ဓမၼေဟာင္းက်မ္း The Old Testamentဓမၼေဟာင္းက်မ္း
သင္ခန္းစာ( ၃)   စံ၀င္းခ်ိဳ


နိဒါန္း
သမၼာက်မ္း၌အဓိကအစိတ္အပိုင္းၾကီးႏွစ္ပိုင္းရွိသည္။ ပထမအပိုင္းသည္ ဓမၼေဟာင္းၿဖစ္သည္။ ဒုတိယအပိုင္းသည္ ဓမၼသစ္ၿဖစ္သည္။  ဓမၼၼေဟာင္းတြင္က်မ္းစာအုပ္ ၃၉ အုပ္ပါဝင္ပါသည္။ ကမၻာဦးက်မ္းၿဖင့္စ၍ မာလခိအနာဂတၲိက်မ္းၿဖင့္ဆံုးသည္။ ဓမၼေဟာင္းတြင္ဘုရားသခင္လူသားမ်ားႏွင့္ ကမၻာအစမွစ၍ သခင္ခရစ္ေတာ္ေမြးဖြါးသည္တိုင္ေအာင္၊ ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္မႈမ်ားကိုပံုၿပင္သဖြယ္ ေဖၚၿပထားသည္။


ဓမၼေဟာင္းက်မ္းေရးသားမႈ
ဓမၼေဟာင္းက်မ္းသည္။ပထမ ေဟၿဗဲဘာသာၿဖင့္ေရးသည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာ ၃၉ အုပ္သည္။အခ်ိဳ႕ေသာ မတူေသာလူမ်ားကေရးသားခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဒီလူမ်ားသည္၊ ဘုရားသခင္ သူတို႕ကို မွာၾကားခ်က္ မ်ား၊ အတိုင္းေရးသားၾကပါသည္။
ဓမၼသစ္တြင္ ဤေရးသားသူမ်ားဘုရားသခင္၏ မွာၾကားခ်က္မ်ားကိုမည္ကဲ့သို႕လက္ခံရရွိၾကသည္ကိုသိရ သည္။   အေၾကာင္းမူကား၊အနာဂတၲိစကားသည္ လူအလိုအားၿဖင့္ၿဖစ္ဘူးသည္မဟုတ္။ဘုရားသခင္၏ သန္႕ရွင္းသူတို႕သည္သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏တိုက္တြန္းေတာ္မူၿခင္းကိုခံရ၍ေဟာေၿပာၾက၏။ (၂ေပ ၁း၂၁)

.
ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၏အစိတ္အပိုင္းမ်ား
သမၼာက်မ္းတြင္အပိုင္းၾကီး ၂ပိုင္းရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ဓမၼေဟာင္းႏွင့္ ဓမၼသစ္ၿဖစ္သည္။ ဓမၼေဟာင္းတြင္ ေနာက္ထပ္အဓိကအပိုင္း (၄)ပိုင္းခြဲၿခားႏိုင္သည္။ ၄င္းတို႕မွာ- ဥပေဒ၊ သမိုင္း၊ ကဗ်ာ၊ အနာဂတၲိက်မ္း။


ဥပေဒ စာအုပ္မ်ား
ဓမၼေဟာင္းမွ ပထမစာအုပ္ ၅အုပ္သည္ ပထမပိုင္း ဥပေဒစာအုပ္မ်ားၿဖစ္ၾကသည္။ ဒီစာအုပ္ ၅အုပ္မွာ- ကမၻဦးက်မ္း၊ ထြက္ေၿမာက္ရာက်မ္း၊ ဝတ္ၿပဳရာက်မ္း၊ ေတာလည္ရာက်မ္း၊ တရားေဟာရာက်မ္း၊တို႕ၿဖစ္ ၾကသည္။ ဒီစာအုပ္မ်ားကို ဘုရားသခင္၏ ထူးကဲေသာ အေစခံ ေမာေရွေရးသည္။


