နံ၀ိညာဥ္ျဖင့္ကုိးကြယ္ျခင္း-ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား

ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား

သင္ခန္းစာ (၃)

နံ၀ိညာဥ္ျဖင့္ကုိးကြယ္ျခင္း

သင္ခန္းစာ(၂)၌ ထာ၀ရဘုရားသည္ တေလာကလုံး၏တရားသူႀကီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရျပီ၊ ထုိတရားသူႀကီးက သူ ့ကုိကုိးကြယ္ေသာသူသည္   နံ၀ိညာဥ္ျဖင့္  ကုိးကြယ္ ရမည္ဟု ပညတ္ထားသည္။

နံ၀ိညာဥ္ျဖင့္ကုိးကြယ္ရမည္

သခင္ေယရွုက-ကုိးကြယ္ေသာသူမွန္သမွ်သည္ ခမည္းေတာ္ကုိ နံ၀ိညာဥ္ ႏွင့္၄င္း သစ္ၥာတရား (သမၼာတရား)ႏွင့္၄င္း၊ ကုိးကြယ္ရမည့္ အခ်ိန္ ကာလသည္လာ၍ယခုပင္ေရာက္လ်က္ရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား  ထုိသုိ႕ ကုိးကြယ္ေသာသူတုိ ့ကုိခမည္းေတာ္သည္ အလုိရွိေတာ္ မူ၏။ဘုရား သခင္သည္ နံ၀ိညာဥ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္ကုိ ကုိးကြယ္ေသာ သူတုိ႕သည္နံ၀ိညာဥ္ႏွင့္၄င္းသစ္ၥာတရား (သမၼာတရား) ႏွင့္၄င္း ကုိးကြယ္ ရမည္- ဟုမိန္ ့ေတာ္မူ၏ (ေယာ ၄း၂၃-၂၄)။

.

 

 

 

မည္ကဲ့သုိ ့ကုိးကြယ္ရမည္နည္း

ဘုရားသခင္ကုိ မည္ကဲ့သုိ႕ နံ၀ိညာဥ္ျဖင့္ ကုိးကြယ္ရမည္နည္း။ မ်ားေသာ အားျဖင့္ ထိုသုိ ့ ယူဆတတ္ၾကသည္၊ နံ၀ိညာဥ္ျဖင့္ ကုိးကြယ္ျခင္း ဆုိသည္မွာ။-

(က) စိတ္ႏွလုံးပါပါႏွင့္ကုိးကြယ္ရမည္ဟူ၍၄င္း။

(ခ) စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ကုိးကြယ္ရမည္ ဟူ၍၄င္း။

(ဂ) သစၥာရွိစြာ ကုိးကြယ္ရမည္ဟူ၍၄င္း ျဖစ္သည္၊

သုိ႔ေသာ္ ထုိအရာမ်ားသည္ နံ၀ိညာဥ္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ မွားယြင္းေနပါသည္။ စိတ္ႏွလုံးသည္ ၀ိညာဥ္ မဟုတ္ပါ။

ကုိယ္၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္

ဘုရားသခင္သည္ လူကုိဖန္ဆင္းေသာအခါ ကုိယ္ခႏၶာ၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ သုံးမ်ဳိးပါ၀င္လ်က္  ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ ထုိအထဲ၌ ဘုရားႏွင့္ တူညီေသာ အပုိင္းသည္ ၀ိညာဥ္ျဖစ္သည္။ လူသည္ထုိ၀ိညာဥ္အားျဖင့္  ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိႆဟာရဖြဲ႕ ႏုိင္သည္။ ထုိ၀ိညာဥ္အားျဖင့္ဘုရားကုိ  ကုိးကြယ္ရမည္။ ထုိ၀ိညာဥ္ အားျဖင့္ဘုရားႏွင့္ စကားေျပာနိင္သည္။ဘုရား၏ အလုိေတာ္ကုိလည္း သိနိင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ၀ိညာဥ္ အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ရွင္ေပါလုက-ဘုရားသခင္သည္မိိမိ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ငါတုိ ့  အားေဖၚျပေတာ္မူ၏-  ဟုဆုိထားသည္ (၁ ေကာ ၂း၁၀)၊ တဖန္ -ငါတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ၾကသည္ဟု ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါတုိ ့၏၀ိညာဥ္ ႏွင့္အတူသက္ေသခံေတာ္မူ၏- ဟုဆုိထားသည္ (ေရာ ၈း၁၆)။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ဘုရား၀ိညာဥ္ႏွင့္လူ၏၀ိညာဥ္ဆက္ေနမွသာလွ်င္နံ၀ိညာဥ္ျဖင့္ ကုိးကြယ္ႏုိင္သည္။ ေအာက္ပါပုံက ဘုရား၏၀ိညာဥ္ႏွင့္ လူ၏၀ိညာဥ္ဆက္စပ္မႈကုိ ေဖၚျပထားသည္၊

