ခရစ္ယာန္၏ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာအသက္တာ၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္


ခရစ္ယာန္၏ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာအသက္တာ၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္
The Christian’s Secret of a Happy Life
Practical Christian Living Course
Lesson 24 - ရဲလင္းထြန္း(အင္းစိန္)

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပိုဒ္။ ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ေသာသူတည္းဟူေသာ ႀကံစည္ေတာ္မူျခင္းအတိုင္း ေခၚေတာ္မူေသာသူတို႔၏ အက်ိဳးကို ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ သည္ တညီတၫြတ္တည္း ျပဳစုၾကသည္ကို ငါတို႔ သိၾက၏။  (ေရာ၊ ၈း၂၈)

ဒုကၡျပသနာမ်ားသည္ ဤဘ၀၏ တစိတ္တေဒသျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““လူသည္ ဒုကၡခံျခင္းငွာ ေမြးဖြား၏””ဟု ဆိုသည္။ (ေယာဘ ၅ း ၇)

တခါတရံ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ သူတို႔အား ျပႆနာမ်ားခက္ခဲမႈမ်ားႏွင့္ ကင္းေ၀းေအာင္ ဘုရားသခင္က ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု ယံုၾကည္ ေမွ်ာ္လင့္ ၾကေသာ္လည္း ဘုရားသခင္က ထိုသို႔ျပဳလုပ္ေပးရန္ ကတိ မေပးထားပါ။ ကယ္တင္ျခင္း မခံရသူမ်ားသာမက ခရစ္ယာန္မ်ားပါ ဒုကၡျပသနာ စံုစမ္း ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေ၀ဒနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဒုကၡျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႕သည့္အခါ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏အတြင္းပိုင္းမွ ဒုကၡျပသနာကို မည္သို႔ ျမင္သည့္အေပၚတြင္ မူတည္၍ အ႐ႈံးအႏိုင္ကို သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ထိုခက္ခဲမႈ ျပသနာမ်ားကို လူအျမင္ျဖင့္သာျမင္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စိတ္ဓာတ္က်ကာ ႐ႈံးနိမ့္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ မဟုတ္ဘဲ အေျခအေန အရပ္ရပ္တိုင္း၌ ဘုရားသခင္၏ အံ့ၾသဖြယ္ဇာတိေတာ္ႏွင့္ လက္ေတာ္ကိုျမင္၍ အသိအမွတ္ျပဳပါက ဘုရားသခင္၏အျမင္အားျဖင့္ ဒုကၡျပသနာမ်ားကို ျမင္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုခံံစားရရွိမည္ျဖစ္သည္။


 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိရမည့္အရာ အခ်ိဳ႕

ေပ်ာ္ရႊင္ေသာခရစ္ယာန္အသက္တာကို ရရွိရန္အတြက္ မည္သို႔ျပဳလုပ္အသက္ရွင္ရမည္ကို မၾကည့္ၾကမီ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိရမည့္အရာအခ်ိဳ႕ ရွိသည္။

(၁)        ဤဘ၀တြင္ ဘာကိုရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည္ကို သိထားရမည္။

ဘုရားသခင္၏ လူမ်ားၾကားထဲတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ မွားယြင္းေသာ သင္ၾကားမႈတခုရွိသည္။ ထိုသင္ ၾကားမႈမ်ားမွာ ““ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္လိုက္တဦးျဖစ္လာပါက သင္၏ဒုကၡျပသနာအားလံုးသည္ ၿပီးဆံုးေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကို မက်န္းမာမႈမ်ားမွ ကင္းေ၀းေစၿပီး မွန္ေသာ အရာမ်ားကိုသာ သင္ယံုၾကည္၍ အပိုင္ရယူပါက ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကိုေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေပးမည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာထဲရွိ မည္သည့္ေနရာ၌မွ် ဘုရားသခင္သည္ ဤသို႔ကတိမေပးထားပါ။ ေယ႐ႈက ““သင္တို႔သည္ ေလာက၌ ဆင္းရဲဒုကၡကို ခံရၾက လိမ့္မည္””ဟု ဆိုသည္။ (ေယာ ၁၆ း ၃၃)

ဒုကၡျပသနာမ်ားသည္ ဤဘ၀၏ တစိတ္တေဒသျဖစ္ၿပီး မည္သူကမွ် မေရွာင္ကြင္းႏိုင္ပါ။ က်မ္းစာက ““လူသည္ မိန္းမဖြားေသာသူျဖစ္သျဖင့္၊ အသက္တို၍ ဒုကၡႏွင့္ျပည့္စံုပါ၏။””ဟုဆိုသည္။ (ေယာဘ ၁၄ း ၁)

ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းမ်ား၊ ေ၀ဒနာမ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳခံစားရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားရမည္။ က်မ္းစာက ““ေယ႐ႈခရစ္၏ တရားေတာ္ႏွင့္အညီ၊ ဘုရား၀တ္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ေနျခင္းငွာ၊ အလိုရွိ ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ညႇဥ္းဆဲျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္””ဟု ဆိုသည္။ (၂တိ ၃ း ၁၂)

က်မ္းစာက ထပ္မံ၍ ““ငါတို႔သည္မ်ားျပားေသာ ဆင္းရဲဒုကၡခံ၍ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ရၾက မည္””ဟု ေျပာထားသည္။ (တမန္၊ ၁၄း၂၂)

(၂)        ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုခ်စ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အေကာင္းဆံုးအရာမ်ားကိုသာ ရေစလို သည္ကို သိထားရမည္။

က်မ္းစာက ဘုရားသခင္သည္ သူ၏သားေတာ္ကိုခ်စ္သလိုမ်ိဳး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ခ်စ္သည္ဟု ေျပာထားသည္။ သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဤသို႔ ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အေကာင္းဆံုးအရာမ်ားကို ရရွိေစလိုသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က သိပ္မေကာင္းေသာအရာမ်ားကို ရပါက ေက်နပ္လွ်င္ ေတာင္မွ သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အေကာင္းတကာ အေကာင္းဆံုး အရာမ်ားကိုသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ရွာေဖြေပးသည္။ ဒါ၀ိတ္သည္ ဘုရားသခင္က သူ႔ကို မည္မွ်ခ်စ္၍ သူ႔အက်ိဳးအတြက္ မည္မွ်စဥ္းစားေပးသည့္ေၾကာင္းကို ေတြးေတာေနတုန္း ဤသို႔ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ““အိုဘုရားသခင္ ကၽြႏ္ုပ္၌ ကိုယ္ေတာ္၏အႀကံအစည္ တို႔သည္ အလြန္ထူးဆန္ၾကပါ၏။ အလြန္မ်ားျပားၾကပါ၏။”” (ဆာလံ ၁၃၉ း ၁၇)

