လူ ကို ဖန္ဆင္းျခင္း - Course 3, Lesson 2Creation of Man
New Life in Christ Course 3.   Lesson 2

ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္။ (က၊ ၁း၂၆-၃၁။၂း၁-၂ဝ)

ေသာ့ခ်က္ က်မ္းပိုဒ္။ ''တဖန္ ဘုရားသခင္က၊ ငါတို႔ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္တညီတသ႑ာန္တည္း လူကိုဖန္ဆင္းၾကစို႔။ သူသည္... ေျမတျပင္လံုး ႏွင့္တကြ၊ ေျမေပၚမွာ...အုပ္စိုး ေစဟုအမိန္႔ေတာ္႐ွိ၏။''(က၊ ၁း၂၆)

                 ဘုရားသခင္သည္ စႀကၤာဝဠာႏွင့္စႀကၤာဝဠာ၌႐ွိေသာ အရာခပ္သိမ္း၏ ဖန္ဆင္း႐ွင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာခဲ့ရၿပီ ျဖစ္ သည္။ သူသည္ အသက္႐ွင္ေသာ သတၲဝါမ်ား၊ ငွက္မ်ား၊ ငါးႏွင့္တိရစၧာန္မ်ားကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီ၊ တည္ၿမဲေသာ ဥပေဒသ အတိုင္း မိမိတို႔၏''အမ်ဳိးအလိုက္'' ျပန္လည္ ပြါးမ်ားရေသာအခြင့္ႏွင့္စြမ္းရည္ကို ေပးေတာ္မူ၏။ ''အမ်ဳိးအလိုက္''ဟူေသာစာပိုဒ္ကို ကမၻာဦးက်မ္း ပထမ အခန္း၌ ႐ွစ္ႀကိမ္ တိုင္ ျပန္လည္ ေရးသားထား၏။ ဆိုလိုသည္မွာ အသက္႐ွင္ေသာ သတၲဝါတိုင္းသည္ အမ်ဳိးအလိုက္ႏွင့္မိမိတို႔၏မ်ဳိုးအလိုက္သာလွ်င္ မ်ားျပားစြာ ေမြးဘြားႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သည့္တိရစၧာန္မွ် အျခားမတူညီေသာ တိရစၧာန္ အျဖစ္သို႔ မေျပာင္းလဲႏိုင္ပါ။ ဤ ဥပေဒသသည္ ထိုေန႔မွစ၍ ယေန႔တိုင္ မွန္ကန္လ်က္႐ွိသည္။ အသက္႐ွင္ေသာ သတၲဝါတိုင္း မိမိမ်ဳိးအလိုက္သာ ေမြးဘြားၾကရသည္။

.

 

 

မည္သည့္အရာသည္ ဘုရားသခင္၏ အ့ံဖြယ္ေကာင္းဆံုးေသာ ဖန္ဆင္းျခင္းျဖစ္ပါသနည္း။

               

 ဘုရားသခင္၏အ့ံဖြယ္ေကာင္းဆံုးေသာ ဖန္ဆင္းျခင္းသည္ လူ ျဖစ္၏။ လူသည္ အသက္႐ွိေသာ အဆင့္ႏွိမ့္ပံုသ႑ာန္ မ်ားမွ ျဖစ္လာျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ လူ ကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။

''တဖန္ ဘုရားသခင္က၊ ငါတို႔ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္တညီတသ႑ာန္တည္း လူကိုဖန္ဆင္းၾကစို႔။ သူသည္... ေျမတျပင္လံုး ႏွင့္တကြ၊ေျမေပၚ မွာ...အုပ္စိုးေစဟုအမိန္႔ေတာ္႐ွိ၏။'' (က၊ ၁း၂၆)