အထက္ပါပုံ၌ ဘုရား၏၀ိညာဥ္နွင့္ လူ၏၀ိညာဥ္သည္ဆက္ေနသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ လူ၏၀ိညာဥ္သည္ဘုရားသခင္ထံမွ ထာ၀ရအသက္ကုိ ရရွိခံစားသည္။ ဘုရား၏ အလုိေတာ္ကုိလည္း သိသည္။ ထုိအခါ လူ၏၀ိညာဥ္က စိတ္ႏွလုံးကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ ညႊန္ၾကားနိင္ သည္။ တဖန္စိတ္သည္ ၀ိညာဥ္၏ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ဘုရား၏ အလုိေတာ္ကုိသိ၍ ကုိယ္ခႏ္ၶာကုိညႊန္ၾကားနိင္သည္။ ထုိသုိ ့ျဖင့္ စိတ္ႏွင့္ ကုိယ္ခႏၶာသည္ ဘုရား၏အလုိေတာ္အတုိင္း အသက္ရွွင္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရား ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစနိင္သည္။

ဘုရားႏွင့္အဆက္ျပတ္ျခင္း

လူသားအားလုံး၏ဘခင္ျဖစ္ေသာအာဒံသည္ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ အေျခအေနေကာင္းရာမွ စာတန္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ ဘုရားႏွင့္အဆက္ျပတ္ သြားခဲ့သည္။  အာဒံသည္စာတန္၏စကားနားေထာင္၍  ဘုရားသခင္ တားျမစ္ ထားေသာ ေကာင္းမေကာင္း သိကြ်မ္း ရာ အသီးကုိစားလုိက္သည္ (ကမၻာ၊၃း၁-ရ)။ထုိအခ်ိန္မွစ၍ အာဒံသည္ဘုရားသခင္ႏွင့္အဆက္ျပတ္၍ အျပစ္သား ဘ၀သုိ႕ ေရာက္သြားသည္ (က ၃း၂၃)။

အထက္ပါပုံအတုိင္း အာဒံသည္  ဘုရားစကားနားမေထာင္ေသာေၾကာင့္ သူ၏ ၀ိညာဥ္နွင့္ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္အၾကား ဆက္သြယ္မွု ျပတ္ေတာက္ သြားသည္။  ဘုရားႏွင့္လူအၾကားအျပစ္တိမ္ကာစီးေနသည္။ မုိးတြင္း၌ေနထြက္ ေသာ္လည္း မုိးတိမ္ေၾကာင့္ ေနမေတြ ့နိင္သကဲ့သုိ ့ အျပစ္ေၾကာင့္ဘုရားႏွင့္ လူကြာျခားေစသည္ (ေဟရွာယ ၅၉း၂)။ ထုိ ့ေၾကာင့္ဘုရားသခင္သည္ လူ၀ိညာဥ္ကုိ ညႊန္ၾကားျခင္း မရိွေတာ့ေခ်။ ထာ၀ရအသက္လည္းဆုံးရွုံးခဲ့ရသည္။  လူ၏ ၀ိညာဥ္သည္ဘုရားႏွင့္အဆက္ျပတ္ေသာေၾကာင့္ အေသျဖစ္ကာ စိတ္ႏွလုံးကုိ ညႊန္ၾကားျခင္းမရွိေတာ့ေခ်။ ထုိအခါစိတ္သည္ဘုရား၏ေနရာကုိယူ၍ မိမိစိတ္ႀကိဳက္  ကုိယ္ခႏၶာကုိ ညႊန္ၾကားအုပ္ခ်ဳပ္လာသည္။  ထုိ ့ေၾကာင့္ ကုိယ္ခႏၶာသည္ စိတ္၏ အလုိဆႏၵအတုိင္းသာ အသက္ရွင္ လႈပ္ရွားလာေတာ့သည္။

