မိမိကိုယ္ကို လက္ခံတတ္ေစရန္ သင္ယူျခင္း

မိမိကိုယ္ကို လက္ခံတတ္ေစရန္ သင္ယူျခင္း

Learning to Accept Myself

Practical Christian Living Lesson Course 4

Lesson 5

အဓိက က်မ္းခ်က္ ။    ။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေသာ လကၡဏာ၊ ထူးဆန္းေသာလကၡဏာတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ....။ ဆာလံ ၁၃၅ း ၁၄

 

                ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘ၀၏ေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သေဘာထားမ်ားအေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္လ်က္ရွိသည္။ မိမိကိုယ္ကို မိမိ ျမင္ေသာ အျမင္ သေဘာထားသည္ အေရးအႀကီးဆံုး သေဘာထားတခုျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ဤသေဘာထားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘ၀တြက္ နက္႐ိႈင္းေသာ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈကို ျဖစ္ေစ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

                မိမိကိုယ္ကိုမိမိျမင္ေသာ အျမင္သေဘာထားကို “self-image” ဟုေခၚသည္။ ဤ “self-image”   သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အလုပ္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ထိုျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ “self-image”သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မိသားစု၊ မိတ္ေဆြ မ်ား၊ အျခားသူမ်ားအေပၚတြင္ထား ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏သေဘာထားအေပၚ၌လည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။“self-image”  မေကာင္း သူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရာတြင္ မေျပမလည္ျဖစ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သူတို႔သည္ မေပ်ာ္မရႊင္ ျဖစ္ ေနတတ္ၾကသည္။

                ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ “self-image”  (မိမိကိုယ္ကိုမိမိျမင္ေသာအျမင္)သည္ ဘုရားသခင္အေပၚတြင္ ထားေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သေဘာထား အေပၚတြင္ လည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ “self-image”  မေကာင္းသူမ်ားသည္ ခါးခါးသီးသီျဖစ္ေနေလ့ရွိၾကၿပီး ဘုရားသခင္ကိုလည္း နာၾကည္း ေလ့ ရွိၾက သည္။ ဘုရားသခင္ ကို ယံုၾကည္ရန္မွာ သူတို႔အတြက္ခက္ခဲေလ့ရွိၿပီး သူတို႔အေပၚတြင္ ထားေသာသူ၏ေမတၱာေတာ္ကို ယံုၾကည္ရန္မွာလည္း သူတို႔ အတြက္ ခက္ခဲသည္။

                ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ယုတ္ညံ့သည္ဟု မထင္သင့္သလို မာန္မာနလည္း မႀကီးသင့္ေပ။ ဤသို႔ေသာ စိတ္ေနသေဘာထား မ်ားသည္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတို႔ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ ယူေဆာင္လာမည္မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေလ်ာ္ကန္ ေသာ “self-image”  ရွိၾကရန္အတြက္ ဘုရားသခင္အလိုရွိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ မွန္ကန္စြာ ေတြး၍ျမင္ႏိုင္ၾကရန္ အတြက္လည္း ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ရွိသည္။

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ဖန္ဆင္းထားျခင္းကို ခံရသည္။

                သင္ခန္းစာ (၃)တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေတြးေတာႀကံစည္မႈမ်ား၏ အေရးပါမႈကို ေလ့လာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေတြးေတာ ႀကံစည္ထားသည့္အတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ခံစားလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အတြင္း ပိုင္း စိတ္ႏွလံုးမွ ေတြးေတာႀကံစည္၊ ယံုၾကည္ေသာ အရာမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ခံရၾက သည္။ က်မ္းစာက ““လူသည္စိတ္ထင္သည္အတိုင္းျဖစ္၏””ဟု ဆိုရာတြင္ အထက္ပါအခ်က္ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။

                ထို႔ေၾကာင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွန္ကန္စြာေတြးထင္တက္ရန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ကိုျမင္သည့္အတိုင္း မိမိကိုယ္ကို ျမင္တတ္ရန္မွာ မရွိမျဖစ္ အေရးပါသည္။ ဤသို႔ျမင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လူႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အခ်က္ျပအခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာၾကမည္။

(၁)        ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ဖန္ဆင္းျခင္းခံ သတၱ၀ါမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 လူသားသည္ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္အားျဖင့္ ျဖစ္တည္လာျခင္းမဟုတ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ဖန္ဆင္းျခင္းကိုခံရၾကသည္။ သခင္ေယ႐ႈကိုယ္တိုင္က ““ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းေတာ္မူစက၊ ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းမႏွစ္ေယာက္တည္းကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏””ဟု ဆိုခဲ့သည္။ မာ ၁၀ း၆

