လူမည္သည္ကား ..Course 3, lesson 1Introduction

 “လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱဝါျဖစ္၏။” (၂ေကာ ၅း၁၇)
 Welcome to Course 3 of New Life in Christ

 ဤသင္ခန္းစာသည္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းသာ သင္ခန္းစာျဖစ္သည္။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ဘဝ၏ အေရး အႀကီးဆုံး ေမးခြန္းမ်ား၏အေျဖကုိ ရွာေဖြၾကမည္ျဖစ္သည္။


ကြၽႏု္ပ္ဘာေၾကာင့္ ဤေနရာမွာရွိေနသနည္း?

ကြၽႏု္ပ္ဘယ္ကုိ သြားေနသနည္း?

ဘုရားသခင္၏ သားသမီးတစ္ေယာက္ မည္သုိ႔ျဖစ္လာႏုိင္မည္နည္း?

ခရစ္ယာန္အသက္တာကုိ ကြၽႏု္ပ္မည္သုိ႔ အသက္ရွင္ရမည္နည္း?

.

     

 

 ဤအလြန္အေရးႀကီးေသာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူ႔အေတြးအျမင္မ်ားကုိ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ေလ့လာမည္ မဟုတ္ပါ။ ဤေမးခြန္း၏ အေျဖမ်ားကုိ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ ရွာေဖြမည္ျဖစ္သည္။

 

သမၼာက်မ္းစာသည္ ''ေဖာ္ျပျခင္း'' တစ္ခုျဖစ္သည္။

''ေဖာ္ျပျခင္း'' (revelation) သည္ ''ဖုံးကာထားျခင္းကုိ ေဖာ္ျပသည္'' ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ က်မ္းစာထဲတြင္ ဘုရားသခင္သည္ ေမးခြန္းမ်ားစြာမွ ဖုံးကာထားေသာအကာကုိ ဖယ္ရွားခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ မေျပာပါက ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ဘယ္ေတာ့မွ မသိႏုိင္သည့္ အရာမ်ားျဖစ္ေသာ ဖန္ဆင္းျခင္း၊ အသက္၊ ေသျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဘဝႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားစြာကို က်မ္းစာထဲတြင္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အားေျပာျပထားသည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ''အျပစ္ႏြံထဲတြင္ လုံးဝဖ်က္ဆီးျခင္းခံရေသာ လူသားႏွင့္ခရစ္ေတာ္ အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ၿပီးျပည့္စုံေသာ ကယ္တင္ျခင္း''ကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစာေၾကာင္းကုိ သင္အလြတ္ရ သင့္သည္။ အေၾကာင္းမွာ က်မ္းစာထဲ၌ သင္ေလ့လာေသာအရာမွန္သမွ် အထက္ပါ စာေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည္။

 

သမၼာက်မ္းစာသည္ အျခားစာအုပ္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားသည္။

 

                အျခားစာအုပ္အားလံုးႏွင့္ကြဲျပားရျခင္းမွာ ဤစာအုပ္ကို ဘုရားသခင္က မႈတ္သြင္းေတာ္မူေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ သည္ ဤစာအုပ္ကိုေရးရန္ လူမ်ားကိုအသံုးျပဳေသာ္လည္း သူကိုယ္၌က ဤ စာအုပ္ကို ေရးသားသူျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ဘာကို ေရးရမည္ဆိုတာ ဤလူမ်ားကို ေျပာ႐ံုမက သံုးရမည့္စကားလံုးမ်ားကိုပင္ ေျပာျပသည္။ သမၼာက်မ္းစာက ဤသို႔ဆိုသည္။ ''အေၾကာင္းမူကား၊ အနာဂတိၱစကားသည္ လူအလိုအားျဖင့္ ျဖစ္ဘူးသည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းသူတို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ တိုက္တြန္းေတာ္မူျခင္းကို ခံရ၍ ေဟာေျပာၾက၏။'' (၂ေပ ၁း၂၁)

 

      ''ထိုက်မ္းစာရွိသမွ်သည္၊ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းေတာ္မူေသာအားျဖင့္ျဖစ္၍။....'' ၂တိ ၃း၁၆

 

