ခရစ္စမတ္တြင္ေမြးဖြားေသာေယရႈအေၾကာင္းက်မ္းစာေလ့လာျခင္း


“ေယ႐ႈခရစ္၏ဘုရားဇာတိ”  The Deity of Jesus Christ

“နိဒါန္း”

“ခရစ္ယာန္ဘာသာ” တစ္ခုလံုးသည္ ခိုင္မာေသာ အဆိုတစ္ရပ္အေပၚ၌အေျချပဳရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ ၄င္းအဆိုပါ “ေယ႐ႈခရစ္”သည္ ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ေတာ္မူ၍၊ ဘုရားႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ စီရင္ခြင့္ ရွိသမွ်တို႔ကို ပိုင္သေတာ္မူေသာ အနႏၱတန္ခိုးရွင္ျဖစ္သည္။

ဤသင္ခန္းစာ၏ အေရးႀကီးေသာက႑ The Importance of this lesson.

“ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္၊ အက်င့္စာရိတၱႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေလာကနီတိက်မ္း၊ နည္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ စီရင္ထံုးဖြဲ႔ ထားေသာက်င့္ထံုးတစ္ရပ္မဟုတ္ေပ။ “အသက္ရွင္ျခင္း”ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းတရားပင္ျဖစ္သည္။ “ေယ႐ႈခရစ္အား” မိမိတို႔၏ ကယ္တင္ပိုင္ရွင္ႏွင့္ အရွင္သခင္အျဖစ္ ယံုၾကည္ကိုးစားေသာသူအေပါင္းတို႔၏ အသက္တာ၌ ၀မ္းေျမာက္စြာပိုင္ဆိုင္ထင္ရွားလ်က္ရွိ “ေယ႐ႈခရစ္”၏ အသက္ရွင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ “ေယ႐ႈခရစ္၏ အမည္ကိုခရစ္ယာန္ဘာသာမွ ပယ္ႏႈတ္လိုက္ပါက၊ လံုး၀ဥသံု အဓိပၸါယ္ကင္းမဲ့လ်က္၊ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ တန္ဘိုးမရွိ ေသာဗလာနတၱိပင္ျဖစ္ေပသည္။ ွ“ေယ႐ႈခရစ္”၏ ဘုရားဇာတိ “ခရစ္ေတာ္”သည္ သာမန္အားျဖင့္ ေလာကဓံတရား၏ အံ့ၾသဖြယ္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုေသာ္၄င္း၊ ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္လွေသာ ဆရာတစ္ပါးေသာ္၄င္း မွားယြင္းေစေသာအေယာင္ ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးေသာ္၄င္း ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ “ခရစ္ယာန္ဘာသာ” တစ္ခုလံုး၏ အေျခခံတိုက္ျမစ္သည္ က်ိဳးပဲ့ေၾကမြလွ်က္ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးမည္ျဖစ္သည္။ “ခရစ္ေတာ္”သည္ ဘုန္းတန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာဘုရားမဟုတ္၊ မစင္ၾကယ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးထံမွ တရား၀င္ျခင္းမရွိဘဲ၊ ေမြးဖြားလာေသာ ခေလးပင္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

“ခရစ္ေတာ္”သည္ ဘုရားႏွင့္ မစပ္ဆိုင္ပါက၊ သူျပဳခဲ့သမွ်ေသာ အံ့ၾသဖြယ္ရာမ်ားသည္၊ ေရွးေဟာင္းပံုျပင္မ်ား သာျဖစ္ေပမည္။ သူ၏ႏုတ္ထြက္စကားမ်ားသည္ မွားယြင္းခၽြတ္ေခ်ာ္ေနလွ်င္၊ စႀကၤာ၀ဠာတစ္ခုလံုးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ လူသားမ်ားသည္ မွားယြင္းေနလွ်င္ ၄င္းတို႔၏ အျပစ္မွေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္းကို ဘယ္ကဲ့သို႔ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ နည္း။

