မိန္းမအမ်ဳိးႏွင့္ေႁမြအမ်ဳိး, ကယ္တင္ျခင္းသခၤန္းစာ(၆)သင္ခန္းစာ (၆)

မိန္းမအမ်ဳိးႏွင့္ေႁမြအမ်ဳိး

သင္ခန္းစာ (၅) ၌က်ဴးလြန္ေသာအျပစ္အေၾကာင္းသင္ခဲ ့ၾကျပီ။ လူသည္ ေကာင္းေသာ အက်င့္မက်င့္ႏုိင္ေၾကာင္းသိရွိခ့ဲၾကျပီ။ ယခုလူတုိင္း ခ်စ္ျမတ္နိုး၍ အေသအလဲ ကာကြယ္လုိေသာ အမ်ဳိးအေၾကာင္းကုိေလ့လာၾကစုိ ့။ လူမ်ဳိးတုိင္း မိမိအမ်ဳိးကုိ ႏွစ္သက္ျမတ္နုိး တတ္ၾကသည္။ မိမိအမ်ဳိးကုိ အမႊမ္းတင္တတ္ ၾကသည္။ အမ်ဳိးကုိအထိမခံနိင္ၾက။ အမ်ဳိးအတြက္အေသခံရဲၾကသည္။ သူတပါး၏အမ်ဳိးထက္ ကုိယ့္အမ်ဳိးသာ၍ေကာင္း၊ ပုိ၍ျမတ္သည္ဟု ယူဆတတ္ၾကသည္။ အိမ္ေထာင္ဖက္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း အမ်ဳိးအေၾကာင္းကုိ ထည့္တြက္ စဥ္းစားတတၾ္ကသည္။ သုိ႕ျဖစ္၍ အမ်ဳိးအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘုရားသခင္၏အျမင္ကုိ သိရွိ နားလည္ဘုိ႕ လုိအပ္သည္။

.

ရန္ျငိဳးဖဲြ႕

 

အာဒံ ႏွင့္ ဧ၀တုိ ့သည္ ေျမြ၏လွည့္ဖ်ားမႈေၾကာင့္ ေကာင္းမေကာင္း သိကြ်မ္းရာ အပင္၏ အသီးကုိ စားျခင္းျဖင့္ အျပစ္သား ျဖစ္ၾကရသည္။ ထုိအခါ ဘုရားသခင္က ေျမြကုိေခၚ၍ - သင္သည္ ဤအမွုကုိျပဳေသာေၾကာင့္ သားယဥ္ သားရဲ အေပါင္းတုိ ့ထက္ က်ိန္ျခင္းကုိခံရ၏။ သင္သည္ ၀မ္းျဖင့္ သြား၍ ေျမမွုန္ ့ကုိ တသက္လုံးစားရမည္။ သင္ႏွင့္မိန္းမကုိ၄င္း၊ သင္၏ အမ်ိဳးအႏြယ္ႏွင့္မိန္းမ၏ အမ်ဳိးအႏြယ္ကို၄င္း၊ ငါသည္ရန္ျငဳိးဖဲြ ့ေစမည္၊ သူ သည္ သင္၏ေခါင္းကုိႀကိတ္ လိမ့္မည္။ သင္သည္ သူ၏ဖေနာင့္ကုိ ႀကိတ္လိမ့္မည္ဟုမိန္ ့ ေတာ္မူ၏-(က ၃း၁၄-၁၅)။

အထက္ပါက်မ္းပုိဒ္အရ ဘုရားသခင္သည္ေျမြ၏အမ်ဳိးအႏြယ္ႏွင့္မိန္းမ၏ အမ်ဳိးအႏြယ္ကုိ ရန္ျငဳိးဖဲြ႕လုိက္သည္။ သုိ႕ျဖစ္လွ်င္ ေျမြ၏ အမ်ဳိးအႏြယ္သည္ မည္သူျဖစ္၍ မိန္းမ၏ အမ်ဳိးအႏြယ္သည္မည္သူနည္း။ ဤအခ်က္ကုိ သိဘုိ႕ရန္ ကမၻာေပၚ၌လူျဖစ္နည္း ေလးနည္းကုိ သိဘုိ ့ရန္လုိအပ္သည္။

လူျဖစ္နည္းေလးနည္း

ကမၻာေပၚ၌လူျဖစ္နည္းေလးနည္းရွိသည္၊ယင္းတုိ ့မွာ-

(၁)  မိဘမဲ့ (က ၊၂းရ)