ယခု ဤသင္ခန္းစာကို စတင္ရန္ သင္၌ အသင့္ျဖစ္ၿပီ။

                ပထမဆံုး၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔စၾကာဝဠာႏွင့္ကမၻာေျမႀကီးမည္သို႔ စတင္ျဖစ္ေပၚလာသည္ကိုၾကည့္ၾကပါစို႔။ ဘုရားသခင္တစ္ဦးတည္းက သတၱဝါအားလံုး၏ ကိုးကြယ္မႈကို ခံထိုက္ပံုကို ၾကည့္ၾကမည္။ ထို႔ေနာက္ စာတန္၏မူလအစကို ေလ့လာၾကမည္ျဖစ္ၿပီး စာတန္ ယခု ဘာလုပ္ ေနလဲ? သူ၏လွည့္ျဖားျခင္းမွ မည္သို႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေရွာင္းရွားႏိုင္မည္နည္း? ဆိုတာကို ေလ့လာၾကမည္ျဖစ္သည္။

 

 ထို႔ေနာက္၊ လူသားမည္သို႔ ဖန္ဆင္းျခင္းခံရသနည္း။ ဘုရားသခင္က လူကို ဘာေၾကာင့္ ဖန္ဆင္းခဲ့သနည္း။ ဆိုတာကို ေလ့လာ ၾကမည္။

 

                ထို႔ေနာက္ ဘုရားသခင္၏ ပထမလူ အာဒံအေၾကာင္းသိဖို႔ရန္ ဘာေၾကာင့္ အလြန္အေရးႀကီးသည္ ကို ေလ့လာမည္ျဖစ္ၿပီး အာဒံသည္ ဘုရားကို မနာခံျခင္းအားျဖင့္ အျပစ္ႏွင့္ေသျခင္းကို ဤေလာကသို႔ သူယူေဆာင္လာပံုကို ေလ့လာမည္ျဖစ္သည္။ အာဒံ၏ အျပစ္သည္ လူသားတစ္မ်ိဳးႏြယ္လံုးအေပၚသို႔ မည္သို႔သက္ေရာက္မႈရွိသည္ကို ၾကည့္ၾကမည္။ ဤအရာက ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘာေၾကာင့္ ဤသို႔ ျဖစ္ေနသနည္း။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အသက္တာသစ္ရရန္ ဘာေၾကာင့္လိုအပ္သနည္း? စသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုရန္ ကူညီေပးလိမ့္မည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ….မည္ကဲ့သို႔ ေသာ စသည္မ်ားကို….. ေလ့လာၾကမည္။

 

                ထို႔ေနာက္၊ အသစ္ေသာေမြးဖြားျခင္းအားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဘုရားသားသမီးျဖစ္လာပံုကို ေလ့လာၾက မည္ျဖစ္သည္။ ''ခရစ္ေတာ္၌ရွိျခင္း''က ဘာကိုဆိုလိုသနည္း။ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ ရန္သူႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေလာက၊ ဇာတိပကတိ(အေသြးအသား) ႏွင့္ မာရ္နတ္(စာတန္)ကို မည္ကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပံုကို ေလ့လာမည္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၌အသက္တာသစ္ ရရွိျခင္းက ဘာကိုဆိုလိုသနည္း? ဆိုတာကို ေလ့လာမည္။

 

                ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤ သင္ခန္းစာ၌ အစီအစဥ္သစ္ (၄) မ်ဳိးကို ပါ႐ွိျပီး၊ သင္၏ သမၼာက်မ္းစာကို ေကာင္းစြာ နားလည္ရန္ ႏွင့္ သာ၍ အေရးႀကီးၿပီး၊ သခင္ေယ႐ႈကို သာ၍ ေကာင္းစြာ ပိုမိုနားလည္လာႏိုင္ရန္အတြက္ သင္၌ အေထာက္အကူ ျပဳ ေပလိမ့္မည္။

     

၁။ ဖတ္ရမည့္က်မ္းပုဒ္မ်ား သည္ သင္ခန္းတစ္ခုစီ၏အစတြင္ရွိသည္။ အေျဖစာရြက္ကို မျဖည့္မီ ထိုက်မ္းစာထဲတြင္ ရွာဖတ္ပါ။ သင္ခန္းစာကို အရင္ဖတ္ၿပီးမွ က်မ္းစာအုပ္ထဲမွ က်မ္းပုိဒ္ကို ဖတ္ရန္သင့္ကို အႀကံေပးသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ အေျဖစာရြက္ကို မေျဖမီ သင္ခန္းစာကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္ဖတ္ပါ။

 

၂။ သင္ခန္းစာတစ္ခုစီအတြက္ အဓိကက်မ္းပုိဒ္ကို ေပးထားသည္။ ဤ အဓိက က်မ္းပုိဒ္ကို အလြတ္က်က္ပါ။

 