တိရစၦာန္ျဖစ္

ထုိသုိ ့စိတ္ႏွလုံးသည္ကုိယ္ခႏ္ၶာကုိအုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ေနေသာေၾကာင့္ဘုရား အလုိေတာ္ႏွင့္မကုိက္ညီေတာ့ေခ်။  အာဒံ၏၀ိညာဥ္သည္  ရွိေနေသာ္လည္း   မရွိ သကဲ့သုိ ့ျဖစ္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ကုိယ္ခႏၶာႏွင့္စိတ္၏အလုိသုိ ့သာ လုိက္ရသည္။  ထုိသုိ ့ စိတ္ႏွင့္ကုိယ္ခႏၶာ အလုိသုိ႕ သာ လိုက္ေသာသူသည္ တိရစၦာန္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာတိရစၦာန္မ်ားလည္းကုိယ္ခႏၶာႏွင့္စိတ္အလုိသုိ ့ သာလုိက္ၾကသည္။  သုိ႕ျဖစ္၍ အာဒံသည္ လူစင္စစ္မွ တိရစ္ၦာန္ဘ၀သုိ ့က်ဆင္းသြားသည္။

အာဒံမွ ဆင္းသက္လာေသာ လူသားတုိင္းလည္း တိရစၦာန္ျဖစ္သည္။  ေမြးစကပင္ ၀ိညာဥ္ပုိင္း၌ ေသေနလ်က္၊ ခႏၶာကုိယ္ပုိင္း ႏွင့္စိတ္သာ အသက္ရွင္ ၾကသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ယာေကသား အာဂုရက- အကယ္စင္စစ္  ငါသည္ လူမဟုတ္၊ တိရစ္ၦာန္ျဖစ္သည္- ဟု၀န္ခံခဲ့သည္ (သုတ္ၱံ၊၃၀း၂)။

အမ်က္ေတာ္ခံရ

ထုိသုိ ့လူသည္  ကုိယ္ကာယႏွင့္စိတ္အလုိသာ လုိက္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္ကုိ ခံရေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ (ဧဖက္ ၊၂း၃)။ မိတ္ေဆြႏွင့္ကြ်န္ပ္သည္ေမြးစကပင္

(၁)  တိရစၦာန္သေဘာႏွင့္ေမြးၾကသည္။ထုိ ့ေၾကာင့္စိတ္ႏွင့္ကိုယ္ကာယအလုိသုိ႕သာ လုိက္တတ္ၾကသည္ (သု ၊၃၀း၂)။

(၂)  ဘုရားသခင္ႏွင့္အဆက္ျပတ္ေနသည္။ထုိ့ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ကုိ မသိၾက (၁ ေကာ ၊၂း၁၁-၁၄)။

(၃)  ထာ၀ရအသက္ဆုံးရွုံးသည္။ ထုိ ့ေၾကင့္ေလာကမွထြက္သြားေသာအခါ ငရဲသ႕ုိသြားရမည္ (က ၊၃း၁ရ ၊ ၂၁-၂၄)။

(၄)  ဘုရား၏အမ်က္ေတာ္ခံရေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ထုိ ့ ေၾကာင့္ေပ်ာ္ရႊင္  ျငိမ္သက္မွုမရွိ (ဧဖက္ ၊၂း၃)။

ငရဲမီးအုိင္                                  သခၤ်ဳိင္း

အထက္ပါပုံ၌ လူသည္အျပစ္ေၾကာင့္ ဘုရားႏွင့္အဆက္ျပတ္၍ တိရစၦာန္ျဖစ္ သြားသည္။   ၀ိညာဥ္သည္အေသျဖစ္၍ လူသည္ ခႏၶာကုိယ္ႏွင့္ စိတ္အလုိ သုိ႔သာ လုိက္သည္။  ထုိ ့ေၾကာင့္ ဘုရားအမ်က္ေတာ္ခံရသည္။ သုိ႕ ျဖစ္၍ လူသည္ ေလာကမွ ထြက္ခြါသြားေသာ အခါ  စိတ္ႏွင့္၀ိညာဥ္သည္ မီးအုိင္ ထဲသုိ ့ ဆင္း၍ ကုိယ္ခႏၶာသည္ ေျမႀကီးသို ့ျပန္သြားရမည္။