(၃)        ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤဘ၀၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘုရားသခင္၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို သိရမည္။

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို မည္သို႔ကိုင္တြယ္၍ ျပဳမူဆက္ဆံေနသည္ကို နားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ေသာရည္မွန္းခ်က္မ်ားထားရွိသည္ကို သိရမည္။ သူ၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေပ်ာ္ရႊင္ရန္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ ေပးရန္သာ မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို သူသားေတာ္ႏွင့္ သ႑ာန္ခ်င္းတူညီ ေအာင္ ေျပာင္းလဲ ေပးရန္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္သည္ အမ်ားေသာ ညီတို႔တြင္ သားဦးျဖစ္မည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ေရွးမဆြကပင္ သိေတာ္မူေသာသူတို႔ကို သားေတာ္၏ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္တညီတည္းျဖစ္ေစျခင္းငွာ၊ ေရွးမဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားေတာ္မူ၏”” ဟုဆိုသည္။ (ေရာ ၈ း ၂၉)

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ သူ႔သားေတာ္ႏွင့္တူညီလာေအာင္ မည္သုိ႔ ေျပာင္းလဲေပးသနည္း။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ဘ၀ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ေျပာင္းလဲေပးသည္။ ဤသုိ႔ေျပာင္း လဲေပးရာ၌ စုံစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား၊ ဒုကၡျပႆနာမ်ားႏွင့္ ေ၀ဒနာမ်ားအးျဖင့္ လည္း ေျပာင္းလဲေစသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဤဒုကၡျပႆနာမ်ား၊ ေ၀ဒနာမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ခံစားရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထား ရမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကိုခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တူလာေစရန္အတြက္ ဘုရားသခင္က ဤအရာ မ်ားကုိ လိုအပ္၍အသုံးျပဳေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေပ်ာ္ရႊင္ေသာအသက္တာ ဆီသုိ႔ ေျခလွမ္းမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ခရစ္ယာန္အသက္တာ၌ ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္ရန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ ျပင္ဆင္ထားေပးေသာ အရာတုိ႔ကုိ ၀င္ေရာက္ ခံစားႏုိင္ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေသေသခ်ာခ်ာ လွမ္းရမည့္ ေျခလွမ္းအခ်ဳိ႕ရွိသည္။

(၁) ဘုရားသခင္သည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္းကုိ ယုံၾကည္ရမည္။

ဘုရားသခင္သည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္သည္ဟု ေျပာေသာအခါ၊ ဘုရားသခင္သည္ ဤကမၻာရွိ အရာအားလုံးႏွင့္ စၾက၀ဌာတခုလုံးကုိ အုပ္စုိးေနေၾကာင္းကုိ ေျပာလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာင္းကင္ေပၚ၊ ေျမႀကီးေပၚ၌ အခြင့္အာဏာ အျပည့္ရွိသူျဖစ္သည္။ သူလုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ အရာတု႔ိကုိ မလုပ္ ႏုိင္ေအာင္ မည္သူကမွ မတားဆီးႏုိင္ပါ။ က်မ္းစာက ““ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခတုိ႔၌၄င္း၊ ေျမႀကီးသားတုိ႔၌၄င္း၊ အလုိေတာ္ရွိသည္အတုိင္း စီရင္ျပဳျပင္ေတာ္မူ၍၊ လက္ေတာ္ကုိ အဘယ္သူမွ် မဆီးတားႏုိင္။””ဟူ၍ဆုိသည္။ (ဒံေယလ ၄း၃၅)

အခ်ိန္တုိင္း၊ ေနရာတုိင္းတြင္ ဘုရားသခင္သည္ သူဖန္ဆင္းထားေသာအရာမ်ားကုိ အုပ္စုိး၍ သူ၏ အခ်ဳပ္အျခာပုိင္မႈ႔ကုိ ျပသသည္။ က်မ္းစာ က ၊ ““ထာ၀ရဘုရားသည္ ေကာင္းကင္ေျမႀကီး၊ သမုဒၵရာ၊ နက္နဲ ရာအရပ္ရပ္တုိ႔၌ အလုိေတာ္ရွိသမွ်ကုိ ျပဳေတာ္မူ၏။””ဟုဆုိသည္။ (ဆာလံ ၁၃၅း၆)

က်မ္းစာက အရာခပ္သိမ္းသည္ ဘုရားသခင္၏ ““အေစခံမ်ား”” ျဖစ္ၾကသည္ဟုဆိုသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ၿပီးျပည့္စုံေစရန္အတြက္ အရာခပ္သိမ္းကုိ အသုံးျပဳသည္ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က လူေကာင္းမ်ားႏွင့္ ဘ၀၏ေကာင္းေသာ အရာမ်ားသာ ဘုရားသခင္ကုိ အေစခံၾကသည္ဟု ေတြးေလ့ရွိၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ က်မ္းစာက ေကာင္းေသာအရာမ်ား၊ ဆုုိးေသာအရာမ်ား အပါအ၀င္ အရာခပ္သိမ္းသည္ ဘုရားသခင္၏အေစခံမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး သူ၏အလုိေတာ္ အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ေျပာထားသည္။