“ခရစ္ေတာ္”သည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္မဟုတ္ပါက လစ္လပ္ေနေသာ ဂူသခ်ႋဳင္းတြင္းမွထြႏ္းေတာက္ လ်က္ရွိေသာ ဘုန္းေတာ္ေရာင္ျခည္မ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာမည္မဟုတ္ေပ။ အျပစ္တရား၊ ေသျခင္းတရားႏွင့္ ငရဲကို လည္း ေအာင္ႏိုင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ခရစ္ယာန္တို႔ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တလ်က္ရွိေသာ ဘုန္းေတာ္၀င္စားရ မည့္အနာဂတ္ကာလမွာလည္း၊ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးရလိမ့္မည္။ ယံုၾကည္သူတိုင္းသည္ အျပစ္ႏြံထဲ၌ နစ္ျမဳပ္ေနလွ်က္၊ အျခား ေသာသူအေပါင္းတို႔ထက္သာ၍ ဆင္းရဲေသာသူမ်ားျဖစ္ရၾကလိမ့္မည္။ အသက္ထက္ဆံုး အေရးႀကီးေသာ သတင္း စကားျဖစ္သည့္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ လြင့္စင္ကြယ္ေပ်ာက္လ်က္၊ ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းမႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရေပ မည္။ (၁ေကာ ၁၅း၁-၂၆ ကိုဆက္ပါ။)

 

 

“ခရစ္ေတာ္ဘုရား ဇာတိကိုထင္ရွားေစေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ား”

Christ Deity is Attested To

(၁)        ကိုယ္တိုင္သက္ေသခံခ်က္မ်ားအားျဖင့္ (By His Claims)

၁။         ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမ်ားက “ေယ႐ႈခရစ္”အား - “ေမရွိယ”အျဖစ္ သက္ေသခံထားျခင္း (ေယာ ၅း၃၉)

၂။         “အာျဗဟံ”မတိုင္မီရွိေတာ္မူ၍ “ငါျဖစ္သည္”အတိုင္း ငါျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။

(ထြက္ ၃း၁၃၊ ၁၄၊ ၆း၃) “ငါျဖစ္သည္”ဟူေသာ အမည္မွာ “ေယေဟာ၀ါဘုရား” အတြက္ ျဖစ္ၿပီး ဘုရားသခင္၏ပင္ကိုယ္သေဘာအားျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္တည္ရွိေနျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ (ေယာ ၈း၅၇-၅၆)

၃။         “ေယ႐ႈက ငါသည္ အသက္မုန္႔ျဖစ္၏”ဟု (ေယာ ၆း၃၅၊ ၄၈)တြင္ ႁမြက္ၾကားခဲ့ၿပီး၊ သူ႕ကိုယံုၾကည္ ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္းႏွင့္အစဥ္ကင္းလြတ္ရမည္ဟု မွာၾကားခဲ့သည္။

၄။         ေယ႐ႈက “ငါသည္၊ သိုး၀င္ေသာ တံခါး၀ျဖစ္၏”ဟု (ေယာ ၁၀း၈)တြင္ မိန္႔ဆိုခဲ့ၿပီး၊ ထိုတံခါး၀မွ၀င္ ေသာသူတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းကိုရလိမ့္မည္။ (ေယာ ၁၀း၉)

၅။         ေယ႐ႈက “ငါသည္ ဤေလာက၏အလင္းျဖစ္၏”ဟူ၍ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ (ေယာ ၈း၁၂၊ ၉း၅)

၆။         ေယ႐ႈက “ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏၊ အသက္လည္းျဖစ္၏”ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ ၿပီး၊ သူ႔ကိုအမွီမျပဳလွ်င္အဘယ္သူမွ ခမည္းေတာ္ထံသို႔မေရာက္ႏိုင္ဟု ႁမြက္ၾကားခဲ့သည္။ (ေယာ ၁၄း၆)

၇။         ေယ႐ႈက “ငါသည္ထေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္၏” ငါ့ကိုယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ေသျခင္းႏွင့္ အစဥ္မျပတ္ကင္းလႊတ္၍ ေသလြန္ေသာ္လည္း၊ ရွင္လိမ့္မည္”ဟု သက္ေသခံထား ေၾကာင္း (ေယာ ၁၁း၂၅)တြင္ ေတြ႔ရသည္။

၈။         ေယ႐ႈက “ငါသည္ ငါ့ခမည္းေတာ္ႏွင့္ တလံုးတ၀တည္းျဖစ္သည္”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ (ေယာ ၁၀း၃၀-၃၃၊ ၁၄း၈၊၉)။

၉။         ေယ႐ႈက “ဤကမ ၻာမတည္ရွိမီ - ရွိေနေၾကာင္း “အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့သည္။ (ေယာ ၁၇း၅)