အျပစ္ဖယ္ဘုိ ့လုိ

လူသည္မိမိအျမင္၌လူဟု ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ထင္ရေသာ္လည္းဘုရားအျမင္၌ တိရစၦာန္ျဖစ္ေနျပီ။ ထုိ ့ေၾကာင့္ဘုရားကုိ ကုိးကြယ္ လွ်င္လည္း စိတ္အားျဖင့္၄င္း၊ ကုိယ္ခႏၶာအားျဖင့္၄င္းကုိးကြယ္သည္။ သုိ ့ေသာ္ဘုရားသခင္ကလက္မခံႏုိင္။ နံ၀ိညာဥ္အားျဖင့္ ကုိးကြယ္မွ သာလွ်င္ လက္ခံနိင္မည္။ တနည္းအားျဖင့္လူ၏ ၀ိညာဥ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ျပန္ဆက္ရမည္။သုိ ့ ေသာ္ဘုရားႏွင့္လူအၾကား၌အျပစ္ရွိေန ေသာ ေၾကာင့္ နံ၀ိညာဥ္ျဖင့္ကုိးကြယ္၍ မရေခ်။ ထုိအျပစ္ကုိ ဖယ္ရွားဘုိ ့လုိသည္။ ထုိအျပစ္အေၾကာင္းကုိ သင္ခန္းစာ (၄)ကုိ ေလ့လာၾကစုိ႕ ။

သင္ခန္းစာ (၃)ေမးခြန္းမ်ား

၁။    ဘုရားသခင္ကုိ ဘာအားျဖင့္ကုိးကြယ္ရမည္နည္း-------------

၂။    စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ကုိးကြယ္ျခင္းမွန္ပါသလား၊----------------

၃။    လူ၌ အပုိင္းဘယ္ႏွစ္ခုရွိသနည္း၊---------------

၄။    ခႏၶာ၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္၌ ဘုရားႏွင့္တူေသာအပုိင္းသည္-------------

၅။    ဘုရား၏အလုိေတာ္ကုိ အဘယ္အပုိင္းက သိနိင္သနည္း------------

၆။    ဘုရားကလူ၏ မည္သည့္အပုိင္းကုိညႊန္ၾကားသနည္း--------------

ရ။    လူ၏ ၀ိညာဥ္ကမည္သည့္အပုိင္းကုိညႊန္ၾကားသနည္း---------------

၈။    စိတ္က မည္သည့္အပုိင္းကို ညႊန္ၾကားသနည္း--------------

၉။    ဘုရားႏွင့္လူ အဆက္ျပတ္ေစေသာအရာသည္------------

၁၀။  လူသည္ ဘုရားႏွင့္အဆက္ျပတ္ေသာအခါ မည္သူကအုပ္စုိးသနည္း------------

၁၁။  လူသည္ ဘုရားႏွင့္အဆက္ျပတ္ေသာအခါ မည္သူ၏ အလုိလုိက္သနည္း-----------

၁၂။  စိတ္ႏွင့္ကုိယ္ကာယအလုိသာ လုိက္ေသာသူသည္ မည့္သည့္အရာျဖစ္သနည္း၊----------

၁၃။  မိတ္ေဆြသည္ မည္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ တိရစၦာန္ျဖစ္သနည္း-------------

၁၄။  ေမြးစကပင္ ဘုရားႏွင့္အဆက္ျပတ္ေသာေၾကာင့္ မည္သူ ့အလုိေတာ္မသိ သနည္း၊------

၁၅။  မိတ္ေဆြ ေသဆုံးေသာအခါ ကုိယ္ခႏၶာသည္မည္သည့္အရာ ျဖစ္မည္ နည္း၊------------

၁၆။  မိတ္ေဆြ ေသဆုံးေသာအခါ ၀ိညာဥ္ႏွင့္စိတ္သည္ ဘယ္ေနရာသု႕ိ ေရာက္မည္ နည္း၊----

၁ရ၊   လူသည္ ကုိယ္ခႏၶာႏွင့္စိတ္အလုိသာ လုိက္ေသာေၾကာင့္ မည္သူအမ်က္ထြက္ သနည္း၊ ------------။

၁၈။  ဘုရားကုိ နံ၀ိညာဥ္ျဖင့္ ကုိးကြယ္နိင္ရန္ ဘုရားႏွင့္လူ၏၀ိညာဥ္ မည္သုိ႕ျဖစ္ရမည္နည္း -----------။

