New Life in Christ , 01 ဂတိေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကယ္တင္႐ွင္ ေယ႐ႈခရစ္ Jesus Christ The Promised Savior သင္ခန္းစာ (၁)


သင္ခန္းစာ (၁)

“ေယ႟ႁသည္ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ဴဖစ္ေတာ္မူသည္ကို သင္တိုႛသည္ ယံုမည္ အေဳကာင္း၊ ထိုသိုႛ ယံု၍ နားမေတာ္အားဴဖင့္ အသက္ကိုရမည္အေဳကာင္း၊ ဤမ႖ေလာက္ ေရးထားလဵက္႟ႀိသတည္း။”(ေယာ၊ ၂၀း၃၁)

ခ်စ္စြာေသာ မိတ္ေဆြ၊

စႀကၤာဝဠာကို ဖန္ဆင္းခဲ့သူတဦးသည္ တခ်ိန္ကလူသားတဦးအျဖစ္ ဤကမၻာေပၚတြင္ ရွိေနခဲ့ဘူးပါသည္။ ထိုသူ သည္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ျဖစ္၏။ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္းအစ၌ သခင္ေယရႈအား ''ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္'' လို႔ ေျပာထားပါသည္။ ''အစအဦး၌ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရွိ၏။ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူရွိ၏။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္လည္း ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ''(ေယာ၊၁း၁)။ ဤက်မ္းပိုက္အရ သခင္ေယရႈသည္ ဘယ္အရာကိုမွ် မဖန္ဆင္းမီွ အစဥ္ အၿမဲရိွ ႏွင့္ေတာ္မူ၏။ သူသည္ခမည္းေတာ္ႏွင့္အတူရွိၿပီး၊ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

တခ်ိန္ကဘုရားသခင္၏သားေတာ္သည္ လူသားတေယာက္အျဖစ္ ဤကမၻာေပၚ၌ေနထိုင္ခဲ့၏။ ''ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ သည္လည္း လူဇာတိအျဖစ္ကိုခံယူ၍၊ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္၄င္း၊ သစၥာေတာ္ႏွင့္င္း ျပည့္စံုလ်က္ ငါတို႔တြင္ တည္ေနေတာ္မူ သည္ ျဖစ္၍၊ ခမည္းေတာ္၌ တပါးတည္းေသာသားေတာ္၏ဘုန္းကဲ့သို႔ သူ၏ဘုန္းေတာ္ကို ငါတို႔သည္ ျမင္ရၾကၿပီး''။ (ေယာ၊၁း၁၄)

ခရစ္ေတာ္၏ၾကြလာျခင္းကို ႀကိဳတင္၍ ေဟာထားခဲ့ျခင္း

သခင္ေယ႐ႈသည္ ဤေလာကသို႔မၾကြလာခင္ ႏွစ္ရာေပါင္းမ်ားစြာ၌ ဘုရားကႀကိဳတင္ၿပီး ၾကြလာမည့္အေၾကာင္း ဂတိျပဳ ထားခဲ့၏။ ''ထို႔ေၾကာင့္၊ထာဝရဘုရားသည္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ နမိတ္လကၡဏာကို သင္တို႔အား ေပးေတာ္မူမည္။ ၾကည့္ရႈေလာ့ သတို႔ သမီးကညာသည္ ပဋိသေႏၶစြဲယူ၍၊ သားေယာက်ၤားကို ဘြားျမင္လတ့ံ။ ထိုသားကို ဧမာေႏြလအမည္ျဖင့္ မွည့္ရလတ့ံ'' ဟုဆိုသည္။ (ေဟရွာယ၊၇း၁၄) ''ဧမာေႏြလ'' အနက္ကား ''ငါတို႔ႏွင့္ အတူရိွေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္''ဟုဆို၏။ ဤ ဂတိေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ သူငယ္သည္ သာမန္သူငယ္မဟုတ္ပါ။ ကြၽႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူ ေနရန္ၾကြ လာခဲ့ေသာ ဘုရားျဖစ္၏။ထိုသူငယ္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ အပ်ိဳကညာတြင္ ပဋိသေႏၶယူ၍ ဘြားျမင္ခဲ့၏။ ထိုကယ္တင္ရွင္ကို ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားက ''ေမရွိယ''ဟုေခၚၿပီး ဂရိစကားအားျဖင့္ ''ခရစ္ေတာ'္'ဟု ေခၚသည္။