ဆာလံ ၁၁၉ ၌ ဒါ၀ိဒ္က သူသည္ သူ႔အတြက္ ““တြင္းတူး””ထားေသာ မာနႀကီးသူမ်ား၏ ““၀ါးၿမိဳျခင္းကုိ ခံရလုနီးပါး””ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ မွားယြင္းစြာညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းကုိလည္း ခံရေၾကာင္းကုိ ေျပာထားသည္။ ဤသုိ႔ေသာ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား၊ ဒုကၡျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ ေနရစဥ္တြင္ပင္၊ ““အုိထာ၀ရဘုရား၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ေကာင္းကင္ဘုံ၌ အစဥ္အၿမဲတည္ပါ၏။ သစၥာေတာ္သည္ လူမ်ဳိး အဆက္ဆက္ၿမဲၿမံပါ၏။ ေျမႀကီးကုိတည္ေစေတာ္မူသျဖင့္၊ သူသည္အၿမဲေနရပါ၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔ သည္ ကုိယ္ေတာ္၏ကၽြန္ျဖစ္၍ စီရင္ေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ၊ ယေန႔တုိင္ ေအာင္ အၿမဲေနၾကပါ၏။””ဟု ဆုိသည္။ (ဆာလံ ၁၁၉း၈၉-၉၁)

ဒါ၀ိဒ္သည္ ဤႀကီးျမတ္ေသာ အမွန္တရားကုိ နားလည္ခဲ့သည္။ ““အရာခပ္သိမ္းသည္ ဘုရား သခင္၏ကၽြန္(အေစခံ)ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ၏ အလုိေတာ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သဘာ၀ တရား၏ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ ျပင္းထန္ေသာအရာမ်ားေတာင္မွ သူ႔ကုိအေစခံ၍သူ၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ၿပီးျပည့္စုံေစရမည္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““ေျမႀကီး၌ရွိေသာအရာ၊ ငါးႀကီးမ်ား၊ နက္နဲရာအရပ္မ်ား မီးႏွင့္ မုိဃ္းသီး၊ မုိးပြင့္ႏွင့္ အခုိးအေငြ႕၊ အမိန္႔ေတာ္ကုိ နားေထာင္ေသာ ေလျပင္းမုန္တုိင္း.....””ဟုဆုိသည္။ (ဆာ ၁၄၈း၇-၈)

အရာခပ္သိမ္းသည္ ဘုရားသခင္၏ကၽြန္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သဘာ၀တရားသာမက လူမ်ား၊ ႏုိင္ငံ မ်ား၊  ဘုရင္မ်ားႏွင့္ အရာခပ္သိမ္းသည္ ဘုရားသခင္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ႔ေအာက္၌ရွိေနသည္။ က်မ္းစာက ““ရွင္ဘုရင္၏ စိတ္ႏွလုံးသည္ ေရေခ်ာင္းကဲ့သို႔ျဖစ္၍၊ ထာ၀ရဘုရား၏လက္ေတာ္၌ ရွိသျဖင့္၊ အလုိေတာ္ ရွိသည္အတုိင္း လွည့္ေစေတာ္မူ၏။””ဟုဆုိသည္။ (သုတ၊ၱံ ၂၁း၁)

ဘုရားသခင္သည္ သူ၏အလုိေတာ္ကုိ ၿပီးျပည့္စုံေစရန္အတြက္ စာတန္ႏွင့္စာတန္၏ကၽြန္မ်ားကုိ ေတာင္မွအသုံးျပဳသည္။ သခင္ေယ႐ႈ၏ ေသျခင္းကုိ ႀကံစည္ခဲ့သူမွာ စာတန္ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈအား သစၥာေဖာက္ရန္ ယုဒ၏စိတ္ႏွလုံးအတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ေျပာဆုိခဲ့သူမွာလည္း စာတန္ျဖစ္သည္။ သခင္အား အေသသတ္ရန္ လူအုပ္ႀကီးအား ေအာ္ဟစ္ေျပာဆုိေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးသူမွာလည္း စာတန္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရားသခင္၏ လူသားကုိ ကယ္တင္မည့္ အလုိေတာ္ၿပီးျပည့္စုံေစရန္အတြက္ စာတန္ႏွင့္ သူ၏ ေကာက္က်စ္ေသာေနာက္လုိက္မ်ားသည္ အသုံးခ်ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

(၂) ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္းကုိ ယုံၾကည္ရမည္။

စုံစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ခက္ခဲမႈ႔မ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထံေရာက္လာခ်ိန္တြင္ စာတန္သည္ သူ၏အေတြးမွားမ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စိတ္ႏွလုံး ထဲ သုိ႔ ထည့္ရန္ႀကိဳးစားသည္။ သူက ဤသုိ႔ သင့္ကုိ အႀကံ ေပးလိမ့္မည္။ ““ဘုရားသခင္ သင့္ကုိတကယ္မခ်စ္ပါဘူး။ ေကာင္းျမတ္ေသာဘုရားက ဘာေၾကာင့္ ဤအရာ မ်ဳိးကုိ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ခြင့္ျပဳမွာလဲ””

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ စာတန္၏အေတြးမွားကုိ လက္ခံပါက ထုိအေတြးမ်ားသည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ကုိ စိတ္ဓါတ္ က်ေစၿပီး မိမိကုိယ္ကုိ သနားေစလိမ့္မည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အေျခအေနက မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ဤအရာ သည္ မွန္ကန္သည္။ က်မ္းစာက ““ထာ၀ရဘုရားသည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူ၍ ဂ႐ုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲ တည္ေသာေၾကာင့္ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။””ဟု ဆုိသည္။ (ဆာလံ ၁၀၆း၁)

Prairie Bible Institute ကုိတည္ေထာင္သူ L.E. Maxwell ကစုံစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအခ်ဳိ႕ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထံေရာက္လာေစရန္ ခြင့္ျပဳေပးျခင္း၌ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ယုံၾကည္ျခင္းက ဘုရားသခင္သည္ ႀကီးျမတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ႂကြယ္၀စြာ ေရြးႏႈတ္ ႏုိင္ ေၾကာင္း ကုိ ယုံၾကည္ႏုိင္ေစသည္။

