ဥာဏ္ပညာရွိစြာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း Lesson 16: Choosing Wisely

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကုိ သင္၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးေနာက္၊ ေနာက္ထပ္ သင္ယူရမည့္ အေရး အႀကီးဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာ သင္၏ဘ၀အေဖာ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ရန္ျဖစ္သည္။ လူအခ်ဳိ႕သည္ လက္မထပ္ဘဲ ေနလုိ ၾကသည္။ ဤေရြးခ်ယ္မႈ႔သည္ လက္ခံႏုိင္ေသာေရြးခ်ယ္မႈ႔ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ လူအမ်ားစုကမူ လက္ထပ္လုိၾကသည္။ လက္ထပ္ရန္ လြယ္ကူေသာ္လည္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ျမင္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးမ်ဳိးကုိ ရရန္မူ ခက္ခဲသည္။ သင္သည္ ““ကံေကာင္း”” ေထာက္မစြာျဖင့္ ဤသုိ႔ေသာအိမ္ေထာင္ ေရးမ်ဳိးကုိ မရႏုိင္ပါ။ ေအာင္ျမင္ေသာအိမ္ေထာင္ေရးမ်ဳိးကုိ ရႏုိင္မည့္ သင္၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ ေပးရန္အတြက္ သင္လုပ္ရမည့္အရာ အခ်ဳိ႕ရွိသည္။

သင္လုပ္ရမည့္ အရာ (၅)ခုမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

(၁) က်မ္းထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အိမ္ေထာင္ေရးမ်ုိဳးကုိ နားလည္ျခင္း

(၂) “မွန္ကန္ေသာ” လူတဦးျဖစ္လာျခင္း

(၃) မွန္ေသာဘ၀အေဖာ္ေပးရန္ ဘုရားသခင္အားကုိးစားျခင္း

(၄) ဥဏ္ပညာရွိစြာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း

(၅) သင္တုိ႔၏ ယွက္ႏြယ္မႈ႔အေပၚသုိ႔ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာက်ေရာက္ေစရန္ ႀကိဳးစား ရွာေဖြျခင္း

(၁) က်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာအိမ္ေထာင္ေရးမ်ဳိးကုိ နားလည္ျခင္း

က်မ္းစာထဲရွိ အိမ္ေထာင္ေရးမ်ဳိးသည္ တစ္ဘ၀စာ သံဓိဌာန္ခ်ထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေသျခင္းက သူတုိ႔ကုိ မခြဲခြာမီ တုိင္ေအာင္၊ တဦးကုိတဦး ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးမည္ဟု ဘုရားသခင္၊ မိသားစုႏွင့္မိတ္ေဆြမ်ား ေရွ႕တြင္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆုိျခင္းဟာ ေယာက္်ားတဦးႏွင့္မိန္းမတဦးအတြက္ ေလးနက္မႈ႔ရွိေသာအရာတစ္ခု ပင္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က “သင္သည္ သစၥာက်ိန္ဆုိပါက၊ ဤသစၥာကုိေစာင့္ထိန္းေလာ့။”ဟုဆုိသည္။ က်မ္းသစၥာမ်ားဆုိၿပီး သစၥာခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားကုိ ဘုရားသခင္သည္ ႏွစ္ၿမိဳ႕ေတာ္မမူပါ။ ဘုရားသခင္က ““ကြာရွင္းျခင္းအမႈ႔ကုိ ငါမုန္း...””ဟု ေျပာထားသည္။ မာလခိ ၂း၁၆

အကယ္၍ သင္တုိ႔ဟာ လက္ထပ္ျခင္းဆုိသည္မွာ တစ္ဘ၀စာျဖစ္ၿပီး ကြာရွင္းျခင္းဟာ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္ အရာ တစ္ခုမဟုတ္ဟု သေဘာတူထားပါက၊ သင္တုိ႔သည္ ေအာင္ျမင္ေသာအိမ္ေထာင္ေရးမ်ဳိးကုိ ရေအာင္ေျခလွမ္းႀကီးႀကီးျဖင့္ တက္လွမ္းေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈက ““ဘုရားသခင္ဘက္စပ္၍ ထမ္းဘုိး တင္ေသာအရာကုိ လူမခြဲမခြာေစႏွင့္”” ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ မႆဲ ၁၉း၆ အိမ္ေထာင္ေရးတုိင္းတြင္ ျပႆနာမ်ားရွိေနႏုိင္ေသာ္လည္း၊ ခင္ပြန္းႏွင့္ဇနီးႏွစ္ဦးစလုံးက သူတုိ႔သည္ တစ္ဘ၀စာ တဦးကိုတဦး ဆက္ကပ္အပ္ႏွံထားၾကမည္ဟု သံဓိဌာန္ခ်ထားပါက ဤအရာသည္ ႀကီးမားေသာ အားသာခ်က္ တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ ကြာရွင္းမႈ႔၏ၿခိမ္းေျခာက္မႈ႔ကုိ မခံရဘဲသူတုိ႔၏ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ အတြက္၊ သူတုိ႔လုိအပ္ေသာ လုံၿခံဳမႈ႔ႏွင့္လြတ္လပ္မႈ႔ကုိ ရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ရာတြင္ ““ကြာရွင္းမယ္””ဟူေသာ စကားကုိ လက္နက္တစ္ခုအေနျဖင့္ ဘယ္ေတာ့မွအသုံးမျပဳသင့္ပါ။

(၂) ““မွန္ကန္ေသာလူတဦးျဖစ္လာျခင္း

လူငယ္အမ်ားစုက သူတုိ႔သည္ သူတုိ႔အတြက္ မွန္ကန္သင့္ေတာ္ေသာသူကုိ ေတြ႕မွေတြ႕ပါမလားဟု ေတြးေတာျခင္း အားျဖင့္ အခ်ိန္မ်ားစြာကုိ ကုန္ဆုံးေစၾကသည္။ ဤအခ်က္ကအေရးႀကီးေသာ္လည္း၊ သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေသာ အိမ္ေထာင္တစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္၊ ““မွန္ကန္””ေသာ လူႏွစ္ဦးသည္ ေတြ႕ဆုံရမည္ျဖစ္သည္။ မွန္ကန္ သင့္ေတာ္ေသာသူကုိ ရွာေဖြရန္မွာ သင့္အတြက္အေရးႀကီးသလုိ၊ သင္ကုိယ္တုိင္က အျခားသူတဦးအတြက္ ““မွန္ကန္””ေသာ လူစားမ်ဳိးျဖစ္ရန္မွာလည္း အေရးႀကီးသည္။

အိမ္ေထာင္ေရးအတြက္ သင့္ကုိသင္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေအာင္ သင္လုပ္ရမည့္အရာအခ်ဳိ႕မွာ ေအာက္ပါ အတုိင္းျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္ႏွင့္ပုဂ္ၢိဳလ္ေရးအရ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ႔ကုိ ျပဳလုပ္ျခင္း - အကယ္၍သင္သည္ ခရစ္ယာန္တဦး မဟုတ္ပါက သင္လုပ္ႏုိင္သည္ အေရးအႀကီးဆုံးအရာတစ္ခုမွာ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ ႏွင့္မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ခရစ္ယာန္တဦးျဖစ္လာေသာအခါ၊ ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သင့္အတြင္း ၌ လာေရာက္အသက္ရွင္သည္။ က်မ္းစာက ““၀ိညာဥ္ပကတိ၏အက်ဳိးမူကား၊ ခ်စ္ျခင္း၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္း၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ျခင္း၊ ကာမဂုဏ္ေစာင့္ထိန္းျခင္း ေပတည္း။”” ဟု ဆုိသည္။ (ဂလာ ၅း၂၂-၂၃)