အာဒံႏွင့္ဧဝအျပစ္ျပဳၿပီးေနာက္ အျပစ္ေၾကာင့္ပ်က္စီးသြားေသာ လူသားမ်ားကိုျပန္လည္ကယ္တင္ဘို႔ရန္ ဧဒင္ ဥယ်ာဥ္ ၌ ဂတိ ေပးထားခဲ့ၿပီးျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္က စာတန္အား''သင္ႏွင့္မိန္းမကို၄င္း၊ သင္၏အမ်ိဳးအႏြယ္ႏွင့္ မိန္းမ၏ အမ်ိဳး အႏြယ္ကို၄င္း၊ ငါသည္ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႔ေစမည္။သူသည္ သင္၏ေခါင္းကို ႀကိတ္လိမ့္မည္၊သင္သည္ သူ၏ဖေနာင့္ကို ႀကိတ္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ ၏''ဆိုခဲ့၏။(က၊၃း၁၅) မိန္းမ၏အမိ်ဳးအႏြယ္သည္ ၾကြလာမည့္ေယရႈခရစ္ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ''ထာဝရအရွင္ ဘုရားသခင္သည္ လည္း၊ လူလင္မယားဘို႔ သားေရျဖင့္ ဝတ္လံုကိုလုပ္၍ဝတ္ၿခံဳေစေတာ္မူ၏''(က၊၃း၂၁)။ သားေရဝတ္လံုသည္ အျပစ္မဲ့ သိုးသငယ္၏ သားေရျဖစ္ၿပီး လူလင္မယား အတြက္ ဝတ္ၿခံဳေစရန္ အေသြးသြန္းျခင္းႏွင့္ အေသသတ္ျခင္းကို ကမၻာဦးကပင္ခံခဲ့ရ၏။(ဗ်ာ၊ ၁၃း၈)။ သိုးသငယ္သည္ ေနာင္ၾကြလာမည့္ ဘုရား၏ သိုးသငယ္စစ္ ျဖစ္ ေသာ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ပံုေဆာင္ပါသည္။ (ေယာ၊၁း၂၉)။ ဘုရား သခင္၏သားေတာ္သည္ ေနာင္ေသာအခါ ဤေလာက သို႔ၾကြလာၿပီး အျပစ္သားမ်ားကို ကယ္ရန္ အေသြးသြန္းျခင္းႏွင့္ အေသခံျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္မည့္အေၾကာင္း ဂတိေတာ္ ထားခဲ့ပါ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ အာဒံႏွင့္ဧဝအခ်ိန္မွစ၍ ေယရႈခရစ္ ၾကြလာၿပီး လက္ဝါးကားတိုင္ေပၚ၌ အေသခံခ်ိန္တိုင္ ေအာင္ၾကြ လာမည့္ ေမရိွယကို ေမွ်ာ္ၾကည့္လ်က္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ အျပစ္မဲ့သိုးမ်ားကိုပူေဇာ္ခဲ့ၾက၏။ ထိုပူေဇာ္မႈမ်ားသည္ ဘုရား၏ အလိုေတာ္အတိုင္း ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္ကလက္ခံခဲ့ၿပီး ယာယီအားျဖင့္ ဘုရားႏွင့္လူ မိတ္သဟာယျပဳခဲ့၏။