(၂)        လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားျဖင့္

၁။         အျပစ္လႊတ္ခဲ့သည္။ (မႆး ၉း၂-၆) (မာကု ၂း၅-၇) (လု ၇း၄၇-၅၀)က်မ္းျပဳဆရာအခ်ိဳ႕က “ေယ႐ႈ”အား လြန္က်ဴးစြာ ေျပာဆိုသည္ဟု စြပ္စြဲၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုရားသခင္မွ တစ္ပါး အဘယ္သူမွ် အျပစ္ကိုမလြတ္ႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္ထားၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ “ခရစ္ေတာ္” သည္ ဘုရားသခင္ သို႔တည္းမဟုတ္ လြန္က်ဴးစြာေျပာဆိုတတ္သူျဖစ္ေပမည္။

၂။         “ေယ႐ႈ”သည္ ဘုရားသခင္မွတစ္ပါးအဘယ္သူမွ် မျပဳႏိုင္ေသာ အံ့ဘြယ္ရာမ်ားကို ျပဳခဲ့သည္။

(က)      ေသေသာသူကို၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေစသည့္ (လူ ၇း၁၂-၁၅) (လု ၈း၅၂-၅၅) (ေယာ ၁၁း၄၁-၄၄)

(ခ)        မ်က္စိကန္းေသာသူကိုျမင္ေစသည္။ (ေယာ ၉း၄-၈)

(ဂ)        ေရမွစပ်စ္ေရသို႔ အသြင္ေျပာင္းခဲ့သည္။ (ေယာ ၂း၇-၁၁)

(ဃ)      လူ (၅၀၀၀)ငါးေထာင္အား မုန္႔ငါးလံုးႏွင့္ ငါးႏွစ္ေကာင္ေကၽြးခဲ့သည္။ (မ၁၄း၁၅-၂၀)

(င)        ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကင္းၿငိမ္းေစခဲ့သည္။ (မ ၁၂း၁၀-၁၁) (လု ၆း၁၇-၁၉)

(စ)        ပင္လယ္ႏွင့္ လိႈင္းတံပိုးတို႔ကို ၿငိမ္သက္ေစခဲ့သည္။ (လု ၈း၂၂-၂၄) (မ ၈း၂၃-၂၇)

(၃)        ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားအားျဖင့္

၁။         “အဓိပၸါယ္ရွင္းလင္းခ်က္” ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာမ်ားမွာ သံုးပါးတစ္ဆူ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ မေျပာင္းလဲေသာ ဂုဏ္သတၱိမ်ားႏွင့္ စီရင္ပိုင္ခြင့္တန္ခိုး အာဏာစက္တို႔ပင္ျဖစ္သည္။

၂။         ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားကို ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားပိုင္းျခားထားလွ်က္ရွိသည္။

(က)    သဘာ၀ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ား။

ဘုရားသခင္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာလကၡဏမ်ားအားျဖင့္ ဖြင့္ျပေသာ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ား၊ ၄င္းတို႔မွာ အလိုေတာ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ အႂကြင္းမဲ့ရပ္တည္လ်က္ရွိေသာ လကၡဏာမ်ား ပင္ျဖစ္သည္။

(ခ)        ေလာကဓံတရားအားျဖင့္ထင္ရွားေသာဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ား-

ဘုရားသခင္၏ ဖန္ဆင္းလက္ရာျဖစ္ေသာ သတၱဝါ အေပါင္းတို႔အား ထင္ရွားစြာ ျပေတာ္မူေသာ ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာမ်ား။

၃။         သဘာဝဂုဏ္အဂၤါရပ္ (၉) မ်ိဳးႏွင့္ ေလာကဓံတရားအားျဖင့္ ထင္ရွားေသာ ဂုဏ္အဂၤါ (၉) မ်ဳိးရွိပါသည္။

(က)      သဘာဝဂုဏ္အဂၤါရပ္ (၉) မ်ဳိးမွာ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည္-

(၁)        ဘုရားသခင္သက္ေတာ္စဥ္(THE LIEE OF GOD) အသက္တာ(LIFE) ဝိဥာဥ္ေရးရာ (SPIRITUALITY) ႏွင့္မေျပာင္းလဲျခင္း(IMMUTABLLITY)

(၂)        ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေတာ္မူ ေသာဘုရား (THE PERSON OF GOD ) တလုံးတဝတည္းျဖစ္ျခင္း (UNITY) ထာဝရျဖစ္ျခင္း (ENTERNITY) ႏွင့္မေျပာင္းလဲျခင္း (IMMUTABILITY )