၃။ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္းမ်ား ပါ႐ွိျခင္းျဖင့္ ခက္ခဲေသာ၊ မရင္းႏွီးေသာ စကားလံုးမ်ား အတြက္ သင္၌ မစေပလိမ့္မည္။ သင္သည္ နားမလည္ ေသာ စာသား စကားလံုးကို ေတြ႕႐ွိလာပါက အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္း က@တြင္ ၾကည့္ပါ။ မေတြ႕ပါက သင္၏ အဘိဒါန္(dictionary) တြင္ ရွာပါ။ ဤ ကား သင္၌ သင္ခန္းစာကို နားလည္ရန္ မစေပ လိမ့္မည္။

 

ယခု သင္ဤ သင္ခန္းစာကို စတင္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနၿပီ။

 

 

ဖန္ဆင္းျခင္း

Creation

New life in Christ Course 3

Lesson 1

 

အဓိကက်မ္းပုဒ္။ “ထာဝရဘုရား၏ ႎႁတ္ကပတ္ေတာ္အားဴဖင္ႚ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို၎၊ ႎႁတ္ေတာ္အသက္အားဴဖင္ႚ မိုဃ္း ေကာင္းကင္ တန္ဆာမဵားကို၎ ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ”  (ဆာလံ ၃၃ း ၆)

 

ဖတ္ရန္က်မ္းပုဒ္မ်ား။ ကမၻာဦးက်မ္း ၊ အခန္းႀကီး (၁)

 

                သမၼာက်မ္းစာ၌  ပထမဦးဆံုးေသာ က်မ္းကို ဘာေၾကာင့္ ''ကမၻာဦးက်မ္း''ဟုေခၚသည္ကို သင္စဥ္းစားပါသလား။ ကမၻာဦးက်မ္း (Genesis) ၏ အဓိပၸာယ္မွ ''အစ'' (beginning) ျဖစ္ၿပီး ကမၻာဦး က်မ္းသည္ အစအဦးအရာမ်ားအေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ဤက်မ္းက စၾကဝဠာ၏အစ၊ ကမၻာေျမႀကီး၏အစႏွင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္၏အစကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ေျပာျပသည္။ သို႔ေသာ္ ဤက်မ္းက ဘုရားသခင္၏ အစကိုမူ မေျပာပါ။ အေၾကာင္းမွာ ဘုရားသခင္၌ အစမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

 

ဘုရားသခင္သည္ အၿမဲတမ္း တည္ရွိေနခဲ့သည္။

 

                စၾကာဝဠာထဲရွိ အရာတစ္စံုတစ္ခုကိုမွ် မဖန္ဆင္းမီကပင္ ဘုရားသခင္သည္ ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္အား ျဖင့္ တည္ရွိေနခဲ့သည္။ သမၼာက်မ္းစာက ''အစအဦး၌ဘုရားသခင္သည္ ....''ဟုဆိုသည္။ အရာတစ္ခုမွ် အစမျပဳမီကပင္ ဘုရားသခင္ရွိေနခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္ တည္ရွိခဲ့သည္မွာ မည္မွ်ၾကာၿပီျဖစ္သနည္း? ဘုရားသခင္ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ဆက္လက္တည္ရွိဦးမည္နည္း? သူအၿမဲတမ္းတည္ရွိမည္။ သမၼာက်မ္းစာက ဤသို႔ဆိုသည္။ ''ကိုယ္ေတာ္သည္ ေရွးကမၻာအဆက္ဆက္မွစ၍ ေနာက္ကမၻာအဆက္ဆက္ တိုင္ေအာင္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏'' ဆာလံ ၉ဝ း ၂

 

(၁) စၾကာဝဠာကိုဖန္ဆင္းျခင္း

 

                ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ထူးျခားေသာ စၾကာဝဠာထဲတြင္ အသက္ရွင္လ်က္ရွိ သည္။ ကမၻာအရြယ္အစားမ်ိဳး ၿဂိဳလ္မ်ားသန္းႏွင္ခ်ီ၍ ဝင္ဆ့ံေလာက္ေအာင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေနမင္းသည္ အံ့မခန္းႀကီးမားသည္။ စၾကာဝဠာထဲရွိ ၾကယ္မ်ားမွာလည္း အလြန္ႀကီးမားသျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေနမင္း အရြယ္အစားမ်ိဳး သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ဝင္ဆံ့ႏိုင္သည္။ ၾကယ္ႀကီး အန္တာရာမွာ အလြန္ႀကီးမားသျဖင့္ အကယ္၍ ထိုၾကယ္ႀကီးသာ အေခါင္းေပါက္ျဖစ္ေနေသာ ေဘာလံုးႀကီးဆိုပါက ကမၻာႏွင့္ ေနကိုထိုၾကယ္ထဲသို႔ထည့္ပါက ကမၻာသည္ ယင္း၏ ေနပတ္လမး္ေၾကာင္းတြင္ ပုံမွန္လည္ႏိုင္႐ံုမက အန္တာရာ ၾကယ္ႀကီး၏ အျပင္ ဘက္အစြန္းပိုင္းသို႔ တစ္ဝက္မွ်ပင္ ေရာက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