က်မ္းစာ၌ ေမရွိယေမြးဘြားလာမည့္ၿမိဳ႕ကိုလည္း ပေရာဖက္မိကၡာအားျဖင့္ အတိအက်ႀကိဳတင္ေဟာထားခဲ့၏။ ထိုသို႔ ႏွစ္ရာေပါင္းမ်ားစြာေစါင့္ေမွ်ာ္ရင္ တေန႔၌ဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္တပါးသည္ အပ်ဳိကညာမာရိေရွ႔၌ ေပၚလာၿပီး ''ေကာင္းကင္ တမန္က လည္း၊ မာရိ၊ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမရွိႏွင့္။ သင္သည္ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္၌ မ်က္ႏွာရၿပီး။ သင္သည္ပဋိသေႏၶစြဲယူ၍ သား ေယာက်ၤားကို ဘြားျမင္ လိမ့္မည္။ ထိုသားကိုေယရႈအမည္ျဖင့္မွည့္ရမည္။ ထိုသားသည္ ကား၊ ႀကီးျမတ္ေသာ သူျဖစ္လိမ့္မည္။ အျမင့္ဆံုးေသာ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ဟု ေခၚေဝၚသမုတ္ျခင္းကိုခံရလိမ္မည္။ သူ႔အဘဒါဝိဒ္၏ရာဇပလႅင္ကို ထာဝရအရွင္ ဘုရားသခင္သည္ သူ႕အား ေပးေတာ္မူမည္။ ထိုသူသည္လည္း ယာကုပ္ အမ်ဳိးအႏြယ္ကို အစဥ္မျပတ္အုပ္စိုးလိမ္မည္။ သူ၏ႏိုင္ငံ သည္လည္း ဆံုးျခင္းမရိွရဟု ေျပာဆို ၏''ဟု ဆို၏။(လု၊၁း၃ဝ-၃၃)

2

ပေရာဖက္ေျပာသည့္အတိုင္း သခင္ေယရႈသည္ ဗက္လင္ၿမိဳ႕၌ ဖြားျမင္ျခင္းကို ခံေတာ္မူ၏။ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္ တမန္သည္ သိုးေက်ာင္းေသာသူမ်ား၏ အနီး၌ေပၚလာၿပီး ''ေကာင္းကင္တမန္ကလည္း၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း မရွိၾကႏွင့္။ လူအေပါင္း တို႔သည္ အလြန္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစရာ သိတင္းကို ငါသည္သင္တို႔အား ၾကားေျပာရ၏။ ယေန႔တြင္ဒါဝိဒ္၏ၿမိဳ႔၌ သခင္ခရစ္ ေတာ္တည္းဟူေသာ ကယ္တင္ေသာအရွင္သည္ သင္တို႔အဘို႔အလိုငွါ ဘြားျမင္ျခင္း ကိုခံေတာ္မူၿပီး။'' (လု၊၂း၁ဝ-၁၁)

ေယရႈသည္ သူငယ္ဘဝ၌ ေယာသႏွင့္မာရိသည္ဗိမာန္ေတာ္သို႔ ယူသြားခဲ့၏။ ဗိမာန္ေတာ္၌ ရႈေမာင္အမည္ရွိ သန္႔ရွင္း သူ တစ္ဦးသည္ ဂတိေတာ္ကယ္တင္ရွင္ကို မျမင္မီ မေသရဟုဗ်ာဒိတ္ရထားသူျဖစ္၏။ ရႈေမာင္သည္ သူငယ္ ေယရႈ ကိုျမင္ၿပီး လက္ ႏွင့္ခ်ီပိုက္၍ ''ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းလ်က္၊ အစိုးရေတာ္မူေသာအရွင္၊ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ အတိုင္း၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္ သည္ ၿငိမ္ဝပ္စြာ စုေတ့ရ ေသာအခြင့္ကို ကိုယ္ေတာ္သည္ ယခုတြင္ ေပးေတာ္မူ၏။ ....ကယ္တင္ေသာသခင္ကို အကြၽႏု္ပ္သည္ ကိုယ္ မ်က္စိႏွင့္ ျမင္ရပါ၏ဟု ျမြက္ဆို၏'' (လု၊၂း၂၉၃ဝ)။   ဤက်မ္းပိုက္အရ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ပုဂိၢဳလ္တဦးျဖစ္ၿပီး၊ ထိုပုဂိၢဳလ္သည္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ပင္ျဖစ္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ အာဒံႏွင့္ဧဝအခ်ိန္မွစ၍ ေယရႈခရစ္ ၾကြလာၿပီး လက္ဝါးကားတိုင္ေပၚ၌ အေသခံခ်ိန္တိုင္ ေအာင္ၾကြ လာမည့္ ေမရိွယကို ေမွ်ာ္ၾကည့္လ်က္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ အျပစ္မဲ့သိုးမ်ားကိုပူေဇာ္ခဲ့ၾက၏။ ထိုပူေဇာ္မႈမ်ားသည္ ဘုရား၏ အလိုေတာ္ အတိုင္း ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္က လက္ခံခဲ့ၿပီး ယာယီအားျဖင့္ ဘုရားႏွင့္လူ မိတ္သဟာယျပဳခဲ့၏။

