင့္ဧဝသည္ ဥယ်ာဥ္႐ွိ ''ေကာင္း၊မေကာင္း သိကြၽမ္းရာ အပင္''မွတပါး အပင္အားလံုးကို လႊတ္လပ္စြာ စားရေသာအခြင့္ကိုရ၏။ ထိုအပင္၏အသီးကိုကား သူတို႔ မစား ရန္ ဘုရားသခင္ သည္ သီးသန္႔သတ္မွတ္ ပညတ္ေတာ္မူၿပီး သူတို႔ကိုသတိေပးသည္မွာ''ထိုအပင္၏အသီးကိုကားမစားရ။ စားေသာေန႔တြင္ ဧကန္ အမွန္ ေသမည္ ဟု လူကို ပညတ္ ထားေတာ္မူ၏''ဟု ဆို၏။(က၊ ၂း၁၇)

အာဒံ ႏွင့္ ဧဝ တို႔သည္ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္၌ ေပ်ာ္႐ႊင္ၾက၏။ သူတို႔သည္ တစ္စံုတခုေသာ အခ်ိန္အထိ ဤကဲ့သို႔     ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ေနထိုင္ ၾကေပလိမ့္မည္။ သူတို႔၏ ဖန္ဆင္း႐ွင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူ အံ့ႀသဘြယ္ေသာ မိႆ ဟာယဖြဲ႕ျခင္း သည္ သူတို႔၌ အထူးဝမ္းေျမာက္ျခင္း ျဖစ္ေစေသာ အရာ တစ္ခု ျဖစ္၏။ ေနဧေသာအခ်ိန္ ညေနတြင္ ဘုရား သခင္သည္ သူတို႔ထံသို႔ အလည္လာရန္ ၾကြလာ ေတာ္မူ၏။

 

သို႔ေသာ္ တစ္ေန႔တြင္ တုန္လႈပ္ဘြယ္ေသာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့၏။

 

စာတန္သည္ ေျမြတစ္ေကာင္၏သ႑ာန္အထဲ၌ဝင္၍ ဥယ်ာဥ္ထဲဝင္လာၿပီး၊ဧဝႏွင့္စတင္ စကားေျပာ၏။ သူက မိန္းမအား ေမးခြန္း ေမးသည္မွာ''သင္တို႔သည္ ဥယ်ာဥ္၌ ႐ွိသမွ်ေသာ အပင္တို႔၏အသီးကို မစားရဟု ဧကန္ စင္စစ္ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူသေလာ''ဟု ေမးေလ ၏။ (က၊ ၃း၁)

ဤအေမးသည္ ထိခိုက္ႏွစ္္နာဟန္ မ႐ွိေသာ္လည္း၊ စာတန္၌ မေကာင္းေသာအႀကံ ႐ွိ၏။ သူ၏အႀကံကား ဧဝသည္ ဘုရားသခင္၏ စကားကို မနာခံရန္အတြက္ လွည့္စားရန္ ျဖစ္၏။

 

စာတန္သည္ ဧဝကို မည္ကဲ့သို႔ လွည့္စားခဲ့သနည္း

 

ဧဝက ျပန္ေျပာသည္မွာ ''ငါတို႔သည္ ဥယ်ာဥ္၌႐ွိေသာ အပင္တို႔၏အသီးကို စားရေသာအခြင့္႐ွိ၏။-ဥယ်ာဥ္ အလယ္၌႐ွိ ေသာအပင္၏ အသီးကိုကား၊ သင္တို႔သည္ မကိုင္မစားဘဲ ေနၾကေလာ့။ သို႔မဟုတ္ ေသမည္ဟု ဘုရားသခင္အမိန္႔ေတာ္႐ွိသည္''ဟု ေျမြ အား ဆို၏။(က၊ ၃း၂-၃)

စာတန္၏ေနာက္ထပ္မံ ေျပာဆိုျခင္းကား ရဲတင္းေသာ လိမ္ညာမႈျဖစ္၏။ သူက''သင္တို႔သည္ ဧကန္အမွန္ ေသရမည္ မဟုတ္။-အေၾကာင္းမူ ကား၊ထိုအသီးကိုစားေသာေန႔၌ သင္တို႔သည္မ်က္စိ ပြင့္လင္းလ်က္ ေကာင္းမေကာင္းကိုသိ၍၊ ဘုရားသခင္ ကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾက လတၱ႔ံ သည္ကို၊ ဘုရားသခင္ သိေတာ္မူသည္''ဟု မိန္းမအားဆို၏။(က၊ ၃း၄-၅)