(၂)        ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္းျခင္းခံရသည္။

 ဘုရားသခင္သည္ လူကိုမိမိ၏သ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီဖန္ဆင္းခဲ့ျခင္းအားျဖင့္ အျခားဖန္ဆင္းျခင္းခံ သတၱ၀ါအားလံုးထက္ ခ်ီးေျမႇာက္ သာလြန္ ေစခဲ့သည္။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားေတာင္မွ ဤသို႔ေသာ ခ်ီးေျမႇာက္မႈကို မခံရပါ။ လူသည္သာ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္းထားျခင္း ခံရသည္ က်မ္းစာက ““ထိုသို႔ဘုရားသခင္သည္ မိမိပံုသ႑ာန္ႏွင့္အညီ လူကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ လူေယာက်္ား၊ လူမိန္းမကို ဖန္ဆင္းၿပီးလ်င္”” ဟုဆိုသည္။ ကမၻာ ၁း၂၇

(၃) ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစရန္အတြက္ ဖန္ဆင္းျခင္းခံရသည္။

                ဘုရားသခင္သည္ ရည္ရြယ္ခ်က္တခုျဖင့္ လူကိုဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ သူ၏ဘုန္းေတာ္အတြက္ လူကို ဖန္ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဟရွာယ ၄၃း၇ တြင္ ဘုရားသခင္က ““ငါ၏ဘုန္းအသေရဘို႔ ငါဖန္ဆင္းျပဳျပင္ ၍...””ဟု ဆုိခဲ့သည္။ အသင္းေတာ္ဖခင္မ်ားက ဤသို႔ေျပာျခင္းသည္ မွန္ကန္သည္။ ““လူသား၏အဓိက လုပ္ရမည့္အရာမွာ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစရန္ႏွင့္ သူ၌အစဥ္မျပတ္ ၀မ္းေျမာက္ၾကရန္ ျဖစ္သည္။””

(၄) ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ကိုယ္ပိုင္ၾကန္အင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ကို ေပးအပ္ ထားသည္။

                မည္သူကမွ မိမိ မိဘမ်ား၊ လူမ်ိဳးစု၊ မိမိအသားအေရာင္၊ ဥာဏ္ပညာ၊ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္ ေမြးရာပါ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ ထိုအရာအားလံုးသည္ ေမြးရာပါမ်ားျဖစ္ၿပီး ဘုရားသခင္ထံမွ လာျခင္းျဖစ္သည္။

                အကယ္၍ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔တြင္ ထူးျခားေသာ ဆုေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားရွိပါက ထိုအရာတို႔ သည္ ““ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေပးထားေသာ ဘုရားသခင္၏ဆုေက်းဇူးမ်ား””ျဖစ္ေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အရပ္ရွည္၍ျဖစ္ေစ။ အျပာေရာင္ မ်က္လံုးမ်ားရွိ၍ျဖစ္ေစ၊ မိမိကိုယ္ကို ဂုဏ္မယူသင့္သလို အထက္ပါ ဆုေက်းဇူးမ်ားရွိျခင္းအတြက္လည္း ဂုဏ္မယူသင့္ပါ။ သဘာ၀ ၾကန္အင္ လကၡဏာအားလံုးႏွင့္ ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္းမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ဆီမွသာ လာသည္။ ဤအရာသည္ မွန္ကန္သျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အပိုင္းမွ မာန္မာနရွိစရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။ က်မ္းစာက ““ထိုမွတပါး အဘယ္သူသည္ သင့္ကိုထူးျခားေစ သနည္း။ သူတပါးလက္မွ မခံမယူဘဲ အလိုအေလ်ာက္ရေသာအရာ တစံုတခုမွ် သင့္၌ရွိသေလာ့။””ဟုဆို ထားသည္။ ၁ေကာ ၄ း ၇

                ေမြးကတည္းက လက္ခံရရွိခဲ့ေသာအရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း ရွက္ေၾကာက္စရာအေၾကာင္း လံုး၀မရွိဟု ေျပာျခင္းမွာလည္း မွန္ကန္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ လူအားလံုးကို ဖန္ဆင္းသူျဖစ္သည္။ သူသည္ သူဖန္ဆင္းထားေသာအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွက္ေၾကာက္ ျခင္း မရွိသကဲ့သို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္း ရွက္ေၾကာက္ျခင္းမရွိသင့္ပါ။ သူတပါးကို အထင္ေသး၍ ရြံရွာမုန္းတီးသူမ်ားကို ဘုရားသခင္သည္ မႏွစ္ၿမိဳ႕ပါ။ အကယ္၍ သင္သည္ တစံုတဦးကို ကဲ့ရဲ႕ေလွာင္ေျပာင္ပါက ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ဘုရား သခင္အား ကဲ့ရဲ႕ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုသူကို ဘုရားသခင္က ဖန္ဆင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““ဆင္းရဲသားကို မထီေလးစားျပဳေသာသူသည္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ဘုရားကို ကဲ့ရဲ႕၏။””ဟုဆိုသည္။ သုတံၱ ၁၇ း ၅