 

ေယရႈသည္ ခရစ္ေတာ္ ျဖစ္သည္။

ေယ႐ႈသည္ သက္ေတာ္သံုးဆယ္တြင္ သြန္သင္ျခင္း၊ တရားေဟာျခင္းအမႈကိုအစျပဳ၏။ ဝမ္းနည္းဖြယ္ကား ေယ႐ႈ သည္ သူ၏လူမ်ဳိးေတာ္ ဂ်ဴးမ်ားထံ လာခဲ့ေသာ္လည္းအမ်ားစုကသူ႔ကိုမယံုၾကည္ပါ။သူ႔ကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ လက္မခံပါ။ က်မ္းစာက ''သူသည္ မိမိေဒသအရပ္သို႔ၾကြ လာေသာ္လည္း၊ မိမိလူမ်ဳိးတို႔သည္ သူ႔ကိုလက္မခံဘဲေနၾက၏'' ဟုဆို၏။ (ေယာ၊၁း၁၁)

ေယရႈသည္ ဧကန္အမွန္ ဘုရားကဂတိျပဳခဲ့ေသာ ကယ္တင္ရွင္ ''ခရစ္ေတာ္''မွန္ပါသလား။ ဧကန္အမွန္ျဖစ္၏။ ဘယ္ ကဲ့သို႔သိႏိုင္ပါသလဲ။ သမၼာက်မ္းစာက ေျပာထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။

က်မ္းစာ၌ ေယရႈသည္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာေဖၚျပထားပါသည္။ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္္း အခန္းႀကီး (၄)၌ ေယရႈသည္ ေရတြင္း၌  ရွမာရိအမ်ဳိးသမီးႏွင့္စကားေျပာစဥ္ မိမိသည္ ေမရွိယျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့၏။ ''မိန္းမကလည္း၊ ေမရွိ ၾကြလာေတာ္မူ သည္ဟု အကြၽႏု္ပ္သိပါ၏။ ေရာက္ေတာ္မူေသာအခါ အကြၽႏု္ပ္တို႔အား အလံုးစံုတို႔ကို ေဘာ္ျပေတာ္မူသည္ဟု  ေလ်ာက္ျပန္၏။  ေမရွိ အနက္ကား၊ ခရစ္ေတာ္ဟု ဆိုလိုသတည္း။ ေယရႈကလည္း၊ သင္ႏွင့္ စကား ေျပာေသာ ငါသည္ ေမရွိပင္ ျဖစ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္ မူ၏။'' (ေယာ၊၄း၂၅-၂၆)

ထို႔ေနာက္ တပည့္ေတာ္တို႔အားမိမိသည္ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း ေမးေသာအခါ ''ရွိမုန္ေပတရုက၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ခရစ္ ေတာ္ တည္းဟူေသာ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ဟုေလ်ာက္ေလ၏။ ေယရႈကလည္း၊ ရွိမုန္ဗာေယာန၊ သင္သည္မဂၤလာရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ အေသြးအသားသည္ ဤအေၾကာင္းအရာကို သင့္အား ေဖၚျပသည္ မဟုတ္။ ေကာင္းကင္ဘံု ၌ရွိေတာ္မူေသာ ငါ့ခမည္းေတာ္သည္ ေဘာ္ျပေတာ္မူ သတည္း'' ဟုဆို၏။(မ၊၁၆း၁၆-၁၇)

သမၼာက်မ္းစာ၌ ေယရႈကျပည့္စံုေစခဲ့ေသာ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ၾကပါစို႔။ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ မဘြားမီွ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ႀကိဳ၍ ေဟာထားခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။

 

အေၾကာင္းအရာ ပေရာဖက္ေဟာထားခ်က္     ျပည့္စံုျခင္း

+ဗက္လင္ၿမိဳ႔တြင္ဘြားျမင္ျခင္း။                     မိကၡါ၊၅း၂                        မ၊၂း၁

+အပ်ဳိကညာမွဘြားျမင္ျခင္း။                                    ေဟရွာ၊၇း၁၄                   မ၊၁း၁၈