စာတန္သည္ ဘုရားသခင္ကို မမွန္မကန္ေၾကာင္း ဆန္႔က်င္ေျပာဆိုသည္သာမက ဘုရားသခင္မွ အာဒံႏွင့္ ဧဝတို႔ကို အခ်ဳိ႕ ေကာင္းေသာအရာ မ်ားကိုလည္း ထိမ္ခ်န္ထားခဲ့ေၾကာင္း အႀကံေပးသြင္းခဲ့၏။ စာတန္က  ဧဝကို ဤအသီးကို စားျခင္းျဖင့္ သူမႏွင့္ သူမ၏ ခင္ပြန္းသည္ ဘုရားကဲ့သို႔ ျဖစ္လိမ့္ မည္ ဟု ေျပာဆို၏။

ဧဝသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပဳလုပ္ရေပမည္။ ဘုရားသခင္က''စားေသာေန႔၌ ဧကန္အမွန္ေသမည္''ဟု ဆို၏။ ယခု စာတန္က ''သင္တို႔သည္ ဧကန္အမွန္ ေသမည္မဟုတ္''ဟု ဆို၏။ ဘုရားသခင္(သို႔)စာတန္ မည္သူ႕ကို ယံုၾကည္ရမည္ကို ဧဝ ေ႐ြး ခ်ယ္ရန္႐ွိ၏။ ဧဝသည္ အသီးကိုၾကည့္၍ စာတန္ေျပာေသာ အေၾကာင္းအရာကို ဆင္ျခင္၏။ ထိုေနာက္ သူမသည္ သူမ၏ ေ႐ြး ခ်ယ္မႈကို ျပဳ၏။ သူမသည္ အသီးကို ယူ၍စား၏။ ဧဝသည္ စာတန္ကို ယံုၾကည္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္၏။

 

စာတန္သည္ အာဒံကို အျပစ္လုပ္ရန္ မည္ကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သနည္း။

 

ဧဝကို လိမ္ညာ လွည့္စားရန္ စာတန္၏အႀကံ ေအာင္ျမင္ခဲ့၏။ သူမသည္ စာတန္ကို အမွန္တကယ္ ယံု၏။ သူမသည္ မုသာကို ယံုၾကည္ရန္ လွည့္စားျခင္းကို ခံရ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဧဝလွည့္စားျခင္း ခံရပါသနည္း။ သူမသည္ ဘုရားသခင္၏ စကားကို မယံုေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔လည္း ဘုရားသခင္၏စကားကို မယံုခဲ့လွ်င္ လွည့္ျဖားျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ ဤကား စာတန္၏ မေကာင္းေသာအႀကံ၏ နိဂံုး မဟုတ္ပါ။ စာတန္၌ အာဒံ အျပစ္ကိုလုပ္ရန္လည္း ႀကံစည္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္၏။ ဤအခ်ိန္၌ စာတန္သည္ အာဒံႏွင့္ တိုက္႐ိုက္စကား မေျပာပါ။ ယင္းအစား အာဒံသည္ ဘုရားစကား နားမေထာင္ရန္ ဧဝ ကို စာတန္ အမွီျပဳခဲ့၏။ ဧဝသည္ အသီးကို သူ၏ ေယာကၤ်ားကို ေပး၏။ အသီးစားျခင္းျဖင့္ တန္ခိုးကို သူတို႔၌ ရ႐ွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စာတန္ေျပာခဲ့ေၾကာင္းကို ဧဝသည္ အာဒံကို ေျပာ လိမ့္မည္ ဆိုသည္ ကို ယံုမွားသံသယ ႐ွိစရာ မလိုပါ။

ယခု အာဒံသည္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈ ျပဳရေပမည္။ ဘုရားသခင္ဘာေျပာခဲ့သည္ကို အာဒံသိ၏။ ဘုရားသခင္သည္ သူ႕ အား ဆိုသည္မွာ အသီး စားျခင္း၏ရလဒ္မွာ တန္ခိုး မဟုတ္ပါ။ ေသျခင္းသာ ျဖစ္၏။ အာဒံသည္ ဧဝ ကဲ့သို႔ စာတန္၏ လိမ္ညာ လွည့္ျဖားျခင္း ကိုခံရပါသလား။ သူ မခံရပါ။ သူ ေကာင္းစြာ သိ၏။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း သူသည္ အသီးကို ယူ၍ စား၏။ အာဒံ ၌ အျပစ္ ႐ွိလာ၏။

