သမၼာက်မ္းစာ၏ အခြင့္၊ အာဏာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားသမၼာက်မ္းစာ၏ အခြင့္၊ အာဏာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား။    စံ၀င္းခ်ိဳ
သင္ခန္းစာ  ၂။

ကြၽႏ္ုပ္တို႕တြင္အဆင့္အတန္းႏွင့္အခြင့္အာဏာမ်ားအသက္တာတြင္အေရး၊ ကိစၥ၊ အလုပ္အကိုင္မ်ားေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ရန္ရွိၾကရမည္။ အကယ္၍မရွိခဲ့လွ်င္ဇေဝဇဝါၿဖစ္ေပၚေနမည္။ႏိုင္ငံတိုင္း၌အစိုးရရွိ၍အခြင့္အာဏာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုအသံုးခ်ၾကသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးႏွင့္ဆရာ၊ဆရာမမ်ားေက်ာင္း၏အခြင့္အာဏာမ်ားကို အသံုးၿပဳေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ မိဘမ်ားကအိမ္ေထာင္တစ္ခု၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုအသံုးၿပဳၾကသည္။
ခရစ္ယာန္ဘာသာတြင္လည္း အေတြးအေခၚ အေနအထိုင္စသည္ၿခားနားမႈ၊ ကြဲၿပားမႈမ်ားကိုေတြ႕ရွိရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္မွန္ကန္ေသာအဆင့္အတန္းရွိေသာအခြင့္ အာဏာကိုဦးေဆာင္မေပးႏႈိင္ခဲ့၍ၿဖစ္သည္။ အေၿဖကေတာ႔ ဘုရားရွစ္ခိုးေက်ာင္းမ်ားၿပီး၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သင္ ၾကားမႈမ်ားၿဖင့္သင္ၾကားၾကသည္။  ဇေဝဇဝါကိုအရင္ကေၿဖရွင္း၍ရသည္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔အာလံုးခရစ္ယာန္  ဘာသာ၏အခြင္႕၊အာဏာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုသေဘတူူရမည္။ အဲ့ဒါဆိုဘာၿဖစ္မလဲ။

သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းေတာ္မူေသာစကားၿဖစ္သည္။
သမၼာက်မ္းစာသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၏အခြင့္၊အာဏာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ၿဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းေတာ္မူေသာစကားၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။ ရွင္ေပါလုက တိေမာေသကိုစာေရး၍ေၿပာၿပၿခင္း၌။
ထိုက်မ္းစာရွိသမွ်သည္ ဘုရားသခင္ မႈတ္သြင္းေတာ္မူေသာအားၿဖင့္ၿဖစ္၍၊-ဘုရားသခင္၏ လူ သည္ အမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕ကိုၿပဳစုၿခင္းအလို႕ငွါၿပင္ဆင္ေသာသူၿဖစ္မည္အေၾကာင္းၾသဝါ ဒေပးၿခင္း၊ အၿပစ္ကိုေဘာ္ၿပၿခင္း၊ ေၿဖာင့္မတ္စြာၿပဳၿပင္ၿခင္း၊ တရားကိုသြန္သင္ၿခင္းေက်ဇူးမ်ားကိုၿပဳတတ္ ၏။  (၂တိ ၃း၁၆-၁၇)
ရွင္ေပတရုေၿပာၾကားၿခင္း၌၊ အေၾကာင္းမူကား၊ အနာဂတၲိစကားသည္လူအလို အားၿဖင့္ၿဖစ္ဘူးသည္မ ဟုတ္။ ဘုရားသခင္၏သန္႕ရွင္းသူတို႕သည္သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏တိုက္တြန္းေတာ္မူၿခင္းကိုခံရ ၍ေဟာေၿပာၾက၏။     (၁ေပ   ၁း၂၁)
ေပတရုကသမၼၼာက်မ္းစာေရးသားသူမ်ားေၾကာင္းေၿပာၾကားေနၿခင္းၿဖစ္သည္။သူတို႕သည္ေရးခိုင္းသည္႕အ ေၾကာင္းအရာကိုေရးရသူမ်ားၿဖစ္သည္။ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ကသူတို႕ကိုေၿပာၾကားသူၿဖစ္ပါသည္။
ကြၽႏ္ုပ္တို႕သမၼာက်မ္းစာမွေၿပာၾကားၿခင္းကိုနားေထာင္လွ်င္၊ ဘုရားသခင္ေၿပာၾကားေနသည္ ကိုနားေထာင္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ပကတိ ၿပည္႕စံု ေကာင္းမြန္သည္။ သူေၿပာၾကားၿခင္း မ်ားသည္မွန္သည္။ လူသားမ်ားသည္ အတိအက်မရွိၾကပါ။ အၿပစ္မ်ားကိုက်ဴးလြန္ၾကသည္။လူသား မ်ားေၿပာၾကားၿခင္းကိုနားမေထာင္ရ၊အမွားမ်ားပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္မမွားႏိုင္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႕ သူ႕စကား နားေထာင္ရမည္၊ဒါမွမွန္ကန္ေၾကာင္းသိမည္။
ကိုယ္ေတာ္၏သမၼာတရားအားၿဖင့္ သူတို႕ကိုသန္႕ရွင္းေစေတာ္မူပါ။ကိုယ္ေတာ္၏ႏႈတ္ကပတ္သည္သမၼာ တရားၿဖစ္ပါ၏။ (ေယာ ၁၇း၁၇)      သမၼာက်မ္းသည္ဘုရားသခင္၏စကားၿဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ ၏စကားမ်ားသည္မွန္ကန္သည္။ ထိုေၾကာင့္သမၼာက်မ္းသည္အမွန္တရားမ်ားပါရွိသည္။
လူသည္မိမိသြားရာလမ္းကိုအစိုးမရပါ
သမၼာက်မ္းသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား၏အခြင့္ အာဏာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားၿဖစ္သည္။ လူသည္မိမိသြား ရာလမ္းကိုအစိုးမရေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။  အိုထာဝရဘုရား၊ လူသည္ မိမိသြားရာလမ္းကိုအစိုးမရ။ သြားစဥ္အခါမိမိေၿခရာတို႕ကိုမစီရင္တတ္သည္ကိုအကြၽႏ္ုပ္ သိပါ၏။ (ေယ ၁ဝး၂၃) လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကခရစ္ယာန္ဘာသာတြင္ဘာမွန္သလဲကိုသူတို႕ကိုယ္တိုင္ဆံုးၿဖတ္ႏိုင္သည္ဟုထင္ ၿမင္ၾကသည္။ အကယ္၍သူလမ္းကိုသူရွာရင္လဲ၊ ဒုကၡေတြ႕ၾကံဳရသည္။ ဘုရားသခင္၏စကားကိုနားေထာင္ လွ်င္အေၿခအေနပိုေကာင္းလာမည္။ လူသည္မိမိသြားရာလမ္းကိုအစိုးရလွ်င္၊ဘုရားသခင္သည္။သမၼာက်မ္း စာကိုေပးမည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေသာလမ္းကိုေရြးခ်ယ္ရာတြင္သမၼာက်မ္းသည္။ကြၽန္ေတာ္တို႕ ၏လမ္းၿပၿဖစ္သည္။