ကမၻာဦးက်မ္း သည္အရာဝတၳဳအားလံုး၏အစ အၿဖစ္အပ်က္မ်ားကိုေဖၚၿပထားပါသည္။ ကမၻာဦက်မ္းတြင္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ အိမ္ေထာင္ၿပဳၿခင္း၊ အၿပစ္၊ ေသၿခင္း၊ မတူေသာစကား၊ ဣသေရလ လူမ်ိဳး၊ ႏွင့္ ဘုရားသခင္္၏၊ လူသားမ်ားရွိအၿပစ္မ်ားမွကယ္တင္ရန္အစီအစဥ္။
ကမၻာဦးက်မ္းတြင္၊ ေနာဧ၊ အာၿဗဟံ၊ ဣဇာက္။ ယာကုပ္၊ ႏွင့္ ေယာသပ္တို႕ေၾကာင္းေဖၚၿပသည္။ ဒီလူမ်ားကို (ဏေအမငေမခ့်) မိသားစု၏ဖခင္(သို႕)မ်ိဳးႏြယ္စုကိုဦးေဆာင္ေသာေယာက်္ား၊ ဟုေခၚၾက သည္။ ကမၻဦးက်မ္းတြင္ဖခင္မ်ားသက္တမ္း ( အာဒံႏွင့္ ဧဝမွ ေမာေရွ သိနေတာင္ေပၚမွာ ပညာတ္ေတာ္ ဆယ္ပါးလက္ခံသည္အထိ။) ထိုဖခင္မ်ားအခ်ိန္ကဘုရားသခင္၏၊ ပညာတ္ေတာ္ဆယ္ပါး၊ သမၼာက်မ္းစာအုပ္တြင္မေရးရေသးပါ။ ဘုရားသခင္ကႏွဳတ္ၿဖင့္တိုက္ရိုက္ဖခင္မ်ားကိုေၿပာၾကားသည္ကို ဖခင္မ်ားကထုတ္ေဖၚေၿပာ၍သင္ၾကားေပးရသည္။

ထြက္ေၿမာက္ရာက်မ္း က  ဣသေရလလူမ်ိဳးကိုဘုရားသခင္ကသူ၏အထူးလူမ်ိဳးအၿဖစ္ေရြးခ်ယ္သည္။ ဣသေရလမ်ားထံမွဘုရားသခင္စီစဥ္ထားသည္မွာ၊ ကမၻာကယ္တင္ရွင္အၿဖစ္ေယရႈကိုေခၚလာရန္။ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားသည္၊အစာမရွိ၍ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္သြားေရာက္ေနၾကသည္။ အီဂ်စ္ကသူတို႕ကို ေက်းကြၽန္ၿပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထြက္ေၿမာက္ရာက်မ္းတြင္ဘုရားသခင္က ေမာေရွဦးေဆာင္ကာ ဣသေရလ လူမ်ားကို အီဂ်စ္မွၿပန္ေခၚထုတ္ရန္ပါဝင္သည္။

ဝတ္ၿပဳရာက်မ္း ႏွင့္ တရားေဟာရာက်မ္း  တို႕တြင္ဘုရားသခင္၏ပထမဆံုး လူသားမ်ားကိုေပးေသာ။  ဥပေဒ ပါဝင္သည္။ ဒီဥပေဒသည္ ေမာရွ အား သိနေတာင္တြင္ေပးေသာ ဥပေဒၿဖစ္သည္ ပညာတ္ေတာ္ဆယ္ပါး ႏွင့္ အၿခားဥပေဒမ်ား ပါဝင္သည္။  ဒီေမာေရွ၏ ဥပေဒသည္  ဣသေရလအမ်ိဳး သားမ်ားကိုသာေပးေသာ ဥပေဒၿဖစ္ပါသည္။ ( ထြ ၁၉း၃၊  တရား ၅း၁ ေဖၚၿပပါ) ဤအရာသည္ ေနာက္ဆံုး သခင္ခရစ္ေတာ္၊လက္ဝါးကားတိုင္ ေပၚတြင္ အေသခံရသည္အထိၿဖစ္သည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ေမာေရွ၏ ဥပေဒကိုၿဖည္႕စြမ္းသည္။ (မ ၅း၁၇-၁၈ ၊  ဂ လ ၃း၂၃-၂၈ ၊  ေကာ ၂း၁၃-၁၄ တို႕ကိုဖတ္ၾကည့္ပါ။)

ေတာလည္ရာက်မ္း   သည္သမိုင္းစာအုပ္ၿဖစ္၍ ဘုရားသခင္ ဣသေရလမ်ားကိုေပးေသာဥပေဒ အခ်ိဳ႕ လည္းပါဝင္သည္။ ဣသေရလလူမ်ိုဳးမ်ား သဲကႏၲာရ တြင္ ႏွစ္ေလးဆယ္ (၄ဝ) ေၿခဦးတည္႕ရာခရီး၊ ခါနန္ ၿပည္္သို႕မဝင္ေရာက္မွီအခ်ိန္မွအေၾကာင္းအရာမ်ားလည္းပါဝင္သည္။

 