အာဒံ၏အျပစ္ကားအဘယ္နည္း။ သူ၏အျပစ္ကား နားမေထာင္ျခင္းျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ကို သူသည္ တိုက္႐ိုက္ ဆန္႔က်င္ျခင္းျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္၏အလိုကို ေ႐ြးခ်ယ္ရမည့္အစား သူ၏အလိုကိုသူ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့၏။ ထိုသို႔ ျပဳျခင္းျဖင့္ အာဒံ သည္ ဖန္ဆင္း႐ွင္ ကို ဆန္႔က်င္ ပုန္ကန္ခဲ့ၿပီ၊ အဦးဆံုးေသာ အႀကီးဆံုး ပုန္ကန္သူ စာတန္၏ေနာက္သို႔ လိုက္ခဲ့၏။

 

အာဒံ အျပစ္ျပဳခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ဘာျဖစ္ပ်က္လာခဲ့သနည္း။

 

အာဒံ နားမေထာင္ျခင္း၏ ခ်က္ျခင္း ရလဒ္သည္ ေသျခင္းျဖစ္သည္။ ဘယ္ကဲ့သို႔ေသာ ေသျခင္းျဖစ္သနည္း။ ၄င္းမွာ ဝိညာဥ္ေရးရာ ေသျခင္း ျဖစ္၏။ အာဒံ၏ကိုယ္ခႏၶာသည္ ခ်က္ျခင္းမေသသည္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သိသည္။ သူသည္ နားမေထာင္ျခင္းအမႈေနာက္ ႏွစ္ရာေပါင္းမ်ားစြာ အသက္႐ွင္ခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ဝိညာဥ္ေရးရာ ၌ ထိုေန႔မွာပင္ ေသခဲ့ၿပီး ျဖစ္၏။

က်မ္းစာ၌ ေသျခင္းသည္ ကြဲကြာျခင္း(သို႔)အဆက္ျပတ္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔အားလံုး ခႏၶာေသျခင္း ကို သိၾကသည္။ ၄င္းသည္ ခႏၶာကိုယ္မွ ဝိညာဥ္ခြဲခြာျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဝိညာဥ္ေသျခင္းကား အဘယ္ နည္း။ ဝိညာဥ္ေရးရာ ေသျခင္းသည္ လူ၏ဝိညာဥ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ဝိညာဥ္တို႔ အဆက္ျပတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရား၏ အသက္မွ ျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္း သည္။ ဝိညာဥ္ေရးရာ ေသျခင္းျဖစ္သည္။ အာဒံႏွင့္ ဧဝတို႔သည္ ဘုရား သခင္ကို ဆန္႔က်င္ျခင္း ေၾကာင့္ သူတို႔၌ ဤေသျခင္း ျဖစ္လာခဲ့၏။ သူတို႔၏ ဝိညာဥ္သည္ ဘုရား သခင္၏ ဝိညာဥ္မွ အဆက္ျဖတ္ျခင္းကို ခံရ၏။

အာဒံႏွင့္ဧဝ အျပစ္ျပဳၿပီးေနာက္ ဦးဆံုးသတိျပဳမိသည္မွာ သူတို႔၌ အဝတ္အခ်ည္းစည္း႐ွိသည္ကို သိျမင္လာ ၏။ က်မ္းစာက ''ထိုသူႏွစ္ ေယာက္ တို႔သည္ မိမိတို႔၌ အဝတ္အခ်ည္းစည္း႐ွိသည္ကို သိျမင္လွ်င္၊ မိမိတို႔ ဝတ္ရန္ဘို႔ သေဘၤာသဖန္းပင္ အ႐ြက္ တို႔ကိုခ်ဳပ္စပ္၍ ခါးစည္းကို လုပ္ၾက၏။''ဟုဆိုသည္။(က၊ ၃း၇)