                မိမိကိုယ္ကို အထင္ေသး၍ ရြံရွာမုန္းတီးျခင္းမွာလည္း အျခားသူတဦးကို အထင္ေသး၍ ရြံရွာ မုန္းတီးျခင္းကဲ့သို႔ပင္ မွားယြင္းသည္။

 

ေလ်ာ္ကန္ေသာ  မိမိကိုယ္မိမိျမင္ေသာအျမင္ “self-image”  ကိုရရွိျခင္း

                အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို စိတ္ထဲမွတ္ထားလ်က္၊ သင့္ကိုေလ်ာ္ကန္ေသာ မိမိကိုယ္မိမိျမင္ေသာအျမင္ “self-image”   ရရွိေစရန္ ကူညီေပး မည့္ အရာ အခ်ိဳ႕ တို႔ကို ေ၀ငွေျပာျပပါမည္။

(၁) သင္သည္ ထူးျခားေသာပုဂိ္ၢဳလ္ျဖစ္သည္ကို နားလည္ပါ။

                ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အံ့ၾသဖြယ္တီထြင္မႈအသစ္အဆန္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိေသာ ေခတ္ကာလထဲ တြင္ အသက္ရွင္လ်က္ ရွိေသာ ေၾကာင့္ လူသည္ အေရးသိပ္မပါဟု ထင္ေလ့ရိွၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဤကမၻာ ေပၚ၌ အထူးျခားအေကာင္းမြန္ဆံုးအရာမွာ အာကာသ လြန္ပ်ံယာဥ္ (သို႔) လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအသစ္တခု မဟုတ္ပါ။ ကမၻာေပၚတြင္ အထူးျခားအဆန္းၾကယ္ဆံုးအရာမွာ လူသားျဖစ္သည္။ ဒါ၀ိဒ္က ““ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေသာ လကၡဏာ၊ ထူးဆန္းေသာလကၡဏာတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍””ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ဆာလံ ၁၃၅း၁၄

                ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးႀကီးေသာအရာမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပံုပန္းသ႑ာန္မဟုတ္ပါ။ အေရး ႀကီးေသာအရာမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သည္ ဘုရားသခင္ မိသားစု၏ မိသားစု၀င္တဦးျဖစ္လာရန္ႏွင့္ ခရစ္ေတာ္၏ ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲလာရန္ အလားအလာရွိသည္ ဆိုေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါ အခ်က္က ဘုရားသခင္၏အျမင္၌ လူအေယာက္ဆီတိုင္းကို မ်ားစြာအဖိုးထိုက္ေစသည္။

                ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဖန္ဆင္းရွင္သည္ အရာရာတို႔ကို တခုႏွင့္တခု မတူေအာင္ ကြဲျပားျခားနားစြာ ဖန္ဆင္းခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သူသည္ သစ္ရြက္ ႏွစ္ရြက္ ကို တူညီစြာ မဖန္ဆင္းပါ။ မိုးပြင့္ႏွစ္ပြင့္ကိုလည္း တခုႏွင့္တခု လံုး၀ တူညီေအာင္ မဖန္ဆင္းထားပါ။ လူႏွစ္ဦးကိုလည္း တေထရာ တည္း တူေအာင္ မဖန္ဆင္းပါ။ သင္သည္ အတုမရွိ ထူးျခား၍  ဤကမၻာေပၚတြင္ သင့္လိုလူမ်ိဳး ေနာက္တစ္ေယာက္မရွိေသာ လူပုဂိ္ၢဳလ္ တစ္ဦးျဖစ္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ အျခားမည္သူကမွ ဘုရားသခင္ထံ မယူေဆာင္လာႏိုင္ေသာ အထူးဘုန္းေတာ္ ကို သင္၏ ဖန္ဆင္းရွင္ထံ ယူေဆာင္လာႏိုင္စြမ္းရွိသည္။

(၂) သင္၏ဖန္ဆင္းရွင္ႏွင့္ ပုဂိ္ၢဳလ္ေရးရာဆက္ဆံမႈကို စတင္တည္ေဆာက္ပါ။

                ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္းထားျခင္းခံထားရသည္။ ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္း ထားျခင္းခံရသျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သူကို သိကၽြမ္းႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး သူႏွင့္ ပုဂိ္ၢဳလ္ေရးရာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

                သင္သည္ သင္၏ဖန္ဆင္းရွင္ႏွင့္ ပုဂ္ၢိဳလ္ေရးရာ ဆက္ဆံမႈကို မျပဳမလုပ္သည့္တိုင္ေအာင္ သင္သည္ သင္၏အဖိုးထိုက္တန္မႈကို သိရွိႏိုင္မည္မဟုတ္သလို သင့္ကိုသင္လည္း လံုးလံုးလ်ားလ်ား လက္ခံႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သင္သည္ ဘုရားသခင္ကို သိကၽြမ္းလာ၍ သင့္ အတြက္ သူ၏ေမတၱာေတာ္ကို သိရွိလာသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္၊ သူ၏အျမင္၌ သင္သည္ မည္မွ်အဖိုးထိုက္တန္သည္ကို သင္သိရွိလာေပမည္။