အထက္ပါအရည္အေသြးမ်ားသည္ ကမၻာေပၚရွိအိမ္တစ္အိမ္ကုိ ကမၻာေပၚရွိေကာင္းကင္ဘုံေလး ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ ေပးႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ သင္သည္ ခရစ္ယာန္တဦးျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ သင္သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ေန႔စဥ္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ပါရဲ႕လား? ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ေန႔တုိင္း ဖတ္ရဲ႕လား? သခင္၌သင္ဟာ ရင့္က်က္ ႀကီး ထြားလာသေလာ? သင္သည္ သင္၏ေဒသႏၲရ အသင္းေတာ္ အေပၚတြင္ သစၥာရွိပါရဲ႕လား? သင္သည္  သခင္ကုိ အမွန္ တကယ္ခ်စ္ၿပီး သူ၌၀မ္းေျမာက္ပါက၊ သူသည္ သင့္ႏွလုံးသား၏ ဆႏၵကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးလိမ့္မည္။ က်မ္းစာက ““ထာ၀ရ ဘုရား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းရွိေလာ့။ သုိ႔ျပဳလွ်င္ စိတ္ႏွလုံးအလုိျပည့္စုံရေသာ အခြင့္ကုိေပးမည္။””ဟု ဆုိသည္။ (ဆာ ၃၇း၄)

တကုိယ္ေကာင္းဆန္ျခင္းကင္းမဲ့ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ သင္ယူျခင္း - ““လက္ထပ္ဖုိ႔သင့္ေတာ္ ေသာအခ်ိန္””မွာ တကုိယ္ေကာင္းဆန္ျခင္း ကင္းမဲ့ေသာေမတၱာမ်ဳိးကုိ သင္ယူလုိစိတ္ရွိေသာအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ျဖစ္သည္။ အရင္က ေျပာခဲ့ သလုိမ်ဳိး။ ဤသုိ႔ေသာေမတၱာမ်ဳိးကုိ သင္ယူရႏုိင္ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အိမ္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ သင့္မိသားစုအတြင္းရွိ လူမ်ားမွာ ေပါင္းရ သင္းရ ခက္ေသာသူမ်ားဟု သင္ထင္ႏုိင္ေသာ္လည္း၊ သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေသာ အိမ္ေထာင္တစ္ခုအတြက္မရွိ မျဖစ္လုိအပ္ေသာ တကုိယ္ေကာင္းဆန္ျခင္း ကင္းမဲ့ၿပီး စြန္႔လြတ္ေပးအပ္ေသာ ေမတၱာမ်ိဳးကုိ သင္ယူရမည့္ ေနရာမွာ ဤေနရာ ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင့္အား ထုိေနရာ၌ရွိေနေစေသာ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ ကုိ စတင္ ခ်ီးမြမ္းပါ။

တကုိယ္တည္း ( single ) ေနရျခင္း၌ ၀မ္းေျမာက္ေအာင္သင္ယူျခင္း - လူငယ္တဦးအတြက္ ဘ၀အေဖာ္တဦးကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တျခင္းသည္ ပုံမွန္သာျဖစ္ေသာ္လည္း၊ single တဦးအေနျဖင့္လည္း ေက်နပ္ေရာင့္ရဲစြာျဖင့္ ေနတတ္ရန္ သင္ယူသင့္သည္။single ေနရသူတဦး၏ အထီးက်န္မႈ႔ကုိ ကုစားမည့္ အရာမွာ လက္ထပ္ျခင္းမဟုတ္သည္ကုိ သိရန္လုိအပ္သည္။ သင္သည္ single ေနရျခင္း၌ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲ မႈ႔မရွိပါက၊ လက္ထပ္ၿပီးေသာလူတဦးအေနျဖင့္လည္း ေက်နပ္ေရာင့္ရဲႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

လက္ထပ္ထားေသာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသလူတုိ႔သည္ အထီးက်န္ဆဲ၊ မေက်နပ္ မေရာင့္ရဲႏုိင္ ျဖစ္ ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ အျခားသူတဦးထံမွ ေမတၱာႏွင့္ျဖည့္ဆည္းေပးမႈ႔တုိ႔ကုိ ရွာေဖြၾကေသာ္လည္း၊ စိတ္ပ်က္ျခင္းႏွင့္သာ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့သည္။ singleတဦးအေနျဖင့္ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲစြာ ေနတတ္ဖုိ႔အတြက္ ဘုရားသခင္က သင့္အား သင္ယူ ေစလုိသည္။ တစ္ဘ၀လုံး single အေနျဖင့္ေနရမွာကုိ ေတြးေၾကာက္သျဖင့္ မွားေသာလူအမ်ဳိးအစားႏွင့္ အလ်င္အျမန္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းဟာ သင္လုပ္ႏုိင္ေသာအမွားမ်ားထဲမွ ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းဖြယ္ အေကာင္းဆုံးအမွားတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

ေက်နပ္ေရာင့္ရဲမႈရွိျခင္း၏လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မွာ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာကုိ သိကၽြမ္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သူ၏ေမတၱာ သည္ သင့္ကုိအျပည့္အ၀ ေက်နပ္ေစႏုိင္သည္။ သင္၏ခ်စ္ခင္လုိစိတ္ကုိ သူ႔အေပၚတြင္ထားပါ။ စိတ္ႏွလုံးအႂကြင္းမဲ့ သူ႔ကုိခ်စ္ၿပီး ဆာလံ ၉၁ ကုိဖတ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ေနာက္ဆုံး ၃ပုဒ္ကုိဖတ္ၿပီး သူ႔အေပၚတြင္ ေမတၱာထားေသာသူအတြက္ ဘုရားသခင္က ဘာလုပ္ေပးဖုိ႔ ကတိေပးထားသည္ကုိ သိျမင္ပါ။


(၃) မွန္ေသာဘ၀အေဖာ္ကုိ သင့္အားေပရန္အတြက္ ဘုရားသခင္အားေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္း

သင္သည္ ခရစ္ယာန္တဦးျဖစ္ပါက၊ သင္လက္ထပ္မည့္သူႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘုရားသခင္က သင့္ထက္ပုိမုိ ဂ႐ုစုိက္မႈ႔ရွိသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲ၌ သင္၏ဆံပင္ရွိသမွ်ကုိပင္ ေရတြက္ထားသည္ဟု ေျပာထားသည္။ ဘုရားသခင္ သည္ သင့္ဆံပင္အေရအတြက္ အတိအက်ကုိပင္သိရွိေလာက္ေအာင္ သင့္အား ဂ႐ုစုိက္ပါက၊ သင္လက္ထပ္မည့္သူႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လည္း သူကဂ႐ုစုိက္၊ စုိးရိမ္ေၾကာင္းကုိ သင္ေသခ်ာ သိႏုိင္သည္။

လက္ထပ္ျခင္းသည္ အေလးအနက္ထားရမည့္ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္။ တစ္ဘ၀စာ သံဓိဌာန္ခ်လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က လက္ထပ္ျခင္းသည္ မည္မွ်အေရးႀကီးသည္ကုိ သိသည္။ မွားေသာ အမ်ဳိး အစားကုိလက္ထပ္မိျခင္းဟာ သင့္ဘ၀အား ပ်က္စီးေစႏုိင္သည္ကုိလည္း သူသိသည္။

ဘုရားသခင္က သင့္အားလက္ထပ္ေစရန္ အလုိေတာ္ရွိပါက၊ သင့္အတြက္ မွန္ေသာလူ သူ႔တြင္ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရားသခင္က မွန္ကန္ေသာလူ အမ်ဳိးအစားကုိ သင္ႏွင့္လက္ထပ္ေစရန္ အလုိ အေလ်ာက္မျပဳလုပ္ေပးပါ။ ခရစ္ယာန္ တဦးသည္ အျခားသူမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ မွားေသာလူကုိ အ႐ႈးအမူးစြဲမက္ သြားႏုိင္သည္။ မၾကာခဏပင္ ခရစ္ယာန္တဦးသည္ ထုိသူကုိ လက္ထပ္ခ်င္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ဦးေဆာင္၍ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးကုိ ဆုံဆည္းေစၿပီး ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ ““နိမိတ္လကၡဏာ””မ်ားကုိလည္း ျမင္ေနသည္ဟုထင္တတ္ၾကသည္။ စာတန္သည္ေအာင္သြယ္ရာ၌ ထူးခၽြန္သည္ကုိ သူေမ့ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယုံၾကည္ေသာသူတဦးကုိ မွားေသာသူႏွင့္လက္ထပ္မိေစမည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ စာတန္က ခုံမင္စြာ ဖန္တီးသည္။