ယခင္က အာဒံႏွင့္ဧဝသည္ အဝတ္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ မလိုအပ္သနည္း။ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္း ေတာ္ အလင္းႏွင့္ ပတ္ရစ္ထား ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ယခု သူတို႔၏ အသက္တာထဲ အျပစ္ ဝင္လာေသာ ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္ ျပတ္ၿပီ၊ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္သည္ သူတို႔ထံမွ စြန္႔ခြာသြား၏။ အာဒံႏွင့္ ဧဝသည္ အျပစ္သားျဖစ္လာ၏။

 

ဘုရားသခင္သည္ အာဒံႏွင့္ဧဝတို႔အေပၚ တရားစီရင္ျခင္းကို မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူ၏

 

ထိုေန႔၌ ေနေအးေသာညေနတြင္ ဘုရားသခင္သည္ ၾကြလာ၍ အာဒံႏွင့္ဧဝကို႐ွာေတာ္မူ၏။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ သည္ ဘုရားသခင္ကို မေတြ႕ျမင္လိုပါ။ ယင္းအစား သူတို႔သည္ အျပစ္႐ွိေၾကာင္းကို ခံစားလာရကာ၊ ဥယ်ာဥ္ ႐ွိ အပင္မ်ားအၾကားတြင္ သူတို႔ ပုန္းကြယ္၍ ေနၾက၏။ သို႔ေသာ္ မည္သူမွ် ဘုရားသခင္ထံေတာ္မွ ပုန္းကြယ္ ၍မရပါ။

ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔၏အျပစ္ကို လစ္လွ်ဴ႐ႈ၍ မရပါ။ သူသည္ ဘာမွ် မျဖစ္သကဲ့ သို႔ ဟန္ေဆာင္၍ မရပါ။ ဘုရားသခင္သည္ အာဒံႏွင့္ဧဝကို သူ႔ထံလာရန္ ေခၚေတာ္မူ၏။ ထိုေနာက္ ဘုရား သခင္သည္ သူ၏တရားစီရင္ျခင္းကို သူတို႔အေပၚ မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူ၏။ သူတို႔သည္ လွပေသာ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္မွ ထြက္ခြါရလိမ့္မည္။ အာဒံသည္ ေျမႀကီးမွ သူ၏ အစာအတြက္ ပင္ပန္းစြာ လုပ္ကိုင္ ရလိမ့္မည္။ ဧဝသည္ ေယာကၤ်ား၏ အုပ္စိုးျခင္းကို ခံရၿပီး၊ ဝမ္းနည္းျခင္းႏွင့္နာက်င္စြာ သားဖြား ျခင္းအမႈကို ျပဳရလိမ့္မည္။ ေျမႀကီး သည္လည္း အျပစ္ေၾကာင့္ က်ိန္ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။

 

လူအဘို႔ ဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္ကား အဘယ္နည္း။

 

ဧဝကို လွည့္ျဖားျခင္း၌ စာတန္၏အသံုးျပဳျခင္းခံရေသာ ေျမြကိုလည္း ဘုရားသခင္က''...ေျမြကိုေခၚ၍ သင္ သည္ ဤအမႈကို ျပဳေသာေၾကာင့္ သားယဥ္၊သားရဲအေပါင္းတို႔ထက္ က်ိန္ျခင္းကိုခံရ၏။ သင္သည္ ဝမ္းျဖင့္ သြား၍ ေျမမႈန္႔ကို တသက္လံုး စားရမည္''ဟု ဆို၏။(က၊ ၃း၁၄)

ဘုရားသခင္သည္ စာတန္သို႔လွည့္၍ ဆိုသည္မွာ ''သင္ႏွင့္ မိန္းမကို၄င္း၊ သင္၏ အမ်ဳိးအႏြယ္ႏွင့္ မိန္းမ၏ အမ်ဳိး အႏြယ္ ကို၄င္း၊ ငါသည္ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕ေစမည္။ သူ(ၾကြလာမည့္ ကယ္တင္႐ွင္)သည္ သင္၏ေခါင္းကို ႀကိတ္လိမ့္ မည္။ သူသည္သင္၏ဖေနာင့္ ကို ႀကိတ္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ ေတာ္မူ၏''ဟ ုဆို၏။(က၊ ၃း၁၅)

ဘုရားသခင္၏ ပဌမလူ အာဒံသည္ စာတန္အားျဖင့္ ႐ႈံးႏွိမ့္ျခင္းကို ခံရ၏။ ဤေနရာ၌ ဘုရားသခင္သည္ စာတန္ကို ႐ႈံး ႏွိမ့္ေစမည့္သူ သခင္ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ ၾကြလာမည့္ ကတိေတာ္ကိုေပးခဲ့၏။