ကြၽႏ္ုပ္တို႕သမၼာက်မ္းစာၿဖင့္စီရင္ခ်က္ခ်မည္။
သမၼာက်မ္းစာသည္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၏၊ အခြင့္ အာဏာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားၿဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆို ေသာ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ သမၼာက်မ္းစာၿဖင့္၊ သခင္ခရစ္ေတာ္ဒုတိယအၾကိမ္လာေရာက္ၿခင္းကို အကဲၿဖတ္ ထင္ၿမင္ခ်က္ေပးၾကမည္။ လူသည္တခါတည္းေသ၍ ထိုေနာက္မွတရားစီရင္ေတာ္မူၿခင္းကိုခံရသကဲ့သို႔    (ေဟၿဗဲ ၉း၂၇)
မည္သူမွေသၿခင္းမွ မလြတ္ေၿမာက္ႏိုင္ပါ။ ၄င္းကိုတကမၻာလံုးမွအတည္ၿပဳသေဘာတူသည္။တရားစီရင္ ေတာ္မူၿခင္းမွလြတ္ေၿမာက္ႏိုင္မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရွိမည္လား။ တရားစီရင္ေတာ္မူၿခင္းမွ ကြၽန္ေတာ္ တို႕လံုးဝ မလြတ္ေၿမာက္ႏိုင္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္ထားရမည္။ ဘယ္လိုၾကိဳတင္ ၿပင္ဆင္ရမည္နည္း။ သခင္ခရစ္ေတာ္၏စကားကိုနားေထာင္ရမည္။ ဘုရားသခင္က သခင္ခရစ္ေတာ္ကို ေၿပာဆိုႏိုင္ခြင့္ေပးထားသည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္၏စကားမ်ားသည္၊ကြၽန္ေတာ္တို႕ကိုတရားစီရင္လိမ့္မည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္ေၿပာၾကားသည္စကားမ်ားကိုနားေထာင္ၾကရမည္။
ငါ့ကိုပယ္၍ငါ့စကားကိုနားမခံေသာသူအားအၿပစ္စီရင္ေသာသူရွိေသး၏။ ငါေဟာေၿပာေသာစကားပင္ ေနာက္ဆံုးေသာေန႔၌ထိုသူအားအၿပစ္စီရင္လိမ္႕မည္။  (ေယာ ၁၂း၄၈)
လူတိုင္းသည္မိမိအသက္တာတြင္က်င့္ေသာအက်င့္အတိုင္းတရားစီရင္ေတာ္မူၿခင္းကိုခံရၾကမည္။
လူသားသည္မိမိ အဘ ခမည္းေတာ္၏ဘုန္းအာႏုေဘာ္ကိုေဆာင္လ်က္၊ ေကာင္းကင္တမန္အၿခံအရံတို႕ ႏွင့္ၾကြလာေတာ္မူလတံ့။ ထိုအခါ သူအသီးအသီးက်င့္ေသာ အက်င့္ႏွင့္အေလ်ာက္ အက်ိဳးအၿပစ္ကိုဆပ္ ေပးေတာ္မူလတံ့။  (မ ၁၆း၂၇)
အေၾကာင္းမူကား၊ငါတို႕ရွိသမ်ွသည္ကိုယ္ခႏၶာ၌က်င့္ေသာအက်င့္၊ေကာင္းမေကာင္းရွိသည္အတိုင္းအက်ိဳး အၿပစ္ကိုအသီးအသီးခံၿခင္းငွါ၊ ခရစ္ေတာ္၏ တရားပလႅင္ေရွ႔၌ေပၚလာရၾကမည္။ (၂ေကာ ၅း၁ဝ)


သမၼာက်မ္းစာ၌ကယ္တင္ၿခင္းရရွိရန္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္္္ကိုေၿပာထားသည္။
သမၼက်မ္းစာသည္၊ခရစ္ယာန္ဘာသာ၏အခြင့္အာဏာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ၿဖစ္သၿဖင့္ကယ္တင္ၿခင္းရရန္မည္ကဲ့ သို႕လုပ္ေဆာင္ရမည္ကိုေၿပာထားသည္။ ငါသည္ခရစ္ေတာ္၏ဧဝံေဂလိတရားေၾကာင့္၊ရွက္ေၾကာက္ၿခင္း မရွိ။အေၾကာင္းမူကား၊ထိုတရားသည္ေရွ႕ဦးစြာ၌ ယုဒလူ၊ေနာက္၌ေဟလသလူ၊ယံုၾကည္သမွ်ေသာသူအ ေပါင္းတို႕ကိုကယ္တင္ေစေသာဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ၿဖစ္၏။ (ေရာ ၁း၁၆)
ထိုသို႕စံုလင္ၿခင္းသို႕ေရာက္ၿပီးမွ၊ယံုၾကည္နားေထာင္ေသာသူအေပါင္းတို႕အားထာဝရ ကယ္တင္ၿခင္း ေက်းဇူးကိုၿပုေသာသူၿဖစ္ေတာ္မူ၍၊-  (ေဟၿဗဲ ၅း၉)
သခင္ခရစ္ေတာ္ေၿပာၾကားသည္႕ အတိုင္း၊ ယံုၾကည္စြား အစီအစဥ္အလိုက္ေဆာင္ရြက္လွ်င္ ေက်းဇူးေတာ္ျဖင့္ ကယ္တင္ၿခင္းရမည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္က
ယံုၾကည္၍ ဗတၲိဇံ ကိုခံေသာသူသည္ ကယ္တင္ေတာ္မူၿခင္းသို႕ေရာက္လတံ့။မယံုၾကည္ေသာသူမူကား အၿပစ္စီရင္ၿခင္းကိုခံရလတံ့။-  (မာ ၁၆း၁၆)
တမန္ေတာ္ဝတၳဳ၌လည္း   ေပတရုကလည္း၊သင္တို႕၏အၿပစ္ကိုလြတ္ေစၿခင္းငွါေနာင္တရ၍တေယာက္ မွ်မၾကင္း၊ ေယရႈခရစ္၏နာမ၌ဗတၲိဇံကိုခံၾကေလာ႔။သို႕ၿပဳလွ်င္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကို ခံရၾကလိမ္႔မည္။-  (တ ၂း၃၈)