သမိုင္း၊ ရာဇဝင္ စာအုပ္မ်ား
ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၏ ဒုတိယအပိုင္းသည္၊ ရာဇဝင္စာအုပ္မ်ားၿဖစ္သည္။ ဤအပိုင္းတြင္စာအုပ္ ၁၂အုပ္ ပါဝင္သည္။ ၄င္းတို႕မွာ ေယာရႈမွတ္စာ၊ တရားသူၾကီးမွတ္စာ၊ ရုသဝတၳဳ၊ ဓမၼရာဇဝင္ ပထမေစာင္ ႏွင့္ဒုတိယေစာင္၊ ဓမၼရာဇဝင္တတိယေစာင္ႏွင့္ စတၳဳေစာင္၊ ရာဇဝင္ခ်ဳပ္ ပထမေစာင္ႏွင့္ဒုတိယေစာင္၊ ဧဇရမွတ္စာ၊ ေနဟမိမွတ္စာ၊ ႏွင့္ ဧသတာဝတၲဳ တို႕ၿဖစ္သည္။
ဤက်မ္းစာအုပ္ ၁၂ အုပ္သည္ ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ား၏ရာဇဝင္မ်ားပါရွိပါသည္။ ဣသေရလမ်ား။  ခါနန္ၿပည္ရွိ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲေသာ၊ ယုတ္မာေသာ၊ သူမ်ားႏွင့္စစ္ၿဖစ္ၾကသည္။၊ ဘုရားသခင္က ယုတ္မာ ေသာသူမ်ားကိုဖ်က္စီး၊ ေခ်မႈန္းၿပီး၊ ဣသေရလမ်ားကိုကူညီေပးသည္အေၾကာင္း၊ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႕၌ ဘုရားသခင္၏အိမ္ေတာ္ကိုတည္ေဆာက္သည္အေၾကာင္း၊ ဣသေရလမ်ားဘယ္လိုခ်မ္းသာလာပံု၊ အင္အားၾကီးမားေသာ ႏိုင္ငံၿဖစ္သည္၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သီးၿခား ဘုရင္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာႏိုင္ငံ ၂ခု ယုဒ ႏွင္ ဣသေရလ ႏိုင္ငံဒို႕ၿဖစ္သည္။
ဤစာအုပ္မ်ားတြင္ ဣသေရလမ်ား ထာဝရဘုရားသခင္ကိုေမ႕၍အၿခားရုပ္ထုမ်ားမမွန္ေသာဘုရားမ်ား ကိုးကြယ္ၾကသည္။ ထာဝရဘုရားသခင္ကသူတို႕အားအၿပစ္ေပးသည္။ အၿခားႏိုင္ငံမ်ားကိုအခြင့္ေပးၿပီး၊ ၄င္းတိုကိုေက်းကြၽန္မ်ားလုပ္ခိုင္းသည္။ဣသေရလမ်ားသည္၄င္းတို႕၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွားယြင္း ေၾကာင္းသိ၍၊ ေနာင္တရၿပီး၊ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ပါက၊ ၄င္းတို႕အား ဘုရားသခင္ က သူ တို႕ႏိုင္ငံရွိအိမ္သို႕ၿပန္ခြင့္ၿပဳသည္။

ကဗ်ာ။ လကၤာ စာအုပ္မ်ား
ဤအပိုင္းတြင္ စာအုပ္ ၅ အုပ္ပါဝင္သည္။ ၄င္းတို႕မွာ ေယာဘဝတၳဳ၊ ဆာလံက်မ္း၊ သူတၲံက်မ္း၊ ေဒသနာက်မ္း၊ ႏွင့္ ေရွာလမုန္သီခ်င္း တို႕ၿဖစ္သည္။
ေယာဘ ပံုၿပင္သည္ လူတစ္ေယာက္ ဒုကၡၡ ေဝဒနာအမ်ားခံစားရၿခင္း။ သူ႕သည္ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ္ လည္း၊ ဘုရားသခင္အေပၚ သစၥာ ဆက္လက္တည္ရွိသည္အေၾကာင္း။