(၃)        ဘုရားသခင္၏အခြင့္တန္ခုိး ( THE POWER OF GOD ) အလုံးစုံသိျခင္း (OMNISCIENCE ) အနႏၲတန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စုံျခင္း (OMNIPOTENCE )ႏွင့္ခပ္သိမ္းေသာ အရပ္တို႔ ၌ရွိျခင္း (OMNIPRESENCE )

(ခ)        ေလာကဓံတရားအား ျဖင့္ထင္ရွားေသာ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ႏွင့္ စပ္ ဆိုင္သည္။

(၁)        ဘုရားသခင္၏ သေဘာသဘာဝ (THE NATURE OF GOD )

ခ်စ္ျခင္းေမတၲာ (LOVE ) ေက်းဇူးတရား ( GRACE ) ႏွင့္ ဂရုဏာေတာ္ (MERCY )

(၂)        ဘုရားသခင္၏ပင္ကိုယ္ လကၡဏာ (THE CHARACTER OF GOD )

သန္႔ရွင္းျခင္း (HOLINESS) ေျဖာင့္မတ္ျခင္း (RIGHTEOUSNESS ) ႏွင့္ သစၥာရွိျခင္း (FAITHFULNESS )

(၃)        ဘုရားသခင္၏အုပ္စိုးျခင္း (The Government of God) ဥာဏ္ပညာ (Wisdom) သမၼာတရား (Truth) ႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာစက္ (Sovereignty)

မွတ္ခ်က္ ။           ။ ေရွ႕သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ဤဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သံုးပါးတစ္ဆူျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားအေၾကာင္းကို ေလ့လာရာ၌၊ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပတင္ျပသြားပါမည္။ ဤသင္ခန္းစာ၌မူ “ေယရႈခရစ္”သည္၊ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၍ ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ဂုဏ္အဂၤါရပ္ (၁၈)ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေၾကာင္း  ၀မ္းေျမာက္စြာျဖင့္ ေဖာ္ျပလိုေပသည္။

(၄)        သ႐ုပ္ေဖာ္ျပခ်က္ -

(က)      “ခရစ္ေတာ္”သည္၊ ထာ၀ရျဖစ္၏ (ေယာ ၁း၁-၃) ေကာေလာသဲ (၁း၁၇)၊ (ေဟၿဗဲ ၁း၁၀-၁၂) (ဗ်ာ ၁၁း၈း၁၀)

(ခ)        “ခရစ္ေတာ္”သည္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ (ေဟၿဗဲ ၁း၁၁-၁၂) (ေဟၿဗဲ ၁၃း၈)

(ဂ)        “ခရစ္ေတာ္”သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကိုသိေသာ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူ၏။

*          (မ ၉း၄) “သူတို႔၏ စိတ္ကိုသိျမင္ေတာ္မူမည္”

*          (ေယာ၆း၆၄) မည္သူက သူ႔ကိုယံုၾကည္လက္ခံ၍၊ မည္သူကို

သစၥာေဖာက္ မည္ကို သိေတာ္မူ၏။

*          (ေယာ ၅း၂၂) တရားစီရင္ျခင္းအခြင့္ရွိသမွ်သည္ သူ၌ အပ္ထား ေတာ္မူ၏။

*          (ဗ်ာ ၂၀း၁၁) အျပစ္သားအားလံုးကို တရားဆံုးျဖတ္မည္။

*          (၁ေကာ ၄း၅) စိတ္ႏွလံုး အႀကံအစည္မ်ားကို သိေတာ္မူ၏။

*          (ေကာ ၂း၃) နက္နဲေသာအရာ၌ ပညာဘ႑ာ၊ ဥာဏ္ဘ႑ာရွိသမွ်ကို ၀ွက္ထားေတာ္မူ၏။

(ဃ)      “ခရစ္ေတာ္”သည္ အနႏ ၱတန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူ၏။

*          (ေကာ ၁း၁၆၊ ၁၇) “ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၍၊ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ တည္ၾက၏”

*          (မ ၂၈း၁၈) “စီရင္ပိုင္ဆိုင္ေသာအခြင့္တန္ခိုးရွိသမွ်ကို အပ္ႏွံျခင္းခံရ၏”