+လက္ႏွင့္ေျခတို႔ကိုထိုးေဖါက္ျခင္း။                            ဆာ၊၂၂း၁၆                     လု၊၂၃း၃၃

+အျပစ္မ်ားကိုခံယူသြားျခင္း။                                    ေဟရွာ၊၅၃း၆                   ၁ေပ၊၂း၂၄

+ဘုရားသခင္၏စြန္႔ပစ္ျခင္း                                      ဆာ၊၂၂း၁                       မ၊၂၇း၄၆

+အဝတ္ေတာ္ကိုစစ္သားမ်ားမဲခြဲ၍ယူျခင္း။                   ဆာ၊၂၂း၁၈                     မာ၊၁၅း၂၄

+အရိုးတေခ်ာင္းမွ်မက်ဳိးျခင္း။                                   ဆာ၊၃၄း၂ဝ                     ေယာ၊၁၉း၃၃

+ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ား၏ျငင္းပယ္ျခင္း။                                 ေဟရွာ၊၅၃း၃                   ေယာ၊၁း၁၁

+တပည့္တဦး၏သစၥာေဖါက္အပ္ႏွံျခင္း။                       ဆာ၊၄၁း၉                       မာ၊၁၄း၁ဝ။(ေယာ၊၁၃း၂၁-၂၆)

+ေငြ၃ဝႏွင့္ေရာင္းစားခံရျခင္း။                                  ဇာ၊၁၁း၁၂                       မ၊၂၆း၁၄-၁၅

+လူဆိုးမ်ားႏွင့္အတူလက္ဝါးကါးတိုင္၌ရိုက္ထားျခင္း။    ေဟရွာ၊၅၃း၁၂                  မ၊၂၇း၃၈

+သင္းခ်ဳိင္းမွထေျမာက္ျခင္း။                                    ဆာ၊၁၆း၁ဝ-၁၁                မ၊၂၈း၅-၆

3

ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ က်မ္းစာ၌ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားစြာရိွပါသည္။ အခ်ဳိ႕သည္ ခရစ္ေတာ္ဒုတိယ ၾကြ လာ ျခင္း ႏွင့္္ ဆိုင္ၿပီး ယခုမျပည့္စံုေသးပါ။ ခရစ္ေတာ္တဖန္ၾကြလာေသာအခ်ိန္၌ ျပည့္စံုလိမ့္မည္။

အထက္ပါက်မ္းပိုဒ္မ်ားအားျဖင့္ ေယရႈသည္ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ဘုရားဂတိေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကယ္တင္ရွင္ ျဖစ္ ပါသည္။ ဤက်မ္းစာ၌ေရး၍ မထားေသာအျခား နိမိတ္လကၡဏာအမ်ားတို႔ကိုလည္း ေယရႈသည္ တပည့္ေတာ္တို႔ မ်က္ေမွာက္၌ ျပ ေတာ္မူ၏။ ေယရႈသည္ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို သင္တို႔သည္ ယံုမည္အေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ယံု၍ နာမေတာ္အားျဖင့္ အသက္ကိုရမည့္အေၾကာင္း၊ ဤမွ်ေလာက္ ေရးထားလ်က္ ရွိသတည္း” ဟုဆို၏။(ေယာ၊၂ဝး၃ဝ-၃၁)

သခင္ေယရႈခရစ္ကို ယံုၾကည္ လက္ခံ ရမည္။

က်မ္းစာ၌ ''သခင္ေယရႈခရစ္ကို ယံုၾကည္ေလာ့။ ယံုၾကည္လွ်င္ သင္ႏွင့္သင္၏အိမ္သူအိမ္သားတိုသည္ ကယ္တင္ျခင္း သို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။'' (တ၊၁၆း၃၁)။ ''ငါသည္ ဤမည္ေသာသူျဖစ္သည္ကို သင္တို႕သည္မယံုလွ်င္၊ ကိုယ္အျပစ္၌ ေသၾက လိမ္မည္ဟု  မိန္႔ေတာ္မူ၏''ဟုဆို၏။ (ေယာ၊၈း၂၄)။ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ သခင္ေယရႈကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံရမည္။ ''ထိုသူကို လက္ခံသမွ်ေသာ သူတည္းဟူေသာ ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူတို႔အား ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ရေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္ မူ၏''ဟု ဆိုသည္(ေယာ၊၁း၁၂)

