စာတန္ မာရ္နတ္ - Course 3, Lesson 3Satan
New Life in Christ Course 3,  Lesson 3

ဖတ္ရန္ က်မ္ခ်က္မ်ား၊ ေဟ႐ွာယ၊ ၁၄း၁၂-၁၇။ေယဇေက်လ၊ ၂၈း၁၂-၁၉။

ေသာ့ခ်က္ က်မ္းပိုဒ္၊   'ထိုသို႔ မယံုၾကည္ေသာသူတို႔ကား၊ ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္တည္းဟူေသာ ခရစ္ေတာ္၏ဘုန္းအသေရႏွင့္ ျပည့္စံု ေသာ ဧဝံေဂလိတရား၏အေရာင္သည္ အလင္းကိုမေပးေစျခင္းငွါ၊ ဤေလာကကို အစိုးရေသာ ဘုရားသည္ သူတို႔၏ဥာဏ္မ်က္စိကို ကြယ္ေစ၏' (၂ေကာ၊ ၄း၄)               

 က်မ္းစာက ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ဆိုသည္မွာ အာဒံႏွင့္ဧဝကို မဖန္ဆင္းမွီ ဘုရားသခင္၏စႀကၤာဝဠာ၌ ဖန္ဆင္း႐ွင္ဘုရားသခင္ ကို ဆန္႔က်င္ ပုန္ကန္ ခဲ့ေသာ သူတစ္ဦး႐ွိ၏။ ဤသူကို စာတန္ (သို႔) မာရ္နတ္ဟုေခၚ၏။ သူသည္ မေကာင္းမႈအတြက္ တန္ခိုးၾသဇာ သက္သက္ မွ်သာ မဟုတ္ပါ။ သူသည္ အနီေရာင္ မေကာင္းဆိုးဝါး၊ ခက္ရင္းခြႏွင့္သူ႔ကို မၾကာခဏ ေရးဆြဲၾကေသာ ႐ုပ္ပံု မဟုတ္ပါ။ သူ သည္ အမွန္ တကယ္႐ွိေသာ သူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

 

.

 

စာတန္ ဘယ္ကလာခဲ့ပါသနည္း

 

                စာတန္၏ မူလအေနအထားႏွင့္ သူသည္မည္ကဲ့သို႔ ဘုရားသခင္၏ရန္သူ ျဖစ္လာခဲ့သည္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားေျပာဆိုေသာ အဓိက စာပိုဒ္ ႏွစ္ပိုဒ္ က်မ္းစာ၌ ႐ွိပါသည္။ ဤစာပိုဒ္မ်ားမွာ ေဟ႐ွာယ (၁၄)ႏွင့္ေယဇေက်လ (၂၈) တို႔ျဖစ္သည္။

 

                က်မ္းစာမွ စာတန္သည္ အစမူလ၌ လူစီဖာဟုေခၚေသာ ေကာင္းကင္တမန္တပါးအျဖစ္ ဖန္ဆင္းျခင္းခံရေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေလ့လာရသည္။ ''ေကာင္းကင္တမန္''ဟူ ေသာစကား၏အနက္မွာ''သတင္းစကားသယ္ေဆာင္သူ''ျဖစ္သည္။ ေကာင္းကင္ တမန္အားလံုးကို ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းေတာ္ မူ၏။ က်မ္းစာက''အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသားေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ေပၚ၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ ႐ွိသမွ်ေသာ ႐ူပအရာ၊ အ႐ူပအရာ၊ ရာဇပလႅင္ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရျခင္း တန္ခိုးျဖစ္ေစ၊ အထြဋ္အျမတ္ျဖစ္ေစ၊ အာဏာစက္ျဖစ္ေစ၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္ မူ၏။ ထိုသခင္အားျဖင့္၄င္း၊ ထိုသခင္ အဘို႔အလိုငွါ၄င္း၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ ဖန္ဆင္းလ်က္ျဖစ္ၾက၏''ဟု ဆိုသည္။ (ေကာ၊ ၁း၁၆)

 

                ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ လွပေသာ၊ တန္ခိုး႐ွိေသာ သတၲဝါမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း သူတို႔ကို ကိုးကြယ္ရန္ မဟုတ္ပါ။ သူတို႔သည္ ဖန္ဆင္းခံ သတၲဝါမ်ားသာလွ်င္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္း႐ွင္ တပါးတည္းသာလွ်င္ ကိုးကြယ္ျခင္း ခံထိုက္၏။

 

                က်မ္းစာ၌ လူစီဖာ၏ ပံုပန္းသ႑ာန္ကို ေရးသားထားသည္မွာ ''...သင္သည္ ထူးဆန္းေသာတံဆိပ္ျဖစ္၏။ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံု၍ တင့္တယ္ျခင္း အသေရသည္လည္း စံုလင္လ်က္႐ွိ၏''ဟုဆိုသည္။(ေယဇ၊ ၂၈း၁၂)

 

                လူစီဖာသည္ တင့္တယ္ျခင္းအသေရႏွင့္စံုလင္လ်က္႐ွိစဥ္ကပင္ သူသည္ အလွပဆံုးေသာ သတၲဝါ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သူ သည္ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ပညာအ႐ွိဆံုးေသာ ဘုရားသခင္၏ဖန္ဆင္းေသာ သတၲဝါတပါး ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေကာင္းကင္ဘံု႐ွိ ေကာင္းကင္ တမန္ အားလံုးတို႔ အထဲ တြင္ လူစီဖာသည္ လွပတင့္တယ္ဆံုး၊ ပညာအ႐ွိဆံုးႏွင့္ တန္ခိုးအ႐ွိဆံုးျဖစ္၏။

 

လူစီဖာ၏ အျပစ္ကား အဘယ္နည္း

 

                သူသည္ ဖန္ဆင္းျခင္းခံရၿပီးေနာက္ တစံုတခုေသာအခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ဤ အားႀကီးေသာ ေကာင္းကင္တမန္သည္ သူ၏ ဘုရားသခင္ကို စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ လံုးလံုးနာခံခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ လူစီဖာသည္ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ အျပစ္ ျဖစ္ေစေသာ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ ေရာက္ လာ၏။ က်မ္းစာ၌ ''ဘြားေသာေန႔မွစ၍ သင့္ အျပစ္ထင္႐ွားေသာ ေန႔တိုင္ေအာင္၊ ျပဳေလရာရာ၌ စံုလင္လ်က္႐ွိ၏''ဟု ဆိုသည္။(ေယဇ၊ ၂၈း၁၅)

 

                အျပစ္သည္ ဘယ္ေနရာမွ အစျပဳပါသနည္း။ လူစီဖာ၏စိတ္ႏွလံုးမွ အစျပဳ၏။ က်မ္းစာက ''သင္သည္ ကိုယ္၌ တင့္တယ္ျခင္း အသေရေၾကာင့္၊ သင္၏ပညာသည္ ေဖါက္ျပန္လ်က္ ႐ွိေလၿပီ။...''ဟု ဆိုသည္။(ေယဇ၊ ၂၈း၁၇)

 

                ဤသည္မွာ လူစီဖာသည္ သူ၏စိတ္ႏွလံုးတြင္းမွ ေျပာခဲ့ေသာ အရာမ်ားျဖစ္၏။ ''ေကာင္းကင္ေပၚသို႔ ငါ တက္မည္။ ဘုရားသခင္၏ ၾကယ္တို႔ အေပၚမွာ ငါ့ပလႅင္ကို ငါ ခ်ီးေျမွာက္မည္။ ေျမာက္မ်က္ႏွာဘက္၊ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ေတာင္ေပၚမွာ ငါ ထိုင္မည္။-မိုဃ္းတိမ္ ေပၚ သို႔ ငါ တက္မည္။ အျမင့္ဆံုးေသာ ဘုရားကဲ့သို႔ ငါ ေနမည္ဟု စိတ္အႀကံ႐ွိေလၿပီ။'' (ေဟ႐ွာ၊ ၁၄း၁၃-၁၄)

 