 

                မိုးေကာင္းကင္တန္ဆာမ်ား၏ လည္ပတ္မႈမ်ား အလြန္တိက်သျဖင့္ ေနၾကတ္မည့္အခ်ိန္ကို ႀကိဳတင္သိႏိုင္႐ံုမက ဥကၠာပ်ံမ်ား၏ အလည္အပတ္ေရာက္လာမည့္အခ်ိန္ကိုပင္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ၾကယ္တစ္လံုး၏ တည္ရွိမည့္ေနရာကို သခ်ၤာနည္းအရ တြက္ခ်က္၍ သိရွိႏိုင္ သည္။

 

                ယင္းကဲ့သို႔ အစီအရီက်မႈႏွင့္ တိက်မႈမ်ားမွာ မေတာ္တဆျဖစ္လာျခင္းမဟုတ္ေပ။ ထိုၾကယ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အံ့မခန္းႀကီးမားေသာ တန္ခိုးမ်ိဳး ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

 

                စၾကာဝဠာႀကီး မည္သို႔ျဖစ္ေပၚလာသနည္း။ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းခဲ့၍ စၾကာဝဠာႀကီးျဖစ္ေပၚလာပံု ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးၾကေသာ္လည္း ဘုရားသခင္မွလြဲ၍ မည္သူကမွ မသိႏိုင္ပါ။ စၾကာဝဠာႀကီးျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ေျပာျပႏိုင္သူမွာ သူတစ္ေယာက္တည္းသာရွိ သည္။

 

                က်မ္းစာက ဤအံ့မခန္းေၾကျငာခ်က္ျဖင့္ စတင္သည္။ ''အစအဦး၌ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ ႏွင့္ေျမႀကီးကို ဖန္ဆင္းေတာ္ မူ၏။'' (ကမၻာ ၁း၁)

 

                ဤက်မ္းပုဒ္က ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္မွ ေကာင္းကင္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ ကမၻာေျမႀကီးကို အတိတ္ကာလ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ မသိေသာ အခ်ိန္နာရီတြင္ ဖန္ဆင္းခဲ့သည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

 

                ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးကို မည္သို႔ဖန္ဆင္းခဲ့သနည္း။ သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အားျဖင့္ ဖန္ဆင္းသည္။ က်မ္းစာက ဤသို႔ဆိုသည္။ ''   ထာဝရဘုရား၏ ႎႁတ္ကပတ္ေတာ္အားဴဖင္ႚ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို၎၊ ႎႁတ္ေတာ္အသက္အားဴဖင္ႚ မိုဃ္း ေကာင္းကင္ တန္ဆာမဵားကို၎ ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။-  '' (ဆာလံ၊ ၃၃း၆)

 

                ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ထြက္စကားသည္ တန္ခိုးႀကီးမားသည္။ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ သည္ ဖန္ဆင္းႏိုင္ေသာအစြမ္းရွိၿပီး အမိန္႔ေပးတဲ့အတိုင္း ခပ္သိမ္းေသာရာတို႔ ျဖစ္တည္လာၾကသည္။ က်မ္းစာက ဤသို႔ဆိုသည္။ ''အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရား ျမြက္ဆို၍ ျမြက္ဆိုေတာ္မူသည့္အတိုင္းျဖစ္ ၏။ အမိန္႔ေတာ္ရွိ၍ မိန္႔ေတာ္မူသည့္အတိုင္း တည္ခ်က္ရွိ၏။ ”(ဆာလံ ၃၃ း ၉)

 

                ဘုရားသခင္ ျမြက္ၾကား၍ ေကာင္းကင္တန္ဆာမ်ားျဖစ္တည္လာသည္။ သူအမိန္႔ေပး၍  သူစီစဥ္ ထားသည့္ ပတ္လမ္းမ်ားအေပၚ တြင္ ထိုအရာမ်ားတည္လ်က္ရွိၾကသည္။

 

