မွန္ကန္ေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ျခင္း (အပိုင္း ၁)

မွန္ကန္ေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ျခင္း (အပိုင္း  ၁)
စစ္မွန္ေသာ မိတ္ေဆြဖြဲ႕ျခင္း 
Building Right Relationships (Part 1), Making True Friend

Practical Christian Living Course - Lesson 19

ေသာ့ခ်က္ က်မ္းပိုဒ္။  

ပညာ႐ွိတို႔ႏွင့္ေပါင္းေဘာ္ေသာ သူသည္ ပညာ႐ွိတတ္၏။ လူမိုက္တို႔ႏွင့္ေပါင္းေဘာ္ေသာသူမူကား ပ်က္စီးတတ္၏။ (သုတၱံ၊ ၁၃း၂၀)               

 အထီးက်န္ျခင္းသည္ လက္ရွိအခ်ိန္ကာလတြင္ အျဖစ္အမ်ားဆံုးျပသနာတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ဤကမၻာသည္ အထီးက်န္ေသာ လူမ်ား ႏွင့္ျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိသည္။ လူတစ္ဦး၏နေဘးတြင္ လူမ်ားစြာ၀န္းရံ ထားေသာ္လည္း ထိုလူသည္ အထီးက်န္ေနႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ သူ၌မိတ္ေဆြ စစ္မ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

.

                ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိတ္ေဆြမ်ားကို ဘာေၾကာင့္ အလြန္းအမင္းလိုခ်င္ေတာင့္တသနည္း။ အေၾကာင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈကို လိုအပ္ေသာ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္ ဖန္ဆင္ျခင္းခံထားရေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က သူဖန္ဆင္းခဲ့ေသာလူႏွင့္ပတ္သက္၍ ““ေယာက်္ား (လူ)သည္ တစ္ေယာက္တည္းမေနေကာင္း””ဟူ၍ ေျပာခဲ့သည္။ (ကမၻာ ၂း၁၈)

                ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ လူမႈ႔ေရးဖန္ဆင္းျခင္းခံ သတၱ၀ါ (Social beings) မ်ားျဖစ္ၿပီး သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ အေဖာ္သဟဲျပဳမႈႈ႔ႏွင့္ အားေပးမႈ႔မ်ားကုိ လုိအပ္သည္။ အထီးက်န္ဆန္စြာ ခံစားရျခင္းႏွ့င့္ ျငင္းပယ္ခံရျခင္း တုိ႔သည္ ဘ၀ကုိ မခံမရပ္ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ဤသင္ခန္းစာတြင္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံမႈ႔မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးႀကီးေသာမူ၀ါဒမ်ားကုိ ေလ့လာၾကမည္ျဖစ္သည္။ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကုိ မည္သုိ႔ တည္ေဆာက္ရမည္ကုိ ေလ့လာၾကမည္ျဖစ္သည္။

 

မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား၏လႊမ္းမုိးမႈ

                ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ႔အားလုံးသည္ မတူညီၾကပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြဲျပားေသာ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး အမ်ဳိးအစားမ်ားရွိသည္ကုိ နားလည္ရန္လုိသည္။

(၁)           အနည္းငယ္သာသိကၽြမ္းျခင္း

(၂)           သာမန္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ

(၃)           ရင္းႏွီးေသာေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ

(၄)           အလြန္ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ

 ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အနည္းငယ္သာသိကၽြမ္းသူမ်ားႏွင့္ သာမန္မိတ္ေဆြမ်ား၏ လႊမ္းမုိးမႈ႔ကုိမခံရပါ။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ရင္းႏွီးသည့္မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ အလြန္ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ား၏လႊမ္းမုိးမႈကုိ ခံရသည္။ ဤအခ်က္သည္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးႀကီးေသာ သေဘာတရားတစ္ခုကုိ သိေစသည္။ ထုိသေဘာတရားမွာ ““ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ မိတ္ေဆြမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာသူမ်ားကဲ့သုိ႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ျဖစ္လာသည္။””

 ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေသာ မိတ္ဖြဲ႕ျခင္းမ်ားရွိလိမ့္မည္။ ထုိမိတ္ေဆြဖြဲ႕ျခင္းမ်ားက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အေပၚတြင္ လႊမ္းမုိးမႈ႔ အနည္းငယ္သာ ရွိေလ့ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏မိတ္ေဆြမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာသူမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေပၚသုိ႔ လႊမ္းမုိးမႈမ်ားစြာရွိႏုိင္သည္။ ထုိသူမ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ၏ အားလပ္ေသာအခ်ိန္မ်ားကုိ အတူတကြကုန္ဆုံးေစၾကမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤလႊမ္းမုိးမႈမ်ားသည္ ထုိလူမ်ား၏စ႐ုိက္လကၡဏာ ေပၚတည္၍ ေကာင္းေသာလႊမ္းမုိးမႈမ်ား (သုိ႔) ဆုိးေသာလႊမ္းမုိးမႈ႔မ်ားျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ က်မ္းစာက ““ပညာရွိတုိ႔ႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္ေသာ သူသည္ ပညာရွိ တတ္၏။ လူမုိက္ တုိ႔ႏွင့္ေပါင္းေဖာ္ေသာ သူမူကားပ်က္စီးတတ္၏။””ဟု ေျပာထားသည္။ (သုတံၱ၊ ၁၃း၂၀)

 

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးအခ်ဳိ႕ကုိ ေရွာင္ရွားသင့္သည္။

                ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈကုိ လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ လူအားလုံးႏွင့္ မိတ္ေဆြဖြဲ႕ရန္လုိအပ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထင္ႏုိင္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ မျဖစ္သင့္ပါ။ မိတ္ေဆြဆုိးမ်ား ရွိျခင္းထက္ မိတ္ေဆြမရွိျခင္းက သာ၍ ေကာင္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက အခ်ဳိ႕ေသာ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံမႈ႔တုိ႔ကုိ ေရွာင္ရွား ရန္ ရွင္းရွင္းပင္ေျပာထားသည္။