                လူစီဖာ၏ အျပစ္သည္ အဘယ္နည္း။ သူ၏အျပစ္သည္ မာနေထာင္လႊားျခင္းျဖစ္၏။ ဤ အားႀကီးေသာ ေကာင္းကင္ တမန္သည္ မိမိ၏ တင့္တယ္ျခင္း အသေရကို စဥ္းစားလ်က္ သူ၏စိတ္ႏွလံုးသည္ မာနေထာင္လႊားလ်က္႐ွိ၏။ လူစီဖာသည္ မိမိ ကိုယ္ကိုသာ ခ်စ္ျခင္း၌ က်ဆင္းလာ၏။ သူသည္ မိမိကိုယ္ကို ေ႐ွ႕တန္း တင္လာသည္ႏွင့္အမွ် သူ႔ေလာက္ ႀကီးျမတ္သူ မ႐ွိ၊ လွပတင့္တယ္ေသာသူ တစ္ေယာက္မွ်မ႐ွိ၊ မိမိေလာက္ ပညာ႐ွိေသာ သူ မ႐ွိဟု လူစီဖာသည္ စိတ္မွာ ဆံုးျဖတ္ မွတ္ယူလာ၏။ ထို႔သို႔ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သူဆံုးျဖတ္သည္မွာ သူသာလွ်င္ ဘုရားျဖစ္သင့္သည္။ သူသည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး သူ၏အလိုကို အတည္ျပဳလါ၏။ လူစီဖာသည္ ငါးႀကိမ္တိုင္ ေျပာဆိုသည္မွာ''ငါ ျဖစ္လိမ့္မည္''ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဘုရား၏အလိုကို ဆန္႔က်င္ၿပီး မိမိအလိုကိုသာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ဖန္ဆင္းျခင္းခံ သတၲဝါအဖို႔ အလြန္ပင္ ေၾကာက္ဘြယ္ရာ ျဖစ္ေပ၏။

 

လူစီဖာ၏ႏွလံုးသား၌ေျပာင္းလဲျခင္း

 

                လူစီဖာ၏စိတ္ႏွလံုးတြင္ သူအျပစ္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ႀကီးစြာေသာ ေျပာင္းလဲမႈသည္ ေနရာယူခဲ့၏။ ဤ အခ်ိန္မတိုင္မွီ လူစီဖာသည္ ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ေတာ္မူၿပီ၊ ဘုရားသခင္ကို ဘုရင္အျဖစ္ သူ၏စိတ္ႏွလံုးတြင္ ေနရာေပးေတာ္မူ၏။ ယခု လူစီဖာသည္ မိမိကိုယ္ကိုသာ ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ သူသည္ ဘုရားသခင္ကို သူ၏စိတ္ႏွလံုးတြင္ အုပ္စိုးရန္ သူ အခြင့္လံုးဝ မေပးေတာ့ပါ။ ယင္း အစါး သူသည္ မိမိကိုယ္ကိုသာ စိတ္ႏွလံုး ပလႅင္တြင္ တင္ထားေတာ္မူ၏။

 

                လူစီဖာ၏စိတ္ႏွလံုးတြင္းမွ အစျပဳေသာ မာနေထာင္လႊားျခင္း အျပစ္သည္ မိမိကိုသာ ခ်စ္ျခင္းသို႔ ဦးတည္ေစ၏။ သူ၏ ကိုယ္က်ဳိး အခ်စ္သည္ သူ၏အလိုကိုသာ လုပ္ရန္ ဦးတည္ေစျခင္းႏွင့္ သူ၏အလိုသည္ သူ၏ဖန္ဆင္း႐ွင္ကို  ဆန္႔က်င္ပုန္ကန္ျခင္းသို႔ ဦးတည္ေစ၏။ ဘုရားသခင္၏ေအာက္ အျမင့္ဆံုးေသာ ေကာင္းကင္တမန္အျဖစ္ ေနရျခင္းကို လူစီဖာသည္ လံုးဝ ေရာင့္ရဲျခင္း မ႐ွိ ေတာ့ပါ။ ယခု သူသည္ ဘုရားကဲ့သို႔ ျဖစ္ခ်င္လာ၏။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ႏွလံုးသားတြင္း ဘာျဖစ္သည္ကို ျမင္ေတာ္မူၿပီး သူ႔ကို ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းေနရာမွ လူစီဖာကို ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၏။ သူ၏နာမည္သည္လည္း လူစီဖာ(အလင္းကိုင္ေဆာင္သူ)မွ စာတန္သို႔ ေျပာင္းခဲ့၏။ အဓိပၸါယ္မွာ အတိုက္အခံ ''ရန္သူ'' ျဖစ္သည္။ စာတန္သည္ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ ဘဝခရီးစဥ္ကို အစျပဳၿပီ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ သူသည္အျပစ္ကို သာ၍ ျပဳေလ၏။