                သခင္ေယ႐ႈက ေကာင္းကင္ဘံုရွိ ခမည္းေတာ္မသိရွိဘဲ၊ အေရးမပါေသာ စာငွက္ကေလးတေကာင္ ပင္လွ်င္ ေျမျပင္ေပၚသို႔ မက်ပါဟု ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ေယ႐ႈက ““ထိုေၾကာင့္ မေၾကာက္ၾကႏွင့္။ သင္တို႔ သည္ စာငွက္အမ်ားတို႔ထက္သာ၍ ျမတ္ေၾကာင္း””ဟု ဆိုခဲ့သည္။ မသဲ ၁၀ း ၃၀

                ကၽြႏ္ုပ္ဦးေခါင္း၏ ဆံပင္မ်ားကိုေတာင္မွ ေရတြက္ထားေၾကာင္းကို သခင္ေယ႐ႈက ဆက္လက္ေျပာ ျပသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္အတြက္ ထုိမွ်အေရးႀကီးၾကလ်င္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္တိုင္အတြက္ သာ၍ စဥ္းစားရမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ကို ပို၍ သိလာေလေလ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စစ္မွန္ေသာ အဖိုးထိုက္တန္မႈကို သေဘာေပါက္ နားလည္လာ ေလေလ ျဖစ္ေပမည္။

(၃) မိမိကိုယ္ကို အျခားသူမ်ားႏွင့္ မႏိႈင္းယွဥ္ပါႏွင့္

                ကေလးငယ္မ်ားသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကျခင္းမွာ မိမိကိုယ္ကို သူတပါးႏွင့္ မႏိႈင္းယွဥ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ မိမိ၏ျဖစ္တည္မႈႏွင့္ မိမိ၌ရွိေသာ အရာ တို႔၌သာ ၀မ္းေျမာက္ၾကသည္။ ကေလးမ်ား ႀကီးထြားလာသည္ႏွင့္ အမွ်၊ မိမိပတ္၀န္းက်င္၌ရွိေသာအရာတို႔ကို စူးစမ္းလာၾကၿပီး မိမိကိုယ္ကို သူတပါးတို႔ႏွင့္ စတင္ႏိႈင္းယွဥ္ လာၾကသည္။

                ထိုသို႔ႏိႈင္းယွဥ္လာၾကခ်ိန္တြင္ သူတို႔ထဲမွမ်ားစြာေသာသူတို႔သည္ သူတို႔၏ဘ၀၌ ““မမွ်တေသာ အရာ””တို႔ကို လက္ခံရရွိၾကသည္ ဟု ထင္ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ သူတို႔သည္ အျခားမည္သူမည္၀ါတို႔ ေလာက္ ႐ုပ္မေခ်ာ၊ စမတ္မက်၍ (သို႔) ေငြေၾကးမခ်မ္းသာ၍ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ကို ထိုသို႔မျပဳလုပ္ၾကရန္ ေျပာထားသည္။ က်မ္းစာက ““.... ထိုသူတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း တေယာက္ႏွင့္ တေယာက္ ခိုင္းႏိႈင္းျခင္း၊ ၿပိဳင္ႏိႈင္းျခင္းကိုျပဳ၍ ပညာမဲ့ျဖစ္ၾက၏””ဟုဆိုသည္။ ၂ေကာ ၁၀ း ၁၂

(၄) အျပစ္အနာအဆာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မွန္ကန္စြာ တုန္႔ျပန္ပါ။

                လူအမ်ားစု၊ အထူးသျဖင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ပံုပန္းသ႑ာန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အလြန္ စိုးရိမ္မႈရွိၾကသည္။ သူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို မွန္ထဲ၌ ဂ႐ုတစိုက္ ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးေလ့ရွိၾကသည္။ မည္သူ ကမွ ၿပီးျပည့္စံုမႈမရွိသျဖင့္ သူတို႔သည္ သူတို႔ မႏွစ္သက္ေသာ အရာတခု (သို႔) တခုထက္မ်ားစြာကို သူတို႔၌ ေတြ႕ရွိေလ့ရွိၾကသည္။ သူတို႔သည္ ““ဤအနာအဆာ””မ်ားအေၾကာင္းကို သူတို႔၏ အခ်ိန္အမ်ား စု၌ ေတြးၾက သည္။ ဘုရားသခင္က သူတို႔ကို ေပးထားေသာ အျခားမ်ားစြာေသာ အားသာခ်က္တို႔အားျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္ရ မည့္အစား သူတို႔ အေပၚ ““အျပစ္အနာအဆာ””၏ စိတ္ပ်က္၀မ္းနည္းေစျခင္းကို ခံၾကသည္။

                အကယ္စင္စစ္ မည္သူကမွ ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ လွပေကာင္းမြန္ေသာ ကိုယ္ခႏၶာကို မပိုင္ဆိုင္ၾကပါ။ ““အျပစ္အနာအဆာ””ဟု ေခၚဆိုႏိုင္ေသာ အရာတစံုတခုသည္ လူတိုင္းတြင္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ သင့္ဘ၀တြင္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစျခင္းအား အျပစ္အနာအဆာတခုက ဆီးတားထားျခင္းကို ခြင့္ျပဳ မည္ေလာ့?

                ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ လူငယ္တဦးသည္ ပံုပ်က္ေနေသာခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာတစ္ခုတို႔ျဖင့္ ေမြးဖြားလာခဲ့ သည္။ Kandura သည္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဤသတင္းစကားကို ကုတ္ျခစ္ေရးခဲ့သည္။ ဆိုးရြားစြာ မသန္မစြမ္း ျဖစ္ေန ေသာ္လည္း ဤလူငယ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစခဲ့ၿပီး သူအံ့ၾသ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ ကယ္တင္ျခင္းကို ခ်ီးမြမ္းခဲ့သည္။ ဤသတင္း စကားကို ဖတ္ၿပီးေနာက္ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ မိမိတို႔အတြက္ မိမိ မည္သို႔စိတ္မေကာင္းျဖစ္ႏိုင္မည္နည္း။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မႏွစ္သက္ေသာ အနာအဆာတစ္ခုအတြက္ ဘုရားသခင္ကို မည္သို႔ခါးသီး၍ နာၾကည္းႏိုင္မည္နည္း။

                လူငယ္၏သတင္းစကားမွာဤသို႔ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာအရာမ်ားကို လက္ခံႏိုင္ရန္ အတြက္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ကို ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္အားေပးအပ္ခဲ့သည္။ ...ကၽြႏ္ုပ္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ အရာမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ အစြမ္းသတိ္ၱကိုေပးခဲ့ၿပီး ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာအရာႏွင့္ မေျပာင္းလဲႏိုင္ ေသာအရာတို႔ကို ခြဲျခား၍ သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ဥာဏ္ပညာကိုလည္း ေပးခဲ့သည္။

(၅) ဘုရားသခင္သည္ သင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သူ၏အလုပ္ကိုဆက္လုပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းကို နား လည္းပါ

                က်မ္းစာက ““ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို ျပင္ဆင္ေတာ္မူႏွင့္ၿပီ””ဟုဆိုသည္။ (ဧဖက္ ၂ း ၁၀) ဆိုလိုသည္မွာ အကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သူ ျဖစ္ေစ လိုေသာ သူမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ရန္အတြက္ သူသည္ လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိေၾကာင္းကို ဆိုလိုသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘုရားသခင္၏ အစီအစဥ္မွာ အဘယ္နည္း။ ဘုရားသခင္၏ အစီအစဥ္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တူလာေစရန္ျဖစ္သည္။ ဘုရား သခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို သူသားေတာ္ႏွင့္ ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲလာေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို မြမ္းမံျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။ က်မ္းစာက ““.....ဘုရားသခင္ သည္ ေရွ႕မဆြက သိေတာ္မူေသာသူတို႔ကို သားေတာ္၏ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္တညီတည္း ျဖစ္ေစျခင္းငွာ၊ ေရွ႕မဆြက ခြဲခန္႔မွတ္သားေတာ္မူ၏””ဟု ဆိုထား သည္။ ေရာ ၈ း ၂၉

                ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သူျဖစ္ေစလိုေသာသူမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြင္း၌ ဘုရားသခင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာ မ်ားစြာ ရွိသည္။ သူ၏လုပ္ေဆာင္မႈၿပီးစီးေသာအခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သခင္ေယ႐ႈႏွင့္ တသ႑ာန္တည္း တူလာၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဤအေတာ အတြင္း ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အလုပ္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္းကို သတိရပါ။ သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြင္း၌ အစျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္ထားေသာအလုပ္ကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္မည္ကို သိျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္ဓာတ္ကို ျမႇင့္တက္ေစ သည္။ က်မ္းစာက““သင္တို႔တြင္ ေကာင္းေသာအမႈကို ျပဳစျပဳေတာ္မူေသာသူသည္ ၊ ေယ႐ႈခရစ္၏ ေန႔ရက္ တိုင္ေအာင္ ၿပီးစီးလ်က္ျပဳေတာ္မူမည္ဟု ငါသေဘာက်၏””ဟုဆိုသည္။

(၆) ခါးသီးမႈကို ျငင္းပယ္ျခင္း

                ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ၀တြင္ အရာမ်ားစြာကို လုပ္ေဆာင္ေပးလို၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈကို သူလိုအပ္ သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ဘယ္ေတာ့မွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အလိုႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ၍ အတင္းအၾကပ္မလုပ္ေဆာင္ေစပါ။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ၀တြင္ သူ႔နည္းလမ္း အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သူကို အခြင့္ေပးရမည္။ အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခါးသီး၍ နားၾကဥ္ ေနပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေျပာင္းလဲ ေစ မည့္သူ၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို ေႏွာက္ယွက္တားဆီးထားမည္ျဖစ္သည္။