 

(၁)  မယုံၾကည္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံမႈ႔ကုိ ေရွာင္ရွားရမည္။

                လူတစ္ဦးသည္ ပထမဆုံးကယ္တင္ခံရၿပီးေသာအခါ သူ၌ကယ္တင္ျခင္းမခံရေသးေသာ မိတ္ေဆြမ်ားစြာရွိလိမ့္မည္။ ဤမယုံၾကည္သူ မိတ္ေဆြမ်ားသည္ ခရစ္ယာန္အသစ္တဦးအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိႏုိင္သည္။ အႏၲရာယ္မွာ သူတုိ႔သည္ သူ႔ကုိ ဘုရားသခင္ႏွင့္ေ၀းရာ ဤေလာကအတြင္းသုိ႔ ျပန္ေခၚသြားႏုိင္သည္။ သင္သည္ မယုံၾကည္သူတစ္ဦးႏွင့္ နက္႐ႈိင္းေသာေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈရွိလုိေသာအခါ သူ၏လႊမ္းမုိးျခင္းႏွင့္ သူ၏အျမင္ တစ္ခ်ဳိ႕ အား ဖလွယ္ရယူျခင္းကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ က်မ္းစာက “မေကာင္းေသာသူတုိ႔ႏွင့္ေပါင္းေဘာ္ျခင္းအားျဖင့္ ေကာင္းေသာ အက်င့္ဓေလ့ ယုိယြင္း တတ္၏။””ဟု ဆုိသည္။ (၁ေကာ ၁၅း၃၃)

                သင္သည္ သင္၏ယခင္မိတ္ေဆြကုိ ဆက္လက္ ခ်စ္ေကာင္းခ်စ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုတြင္ သင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ထုိသူကုိ ခရစ္ေတာ္ ထံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးရန္ ျဖစ္သင့္သည္။ အခ်ိန္အတန္ၾကာၿပီး ေနာက္ထုိသူသည္ ခရစ္ေတာ္ကုိ ဆက္လက္ျငင္းပယ္ေနပါက သူႏွင့္ရင္းႏွီးစြာ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံမႈ႔ကုိ ရပ္စဲရမည္ ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္ေပါင္းသင္းပါက ထုိသူ၏ဆြဲခ်ျခင္းကုိ ခံရမည္ျဖစ္သည္။

                တစ္ခါက မိန္းမငယ္တစ္ေယာက္သည္ ႀကီးျမတ္ေသာ တရားေဟာဆရာ Charles H Spurgeon အား ေတြ႕ရန္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ မယံုၾကည္ေသာ ေယာက်္ားငယ္တစ္ဦးႏွင့္ နက္႐ိႈင္းစြာေပါင္းသင္း ဆက္ဆံမႈရွိေၾကာင္းကို ေျပာျပသည္။ သူမ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သူ႔အား ခရစ္ေတာ္ထံ ပို႔ေဆာင္ေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မၾကာမီ ေစ့စပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ သူမသည္ သူ၏အႀကံဥာဏ္ကို ေတာင္းခံေနေသာေၾကာင့္ Spurgeon သည္ မိန္းမငယ္ကို စားပြဲတစ္ခုအေပၚတြင္ မတ္တပ္ရပ္ေစခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ သူ႔လက္ကိုဆုပ္ကိုင္ေစ၍ သူမ၏ အား အကုန္သံုး၍ သူ႔ကို စားပြဲေပၚဆြဲတင္ရန္ ေျပာခဲ့သည္။ သူမလည္း ဆြဲတင္ရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း မဆြဲတင္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ထို႔ေနာက္ Spurgeon  “ကဲအခု ငါမင္းကို ဆြဲတဲ့အခါ ဘာျဖစ္မလဲ ဆိုတာၾကည့္”ဟု ေျပာၿပီး ဆြဲခ်လိုက္ေသာအခါ တစ္ခ်က္တည္းပါလာ သည္။ Spurgeon ဆက္ေျပာသည္မွာ ““ဆြဲခ်ဖို႔က လြယ္ေပမယ့္ ဆြဲတင္ဖို႔ခက္တယ္”” ဟုေျပာလိုက္သည္ ခ်က္ခ်င္းပင္ မိန္းမငယ္သည္ ကယ္တင္ျခင္းမခံရေသာလူငယ္ႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံျခင္း၌ ဘာေတြျဖစ္ ပ်က္လာမည္ကို သိျမင္သြားခဲ့သည္။

                ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထပ္ေျပာမည္။ ကယ္တင္ျခင္းမခံရေသာ လူတစ္ဦးႏွင့္ နက္႐ိႈင္းစြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ ကို မထိန္းသိမ္း မတည္ေဆာက္ပါႏွင့္။ ထိန္းသိမ္းတည္ေဆာက္ပါက တစ္ခုေသာ ရလဒ္မွာ သင္သည္ ဆြဲခ်ခံရမည္ ျဖစ္သည္။

 

(၂)  ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ျပက္ရယ္ျပဳသူမ်ား၊ လူမိုက္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈကို ေရွာင္းရွားရမည္ ျဖစ္သည္။

 ျပက္ရယ္ျပဳသူမ်ား လူမိုက္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈကို ေရွာင္ရွားရမည္ဟု ဘုရားသခင္က သတိေပးထားသည္။ က်မ္းစာထဲတြင္ ““လူမိုက္ (Fool) ဆိုေသာစကားလံုးသည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္း သူမ်ားကုိေျပာျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တုိ႔ကုိ ပုန္ကန္ လုိေသာ သေဘာထားရွိ သူမ်ားကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ျပက္ရယ္ျပဳသူမ်ား (Scoffers) မ်ားဆုိသည္မွာ ဘုရားသခင္ႏွင့္သက္ဆုိင္ ေသာအရာမ်ားႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာကုိ ျပက္ရယ္ျပဳသူမ်ားကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသူမ်ားႏွင့္ေရာယွက္စပ္ႏြယ္မႈကုိ ေရွာင္ရွားရမည္ျဖစ္သည္။ ဒါ၀ိဒ္က ““မတရားေသာ သူတုိ႔၏တုိက္တြန္းျခင္းသုိ႔မလုိက္။ လူဆုိးတုိ႔၏လမ္းတြင္ မရပ္မေန။ မထီမဲ့ျမင္ျပဳေသာသူတုိ႔၏ အစည္းအေ၀း၌မထုိင္... သူသည္မဂၤလာ ရွိ၏။””ဟု ဆုိသည္။ (ဆာ ၁း၁)

 ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ားကုိ လုိလားပါက ေကာက္က်စ္ေသာ သူတုိ႔၏ အႀကံ ၪဏ္ေပးမႈ႔ကုိ မေတာင္းခံ မလက္ခံ သင့္ပါ။ ““လူဆုိးတုိ႔၏လမ္းတြင္ မရပ္မေန””ဆုိသည္မွာ ““လူဆုိးမ်ား (sinners) မ်ား သြားေသာေနရာမ်ားကုိ မသြားသင့္ေၾကာင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ ““မထီမဲ့ျမင္ျပဳေသာ သူတုိ႔၏အစည္းအေ၀း၌ မထုိင္ဆုိသည္မွာ သမၼာက်မ္းစာကုိ ျပက္ရယ္ျပဳသူမ်ားႏွင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာအရာမ်ားကုိ ရြံ႕ရွာသူမ်ားႏွင့္ မေပါင္းသင္းသင့္ေၾကာင္း””ကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။

 

(၃)        ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုိယ္က်င့္စ႐ုိက္လကၡဏာ အခ်ိဳ႕မေကာင္းသူမ်ားႏွင့္မေပါင္းသင္း သင့္ပါ

 သမၼာက်မ္းစာသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ျပက္ရယ္ျပဳသူမ်ား၊ လူမုိက္မ်ားႏွင့္ မေပါင္းသင္းရန္သတိေပး႐ုံ မက ကုိယ္က်င့္စ႐ုိက္ လကၡဏာ အခ်ဳိ႕မေကာင္းသူမ်ားႏွင့္လည္း မေပါင္းသင္း၊ မဆက္ဆံရန္ သတိေပးထား သည္။

 

++  အတင္းေျပာတတ္ျခင္း

                ဤလူအမ်ဳိးအစားသည္ သူတပါး၏မေကာင္းသတင္းကုိ အျခားသူမ်ားအား ၀မ္းေျမာက္စြာေျပာျပ တတ္သူျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““လည္၍ စကားမ်ား တတ္ေသာသူ(အတင္းေျပာသူ) လွ်ိဳ႕၀ွက္အပ္ေသာအရာကုိ ေဖာ္ျပ၏။ သုိ႔ျဖစ္၍ ေခ်ာ့ေမာ့တတ္ေသာသူႏွင့္ မေပါင္းေဘာ္ႏွင့္။” (သုတၱံ ၂၀း၁၉)

 

++  ေ၀ဖန္တတ္ၿပီး မေက်နပ္မေရာင့္ရဲႏုိင္ျခင္း

 ခါးသီး၍ေ၀ဖန္တတ္ေသာ စိတ္ရွိသူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အာဏာရွိသူမ်ားကုိ နားၾကည္းပုန္ကန္ေသာ သူမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြျဖစ္ျခင္း ကုိ သတိထားပါ။ သူတုိ႔ႏွင့္ေပါင္းသင္းေရာယွက္ပါက သူတို႔၏ေ၀ဖန္တတ္ေသာစိတ္ကုိ သင့္ဆီ လက္ဆင့္ကမ္းေပးေ၀မည္ ျဖစ္သည္။

 

++  ေဒါသထြက္လြယ္ျခင္း

 ေဒါသထြက္လြယ္သူသည္ မိမိ၏ေဒါသကုိ မည္သုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္ကုိ မသိပါ။ ထုိသူႏွင့္ ေပါင္းသင္းပါက သူ႔နည္းနာမ်ားကုိ သင္ သင္ယူ ေပလိမ့္မည္။ က်မ္းစာက ““စိတ္တုိေသာသူကုိ မိတ္ေဆြမဖြဲ႕ႏွင့္။ အမ်က္ျပင္းထန္ေသာ သူႏွင့္အတူမလုိက္ႏွင့္။ လုိက္လွ်င္ သူ၏ထံုးစံဓေလ့တုိ႔ကုိ သင္ရန္၊ ကုိယ့္အသက္ ေက်ာ့မိရာ ျဖစ္လိမ့္မည္။””ဟု ဆုိသည္။ (သုတၱံ ၂၂း၂၄-၂၅)

 

++  ကိုယ္က်င့္တရား မေကာင္းသူမ်ား

 က်မ္းစာက ကုိယ္က်င့္တရားမေကာင္းသူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံျခင္းမွ ေရွာင္ၾကည္ရန္ သတိေပးထားသည္။ အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္သည္ သူတုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္မႈ႔မ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားရွိသူတုိ႔ႏွင့္ ေပါင္းသင္းပါက ကၽြႏု္ပ္သည္ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ သြားရာ လမ္းထဲ သုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ က်မ္းစာထဲတြင္ ဤသတင္းစကားကုိ ထပ္ခါထပ္ခါေျပာထားသည္။ သတင္း စကားမွာ ““ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မိတ္ေဆြအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ သူတုိ႔ကဲ့သုိ႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ျဖစ္လာၾက သည္။””ပင္ျဖစ္သည္။

 