 

စာတန္၌ ႏိုင္ငံ႐ွိသည္

 

                စာတန္သည္ ဘုရားသခင္ကိုပုန္ကန္ေသာ ပဌမ ဦးဆံုးေသာ ေကာင္းကင္တမန္ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ေကာင္းကင္တမန္ မ်ားစြာသည္ သူ၏ပုန္ကန္ျခင္း ေနာက္သို႔ လိုက္ပါခဲ့၏။ ဤ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကို ''က်ဆင္းေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား'' ဟုေခၚ၏။ ဘုရားသခင္၌ သစၥာ႐ွိ က်န္ရစ္ေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကို ''သန္႔႐ွင္းေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား''ဟု ေခၚ၏။

 

                စာတန္သည္ က်ဆင္းေသာေကာင္းကင္တမန္မ်ားႏွင့္အတူ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ ႏိုင္ငံကို တည္ေထာင္ေတာ္မူ၏။ စာတန္ပုန္ကန္ခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ စႀကၤဝဠာ၌ ႏိုင္ငံ ႏွစ္ခု တည္႐ွိေတာ္မူၿပီ၊ စာတန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဘုရားသခင္ ၏ႏိုင္ငံတို႔ ျဖစ္သည္။ ဤ ႏိုင္ငံႏွစ္ခုသည္ လကၡဏာအားျဖင့္ လံုးလံုး ဆန္႔က်င္လ်က္႐ွိသည္။ စာတန္ႏိုင္ငံသည္ ေမွာင္မိုက္ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီ၊ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံသည္ အလင္းႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ စာတန္၏ႏိုင္ငံသည္ မုသာလိမ္ညာျခင္း၊ ဆိုးသြမ္းျခင္းႏွင့္ မုန္းတီးျခင္း ႏိုင္ငံ ျဖစ္ၿပီ၊ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံသည္ သစၥာတရား၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာ တည္ရာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။

 

စာတန္၏လက္ေအာက္ခံမ်ားသည္ မည္သူနည္း

 

                စာတန္၏လက္ေအာက္ခံတြင္ က်ဆင္းေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ မေရာက္ေသာသူမ်ား အားလံုး ပါဝင္သည္။ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္ပုန္ကန္ေသာ စာတန္ေနာက္လိုက္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ သူ၏လက္ေအာက္ခံမ်ား ျဖစ္ၿပီ၊ သူ၏ ဆိုးသြမ္းေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား၌ အေစကိုခံၾကသည္။ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ မေရာက္ေသာသူ အားလံုးတို႔သည္ သူတို႔ အမွန္တကယ္ သိသည္ ျဖစ္ေစ မသိသည္ ျဖစ္ေစ စာတန္ႏိုင္ငံထဲ၌ ႐ွိၾကသည္။

 

စာတန္ ဘာကို ႀကိဳးစာ လုပ္ေဆာင္ေနပါသနည္း

 

                စာတန္သည္ လူမ်ားအား သခင္ေယ႐ႈခရစ္ကို သူတို႔၏ ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ လက္ခံျခင္းမျပဳရန္ တားဆီးေတာ္မူသည္။ သူသည္ ကယ္တင္ျခင္း မခံရေသာသူမ်ားကို သူ၏ေမွာင္မိုက္ႏိုင္ငံထဲ၌ ထိန္းသိမ္းထားလိုသည္။