 လူကို အဘယ္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူသနည္း။ သူ၏ဘုန္းအသေရ အဘို႔အလိုငွါ ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္ သည္ လူကို မိမိ၏ပံုသ႑ာန္ႏွင့္တညီတသ႑ာန္တည္း႐ွိရန္ အလို႐ွိၿပီ၊ ဤ လူကိုလည္း သူ၏ေအာက္၌ ေျမႀကီးကို အုပ္စိုးရန္အလို႐ွိ၏။ ဘုရားသခင္သည္ လူကို သူ၏ဘုန္းကိုထင္႐ွားရန္၊ သူ႔ကိုကိုးကြယ္ရန္၊ သူ႔ကိုခ်စ္ရန္ႏွင့္ သူႏွင့္အတူ မိသ ဟာရ ဖြဲ႕ရန္ အလို႐ွိ၏။ က်မ္းစာက ''ထိုသို႔ ဘုရားသခင္သည္ မိမိပံုသ႑ာန္ႏွင့္အညီ လူကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ လူ...၊ ကို ဖန္ဆင္းၿပီး...''ဟုဆိုသည္။(က၊ ၁း၂၇) ဤ မဌမဦးဆံုးေသာ လူ ကို ဘုရားသခင္က အာဒံ ဟုေခၚ ေတာ္မူ၏။

 အာဒံ မည္ကဲ့သို႔ ဖန္ဆင္းခံရပါသနည္း။ အေျဖကို ကမၻာဦးက်မ္း အခန္းႀကီး(၂)တြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ အာဒံသည္ ေျမ ႀကီးမွေျမမႈန္႔ျဖင့္ ဘုရား၏တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ဖန္ဆင္းျခင္းခံရ၏။ က်မ္းစာက ''ထိုေနာက္၊ ထာဝရအ႐ွင္ဘုရားသခင္သည္ ေျမမႈန္႔ျဖင့္ လူကိုဖန္ဆင္း၍၊...''ဟုဆို၏။(က၊ ၂း၇)

 

အာဒံ၏ပံုသ႑ာန္ကား အဘယ္ကဲ့သို႔ျဖစ္ပါသနည္း။

 

 အာဒံသည္ ပဌမဦးဆံုး လူ ႏွင့္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္တရပ္လံုး၏ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အာဒံ ဘယ္ပံုသ႑ာန္႐ွိသည္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔သိရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အာဒံသည္ ကိုယ္ခႏၶာ၊စိတ္၊ဝိညာဥ္ စေသာ အပိုင္းသံုးပိုင္း ပါလ်က္ ဖန္ဆင္းျခင္းခံရပါသည္။ ကိုယ္ခႏၶာ သည္ လူ၏အျပင္ဆံုးအပိုင္းျဖစ္ၿပီး ၄င္းကို ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ စိတ္သည္ လူ၏အတြင္းပိုင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းကို မျမင္ ႏိုင္ပါ။ ဝိညာဥ္သည္ လူ၏အတြင္းပိုင္း အက်ဆံုးေသာအပိုင္းျဖစ္ၿပီ၊ သူသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာအပိုင္းျဖစ္သည္။ လူ၏ ဤ အပိုင္း သံုးပိုင္းကို အကြၽႏ္ုပ္တို႔ စဥ္းစားဆင္ျခင္ ၾကပါမည္။

 

အာဒံ၏ ကိုယ္ခႏၶာ

 

                အာဒံ၏အိမ္(ကိုယ္ခႏၶာ)သည္ ေျမႀကီးျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အာဒံအတြက္ ကိုယ္ခႏၶာကို ေျမမႈန္႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ ေတာ္မူ၏။ က်မ္းစာက ''ေ႐ွ႕ဦးစြာေသာ လူသည္ ေျမႀကီးကျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျမသားျဖစ္၏။...''ကိုယ္ခႏၶာအားျဖင့္ လူသည္ ျမင္ ႏိုင္၊ ၾကားႏိုင္၊ တို႔ထိႏိုင္၊ အရသာႏွင့္အနံ႔ တို႔ကို ခံစားႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ လူသည္ သူ၏ဝန္းက်င္႐ွိ ေလာကကို ထိေတြ႕ခံစားႏိုင္ သည္။