                ဘုရားသခင္သည္ ထိုအရာအားလံုးကို ဖန္ဆင္း႐ံုမက သူ၏အံ့မခန္းတန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္လည္း ထိုအရာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္သည္။ က်မ္းစာက သူသည္ သူ၏စကားေတာ္၏ တန္ခိုးအားျဖင့္ အရာခပ္သိမ္း ကိုထိန္းခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ဤအရာကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဘာေၾကာင့္ သိသနည္း။ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ သိသည္။ က်မ္းစာက ဤသို႔ဆိုသည္။ ''ေလာကဓာတ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ အမိန္႔ေတာ္ေၾကာင့္သာ တည္သည္ကို ငါတို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ သိၾက၏။'' (ေဟၿဗဲ ၁၁း၃)

 

                ဖန္ဆင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍  ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္မ်ားမွာ တိုေတာင္းေသာ္လည္း စၾကာဝဠာ၏ အစႏွင့္ပတ္သက္၍  ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သိရန္ လိုအပ္ေသာအရာအားလံုးကို က်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 

 

(၂) ကမၻာေျမႀကီးကို ဖန္ဆင္းျခင္း

 

                မည္သည့္အခ်ိန္က ကမၻာေျမႀကီးကုိ ဖန္ဆင္းခဲ့သလဲဆုိတာ မည္သူမွ်မသိပါ။ ဘုရားသခင္ ကလည္း မေဖာ္ျပထားပါ။ ကမၻာဦးက်မ္း ၁း၁ တြင္ ႐ုိးရွင္းစြာေျပာထားသည္မွာ ''အစအဦး၌ ဘုရားသခင္ သည္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၍'' ဟူ၍ျဖစ္သည္ႏွင့္ ၿပီးျပည့္စုံမႈကုိ ၫႊန္ျပထားသည္။ ''နံနက္ၾကယ္တုိ႔သည္ တညီတၫြတ္တည္းသီခ်င္းဆုိ၍၊ ဘုရားသခင္သားအေပါင္းတုိ႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ သျဖင့္ေၾကြးေၾကာ္ၾကသည့္အခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာေျမႀကီးကုိ ဖန္ဆင္းခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္သည္။ (ေယာဘ ၃၈း၄-၇)တြင့္ၾကည္႔ပါ။

 

                ကမၻာဦးက်မ္း ၁း၂တြင္မူ ျခားနားေသာျမင္ကြင္းကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ သမၼာက်မ္းစာက ''ေျမႀကီး သည္အဆင္းသ႑ာန္မရွိ၊ လြတ္လပ္လဟာျဖစ္၏။ ေမွာင္မုိက္ဖုံးလႊမ္း၍ ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ လႈပ္ရွားေတာ္မူ၏။'' ဟူ၍ေျပာထားသည္။ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ကမၻာေျမႀကီးသည္ အဆင္းသ႑ာန္မရွိဘဲ လြတ္လပ္လဟာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဤအေျခအေနမ်ဳိး ကမၻာေျမႀကီးဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ျဖစ္ခဲ့လဲဆုိတာကုိ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔မသိပါ။ ဤေမွာင္မုိက္ ဖုံးလႊမ္းမႈအေပၚ ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္က လႈပ္ရွားလ်က္႐ွိသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဘုရားသခင္ စတင္ ျမြက္ၾကားသည္။

 

                ဘုရားသခင္က ''အလင္းျဖစ္ေစ'' ဟုဆုိလုိက္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ အလင္းခ်က္ခ်င္း ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ဘုရားသခင္သည္ အလင္းနွင့္အေမွာင္ကုိ ခြဲျခားလုိက္ၿပီး အလင္းကုိ ေန႔ဟုေခၚ၍ ေမွာင္မုိက္ကုိ ညဟု ေခၚခဲ့သည္။ သမၼာက်မ္းစာက ''ညဦးႏွင့္ နံနက္သည္ ပထမေန႔''ဟု ေခၚခဲ့သည္။

 

                ဒုတိယေန႔၌  ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ႏွင့္မုိးတိမ္ကုိ ဖန္ဆင္းခဲ့ၿပီး ထုိအရာမ်ားကုိ သမၼာက်မ္းစာက မုိးေကာင္းကင္ဟု ေခၚခဲ့သည္။

 

                မိုးတိမ္ထဲ၌ရွိေသာေရႏွင့္ ေျမႀကီးအထက္၌ရွိေသာ ေရကုိခြဲျခားသတ္မွတ္လုိက္သည္။ သမၼာက်မ္းစာက ညဦးႏွင့္နံနက္သည္ ဒုတိယေန႔ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