ျငင္းဆိုျခင္း ( NO)  ဟုေျပာရန္သင္ယူျခင္း

                မွန္ေသာမိတ္ေဆြအမ်ဳိးအစားမ်ား ရရွိရန္အတြက္ မွားယြင္းေသာ မိတ္ေဆြအမ်ဳိးအစားထဲတြင္ ပါေသာ သူမ်ားအား“ NO” ဟု ေျပာရမည္ ျဖစ္သည္။ သုတၱံက်မ္းထဲတြင္ ဘုရားသခင္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ သင္ယူေစလုိေသာအရာမွာ “အျခားသူမ်ားသည္ မွားေသာအရာမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ သင့္ကုိ ေသြးေဆာင္ျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳႏွင့္။” ပင္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက “ငါ့သားလူဆုိးတုိ႔သည္ သင့္ကုိေသြးေဆာင္ လွ်င္မခံႏွင့္။”ဟု ဆုိသည္။ (သုတၱံ ၁း၁၀)

                ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေျပာရန္ သင္ယူရမည့္အေရးႀကီးဆုံးစကားမ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာစာလုံး(၂)လုံးသာရွိေသာ “NO” ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိစကားလုံးကုိ ႏွစ္လုိဖြယ္၊ ခုိင္ခုိင္မာမာႏွင့္ ေနာက္ဆုံး၌ေျပာႏုိင္ရန္ သင္ယူထားရ မည္ျဖစ္သည္။

                အကယ္၍ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ သင္၏သက္၀င္ယုံၾကည္မႈမ်ားကုိ ခ်ဳိးဖ်က္မည့္အရာ တခုခုကုိ သင့္အားျပဳလုပ္ရန္ ေျပာပါက “ NO” ဟု ေျပာၿပီး တခ်ိန္တည္းမွာပင္ မိမိသည္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သူျဖစ္ေၾကာင္းျပပါ။ ဤသုိ႔လုပ္ပါက ထုိကိစၥကို အဆုံးသတ္ႏုိင္ေကာင္းသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဆုိလုိ ေသာအရာကုိ သိႏုိင္ရန္ ဤဥပမာကုိ တင္ျပထားသည္။

 

မိတ္ေဆြ ။ ။ ““လာစမ္းပါ၊ ဒီဟာ ဟုိဟာလုပ္ၾကရေအာင္။””

သင္ (ၿပံဳးလ်က္) ။ “ေက်းဇူးျပဳ၍ မလုပ္ပါရေစနဲ႔ ” (No, thank you )

မိတ္ေဆြ။ ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲကြ

သင္(ၿပံဳးလ်က္)          ။ ““ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ငါ့ဘ၀ကုိ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ထံဆက္ကပ္အပ္ႏွံထားလုိ႔ပဲ””

                “Tom” သည္ ခရစ္ယာန္မျဖစ္မီက သူသည္သူတုိ႔ၿမိဳ႕ရွိ ဘီယာဆုိင္တန္းတုိ႔၌ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေသာက္စားေပ်ာ္ေမြ႕ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္

“Tom”သည္ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့ၿပီး အေနအထားတုိ႔သည္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ သူသည္ဘီယာဆုိင္တန္းစီသို႔ မသြားခ်င္ေတာ့ပါ။ သူ႔မိတ္ေဆြမ်ားက ဤအခ်က္ကုိ မႏွစ္သက္ေသာေၾကာင့္ သူအ႐ႈံးမေပးအခ်င္း သူ႔ကုိအမ်ဳိးမ်ဳိး က်ီစယ္ေနာက္ေျပာင္ၾကသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ သူသည္ သူ၏ေသာက္ေဖာ္ေသာက္ဖက္မ်ားႏွင့္ ျပန္အဖြဲ႕က်သြားခဲ့သည္။ ထုိအရာသည္ စာတန္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေသာ အခြင့္အေရးကုိ စာတန္အားေပးလုိက္ ျခင္းျဖစ္သည္။

                တစ္ညတြင္ “ Tom ” ႏွင့္ သူ႔မိတ္ေဆြမ်ားသည္ ကားၿပိဳင္ေမာင္းၾကရာ “ Tom ” ႐ႈံးသြားခဲ့သည္။ ကားသည္ ေမွာက္လဲ၍ ေၾကမြပ်က္စီး သြားခဲ့သည္။ “ Tom ” ၏မိတ္ေဆြမ်ားသည္ သူ႔ကုိကားထဲမွဆြဲထုတ္ ၍ေျမႀကီးေပၚတြင္ ဆန္႔ထားခဲ့သည္။ သူတုိ႔သည္ အလြန္မူးေနၾကသျဖင့္ “ Tom” အား ေရြ႕ရန္ ေဆးလုပ္သားတုိ႔အလာကုိ ေစာင့္ရမည္ကုိ မသိရွိခဲ့ၾကေပ။

                “Tom” ၏ေနာက္ေက်ာသည္ လည္ပင္းေအာက္နားေလး၌ပင္ က်ဳိးသြားခဲ့သည္။ ေလးလံေသာ အေလးခ်ိန္သည္ သူ႔တင္ပဆုံ႐ုိး၊ ေျခေထာက္မ်ားႏွင့္ လက္ေမာင္းေပၚတြင္ က်ေရာက္လ်က္ေဆး႐ုံေပၚတြင္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထုိင္ခဲ့ရသည္။ ညႇဥ္းဆဲသကဲ့သု႔ိ ရပ္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရွည္လ်ားေသာ ည ေပါင္းမ်ားစြာကုိ အဆက္မျပတ္ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရသည္။

                ယခုတြင္ “Tom” သည္ ဟုိဟုိဒီဒီသြားဖုိ႔ ၀ီးခ်ဲလ္ကုိ အသုံးျပဳသည္။ သူဘယ္ေတာ့မွလမ္းျပန္ ေလွ်ာက္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ သူလက္မ်ား ေနရာတြင္ အစားထုိးထားေသာ လက္အတုမ်ားရွိေသာ္လည္း လက္အစစ္ကဲ့သုိ႔ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါ။

                သူသည္ သခင့္ထံသုိ႔ျပန္လာသေလာ။ ကၽြန္မ မသိပါ။ ကၽြန္မသိသည္မွာ သူသည္ ဒုကၡေ၀ဒနာကုိ ႀကီးစြာခံစားရၿပီး ကၽြန္မလည္းသူႏွင့္အတူ ခံစားခဲ့သည္။ ထုိေဆး႐ုံတြင္ ကၽြန္မသည္သူ၏ ညေစာင့္ သူနာျပဳ ဆရာမ ျဖစ္သည္။ (Joyce Dix)