ကယ္တင္ၿခင္းရရွိရန္၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ၿဖစ္ၿပီး၊ကြၽန္ေတာ္တို႕၏ အၿပစ္မ်ားအတြက္အေသခံကဲ့ၿခင္းကိုယံုၾကည္ရမည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕သည္ၿပဳမိေသာအၿပစ္မ်ားကိုေနာင္တ ရၾကရမည္။( အၿပစ္လုပ္ေဆာင္ၿခင္းမ်ားကိုေရွာင္ႏိုင္ရန္သတိၿပဳ၍ဘုရားသခင္အလိုေတာ္အတိုင္းေနထိုင္ ရန္ဂရုစိုက္ရမည္။) ထို႕ေနာက္ႏွစ္ၿခင္းခံ၍အၿပစ္မ်ားလြတ္ၿပီးကယ္တင္ေတာ္မူၿခင္းသို႕ေရာက္ရန္။


နိဂံုး
သင္သခင္ခရစ္ေတာ္၏သင္ၾကားၿခင္းကိုနားေထာင္သလား(သို႕မဟုတိ)လူသင္ၾကားသည္ကိုနား ကြၽႏ္ုပ္တို႕သမၼာက်မ္းစာကိုခရစ္ယာန္မ်ား၏အခြင့္အာဏာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဟုလက္မခံကဲ့ေသာ္၊ဘုရားသခင္၏ စကားကိုနားေထာင္ၿခင္းမရွိပါ။ဘုရားသခင္ဒါကိုလံုးဝမၾကိဳက္မႏွစ္သက္ပါ။ ဘုရားသခင္၏စကားနား     မေထာင္ေသာသူမ်ားကိုဘုရားသခင္ကၿပစ္တင္ေဝဖန္ရႈတ္ခ်မည္။က်မ္းစာကေၿပာထားၿခင္းမွာ၊
သို႕ေသာ္လည္း၊သင္တို႕အားငါတို႕ေဟာေၿပာေသာဧဝံေဂလိတရားမွတပါးအၿခားေသာဧဝံေဂလိတရားကို ငါတို႕သည္ေဟာေၿပာေသာ္၄င္း၊ေကာင္းကင္ဘံုမွလာေသာေကာင္းကင္တမန္ေဟာေၿပာေသာ္၄င္း၊ေဟာေၿပာသူသည္က်ိန္ေတာ္မူၿခင္းကိုခံေစ။-  (ဂလ ၁း၈)
ကြၽႏ္ုပ္တို႕လူသားကသင္ၿပၿခင္းကိုသာနားေထာင္ပါက၊ကြၽႏ္ုပ္တို႕အသက္တာ၌ဘုရားမရွိေတာ႔ပါ။
ခရစ္ေတာ္၏ေဒသနာ၌မတည္ဘဲလြန္က်ဴးေသာသူမည္သည္ကား၊ဘုရားသခင္ကိုမသိ။ ခရစ္ေတာ္၏ ေဒသနာ၌ တည္ေသာသူသည္ခမည္းေတာ္ႏွင့္သားေတာ္ကိုသိ၏။- (၂ေယာ ၉)

သင္ခန္းစာ(၂)၏ေမးခြန္းမ်ား။
ကြက္လပ္ၿဖည္႕ပါ။
၁။ ခရစ္ယာန္ဘာသာတြင္အေတြးအေခၚ အေနအထိုင္စသည့္ၿခားနားမႈ၊ ကြဲၿပားမႈႏွင့္ဇေဝဇဝါၿဖစ္မႈမ်ားရွိ သည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၊ကြၽႏ္ုပ္တို႕စံၿပ-----------ကိုလမ္းၿပဘို႕ရန္ကိုမေအာင္ၿမင္ေသာ ေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။
၂။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သမၼာက်မ္းစာ၊ စကားကိုနားေထာင္လွ်င္ကြၽႏ္ုပ္တို႕--------စကားကိုနားေထာင္ၾကသည္။
၃။သမၼာက်မ္းသည္---------ဘုရားသခင္စကားၿဖစ္သည္။
၄။သမၼာက်မ္းမွ--------ရန္ဘာလုပ္ရမည္ပါသည္။
၅။ လူတိုင္း၏တရားစီရင္ၿခင္းသည္။သူ၏-----တာ၌လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေပၚမူတည္သည္။