အျပစ္ကိုေနာင္တရလ်က္ သခင္ေယရႈခရစ္ကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံျခင္းမရွိလွ်င္ မည္သူ တဦး တေယာက္ မွ် ကယ္တင္ျခင္းသို႔ မေရာက္ႏိုင္ပါ။ သခင္ေယရႈကိုစိတ္ႏွလံုးထဲသို႔ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ လက္ခံႏိုင္ပါသည္။ သင္၏စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ခရစ္ေတာ္ေယရႈကို လက္ခံရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးဆံုးေသာ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သင္၌အံံ့ဘြယ္ေသာအျဖစ္မ်ား ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။

၁။ ခရစ္ေတာ္သည္ သင္၏စိတ္ႏွလံုးတြင္း ဝင္ေရာက္ၿပီး။ (ဗ်ာ၊ ၃း၂ဝ)(ဂလာတိ၊ ၄း၆)

၂။ သင့္အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ၿပီး။(ဧ၊ ၁း၇)

၃။ သင္သည္ဘုရားသား ျဖစ္ၿပီး။(ေယာ၊ ၁း၁၂)

၄။ သင္သည္ခရစ္ေတာ္၌ လူသစ္ျဖစ္ၿပီး။(၂ေကာ၊ ၅း၁၇)

၅။ သင့္စိတ္ႏွလံုးသည္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ ေနအိမ္ျဖစ္ၿပီး။(၁ေကာ၊၆း၁၉)

 

သင္သည္သခင္ေယရႈကို လက္ခံရရွိၿပီးလား။ သင္က''အျပစ္မ်ားအားလံုးကို ခြင့္လႊတ္ၿပီးေၾကာင္းကို ကြၽႏု္ပ္သည္ သိပါ ေၾကာင္း'' ႏွင့္ ''ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ကြၽႏု္ပ္၏စိတ္ႏွလံုးတြင္ အသက္ရွင္လ်က္ရွိေနေၾကာင္းကို ကြၽႏု္ပ္သိေၾကာင္း'' တို႔ကို ေျပာ

ႏိုင္ပါသလား။ သင္သည္စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ေယရႈခရစ္ရွိေၾကာင္းစိတ္မခ်လွ်င္ ယခုပင္ ေယရႈခရစ္ကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္ျခင္း ျဖင့္ ဆုေတာင္း ေခၚဖိတ္လက္ခံပါ။ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ သင္သည္ အမွန္တကယ္ ေခၚဖိတ္က သခင္ေယရႈ သည္ ဂတိေတာ္အတိုင္း သင္၏စိတ္ႏွလံုးထဲ သို႔ ဝင္ေရာက္ ေပလိမ့္မည္။ “ငၝသည္တံခၝးေ႟ႀႚမႀာရပ္၍ ေခၝက္လဵက္ေန၏။ အဳကင္သူ သည္ငၝ၏အသံကိုဳကား၍ တံခၝးကုိဖၾင့္အ့ံ၊ ထုိသူ႟ႀိရာသုိႛငၝဝင္၍ သူႎႀင့္အတူစားေသာက္မည္။ သူသည္လည္း ငၝႎႀင့္အတူ စားေသာက္ ရလိမ့္မည္။- ” (ဗ်ာ၊၃း၂ဝ)။

သင္သည္ ထာဝရအသက္ကို ရရွိၿပီး။ “သက္ေသခံေတာ္မူခဵက္ဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ငၝတိုႛအား ထာဝရအသက္ ကိုေပးေတာ္မူ၍၊ ထိုအသက္သည္လည္း သားေတာ္၌ပၝ၏။-သားေတာ္ကိုရေသာသူသည္ အသက္ကိုရ၏။ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကို မရေသာသူ မူကား အသက္ကိုမရ။   (၁ေယာ၊၅း၁၁,၁၂)။

 