သူ႔အရင္ေမြးဖြားခဲ့ေသာ အစ္ကုိ(၂)ေယာက္ႏွင့္ အမ(၁)ေယာက္သည္ ကုိယ္လက္အဂၤါစုံ၍ ေကာင္းမြန္စြာ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ္လည္း Charles Rentz မွာမူ လက္ေမာင္းေနရာမွာစ၍ တုံးတိျဖစ္ေနၿပီး ဒူးေခါင္းေအာက္၌ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းလည္း မပါလာေပ။ သူသည္ ခရစ္စမတ္ရာသီတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ထုိခရစ္ယာန္မိသားစုသည္ သူတုိ႔၏အားလပ္ရက္ရာသီကုိ ဘုရားသခင္အား လမ္းျပပုိ႔ေဆာင္ေပးရန္ အတြက္ေတာင္းခံေသာ ဆုေတာင္းရာအခ်ိန္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ Charles ၏မိဘမ်ားက သူတုိ႔၏သားသည္ စိတ္ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ႔မရွိေၾကာင္းကုိ သိသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် Charles ကုိအျခားကေလးမ်ားႏွင့္ တန္းတူ ရည္တူဆက္ဆံရန္ ခုိင္ခုိင္မာမာဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ သူ႔မိသားစု၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားက သူသည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ မတူညီကြဲျပားစြာ ခံစားရတာမ်ဳိး၊ လုပ္ေဆာင္ရတာမ်ဳိး မရွိရေလေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ သူ႔ကုိတန္းတူရည္တူ ဆက္ဆံ၍““ၪဏ္ပညာရွိသူတဦးသည္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကုိ ေမးခြန္းမထုတ္ပါ””ဟူ၍ သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။

Charles သည္မၾကာမီ သင္ယူသိရွိခဲ့သည္မွာ ““လူတုိင္းတြင္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ရမည္ စိန္ေခၚမႈ႔မ်ား ရွိသည္။ မိမိတုိ႔၏အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အလုပ္ကုိ အေကာင္းဆုံးလုပ္ကုိင္ရာ၌ျဖစ္ေစ၊ ဘုရားသခင္က သူ႔အတြက္အေကာင္းဆုံးျဖစ္မည္ဟု ယူဆ၍ေပးထားေသာ ဆုေက်းဇူးမ်ားအားျဖင့္ ဘုရားသခင္အား အေစခံရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ထုိသုိ႔ေသာ စိန္ေခၚမႈ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳရမည္ကုိ နားလည္ခဲ့သည္။

သူသည္ သူ၏လက္ေမာင္းတုံးတိႏွစ္ခုၾကားတြင္ ေဘာပင္(သုိ႔)ခဲတံကုိ ညႇပ္၍သူ၏ပခုံးကုိလႈပ္ကာ စာေရးရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ သူသည္ ေကာလိပ္ပညာေရးကုိ မသင္ယူခဲ့ရေသာ္လည္း သူသင္ယူႏုိင္သမွ် အရာအားလုံးကုိ သင္ယူခဲ့သည္။ အေကာင္းဆုံး သူသင္ယူခဲ့သည္အရာမွာ ဘုရားသခင္ကုိ ခ်စ္ရန္ႏွင့္ ယုံၾကည္ရန္ျဖစ္သည္။

ယေန႔တြင္ Charles သည္ သူ၏ေန႔စဥ္အသက္တာတြင္ ကိုယ္ကာယပုိင္းအရ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေသာအရာအားလုံးကုိ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ သည္။ သူသည္ ကားကုိေကာင္းမြန္စြာ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ၿပီး ခ်ဳိင္းေထာက္ျဖင့္ ေလွကားအတက္အဆင္းကုိလည္း ယုံၾကည္ခ်က္အျပည့္ျဖင့္ တက္ဆင္းႏုိင္ၿပီး မိမိ၏ ႐ုံးခန္းထဲရွိ သာမန္ထိုင္ခံု၌လည္း ေကာင္းမြန္စြာထိုင္ႏိုင္သည္။ သူသည္ တယ္လီဖုန္းဆက္ႏုိင္၊ စာ႐ိုက္ႏိုင္၊ အေထာက္အကူျပဳစက္ျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္၊ Piano တီးႏုိင္သည္။ သူ၏အေပၚဆံုးအက်ႌၾကယ္သီးကိုမတတ္ႏုိင္သည္ကလြဲ၍ အ၀တ္အစားကုိအစအဆံုး ေကာင္းမြန္စြာ ၀တ္ဆင္ ႏုိင္သည္။ သူ၏ လည္စီးကုိပင္ မိမိဘာသာ၀တ္ဆင္ႏုိင္ သည္။ သူ႔အိမ္(သို႔)႐ံုးခန္း၌ မည္သည္စက္ပစၥည္းခ်ိဳ႔ယြင္းပ်က္စီးသည္ျဖစ္ေစ၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သူသည္ မိမိဘာသာျပဳျပင္ႏုိင္သည္။ သူ႔လက္ေရာ၊ ေျခေရာမရွိသည့္အခ်က္ကိုထည့္တြက္ပါက အထက္ပါအရာမ်ားသည္တမူထူးျခားသည္။

Charles သည္ ၀န္ေဆာင္မႈဌာန၏၀န္ထမ္း၊ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္း၀န္ထမ္း၊ အာမခံ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ သူ႔ၿမိဳ႔နယ္တြင္ တရား၏ တတ္စြမ္း ေသာ စာေရးတစ္ဦးအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။ သူ႔တြင္ ႏွစ္လိုဖြယ္အိမ္တစ္လံုးႏွင့္ သစၥာရွိေသာမိသားစုတစ္စုရွိသည္။ သူ႔မိန္းမက ““ကၽြန္မဘ၀မွာ အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစတဲ့အရာကေတာ့ Charles ႏွင့္အတူေနရျခင္းပါပဲ”” ဟူ၍ရင္ဖြင့္ခဲ့သည္။

ဤလူသည္ ဘာေၾကာင့္ရဲစြမ္းသတ္ၱိေရးရာ၌ စံတင္ေလာက္သူျဖစ္ခဲ့သနည္း။ Charles ကုိယ္တိုင္က ဤလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကိုေျပာျပသည္။ ““ကၽြႏု္ပ္အေပၚ ေကာင္းခ်ီးမ်ားစြာသြန္းေလာင္းေပးတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ဖန္ဆင္းရွင္ကိုယံုၾကည္ျခင္းအေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ဘ၀တစ္ခုလံုးကို တည္ေဆာက္ခဲ့ ပါတယ္။””