မိဘမရွိဘဲလူျဖစ္လာေသာသူရွိသည္။ လူသားမ်ားအားလုံး၏ ဘခင္ ျဖစ္ေသာ အာဒံသည္ေျမမွုန္႔မွလူျဖစ္လာသည္။ ဘုရားသခင္ သည္ အာဒံကုိ ေျမမႈန္႕မွဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ အာဒံ၌မိဘမရွိ။  ခေလးဘ၀လည္းမရွိ။ အရြယ္ ေရာက္ေသာ လူႀကီးအျဖစ္ဖန္ဆင္းသည္။ အာဒံကဲ့ သုိ႕ ဘုရားသခင္သည္ မည္သူကုိမွ် မဖန္ဆင္း ေတာ့ေခ်။

(၂) မိခင္မဲ့ (သို႔) နံ႐ိုးမွ လူျဖစ္ျခင္း(က ၂း၂၁-၂၂)

ဖခင္သာရွိ၍ မိခင္မရွိဘဲလူျဖစ္လာေသာသူရွိသည္။ ထုိသူသည္ လူသား အားလုံး၏ မိခင္တည္းဟူေသာ ဧ၀ပင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္အာဒံကုိ ႀကီးေသာ အိပ္ျခင္းျဖင့္ အိပ္ေစ၍ သူ၏နံရုိးတေခ်ာင္းကုိ ထုတ္ကာ လူမိန္းမကုိ ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ ဧ၀လည္း ခေလးဘ၀ မရွိ။ အရြယ္ေရာက္ေသာမိန္းမႀကီး အျဖစ္ ဖန္ဆင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ သူကဲ့သုိ႕ မည္သူမွ် ဖန္ဆင္းျခင္းမရွိေတာ ့ေခ်။

(၃) မိဘႏွစ္ပါးမွလူျဖစ္ျခင္း

မိတ္ေဆြႏွင့္ကြ်န္ပ္အပါအ၀င္လူသားအားလုံးသည္မိဘႏွစ္ပါးမွေမြးဘြား လာၾကသည္။ ခေလးဘ၀မွၾကီးျပင္း လာၾကသည္။ ဖန္ဆင္းျခင္း အားျဖင့္ လူျဖစ္ၾက သည္မဟုတ္။ ေမြးဘြားျခင္းအားျဖင့္လူျဖစ္ၾကသည္။

(၄) မိန္းမအမ်ဳိး

မိခင္ရွိေသာ္လည္း ဖခင္မရွိဘဲလူျဖစ္ေသာသူရွိသည္။ ထုိသူသည္ သခင္ ေယရွုပင္ျဖစ္သည္။ သခင္ေယရႈ၌ မိခင္မာရိ ရိွေသာ္လည္း လူဖခင္မရွိေပ။ လူမ်ား အထင္အမွတ္အားျဖင့္ ေယာသပ္သည္ သူ၏ဖခင္ျဖစ္သည္ (လုကာ ၃း၂၃)၊  သုိ ့ေသာ္ သခင္ေယရွု သည္ သန္ ့ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ မာရိ၏ ၀မ္းမွ ပဋိသေႏၶယူျခင္းသာျဖစ္သည္ (မ၁း၁၈-၂၀)။  ထုိ ့ေၾကာင့္မိန္းမ အမ်ဳိး သည္သခင္ေယရွုပင္ျဖစ္သည္။

ေျမြအမ်ဳိး

မိန္းမအမ်ဳိးသည္သခင္ေယရွုျဖစ္ပါက ေျမြအမ်ဳိးသည္ မည္သူနည္း။

(၁) ဗတ္ၱိဇံေယာဟန္ကဗတ္ၱိဇံခံရန္လာၾကေသာလူအစုအေ၀းအား အခ်င္းေႁမြဆုိးအမ်ဳိးတုိ ့ေရာက္လုေသာေဘးမွေျပးသြားစိမ့္ေသာငွါ သင္တုိ ့ ကုိ အဘယ္သူ သတိေပးဘိသနည္း ဟုဆုိခဲ့သည္ (မ ၃းရ၊ လု ၃းရ)။ေယာဟန္သည္ လူမ်ားအား အခ်င္းေျမြဆုိးအမ်ဳိး ဟု အခ်ည္းႏွီး ေျပာသည္ မဟုတ္။ သူသည္ ဘုရားသခင္ေစလႊတ္ေသာလူျဖစ္သည္၊ လူ ့မ်က္ႏွာကုိ မေထာက္ဘဲ အမွန္အတိုင္း ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ လူသည္ ဘုရား အျမင္၌ ေျမြမ်ဳိး ျဖစၾ္ကသည္။

(၂) သခင္ေယရွုကလည္း လူမ်ားအား-အခ်င္းေျမြဆုိးအမ်ဳိးတုိ ့၊ သင္တုိ႕သည္ အဆုိးျဖစ္လ်က္ေကာင္းေသာစကားကုိအဘယ္သုိ ့ေျပာနိင္ မည္ နည္း။ စိတ္ႏွလုံးအျပည့္ရွိသည့္အတုိင္းႏွုတ္ျမြက္တတ္၏ -ဟု ဆုိသည္ (မ၊၁၂း၃၄)။