ထင္ရွားေသာ ခရစ္ယာန္အႀကံေပးေဆြးေႏြးသူ Dr. James Dobson  ကဤသုိ႔ေျပာခဲ့သည္။ ““ခရစ္ယာန္တုိင္း ကုိ ေအာင္ျမင္ေသာအိမ္ေထာင္ေရးေပးရန္ ဘုရားသခင္က အာမခံထားသည္ဟု ယုံၾကည္ေနသူသည္ ထိတ္လန္႔စရာႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳရဖြယ္ရွိသည္””Dr. James Dobson  က ဤအျဖစ္အပ်က္ကုိ ေျပာ ျပသည္။ ““ကၽြန္ေတာ္အႀကံေပး ေဆြးေႏြးေနေသာ လူငယ္တဦးက သူသည္ တစ္ညတြင္ ညနက္သန္းေခါင္၌ ႏုိးလာၿပီး သူအရင္ကအႀကိမ္အနည္းငယ္သာ ဒိတ္လုပ္ဖူးသည့္ ေကာင္မေလးႏွင့္ ဘုရားသခင္က သူ႔အား လက္ထပ္ေစလုိေၾကာင္း ျပင္းျပစြာခံစားခဲ့ရသည္ဟု ေျပာခဲ့ သည္။ ေနာက္ တစ္ေန႔ မနက္တြင္ သူသည္ သူမ အားဖုန္းေခၚၿပီး မေန႔ညက ဘုရားသခင္က သူ႔အားေပးခဲ့သည္ဟု သူ ထင္ေသာ သတင္း စကားကုိ သူမအား လက္ဆင့္ကမ္းေျပာျပခဲ့သည္။ ေကာင္မေလးကလည္း သူမသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အျငင္းအခုန္ မျပဳသင့္ဟု မွတ္ယူလ်က္၊ သူ႔ရဲ႔ကမ္းလွမ္းမႈ႔ကုိ လက္ခံခဲ့သည္။ သူတုိ႔ ယခု လက္ထပ္ ထားသည္မွာ ၇ ႏွစ္ရွိၿပီၿဖစ္ၿပီး လက္ထပ္သည့္ေန႔မွစ၍ ယေန႔တုိင္ေအာင္ သူတုိ႔၏အိမ္ေထာင္ေရး အလုပ္လုပ္ေစရန္ ႐ုန္းကန္ေနရသည္။

ဘုရားသခင္က သင္၏ဘ၀အေဖာ္ေရြးခ်ယ္မႈ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အလြန္အေလးထားသည္ကုိ သတိ ရပါ။ ဤအလြန္အေရးႀကီးေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ်ရာ၌သူကသင့္အား လမ္းျပလုိသည္။

(၄) ဥဏ္ပညာရွိစြာေရြးခ်ယ္ပါ။

သင္ဟာ ဘ၀အေဖာ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ရာ၌ ဘုရားသခင္အားေမွ်ာ္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ သူေပး ထားေသာ ၪဏ္ပညာႏွင့္အသိစိတ္ကုိလည္း အသုံးျပဳရမည္။ သင့္အားမွန္ေသာေရြးခ်ယ္မႈ႔ကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ ေစရန္အတြက္ ေအာက္ပါ အရာတုိ႔က ကူညီေပးလိမ့္မည္။

သင္ဘာကုိရွာေနသလဲဆုိတာ သင္သိပါ။ - လူအခ်ဳိ႕က သူတုိ႔ဟာ ကမၻာေပၚမွာ အေခ်ာဆုံး၊ ပညာအရွိဆုံး၊ ႏွစ္လုိဖြယ္အေကာင္းဆုံးသူႏွင့္ လက္ထပ္ႏုိင္မွသာ ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္မည္ဟု ထင္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၿပီးျပည့္စုံေသာသူကုိ ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏုိင္မည့္သင္၏ အခြင့္အေရးမွာ မရွိသေလာက္နည္းပါးသည္။ ထုိအခ်က္ကုိ ရင္ဆုိင္ရေပမည္။ သုိ႔ေသာ္ သင့္အတြက္မွန္ေသာလူကုိမူ ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ သင့္အား ““ၿပီးျပည့္စုံေစေသာ””သူထံ၌ အခ်စ္စစ္ကုိ ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ သင္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာသူဟု သင္ခံစားရေသာ သူမ်ဳိးျဖစ္ သည္။

သင္သည္ ဘုရားသခင္ရည္ရြယ္ထားေသာ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ေသာအေတြ႕အႀကံဳ မ်ဳိးကုိ ရႏုိင္မည့္ အိမ္ေထာင္ေရးမ်ဳိးကုိ လုိလားပါက၊ သင္ဟာ ခရစ္ယာန္တဦးျဖစ္ၿပီး သင္လက္ထပ္မည့္ သူမွာလည္း ခရစ္ယာန္ တဦး ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါ။ ခရစ္ယာန္တဦးျဖစ္ျခင္းက ဘာကုိဆုိလုိလဲဆုိတာကုိ လူမ်ားစြာတုိ႔သည္ မသိရွိၾကပါ။ ဘုရားေက်ာင္းတက္ၿပီး မိမိဟာ ခရစ္ယာန္ပါဟု ေျပာကာ၊ သင့္တင့္ေသာဘ၀ကုိ ေနထုိင္ေသာမည္သူမဆုိသည္ ခရစ္ယာန္ ျဖစ္သည္ဟု ထင္ၾကသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔မဟုတ္ပါ။

သမၼာက်မ္းစာအရ၊ မိမိဟာအျပစ္သားျဖစ္ေၾကာင္းကုိသိၿပီး ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကုိ သူ၏ကယ္တင္ရွင္ အျဖစ္ လက္ခံ ရရွိေသာသူက ခရစ္ယာန္တဦးျဖစ္သည္။ ၾကားေန၍မရပါ။ သင္ဟာ ခရစ္ေတာ္ကုိ လက္ခံသူ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ မျဖစ္ရင္ မျဖစ္ဘူး။ က်မ္းစာက ““သားေတာ္ကုိရေသာသူသည္ အသက္ကုိရ၏။ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကုိ မရေသာ သူမူကား အသက္ကုိမရ။””ဟုဆုိသည္။ (၁ေယာ ၅း၁၂)

မယုံၾကည္သူတဦးကုိ လက္ထပ္ရန္မွာ ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ ဘယ္ေတာ့မွမဟုတ္ခဲ့ပါ။ ဘုရားသခင္၏ ႐ုိုးရွင္းေသာ ပညတ္ကုိ မလုိက္နာဘဲ မယုံၾကည္သူတဦးကုိ ဒိတ္လုပ္ရန္ႏွင့္ လက္ထပ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ ဆုံးျဖတ္ေသာ မည္သူမဆုိသည္ ျပင္းထန္ေသာအက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ထားသင့္သည္။

““သူဟာခရစ္ယာန္တဦးဟုတ္၊ မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္ေသခ်ာမသိဘူးဆုိရင္ေရာ?

သင္သည္ ထုိသူကုိေကာင္းေကာင္းသိကၽြမ္းေသာ္လည္း၊ သူဟာခရစ္ယာန္ဟုတ္လား၊ မဟုတ္လား ဆုိတာကုိ သင္ေသခ်ာမသိပါက၊ သူဟာခရစ္ယာန္တေယာက္ မဟုတ္ေလာက္ပါ။ အနည္းဆုံးေတာ့၊ သင္၏ဘ၀အေဖာ္အျဖစ္ သင္ေရြးခ်ယ္လုိေသာသူ မဟုတ္ေလာက္ပါ။ ခရစ္ယာန္တဦးကုိ ရွာေဖြ႐ုံျဖင့္ မလုံေလာက္ဘဲ၊ ခရစ္ေတာ္အား သူ႔ဘ၀၏ အလယ္ဗဟုိ၌ထားၿပီး မိမိကုိယ္ကုိဆက္ကပ္အပ္ႏွံထားသူမ်ဳိးကုိ ရွာရန္လုိအပ္ပါသည္။ ခင္ပြန္းႏွင့္ဇနီးႏွစ္ဦးစလုံး က ခရစ္ေတာ္အား သူတုိ႔ဘ၀ႏွင့္သူတုိ႔အိမ္ေထာင္၏ အလယ္ဗဟုိ၌ထားၿပီး ခရစ္ေတာ္ရထုိက္ေသာေနရာကုိ သူ႔အား ေပးရန္ မွာ မည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင္းကုိ သိရွိ ထားရမည္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““ထာ၀ရဘုရားသည္ အိမ္ကုိ ေဆာက္ေတာ္ မမူလွ်င္ ေဆာက္ေသာသူတုိ႔ သည္အခ်ည္းႏွီးလုပ္ေဆာင္ၾက၏။””ဟု ဆုိသည္။ (ဆာ ၁၂၇း၁)