                သူ႔ကိုအခြင့္ေပးပါက သင့္ဘ၀ကို လွပေကာင္းမြန္ေသာ ဘ၀တစ္ခုျဖစ္လာရန္အတြက္ သူလုပ္ ေဆာင္ႏိုင္သည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ဘုရားသခင္ကို ခါးသီး၍ နာၾကည္းမုန္းတီးေနလ်င္၊ ဤအျပစ္ကို သူ႔ထံသို႔ ယခုပင္ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္မည္ေလာ။ သူ႔ကို အမွန္အတိုင္းသာ ေျပာလိုက္ပါ။ ဘုရားသခင္၊ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ----ႏွင့္ပတ္သက္၍ ခါးသီးနာၾကည္းလ်က္ရွိပါတယ္။ ဤအျပစ္ကို ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔ ယခုပင္ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ပါ၏။””

(၇) ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါ။

                ဤဘ၀၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေခ်ာေမာလွပမႈ၊ ခန္႔ညားမႈ၊ စမတ္က်မႈမ်ား အေပၚတြင္ မမူတည္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေငြေၾကးခ်မ္းသာမႈအေပၚတြင္လည္း မမူတည္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သေဘာထားအေပၚတြင္သာ မူတည္သည္။

                လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအၾကာက၊ ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းဖြယ္ အမွားတခုေၾကာင့္ ကေလးငယ္တဦး သည္ မ်က္စိကြယ္ခဲ့ရသည္။ Fannie Crosby ဆိုေသာ ကေလးမေလးသည္ ေမြးခါစက ပံုမွန္မ်က္စိ အလင္းကို ရခဲ့ေသာ္လည္း သူမ ၆-ပတ္သမီးအရြယ္တြင္ သူမ၏မ်က္စိမ်ား ေဖာေရာင္ လာခဲ့သည္။ ေဒသခံဆရာ၀န္တဦးသည္ သူမ၏မ်က္စိကို မွားယြင္းေသာေဆး၀ါးမ်ားျဖင့္ ကုသခဲ့ျခင္းျဖင့္ သူမကို တသက္လံုး မ်က္မျမင္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

                ဤကေလးမေလးသည္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာအရာတို႔အတြက္ ခါးသီးနာၾကည္းႏိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းဖြယ္ အမွား မ်ိဳးကို က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ဆရာ၀န္ကိုလည္း မုန္းတီးႏိုင္ပါသည္။ ဤကဲ့ သို႔ေသာ အမွားမ်ိဳးကို ျဖစ္ရန္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ဘုရားသခင္ကိုလည္း အျပစ္တင္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူမ သည္ ထိုအရာတို႔ကို မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။

                သူမကို ေပြ႕ခ်ီ၍ သခင္ေယ႐ႈကို သိကၽြမ္းေစရန္ႏွင့္ ခ်စ္တတ္ရန္ သင္ၾကားေပးေသာ အဖြားတဦး သူမတြင္ ရွိခဲ့သည္။ ကေလး မေလး အရြယ္၌ပင္ သူမသည္ သူမ၏ ႏွလံုးသားကို ဘုရားသခင္အား ဖြင့္ေပး ခဲ့သည္။

                Fannie Crosby သည္ ဘုရားသခင္ကို ပိုသိကၽြမ္းလာ၍ သူ၏ေမတၱာေတာ္ကို ပိုမိုနားလည္လာ သည္ႏွင့္အမွ်၊ သူမကိုယ္ကို ဘုရားသခင္ထံ လံုး၀ဥသုန္ ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံခဲ့သည္။ သူမသည္ အျခားအရာ တခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သူမသည္ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲတတ္ေသာ စိတ္ကို ေမြးျမဴခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္က သူမကို မ်က္မျမင္တဦးျဖစ္လာေစရန္ ဘာေၾကာင့္ မတားဆီခဲ့ျခင္းကို နားမလည္ခဲ့ေသာ္လည္း သူမအေပၚ တြင္ ထားရွိေသာ သူ၏ေမတၱာေတာ္ကိုမူ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ခဲ့သည္။ သူမသည္ ၈-ႏွစ္သား အရြယ္၌ပင္ ဤကဗ်ာကို ေရးစပ္ခဲ့သည္။

                ““အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္မႈရွိသည့္ ကေလးငယ္မွာ ကၽြႏ္ုပ္ပင္ျဖစ္၏

                မ်က္စိမျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဤကမၻာေပၚတြင္ ရွိတာေလးႏွင့္ ေရာင့္ရဲမည္ဟု စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထား၏။