 

                သူ၏ရည္႐ြယ္ခ်က္ ျပည့္စံုရန္အတြက္ လူမ်ားကို သခင္ေယ႐ႈ၏အေၾကာင္းကို အစဥ္မၾကားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစား ထိန္းသိမ္း လ်က္႐ွိသည္။ ယေန႔ ကမၻာႀကီးတြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ နီးပါး႐ွိခဲ့ၿပီ၊ သခင္ေယ႐ႈ၏နာမည္ကို တစ္ခါ ဘူး မွ်ပင္ မၾကားေသးေသာလူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ႐ွိေနဆဲျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္၏အေၾကာင္းကို မၾကားဘဲႏွင့္ သူတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ မေရာက္ႏိုင္ပါ။ က်မ္းစာက ''ထိုသခင္၏နာမေတာ္မွတပါး ငါတို႔ ကို ကယ္တင္ႏိုင္ေသာနာမ တစံုတခုမွ် ေကာင္းကင္ေအာက္ လူတို႔တြင္ မေပၚမ႐ွိ...'' ဟု ဆိုသည္။(တမန္၊ ၄း၁၂)

 

                စာတန္သည္ သူ၌ နည္းလမ္း႐ွိခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ လူမ်ားစြာတို႔ကို သူတို႔၏အျပစ္အတြက္ အေသခံခဲ့ေသာ ေယ႐ႈ၏နာမည္ ကို ဘယ္ေသာ အခါမွ် ၾကားရလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

 

                သူသည္ လူမ်ားကို ဧဝံေဂလိ ကယ္တင္ျခင္း သတင္းစကားကို မၾကားႏိုင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မ႐ွိေသာေၾကာင့္ စာတန္သည္ ျခားနားေသာ  အျခားေသာနည္းျဖင့္  ခ်ည္းကပ္ျခင္းကိုျပဳသည္။ လူတို႔၏အသိဥာဏ္ကို ကြယ္ေစရန္ သူ ႀကိဳးစားျခင္းေၾကာင့္ သတင္းစကား ကို လူမ်ား ယံုၾကည္ၾက လိမ့္ မည္ မဟုတ္ေတာ့ေပ။ က်မ္းစာက ''ထိုသို႔ မယံုၾကည္ေသာသူတို႔ကား၊ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑ာန္ေတာ္တည္း ဟူေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုန္းအသေရ ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ဧဝံေဂလိတရား၏အေရာင္သည္ အလင္းကို မေပးေစျခင္းငွါ၊ ဤေလာကကို အစိုးရေသာ ဘုရား (စာတန္) သည္ သူတို႔၏ဥာဏ္မ်က္စိကို ကြယ္ေစ၏''ဟု ဆိုသည္။(၂ေကာ၊ ၄း၄)

 

စာတန္သည္ လူမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ လိမ္ညာလွည့္ျဖားသနည္း

 

                စာတန္သည္ ႀကီးစြာေသာ လိမ္ညာလွည့္ျဖားသူ ျဖစ္သည္။ သူသည္ လူေျမာက္မ်ားစြာကို က်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အစစ္အမွန္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို ယံုၾကည္ရန္ လိမ္ညာလွည့္ျဖားလ်က္႐ွိသည္။ လူေတြက  သူ႕ကို စိတ္ကူးယဥ္ ျပဳလုပ္ ထားေသာ အမွတ္လကၡဏာအျဖစ္ ယူဆျခင္းႏွင့္ သူသည္ အမွန္တကယ္ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ႐ွိေနျခင္း အယူအဆအေပၚ ယံုျခင္းမ႐ွိဘဲ၊ ေလွာင္ေျပာင္ျခင္းကို သူသည္ အမႈမထားပါ။ ထိုသို႔ သူသည္ အမႈမထားျခင္းမွာ ထိုသို႔ ထင္ျမင္ယူဆျခင္းမ်ားသည္ သူ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို အလြန္ေကာင္း၍ ေအာင္ျမင္ေစသည္။

 

အခ်ဳိ႔ေသာသူမ်ားသည္ ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ အလြန္ ဘာသာေရး၌ စိတ္အားသန္ၾကသည္