ခႏၶာပုိင္းနီးစပ္မႈကုိ သတိထားပါ။

ခႏၶာပုိင္းနီးစပ္ျခင္း(သုိ႔) ပြတ္သပ္နမ္း႐ႈပ္ျခင္းသည္ လိင္စိတ္ကုိႂကြေစၿပီး ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူ မ်ားအား မ်က္ကန္း ျဖစ္ေစသည္။ ဤအရာသည္ စုံတြဲမ်ားစြာတုိ႔အား တစ္ဘ၀စာ အမွားမ်ားကုိ လုပ္ေစသည္။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးၾကား၌ အခ်စ္စစ္ရွိသည္ဟု လက္ထပ္လုိက္ၾကၿပီးမွ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးၾကားတြင္ လိင္ပုိင္းအရ ဆြဲေဆာင္မႈ႔သာရွိသည္ကုိ သိလာၾက သည္။ ဤအမွားကုိ မလုပ္သင့္ပါ။ စာတန္သည္ သင့္အားေရရွည္ ေနာင္တရေစရန္အတြက္၊ ခဏတာ စိတ္လႈပ္ရွား ေပ်ာ္ရႊင္မႈ႕ကုိ ေပးသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကုိ နာခံပါက၊ ေနာင္တရစရာ မရွိေသာ ေရရွည္ေပ်ာ္ရႊင္မႈ႔ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားေပးသည္။

သင္တုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ တဦးကုိတဦးအမွန္တကယ္သိကၽြမ္းေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါ။ - ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အားလုံးသည္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင့္ အျခားသူတဦးအား အထင္ႀကီးေအာင္ လုပ္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ေပါ့။ ထူးဆန္းသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း၊ သူသည္တစုံတဦးကုိ ႏွစ္အတန္ၾကာ ဒိတ္လုပ္ၿပီးေနာက္၊ လက္ထပ္လုိက္ၾကၿပီးမွ သင္လက္ထပ္ခဲ့ေသာထုိသူကုိ သင္အမွန္တကယ္မသိေၾကာင္း ကုိ ေတြ႕ရွိလာႏုိင္ေပသည္။

Dr. Ray Short  ““ကၽြန္ေတာ္သည္ ဤရဲ၀ံ့ေသာအႀကံေပးခ်က္ကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ႏွစ္အေတာ္ ၾကာေပးခဲ့သည္။ အုပ္ထိန္းသူမ်ားပါလွ်က္ Camping  ခရီးကုိ မထြက္ၿပီးမခ်င္း၊ မည္သည့္စုံတြဲမွ လက္မထပ္သင့္ပါ။ သင္တုိ႔ ႏွစ္ဦးစလုံးသည္ အေကာင္းဆုံးျပဳမူေျပာဆုိေနႏုိင္ေသာ ဒိတ္လုပ္ျခင္းမ်ားမွ တဦးအေၾကာင္းကုိ တဦး သိႏုိင္တာထက္ Camping ခရီးအတူထြက္ျခင္းအားျဖင့္ ပုိ၍သိႏုိင္သည္။ သူ(သုိ႔) သူမသည္ ခက္ခဲေသာ အေျခ အေနတခုကုိ မည္သုိ႔တုံ႔ျပန္သည္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ပါ။””

သင္အမွန္တကယ္မသိကၽြမ္းေသာသူကုိ လက္ထပ္မိျခင္းမွ ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္အတြက္၊ မတူညီေသာ အေျခအေန တုိ႔ တြင္ သူႏွင့္အတူအခ်ိန္ကုိျဖတ္သန္းပါ။

ဂိမ္းအတူကစားပါ။ - သင္အရင္ကမသိခဲ့ေသာ လူတဦး၏တကုိယ္ေကာင္းဆန္မႈ တသီတတန္းႀကီးကုိ ဂိမ္းကစား ေနစဥ္ အတြင္း သိရွိလာႏုိင္သည္။ သူသည္ အ႐ႈံးကုိေကာင္းစြာလက္မခံတတ္သူေလာ? သူမ၏အလုိအတုိုင္း မျဖစ္ပါက၊ သူမသည္ ႏႈတ္ခမ္းဆူ၍ သုန္မႈန္တတ္သေလာ? သူသည္ သူမအား အညႇာတာကင္းမဲ့စြာ က်ီစယ္တတ္ၿပီး က်ီစယ္ျခင္းက သူ႔အားလာျပန္ထိသည့္အခါ ေဒါသထြက္တတ္သူ ေလာ့?

အတူတူအလုပ္ လုပ္ပါ။ - မတူညီကြဲျပားေသာ အေျခအေနတုိ႔ကုိ သူသည္မည္သုိ႔တုံ႔ျပန္သည္ ကုိေလ့လာပါ။ သူသည္အလုပ္တစ္ခုကုိ စြဲၿမဲစြာလုပ္ၿပီး ၿပီးသည့္အထိလုပ္ပါသလား(သုိ႔) ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရေသာအခါ အ႐ႈံးေပး တတ္သေလာ? မတူညီကြဲျပားေသာအေျခအေနအရပ္ရပ္ေအာက္၌ ၀မ္းေျမာက္စြာ ေနတတ္သူေလာ? သူသည္ အျခားသူမ်ား အတြက္ စဥ္းစားေပးသေလာ?

အတူတူေတြးေတာ စဥ္းစားပါ။ - အေရးႀကီးကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သင္တုိ႔ ၂ဦး၏ သေဘာထားမ်ားက မည္သုိ႔ရွိသည္ကုိ နက္နက္႐ိႈင္း႐ႈိင္း ေတြးေတာဆင္ျခင္ပါ။ ဤလူ၏ဘ၀၌ မည္သည့္အရာမ်ားကုိ ဦးစားေပးသနည္း? သူသည္ ေငြကုိၪဏ္ပညာရွိစြာ အသုံးျပဳတတ္သူေလာ? ဘ၀ရွိသူ၏ပန္းတုိင္ မွာ အဘယ္နည္း?

အတူတကြ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ပါ။ - ဘုရားသခင္ကုိ ႐ုိးသားစြာခ်စ္ေသာ သူတဦးအေနျဖင့္ ရရွိမည့္ အရည္ အေသြး မ်ား ဤလူ၌ရွိသေလာ? သူ၏ယုံၾကည္ျခင္းဟာ စစ္မွန္သေလာ (သုိ႔) အျခားသူမ်ားအား အထင္ႀကီးေစရန္ ဟန္ေဆာင္ ယုုံၾကည္ျခင္းသာ ျဖစ္သေလာ? ငယ္ရြယ္ေသာဇနီးတဦးသည္ သူမ၏ခင္ပြန္းက မိသားစု၀တ္ျပဳပြဲကုိ မဦး ေဆာင္ႏုိင္သျဖင့္ ၿငီးတြားခဲ့သည္။ သူမ၏စိတ္ပ်က္မႈ႔ကုိ သင္းအုပ္ ဆရာအားဖြင့္ေျပာျပခဲ့သည္။ ထိုအခါ ဆရာက ““ပိုးပန္းေနတဲ့ကာလေတြ မွာ အတူတူ၀တ္ျပဳခဲ့ဖူးသလား?”” မျပဳခဲ့ဘူးဟု သူမက ၀န္ခံခဲ့သည္။ ““သူဟာ သန္စြမ္း ရင့္က်က္ တဲ့ ခရစ္ယာန္တဦး မဟုတ္တာကို ကၽြန္မသိခဲ့ေပမယ့္ သူ႔မွာမရွိတဲ့အရည္အေသြးေတြကို ရွိတယ္လို႔ မ်က္စိမွိတ္ ယံုမိခဲ့တယ္။””

၀ိညာဥ္ေရးအရႀကီးထြားေနေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ရန္၊ ဘုရားသခင္၏ေနာက္လိုက္လိုကာ၊ သူ၏အလိုေတာ္ကို လုပ္ေဆာင္လိုသူႏွစ္ဦးၾကားရွိ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးသည္ အခိုင္မာဆံုးႏွင့္ အရွည္ၾကာဆံုး ပင္ျဖစ္သည္။ သင္ႏွင့္သင့္ အခ်စ္သည္ ဘုရားသခင္အနားသို႔ကပ္ေသာအခါ တဦးအနား တဦးကပ္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အေကာင္းဆံုး ေသာ ေမတၱာကို သင္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