                မ်က္မျမင္သည့္အတြက္ မငိုႏိုင္၊ သက္ျပင္းမခ်ႏိုင္ပါ။ ငိုလည္းငိုလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။””

 သူမႀကီးျပင္းလာခ်ိန္တြင္ Fannie Crosby သည္ ခ်ီးမြမ္းဓမၼသီခ်င္းမ်ားစြာကို စတင္ေရးစပ္ခဲ့သည္။ သူမ သည္ ဓမၼသီခ်င္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေရးစပ္ခဲ့သည္။ ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ သူမ၏သီခ်င္း မ်ားျဖစ္ေသာ “To God Be the Glory.” “All the Way My Savoir Leads Me.” “Blessed Assurance.”  စသည္တို႔ကို သီဆိုခဲ့ၾကသည္။

                သူမသည္ မ်က္မျမင္ျဖစ္ၿပီး သူမ၏ဘ၀ကို အေမွာင္ထဲတြင္သာ ကုန္ဆံုးခဲ့ရေသာ္လည္း Fannie Crosby သည္ အသက္ရွင္ခဲ့ သမွ်ေသာ အေပ်ာ္ရႊင္ဆံုးခရစ္ယာန္မ်ားထဲမွာ တဦးျဖစ္သည္။ သူမ၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မွာ အဘယ္နည္း။ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မွာ သူမသည္ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ႏွင့္ ဥာဏ္ပညာတို႔ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်ခဲ့သည္။

                ဘုရားသခင္က ဘာေၾကာင့္ သူမကိုမ်က္မျမင္ျဖစ္လာေစရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သလဲဆိုတာကို နားမလည္ခဲ့ ေသာ္လည္း သူ၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ဥာဏ္ပညာတို႔ကိုမူ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ခဲ့သည္။ သူမသည္ မိမိကိုယ္ကို ႏွင့္ မိမိ၏ဘ၀အေျခအေနမ်ားကို လက္ခံခဲ့ၿပီး ဘုရားသခင္က သူမကို တစ္ကမၻာလံုး အတြက္ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာတစ္ခုျဖစ္ေစခဲ့သည္။

 

 

 

ယခုတြင္ပင္ သင့္ကိုယ္သင္ လက္ခံလိုက္ပါ

                မိမိကိုယ္ကိုလက္ခံျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱေတာ္ႏွင့္ ဥာဏ္ပညာတို႔ကို မည္မွ်ယံုၾကည္ စိတ္ခ်သလဲ အေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဤေမးခြန္းမ်ားကသာ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္လာသည္။ ““ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္ကို ဤပံုစံအတိုင္း ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ ဖန္ဆင္ရွင္ကို ေက်းဇူးတင္ပါရဲ႕လား? ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀အတြက္ သူ၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ဥာဏ္တို႔ကို ယံုၾကည္ပါရဲ႕လား?

                သင္သည္ ညံ့ဖ်င္းေသာ မိမိကိုယ္ကိုမိမိျမင္ေသာအျမင္  “self-image”   မ်ိုးျဖင့္ သင့္ကိုသင္ ခါးသီးနာၾကည္းလ်က္ ဤဘ၀ကို ျဖတ္သန္းႏိုင္ သလို မိမိကိုယ္ကို လက္ခံ၍ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ဥာဏ္ပညာကို ယံုၾကည္ျခင္း အားျဖင့္ ေလ်ာ္ကန္ေသာ မိမိကိုယ္ကိုမိမိျမင္ေသာအျမင္  “self-image”   မ်ိဳးရရွိလ်က္ ဤဘ၀ကို ျဖတ္သန္းႏိုင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို စိတ္ခ်ယံုၾကည္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဆန္႔က်င္ေနသည္ဟု ထင္ ရေသာအရာမ်ားသည္ ပင္လ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ တညီတၫြတ္တည္းျပဳစုၾကသည္ကို ငါတို႔သိၾက၏။”” ဟုဆိုထားသည္။ ေရာ ၈ း ၂၈

                ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဖန္ဆင္းထားသည့္ပံုစံအတိုင္း မိမိကိုယ္ကိုလက္ခံျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ကို ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေစ သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျခားလူမ်ားအား အထင္ႀကီးေစရန္ ႀကိဳးစားစရာ မလိုေတာ့ပါ။ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရရန္ ႐ုန္ကန္စရာလည္း မလိုေတာ့ပါ။ ႀကီးျမတ္ေသာ တစံုတဦးျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးစားစရာလည္း မလိုေတာ့ပါ။

                ကၽြႏ္ုပ္တို႔ျဖစ္သည့္အတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ကၽြႏ္ု္္ပ္တို႔သည္ စၾကာ၀ဠာကို ဖန္ဆင္းထားသူ ၏ ခ်စ္ခင္မႈႏွင့္ လက္ခံမႈကို ခံရၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခားသူမ်ားက မည္သို႔ထင္ျမင္ သလဲဆိုတာကို စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနစရာမလိုေတာ့ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို လက္ခံခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ လက္ခံျခင္းသည္သာ အမွန္တကယ္အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။