၁၉။  ဘုရားႏွင့္လူ၏၀ိညာဥ္ ျပန္ဆက္နိင္ရန္ ဘာကုိ ဖယ္ရွားရမည္နည္း------------

၂၀။          ဘုရားကုိနံ၀ိညာဥ္ျဖင့္ ကုိးကြယ္လုိပါသလား၊-----------

ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား

သင္ခန္းစာ (၃)

နံ၀ိညာဥ္ျဖင့္ကုိးကြယ္ျခင္း

သင္ခန္းစာ(၂)၌ ထာ၀ရဘုရားသည္ တေလာကလုံး၏တရားသူႀကီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရျပီ၊ ထုိတရားသူႀကီးက သူ ့ကုိကုိးကြယ္ေသာသူသည္ နံ၀ိညာဥ္ျဖင့္ ကုိးကြယ္ ရမည္ဟု ပညတ္ထားသည္။

နံ၀ိညာဥ္ျဖင့္ကုိးကြယ္ရမည္

သခင္ေယရွုက-ကုိးကြယ္ေသာသူမွန္သမွ်သည္ ခမည္းေတာ္ကုိ နံ၀ိညာဥ္ ႏွင့္၄င္း သစ္ၥာတရား (သမၼာတရား)ႏွင့္၄င္း၊ ကုိးကြယ္ရမည့္ အခ်ိန္ ကာလသည္လာ၍ယခုပင္ေရာက္လ်က္ရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား ထုိသုိ႕ ကုိးကြယ္ေသာသူတုိ ့ကုိခမည္းေတာ္သည္ အလုိရွိေတာ္ မူ၏။ဘုရား သခင္သည္ နံ၀ိညာဥ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္ကုိ ကုိးကြယ္ေသာ သူတုိ႕သည္နံ၀ိညာဥ္ႏွင့္၄င္းသစ္ၥာတရား (သမၼာတရား) ႏွင့္၄င္း ကုိးကြယ္ ရမည္- ဟုမိန္ ့ေတာ္မူ၏ (ေယာ ၄း၂၃-၂၄)။

မည္ကဲ့သုိ ့ကုိးကြယ္ရမည္နည္း

ဘုရားသခင္ကုိ မည္ကဲ့သုိ႕ နံ၀ိညာဥ္ျဖင့္ ကုိးကြယ္ရမည္နည္း။ မ်ားေသာ အားျဖင့္ ထိုသုိ ့ ယူဆတတ္ၾကသည္၊ နံ၀ိညာဥ္ျဖင့္ ကုိးကြယ္ျခင္း ဆုိသည္မွာ။-

(က) စိတ္ႏွလုံးပါပါႏွင့္ကုိးကြယ္ရမည္ဟူ၍၄င္း။

(ခ) စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ကုိးကြယ္ရမည္ ဟူ၍၄င္း။

(ဂ) သစၥာရွိစြာ ကုိးကြယ္ရမည္ဟူ၍၄င္း ျဖစ္သည္၊

သုိ႔ေသာ္ ထုိအရာမ်ားသည္ နံ၀ိညာဥ္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ မွားယြင္းေနပါသည္။ စိတ္ႏွလုံးသည္ ၀ိညာဥ္ မဟုတ္ပါ။

ကုိယ္၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္

ဘုရားသခင္သည္ လူကုိဖန္ဆင္းေသာအခါ ကုိယ္ခႏၶာ၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ သုံးမ်ဳိးပါ၀င္လ်က္ ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ ထုိအထဲ၌ ဘုရားႏွင့္ တူညီေသာ အပုိင္းသည္ ၀ိညာဥ္ျဖစ္သည္။ လူသည္ထုိ၀ိညာဥ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိႆဟာရဖြဲ႕ ႏုိင္သည္။ ထုိ၀ိညာဥ္အားျဖင့္ဘုရားကုိ ကုိးကြယ္ရမည္။ ထုိ၀ိညာဥ္ အားျဖင့္ဘုရားႏွင့္ စကားေျပာနိင္သည္။ဘုရား၏ အလုိေတာ္ကုိလည္း သိနိင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ၀ိညာဥ္ အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ရွင္ေပါလုက-ဘုရားသခင္သည္မိိမိ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ငါတုိ ့ အားေဖၚျပေတာ္မူ၏- ဟုဆုိထားသည္ (၁ ေကာ ၂း၁၀)၊ တဖန္ -ငါတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ၾကသည္ဟု ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါတုိ ့၏၀ိညာဥ္ ႏွင့္အတူသက္ေသခံေတာ္မူ၏- ဟုဆုိထားသည္ (ေရာ ၈း၁၆)။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ဘုရား၀ိညာဥ္ႏွင့္လူ၏၀ိညာဥ္ဆက္ေနမွသာလွ်င္နံ၀ိညာဥ္ျဖင့္ ကုိးကြယ္ႏုိင္သည္။ ေအာက္ပါပုံက ဘုရား၏၀ိညာဥ္ႏွင့္ လူ၏၀ိညာဥ္ဆက္စပ္မႈကုိ ေဖၚျပထားသည္၊