သခင္ေယရွု ဣဳသေရလ လူမ်ဳိးမ်ားအားေျမြဆုိးအမ်ဳိးဟု ဆုိသည္၊ေျမြဆုိးအမ်ဳိးျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းေသာစကားကုိ မေျပာနိင္ ဟုဆုိသည္၊ ဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ား ပင္လွ်င္ေျမြဆုိး အမ်ဳိးျဖစ္လွ်င္တပါးအမ်ဳိးသား မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကြ်န္ပ္တုိ ့သည္ ေျပာစရာ မလုိေတာ့ေခ်။

ေျမြဆုိးအမ်ဳိးျဖစ္ရျခင္း

အာဒံႏွင့္ဧ၀သည္ အျပစ္ မက်ဴးလြန္ခင္၌ ဘုရားသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သုိ႕ေသာ္ ဘုရားစကားကုိပယ္၍ ေျမြစကားကုိ ေထာက္ခံေသာေၾကာင့္ေျမြသား သမီးမ်ား ျဖစ္သြားၾကသည္။ အာဒံႏွင့္ဧ၀မွဆင္းသက္လာ ေသာ လူသား တုိင္းလည္း ေျမြမ်ဳိးျဖစ္ရၾကသည္။

ေျမြမ်ဳိး၏လက္ၡဏာမ်ား

လူသည္ေျမြမ်ဳိးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေအာက္ပါေျမြ၏ လက္ၡဏာမ်ားေတြ႕ ရသည္။

(၁) အဆိပ္အေတာက္ရွိျခင္း။ ေျမြသည္ႏွုတ္ခမ္းထဲ၌အဆိပ္အေတာက္ရွိသည္။ ထုိ့နည္းတူ လူ၏ႏွုတ္ခမ္းအထဲ၌ လည္း အဆိပ္ အေတာက္ရိွသည္။ က်မ္းစာက - သူတုိ႕၏ႏွုတ္ခမ္းထဲမွာ ေျမြဆုိးအဆိပ္အေတာက္ ရွိ၏-ဟုဆုိသည္ (ေရာ ၃း၁၃)။ ရွင္ယာကုပ္ကလည္း “လွ်ာကုိကားအဘယ္လူမွ်မေအာင္နိင္။မဆုံး မနိင္ေသာ အဆိုးအညစ္ျဖစ္၏။  ေသေစတတ္ေသာ အဆိပ္အေတာက္ ႏွင့္ျပည့္စုံ၏-” ဟု ဆုိသည္ (ယာ၊ ၃း၈)။ ေျမြ၏ အဆိပ္သည္အစြယ္၌ရွိ၏။

လူ၏အဆိပ္သည္လွ်ာ၌ရွိ၏။ လူသည္ႏွုတ္မွေျပာေသာ စကားအားျဖင့္ အျခား သူမ်ားကုိ စိတ္နာေစနိင္သည္။ အႏၲရာယ္ ျပဳနိင္ သည္၊ ရန္ျဖစ္ေစနိင္သည္။  ထုိ႕ေၾကာင့္လူသည္ေျမြဆုိးမ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွားသည္။

(၂) လွ်ာႏွစ္ခြရွိျခင္း။ ေျမြသည္လွ်ာ ႏွစ္ခြရွိသကဲ့သုိ ့လူသည္လည္း လွ်ာႏွစ္ခြ ရွိသည္။ ရွင္ယာကုပ္က- ငါတုိ ့သည္လွ်ာအားျဖင့္ ခမည္းေတာ္ ဘုရား သခင္ကုိေကာင္းႀကီးေပးတတ္ၾက၏။ ဘုရားသခင္၏ ပုံ႑ာန္ ေတာ္ႏွင့္ အညီဖန္ဆင္းေသာ လူကုိလွ်ာျဖင့္က်ိန္ဆဲတတ္ၾက၏။ႏွုတ္ တပါးတည္း ေထာပနာခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္က်ိန္ဆဲျခင္းထြက္တတ္ ပါသည္ တကား- ဟုဆုိသည္(ယာ ၃း၉-၁၀)။

လူသည္စကားႏွစ္မ်ဳိးေျပာတတ္ ေသာေၾကာင့္ေျမြကဲ့သုိ ့လွ်ာနွစ္ခြရွိသည္။ ဘုရားသခင္ကုိ ခ်ီးမြမ္းေသာ္လည္း လူကုိ အျပစ္တင္ က်ိန္ဆဲတတ္သည္။ ေရွ႕မွာ တမ်ဳိးေနာက္ကြယ္မွာတမ်ဳိးေျပာတတ္သည္။ ဧည့္သည္ကုိ စားပါစားပါဟု ေျပာေသာ္လည္း ဧည့္သည္ ျပန္သြားေသာအခါ စားက်ဴးေသာသူဟု ေျပာတတ္သည္။ထုိ ့ေၾကာင့္ေျမြကဲ့သုိ ့လွ်ာနွစ္ခြရွိေၾကာင္းထင္ရွားသည္။