 

                ဤ လူမ်ားကို စာတန္ မည္ကဲ့သို႔ လွည့္ျဖားသနည္း။ သူသည္ ထိုသူမ်ားကို မွားယြင္းေသာ ဘာသာတရားမ်ားျဖင့္ လွည့္ျဖားထားသည္။ စာတန္သည္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို သူတို႔အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံခဲ့ေသာ သခင္ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္ ကိုးစားရမည့္အစား မိမိတို႔၏ေကာင္းေသာ အက်င့္၊ သို႔မဟုတ္ အသင္းသားျဖစ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အခ်ဳိ႕ေသာ အသင္အဖြဲ႕မ်ား၌ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာႏွင့္ အခမ္းအနား၊ အက်င့္အႀကံမ်ား၌ ပါဝင္ျခင္း အေပၚ မွီခိုကိုးစားျခင္းကို ထည့္သြင္း ေပးထားသည္။

 

စာတန္၌ ဘာျဖစ္လိမ့္မည္နည္း

 

                စာတန္သည္ တန္ခိုး႐ွိျခင္းႏွင့္ေကာက္က်စ္ေသာ ရန္သူျဖစ္ၿပီ၊ သူ၌ ေနာက္လိုက္မ်ားစြာ ႐ွိပါသည္။ ယခုအခ်ိန္၌ သူ သည္ ဘုရား၏ လူမ်ားႏွင့္ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲတြင္ အလြန္မွ ေအာင္ျမင္ဟန္႐ွိေနပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေမးခြန္း ေမးႏိုင္ပါသည္။'' စာတန္၌ ထိုသို႔ျပဳရန္ တန္ခိုးကိုရခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ သူ႕ကို အဘယ္ေၾကာင့္ မဖ်က္ဆီးခဲ့ပါသနည္း။'' ထိုေမးခြန္း၏ အေျဖမွာ ယခုအခ်ိန္၌ ထိုသို႔ျပဳရန္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ တေန႔တြင္ ဘုရားသခင္သည္ စာတန္၏အမႈကို ေျဖ႐ွင္းေပလိမ့္မည္။ စာတန္၏ ကံၾကမၼာ လမ္းဆံုးကို ဘုရားက စီရင္ခ်က္ ခ်ထားခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ စာတန္သည္ ထာဝရ အျပစ္ ဒဏ္ခံရာ ငရဲမီးအိုင္ထဲသို႔ ခ်ပစ္ျခင္းကို ခံရေပလိမ့္မည္။ က်မ္းစာက ''သူတို႔ကိုလွည့္ျဖားေသာ မာရ္နတ္ကိုလည္း၊ သားရဲႏွင့္ မိစၧာ ပေရာဖက္႐ွိရာ၊ ကန္႔ႏွင့္ေရာေႏွာေသာ မီးအိုင္ထဲသို႔ခ်ပစ္လွ်င္၊ သူတို႔သည္ ေန႔ညမျပတ္ ကမၻာအဆက္ဆက္ ျပင္းစြာေသာ ေဝဒနာ ကိုခံရၾကလတ့ံ။''ဟု ဆိုသည္။(ဗ်ာ၊ ၂ဝး၁ဝ)

 