(၃) ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္သည္ ၿပီးျပည့္စံုစြာေကာင္းမြန္သည္ကို ယံုၾကည္ရမည္။

ဘ၀တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရွင္းမျပႏုိင္ေသာဆန္းၾကယ္မႈမ်ားစြာရွိေနသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ အျခားသူ မ်ားနည္းတူ ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းစရာမ်ားကုိ ေတြ႔ႀကံဳခံစားရမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အေျခအေနအရပ္ရပ္တို႔ကို နားလည္ႏုိင္ရန္ခက္ခဲေနျခင္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္အေျခအေနတို႔ကို လူ႔အျမင္ျဖင့္သာ ၾကည့္၍ ဘုရားသခင္ ျမင္ေသာအျမင္အားျဖင့္ မၾကည့္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ အမွားမျပဳလုပ္ပါ။ ဤ က်ဆံုးေနေသာကမၻာ၌ အရာရာတို႔သည္ မည္သို႔ျဖစ္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ဘုရားသခင္၏လုပ္ေဆာင္မႈအားလံုုးသည္ ၿပီးျပည့္စံုစြာေကာင္းမြန္သည္။ သူ၏လုပ္ေဆာင္ပံုနည္းလမ္းသည္ ဒီထက္မေကာင္းႏိုင္ေတာ့ပါ။ က်မ္းစာက ““ဘုရားသခင္စီရင္ေတာ္မူေသာအမႈသည္စံုလင္သည္”” ဟုဆိုသည္။ (ဆာ ၁၈း၃၀)

ပံုဥပမာတစ္ခုရွိသည္။ တစ္ခါက လူတစ္ဦးသည္ နာရီတစ္လံုးကို တီထြင္ျပဳလုပ္ၿပီး နာရီကိုလံုး၀ မျမင္ဖူးေသာသူ႔မိတ္ေဆြကိုျပသခဲ့သည္။ နာရီကို ဒီဇိုင္းထြင္သူသည္ နာရီ၏ေနာက္ဖံုးကိုဖြင့္၍ မိတ္ေဆြကို ျပၿပီး ““နာရီျပဳလုပ္သူဟာ ဘယ္လိုလူျဖစ္မလဲ”” ဟုေမးလုိက္သည္။ သူ႔မိတ္ေဆြသည္ ဦးတည္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လွည့္ပတ္ေနေသာဘီးေသး၊ ဘီးႀကီးမ်ားႏွင့္ တစ္ခ်ိဳ႔ဘီးႀကီးမ်ားက လ်င္ျမန္စြာလွည့္ပတ္ေန ၍တစ္ခ်ိဳ႔ကေႏွးေကြးစြာ လွည့္ပတ္ေနပံုကိုျမင္ေသာအခါ ဤသို႔မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ ““ဒီနာရီျပဳလုပ္သူဟာ အ႐ူးပဲျဖစ္ရမယ္။””

ထို႔ေနာက္ နာရီျပဳလုပ္သူသည္ နာရီ၏ေရွ႕ဘက္ကို သူ႔မိတ္ေဆြအားျပ၍ ““ကဲအခု၊ နာရီျပဳလုပ္သူ ဟာ ဘယ္လိုလူျဖစ္မလဲ”” ဟု ထပ္ေမး လုိက္သည္။ မိတ္ေဆြျဖစ္သူသည္ နာရီ၏အေရွ႕ဘက္တြင္ နာရီလက္တံႏွစ္ခုသည္ ဒိုင္ခြက္ေပၚတြင္စည္းခ်က္က်စြာ၊ ေခ်ာေမြ႔စြာ ေရြ႕လ်ားေနၿပီး ေန႔တစ္ေန႔၏အခ်ိန္ ကိုတိက်စြာျပသေနပံုကို ျမင္ေတြ႔ေသာအခါ ““ဒီနာရီကိုျပဳလုပ္သူဟာ ဤကမၻာေပၚမွာ ပညာအရွိဆံုးလူပဲ ျဖစ္ရမယ္”” ဟူ၍ မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

ဤပံုဥပမာသည္ ဘ၀အသက္တာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အႀကီးျမတ္ဆံုးအမွန္တရားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား သင္ၾကားသိရွိေစရန္ ကူညီေပးသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဤကမၻာေပၚရွိစဥ္ကာလ၌ ကမၻာဘက္ျခမ္းရွိ ဘုရား သခင္၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုသာျမင္ေသာေၾကာင့္ သူ၏ၿပီးျပည့္စံုေသာဒီဇိုင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ကို မျမင္ႏုိင္ၾကပါ။ ““ဘီးမ်ား””သည္ ဦးတည္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေရြ႕လ်ားေနၿပီး တစ္ခါတစ္ရံဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ဒီဇိုင္းပင္ မရွိဟုထင္ရသည္။ သို႔ေသာ္တစ္ေန႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေကာင္းကင္ဘံုဘက္ျခမ္းမွ ဘုရားသခင္၏ လုပ္ေဆာင္မႈတို႔ကိုျမင္ေတြ႔ႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘ၀အတြက္ သူ၏ၿပီးျပည့္စံုေသာဒီဇိုင္းနွင့္အစီအစဥ္ ကိုနားလည္ၾကေသာအခါ ““သခင္၊ ကုိယ္ေတာ္ကုိခ်ီးမြမ္းေက်းဇူးတင္လုိပါ၏။ သခင္၏စီရင္ေတာ္မူခ်က္ တို႔သည္ ဧကန္အမွန္ပင္ ၿပီးျပည့္စံုပါသည္။”” ဟုေျပာၾကမည္ျဖစ္သည္။