ဆာလံက်မ္းသည္ ကဗ်ာ ႏွင့္ သီခ်င္းမ်ားကို ဒါဝိဒ္ ႏွင့္ အၿခားသူမ်ားေရးသားထားၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဒီကဗ်ာမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းမြန္ၿခင္း၊ အစြမ္းသတၲိ၊ရွိၿခင္း ႏွင့္ ခ်ီက်ဴးေထာမနာၿပဳသင့္ၿခင္း မ်ား၊ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကိုခ်ီးက်ဴးသည္။
သုတၲံက်မ္း သည္ အသိပညာ၊ ဥာဏ္ပညာ၊ ေပးေသာစကားမ်ားၿဖစ္သည္။  ေရွာလမုန္မင္းၾကီးႏွင့္အၿခား သူမ်ားေရးသည္။
ေဒသနာက်မ္း  သည္ေရွာလမုန္မင္းၾကီးေရးေသာစာၿဖစ္သည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ဥစၥာဓန၊ ၾသဇာၿပည္႕စုံမႈအ ေပၚမွာ၄င္း၊ ခ်စ္ၿခင္းေမတၲာအေပၚမွာ၄င္း၊ အစြမ္းသတၲိအေပၚမွာ၄င္း၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ေစာ္နာမည္ၾကီးေသာ အေပၚမွာ၄င္း။ ႏွင့္ ပညာသင္ယူၿခင္းအေပၚမွာ၄င္း၊ ရွာေသာသူအေၾကာင္းေဖၚၿပသည္။အထက္ပါ မ်ားတြင္စစ္မွန္ေသာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမရပါ။ သူသိရွိနားလည္ရသည္မွာ။  စစ္မွန္ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္၊ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံ႕၍၊ ဘုရားသခင္၏ပညာတ္ေတာ္မ်ားကိုေလးစားလိုက္နာမွသာ၊ စစ္မွန္ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုအမွန္တကယ္ရရွိႏိုင္မည္။
ေရွာလမုန္သီခ်င္း သည္အခ်စ္သီခ်င္းၿဖစ္သည္။


အနာဂတၲိစာအုပ္မ်ား
ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၏ေနာက္ဆံုးအပိုင္းသည္၊အနာဂတၲိက်မ္း စာအုပ္မ်ားၿဖစ္သည္။ စာအုပ္ ၁၇ အုပ္ပါဝင္ သည္။ ဤစာအုပ္မ်ားကို ပေရာဖက္မ်ားေရးသားၿခင္းၿဖစ္သည္။ ၄င္းတို႕မွာ  ေဟရွာယအနာဂတၲိက်မ္း၊  ေယရမိအနာဂတၲိက်မ္း၊ ေယရမိၿမည္တမ္းစကား၊ ေယဇေက်လအနာဂတၲိက်မ္း၊ ဒံေယလအနာဂတၲိက်မ္း၊  ေဟာေရွအနာဂတၲိက်မ္း၊  ေယာလအနာဂတၲိက်မ္း၊ အာမုတ္အနာဂတၲိ က်မ္း၊ ၾသဗဒိဗ်ာဒိတ္ ရူပါရုံ၊  ေယာန ဝတၲဳ ၊ မိကၡာအနာဂတၲိက်မ္း၊ နာဟံု အနာဂတၲိက်မ္း၊  ဟဗကၠဳတ္ အနာဂတၲိက်မ္း၊ ေဇဖနိ အနာဂတၲိက်မ္း၊ ဟဂၢဲ အနာဂတၲိက်မ္း၊ ဇာခရိ အနာဂတၲိက်မ္း၊ ႏွင့္ မာလခိ အနာဂတၲိက်မ္း  တို႕ၿဖစ္ၾကပါသည္။

ဤပေေရာဖက္မ်ားသည္၊ ဘုရားသခင္အတြက္စကားေၿပာသည္႕သူမ်ားၿဖစ္သည္။ပေရာဖက္မ်ားသည္၊ ၾကီးမားေသာလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ၾကရသည္။ ပထမ ၄င္းတို႕သည္ လူမ်ား၏အၿပစ္မ်ားကိုၿပစ္တင္ ေမာင္းမဲသည္။ ဒုတိယ ဘုရားသခင္ခြင့္ၿပဳ၍၄င္းတို႕၏ေရွ႕ေရးကိုၿမင္ေစသည္။ ဘုရားသခင္က ပေရာဖက္မ်ားကိုအခြင့္ေပးၿပီး ေနာက္ႏွစ္မ်ားစြာမွာၿဖစ္ပ်က္မည္မ်ားကို ၾကိဳတင္ေဟာကိန္း ထုတ္ေစသည္။
ဥပမာ   ပေရာဖက္ ေဟရွာရ သည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္ ဤကမၻာေၿမေပၚမေရာက္မွီ ႏွစ္ေပၚင္း ၇ဝဝ ကေနထိုင္ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္လဲ ေဟရွာရသည္၊ သခင္ခရစ္ေတာ္၏အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၾကိဳတင္ ေဟာကိန္းထုတ္ႏိုင္ကဲ့သည္။  ေဟရွာရ အခန္းၾကီး ၅၃ ကိုဖတ္ၾကည္႕ပါ။ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏အၿပစ္မ်ားအတြက္ သခင္ခရစ္ေတာ္၊ အေသခံရၿခင္းအေၾကာင္း။