ဘုရားသခင္သည္ လူအတြက္ ဘယ္ကဲ့သို႔ျပင္ဆင္ေပးခဲ့သနည္း။

ဘုရားသခင္သည္ သန္႔႐ွင္းေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ၏ေ႐ွ႕ေတာ္ေမွာက္၌ အျပစ္ကို ခြင့္ျပဳ၍မရပါ။ အာဒံႏွင့္ဧဝသည္ အျပစ္႐ွိ၏။ သို႔ျဖစ္၍ အာဒံႏွင့္ဧဝသည္ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္မွ ထြက္သြားရန္႐ွိ၏။ အျပစ္သည္ လူႏွင့္ဘုရားကို အၿမဲ တမ္း ကြဲကြာေစသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္၌ အႀကံအစည္႐ွိေတာ္မူ၏။ တစ္ေန႔ေသာအခါ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏တစ္ပါးတည္း ေသာ သားေတာ္ကို လူ၏အျပစ္အတြက္ အေသခံ ရန္ ဤေလာကသို႔ ေစလြတ္ လိမ့္မည္။ သခင္ေယ႐ႈ လက္ဝါးကပ္တ္ုင္ေပၚ အေသခံျခင္းျဖင့္ လူသည္ အျပစ္ ခြင့္လြတ္ျခင္းရရန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူ မိႆဟာယ ႐ွိရာသို႔ ျပန္လာႏိုင္ရန္အတြက္ သခင္ ေယ႐ႈ ျပဳလုပ္ ေပးလိမ့္မည္။

ဤ အခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္သည္ အာဒံႏွင့္ဧဝတို႔အတြက္ ယာယီအားျဖင့္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္စီမံခ်က္ကို ျပဳလုပ္ ေပးခဲ့၏။ ဘုရားသခင္ သည္ သူတို႔အား တိရစၧာန္၏အေရျဖင့္ ဝတ္လံုကို ျပဳလုပ္ၿပီး ၿခံဳေစ၏။ က်မ္းစာက ''ထာဝရအ႐ွင္ဘုရားသခင္သည္ လည္း၊ လူလင္မယား ဘို႔ သားေရျဖင့္ ဝတ္လံုကိုလုပ္၍ ဝတ္ၿခံဳေစေတာ္ မူ၏''ဟုဆိုသည္။(က၊ ၃း၂၁)

ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္႐ွိေသာ ထို လူ ႏွစ္ဦးအတြက္ ဖံုးအုပ္ရန္ အျပစ္မ႐ွိေသာ တိစၧာန္မ်ားကို ေသေစခဲ့ရ ၏။ အာဒံ ႏွင့္ဧဝ တို႔အတြက္ သားေရျဖင့္ ဝတ္လံုကို ျပဳလုပ္ရန္ အျပစ္မ႐ွိေသာ တိရစၧာန္မ်ားကို ေသေစျခင္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဘုရားသခင္ သူတို႔အား သြန္သင္ခဲ့သည္ မွာ''... အေသြး မသြန္းေလာင္းဘဲ အျပစ္လြတ္ျခင္း မ႐ွိ'' ဟူ၍ျဖစ္သည္။(ေဟၿဗဲ၊ ၉း၂၂)

ဘုရားသခင္သည္ အာဒံႏွင့္ဧဝတို႔ႏွင့္ သူတို႔မွ ဆင္းသက္လာေသာသူမ်ား အားလံုးအတြက္ သူႏွင့္မိႆဟာ ယ ဖြဲ႕ရာသို႔ ျပန္လာရာ လမ္းကို ျပင္ဆင္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့၏။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေယ႐ႈသည္ ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ ၾကြ လာသည့္ ေန႕တိုင္ေအာင္ လူမ်ားတို႔သည္ အျပစ္မ႐ွိ ေသာ သိုးမ်ားကို မိမိတို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ ပူေဇာ္ခဲ့ ၾက၏။ ဘုရားသခင္သည္ တိရစၧာန္မ်ားျဖင့္ ျပဳေသာ ယဇ္မ်ားကို လက္ခံေတာ္မူ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၾကြလာမည့္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေျမာ္ၾကည့္လ်က္ ပူေဇာ္ ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