                ထိုကဲ့သို႔ပင္ စာတန္၏လိမ္ညာ လွည့္ျဖားျခင္းကို ယံုၾကည္ၾကေသာသူမ်ားႏွင့္ သူ၏ေမွာင္မိုက္ႏိုင္ငံထဲ၌ ဆက္လက္ ႐ွိေနၾကေသာ သူမ်ား အားလံုးတို႔သည္လည္း မီးအိုင္ထဲသို႔ခ်ပစ္ျခင္းကို ခံရေပလိမ့္မည္။ က်မ္းစာက ''ေၾကာက္တတ္ေသာသူ၊ မယံုၾကည္ေသာသူ၊ စက္ဆုပ္႐ြံ႐ွာဘြယ္ေသာသူ၊ လူအသက္ကိုသတ္ေသာသူ၊ မတရားေသာ ေမထုန္၌ မွီဝဲေသာသူ၊ျပဳစားတတ္ေသာ သူ၊ ႐ုပ္ထုကို ကိုးကြယ္ ေသာသူ၊ သစၥာပ်က္ေသာသူ အေပါင္းတို႔မူ ကား၊ ဒုတိယေသျခင္းတည္းဟူေသာ ကန္႔ႏွင့္ေလာင္ေသာ မီးအိုင္ ထဲ၌ မိမိတို႔အဘို႔ကို ရၾက လိမ့္မည္ ဟူ၍၄င္း ငါ့အားမိန္႔ေတာ္မူ၏''ဟု ဆိုသည္။(ဗ်ာ၊ ၂၁း၈) ဆိုးသြမ္းေသာသူမ်ားသာလွ်င္ ပ်က္စီး ျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾကသည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ''ေၾကာက္တတ္ေသာသူ ႏွင့္မယံုၾကည္ ေသာသူ''  တို႔သည္လည္း ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾကလိမ့္မည္။

 

                စာတန္ကို ႀကီးစြာေသာ လိမ္ညာလွည့္ျဖားသူအျဖစ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သိျမင္နားလည္ခဲ့ရၿပီ၊ သူ၏လိမ္ညာလွည့္ျဖားျခင္းကို ခံေသာ သူမ်ားကို ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ အျပစ္ဒဏ္သည္ ေစါင့္ႀကိဳလ်က္ ႐ွိေနေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔နားလည္ရသည္။ လူသည္ စာတန္၏ လိမ္ညာ လွည့္ျဖားျခင္းမွ မည္ကဲ့သို႔ ေ႐ွာင္႐ွားႏိုင္မည္နည္း။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ လိမ္ညာလွည့္ျဖားျခင္းမွ ေ႐ွာင္႐ွားႏိုင္ရန္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ သမၼာတရားကို သိျခင္း အားျဖင့္ သာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈက ''သမၼာတရားကိုလည္း သိၾက သျဖင့္၊ ထိုတရားသည္ သင္တို႔ကို လႊတ္လိမ့္မည္ဟု၊ ယံုၾကည္ေသာ ယုဒလူတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏''ဟု ဆိုသည္။(ေယာ၊ ၈း၃၂)

 

                ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္သြန္းေလာင္းခဲ့ေသာ သူ ၏အေသြးေတာ္အေပၚ ယံုၾကည္ ကိုးစားျခင္း ထက္ အျခားေသာအရာမ်ားအေပၚ ကိုးစားျခင္းကို ဘယ္ေသာအခါမွ် မျပဳရေပ။ တမန္ေတာ္႐ွင္ေပါလုက  ''သို႔ေသာ္လည္း၊ သင္ တို႔ အား ငါတို႔ေဟာေျပာ ေသာ ဧဝံေဂလိတရားမွတပါး အျခားေသာဧဝံေဂလိတရားကို ငါတို႔သည္ ေဟာေျပာ ေသာ္၄င္း၊ ေကာင္းကင္ဘံု မွလာေသာ ေကာင္းကင္တမန္ ေဟာေျပာ ေသာ္၄င္း၊ ေဟာေျပာေသာသူသည္ က်ိန္ေတာ္မူျခင္းကိုခံေစ'' ဟု ဆိုသည္။(ဂလာ၊ ၁း၈)

 

႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိခဲ့ရေသာ ရတနာ

                စာတန္သည္ အမွန္တကယ္ ႐ွိေနေသာသူျဖစ္ၿပီ၊ တန္ခိုး႐ွိျခင္းႏွင့္ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေကာင္း၍၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ လူတို႔၏ရန္သူ ျဖစ္သည္။ သူ၏လိမ္ညာလွည့္ျဖားျခင္းကို ေ႐ွာင္ႏိုင္ရန္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ သမၼာတရားကို သိရေပမည္။

 