                လူအတြက္ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းေသာ ခႏၶာကိုယ္သည္ အမွန္ပင္ အံ့ဘြယ္ေကာင္းပါသည္။ ၄င္းသည္ အမွန္ပင္ ခ်ီးမြမ္း အ့ံႀသဘြယ္ရာမ်ားစြာ စုေပါင္းထားေသာအရာ ျဖစ္သည္။

                ဘုရားသခင္သည္ လူ၏နားကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီး၊ စႏၵယားတခုကဲ့သို႔ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ ထိုထက္ အဆသန္းေပါင္းစြာ ေသးငယ္ၿပီး ''စႏၵယားႀကိဳးေပါင္း''မ်ားစြာကဲ့သို႔ အဆေပါင္း တရာမက ႐ွိေတာ္မူသည္။ ဤ အ့ံၾသခ်ီးမြမ္းဘြယ္ရာမ်ားက နားသည္ အသံေပါင္း တေထာင္အထိ ခြဲျခားႏိုင္စြမ္း႐ွိသည္။ နားကိုၾကားေစေသာ စက္ကရိယာသည္ ေသးငယ္သည္၊ သို႔ေသာ္လည္း၊ ျပည့္စံုျခင္း႐ွိလွသည္။

                ဘုရားသခင္သည္ လူ၏မ်က္လံုးကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းသည္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကင္မရာအေပါင္းတို႔ ထက္ သာ၍ မွတ္သားဘြယ္ရာ အလြန္ေကာင္းပါသည္။ ၄င္းကို ''အ့ံဘြယ္ရာမ်ား၏အံ့ဘြယ္''ဟု ေခၚျခင္းကို ခံရသည္။

                ဘုရားသခင္သည္ လူ၏ႏွလံုးကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ထိုေၾကာင့္ ၄င္းသည္ တရက္လွ်င္ အႀကိမ္တသိန္းခုန္ႏိုင္ၿပီး၊ အသက္တာ တေလ်ာက္လံုး ျပန္လည္အစားထိုးရန္မလိုဘဲ အလုပ္ လုပ္လ်က္႐ွိသည္။

                ဘုရားသခင္သည္ လူ၏ဦးေႏွာက္ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းသည္ ႐ႈတ္ေထြးလွေသာ ကြန္ျပဴတာ ေပါင္း မ်ားစြာ မလုပ္ႏိုင္ ေသာ အလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ လူ၏ဦးေႏွာက္တြင္႐ွိေသာ နာဗ္ အေၾကာမ်ားစြာသည္  တကမၻာလံုး႐ွိ စုေပါင္းထားေသာ တယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ားအားလံုးထက္ သာ၍မ်ားၿပီး၊ သို႔ေသာ္လည္း အေလးခ်ိန္သည္ သံုးေပါင္ထက္မပိုပါ။        

                လူ႔ ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္း အားလံုးသည္ ၄င္းအရာမ်ားကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ သူတဦး၏ အနႏၲ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈတို႔ကို သက္ေသထူလ်က္႐ွိသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဆာလံဆရာႏွင့္အတူ ေျပာဆိုႏိုင္သည္မွာ ''အကြၽႏ္ုပ္သည္ ေၾကာက္ မက္ဘြယ္ေသာ လကၡဏာ၊ ထူးဆန္းေသာလကၡဏာ တို႔ ႏွင့္ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းပါမည္။''(ဆာ၊ ၁၃၉း၁၄)

 

အာဒံ၏ စိတ္

 

                အာဒံ၌ ကိုယ္ခႏၶာသာ ႐ွိေနျခင္းမဟုတ္ပါ သူ၌လည္း အသိစိတ္ ႐ွိေတာ္မူသည္။ က်မ္းစာက ''ထိုေနာက္၊ ထာဝရအ႐ွင္ ဘုရားသခင္သည္ ေျမမႈန္႔ျဖင့္ လူကိုဖန္ဆင္း၍၊ သူ၏ႏွာေခါင္းထဲသို႔ ဇီဝအသက္ကိုမႈတ္ေတာ္မူလွ်င္၊ လူသည္ အသက္႐ွင္ေသာ သတၲဝါ ျဖစ္ေလ၏။''ဟုဆိုသည္။(က၊ ၂း၇)

                ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ လူတစ္ဦး၏ကိုယ္ခႏၶာကိုသာ ျမင္ႏိုင္ၿပီ၊ စိတ္ပိုင္း ကိုမူကား မျမင္ႏိုင္ေျခ။ လူ၏စိတ္ပိုင္း၌ အပိုင္း သံုးပိုင္း ပါ႐ွိသည္။ အသိစိတ္၊ ခံစားစိတ္ႏွင့္ အလိုဆႏၵစိတ္ တို႔ျဖစ္သည္။ သူ၏အသိစိတ္ျဖင့္ အာဒံသည္ စဥ္းစားႏိုင္သည္။ သူ၏ခံစားစိတ္ျဖင့္ သူသည္ ခ်စ္ႏိုင္သည္။ သူ၏အလိုဆႏၵစိတ္ျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းကို ျပဳႏိုင္သည္။ အာဒံသည္ အသက္႐ွင္ေသာ သတၲဝါ(စိတ္ဝိညာဥ္) အသက္႐ွင္ေသာေၾကာင့္ သူသည္ စဥ္းစားျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းအမႈတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

               

၁။ အာဒံသည္ အသိဥာဏ္႐ွိ၏။ သူသည္ စဥ္းစားျခင္းအမႈ ျပဳႏိုင္၏။

 

                အာဒံသည္ အသိဥာဏ္အလြန္ျမင့္ေသာ လူတစ္ဦးျဖစ္၏။ သူ၌ ႐ွင္းလင္းစြာ စဥ္းစားႏိုင္ျခင္းႏွင့္ သူ၏စဥ္းစားမႈမ်ားကို ႏႈတ္စကားျဖင့္ေဖၚျပႏိုင္ေသာ တန္ခိုး႐ိွ၏။ သူ၏ဦးေႏွာက္ အသိစိတ္တန္ခိုးသည္ အလြန္ႀကီးေၾကာင္း သံသယ ႐ွိစရာမလိုပါ။ အာဒံသည္ ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္းခံထားရေၾကာင္းကို သတိယပါ။

                ဘုရားသည္အာဒံအား အသက္႐ွင္ေသာ သတၲဝါ အားလံုး၏အမည္ကို ေပးရေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူ၏။ က်မ္းစာက ''ထာဝရအ႐ွင္ ဘုရားသခင္သည္ ေျမတိရစၧာန္တို႔ႏွင့္၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္အေပါင္းတို႔ကို ေျမျဖင့္ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ လူ သည္ အဘယ္သို႔ေခၚေဝၚသမုတ္မည္ကို သိျခင္းငွါ၊ လူ႐ွိရာသို႔ ေဆာင္ခဲ့ေတာ္မူ၏။ လူသည္လည္း အသက္႐ွင္ေသာ သတၲဝါ အေပါင္း တို႔ကို ေခၚေဝၚသမုတ္သည္အတိုင္း နာမည္အသီးသီး႐ွိၾက၏။''ဟုဆို၏။(က၊ ၂း၁၉)

 

၂။ အာဒံသည္ ခံစားစိတ္ ႐ွိ၏။ သူသည္ ခ်စ္ျခင္းအမႈကို ျပဳႏိုင္၏

 

                ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဘုရားသခင္သည္  ခ်စ္ျခင္းေမတၲာ႐ွိေတာ္မူၿပီး၊ သူ၏ခ်စ္ျခင္းေမတၲာကို ေဖၚျပေတာ္မူသည္။ ဘုရားသခင္ သည္ အာဒံကို ခံစားစိတ္ သဘာဝႏွင့္ဖန္ဆင္းခဲ့၍ သူသည္လည္း ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ သူ၏ခ်စ္ျခင္းကို ေဖၚျပႏိုင္သည္။ က်မ္းစာတြင္ ဘုရားသခင္၌ အျခားေသာ ခံစားစိတ္မ်ားလည္း ႐ွိရေသာအခြင့္႐ွိေၾကာင္းကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔သိသည္။ ဥပမာ ျပရေသာ္၊ သူသည္ အျပစ္ကို မုန္းေတာ္မူသည္။ အာဒံကိုလည္း မွားေသာအရာကို မုန္းရန္ တန္ခိုးကို ေပးေတာ္မူ၏။

 

၃။ အာဒံသည္ အလိုဆႏၵစိတ္႐ွိ၏။ သူသည္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းအမႈကိုျပဳႏိုင္သည္။

 

 ဘုရားသခင္၌ လြတ္လပ္စြာေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ ႐ွိသည္။ အာဒံသည္လည္း ဘုရားသခင္ကဲ့သို႔ လြတ္လပ္စြာေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ ႐ွိသည္။ သူ၌ သူျပဳလုပ္လိုေသာအမႈကို လုပ္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ တန္ခိုး႐ွိ၏။ ဘုရားစကား နာခံျခင္းကို သူေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ ဘုရားစကား မနာခံျခင္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ သူသည္ ျပဳလုပ္လိုေသာအမႈကို လြတ္လပ္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ သူ၏ ေ႐ြးခ်ယ္မႈအေပၚ သူ၌တာဝန္႐ွိေတာ္မူ၏။ တစ္ဦးေသာသူက သူကိုတြန္းအားေပးျခင္းေၾကာင့္ သူ၏အလိုဆႏၵႏွင့္ဆန္႔က်င္ ေသာအမႈကို ျပဳရပါသည္ ဟု သူ၌ ေျပာဆို၍ မရႏိုင္ပါ။

 

အာဒံ၏ ဝိညာဥ္

 

                ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အာဒံ၌ ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ စိတ္ ပါ႐ွိလ်က္ ဖန္ဆင္းျခင္းခံရေၾကာင္း ကိုျမင္ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ အာဒံသည္ အျခားေသာ သတၲဝါမ်ားႏွင့္ျခားနားစြာ ျပဳလုပ္ျခင္းခံရေသာအရာ တစ္စံုတခုေသာအရာ သူ၌ ႐ွိေတာ္မူ၏။ အာဒံသည္ ဝိညာဥ္႐ွိ ၏။က်မ္းစာက ''ဘုရားသခင္သည္ နံဝိညာဥ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္ေသာသူတို႔သည္၊ နံဝိညာဥ္ႏွင့္၄င္း၊ သစၥာႏွင့္၄င္း၊ ကိုးကြယ္ရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။''ဟုဆိုသည္။(ေယာ၊ ၄း၂၄)

                ဘုရားသခင္က အာဒံသည္ သူ႔ကိုသိရန္၊ သူ႔ကိုကိုးကြယ္ရန္ႏွင့္ သူႏွင့္ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ျခင္းကို ျပဳႏိုင္ရန္ အလို႐ွိ၏။ ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ အာဒံကို ဝိညာဥ္ပါလ်က္ ဖန္ဆင္းခဲ့၏။

                ဝိညာဥ္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ဝိညာဥ္သည္ ဘုရားသခင္ကို သိႏိုင္ၿပီး ဘုရားသခင္၏အသက္ကို လက္ခံႏိုင္ေသာ လူ၏အပိုင္းတခုျဖစ္သည္။ လူသည္ ဝိညာဥ္ပါ႐ွိလ်က္ ဖန္ဆင္းျခင္းခံရေျခင္းေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ လူ၏အထဲ၌ က်ိန္းဝပ္ရန္ ေနရာ႐ွိေတာ္မူသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ဝိညာဥ္ကို လူ၏အထဲ႐ွိ အတြင္းပိုင္းအက်ဆံုးျဖစ္ေသာ အခန္းတခုအျဖစ္ ထင္ျမင္ ယူဆ ႏိုင္ၿပီး ဘုရားသခင္၏ဝိညာဥ္ေတာ္အတြက္သာ ရည္႐ြယ္ထားေသာအခန္းတခုျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ လူကို ဝိညာဥ္ပါလ်က္ ဖန္ဆင္းခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ လူအထဲ၌ ဘုရား၏ဝိညာဥ္ေတာ္ က်ိန္းဝပ္ ႏိုင္ေတာ္မူသည္။