(၄) ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အလုိကို ဘုရားသခင္ထံ အ႐ႈံးေပး အပ္ႏွံရမည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ခံစားခ်က္မ်ား(Feelings)၊ ဆႏၵမ်ား(Desires)၏ေနာက္ကြယ္၌ အရာရာတုိင္းကို ဆံုးျဖတ္ခ်ဳပ္ထိန္းေသာ အရာတစ္ခုသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြင္း၌ရွိသည္။ ထိုအရာမွာအဘယ္နည္း။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စိတ္အလို(WILL)ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာအေခၚ ““စိတ္ႏွလံုး”” (သို႔) ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္အလုိ(WILL)သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာ တစ္ခုလံုးကို ၿမဲၿမံစြာခ်ဳပ္ထိန္းထားသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား တခုခုကို ဆံုးျဖတ္ေစ၍ ျပဳလုပ္ေသာအရာမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ ေတာင့္တခ်က္ မ်ားမဟုတ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အလို(WILL) ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို လံုးလံုး လ်ားလ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အလို(WILL) ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားရမည္။ ဘုရားသခင္က ““ငါ့သား၊ သင့္ႏွလံုးကို ငါ့အားေပးေလာ့”” ဟုေျပာေသာအခါ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အလို(WILL)ကို သူ႔အား အ႐ႈံးေပးအပ္ႏွံရန္ ေျပာေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သူသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ ေတာင့္တ ခ်က္မ်ားကို ေပးရန္ မေတာင္းဆိုပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စိတ္အလို(WILL)ကိုသာ သူအလိုရွိသည္။

ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္သည္သာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း သူ႔အလိုအတိုင္း အတင္းအၾကပ္ မလုပ္ေဆာင္ေစပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လြတ္လပ္ေသာအလိုကို ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ထံမွ မယူေဆာင္သြားပါ။ သို႔ေသာ္ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အလိုကို ဘုရားသခင္ထံ အ႐ႈံးေပး မအပ္ႏွံပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ၀အတြက္ သူ၏ၿပီးျပည့္စံုေသာ အစီအစဥ္ကို လက္လႊတ္ၾကရမည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အလိုကို ဘုရားသခင္ထံသို႔ အ႐ံႈးေပး အပ္ႏွံျခင္းဆိုသည္မွာ ဘာကိုဆိုလိုသနည္း။ ဆိုလိုသည္ မွာ ဘုရားသခင္အလိုရွိေသာ အရာရာတိုင္း ကို အခ်ိန္တိုင္း၌ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကလည္း အလိုရွိၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔အလိုရွိျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘ၀အတြက္ ဘုရားသခင္၏အစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္ေပးရန္ အခြင့္ေပး ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ ႀကီးျမတ္ေသာ အေစခံတစ္ဦးက ““ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အလိုကို ကိုယ္ေတာ္၏ အလိုအတိုင္း ျဖစ္ေတာ္မူပါ””ဟူ၍ ဆုေတာင္းခဲ့သည္။

(၅)        ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ေသာသူတို႔၏အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အရာရာတိုင္းက အတူတကြလုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိသည္ကို ယံုၾကည္ပါ။

ဘုရားသခင္၏သားသမီးတဦး၏ ဘ၀၌ ျဖစ္ပ်က္သမွ်အရာအားလံုးတို႔သည္ မေတာ္တဆျဖစ္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္က ဤအရာတို႔ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘ၀၌ ျဖစ္ပ်က္ေစရန္ ၫႊန္ၾကားထား၊ ခြင့္ျပဳထားေသာေၾကာင့္ ဤအရာတို႔ ျဖစ္ပ်က္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘ၀၌ ျဖစ္ပ်က္သမွ် အရာ အားလံုး တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထာ၀ရကာလအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ေပးၾကသည္။ က်မ္းစာက ““ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာသူတည္းဟူေသာ ႀကံစည္ေတာ္မူျခင္းအတိုင္း ေခၚေတာ္မူေသာသူတို႔၏ အက်ိဳးကို ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ တညီတၫြတ္တည္း ျပဳစုၾကသည္ကို ငါတို႔ သိၾက၏။””ဟုဆိုသည္။ (ေရာ ၈း၂၈)

ဘုရားသခင္သည္ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာသူတို႔အဖို႔ တညီ တၫြတ္တည္းလုပ္ေဆာင္ၾကသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေသခ်ာသိႏိုင္သည္။ အရာခပ္သိမ္းတို႔သည္ သူ၏ကၽြန္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ အရာ ခပ္သိမ္းကို သူခ်စ္ေသာသူ မ်ားအား အေစခံၾကရန္ ၫႊန္ၾကားထားသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ အရာခပ္သိမ္းတို႔က မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ ေနၾကသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔မျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း သိႏိုင္သည္။ ဘုရားသခင္က ထိုသို႔ ေျပာထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

(၆)        ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္မွ အရာအားလံုးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လက္ခံရမည္။

ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ေသာ သားသမီးတဦးသည္ မည္သူက သူ႔ထံသို႔ ယူေဆာင္လာသည္ျဖစ္ေစ သူလက္ခံရရွိေသာအရာအားလံုးသည္ ဘုရားသခင္ဆီမွသာ လာသည္။ သင္က ဤသို႔ေျပာလိမ့္မည္။ ““ကၽြႏ္ုပ္ထံသို႔ေရာက္လာေသာအရာတခုသည္ ဘုရားသခင္ဆီမွလာတာ ေသခ်ာပါက လက္ခံႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အျခားသူတဦး၏ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား၊ စိတ္ပုပ္မႈႏွင့္ အျပစ္ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္ထံေရာက္လာပါက လက္မခံႏိုင္ပါ။””

ဘုရားသခင္သည္ ထိုသို႔ေသာ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား၊ အျပစ္မ်ားကို ဖန္တီးသူမဟုတ္ေၾကာင္းကို သိၾက ပါသည္။ သို႔ေသာ္ က်မ္းစာက ““ဘုရားသခင္က ျဖစ္ေစရန္အလိုမရွိ၊ ျဖစ္ခြင့္မေပးပါက ဘုရားသခင္၏ သားသမီးတဦး၏ဘ၀၌ မည္သည့္အရာမွ် မျဖစ္ပ်က္ပါ””ဟူ၍ေျပာထားသည္။ အကယ္၍ ဘုရားသခင္သာ တစံုတခုကို ျဖစ္ေစရန္ အလိုရွိ၍ ျဖစ္ခြင့္ေပးျခင္းမွာ ထိုအရာသည္ သူ႔သားသမီးအတြက္ အထြဋ္အထိပ္ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာ တခု ျဖစ္သည္ဟု သူကျမင္သာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