သင္ခန္းစာ (၃ )ေမးခြန္းမ်ား။
ကြက္လပ္ၿဖည့္ပါ။
၁။  ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာ၌ စာအုပ္ေပါင္း -------ပါဝင္သည္။
၂။  ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၏ေနာက္ဆံုးအပိုင္းသည္--------ၿဖစ္သည္။
၃။  ေမာေရွ၏ဥပေဒသည္ ------------- မ်ားကိုသာေပးၿခင္းၿဖစ္သည္။
၄။  --------ကဣသေရလမ်ားသဲကႏၲာရအတြင္းႏွစ္ (၄ဝ) ေၿခဦးတည့္ရာခရီးအေၾကာင္းၿဖစ္ပါသည္။
၅။---------သည္ လူတစ္ဦးဒုကၡ၊ေဝဒနာ ခံစားရသည္ပံုၿပင္ၿဖစ္သည္။။
၆။ --------သည္ ဥာဏ္ပညာ၊ ႏွင့္ခ်င့္ခ်ိန္ဆင္ၿခင္တတ္ေသာစကားမ်ားၿဖစ္သည္။
၇။ -----------သည္အရာအားလံုး၏ အစပိုင္းပံုၿပင္ၿဖစ္သည္။
ဂ။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းသည္-------ႏွင့္စ၍----------ႏွင့္ဆံုးသည္။
၉။ Patriarch ၏အဓိပၸၸါယ္သည္---------သို႕မဟုတ္ မိသားစုဦးေဆာင္ေသာေယာက်္ားၿဖစ္သည္။
၁ဝ။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းသည္ စိတ္ပိုင္းလွ်င္ အဓိကအပိုင္း-----ပို္င္း ပိုင္း၍ရမည္။
၁၁။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္အနာ၊ဂတၲၲိ စာအုပ္--------ရွိသည္။
၁၂။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၏ပထမစာအုပ္ ၅ အုပ္သည္---------ေရးသားၿခင္းၿဖစ္သည္။
၁၃။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ရာဇဝင္စာအုပ္-------ရွိသည္။
၁၄။ ယဇ္ပေရာဟိတ္ မ်ားသည္၊ ဘုရားသခင္အတြက္------ေသာသူမ်ားၿဖစ္သည္။
၁၅။ --------ႏွင့္----------က်မ္းတြင္ ဘုရားသခင္ လူသားမ်ားကိုပထမေရေပးးေသာဥပေဒမ်ား ပါသည္။

အေၿဖမွန္ေရြးအါ။
မွန္      မွား   ဘုရားသခင္က ဣဝေရလလူမ်ိဳးပ်ားကို သူ၏အထူးလူမ်ိဳးမ်ားအၿဖစ္ေရြးခ်ယ္သည္။
မွန္      မွား   ပညာတ္ေတာ္ (၁ဝ) ပါးသည္၊ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားကိုသာေပးၿခင္းၿဖစ္သည္။
မွန္      မွား   ဘုရားသခင္သည္ ဆင္းတု၊ ရုပ္တု မ်ားကိုကိုးကြယ္ေသာဣသေရလမ်ားကိုအၿပစ္ေပးသည္။
မွန္      မွား   ေဒသနာက်မ္းသည္အခ်စ္သီခ်င္းၿဖစ္သည္။
မွန္      မွား    ေမာေရွ၏ဥပေဒသည္ ယေန႕လူတိုင္းလိုက္နာၾကရမည္။
မွန္      မွား    ယဇ္ပေရာဟိတ္မ်ားသည္ ၾကိဳတင္၍ ေဟာကိန္းထုတ္ႏိုင္ေသာစြမ္းအားရွိသည္။
မွန္      မွား   ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ယေန႕ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းကို ေလ႕လာရန္မလို အပ္ေတာ႕ပါ။
မွန္      မွား    Patriarchal  ဖခင္မ်ားသက္တန္းအခ်ိန္တံုးက ဘုရားသခင္၏ပညာတ္ေတာ္မ်ား
                 က်မ္းစာတြင္မေရးရေသးပါ။
ေမးခြန္းႏွင့္ထင္ၿမင္ခ်က္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားရွိပါေသးလား။

 

စံ၀င္းခ်ိဳ