 

                တတိယေန႔တြင္ ဘုရားသခင္သည္ ကုန္းေျမမွေရျပင္ကုိ ခြဲျခားလုိက္သည္။ ကုန္းေျမကုိ ေျမဟုေခၚ ခဲ့၍ ေရျပင္ကုိ ပင္လယ္ဟု ေခၚခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေျမေပၚတြင္ ျမက္၊ အပင္မ်ားႏွင့္ အသီးအႏွံပင္ မ်ားကုိ ေပါက္ေစခဲ့သည္။ သမၼာက်မ္းစာက ညဦးႏွင့္နံနက္သည္ တတိယေန႔ျဖစ္သည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။

 

                စတုတၴေန႔တြင္ ဘုရားသခင္သည္ ေန႔အခ်ိန္တြင္ အလင္းေပးရန္၊ ညအခ်ိန္တြင္ အလင္းေပးရန္ႏွင့္ ရာသီဥတုမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစရန္ ေနႏွင့္လကုိ ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ သမၼာက်မ္းစာက ''ညဦးႏွင့္နံနက္သည္ စတုတၴေန႔ျဖစ္သည္ဟု'' ဆုိခဲ့သည္။

 

                ပၪၥမေန႔၌  ဘုရားသခင္သည္ ငါးမ်ားႏွင့္ ငွက္မ်ားကုိဖန္ဆင္းခဲ့ၿပီး ''အသက္ရွင္ရန္ လႈပ္ရွားတတ္ ေသာ တိရစၧာန္တုိ႔ကုိ ေရသည္ မ်ားျပားစြာေမြးဘြားေစ။ ငွက္တုိ႔လည္း ေျမေပၚ၊ မုိးေကာင္ကင္ေပၚ ဝဲပ်ံေစ'' ဟူ၍ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ သမၼာက်မ္းစာက ''ညဦးႏွင့္နံနက္သည္ ပၪၥမေန႔ျဖစ္သည္''ဟု ဆုိခဲ့သည္။

 

                ဆ႒မေန႔တြင္ ဘုရားသခင္သည္ တိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ ကုန္းေန၊ ေရေနသတၱဝါမ်ားကုိ ဖန္ဆင္းခဲ့ သည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ သူသည္ လူကုိဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ သမၼာက်မ္းစာက ဤသုိ႔ဆုိသည္။ ''ဘုရားသခင္သည္ မိမိဖန္ဆင္းသမွ်ေသာအရာတုိ႔ကုိ ၾကည့္႐ႈလွ်င္ အလြန္ေကာင္းသည္ကုိ ျမင္ေတာ္မူ၍၊ ညဦးႏွင့္ နံနက္သည္ ဆ႒မေန႔ျဖစ္ေလ၏။'' ကမၻာ ၁း၃၁

 

 

(၃) လူသားကုိဖန္ဆင္းျခင္း

 

            ဘုရားသခင္၏ အထူးျခားအေကာင္းမြန္ဆုံး ဖန္ဆင္းမႈမွာ လူသားျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ဘုရားသခင္သည္ မိမိပုံသ႑ာန္ႏွင့္ အညီ လူကိုဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ “တဖန္ ဘုရားသခင္က၊ ငၝတုိႚပုံသ@ာန္ႏွင့္တညီ တသ@ာန္တည္း လူကုိဖန္ဆင္းၾကစုိႚ။ ” ကမၻာ ၁း၂၆

 

                ဘုရားသခင္သည္ ပထမဦးဆုံးေသာ လူသားကုိ အာဒံဟုေခၚခဲ့ၿပီး အာဒံအတြက္ မိန္းမျဖစ္သူ ဧဝကုိ ဖန္ဆင္းေပးခဲ့သည္။ အာဒံႏွင့္ဧဝသည္ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္အားျဖင့္ အဆင့္နိမ့္က်ေသာ တိရစၧာန္ဘဝမွ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ သူတုိ႔ကုိ ဖန္ဆင္း ခဲ့၍ ပုံသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္းျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ သမၼာက်မ္းစာက ဤသုိ႔ဆုိသည္။ ''ထုိသုိ႔ဘုရားသခင္သည္ မိမိ ပုံသ႑ာန္ႏွင့္အညီလူကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္၏ ပုံသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ လူေယာက္်ား၊ လူမိန္းမကုိ ဖန္ဆင္းၿပီးလွ်င္'' ကမၻာ ၁း၂၇