က်မ္းစာက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အသက္သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ဘုရားသခင္၌  ၀ွက္ထားလ်က္႐ွိသည္ဟု ဆိုသည္။(ေကာ၊ ၃း၃) ဘုရားသခင္ ကိုယ္တိုင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူရွိၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ၀န္းရံထားသည္။ ဘုရားသခင္ ခြင့္မျပဳဘဲ ဘယ္အရာကမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို မထိႏိုင္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ မလာ ႏိုင္ပါ။ အကယ္၍ သူသည္ တစံု တခုကိုလာရန္ ခြင့္ျပဳပါက၊ ထိုအရာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ဟု သူျမင္ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုအရာသည္ ဆိုးရြားေသာလူမ်ားထံမွ လာျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို မေကာင္းျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ထိုအရာကို လုပ္ျခင္း လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္က ခြင့္ျပဳ၍ ထိုအရာသည္ ေရာက္လာပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ထိုအရာသည္ ေကာင္းခ်ီး တခု ျဖစ္လိမ့္မည္။

ေယာသပ္ကို ဥပမာအေနျဖင့္ၾကည့္ပါ။ သူ႔အစ္ကိုမ်ားက သူ႔ကိုမုန္းတီး၍ ကၽြန္အျဖစ္ေရာင္းစားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးထက္ သာ၍ဆိုးရြားေသာ ျဖစ္ရပ္ အနည္းငယ္သာရွိလိမ့္မည္။ ေယာသပ္၏အစ္ကိုမ်ားသည္ သူ႔ကို မေကာင္းျဖစ္ေစလိုသည္မွာ သံသယရွိစရာမလိုသလို ထုိအရာသည္ အျပစ္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ သည္ထိုအရာကိုျဖစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ေယာသပ္ထံသို႔ ထိုအရာေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ ထိုအရာသည္ သူ႔အတြက္ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ျဖစ္လာသည္။ ထိုအရာသည္ သူ႔ဘ၀တြင္ အႀကီးမားဆံုးေသာေကာင္းခ်ီးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ေယာသပ္သည္ ထိုအခ်ိန္က ထိုအရာကို မျမင္ခဲ့ပါ။ အခ်ိန္တန္ေသာအခါ ေယာသပ္သည္ ထိုျဖစ္ရပ္တစ္ခုလံုး၌ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းခ်ီးခ်ေပးေသာလက္ေတာ္ကိုျမင္လာၿပီး သူ႔အစ္ကိုမ်ားကို ““သင္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္ကိုညင္းဆဲမည္ႀကံေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ယေန႔ျဖစ္သည္အတိုင္း လူမ်ား အသက္ခ်မ္းသာေစျခင္းငွာ၊ ေက်းဇူးျပဳေတာ္ မူ၏။”” ဟုေျပာခဲ့သည္။ (ကမၻာ ၅၀း၂၀)

(၇) ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းရမည္။

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုကိုင္တြယ္၍ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္းအားလံုးတို႔၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သူ႔အား ယံုၾကည္ၾကရန္ သင္ၾကားေပးေနသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘ၀အေျခအေနအရပ္ရပ္တို႔၌ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ေၾကာင္းကို ေက်းဇူူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းအားျဖင့္ သက္ေသျပႏုိင္သည္။ က်မ္းစာက ““အရာရာ၌ ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔သည္ ထိုသို႔က်င့္ေစျခင္းငွာ၊ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ရွိ၏။”” ဟုဆိုသည္။ (၁သက္ ၅း၁၈)

ခရစ္ယာန္အသက္တာေပ်ာ္ရႊင္မႈလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္

ခရစ္ယာန္အသက္တာေပ်ာ္ရႊင္မႈ၏လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မွာ အဘယ္နည္း။ အတိုခ်ဳပ္၍ေျပာပါက ““ကၽြႏ္ုပ္ တို႔၏ဘ၀အေျခအေန အရပ္ရပ္တို႔၌ ဘုရားသခင္ကိုျမင္ျခင္း”” ျဖစ္သည္။

ဤဘ၀တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ေရြးခ်ယ္ရမည့္အရာအၿမဲတမ္းႏွစ္ခုရွိသည္။ မိမိအျမင္အားျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သလို ယံုၾကည္ ျခင္းအားျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္လည္း ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ မိမိ အျမင္အားျဖင့္အသက္ရွင္သည္ဆိုသည္မွာ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေျခအေန တို႔ကို ၾကည့္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ျမင္ေသာအရာမ်ားအားျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းသည္ကိုဆိုလိုသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းသည္ ဆိုသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေျခအေနတို႔ကိုေက်ာ္ၾကည့္၍ ေနာက္ကြယ္၌ဘုရားသခင္၏ လုပ္ေဆာင္ေနမႈအား ျမင္ျခင္းကိုဆိုလိုသည္။

ဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာကို ဥပမာေပးၿပီး ေဖာ္ျပပါမည္။ သင္သည္ လွပ၍ေတာင္တန္း႐ႈေမွ်ာ္ခင္းကို ျမင္ႏုိင္ေသာျပတင္းေပါက္တစ္ေပါက္တြင္ ထိုင္ေနသည္ဆိုပါစို႔။ သင္လုပ္ႏုိင္သည့္အရာႏွစ္ခုရွိသည္။ သင္သည္ ျပတင္းေပါက္ကိုသာၾကည့္၍ အနာအဆာမ်ား၊ မျပည့္စံုမႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ လ်က္ ရွိေသာ ျပတင္း မွန္ကိုသာ စိုက္ၾကည့္ေနႏုိင္သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက သင္သည္ ျပတင္းမွန္ကိုထြင္းေဖာက္၍ၾကည့္ပါက ဘုရားသခင္၏ ဖန္ဆင္းျခင္း လက္ရာ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းကိုျမင္ေတြ႔ခံစားႏိုင္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘ၀အေျခအေနတို႔၌ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔သည္ မိမိအျမင္အားျဖင့္သာေလွ်ာက္လွမ္းရန္ ေရြးခ်ယ္ ပါက၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေျခအေနတို႔ကိုသာျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ေရြးခ်ယ္ေသာအခါတြင္မူ၊ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔၏အေျခအေနတို႔ကို ေက်ာ္၍ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏လုပ္ေဆာင္မႈကို ျမင္ေတြ႔ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ယံုၾကည္ျခင္းဆိုသည္မွာ စိတ္ခံစားမႈတစ္ခုမဟုတ္ပါ။ ယံုၾကည္ျခင္းဆိုသည္မွာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ထဲတြင္ဘုရားသခင္ေျပာထားေသာအရာကို ယံုၾကည္ရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔စိတ္အလုိ၏ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အေျခအေနတို႔က မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ သူ႔အလိုေတာ္သည္ ေကာင္းမြန္ၿပီးျပည့္စံုၿပီး သင့္အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ကို ယံုၾကည္ႏိုင္သည္။ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အရာခပ္သိမ္းသည္ သူ၏ကၽြန္မ်ား ျဖစ္ၾက သည္ကို ယံုၾကည္ႏိုင္သည္။ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ သင္၌ျဖစ္ပ်က္ေသာအရာအားလံုး အတြက္ သူ႔ကိုေက်းဇူးတင္ႏိုင္သည္။ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ““အရာခပ္သိမ္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ထာ၀ရ ကာလအက်ိဳးအတြက္ အတူတကြလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ကို ကၽြႏု္ပ္သိသည္။”” ဟုေျပာႏိုင္သည္။