အထက္ပါပုံ၌ ဘုရား၏၀ိညာဥ္နွင့္ လူ၏၀ိညာဥ္သည္ဆက္ေနသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ လူ၏၀ိညာဥ္သည္ဘုရားသခင္ထံမွ ထာ၀ရအသက္ကုိ ရရွိခံစားသည္။ ဘုရား၏ အလုိေတာ္ကုိလည္း သိသည္။ ထုိအခါ လူ၏၀ိညာဥ္က စိတ္ႏွလုံးကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ ညႊန္ၾကားနိင္ သည္။ တဖန္စိတ္သည္ ၀ိညာဥ္၏ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ဘုရား၏ အလုိေတာ္ကုိသိ၍ ကုိယ္ခႏ္ၶာကုိညႊန္ၾကားနိင္သည္။ ထုိသုိ ့ျဖင့္ စိတ္ႏွင့္ ကုိယ္ခႏၶာသည္ ဘုရား၏အလုိေတာ္အတုိင္း အသက္ရွွင္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရား ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစနိင္သည္။

ဘုရားႏွင့္အဆက္ျပတ္ျခင္း

လူသားအားလုံး၏ဘခင္ျဖစ္ေသာအာဒံသည္ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ အေျခအေနေကာင္းရာမွ စာတန္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ ဘုရားႏွင့္အဆက္ျပတ္ သြားခဲ့သည္။ အာဒံသည္စာတန္၏စကားနားေထာင္၍ ဘုရားသခင္ တားျမစ္ ထားေသာ ေကာင္းမေကာင္း သိကြ်မ္း ရာ အသီးကုိစားလုိက္သည္ (ကမၻာ၊၃း၁-ရ)။ထုိအခ်ိန္မွစ၍ အာဒံသည္ဘုရားသခင္ႏွင့္အဆက္ျပတ္၍ အျပစ္သား ဘ၀သုိ႕ ေရာက္သြားသည္ (က ၃း၂၃)။

အထက္ပါပုံအတုိင္း အာဒံသည္ ဘုရားစကားနားမေထာင္ေသာေၾကာင့္ သူ၏ ၀ိညာဥ္နွင့္ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္အၾကား ဆက္သြယ္မွု ျပတ္ေတာက္ သြားသည္။ ဘုရားႏွင့္လူအၾကားအျပစ္တိမ္ကာစီးေနသည္။ မုိးတြင္း၌ေနထြက္ ေသာ္လည္း မုိးတိမ္ေၾကာင့္ ေနမေတြ ့နိင္သကဲ့သုိ ့ အျပစ္ေၾကာင့္ဘုရားႏွင့္ လူကြာျခားေစသည္ (ေဟရွာယ ၅၉း၂)။ ထုိ ့ေၾကာင့္ဘုရားသခင္သည္ လူ၀ိညာဥ္ကုိ ညႊန္ၾကားျခင္း မရိွေတာ့ေခ်။ ထာ၀ရအသက္လည္းဆုံးရွုံးခဲ့ရသည္။ လူ၏ ၀ိညာဥ္သည္ဘုရားႏွင့္အဆက္ျပတ္ေသာေၾကာင့္ အေသျဖစ္ကာ စိတ္ႏွလုံးကုိ ညႊန္ၾကားျခင္းမရွိေတာ့ေခ်။ ထုိအခါစိတ္သည္ဘုရား၏ေနရာကုိယူ၍ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ကုိယ္ခႏၶာကုိ ညႊန္ၾကားအုပ္ခ်ဳပ္လာသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ကုိယ္ခႏၶာသည္ စိတ္၏ အလုိဆႏၵအတုိင္းသာ အသက္ရွင္ လႈပ္ရွားလာေတာ့သည္။