တဦးအေပၚတဦးအထင္ႀကီးေလးစားမႈရွိပါ။

သင္တို႔ႏွစ္ဦး၏ဆက္ဆံေရးတြင္ ေသခ်ာေပါက္ရွိရမည့္အေရးႀကီးေသာ အရည္အေသြးတစ္ခုမွာ တဦးအေပၚတဦး အထင္ႀကီး ေလးစားမႈရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တစံုတဦးကို အထင္ႀကီးေလးစားသည္ဟုဆိုရာ တြင္၊ ထုိသူကို အလြန္အမင္း ေလးစားမႈရွိၿပီး ထုိသူ၏တန္ဖိုးႀကီးမႈကို သိရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေသာအိမ္ေထာင္တစ္ခုတြင္၊ ခင္ပြန္းႏွင့္ ဇနီးၾကား၌ အထင္ႀကီးေလးစားမႈရွိသည္။ တဦးကအျခားတဦးကို အလြန္ေလးစားတန္ဖိုးထားသည္။

အလ်င္အျမန္မေရြးခ်ယ္ပါႏွင့္ ထပ္မံ၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေလးအနက္ထားေျပာလိုသည္မွာ သင္တို႔ႏွစ္ဦးသည္ တဦး အတြက္တဦး ျဖစ္တည္လာျခင္းဆိုတာကို အေကာင္းဆံုး အဆံုးအျဖတ္ေပမည့္ သင္၏မိတ္ေဆြ မွာ အခ်ိန္ပင္ ျဖစ္သည္။ အလ်င္စလို လက္မထပ္ပါႏွင့္။ စာရင္းအင္းမ်ားအရ၊ အမ်ိဳးသားမ်ား လက္ထပ္ရန္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္မွာ အသက္၂၇ မွ ၃၁ ၾကားျဖစ္ၿပီး မိန္းကေလးမ်ားမွာမႈ အသက္၂၅ ႏွစ္၀န္းက်င္ ျဖစ္သည္။ သင္ဟာမွန္ကန္ေသာလူကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ဖို႔ သင္ယူသင့္သည့္ အခ်ိန္ကာလကို အရယူပါ။ သို႔ေသာ္ အနာဂတ္တြင္ ထိုသူႏွင့္လက္ထပ္မည္ဟု မျပင္ဆင္ထားပါက၊ ထုိသူႏွင့္ မေစ့စပ္မိ ပါေစႏွင့္။ ကာလၾကာ႐ွည္စြာပိုးပန္းျခင္းႏွင့္ ေစ့စပ္ထားျခင္းသည္ ကာလတိုသာပိုးပန္ၿပီး လက္ထပ္ျခင္း ထက္ ပိုေကာင္းပါ သည္။

သင္တို႔၏ေစ့စပ္မႈအေပၚသို႔ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ က်ေရာက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းပါ။

သင္သည္သင့္အတြက္ မွန္ေသာလူကိုေတြ႕ၿပီး ေစ့စပ္လိုက္ေသာအခ်ိန္သည္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ေကာင္းေသာ အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အထူးေသြးေဆာင္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရမည့္အခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။ ခ်ိန္းေတြ႕စဥ္ကာလအတြင္း လိင္ကိုေရွာင္ရွားသူမ်ားသည္ ေစ့စပ္လိုက္ၿပီးေနာက္ စတင္၍လိင္ဆက္ဆံလာၾကသည္။ ““ေနာက္ဆံုးမွာ၊ လက္ထပ္ဖို႔ စီစဥ္ထားတာပဲ သူမ်ားေတြမသိေအာင္ သတိထားၿပီး ကိုယ္၀န္ရျခင္း ကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ပါက၊ ဘာေၾကာင့္ လက္ထပ္ ၿပီးတဲ့အထိ ေစာင့္ရမွာလဲ? ဟုေတြးေတာဆင္ျခင္ၾကသည္။ ဤသုိ႔ဆင္ျခင္ျခင္းဟာမွားယြင္းသည္။ ေစ့စပ္ျခင္းဟာ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ေစ့စပ္ျခင္းမ်ားသည္ မၾကာမဏ ကြဲၿပဲတက္သည္။ သင္ေစ့စပ္ထားေသာသူႏွင့္ လက္ထပ္ရန္ ရသလို၊ မထပ္၍လည္းရသည္။

သင္တို႔သည္ ကြဲၿပဲသြားပါက၊ လိင္ဆက္ဆံခဲ့ျခင္းဟာ ကြဲၿပဲျခင္းကို ပို၍နာက်င္ေစလိမ့္မည္။ သင္ရဲ့ ““တဦးတည္း ေသာသူ””အား ေနာက္ပိုင္းမွေတြ႕ပါက၊ သင္မည္သို႔လုပ္မည္နည္း? သူ (သို႔) သူမအား မည္သို႔ ေျပာ မည္နည္း? အကယ္၍ သူသည္ သင့္အေၾကာင္းကို အျခားသူတဦးထံမွ ၾကားသိခဲ့ပါက၊ သင္ ဘယ္လို လုပ္မည္နည္း? ေသခ်ာသည့္အခ်က္မွာ သင္သည္ သင္ႏွင့္တစ္ဘ၀လံုးအတူ အသက္ရွင္မည့္သူအတြက္ သင့္ကိုသင္ မေစာင့္ထိန္းခဲ့ျခင္းအတြက္ ေနာင္တ ရ လိမ့္မည္။

သင္သည္ေနာက္ပိုင္းတြင္ လက္ထပ္လိုက္သည္ဆိုပါစို႔။ သင္၏ပ်ားရည္ဆမ္းခရီးသည္ သင့္ဘ၀ အတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ ျဖစ္သင့္ေသာ္လည္း၊ သင့္အတြက္မျဖစ္ေတာ့ပါ။ မလက္ထပ္မီ လိင္ ဆက္ဆံျခင္း သည္ အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀ အိပ္ရာေပၚရွိ အလွအပႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအရာကို ပ်က္ဆီးပစ္သည္။

သင္သည္လက္မထပ္မီ အျခားသူမ်ားႏွင့္ လိင္ပိုင္းအရပါ၀င္ပတ္သတ္ခဲ့ပါက သင္လက္ထပ္ၿပီး ေနာက္ သင္၏ဘ၀အေဖာ္ႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံမႈ၌ ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေစၿပီး ဆက္ဆံမႈ၌ အျပည့္အ၀ ၀မ္းေျမာက္ႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ကြန္ျပဴတာတစ္လံုးသည္ သင္ထည့္ေသာ Software မ်ားအားျဖင့္ ပ႐ိုဂရမ္လုပ္ (တည္ေဆာက္) ထားျခင္းကို ခံရသည္။ ပထမဆံုးအေတြ႕အႀကံဳမ်ားသည္ စြမ္းအားႀကီးၿပီး ၾကာရွည္စြာ သတိရေနႏိုင္သည္။ သင္သည္ တစံုတခုကို ပထမဆံုးအႀကိမ္လုပ္ေသာအခါ၌ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ခံစားခ်က္မ်ားသည္ ျပန္ဖ်က္ရန္မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ သင့္စိတ္ထဲ တြင္ စြဲေနသည္။

သင္သည္ လက္မထပ္မီ လိင္ပိုင္းအရ ပါ၀င္ပတ္သတ္ခ့ဲပါက၊ သင္ဟာေနာင္တရမႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ ႏွင့္ မိမိကိုယ္ အထင္ႀကီးေသာစိတ္ဆံုး႐ံႈးျခင္း စသည့္စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ ဤ အခ်က္သည္ အမ်ိဳးသား/သမီး ႏွစ္ဦးလံုးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ္လည္း၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ ပို၍မွန္ကန္သည္။ သူတို႔ဟာ အမွား လုပ္ေနသည္ကို သူတို႔သိေသာေၾကာင့္ သူတို႔၌ အျပစ္ရွိသည္ ဟုခံစားရၾကသည္။ မိမိကိုယ္ကို အထင္ႀကီး ေလးစားေသာ စိတ္လည္း ဆံုး႐ံႈျခင္းမွာ သူတို႔၏ျမင့္မားေသာ စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း အသက္မရွင္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ လည္း ရွိၾကျခင္းအေၾကာင္းအရင္းမွာ ဤအရာႏွစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ (၁) ကိုယ္၀န္ရလာျခင္း။ (၂) သင္တို႔လိင္ဆက္ဆံျခင္း ကို သူမ်ားသိရွိသြားျခင္း။