စၾကၤာ၀ဠာတစ္ခုလံုးသည္ သူ႔လက္ေတာ္အတြင္း၌ရွိသည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔နားလည္လာၾကၿပီျဖစ္သည္။ အရင္က ဤကမၻာထဲရွိအရာ အားလံုး သည္ သူ႔အလိုေတာ္မရွိလွ်င္ တစ္လက္မမွ် မေရြ႕ဟုဆိုေသာအခ်က္ကို နားလည္ႏိုင္ရန္ခက္ခဲသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုတြင္မူစၾက၀ဠာရွိ သဘာ၀ထက္ လြန္ကဲေသာအရာမ်ား အပါ အ၀င္အရာရာတိုင္းကို သူသည္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ၾကည့္႐ႈ၍ လိမၼာပါးနပ္စြာစီစဥ္ထားသည္ကိုသိၾကသည္။ အရာ ခပ္သိမ္းသည္ သူမွာၾကား၍ျဖစ္ေစ၊ သူခြင့္ျပဳ၍ျဖစ္ေစ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံေရာက္လာၾကသည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသိ အမွတ္ျပဳၾကသည္။

သခင္၏အခြင့္အာဏာေတာ္ အုပ္စိုးျခင္းခံရေသာ စိတ္ႏွလံုးသည္ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိေသာ စိတ္ႏွလံုး ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္က ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အလုပ္မ်ားစြာကိုလုပ္ရန္ အစီအစဥ္ဆြဲခဲ့ေသာ္လည္း၊ ယေန႔တြင္မူ သခင္ကိုသာ တည္ၿငိမ္ေအးေဆးစြာယံုၾကည္သည္။ “တစ္ခ်ိန္က ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ အႀကံ အစည္မ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ကိုယ္ပုိင္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုတြင္မူ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္သည္သာ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ ဟုခံယူၿပီး သူ႔အနီးအပါး၌ အနားယူခိုလံႈၾကသည္” (Watchman Nee)။ “သူသည္ အလံုးစံုတို႔ကို ေလွ်ာက္ပတ္စြာ ျပဳေတာ္မူျပီ။” (မာ၊ ၇း၃၇)

႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိေသာ ရတနာ

ေပ်ာ္႐ႊင္ေသာအသက္တာ၏လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ၀အေျခအေန အရပ္ရပ္တို႔၌ ဘုရားသခင္ကို ျမင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

 

ရဲလင္းထြန္း(အင္းစိန္)

End.

 


ေမးခြန္းမ်ား

မွန္/မွား

(၁) ေပ်ာ္ရႊင္ေသာခရစ္ယာန္အသက္တာကို ရရွိရန္ေျခလွမ္းစတင္မလွမ္းမီ၊ ဤဘ၀၌ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘာကိုရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည္ကိုသိထားရမည္။

(၂) ဤဘ၀၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ဘုရားသခင္၏ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။

(၃) ဘုရားသခင္သည္ အၿမဲတမ္း အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္သူျဖစ္သည္။

(၄) တစ္ခါတစ္ရံဆိုးေသာအရာမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘ၀၌ျဖစ္ပ်က္ေသာ္လည္း၊ ထိုသို႔ျဖစ္ပ်က္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္မသက္ဆိုင္ပါ။

(၅) အတိုခ်ဳပ္ေျပာပါက၊ ခရစ္ယာန္အသက္တာေပ်ာ္ရႊင္မႈ၏လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္တို႔၌ ဘုရားသခင္ကို ျမင္ျခင္းျဖစ္သည္။

(၆) ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ခံစားခ်က္မ်ား၊ စိတ္ခံစားမႈမ်ား၏ေနာက္ကြယ္၌၊ အရာရာတိုင္းကိုဆံုးျဖတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ အရာတစ္ခုသည္ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔အတြင္း၌ရွိသည္။ ထိုအရာမွာအဘယ္နည္း။

(၇) ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ခံစားခ်က္မ်ားအားသူ႔ထံတြင္ အ႐ံႈးေပး အပ္ႏွံေစလိုသည္။

(၈) ခရစ္ယာန္တစ္ဦး၏ အသက္တာအတြင္းသို႔၀င္ေရာက္လာေသာအရာမ်ားသည္ မေတာ္တဆ၀င္ေရာက္ လာျခင္းမဟုတ္ပါ။

(၉) ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘ၀တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာအရာရာတိုင္းအတြက္ ဘုရားသခင္အားေက်းဇူးတင္ျခင္းအားျဖင့္ သူ႔ကို ယံုၾကည္ေၾကာင္းကို သက္ေသ ျပႏိုင္သည္။

(၁၀) ယံုၾကည္ျခင္းဆိုသည္မွာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲတြင္ ဘုရားသခင္ေျပာထားေသာအရာကို ယံုၾကည္ရန္ အတြက္ ကၽြႏု္ပ္စိတ္ႏွလံုး အလို၏ ေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္သည္။

ရဲလင္းထြန္း(အင္းစိန္)

.