 

      ဘုရားသခင္သည္ သူဖန္ဆင္းထားေသာအရာမ်ား၌ အလြန္ေက်နပ္ဝမ္းေျမာက္၍ ''အလြန္ေကာင္း သည္''ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

 

 

(၄) ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္-ကုိးကြယ္မႈအလုံးစံုကုိ ခံထုိက္ေသာသူ

 

                ဤသင္ခန္းစာ၌ အေရးႀကီးေသာသမၼာတရားမ်ားကုိ ေလ့လာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အေရးအႀကီးဆုံး အမွန္တရားမွာ ဘုရားသခင္သည္ အရာအားလုံး၏ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္သည္။ စၾကဝဠာ၊ ကမၻာေျမႀကီးႏွင့္ သတၱဝါမ်ားသည္ အလုိအေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္း၍သာ ျဖစ္ေပၚလာၾက သည္။ ေဟရွာယ ၄၅း၁၂ တြင္ ဘုရားသခင္က ဤသုိ႔ေျပာသည္။ “ေျမႀကီးကုိလည္း ငါလုပ္ေလၿပီ။ ေျမႀကီးေပၚမွာ လူကုိလည္း ဖန္ဆင္းေလၿပီ။ မုိးေကာင္းကင္ကုိ ကုိယ္လက္ႏွင့္ငါၾကက္ေလၿပီ။ မုိးေကာင္း ကင္တန္ဆာ အေပါင္းတုိ႔ကုိ ငါခန္႔ထားေလၿပီ''

 

                ဘုရားသခင္သည္ အရာအားလုံးကုိ ဖန္ဆင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထုိအရာအားလုံးသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သာသက္ဆုိင္သည္။ အရာအားလုံးသည္ သူတုိ႔ကုိ ဖန္ဆင္းခဲ့ေသာသူတစ္ဦးတည္းႏွင့္သာ သက္ဆုိင္သည္။

 

                ဘုရားသခင္သည္ ဘာေၾကာင့္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔ကုိ ဖန္ဆင္းခဲ့သနည္း။ သူ၏ဘုန္းေတာ္ အတြက္ ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ စၾကဝဠာ၊ ကမၻာေျမႀကီးႏွင့္ အားလုံးေသာသက္ရွိသတၱဝါတုိ႔ကုိ ဖန္ဆင္းျခင္း အားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏တန္ခုိး၊ ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ ဥာဏ္ပညာကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသ ေၾကျငာခဲ့သည္။ က်မ္းစာက ဤသုုိ႔ဆုိသည္။ ''မုိးေကာင္းကင္သည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ကုိ ၾကားေျပာ၍ မုိး မ်က္ႏွာၾကက္သည္ လက္ေတာ္ႏွင့္လုပ္ေသာအရာမ်ားကုိ ျပသ၏။'' (ဆာလံ ၁၉း၁)

 

                ဘုရားသခင္သည္ အရာအားလုံး၏ ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူတဦးတည္းကသာ ဝတ္ျပဳ ကုိးကြယ္မႈကုိ ရသင့္သည္။ ကုိးကြယ္မႈ(worship) ဆုိသည္မွာ ဘုရားသခင္သာ ရထုိက္ေသာ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ၊ ႐ုိေသေလးျမတ္မႈႏွင့္ နာခံျခင္းကုိ ဘုရားသခင္အား ပူေဇာ္ ပသျခင္း ျဖစ္သည္။

 

                ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ မည္သည့္အခါမွ လူ၊ ေကာင္းကင္တမန္၊ ဖန္ဆင္းျခင္းခံရေသာသတၱဝါမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ မကုိးကြယ္သင့္ပါ။ သမၼာက်မ္းစာက ဤသုိ႔ဆုိသည္။ ''သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကုိ ကုိးကြယ္ရမည္။ ထုိဘုရားသခင္ကုိသာ ဝတ္ျပဳရမည္။'' မႆဲ ၄း၁ဝ

 

                ဘာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္တဦးတည္းကုိသာ ဝတ္ျပဳရမည္နည္း။ အေၾကာင္းမွာ သူသည္ဖန္ဆင္းရွင္ ျဖစ္ၿပီး သူတဦးတည္းကုိသာ ကုိးကြယ္ထုိက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာက ဤသုိ႔ဆုိသည္။ ''အုိ၊ ထာဝရဘုရား ကုိယ္ေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔ကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီ။ ထုိအရာတုိ႔သည္ အလုိေတာ္ေၾကာင့္ျဖစ္၍ ဖန္ဆင္းလ်က္ရွိၾကပါ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုိယ္ေတာ္သည္ ဘုန္းအသေရ တန္ခုိးေတာ္ ကုိ ခံစားထုိက္ေတာ္မူ၏။'' (ဗ်ာဒိတ္ ၄း၁၁)