လူ၏ ပ်က္စီးျခင္းသည္ အျပစ္ဝင္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အာဒံသည္ ဘုရား သခင္ ၏အလိုေတာ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ ရမည့္အစား မိမိ၏အလိုကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

 

ရွာေဖြေတြ႕႐ွိခဲ့ရေသာ ရတနာ

အာဒံသည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ရမည့္အစား သူ၏အလိုကိုသာ ေ႐ြးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္ တရား ၀င္လာၿပီး လူ၏ပ်က္စီးျခင္း ကို ျဖစ္ေစသည္။

 

ဆုေတာင္းခ်က္။ အဖ ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ သန္႔႐ွင္းေတာ္မူေသာ ဘုရားႏွင့္ အျပစ္ကို လစ္လွ်ဴ မ႐ႈ ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္၏ အေသြး ေတာ္အားျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ ၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္သို႔ လာရန္ လမ္းကို ျပင္ဆင္ေပးေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ကို အကြၽႏ္ုပ္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

 

မွားယြင္းေသာ ကိုးကြယ္ျခင္း၏ အစ

 

အာဒံ၌ သားႏွစ္ေယာက္႐ွိျပီး ကာဣနႏွင့္အာေဗလ ဟုေခၚ၏။ သူတို႔၌ မွန္ေသာနည္းလမ္းႏွင့္ ဘုရားသခင္ ကို ကိုးကြယ္ရန္ သြန္သင္ျခင္း ခံရ၏။  သူတို႔ အျပစ္မ်ားအတြက္ ယဇ္ပူေဇာ္ရန္ အျပစ္အနာဆာမ႐ွိေသာ သိုး သည္ ဘုရားသခင္ကို ပူေဇာ္ျခင္း၌ လိုအပ္ေသာ အရာ ျဖစ္သည္ ကို သူတို႔ သိၾက၏။

သားႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ထံ ပူေဇာ္ရန္ ယဇ္မ်ားကို ယူလာ၏။ ကာဣနသည္ လယ္မွထြက္ေသာ အသီးမ်ားကို သူ၏ ယဇ္ အတြက္ ယူလာ၏။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ယဇ္ကို ျငင္းပယ္ေတာ္မူ၏။ အာေဗလ သည္ သိုးကို ယူလာ၏။ သူ၏ယဇ္အတြက္ သိုး တေကာင္ကို ယူလာျပီး ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ယဇ္ကို လက္ခံ ေတာ္မူ၏။

 

ဘုရားသခင္သည္ အာေဗလ၏ယဇ္ကို သာလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ လက္ခံခဲ့ပါသနည္း။

အဘယ္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ အာေဗလ၏ယဇ္ကို လက္ခံျပီး သို႔ေသာ္ ကာဣန၏ယဇ္ကို ျငင္းပယ္ သည္ကို သိရန္ ၄င္းသည္ အလြန္မွ အေရးႀကီးပါသည္။ အာေဗလသည္ ကာဣနထက္ သာ၍ေကာင္းေသာ အသက္တာႏွင့္ အသက္႐ွင္ျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ ကာဣနႏွင့္ အာေဗလ ႏွစ္ေယာက္စလံုး အျပစ္သားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

 

ဘုရားသခင္သည္ အာေဗလ ပူေဇာ္ေသာယဇ္ကို လက္ခံရျခင္းမွာ သူသည္ သိုးတစ္ေကာင္ကို ပူေဇာ္ ျပီး ထိုအရာသည္ ခရစ္ေတာ္ ၏ ပံုကို ေဆာင္ေသာ ဘုရားသခင္၏သိုးသူငယ္ ျဖစ္၏။ အာေဗလက သူသည္ အျပစ္သားတေယာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံျပီး သူ၏အျပစ္မ်ား အတြက္ သိုးတစ္ ေကာင္ ယူလာသည္။ အာေဗလသည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေလာကသားမ်ား၏အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံရန္ ၾကြလာမည့္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ ကို ေရွ႕႐ႈု႔ ေျမာ္ၾကည့္ လ်က္႐ွိေန၏။