                ဘုရားသခင္သည္ လူကို သူ၏ဘုန္းေတာ္ အဘို႔အလိုငွါ ဖန္ဆင္းခဲ့ေၾကာင္းကို သတိယပါ။ လူသည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ထင္႐ွားႏိုင္ရန္ တခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ သူ၌ ဘုရားသခင္၏ဝိညာဥ္ေတာ္ က်ိန္းဝပ္ျခင္းႏွင့္ အုပ္စိုးျခင္းျဖင့္ သာျဖစ္သည္။ ဤကား ဘုရားသခင္သည္ အာဒံကို ဝိညာဥ္ပါလ်က္ ဖန္ဆင္းခဲ့ရျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က အာဒံ သည္ သူ၏အသက္ကိုလက္ခံရန္ႏွင့္ သူ၏ဝိညာဥ္ေတာ္ အုပ္စိုးျခင္းကိုခံရန္ အလိုေတာ္႐ွိ၏။ ဤကဲ့သို႔မဟုတ္လွ်င္ အာဒံသည္ ဘုရားသခင္၏ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ျပည့္စံုရန္ ဘယ္ေသာ အခါမွ် တတ္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

 

ဘုရားသခင္သည္ အာဒံကို ''အလြန္ေကာင္းသည္''ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏

 

                ဘုရားသခင္သည္ လူကို ကိုယ္ခႏၶာ၊ စိတ္၊ ဝိညာဥ္ စသည္ အပိုင္းသံုးပိုင္းပါလ်က္ ဖန္ဆင္းခဲ့၏။ အာဒံသည္ တန္ခိုးႀကီး ေသာဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္မွ ျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ ဤအပိုင္း သံုးပိုင္းေသာ နယ္ပယ္အားလံုး၌ ျပည့္စံုျခင္းႏွင့္ စံုလင္လ်က္ ႐ွိ၏။ အျပစ္ႏွင့္ ကင္းစင္ေသာ အာဒံသည္ သူ၏ဖန္ဆင္း႐ွင္ ေ႐ွ႕ေတာ္၌ရပ္လ်က္ ဘုရားသခင္သည္ သူ႕ကို ''အလြန္ ေကာင္းသည္''ဟု မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူ၏။

 

အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းအရာ သံုးခ်က္ကို ေလ့လာခဲ့ရၿပီး

                ဤ သင္ခန္းစာမွ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းအရာ သံုးခ်က္ကို ေလ့လာခဲ့ရၿပီ၊ ထိုအရာမ်ားမွာ၊

 

၁။ ဘုရားသခင္အားျဖင့္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဖန္ဆင္းျခင္း ခံရ၏။

 

 လူသည္ ''ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္း''နည္းျဖင့္ အလိုအေလွ်ာက္ ျဖစ္လာျခင္း မဟုတ္သလို၊ အဆင့္ႏိွမ့္ အသက္႐ွိေသာ သတၲဝါ မွ ဆင့္ကဲ ေျပာင္းလဲျခင္းဟုေခၚေသာ ႐ွည္လ်ားလွေသာျဖစ္စဥ္မွ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းလည္း မဟုတ္ပါ။ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲျခင္း အယူ အဆ သီအိုရီသည္ မွားယံုသက္သက္မွ်သာမကဘဲ က်မ္းစာ၏သြန္သင္ျခင္းကို တိုက္႐ိုက္ဆန္႔က်င္ေတာ္မူသည္။ က်မ္းစာက ႐ွင္းလင္းစြာ ဆိုသည္ မွာ ပဌမ ဦးဆံုးေသာ လူ အာဒံသည္ ဘုရားသခင္အားျဖင့္ ဖန္ဆင္းျခင္းကို ခံရၿပီး၊ ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္းျခင္း ခံရ၏။ သခင္ေယ႐ႈ သူကိုယ္တိုင္ ႐ွင္မာကု (မာ၊ ၁ဝး၆) ၌ဆိုသည္မွာ''ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းေတာ္ မူစက ေယာက္်ားႏွင့္မိန္းမ ႏွစ္ေယာက္ တည္းကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏''ဟုဆို၏။