 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လုိအပ္ေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး

                မိတ္ေဆြဆုိးမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ မည္သုိ႔မွားယြင္းေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ လႊမ္းမုိးႏုိင္သည္ကုိ ေလ့လာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မိတ္ေဆြ ေကာင္းမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေပၚတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာလႊမ္းမုိး မႈမ်ားရွိသည္ဟု ေျပာျခင္းမွာ မွန္ကန္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားကုိ မည္သုိ႔ ရႏုိင္မည္နည္း။

                မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားကုိ ရရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမႈအေပၚတြင္ မူတည္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ထင္ေလ့ရွိၾက သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိယ္၌က အျခားသူတုိ႔အတြက္ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားျဖစ္ၾကရန္အေပၚတြင္ သာ၍မူတည္ေနသည္ဟု ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ က ေျပာထားသည္။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာလွ်င္ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားရရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္ကုိယ္တုိင္က (အျခားသူတုိ႔ အတြက္) မိတ္ေဆြေကာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္ရမည္ဟု ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

                ယခုတြင္ စစ္မွန္ေသာမိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုိလားေတာင့္တေသာ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ား ကုိၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ ဤကုိယ္ရည္ ကုိယ္ေသြးမ်ား ကုိ ၾကည့္႐ႈဆင္ျခင္ေနတုံး ““မိမိသည္ ဤလူအမ်ဳိးအစား ျဖစ္ သေလာ”” ““ကၽြႏု္ပ္၏ဘ၀အသက္တာတြင္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ကုိယ္ရည္ ကုိယ္ေသြးမ်ားရွိရဲ႕လား”” ဟု ေမးၾက ပါစုိ႔။

 

သခင္ေယ႐ႈကုိခ်စ္ေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦးကုိ ကၽြႏု္ပ္လုိအပ္သည္

                ကၽြႏု္ပ္၏မိတ္ေဆြအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာသူတုိ႔ကဲ့သုိ႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ျဖစ္လာၾကမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အေကာင္းဆုံး မိတ္ေဆြမ်ား သည္ သခင္ေယ႐ႈကုိသိ၍ ခ်စ္ေသာသူမ်ားျဖစ္သလားဆုိတာကုိ ဂ႐ုစုိက္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႕သူ၊ ဒါ၀ိဒ္သည္ သူ႔မိတ္ေဆြမ်ားကုိ ၪဏ္ပညာရွိစြာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ဒါ၀ိဒ္က ““ကုိယ္ေတာ္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ေသာသူ၊ ေပးေတာ္မူေသာ ၾသ၀ါဒ တု႔ိကုိ နားေထာင္သူ ရွိသမွ်တုိ႔ႏွင့္ အကၽြႏု္ပ္ေပါင္းေဖာ္တတ္ပါ၏။””ဟု ဆုိထားသည္။ (ဆာလံ ၁၁၉း၆၃)

 

ကၽြႏု္ုပ္ကုိခ်စ္၍ လက္ခံေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦး ကၽြႏု္ပ္ လုိအပ္သည္။

                ကၽြႏု္ပ္၏အနက္႐ႈိင္းဆုံးေသာလုိအပ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ကၽြႏု္ပ္အတြက္အေရးပါသူတစ္ဦးသည္ ကၽြႏု္ပ္ကုိခ်စ္၍ လက္ခံရန္ျဖစ္သည္။ ထင္ရွားေသာ စိတ္ပညာရွင္တစ္ဦးက“ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဘ၀အသက္တာ၏ အခ်ိန္တုိင္းတြင္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ကုိ ဂ႐ုစုိက္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကလည္းျပန္၍ ဂ႐ုစုိက္ေသာ အနည္းဆုံး လူ တစ္ဦး ရွိရမည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တြင္ ဤသုိ႔ေသာလူတစ္ဦးမရွိပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အေျခခံ အက်ဆုံးလုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ မည္မဟုတ္ပါ။ ( William Glasser  )

                ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဂ႐ုစုိက္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ဂ႐ုစုိက္ေသာ၊ မိတ္ေဆြတစ္ဦးရွိခ်ိန္တြင္၊ ဤအခ်က္က ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံမႈ၌ ၀မ္းေျမာက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ လြတ္ေျမာက္ေစသည္။ ဤမိတ္ေဆြမ်ဳိး ရရန္အတြက္ ကၽြႏု္ုပ္ကုိယ္တုိင္က ဤမိတ္ေဆြမ်ဳိးျဖစ္ရမည္။

 

ကၽြႏု္ပ္၏၀န္ထုတ္၀န္ပုိးမ်ားကုိ ကူသယ္ေပးေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦးကုိ ကၽြႏု္ပ္လုိအပ္သည္။

                စစ္မွန္ေသာမိတ္ေဆြတစ္ဦးသည္ ကၽြႏု္ပ္၏ျပသနာမ်ား၌ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ႔ရွိၿပီး ကၽြႏု္ပ္၏၀န္ကုိ ကူသယ္ေပးလုိသည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ ဤမိတ္ေဆြမ်ဳိး လုိခ်င္ပါက ကၽြနု္ပ္ကုိယ္တုိင္က သူတပါးတုိ႔၏၀န္ကုိ ကူသယ္ေပးလုိေသာ သူတစ္ဦးျဖစ္ရမည္။ က်မ္းစာက ““ထမ္းရြက္စရာ၀န္ခ်င္းတုိ႔ကုိ အခ်င္းခ်င္းကူညီ၍ ထမ္းရြက္ေသာအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏တရားကုိ က်င့္ၾကေလာ့။””ဟု ဆုိထားသည္။ (ဂလာတိ၊ ၆း၂)

 

ကၽြႏု္ပ္အေပၚတြင္ သစၥာရွိေသာမိတ္ေဆြတစ္ဦးကုိ ကၽြႏု္ပ္လုိအပ္သည္။

                စစ္မွန္ေသာမိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ လကၡဏာတစ္ခုမွာ သင့္သူ႔ကုိလုိအပ္ခ်ိန္၌ သူရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ သင္ သူ႔ အေပၚတြင္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္ သည္။  ကၽြႏု္ပ္သည္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ လူစားမ်ဳိးလား?