ဆုေတာင္းခ်က္။  ။ အဖဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ သမၼာတရား ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္၏စိတ္ႏွလံုးတြင္ သိုထားပါမည့္အေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္၌ မစေတာ္မူပါ။ သို႔ျဖစ္ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ စာတန္၏လွည့္ျဖားျခင္းႏွင့္ အစဥ္ ကင္းလႊတ္ပါလိမ့္မည္။

ေမးခြန္းမ်ား

 

၁။ စာတန္သည္ အစမူလ၌…………အျဖစ္ ဖန္ဆင္းျခင္းခံရၿပီး၊ နာမည္မွာ………….ျဖစ္သည္။

    ေကာင္းကင္တမန္ အားလံုးကို………….က ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။

(က) ေကာင္းကင္တမန္၊ လူစီဖာ၊ ဘုရားသခင္။

(ခ ) ၾကယ္၊ ဂါေၿဗလ၊ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္စဥ္၊

 

၂။ အျပစ္ အစ အဘယ္ကနည္း။ ၄င္းသည္ ……..၌ အစ ျဖစ္သည္။

(က) အာဒံႏွင့္ ဧ၀ တို႔၏ စိတ္ႏွလံုး၊

(ခ )  လူစီဖာ၏ စိတ္ႏွလံုး၊

 

၃။ လူစီဖာ၏ အျပစ္ကား အဘယ္နည္း။ သူ၏အျပစ္သည္……………..

(က) ဘုရားသခင္က မစားရ ေျပာခဲ့ေသာ အပင္မွ အသီးကို စားျခင္း၊

(ခ ) အျခားေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊

(ဂ ) မာန္မာန ေထာင္လႊားျခင္း၊

(ဃ) အထက္ပါ အားလံုး၊

 

၄။ လူစီဖာ အျပစ္ မျပဳမွီ၊ သူ မည္သူကို ခ်စ္ပါသနည္း။…………..။ သူ၏စိတ္ႏွလံုး၌ မည္သူသည္ ႐ွင္ဘုရင္ ျဖစ္ပါသနည္း။

(က) သူ ကိုယ္တိုင္၊

(ခ ) ဘုရားသခင္၊

 

၅။ လူစီဖာ အျပစ္ျပဳျပီးေနာက္ သူ၏နာမည္သည္ …………………သို႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။

(က) လူစီ၊

(ခ ) လီယြန္၊

(ဂ ) စာတန္၊

 

၆။ စာတန္သည္ မည္သည့္အရာကို ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္လ်က္ ေနပါသနည္း။

(က) လူကို ေကာင္းေသာ ဘ၀အသက္တာ ေပးသည္။

(ခ ) ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံျခင္းမျပဳရန္ လူကို တားဆီးလ်က္႐ွိသည္။

(ဂ ) အထက္ပါ အားလံုး၊

 

၇။ စာတန္သည္ လူေတြကို မည္ကဲ့သို႔ လွည့္ျဖား သနည္း။

(က) သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မဟုတ္ ဟု လူေတြယံုၾကည္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္၊

(ခ ) လူေတြက သူ႕ကို စိတ္ကူးယာဥ္ ဇတ္ေကာင္ တေကာင္အျဖစ္ ယူဆခဲ့ရင္လည္း သူ အမႈမထားပါ။

(ဂ ) အထက္ပါ အားလံုး၊

 

၈။ သင္သည္ ေသာ့ခ်က္ က်မ္းပိုဒ္ကို အလႊတ္က်က္မွတ္ရန္ အခက္အခဲ ႐ွိပါသလား။

(က) ႐ွိသည္။ 

(ခ ) မ႐ွိပါ။

 

၉။ ေသာ့ခ်က္ က်မ္းပိုဒ္ကို ေပးထားေသာ ကြက္လပ္တြင္ ႐ိုက္ထည့္ပါ။ ေလ့က်င့္ရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

……………………………………………………………………………………………………..။

 

၁၀။ အစီအစဥ္မ်ား  တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔  ျပဳႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ႐ွိခဲ့လွ်င္၊ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အသိေပးပါ။

သို႔မဟုတ္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား႐ွိပါက အသိေပးပါ။

………………………………………………………………………………………………………………………………..။     

  

 အန္ဒရူး