သင္သည္ေစ့စပ္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ မျဖစ္ေစ၊ သင္သည္ လိင္ဆက္ဆံသည့္အခါတိုင္းတြင္ ေနာင္တ ရမႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို အထင္ႀကီးေလးစားမႈ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ခံစားရ မည္ျဖစ္သည္။ သင္နားလည္သည္ျဖစ္ေစ၊ နားမလည္သည္ျဖစ္ေစ သင္ဟာ အထက္ပါခံစားခ်က္ဆိုးမ်ားႏွင့္လိင္ဆက္ဆံျခင္းကို တြဲဘက္ လ်က္ မွတ္မိခံစားရေအာင္ သင္၏စိတ္ထဲ၌ ပရိဂရမ္လုပ္ထားျခင္းကို ခံရသည္။

ယခုသင္သည္ လက္ထပ္လိုက္သည္ဆုိပါစို႔။ လက္ထက္ၿပီးသည္ႏွင့္၊ သင္တို႔၏ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးသည္ တရား၀င္ျဖစ္သြားမည္။ ယခုတြင္သင္သည္ လိင္ဆက္ဆံေသာအခါ ထိုသို႔ေသာခံစား ခ်က္မ်ားအားခံစားရန္ မလိုေတာ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏မ်ားရည္ဆမ္းခရီး၌ ထိုေနာင္တရမႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ ႏွင့္ ရွက္ေၾကာက္မႈအားလံုးကို ေမေပ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး ၿပီးျပည့္စံုေသာ ေကာင္းမြန္တဲ့လိင္ဆက္ဆံျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္ ဆိုတာဟုတ္ပါရဲ့လား??? လံုး၀မဟုတ္ပါ။ သင္သည္ လိင္ဆက္ဆံေသာအခါ၊ ထိုသို႔ေသာေနာင္တရမႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈႏွင့္ ရွက္ေၾကာက္မႈတို႔ကို သင္ ဆက္လက္ ခံစားေနရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ေသာခံစားခ်က္ဆိုးမ်ားကို လိင္ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ တြဲဘက္၍ခံစားရေအာင္ သင္သည္ ပ႐ိုဂရမ္ လုပ္ထားျခင္းကို ခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ သင္လိင္ဆက္ဆံသည့္ အခါတိုင္းတြင္၊ ထိုသို႔ေသာ ခံစားခ်က္ ဆိုးမ်ားျဖစ္သည့္ ေနာင္တရမႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈႏွင့္ ရွက္ေၾကာက္မႈတို႔သည္ သင့္ဆီျပန္ လာ၍သင့္အား ေျခာက္လွန္႔ေနမည္ ျဖစ္သည္။

လက္ထပ္ၿပီးသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာခဲ့ေတာင္မွ၊ သင္သည္သင္၏အေဖာ္အား သင့္ကိုသင္ လြတ္လပ္စြာျဖင့္ အျပည့္အ၀ေပးႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ ခဏတာေပ်ာ္ရႊင္မႈရရန္ လက္မထပ္မွီ လိင္ဆက္ ဆံခဲ့ျခင္းအတြက္ သင္ေပးရမည့္ ဆိုး၀ါးေသာအဖိုးအခမွာ အထက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ သင္သည္သင္၏ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းအေပၚသို႔ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာ က်ေရာက္ေစလိုပါက၊ လက္မထပ္မီ လိင္ပိုင္းအရပါ၀င္ပတ္သက္မႈမရွိပါႏွင့္။

ဘုရားသခင္၏နည္းလမ္းသည္ လွပသည္။

““ထာ၀ရဘုရား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းရွိေလာ့။ သုိ႔ျပဳလွ်င္ စိတ္ႏွလုံးအလုိျပည့္စုံရေသာအခြင့္ကုိ ေပးေတာ္မူမည္။””

သင္နက္႐ႈိင္းစြာခ်စ္ေသာသူႏွင့္ လက္ထပ္ႏုိင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ေပးႏုိင္ေသာ အႂကြယ္၀ဆုံး လက္ေဆာင္ မ်ား ထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ သင္သည္ သင္၏ဘ၀အေဖာ္ကုိ ရွာေတြ႕ၿပီဟုထင္ပါက၊ အဖုိးတန္ ရတနာ တစ္ခု ေစာင့္ေရွာက္သလုိမ်ဳိး၊ သင္တုိ႔ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၏ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာအရာအား ေစာင့္ထိန္းပါ။ ထုိအရာသည္ အမွန္တကယ္သန္႔ရွင္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

လက္မထပ္မီ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္းဟာ လွပေသာထိမ္းျမားျခင္းကုိ လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ သင့္အား ျပင္ဆင္ ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သင္သည္ သန္႔ရွင္းေသာဘုရားေရွ႕၌ရပ္ၿပီး သင့္ကုိသင္ သင္၏ဘ၀ အေဖာ္ကုိ အပ္ႏွံလုိက္ေသာအခါ တြင္၊ သင္သည္ သင္၏ဘ၀အေဖာ္အားေပးႏုိင္ေသာ အဖုိးအထုိက္ဆုံး လက္ေဆာင္မွာ သင္၏အပ်ဳိစင္ဘ၀ (သုိ႔) လူပ်ဳိစင္ ဘ၀ ျဖစ္သည္ကုိ နားလည္လာလိမ့္မည္။ ဤအခ်က္သည္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးလုံးအတြက္ မွန္ကန္သည္။

သင္သည္ သင့္ကုိသင္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစခဲ့ပါက၊ သင္ႏွင့္တစ္ဘ၀လုံး ေပါင္းသင္းမည့္သူအတြက္ သင့္ကုိသင္ ေစာင့္ထိန္းခဲ့ျခင္း ၌ မ်ားစြာ၀မ္းေျမာက္ လိမ့္မည္။

သင္တုိ႔သည္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေမတၱာကုိ တဦးကုိတဦးေပးရမည့္အခိ်န္ ေရာက္လာေသာအခါ၊ ရွက္ ေၾကာက္ ေနာင္တ ရစရာအေၾကာင္း မရွိသည့္ၿပီးျပည့္စုံ၍ ေပးဆပ္မႈ႔ရွိေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ႏွင့္သင္၏ အထြတ္အထိပ္ေကာင္းက်ဳိးဟာ အတူတူပင္ျဖစ္သည္ကုိ နားလည္လာလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္သည္ အေကာင္းဆုံးကုိသာသင့္အား ရရွိေစရန္လုိလားသည္။

သင္တုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ တသားတကုိယ္တည္း ျဖစ္လာေသာအခါ၊ ဘုရားသခင္၏သေဘာတူညီမႈ႔အား သိရွိခံစား လာႏုိင္ လိမ့္မည္။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဘုရားသခင္၏အစီအစဥ္ကုိ သင္ဟာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဘုရားသခင္သည္ ထိုအခ်က္၌၀မ္းေျမာက္လိမ့္မည္။ လူႏွစ္ဦးသည္ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးအတြက္ ဘုရားသခင္ ရည္ရြယ္ထားေသာ လွပမႈ႔၊ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္မႈ႔တုိ႔၌ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ အျပည့္အ၀ေတြ႕ႀကံဳခံစားေနၿပီျဖစ္သည္။ လူတုိင္းသည္ သင္တုိ႔ကုိ သူတုိ႔တစုံတဦးအား အျပည့္ အ၀ေပးအပ္လုိၾကသည္မွာ ထုိသူႏွင့္နက္႐ိႈင္း၍ နီးကပ္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ဳိး ရရွိႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထုိသူ၏ လုံး၀ဥႆုန္ ခ်စ္ျခင္းကိုလည္း ခံလုိၾကသည္။ ဘုရားသခင္က ဤသုိ႔ ေျပာေနသည္ဟု စိတ္ကူးၾကည့္ပါ။