ေယာဟန္ ၉ ထဲတြင္သခင္ေယရွုက မ်က္စိကန္းေသာသူကုိ မ်က္စိျပန္ျမင္ ေစခဲ့သည္။ ထုိအခါဖါရိရွဲတုိ ့က မ်က္စိ ကမ္းဘူးေသာ သူကုိေခၚ၍ -ဘုရားသခင္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါ။ထုိသူ(ေယရွ)သည္ လူဆုိးျဖစ္ေၾကာင္းကုိငါတုိ ့သိ၏ဟုဆုိၾက သည္ (ေယာ၉း၂၄)။ ဖာရိရွဲတုိ ့ခ်ီးမြမ္း ခုိင္းေသာ ဘုရားသည္သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ လူဆုိးဟုဆုိေသာ သခင္ေယရွုပင္ျဖစ္သည္၊ သူတုိ႔ ခ်ီးမြမ္းေသာ ဘုရားကုိ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ျပန္ရွုပ္ ခ်သည္။ သူတုိ ့သည္လွ်ာႏွစ္ခြႏွင့္ေျပာေနမွန္းမသိၾက။ ထုိနည္းတူကြ်န္ပ္တုိ ့လည္းေန ့စဥ္လွ်ာႏွစ္ခြႏွင့္ ေျပာေနမွန္း ကုိယ္ကုိယ္ကုိ မသၾိက။

ေျမြဆုိးသြားမည့္ေနရာ

သခင္ေယရွက- ေျမြဆုိးအမ်ဳိးတုိ႕၊ သင္တုိ ့သည္အျပစ္ငရဲမွ အဘယ္သုိ႕လြတ္နိင္မည္နည္း- ဟုဆုိထားရာ(မ၊၂၃း၃၃)ေျမြဆုိး အမ်ဳိးသြားမည့္ ေနရာသည္ငရဲပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ေျမြးဆုိးအမ်ဳိးျဖစ္ေသာ လူသားတုိင္းလည္း ငရဲသုိ ့သြားၾကရမည္သာျဖစ္သည္။

သင္ခန္းစာ (၆) ေမးခြန္မ်ား

၁။            ေျမြမ်ဳိးႏွင့္မည္သူ ့အမ်ဳိးရန္ျငိဳးဖဲြ ့သနည္း --------------------

၂။            လူျဖစ္နည္းအားလုံးေဖၚျပပါ၊ -------------------

၃။            မိန္းမအမ်ဳိးသည္မည္သူနည္း။------------------

၄။            ဣသေရလမ်ားကုိေယာဟန္က---------------ဟုဆုိသည္။

၅။            လူသည္မည္သူ၏အမ်ဳိးအႏြယ္ျဖစ္သနည္း -----------------

၆။            ေျမြ၏ လက္ၡဏာႏွစ္ခုေဖၚျပပါ ။ ----------------

ရ။            လူ၏ အဆိပ္သည္မည္သည့္ေနရာ၌ ရွိသနည္း။ -------------------

၈။            လူသည္ လွ်ာ --------------- ရွိသည္။

၉။            လွ်ာႏွစ္ခြရွိျခင္းဆုိသည္မွာ--------------------

၁၀။          ေျမြဆုိးမ်ဳိးသည္မည့္သည့္ေနရာသုိ ့သြာမည္နည္း------------------

ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)

အယ္ဒီတာ။
ဆရာမိုးဇက္ေထာင္က်ံဳးေရးသားထားေသာ စာေပးစာယူ သင္ခန္းစာမ်ားကို စုစည္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အသိတရားသက္သက္ (သို႔) ျပီးစလြယ္မေျဖပဲ အခ်ိန္ယူဖတ္ရႈျပီး ေျဖမွ အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤ ကယ္တင္ျခင္း သင္ခန္းစာမ်ားကို မိတ္ေဆြကိုယ္တိုင္ နားလည္ျပီးပါက သူတစ္ပါးကိုလည္း ထပ္ဆင့္လက္ကမ္းေစလိုပါသည္။
ခရစ္ေတာ္ နာမ၌ - သတင္းေကာင္းစာေပ။ စာတိုက္ေသတၱာ (၉၂၃)၊ ဗဟိုစာတိုက္ၾကီး၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔။

စင္ကာပူ HCF - Health Care Fellowship အပတ္စဥ္ Cell Group သံုးခုတြင္ ဆရာအင္ဒရူး။ ဆရာမလြင္လြင္ေမာင္ စသည့္ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား က်မ္းစာေလ့လာရာတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။