*          (ေဟၿဗဲ ၁း၃) “တန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မိမိအမိန္႔ေတာ္အားျဖင့္ ခပ္သိမ္း ေသာအရာတို႔ကို မစေတာ္မူ၏”

*          (မ ၁၄း၁၉-၃၁) “ဖန္ဆင္းျခင္းတန္ခိုးအာနိသင္ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

*          (လု ၈း၂၄) (မ၁၄း၂၆) “သဘာ၀တရားတို႔အေပၚ၌ လႊမ္းမိုးအုပ္စိုးႏိုင္ ၏”

(င)        “ခရစ္ေတာ္”သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရပ္တို႔၌ရွိေတာ္မူ၏။

*          (မ ၁၈း၂၀) “အၾကင္အရပ္၌ လူႏွစ္ဦးသံုးဦးစည္းေ၀းလ်က္ ထိုအရပ္၌ ရွိ၏”

*          (မ၂၈း၁၉-၂၀) “ကပ္ကမ ၻာကုန္သည့္တိုင္ေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အစဥ္ မျပတ္ရွိမည္။”

*          (ေယာ ၃း၁၃) “ေျမႀကီးေပၚမွာ အကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူ ရွိသကဲ့သို႔ ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူ၏”

(စ)        “ခရစ္ေတာ္”သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို အစိုးရေတာ္မူ၏။

*          (ေယာ ၅း၂၁၊၂၂) “အလိုရွိသမွ်ေသာသူတို႔ကို အသက္ရွင္ေစ၏”

*          (မသဲ ၂၈း၁၈) “စီရင္ပိုင္ေသာအခြင့္တန္ခိုးရွိသမွ်ကို ပိုင္ဆိုင္၏”

*          (ဖိ ၂း၁၀၊ ၁၁) “ေယ႐ႈဘြဲ႕နာမေတာ္ကိုခပ္သိမ္းေသာ သတၱ၀ါအေပါင္း တို႔သည္၊ ဒူးေထာက္ရ၏”

(၄)        ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္

(ေရာမ ၁း၄) ကိုအထူးမွတ္သားပါ၊ ဤအေၾကာင္းအရာသည္အလြန္ေလးနက္က်ယ္ျပန္႔သျဖင့္၊ ေရွ႕ဆက္ လက္သင္ၾကားပို႔ခ်ရမည့္ သင္ခန္းစာတစ္ခုတြင္ သီးျခားအက်ယ္အ၀န္းရွင္းျပပါမည္။ ယခုသင္ခန္းစာတြင္ “ေယ႐ႈခရစ္”၏ ဘုရားဇာတိသည္၊ ခရစ္ယာန္ယံံုၾကည္ျခင္း။ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္၍။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ ေတာ္မူျခင္းသည္ ၀မ္းေျမာက္ဘြယ္ရာသတင္းစကား၏ “ေထာင့္အျမစ္ေက်ာက္”ျဖစ္ေၾကာင္းသိရန္ျဖင့္လံု ေလာက္ေပသည္။

(၅)        ကိုးကြယ္ျခင္းကိုလက္ခံေသာအားျဖင့္

စစ္မွန္ေသာကိုးကြယ္ျခင္းမည္သည္ “ဘုရားသခင္” တစ္ဦးတည္းအတြက္ သီးသန္႔သတ္မွတ္ထားေသာ အရာျဖစ္၍ “ခရစ္ေတာ္” အေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ ျပတ္ဝပ္ကိုးကြယ္ျခင္းကို လက္ခံျခင္း၊ အမိန္႔ေပးျခင္းအားျဖင့္ “ဘုရား” ကဲ့သို႔ျဖစ္ေစသည္ (သို႔တည္းမဟုတ္ ) ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အထူးသိဒိၶတင္ျခင္းႏွင့္မာနေထာင္လႊားျခင္း တည္းဟူေသာႀကီးမားေသာ အျပစ္က်ဴးလြန္မူကိုသက္ေရာက္ေစသည္။

( မ ၁၄း၃၃ ) “ေလွသားတို႔သည္“ေယ႐ူ”ထံပါးသို႔ခ်ဥ္းကပ္၍ၫႊန္ျပလွ်က္ကိုးကြယ္ၾကသည္။”

(ေယာ ၂၀း၂၈) “ေသာမကလည္း အကၽြႏု္ပ္၏အရွင္ အကၽြႏု္ပ္၏ဘုရား သခင္ပါတကားဟု ေလွ်ာက္၍ “ေယ႐ူ” အား ကိုးကြယ္ေလ၏။