ထာဝရအသက္ကို ရေၾကာင္း သင္ေျပာႏိုင္ၿပီး။

“ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုဳကည္ေသာသင္တိုႛသည္ ထာဝရအသက္ကိုကိုယ္တိုင္ရသည္ဟု သိေစဴခင္းငႀၝ၊ ဤအရာမဵားကို သင္တိုႚအား ငၝေရး၍ ေပးလိုက္၏။ ” (၁ေယာ၊ ၅း၁၃)

 

4

သခင္ေယရႈသည္ သင့္ကိုဘယ္ေသာအခါမွ် စြန္႔ပစ္လိမ္မည္မဟုတ္ပါ။

“သင္တိုႛ၏ကဵင္ႛ႒ကံဴပႂမူဴခင္းသည္ ေငၾကိုတပ္မက္ဴခင္းႎႀင္ႛကင္းလၾတ္၍၊ ကိုယ္၌႟ႀိေသာဥစၤာႎႀင္ႛ ေရာင္ႛရဲဴခင္း ႟ႀိဳက ေလာႛ။ အေဳကာင္းမူကား၊ ငၝသည္ သင္ႛကိုမစၾန္ႛ၊ သင္ႛကို အလ႖င္းပစ္၍မထားဟု ဂတိေတာ္႟ႀိ၏။-  ”(ေဟၿဗဲ၊၁၃း၅)။

 

စိတ္ခ်ထိုက္ေသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာ ကတိေတာ္မ်ား ကို ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းျဖင့္ ဆက္လက္အသက္ရွင္ပါ။

သခင္ေယ႐ႈ၏ေမြးဖြားျခင္းသည္ သင္ႏွင့္ကြၽႏ္ုပ္ကို ကယ္တင္ရန္ လူ႔ဇာတိခံယူျခင္းျဖစ္၏။ သူ႔ကိုႏွလံုးတြင္း ေနရာ ေပး ျခင္းျဖင့္ သာ၊ ေမြးဖြားျခင္းဆိုင္ရာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားႏွင့္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ားကို ခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဓိပၸါယ္႐ွိစြာ ေမြးေန႔ ေတာ္ကို က်င္းပ ခံစားႏိုင္ပါေစ။

႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိခဲ့ရေသာ သမၼာက်မ္းစာ ရတနာ

 

ေယ႐ႈသည္ ခရစ္ေတာ္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဘုရားသခင္ ကတိထားခဲ့ေသာ ကယ္တင္႐ွင္ ျဖစ္သည္။ သင္သည္ သူ႕ကို ရ႐ွိခဲ့ေသာ္ သင္သည္ ထာ၀ရအသက္ကို ရသည္။

 

သင္ခန္းစာ (၁) ေမးခြန္းမ်ား

အေျဖမွန္ကို ေ႐ြးပါ။ ေမးခြန္းတခုအတြက္ ( က သို႔ ခ သို႔ ဂ ) ျဖစ္ပါသည္။

 

၁။ ႐ွင္ေယာဟန္၊ ၁း၁ ၌ ေယ႐ႈကို္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဟု ေခၚသည္။ ဤ က်မ္းပိုဒ္က သခင္ေယ႐ႈ သည္၊

(က) ဘုရား မဟုတ္ပါ။

(ခ ) ကိုယ္တိုင္ ဘုရားသခင္ လံုးလံုး ျဖစ္သည္။

(ဂ ) ဘုရားသခင္ အားျဖင့္ ဖန္ဆင္းျခင္း ခံရသည္။

 

၂။ ပေရာဖက္ ေဟ႐ွယက သူငယ္ေတာ္ေယ႐ႈ ကို “ဧမာေႏြလ” အမည္ျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္းသည္၊

(က) ေယ႐ႈသည္ ဘုရား မဟုတ္ပါ။

(ခ ) ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ သီးျခား႐ွိေနပါသည္။

(ဂ ) ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္သည္။ ေျမႀကီးေပၚ၌လည္း လူတို႔ႏွင့္ အမွန္တကယ္ အတူ႐ွိေနေတာ္မူသည္။

 

၃။ ႐ႈေမာင္သည္ သူငယ္ေတာ္ေယ႐ႈကို ျမင္ရစဥ္ သူက “ကယ္တင္ေသာ သခင္ကို အကၽြႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္မ်က္စိႏွင့္ ျမင္ရပါ၏”ဟု ျမြက္ဆို၏။ ဤ ေဖၚျပျခင္းကား ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ျခင္းသည္၊