““သင္သည္ ပထမဆုံး ငါတစ္ဦးတည္း၏ ခ်စ္ျခင္းကုိခံရေသာေၾကာင့္ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲမႈႏွင့္ အလုိျပည့္စုံမႈ႔ရွိရမည္။ ငါတဦးတည္းႏွင့္ အတုမရွိေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္ေရးအရ ေလးနက္စြာဆက္ဆံေသာ ဆက္ဆံေရးကုိ အရင္ဆုံးတည္ေဆာက္ၿပီးမွ သာ လူႏွစ္ဦးၾကားမွာ ငါစီမံထားတဲ့ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကုိ သင္ရရွိႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။ ““ငါဟာ သင့္အား အေကာင္းဆုံး အရာ ကုိသာ ရေစလုိတယ္။ ထုိအရာကုိ သင့္ဆီယူ လာေပးႏုိင္ဖုိ႔ ငါ့ကုိခြင့္ျပဳပါ။ သင္ဟာ ငါ့ကုိသာဆက္လက္ယုံၾကည္ၿပီး ႀကီးျမတ္တဲ့အရာေတြကုိ ေမွ်ာ္လင့္ ထားပါ။ ... ငါေပးတဲ့ေက်နပ္ေရာင့္ရဲမႈ႔ကုိ ေတြ႕ႀကံဳခံစားပါ။””

““မစုိးရိမ္ပါႏွင့္။ အျခားသူေတြရရွိတဲ့အရာ (သုိ႔) သူတုိ႔ကုိ ငါေပးထားတဲ့အရာေတြကုိ ေလွ်ာက္ မၾကည့္ပါႏွင့္။ သင္လုိခ်င္တယ္လုိ႔ သင္ထင္တဲ့အရာေတြကုိ မၾကည့္ပါႏွင့္။ ငါ့ကုိသာဆက္ေမွ်ာ္ၾကည့္ ေနပါ။ မဟုတ္လွ်င္ ငါ သင့္အား ျပသလုိတဲ့အရာေတြကုိ သင္လက္လႊတ္သြားရႏုိင္တယ္။ ““ထုိ႔ေနာက္၊ သင္ အဆင္သင့္ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ သင္ အိပ္မက္ေတာင္ မမက္ဖူးတဲ့ေမတၱာမ်ဳိးနဲ႔ သင့္ကုိအံ့ၾသေစမယ္။ ငါဟာ ယခု အခ်ိန္၌ပင္ သင္ႏွင့္သင့္အတြက္ ငါစီမံထားတဲ့ သူ ကုိ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ တခ်ိန္တည္း၌ျပင္ဆင္ေပးေနသည္။

သင္တုိ႔ႏွစ္ဦးလုံးဟာ ငါတဦးတည္းနဲ႔ ဆက္ဆံရျခင္းႏွင့္ သင္တုိ႔အတြက္ ငါျပင္ဆင္ထားတဲ့ဘ၀၌ ေက်နပ္မႈ႔ မရွိမခ်င္း၊ သင္ႏွင့္ငါရဲ႕ဆက္ဆံေရးၾကားမွာရွိတဲ့ ေမတၱာ၌၀မ္းေျမာက္ႏုိင္မွာမဟုတ္ပါ။

““ခ်စ္လွစြာေသာ ငါ့သား၊ ငါသည္ ဤထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာေမတၱာမ်ဳိးကုိ သင့္အားရရွိေစလုိတယ္။ ငါႏွင့္ သင့္ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးကုိ ပုံေဖာ္ၾကည့္ပါ။ ငါကုိယ္တုိင္သင့္အားေပးရန္ ကမ္းလွမ္းထားတဲ့။ ထာ၀ရကာလၾကာရွည္ေသာ ေပါင္းစည္းမႈ႔မ်ားျဖစ္တဲ့ လွပမႈ႔၊ ၿပီးျပည့္စုံမႈ႔နဲ႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌ သင့္အား ၀မ္းေျမာက္ေစလုိတယ္။ ငါဟာသင့္အား ၿပီးျပည့္စုံစြာျဖင့္ လုံး၀ဥႆုန္ ခ်စ္ေၾကာင္းကုိသိပါ။

(၂) အခ်စ္မ်ား

တစ္ဘ၀စာၾကာရွည္သည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ဳိးကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းမွာ လြယ္ကူေသာအလုပ္တစ္ခု မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္မသည္ ဒိတ္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ လူႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားကုိ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့သည္။ တဦးႏွင့္ကၽြန္မ၏ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမွာ ကၽြန္မတုိ႔မ်ဳိးဆက္၏ စိတ္သေဘာအေပၚ၌သာ အေျခတည္ထားၿပီး အျခားတဦး ႏွင့္ ကၽြန္မ၏ဆက္ဆံေရးသည္ ဘုရားသခင္၏မူ၀ါဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚတြင္ ခုိင္မာစြာအေျခတည္သည္။

ကၽြန္မ၏ပထမအခ်စ္မွာ  Sam ျဖစ္သည္။ Sam သည္ ကေလးဘ၀မွစ၍ ခရစ္ယာန္တဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ သူႏွင့္ သူ႔မိသားစုသည္ ကၽြန္မအားေျပာင္းလဲေစရန္ ကူညီေပးခဲ့သည္။ အဲဒါကလြဲ၍ ကၽြန္မတုိ႔ဆက္ဆံေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ မွန္ေသာအရာႏွစ္ခုသာရွိသည္။ သူေရာ၊ ကၽြန္မေရာခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ၿပီး သူက ေယာက္်ားေလး၊ ကၽြန္မက မိန္းကေလး ျဖစ္သည္ဆုိသည့္ အရာ ၂ခု ပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္မတုိ႔၏ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးသည္ ခႏၶာပုိင္းအရ စြဲမက္ျခင္း ဆုိသည့္ အုတ္ျမစ္ အေပၚတြင္သာ အေျခတည္ထားေသာေၾကာင့္၊ ကၽြန္မတုိ႔ ႏွစ္ဦးသည္ မနာလုိေသာစိတ္၊ တကုိယ္ေကာင္း ဆန္ေသာစိတ္ တုိ႔ျဖင့္ ၅ ႏွစ္တာကုိ ရန္ျဖစ္လုိက္၊ ျပန္တည့္ သြားလုိက္ျဖင့္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့သည္။ ကၽြန္မတုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ စိတ္ပုိင္းအရ ယွက္ႏြယ္မႈ႔သာ မရွိခဲ့ပါက၊ ဒီထက္ေစာေစာပင္ ျပတ္သြားႏုိင္သည္။ ကၽြန္မတုိ႔သည္ တဦးႏွင့္တဦး ခြဲခြာ ေနရပါက၊ စိတ္ပ်က္၀မ္းနည္းသည္။ ကၽြန္မဟာ Sam ကုိႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္စြာ သိကၽြမ္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ မရွိ ေတာ့သည့္ အနာဂတ္ဘ၀ကုိ လက္ေတြ႕ရင္ဆုိင္ရျခင္းသည္ ကြာရွင္းျခင္း(သုိ႔)သူ၏ေသျခင္းကုိ ရင္ဆုိင္ရ သကဲ့သုိ႔ပင္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ကၽြန္မဟာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးအသစ္တစ္ခုကုိ မရွာေသာ္လည္း တစ္ခုေသာေႏြရာသီ၌ Stacy ဟု နာမည္ရေသာ အမ်ဳိးသားတဦးႏွင့္ တစ္ရက္လွ်င္ ၄၀မိနစ္ၾကာ Car pool တြင္ အတူရွိေနခဲ့သည္။ ကၽြန္မဟာ သာမန္ေျပာဆုိဆက္ဆံဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ္၊ ၂ ပတ္ၾကာၿပီးေနာက္မွာ ကၽြန္မဟာၿငီးေငြ႕ဖြယ္ ေကာင္းတဲ့သူ ဟုတ္ရင္ဟုတ္(မဟုတ္ရင္) Stacy ကတဦးတည္းသီးသန္႔ေနသူသာျဖစ္မည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ တေန႔မွာေတာ့၊ ကၽြန္မဟာ Racquet ေဘာလုံးအေၾကာင္းကုိ အမွတ္မထင္ေျပာမိရာ၊ သူက မနားတမ္းစကားစေျပာပါေတာ့တယ္။ ကၽြန္မ Racquet ရဲ႕အလ်ားနဲ႔ဘယ္လုိ ႐ုိက္ခ်က္မ်ဳိးကုိကၽြန္မႀကိဳက္ လဲဆုိတာကုိ သူေမးလာတဲ့အခါ၊ ကၽြန္မ အံ့အားသင့္ ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မဟာ လိမ္ညာကာအေျဖေပးခဲ့ပါတယ္။ အမွန္မွာ ကၽြန္မဘ၀မွာ Racquet ေဘာလုံးကုိ ျမင္ေတာင္မျမင္ဖူးပါ။