အမွန္အမွားေရြးခ်ယ္ရန္။
မွန္      မွား      ဘုရားသခင္သည္ ပကတိ ၿပည္႕စံု ေကာင္းမြန္သည္။
မွန္      မွား      သမၼာက်မ္းတြင္အမွန္တရားမ်ားပါရွိသည္။
မွန္      မွား      ခရစ္ယာန္ဘာသာ၏အမွန္ကိုဆံုးၿဖတ္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ဟုလူမ်ားစုကထင္သည္။
မွန္      မွား      ဘုရားသခင္၏တရားစီရင္မႈစကားမ်ားအတိုင္းကြၽႏ္ုပ္တို႕တရားစီရင္ခံၾကရမည္။
မွန္     မွား       ကြၽႏ္ုပ္တို႕ဗတၲိဇံ မခံမွီအၿပစ္မ်ားခြင့္လႊတ္ၿခင္းခံရသည္။
က်မ္းစာကြက္လပ္မ်ားၿဖည္႕ပါ။
၂၁။ ထိုက်မ္းစာရွိသမွ်သည္ ဘုရားသခင္-------------အားၿဖင့္ၿဖစ္၍၊-ဘုရားသခင္၏လူသည္ စံုလင္ေသာသူ၊ေကာင္းေသာ အမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕ကို ၿပဳစုၿခင္းအလို႕ငွါၿပင္ဆင္ေသာသူၿဖစ္မည္အေၾကာင္း၊ ၾသဝါဒေပးၿခင္း၊-------၊-------၊----------၊ ေက်ဇူးမ်ားကိုၿပဳတတ္၏။(၂တိ ၃း၁၆-၁၇)
၂။ အိုထာဝရဘုရား၊လူသည္ မိမိသြားရာလမ္းကို----မရ။ သြားစဥ္အခါမိမိေၿခရာတို႕ကိုမစီရင္တတ္   သည္ကိုအကြၽႏ္ုပ္ သိပါ၏။-  (ေယ ၁ဝး၂၃)
၃။ အေၾကာင္းမူကား၊ငါတို႕----သမွ်သည္------၌က်င့္ေသာအက်င့္၊ေကာင္းမေကာင္းရွိသည္အတိူင္း အက်ိဳးအၿပစ္ကိုအသီးသီးခံၿခင္းငွါ၊ခရစ္ေတာ္၏တရားပလႅင္ေရွ႕၌ေပၚလာၾကမည္။(၂ေကာ ၅း၁ဝ)
၄။ ထိုသို႔စံုလင္ၿခင္းသို႕ေရာက္ၿပီးမွ၊----နားေထာင္ေသာသူအေပါင္းတို႕အားထာဝရ ကယ္တင္ၿခင္း ေက်းဇူးကိုၿပဳေသာသူၿဖစ္ေတာ္မူ၍၊-  (ေဟၿဗဲ ၅း၉)
၅။------၍------ ကိုခံေသာသူသည္ ကယ္တင္ေတာ္မူၿခင္း သို႕ေရာက္လတံ့။ မယံုၾကည္ေသာသူမူ ကားအ၊ၿပစ္စီရင္ၿခင္းကိုခံရလတံ့။-    (မာ ၁၆း၁၆)
၆။ ေပတရုကလည္း၊သင္တို႕၏အၿပစ္ကိုလြတ္ေစၿခင္းငွါ-------ရ၍တေယာက္မွ်မၾ<ြကင္း၊ ေယရႈခရစ္၏ နာမ၌ဗတၲိဇံ ကိုခံၾကေလာ႕။ သို႕ၿပဳလွ်င္ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ -------------ကို ခံရၾကလိမ္႔မည္။( တ ၂း၃၈)
ေမခြန္း (သို႕မဟုတိ)ထင္ၿမင္ခ်က္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားရွိပါေသလား။

စံ၀င္းခ်ိဳ

          ၊             

.