 ကြၽႏ္ုပ္တို႔ တေယာက္ခ်င္းသည္ မိမိ အတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ရမည္မွာ လူျဖစ္ျခင္း၏အစႏွင့္ပတ္သက္၍ လူသားမ်ား၏ အယူအဆ သီအိုရီကို ယံုၾကည္မည္ေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွ ဘုရားသခင္ ေဖၚျပေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းအရာကို ယံုၾကည္မည္ေလာ ဟူ၍ျဖစ္သည္။

 

၂။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကို ထင္႐ွားေစရန္ ဖန္ဆင္းျခင္း ခံရ၏။

 

ဘုရားသခင္သည္ သူ ျပဳေသာ အမႈတိုင္း သူ၌ ရည္႐ြယ္ခ်က္႐ွိေတာ္မူၿပီး၊ လူကို ဖန္ဆင္းျခင္း၌ ရည္႐ြယ္ခ်က္႐ွိ၏။ ဘုရားသခင္ သည္ လူကို သူ၏ဘုန္းေတာ္ အဘို႔အလို႔ငွါ ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ေဟ႐ွာယ၊ ၄၃း၇၊ တြင္ ဘုရားသခင္သည္ လူႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမြက္ဆိုသည္မွာ''ငါ့နာမျဖင့္ သမုတ္ေသာသူ၊ ငါ၏ဘုန္းအသေရဘို႔ ငါ ဖန္ဆင္းျပဳျပင္၍၊ ဧကန္စင္စစ္ လုပ္ၿပီးေသာ သူအေပါင္းတို႔ကို ေဆာင္ခဲ့ေလာ့ဟုငါေျမာမည္''ဆို၏။

 

၃။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ထံ ေျဖ႐ွင္းခ်က္ေပးရန္ တာဝန္႐ွိသည္။

 

 အာဒံသည္ လြတ္လပ္စြာ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ကို ေပးထားျခင္းခံရျခင္းေၾကာင့္ သူ၏ေ႐ြးခ်ယ္မႈအတြက္ သူ၌တာဝန္႐ွိ၏။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အေယာက္တိုင္းသည္လည္း လြတ္လပ္စြာ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ကို ေပးထားျခင္းခံရေသာေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း ကိုယ့္ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း အတြက္ တာဝန္႐ွိေပသည္။ တေန႔ေသာအခါ၊ အသက္႐ွင္ခဲ့ၾကေသာ သူတိူင္း ဘုရားသခင္ ေ႐ွ႕ေတာ္၌ ရပ္လ်က္ မိမိ အသက္တာ၏အေၾကာင္း အရာမ်ားကို ေျဖ႐ွင္းခ်က္ ေပးရေပလိမ့္မည္။ က်မ္းစာက''...လူသည္ တခါတည္းေသ၍ ထိုေနာက္မွ တရားစီရင္ျခင္း ကို ခံရသကဲ့သို႔''ဟု ဆိုသည္။(ေဟၿဗဲ၊ ၉း၂၇)

 

႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိခဲ့ရေသာ ရတနာ

 

 အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ အံ့ဘြယ္အေကာင္းဆံုးေသာ ဖန္ဆင္းျခင္း ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္ရန္၊ ခ်စ္ခင္ရန္ႏွင့္ နာခံရန္ ဖန္ဆင္းျခင္းခံရ၏။