                သင့္ဘ၀အတြက္ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ဥာဏ္ပညာေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံပါ။ သူ႔ကို ယခုပင္ ဤသို႔ေျပာလိုက္ပါ။ ““ဘုရားသခင္၊ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးကိုမသိတတ္၊ မခ်ီးမြမ္း တတ္ခဲ့ပါ။ ဤအျပစ္ကို ယခုတြင္ပင္ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္လို၍ ကၽြႏ္ုပ္ကို အျပစ္လႊတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုပါ၏။ ကၽြႏ္ုပ္ကို ဤပံုစံအတိုင္း ဖန္ဆင္းထားသည့္အတြက္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္ပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္ျဖစ္ေစလိုသည့္ သူတစ္ဦး ျဖစ္လာႏိုင္ေစရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုယ္ေတာ္၏ ျပင္ဆင္ေနမႈကို ယံုၾကည္ပါ၏။

႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိေသာ ရတနာ

 မိမိကိုယ္ကိုလက္ခံျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္ကိုဖန္ဆင္းသူတဦးျဖစ္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱေတာ္ႏွင့္ ဥာဏ္ပညာတို႔ကို မည္မွ်ယံုၾကည္ စိတ္ခ်သလဲ အေပၚတြင္ မူတည္သည္

 

ေမးခြန္းမ်ား

၁။ မိမိကိုယ္ကိုမိမိျမင္ေသာ အျမင္သေဘာထားကို ဤသို႔ေခၚသည္။

                (က) အတၱစိတ္  (ခ) ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏မိမိကိုယ္ကိုမိမိျမင္ေသာအျမင္  “self-image”     (ဂ) ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး

၂။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္

                (က) ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္အားျဖင့္ ျဖစ္တည္လာၾကသည္။

                (ခ) ဘုရားသခင္၏ ဖန္ဆင္းျခင္းကို ခံရသည္။

၃။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ---၏ပံုသ႑ာန္ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္းျခင္းခံရသည္။

                (က) ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏မိဘ                 (ခ) ဘုရားသခင္

၄။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖန္ဆင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

                (က) ဤကမၻာကို သာ၍ေကာင္းေသာေနရာတခုျဖစ္လာေစရန္ ျပဳလုပ္ၾကရန္။

                (ခ) မိမိလုပ္ႏိုင္သမွ် ေကာင္းမႈကုသိုလ္ျပဳၾကရန္

                (ဂ) ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစရန္

၅။ အျခားလူတဦးကို အထင္ေသး၊ ရြံရွာမုန္းတီးျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာလုပ္ရပ္တခုျဖစ္သလား?

                (က) ဟုတ္ပါတယ္။                    (ခ) မဟုတ္ပါ။

၆။ မိမိကိုယ္ကို အထင္ေသး၊ ရြံရွာမုန္တီးျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္သေလာ?

                (က) ဟုတ္ပါတယ္။                    (ခ) မဟုတ္ပါ။

၇။ မိမိကိုယ္ကို လက္ခံျခင္းသည္

                (က) ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ဥာဏ္ပညာေတာ္တို႔ကို မည္မွ်ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိသလဲ အေပၚတြင္ မူတည္သည္။                    (ခ) ““ကၽြႏ္ုပ္ဒီထက္ပိုဆိုးႏိုင္တယ္”” ဟူေသာအခ်က္အေပၚတြင္ မူတည္သည္။

                (ဂ) ကၽြႏ္ုပ္၏ ႐ုပ္ေခ်ာမႈႏွင့္အေျခအေနေကာင္းမႈအေပၚတြင္ မူတည္သည္။

 

မွန္ / မွား

၈။ သင္သည္ သင္၏ဖန္ဆင္းရွင္ႏွင့္ ပုဂိ္ၢဳလ္ေရးအရ မိတ္သဟာယဖြဲ႕မႈကို မျပဳမလုပ္မခ်င္း သင္၏ အဖိုးထိုက္တန္မႈ အစစ္အမွန္ကို မသိရွိ ႏိုင္ သလို မိမိကိုယ္ကိုလည္း ဘယ္ေတာ့မွ လံုးလံုးလ်ားလ်ား လက္ခံႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

                (က) မွန္                    (ခ) မွား

၉။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အလိုကို ဆန္႔က်င္၍ ဘယ္ေတာ့မွ အတင္းအၾကပ္လုပ္ေဆာင္ေစမည္ မဟုတ္ပါ။

                (က) မွန္                    (ခ) မွား

၁၀။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးအတြင္းပိုင္းမွ ေတြးေတာႀကံစည္၊ ယံုၾကည္ေသာအရာမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းကို ခံရသည္။

                (က) မွန္                    (ခ) မွား

ရဲလင္းထြန္း(အင္းစိန္)

.