 

ကၽြႏု္ပ္ကုိ အားေပးတုိက္တြန္းေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦးကုိ ကၽြႏု္ပ္လုိအပ္သည္။

                ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလုံးသည္ အားေပးတုိက္တြန္းမႈ႔ကုိ လုိအပ္သည္။ တစ္စုံတစ္ဦးက “တုိက္တြန္းအားေပးျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အသက္ရွင္ၾက၍ ထုိ အရာမရွိပါက ေႏွးေကြးစြာ ၀မ္းနည္းစြာ ေဒါသႀကီးစြာ ေသဆုံး သြားမည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ အျခားသူမ်ားကုိ အားေပးတုိက္တြန္းရမည္ေလာ။

 

ယုံၾကည္ကုိးစားထုိက္ေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦးကုိ ကၽြႏု္ပ္လုိအပ္သည္။

                ခုိင္မာေသာေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈသည္ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္ကုိးစားႏုိင္မႈ႔အေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ကၽြႏု္ပ္ယုံၾကည္ႏုိင္ေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦး ကုိ ကၽြႏု္ပ္လုိခ်င္ပါက ကၽြႏု္ပ္လည္း ယုံၾကည္ကုိးစား ထုိက္သူတစ္ဦးျဖစ္ရမည္။

 

ကၽြႏု္ပ္အေပၚတြင္ ႐ုိးသားေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦးကုိ ကၽြႏု္ပ္လုိအပ္သည္။

                စစ္မွန္ေသာမိတ္ေဆြဆုိသည္မွာ ကၽြနု္ပ္အေပၚတြင္ ႏွစ္လုိဖြယ္႐ုိးသားသူ၊ ကၽြႏု္ပ္အတြက္ ဂ႐ုအလြန္ စုိက္သျဖင့္ မွားေနလွ်င္ အမွန္ ျပင္ေပး မည့္သူ ကုိ ဆုိလုိသည္။ က်မ္းစာက ““အေဆြခင္ပြန္းသည္ ဒဏ္ေပး ေသာအခါ သစၥာေစာင့္လ်က္ေပး၏။””ဟု ဆုိသည္။ (သုတ၊ၱံ ၂၇း၆)

 

ကၽြႏု္ပ္အတြက္ စဥ္းစားေပးေသာမိတ္ေဆြတစ္ဦးကုိ ကၽြႏု္ပ္လုိအပ္သည္။

                ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သူတပါးတုိ႔အတြက္ စဥ္းစားေပးျခင္းဆုိေသာ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးကုိ အျခားသူတို႔ တြင္ ရွိေစလုိသည္။ ထုိနည္းတူပင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တြင္လည္း ထုိကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးရွိၾကရန္ အျခားသူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ၾကေပမည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ အျခားသူမ်ားအတြက္ စဥ္းစားေပးသေလာ။

 

မွန္ကန္ေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကုိ တည္ေဆာက္ျခင္း

                မိတ္ေဆြတစ္ဦး၌ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လုိလားေတာင့္တေသ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ားအေၾကာင္းကုိ ေလ့လာခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုတြင္ မွန္ကန္ေသာ ေပါင္းဆင္းဆက္ဆံမႈကုိ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္ဘက္မွ မည္သုိ႔ သေဘာထားမ်ားရွိသင့္သည္ကုိ စဥ္းစားေလ့လာၾကမည္ျဖစ္သည္။

 

(၁) ကၽြနု္ပ္သည္ မိမိကုိယ္ကုိ လက္ခံသည္။

                ကၽြႏု္ပ္သည္ မိမိကုိယ္ကုိ လက္မခံပါက အျခားသူမ်ားႏွင့္မိတ္ေဆြဖြဲ႕ရန္၊ ကၽြနု္ပ္၏ယုံၾကည္ျခင္းကုိ အျခားသူမ်ားႏွင့္ မွ်ေ၀ရန္တုိ႔မွာ ကၽြႏု္ပ္ အတြက ္ခက္ခဲလိမ့္မည္။ မိမိကုိယ္ကုိလက္ခံျခင္းဟု ဆုိရာ၌ ကၽြႏု္ပ္ ျဖစ္ခ်င္ေသာအရာအားလုံး၊ ျဖစ္သင့္ေသာအရာအားလုံးသည္ ကၽြႏု္ပ္၌ျဖစ္ေနသည္ကုိ ကၽြႏု္ပ္ယုံၾကည္ေၾကာင္းကုိ ဆုိလုိျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဤအရာက ႐ုိးရွင္းစြာဆုိလုိသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္သည္ ဘုရားသခင္က ဖန္ဆင္းေရြးႏႈတ္ထား၍ ဘုရားသခင္ အတြက္ အဖုိးထုိက္သူ၊ တန္ဖုိးရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည္ဟု မိမိကုိယ္ကုိ ျမင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ မိမိကုိယ္ကုိ ဤနည္းအတုိင္း ထင္ျမင္ရန္ သင္ယူေသာ အခါ ကၽြုႏု္ပ္သည္ အျခားသူမ်ားကုိ လက္ခံလာႏုိင္ၿပီး ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ကုိလည္း သူတုိ႔အား ေဖာ္ျပလာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

 