(ဖိ ၂း၁၀၊၁၁ ) ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါအေပါင္းတို႔ သည္လည္း“ေယ႐ူ”၏ဘြဲ႔နာမေတာ္ကို ဒူးေထာက္၍ ကိုးကြယ္ေလ၏။

“နိဂုံး”     ေလ့က်င့္မွတ္သားၿပီး “ေယ႐ူ”၏ ဘုရားဇာတိ အေၾကာင္းကို လက္ဆင့္ကမ္း ေဝဌသက္ေသခံပါ။

ဤသင္ခန္းစာတြင္ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထပ္ဆင့္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏုိင္ေသာ္လည္း ၾကည္ၫိဳ ေသာ စိတ္ႏွလုံးျဖင့္ သမၼာတရားကိုေစ့ေစ့ စပ္စပ္ရွာေဖြသူတို႔အတြက္ ဤမွ်ေလာက္ျဖင့္ လုံေလာက္မူ ရွိ ေၾကာင္း အခိုင္အမာတင္ျပလိုပါသည္။

ေမးခြန္းမ်ား

၁။         “ခရစ္ေတာ္” သည္ ဘုရားမျဖစ္လွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ခရစ္ယာန္ သာသနာသည္ရပ္တည္မူ မရွိဘဲကြယ္ ေပ်ာက္သြားမည္နည္း။

(ဤသင္ခန္းစာ အေရႀကီးေသာက႑ အပိုင္းမွေျဖဆိုပါ။)

၂။         “ခရစ္ေတာ္” သည္ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ မျဖစ္ခဲ့လွ်င္ မလႊဲမေသြျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အနက္အနည္းဆုံး (၃) ခုကိုေဖာ္ျပပါ။

( “သင္ခန္းစာ အေရးႀကီးေသာက႑“ ေအာက္တြင္အေျဖမ်ားရွိသည္။)

၃။         “ခရစ္ေတာ္” သည္ဘုရားဇာတိ သက္ေသထင္ရွားေစေသာ “အခ်က္ႀကီး (၅) ”ခ်က္ကိုေဖာ္ျပပါ။

၄။         ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္း ထင္ရွားေစသည့္ “ကိုယ္ပိုင္သက္ေသခံခ်က္” အနည္းဆုံး (၄) ခုကိုေဖာ္ျပပါ။

၅။         “ခရစ္ေတာ္”၏ဘုရားဇာတိကို သ႐ုပ္ေဖာ္ထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႀကီး (၅) ခုကိုေဖာ္ျပပါ။

၆။         “ဂုဏ္အဂၤါရပ္” ၏အဓိပၸါယ္ ကိုရွင္းျပပါ။

၇။         “ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ား”ကို ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားပိုင္းျခား သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ၄င္းအမ်ဳိးအစားႏွစ္ရပ္ကိုေဖာ္ျပၿပီး ၄င္းတို႔ေအာက္၌ရွိေသာ လကၡဏာ အဂၤါရပ္မ်ားအနက္ တစ္မ်ဳိးလွ်င္ (၅) ခုစီေဖာ္ျပပါ။

၈။         “ခရစ္ေတာ္” ၏ဘုရားဇာတိကို ထင္ရွားေစေသာ “ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားအနက္ ေလးခုကို က်မ္းကိုးႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပပါ။

၉။         ( ေရာမ ၁း၄ ) ကိုေလ့က်က္မွတ္သားပါ။ “ခရစ္ေတာ္” ၏ဘုရားဇာတိကို အတည္ျပဳခိုင္ခန္႔ေစေသာ “ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း” သည္အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးသနည္း။

၁၀။       “ခရစ္ေတာ္” သည္ “ကိုးကြယ္ျခင္း” ကိုလက္ခံခဲ့ေၾကာင္း သာဓက (၂၀)ခုကိုေဖာ္ျပပါ။

 

LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL

Prepared by William S. H. Piper (D.D)