တိရစၦာန္ျဖစ္

ထုိသုိ ့စိတ္ႏွလုံးသည္ကုိယ္ခႏ္ၶာကုိအုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ေနေသာေၾကာင့္ဘုရား အလုိေတာ္ႏွင့္မကုိက္ညီေတာ့ေခ်။ အာဒံ၏၀ိညာဥ္သည္ ရွိေနေသာ္လည္း မရွိ သကဲ့သုိ ့ျဖစ္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ကုိယ္ခႏၶာႏွင့္စိတ္၏အလုိသုိ ့သာ လုိက္ရသည္။ ထုိသုိ ့ စိတ္ႏွင့္ကုိယ္ခႏၶာ အလုိသုိ႕ သာ လိုက္ေသာသူသည္ တိရစၦာန္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာတိရစၦာန္မ်ားလည္းကုိယ္ခႏၶာႏွင့္စိတ္အလုိသုိ ့ သာလုိက္ၾကသည္။ သုိ႕ျဖစ္၍ အာဒံသည္ လူစင္စစ္မွ တိရစ္ၦာန္ဘ၀သုိ ့က်ဆင္းသြားသည္။

အာဒံမွ ဆင္းသက္လာေသာ လူသားတုိင္းလည္း တိရစၦာန္ျဖစ္သည္။ ေမြးစကပင္ ၀ိညာဥ္ပုိင္း၌ ေသေနလ်က္၊ ခႏၶာကုိယ္ပုိင္း ႏွင့္စိတ္သာ အသက္ရွင္ ၾကသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ယာေကသား အာဂုရက- အကယ္စင္စစ္ ငါသည္ လူမဟုတ္၊ တိရစ္ၦာန္ျဖစ္သည္- ဟု၀န္ခံခဲ့သည္ (သုတ္ၱံ၊၃၀း၂)။

အမ်က္ေတာ္ခံရ

ထုိသုိ ့လူသည္ ကုိယ္ကာယႏွင့္စိတ္အလုိသာ လုိက္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္ကုိ ခံရေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ (ဧဖက္ ၊၂း၃)။ မိတ္ေဆြႏွင့္ကြ်န္ပ္သည္ေမြးစကပင္

(၁) တိရစၦာန္သေဘာႏွင့္ေမြးၾကသည္။ထုိ ့ေၾကာင့္စိတ္ႏွင့္ကိုယ္ကာယအလုိသုိ႕သာ လုိက္တတ္ၾကသည္ (သု ၊၃၀း၂)။

(၂) ဘုရားသခင္ႏွင့္အဆက္ျပတ္ေနသည္။ထုိ့ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ကုိ မသိၾက (၁ ေကာ ၊၂း၁၁-၁၄)။

(၃) ထာ၀ရအသက္ဆုံးရွုံးသည္။ ထုိ ့ေၾကင့္ေလာကမွထြက္သြားေသာအခါ ငရဲသ႕ုိသြားရမည္ (က ၊၃း၁ရ ၊ ၂၁-၂၄)။

(၄) ဘုရား၏အမ်က္ေတာ္ခံရေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ထုိ ့ ေၾကာင့္ေပ်ာ္ရႊင္ ျငိမ္သက္မွုမရွိ (ဧဖက္ ၊၂း၃)။

ငရဲမီးအုိင္ သခၤ်ဳိင္း

အထက္ပါပုံ၌ လူသည္အျပစ္ေၾကာင့္ ဘုရားႏွင့္အဆက္ျပတ္၍ တိရစၦာန္ျဖစ္ သြားသည္။ ၀ိညာဥ္သည္အေသျဖစ္၍ လူသည္ ခႏၶာကုိယ္ႏွင့္ စိတ္အလုိ သုိ႔သာ လုိက္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ဘုရားအမ်က္ေတာ္ခံရသည္။ သုိ႕ ျဖစ္၍ လူသည္ ေလာကမွ ထြက္ခြါသြားေသာ အခါ စိတ္ႏွင့္၀ိညာဥ္သည္ မီးအုိင္ ထဲသုိ ့ ဆင္း၍ ကုိယ္ခႏၶာသည္ ေျမႀကီးသို ့ျပန္သြားရမည္။