(က)  ဘာသာတရားဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ တခုျဖစ္သည္။

(ခ ) သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ပုုဂိၢဳလ္ပင္ ျဖစ္သည္။

(ဂ ) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တတ္ႏိုင္သည့္အတိုင္း အေကာင္းဆံုး က်ဳိးစားလုပ္ေဆာင္ ျခင္း ျဖစ္သည္။

 

၄။ ေယ႐ႈသည္ ဧကန္အမွန္ ဘုရားသခင္၏“ခရစ္ေတာ္” ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းမွာ၊

(က) လူမ်ားက ထိုသို႔ ေျပာေသာေၾကာင့္။

(ခ ) စိတ္မွာ မွန္သည္ဟု ခံစားရေသာေၾကာင့္။

(ဂ ) က်မ္းစာက ထိုသို႔ ေျပာေသာေၾကာင့္။

 

၅။ ေယ႐ႈသည္ ေရတြင္း၌ အမ်ဳိးသမီးအားေျပာဆိုရာ၌ (ေယာ၊ ၄း၂၅,၂၆) သူသည္ သူမအား သူသည္ မည္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္။

(က) ဘာသာေရးဆရာ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

(ခ ) ခရစ္ေတာ္ဟုေခၚေသာ ေမ႐ွိယ ျဖစ္သည္။

(ဂ ) ေကာင္းေသာလူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

 

5

၆။ ဘုရားသခင္က ေယ႐ႈသည္ ခရစ္ေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပရာ၌

(က) ေယ႐ႈ ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားစြာကို ျပည့္စံုေစျခင္းျဖင့္။

(ခ ) ခရစ္ယာန္တေယာက္ ျဖစ္လာရန္ “အလြယ္တကူ” ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္။

(ဂ ) ေယ႐ႈ ပတ္သက္၍ သာယာေသာစိတ္ကို ေပးျခင္းျဖင့္။

 

၇။ ၁ ေပ၊ ၂း၂၄ ၌ က်မ္းစာက သခင္ေယ႐ႈ ကို ေျပာဆိုရာ၌

(က) ေကာင္းေသာအသက္တာ ႐ွင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္၌ အက်ဳိး ျဖစ္ေစသည္။

(ခ ) ကၽြႏ္ုပ္၏ အျပစ္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈသည္။

(ဂ ) သူ၏ခႏၶာအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကို သစ္တိုင္ေပၚ(လက္၀ါးကပ္တိုင္) ၌ ခံေတာ္မူ၏။

 

၈။ သခင္ေယ႐ႈ အႀကိမ္ႀကိမ္ အေလးထား ေျပာဆိုေသာ အရာတခုမွာ၊

(က) လူသည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္လိုေသာ္ ထိုလူမ်ားသည္ မိမိတို႔၌ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားရမည္။

(ခ ) ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္လိုေသာ္ ထိုလူမ်ားသည္ ပညတ္ေတာ္ကို ေစါင့္ထိန္းရမည္။

(ဂ ) ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ရန္ ထို လူမ်ားသည္ သခင္ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္ရမည္။

 

၉။ ဘုရား၏သားျဖစ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သည္ (ေယာ ၁း၁၂) အရ၊

(က) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ရမည္။

(ခ ) ေကာင္းေသာအက်င့္မ်ား ျပဳရမည္။

(ဂ ) ေယ႐ႈ၌ ယံုၾကည္ၿပီး၊ သူ႔ကို ကၽြႏ္ုပ္၏ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ လက္ခံရမည္။

 

၁၀။  ၁ေယာ၊ ၅း၁၁,၁၂ က်မ္းပိုဒ္ အဆိုအရ  သားေတာ္(ေယ႐ႈ)ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္၊

(က) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ရန္ အခြင့္ေကာင္းတခု ျဖစ္သည္။

(ခ ) ထာ၀ရအသက္ ရ၏။

(၈ ) စိတ္သာယာျခင္းကို  ခံစားရသည္။

သင္သည္ ဤ သင္ခန္းစာ ေလ့လာျခင္း၌ ဘယ္အရာသည္ အေရးႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါသနည္း။