 ဘုရားသခင္သည္ ကာဣန၏ပူေဇာ္ေသာ ယဇ္ကို လက္မခံရျခင္းမွာ ဘုရား၏နည္းလမ္းႏွင့္လာရမည့္အစား သူ၏ကိုယ္ပိုင္ နည္းလမ္းႏွင့္ လာခဲ့သည္။ ကာဣန ယူဆသည္မွာ အျပစ္မ်ား ခြင့္လႊတ္ျခင္းကိုရ႐ွိရန္ သူ၏က်ဳိးစားမႈမ်ားျဖင့္ ရႏိုင္ေကာင္း ရႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ကာဣနႏွင့္ အာေဗလ အခ်ိန္ကတည္းက သခင္ေယ႐ႈခရစ္၌ ယံုၾကည္ကိုးစားရန္ အျပစ္သားမ်ားအျဖစ္ ဘုရားသခင္ထံလာ ၾကသကဲ့သို႔ မိမိတို႔၏ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံ လာၾကျခင္းသည္ အစဥ္ ႐ွိေနၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္၌ မဟုတ္လွ်င္   အျခား မည္သူ တေယာက္ ကိုမွ် ဘုရားသခင္ လက္မခံပါ၊ အလွ်င္း လက္ခံလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

မွားယြင္းေသာ ကိုးကြယ္မႈ အားလံုးသည္ ကာဣနႏွင့္ အတူ အစျပဳခဲ့သည္ ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေျပာႏိုင္ပါသည္။

 

 

ေမးခြန္းမ်ား

 

၁။ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းခဲ့ျခင္း၌ အာဒံသည္ အျပစ္မ႐ွိ ျဖစ္ပါသလား။

(က) ဟုတ္ပါသည္။

(ခ ) မဟုတ္ပါ။

 

၂။ ဘုရားသခင္က အာဒံႏွင့္ ဧ၀ကို ...........အပင္၏အသီးကို မစားရန္အမိန္႔ေပးခဲ့၏။

(က) အသက္

(ခ ) ေကာင္း၊ မေကာင္း သိေသာ၊

 

၃။ စာတန္၏အႀကံသည္………………………

(က) ဧ၀ သည္ ဘုရားသခင္ကို မနာခံရန္ အတြက္ လွည္ျဖားရန္။

(ခ ) သူကိုယ္တိုင္ ဥယ်ာဥ္႐ွိ အပင္အားလံုး၏အသီးစားရန္၊

 

၄။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဧ၀သည္ စာတန္၏လွည့္ျဖားျခင္း ခံခဲ့ရပါသနည္း။

(က) သူမသည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ကို မယံုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

(ခ ) သူမသည္ အာဒံထက္ သာ၍ ခ်က္ခ်ာပါးနတ္ လိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 

၅။ စာတန္သည္ အာဒံႏွင့္တိုက္႐ိုက္ စကားေျပာခဲ့ပါသလား။

(က) ဟုတ္သည္။

(ခ ) မဟုတ္ပါ။

 

၆။ အာဒံ၏အျပစ္သည္ ဘာျဖစ္ပါသနည္း။

(က) ဧ၀ႏွင့္ အတူေနျခင္း၊

(ခ ) မနာခံျခင္း၊

(ဂ ) အ၀တ္ အခ်ည္းစီး ႐ွိျခင္း။

 

၇။ ႐ုပ္ခႏၶာ ေသျခင္းသည္ ……………မွ…………တို႔ ကြဲကြာျခင္းျဖစ္သည္။ ၀ိညာဥ္ပိုင္းေသျခင္းသည္………….မွ …………………ကြဲကြာျခင္း ျဖစ္သည္။

(က) ၀ိညာဥ္၊ ကိုယ္ခႏၶာ၊ ဘုရား၏၀ိညာဥ္၊ လူ၏၀ိညာဥ္

(ခ ) ကိုယ္ခႏၶာ၊ အသက္၊ သမၼာက်မ္းစာ။ လူမ်ားစြာ။

 

၈။ မည္သည့္ ညီအစ္ကိုက ဘုရားကို နာခံခဲ့ပါသနည္း။

(က) ကာဣန

(ခ ) အာေဗလ

 

၉။ ဤ သင္ခန္းစာအတြက္ ေသာ့ခ်က္ က်မ္းပိုဒ္ကို သင္သည္ အလြတ္ရပါသလား။

(က) ဟုတ္သည္။

(ခ ) မဟုတ္ပါ။

 

၁၀။ ေအာက္တြင္ ေလ့က်င့္ရန္အတြက္ ခ်ေရးပါ။