ကၽြန္မဟာကားထဲကထြက္ၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္၊ ကၽြန္မဟာလိမ္ညာခဲ့ေသာေၾကာင့္၊ ေနာက္တေန႔ က်ရင္ အမွန္တရားကုိ ႏွိမ့္ခ်စြာျဖင့္ ၀န္ခံရေတာ့မည့္အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္ကုိ နားလည္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္မ၏ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္မႈ႔သည္ ကၽြန္မတုိ႔ႏွစ္ဦးအားရင္းႏွီးသြားေစခဲ့ၿပီး ကၽြန္မတုိ႔သည္ ေန႔စဥ္ မိနစ္ ၄၀ၾကာ ကားစီးျခင္း၌ တဦးကုိတဦး ပုိမုိသိကၽြမ္းလာျခင္းအားျဖင့္ ေႏြရာသီတစ္ခုလုံးကုိ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ကုန္ဆုံးေစခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ကၽြန္မတို႔သည္ လူကုိယ္တုိင္စကားေျပာျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္းထဲ၌စကားေျပာ ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ အဆက္အသြယ္ လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ကၽြန္မတုိ႔၏ ဆက္ဆံေရး၌ခႏၶာပုိင္းအရ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ ထင္ရွားစြာမရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္၊ (ခႏၶာပုိင္းအရ ဆြဲေဆာင္မႈ႔မရွိျခင္းေတာ့မဟုတ္ပါ) တဦးက အျခားတဦး၏ပန္းတုိင္မ်ား၊ အိပ္မက္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ခံ ဘ၀မ်ား ကုိ သိရွိခြင့္ရခဲ့သည္။ အမွန္မွာ ကၽြန္မဟာ ကၽြန္မအရင္က သိခဲ့ေသာေယာက္်ားမ်ား (ခရစ္ယာန္(သုိ႔) ခရစ္ယာန္ မဟုတ္သူ) ထက္ သာ၍သိကၽြမ္းခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ကၽြန္မသည္ သူ၏ပုဂ္ၢိဳလ္ေရးရာ အလုံးစုံကုိ အျခားသူတုိ႔ထက္ ပုိသိခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္၌ ကၽြန္မအား လႊမ္းၿခံဳ ေနေသာ စိတ္ခံစားမႈ႔မွာ သူ႔အေပၚေလးစားမႈ႔ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ထုိေလးစားမႈ႔သည္ အခ်စ္အျဖစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းလာခဲ့သည္။

လက္ထပ္ၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာမွာ၊ ကၽြန္မတုိ႔ကုိ ဘုရားသခင္ကအခ်ိန္ေပးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ကၽြန္မတုိ႔ ၂ဦးရဲ႕ ဆုံဆည္းမႈ႔ ဟာ ဘုရားသခင္၏လုပ္ေဆာင္မႈ႔ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ လက္ထပ္ၿပီးေသာအခါမွသာ လက္ထပ္မႈ႔၏ အေရးပါမႈအား အျပည့္အ၀နားလည္တန္ဖုိးထားခဲ့သည္။

ေမးခြန္းမ်ား

၁။ က်မ္းစာထဲရွိ အိမ္ေထာင္ေရးမ်ဳိးမွာ တစ္ဘ၀စာ သံဓိဌာန္ခ်ထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေယာက္်ား တဦး ႏွင့္မိန္းမတဦးတုိ႔ က သူတုိ႔ဟာတဦးကိုတဦးေသသည့္အထိ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိး မည္ဟု ဘုရားသခင္၊ မိသားစု ႏွင့္မိတ္ေဆြမ်ားေရွ႕၌ က်မ္းသစၥာ ကိ်န္ဆုိျခင္းသည္ အေလးအနက္ထား ရမည့္အရာျဖစ္သည္။

၂။ ဘုရားသခင္သည္ သစၥာက်ိန္ဆုိျခင္းမ်ားအား အေလးအနက္ထားသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲ တြင္ ဘုရားသခင္က ““ကြာရွင္ျခင္းကုိ ငါမုန္းသည္””ဟု ေျပာထားသည္။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းသည္ တစ္ဘ၀လုံးအတြက္ျဖစ္ၿပီး ကြာရွင္းျခင္း မွာ ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုမဟုတ္သည္ကုိ ခင္ပြန္းႏွင့္ ဇနီးႏွစ္ဦးစလုံးက သေဘာတူထားရန္ လုိအပ္သည္။

၃။ မွန္ေသာလူတဦးကုိ သင္အတြက္ရွာေဖြေတြ႕ရွိရန္မွာ အေရးႀကီးသကဲ့သုိ႔၊ သင္ကုိယ္တုိင္က အျခားသူတုိ႔အတြက္ မွန္ေသာလူတဦးျဖစ္လာရန္မွာလည္း အေရးႀကီးသည္။

၄။ သင္သည္ သခင္ကုိ အမွန္တကယ္ခ်စ္ၿပီးသူ၌ ၀မ္းေျမာက္ပါက၊ သင့္ႏွလုံးသား၏ဆႏ္ၵကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ဟု သူက ေျပာထားသည္။ (ဆာလံ ၃၇း၄-၅ တြင္ၾကည့္ပါ)

၅။ သင္သည္ Single ေနရျခင္း၌ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲမႈ႔မရွိပါက၊ လက္ထပ္ထားၿပီးေသာလူတဦး အေနျဖင့္လည္း ေက်နပ္ ေရာင့္ရဲမႈ႔ ရွိႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။

၆။ သင္လက္ထပ္ရန္မွာ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ျဖစ္ပါက၊ သင္ဟာမွန္ေသာလူကုိလက္ထပ္ရန္ အတြက္ ဘုရားသခင္ က အလုိအေလ်ာက္ ျပဳလုပ္ေပးမည္။

၇။ မယုံၾကည္သူတဦးအး လက္ထပ္ရန္မွာ ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ဘယ္ေတာ့မွ မဟုတ္ခဲ့ပါ။

၈။ ဘုရားေက်ာင္းတက္ၿပီး မိမိဟာခရစ္ယာန္ဟုေျပာကာ ေလ်ာ္ကန္ေသာဘ၀ကုိ ေနထုိင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားေသာသူ မည္သူ မဆုိသည္ ခရစ္ယာန္တဦးျဖစ္သည္။

၉။ သင္သည္ မွန္ေသာလူအမ်ဳိးအစားကုိေတြ႕ၿပီး သူ၏ေစ့စပ္လုိက္ေသာအခ်ိန္သည္ စိတ္လႈပ္ရွား ဖြယ္ေကာင္းေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အထူးေသြးေဆာင္မႈ႔မ်ားအား ေတြ႕ႀကဳံရမည့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။ သင္သည္ သင္၏လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းေပၚသုိ႔ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာက်ေရာက္ေစလုိပါက၊ အမွန္တကယ္ လက္မထပ္ ရေသးဘဲ၊ လိင္ပုိင္းအရ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ႔မျပဳပါႏွင့္။

၁၀။ သင္ႏွင့္သင္၏ဘ၀အေဖာ္သည္ မိမိကိုယ္ကိုသင္သန္႔ရွင္းေစခဲ့ပါက၊ တဦးကိုိတဦးလိင္ပုိင္းအရ ေမတၱာေမးရမည့္ အခ်ိန္က်ေရာက္လာေသာအခါ၊ သင္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ သေဘာတူညီမႈ႔ကုိ သိရွိခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္း အတြက္ ဘုရားသခင္စီမံထားေသာ အရာကုိ သင္သည္ ျဖည့္ဆည္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး သူသည္ ဤအခ်က္၌ ႏွစ္သက္၀မ္းေျမာက္လိမ့္မည္။

ရဲလင္းထြန္း(အင္းစိန္)