(၂)  ကၽြႏု္ပ္ သင့္ကုိ လက္ခံသည္။

                လူတုိင္းတြင္ အျခားသူမ်ား၏လက္ခံျခင္းကုိ ရရွိလုိေသာနက္႐ႈိင္းေသာအတြင္းပုိင္း လုိအပ္ခ်က္ တစ္ခုရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ သူတုိ႔ကုိ လက္ခံ ေၾကာင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္၏သေဘာထားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈ႔မ်ားအားျဖင့္ ျပသျခင္းအားျဖင့္ သူတု႔ိကလည္းကၽြႏု္ပ္ကုိျပန္လည္လက္ခံလာေစရန္ လမ္းဖြင့္ေပးသည္။

 

(၄)  သင္သည္ တန္ဖုိးရွိေၾကာင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္ယုံၾကည္သည္။

 ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ႔မ်ားသည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆုိေသာအုတ္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ မည္သူကုိ ေတြ႕သည္ မဆုိ၊ ဘုရားသခင္သည္ ထုိသူတုိ႔ကုိခ်စ္ၿပီး သူ၏ေမတၱာေတာ္ ကုိ ထုိသူတုိ႔အားေဖာ္ျပေစလုိသည္။

 

(၅)  ကၽြႏု္ပ္သည္ ေဖာ္ေရြမည္

 မိတ္ေဆြလုိခ်င္ပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေဖာ္ေရြရမည္။ က်မ္းစာက ““မိတ္ေဆြမ်ား ရွိသူတစ္ဦးသည္ သူကုိယ္တုိင္က ေဖာ္ေရြေၾကာင္း ျပရ မည္”” ဟု ေျပာထားသည္။ (သုတၱံ ၁၈း၂၄)

 

(၆)  ကၽြႏု္ုပ္သည္ သင့္ကုိ စိတ္၀င္စားသည္။

 သင္သည္ အျခားသူမ်ားက သင့္ကုိစိတ္၀င္စားလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းထက္၊ အျခားသူမ်ားအား အမွန္တကယ္ စိတ္၀င္စားလာျခင္း အားျဖင့္ သာ၍မ်ားျပားေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကုိ ရရွိလာမည္ျဖစ္ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မိမိအေၾကာင္းႏွင့္ သူတပါးကမိမိကုိ ဘယ္လုိထင္ျမင္မလဲဆုိေသာ အေၾကာင္းကုိ အဆက္မျပတ္ေတြးေတာပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ လူမ်ားၾကား၌ မသက္မသာျဖစ္ေနမည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ႐ုိးေျဖာင့္ေသာ စိတ္၀င္စားမႈ႔ တုိ႔ျဖင့္ အျခားသူမ်ားထံသုိ႔ သြားေရာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ မိမိအတြင္း၌ မိမိပိတ္မိ ေနျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ ဘုရားသခင္အား ေတာင္းဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္၏သေဘာ ထားသည္ ေျပာင္းလဲရန္လုိအပ္ပါက ဘုရားသခင္၏အကူအညီယူ၍ သင္ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။

 လူမ်ားကုိ ဂ႐ုစုိက္ေၾကာင္း ျပသရန္နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ သူတုိ႔ေျပာတာကုိနားေထာင္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံမႈ႔၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုမွာ သူတုိ႔၏ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးကုိ ကူသယ္ရန္ႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကုိ အေျဖကူရွာေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ လုပ္ႏုိင္ရန္ သူတုိ႔ ေျပာတာကုိ ၾကားျဖတ္မေျပာဘဲ ဂ႐ုတစုိက္နားေထာင္ရန္ လုိအပ္သည္။ ဤအရည္အေသြးကုိ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ သင္ယူ ရရွိရန္ လုိအပ္သည္။ ညံ့ဖ်င္းေသာနားေထာင္သူမ်ားသည္ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား မရႏုိင္ပါ။

 

(၇) ကၽြႏု္ပ္ကုိ ဆက္ဆံေစခ်င္သလုိမ်ဳိး သင့္ကုိ ကၽြႏု္ပ္ဆက္ဆံမည္။

                ေယ႐ႈသည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရႊစည္းမ်ဥ္းကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားေပးခဲ့ သည္။ ထုိစည္းမ်ဥ္းမွာ အဘယ္နည္း။ ႐ုိးရွင္းစြာပင္ ““သင့္ကုိ ဆက္ဆံေစခ်င္သလုိမ်ဳိး သူတပါးတုိ႔အား ဆက္ဆံရန္ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈက သင္တုိ႔သည္ ကုိယ္၌သူတပါးျပဳေစလုိသမွ်အတုိင္း သူတပါး၌ျပဳၾက ေလာ့။”” ဟုဆုိသည္။ (မႆဲ၊ ၇း၁၂)

 

သင္သည္ စစ္မွန္ေသာမိတ္ေဆြမ်ားကုိ လုိအပ္သည္။

                သင္သည္ သင္မွီခုိႏုိင္ေသာ ရင္းႏွီးေသာမိတ္ေဆြအခ်ဳိ႕ုကုိ လုိအပ္သည္။ သင့္တြင္ထုိသုိ႔ေသာ မိတ္ေဆြမ်ားမရွိပါက ဘုရားသခင္ မိတ္ဖြဲ႕ ေစလုိေသာသူမ်ားထံသုိ႔ သင့္ကုိလမ္းျပပို႔ေဆာင္ေပးရန္ ဘုရားသခင္အားေတာင္းခံပါ။ သူတုိ႔၏စစ္မွန္ေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦးျဖစ္လာဖုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ ထား၍ လုပ္ေဆာင္ပါ။ ထုိသုိ႔လုပ္ပါက သူတုိ႔သည္ သင့္မိတ္ေဆြမ်ားျဖစ္လာသည္ကုိ သင္သိလာလိမ့္မည္။

                ကၽြနု္ပ္၏မိတ္ေဆြမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ေနစဥ္အတြင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အဓိက သိရမည့္အခ်က္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အေပၚသုိ႔ နက္႐ႈိင္းစြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ မႈ႔ရွိႏုိင္သူမ်ားမွာ သခင္ေယ႐ႈကုိ သိကၽြမ္း၊ နာခံသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ၀ိညာဥ္ေရးအရ ႀကီးထြား၍ ဘုရားသခင္ေနာက္လုိက္ၿပီး အလုိေတာ္ကုိ လုပ္ေဆာင္သူ ႏွစ္ဦး၏ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈသည္ အခုိင္အမာဆုံးႏွင့္ အရွည္ၾကာဆုံး ဆက္ဆံမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

                သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ဦးသည္ ဘုရားသခင္ထံ နီးကပ္စြာခ်ဥ္းကပ္ေနျခင္းအားျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းထံသို႔ နီးကပ္စြာ ခ်ဥ္းကပ္ၾကသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ မိတ္ေဆြအားလုံး၏ မိတ္ေဆြျဖစ္သည္ကုိ အၿမဲတမ္းသတိရပါ။ က်မ္းစာက ““မိတ္ေဆြမူကား၊ ညီအစ္ကုိစြဲကပ္သည္ထက္ သာ၍ စြဲကပ္ တတ္၏။””ဟု ဆုိသည္။ (သုတၱံ ၁၈း၂၄) ေယ႐ႈခရစ္သည္ ထုိသုိ႔ေသာမိတ္ေဆြျဖစ္ၿပီး သူသည္သာ သင္၏အနီးကပ္ဆုံးႏွင့္ အရင္းႏွီးဆုံး မိတ္ေဆြ ျဖစ္သင့္သည္။ သင္သည္ သူႏွင့္အခ်ိန္ယူကာ မိတ္ဖြဲ႕ပါက သူႏွင့္တူလာမည္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““ငါတုိ႔ရွိသမွ်သည္ မ်က္ႏွာဖုံးကုိ ဖြင့္လ်က္ မွန္ကုိ ၾကည့္သကဲ့သုိ႔၊ သခင္ဘုရား၏ဘုန္းအသေရေတာ္ကုိ ၾကည့္ျမင္၍၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္တရား၏ အရွင္သည္ ေရာင္ျခည္ေတာ္ကုိ လႊတ္ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ငါတုိ႔သည္ ဘုန္းအသေရတုိးပြား၍ ပုံသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲျခင္းရွိရၾက၏။””ဟု ဆုိသည္။ (၂ေကာ ၃း၁၈)

 

႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိရေသာ ရတနာ

                ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေ႐ြးခ်ယ္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏မိတ္ေဆြမ်ားကဲ့သို႔ ျဖစ္လာၾကသည္။

 

ေမးခြန္းမ်ား

မွန္/မွား

၁။            ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏မိတ္ေဆြ မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ သူမ်ား ကဲ့သုိ႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ျဖစ္လာသည္။

၂။            မယုံၾကည္သူတစ္ဦးႏွင့္ နက္႐ႈိင္းစြာေပါင္းသင္းဆက္ဆံပါက သင္သည္သူ၏လႊမ္းမုိးျခင္းကုိ ခံရၿပီး သူ႔အျမင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တုိ႔ကုိ ဖလွယ္ရယူမည္ျဖစ္သည္။

၃။            အကယ္၍သင္သည္ ယုံၾကည္ျခင္းအရာ၌ ျပင္းျပသူတစ္ဦးျဖစ္ပါက မယုံၾကည္သူတစ္ဦးႏွင့္ နက္႐ႈိင္းစြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈကုိ ဆက္လက္ျပဳႏုိင္သည္။

၄။            ယုံၾကည္သူတစ္ဦးသည္ မယုံၾကည္သူတစ္ဦးကုိ အမ်ားအားျဖင့္ ““ဆြဲတင္””ႏုိင္သည္။

၅။            လူႏွစ္ဦး၏ အခုိင္မာဆုံးႏွင့္ အရွည္ၾကာဆုံးေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ႔ကုိ ၀ိညာဥ္ေရးအရ ရင့္က်က္ ႀကီးထြား၍ ဘုရားသခင္ ေနာက္ကုိလုိက္လုိၿပီး အလုိေတာ္ကုိ လုပ္ေဆာင္ၾကေသာ လူႏွစ္ဦး၏ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံမႈ႔မ်ဳိးတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။

၆။            အထီးက်န္ျခင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အခ်ိန္ကာလတြင္အျဖစ္အမ်ားျပသနာဟုေခၚဆုိၾကသည္။

၇။            ဆာလံ ၁း၁တြင္ ဘုရားသခင္ေကာင္းခ်ီးေပးေသာသူသည္ မယုံၾကည္သူထံမွ အႀကံၪဏ္ကုိ မေတာင္းခံ။ လက္မခံပါ။

၈။            ကၽြႏု္ပ္သည္ မိမိကုိယ္ကုိ လက္မခံပါက အျခားသူမ်ား မိတ္ေဆြျဖစ္ရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္သလုိ ကၽြႏု္ပ္၏ ယုံၾကည္ျခင္းကုိ ေ၀မွ်ရန္လည္း ခက္ခဲမည္ျဖစ္သည္။

၉။            မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားရွိရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္ကုိယ္တုိင္က အျခားသူတုိ႔အတြက္ မိတ္ေဆြေကာင္းျဖစ္ ရမည္။

၁၀။          စစ္မွန္ေသာ မိတ္ေဆြသည္ ကၽြႏု္ပ္၏ျပသနာမ်ား၌ ပါ၀င္ပတ္သက္၍ ကၽြႏု္ပ္၏၀န္ထုပ္၀န္ပုိးမ်ား ကုိကူသယ္ေပးလုိသည္။

                ဤသင္ခန္းစာ၏ အဓိကေပးလုိေသာ သမၼာတရားမွာ ““ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏မိတ္ေဆြမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထား ေသာသူတုိ႔ကဲ့သုိ႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ျဖစ္လာၾကသည္။””ပင္ျဖစ္သည္။ ဆုေတာင္းေသာအခါ ဘုရားသခင္၌ ၀မ္းေျမာက္၍ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ဆင္ျခင္ ေအာက္ေမ့ေသာ သူတုိ႔ကုိ ေကာင္းခ်ီးေပးရန္ ဆုေတာင္းပါ။

 

ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)