 

ဆုေတာင္းခ်က္

 ''အဘ ဘုရားသခင္၊ အံ့ဘြယ္ေသာကိုယ္ခႏၶာ စသည္တို႔ျဖင့္ အကြၽႏ္ုပ္ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ အရာအားလံုးတြင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္ကို ဖန္ဆင္းျခင္းႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုသိ႐ွိလာရျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ကိုးကြယ္ႏိုင္ရျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။'' အာမင္။

 

ေမးခြန္းမ်ား

၁။ လူသည္ အဆင့္နိမ့္ ပံုသ႑ာန္ သတၱ၀ါဘ၀မွ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းလား သို႔မဟုတ္ ဘုရားသခင္ သူ႕ကို ဖန္ဆင္းျခင္းလား။

(က) အဆင့္နိမ့္ ပံုသ႑ာန္ သတၱ၀ါ ဘ၀မွ၊ (ခ ) ဘုရားသခင္ လူကို ဖန္ဆင္းျခင္း၊

၂။ ဘုရားသခင္ လူကို ဘာေၾကာင့္ ဖန္ဆင္းခဲ့ပါသနည္း။

(က) သူ၏ဘုန္းေတာ္ အဘို႕၊

(ခ ) တဦးတေယာက္ကို ေျမ၌ အလုပ္ လုပ္ေစရန္အတြက္၊

၃။ အာဒံကို မည္ကဲ့သို႔ ဖန္ဆင္းခဲ့ပါသနည္း။

(က) မ်က္လွည့္ အတတ္ ပညာ အားျဖင့္၊

(ခ ) ေျမမႈန္႕မွ ယူ၍ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္၊

၄။ အာဒံသည္ အဓိက အပိုင္း သံုးပိုင္းျဖင့္ ဖန္ဆင္းျခင္းခံရသည္။

(က) ေျမမႈန္႕၊ ေရ ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္၊

(ခ ) ၀ိညာဥ္၊ စိတ္ ႏွင့္ ခႏၶာ၊

(ဂ ) ဦးေခါင္း၊ ခႏၶာ ႏွင့္ ေျခမ်ား၊

၅။ လူ၏စိတ္ပိုင္း၌ အပိုင္း သံုးပိုင္း ပါ႐ွိသည္။

(က) မ်က္လံုး၊ ႏွလံုး ႏွင့္ ဦးေႏွာက္၊

(ခ ) အသိညဏ္၊ အလိုဆႏၵ ႏွင့္ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား၊

၆။ ဘုရားသခင္က လူကို လႊတ္လပ္စြာ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ အလိုဆႏၵ ေပးခဲ့ပါသလား။

(က) ေပးသည္။ (ခ ) မေပးပါ။

၇။ ၀ိညာဥ္ပိုင္းသည္ လူ၏အပိုင္းတစ္ပိုင္း ျဖစ္ေသာ……….

(က) ဘုရား သိျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္၏အသက္ လက္ခံရ႐ွိေသာ အပိုင္း ျဖစ္သည္။

(ခ ) လူ၌ ဘုရားသခင္ က်ိန္း၀ပ္ေနႏိုင္ေသာ ေနရာ တခု ျဖစ္သည္။

(၈ ) ဘုရားသခင္ အဖို႔ အခန္းတခန္း ျဖစ္သည္။

(ဃ) အထက္ပါ အားလံုး၊

၈။ ဤ သင္ခန္းစာ အတြက္ ေသာ့ခ်က္ က်မ္းပိုဒ္ ကို သင္ အလြတ္ ႐ြတ္ပါသလား။

(က) ႐ြတ္ဆိုသည္။  (ခ ) မ႐ြတ္ဆိုပါ။

၉။ ဤ သင္ခန္းစာမွ အဘယ္အေရးႀကီးေသာအရာ သင္ ေလ့လာ သင္ယူခဲ့ရပါသနည္း။