အျပစ္ဖယ္ဘုိ ့လုိ

လူသည္မိမိအျမင္၌လူဟု ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ထင္ရေသာ္လည္းဘုရားအျမင္၌ တိရစၦာန္ျဖစ္ေနျပီ။ ထုိ ့ေၾကာင့္ဘုရားကုိ ကုိးကြယ္ လွ်င္လည္း စိတ္အားျဖင့္၄င္း၊ ကုိယ္ခႏၶာအားျဖင့္၄င္းကုိးကြယ္သည္။ သုိ ့ေသာ္ဘုရားသခင္ကလက္မခံႏုိင္။ နံ၀ိညာဥ္အားျဖင့္ ကုိးကြယ္မွ သာလွ်င္ လက္ခံနိင္မည္။ တနည္းအားျဖင့္လူ၏ ၀ိညာဥ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ျပန္ဆက္ရမည္။သုိ ့ ေသာ္ဘုရားႏွင့္လူအၾကား၌အျပစ္ရွိေန ေသာ ေၾကာင့္ နံ၀ိညာဥ္ျဖင့္ကုိးကြယ္၍ မရေခ်။ ထုိအျပစ္ကုိ ဖယ္ရွားဘုိ ့လုိသည္။ ထုိအျပစ္အေၾကာင္းကုိ သင္ခန္းစာ (၄)ကုိ ေလ့လာၾကစုိ႕ ။

သင္ခန္းစာ (၃)ေမးခြန္းမ်ား

၁။ ဘုရားသခင္ကုိ ဘာအားျဖင့္ကုိးကြယ္ရမည္နည္း-------------

၂။ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ကုိးကြယ္ျခင္းမွန္ပါသလား၊----------------

၃။ လူ၌ အပုိင္းဘယ္ႏွစ္ခုရွိသနည္း၊---------------

၄။ ခႏၶာ၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္၌ ဘုရားႏွင့္တူေသာအပုိင္းသည္-------------

၅။ ဘုရား၏အလုိေတာ္ကုိ အဘယ္အပုိင္းက သိနိင္သနည္း------------

၆။ ဘုရားကလူ၏ မည္သည့္အပုိင္းကုိညႊန္ၾကားသနည္း--------------

ရ။ လူ၏ ၀ိညာဥ္ကမည္သည့္အပုိင္းကုိညႊန္ၾကားသနည္း---------------

၈။ စိတ္က မည္သည့္အပုိင္းကို ညႊန္ၾကားသနည္း--------------

၉။ ဘုရားႏွင့္လူ အဆက္ျပတ္ေစေသာအရာသည္------------

၁၀။ လူသည္ ဘုရားႏွင့္အဆက္ျပတ္ေသာအခါ မည္သူကအုပ္စုိးသနည္း------------

၁၁။ လူသည္ ဘုရားႏွင့္အဆက္ျပတ္ေသာအခါ မည္သူ၏ အလုိလုိက္သနည္း-----------

၁၂။ စိတ္ႏွင့္ကုိယ္ကာယအလုိသာ လုိက္ေသာသူသည္ မည့္သည့္အရာျဖစ္သနည္း၊----------

၁၃။ မိတ္ေဆြသည္ မည္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ တိရစၦာန္ျဖစ္သနည္း-------------

၁၄။ ေမြးစကပင္ ဘုရားႏွင့္အဆက္ျပတ္ေသာေၾကာင့္ မည္သူ ့အလုိေတာ္မသိ သနည္း၊------

၁၅။ မိတ္ေဆြ ေသဆုံးေသာအခါ ကုိယ္ခႏၶာသည္မည္သည့္အရာ ျဖစ္မည္ နည္း၊------------

၁၆။ မိတ္ေဆြ ေသဆုံးေသာအခါ ၀ိညာဥ္ႏွင့္စိတ္သည္ ဘယ္ေနရာသု႕ိ ေရာက္မည္ နည္း၊----

၁ရ၊ လူသည္ ကုိယ္ခႏၶာႏွင့္စိတ္အလုိသာ လုိက္ေသာေၾကာင့္ မည္သူအမ်က္ထြက္ သနည္း၊ ------------။

၁၈။ ဘုရားကုိ နံ၀ိညာဥ္ျဖင့္ ကုိးကြယ္နိင္ရန္ ဘုရားႏွင့္လူ၏၀ိညာဥ္ မည္သုိ႕ျဖစ္ရမည္နည္း -----------။

၁၉။ ဘုရားႏွင့္လူ၏၀ိညာဥ္ ျပန္ဆက္နိင္ရန္ ဘာကုိ ဖယ္ရွားရမည္နည္း------------

၂၀။ ဘုရားကုိနံ၀ိညာဥ္ျဖင့္ ကုိးကြယ္လုိပါသလား၊-----------