*******************

လူသားမ်ားအတြက္ ၾကြဆင္းလာေသာ ခရစ္ေတာ္ေမြးဖြားေသာေန႔ကို ခရစ္စမတ္ဟု ခရစ္ယန္ပြဲေတာ္တစ္ခုအျဖစ္ ရံုးပိတ္ၾကသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ ပြဲအျဖစ္ဆင္ႏြဲၾကသည္။ စားေသာက္ျခင္း၊ လက္ေဆာင္ေဝငွျခင္းအျပင္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေဝငွျခင္း ဂီတပြဲမ်ားလည္း က်င္းပၾကသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေလ့လာလိုပါလ်င္ ေအာက္ပါ လင့္ခ္မွ က်မ္းစာေလ့လာျခင္း ၃၆ခုကို ရယူႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ သက္ေရာက္ပါေစ။

LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL

Prepared by William S. H. Piper (D.D) 

1. ေယ႐ႈခရစ္၏ဘုရားဇာတိ The Deity of Jesus Christ

2. စာတန္ (SATAN)

3. နတ္ဆိုး၊ ၀ိညာဥ္ဆိုးအေၾကာင္း  Evil Spirit and Demon

4. အျပစ္ Sin

5. ငရဲ  Hell

6. ခရစ္ေတာ္သည္ အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွ ေမြးဖြားျခင္း  Crist born from Virgin


7. ခရစ္ေတာ္၏လက္၀ါးကပ္တိုင္ Cross of Christ

8. သခင္ေယ႐ႈခရစ္ အေသြးေတာ္၏တန္ခိုး  Power of Christ's Blood

9. ေယ႐ႈခရစ္၏ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္း  Resurrection

10. အသစ္ေမြးဖြားျခင္းဆိုင္ရာၾသ၀ါဒ  The New Birth

11. ကယ္တင္ျခင္းနည္းလမ္း The way of salvation

12. ေရြးႏႈတ္ျခင္း REDEMPTION

13. ေနာင္တ  Repent, Sad, Regret

14. ပညတ္တရားႏွင့္ ေက်းဇူးတရား  Law and Grace

15. ေျဖာင့္မတ္ရာ၌တည္ေစျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းရာ၌တည္ေစျခင္း။ JUSTIFICATION AND SANCTIFICATION

16. ယံုၾကည္သူ၏ ပကတိ (၂)မ်ိဳး   BELIEVER'S TWO NATURE

17. မဂၤလာရွိေသာေမွ်ာ္လင့္ရာ  Blessing Hope

18. ယံုၾကည္သူ၏ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္အေျခအေန။  Believer's Faith and Actual Situation

19. ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ဆုလဒ္  Salvation and Crown

20. မဂၤလာရွိေသာ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ  Blessing Assurance of Salvation

21. သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္  Holy Spirit Part 1

22. သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္  Holy Spirit Part 2

23. သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္  Holy Spirit Part 3

24. ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၏ပံုေဆာင္ခ်က္မ်ား  Old Testaments Study

25. ဆုေတာင္းျခင္း   Prayers Definition Purpose and Power

26. ဗတၱိဇံအေၾကာင္း  Baptism

27. က်မ္းစာအရ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ သီးသန္႔ျဖစ္ျခင္း   Bible Separation

28. အသင္းေတာ္  Church

29. ေခတ္ကာလႀကီးမ်ားကိုေလ့လာျခင္း  Christian.Periods

30. ေခတ္ကာလအဆက္ဆက္ ဘုရားအၾကံအစည္


31. ေခတ္ကာလအဆက္ဆက္ ဘုရားအၾကံအစည္

32.
ေနာက္ဆံုးေသာကာလ  Final Judgement

33. ေကာင္းကင္ဘံု  Heaven


34. အသင္းေတာ္အားခ်ီေဆာင္ျခင္း   The Rapture of The Church

35. ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ႂကြလာျခင္း  Second Coming

36. ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ သံုးပါးတစ္ဆူ (တလံုးတ၀တည္း) ဘုရား   Our Tribune God


ဆရာေအာင္ႏိုင္ Andrew ျပန္လည္ျပဳစုသည္။ May-2013

ျမန္မာျပည္တြင္ စာေပးစာယူသင္တန္းစတင္ခဲ့သူအား မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳပါသည္။

Back to Index


http://murann.com/rogma.htm

စာေပးစာယူ၊ အေ၀းသင္ဒီပလိုမာက်မ္းစာသင္ခန္းစာမ်ား

အန္ဒရူး

ျမန္မာႏိုင္ငံ စာတိုက္ေခတ္စားခ်ိန္က 
(Download 36 lessons)
Download Latest Rev2 PDF File (36 lessons - 3MB)

Click Here
http://murann.com/text/bible.study/Lesson36.pdf