 

ဆုေတာင္းခ်က္ ။ ။ ဘုရားသခင္ကုိယ္ေတာ္သည္ ေျမႀကီး၊ ေကာင္းကင္ႏွင့္သူတုိ႔အထဲ၌ ခပ္သိမ္း ေသာအရာတုိ႔ကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီး။ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိး၍ ဝတ္ျပဳခြင့္ ကုိ ေပးေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူေသာ ဖန္ဆင္း႐ွင္ ျဖစ္ေတာ္မူၿပီ၊ ကြၽႏ္ုပ္၏ႏွလုံးသားတြင္ ကုိယ္ေတာ္ကိန္းဝပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏွလုံးသားကုိ သန္႔စင္ေစေတာ္မူပါ။ ဖန္ဆင္းရွင္သခင္ဘုရား။

 

 

ေမးခြန္းမ်ား (အမွန္ေရြးပါ)

 

၁။ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ပထမဦးဆုံးက်မ္းကုိ ဤသုိ႔ေခၚသည္။

 

(က) ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း

(ခ ) ကမၻာဦးက်မ္း

(ဂ ) ဗ်ာဒိတ္က်မ္း

 

 

၂။ ကမၻာဦးက်မ္း (Genesis)၏ အဓိပၸါယ္မွာ အဘယ္နည္း။

 

(က) သပ္ရပ္ေသသပ္သည္။

(ခ ) အစ

(ဂ ) ဥာဏ္ပညာၾကြယ္ဝေသာ

 

၃။ ဘုရားသခင္တည္ရွိခဲ့သည္မွာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီလဲ။

 

(က) အခ်ိန္အတန္ၾကာၿပီျဖစ္သည္။

(ခ ) ၁၉ဝဝ ကတည္းကျဖစ္သည္။

(ဂ) အစဥ္အၿမဲ တည္ရွိေနခဲ့သည္။

 

၄။ စၾက၀ဠာ၏အစကုိ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ေျပာျပႏုိင္ေသာ တဦးတည္းေသာသူမွာ မည္သူနည္း။

 

      (က) သိပၸံပညာရွင္မ်ား

 

      (ခ ) စြယ္စုံက်မ္း

 

      (ဂ ) ဘုရားသခင္

 

၅။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ေအာက္ပါအံ့မခန္း ေၾကျငာခ်က္ျဖင့္ အစျပဳသည္။

 

      (က) က်မ္းစာရွိသမွ်သည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္လာသည္။

 

      (ခ ) အစအဦး၌ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။

 

      (ဂ ) ထာဝရဘုရားျမြက္ဆုိ၍ ျမြက္ဆုိေတာ္မူသည့္အတုိင္းျဖစ္၏။

 

၆။ ကြက္လပ္မ်ားကုိ ေျဖရန္စကားလုံးမ်ားကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။

 

      ဘုရားသခင္တဦးတည္းကုိသာ ဘာေၾကာင့္ဝတ္ျပဳရမည္နည္း။ အေၾကာင္းမွာသူသည္ --------ျဖစ္ၿပီး သူတဦးတည္းသာ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္မႈကုိရရန္ ------- သည္။

 

      (က) ဖန္ဆင္းရွင္၊ ထုိက္တန္။

 

      (ခ) အေကာင္းဆုံး၊ သင့္ေတာ္

 

 

၇။ ဘုရားသခင္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔ကုိ ဘာေၾကာင့္ဖန္ဆင္းခဲ့သနည္း။

 

      (က) ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ေပ်ာ္ရႊင္ရန္

 

      (ခ) သူ၏ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားေစရန္

 

      (ဂ) ကမၻာေျမကုိ လွပေစရန္

 

၈။ အေျဖမွန္ကို ျဖည့္ပါ။

 

      ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္မႈဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္မႈဆုိသည္မွာ------သာ ခံထုိက္ ေသာ၊ -------၊ -------၊ -------၊တုိ႔ကုိ ျပသျခင္းျဖစ္သည္။

 

      (က)  ဘုရားသခင္၊ ဘုရားေက်ာင္းတက္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း

 

      (ခ) ဘုရားသခင္၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ႐ုိေသေလးျမတ္မႈ၊ နာခံျခင္း