သင္ခန္းစာ (၃၁) ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ဘုရားသခင္၏အႀကံေတာ္။ (ပဋိညာဥ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ပဋိညာဥ္ငယ္မ်ားအဆက္) (2

နိဒါန္း

သင္ခန္းစာ (၃၀)တြင္ဘုရားသခင္မွလူတို႔ႏွင့္ျပဳထားေသာပဋိညာဥ္မ်ား၏အဓိပၸါယ္ႏွင့္အစံုအလင္ကို တတ္ႏိုင္ သမွ် တင္ျပထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုပဋိညာဥ္မ်ားကို ေခတ္ကာလႀကီးမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ေလ့လာခင္းက်င္းၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အ နက္ဖြင့္လ်က္ အဓိကလကၡဏာမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထိုပဋိညာဥ္(၈)ပါးတို႔၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို လည္းေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ပါသည္။

အေသးစိတ္ေလ့လာရန္ လိုအပ္ျခင္းႏွင့္ က်မ္းခ်က္ အေျမာက္အျမားပါ၀င္ေနျခင္းေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာတြင္၊ ပဋိညာဥ္(၅)ပါးကိုသာ ေလ့လာခဲ့ရပါသည္။ အာဒံပဋိညာဥ္၊ ေနာဧပဋိညာဥ္၊ အာျဗဟံပဋိညာဥ္ႏွင့္ ေမာေရွပဋိညာဥ္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ဤသင္ခန္းစာတြင္ ပါလတိနပဋိညာဥ္၊ ဒါ၀ိဒ္ပဋိညာဥ္ႏွင့္ ပဋိညာဥ္သစ္မ်ားကို ေလ့လာ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤသင္ခန္းစာအေရးႀကီးပံု။

အထက္ေဖာ္ျပၿပီးသည့္အတိုင္း၊ ပဋိညာဥ္မ်ားကိုေကာင္းစြာ သေဘာမေပါက္လွ်င္ သမၼာက်မ္းစာကို ေကာင္း စြာ နားလည္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ထာ၀ရကာလအတြက္ အႀကံေတာ္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ကို သိရွိထား ရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ ေဖာ္ျပေတာ္မူခ်က္ကို သေဘာေပါက္ႏိုင္မည့္အေၾကာင္း ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုရေသာအခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူပါေစေသာ။

 


ဣသေရလတို႔ပါလတိနပိုင္ဆိုင္ခြင့္။

(ပါလတိန ပဋိညာဥ္)

၁။         ေနာက္ခံသမိုင္း။

ကတိထားေတာ္မူသည့္အေမြခံရာျပည္ကို ဣသေရလလူတို႔သည္၊ မၾကာမွီ ၀င္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အာျဗဟံ အား ကတိထားေတာ္မူေသာေျမ ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔၏အေနာက္တြင္ အဲဂုတၱဳျပည္၌ ကၽြန္ခံျခင္းရွိသည္။ သူတို႔၏ေရွ႕ တြင္ ထိုျပည္၌ေနထိုင္ေသာရန္သူ အေျမာက္အျမားရွိသည္။ သူတို႔တြင္ ေမးရန္ ေမးခြန္းေျမာက္ျမားစြာရွိခဲ့သည္။

က။        ထိုေျမသည္ သူတို႔ပိုင္ ျဖစ္ေနေသးပါသေလာ။

ခ။         အေျခအေနေပၚတြင္မူတည္ေနေသာ ေမာေရွပဋိညာဥ္သည္ အေျခအေနေပၚ မူတည္ျခင္း မရွိေသာ ပါလတိန ပဋိညာဥ္ ကိုေဘးဖယ္ထားၿပီေလာ။

ဂ။         ရန္သူတို႔၏တားဆီးျခင္းျဖင့္ သူတို႔ ရပ္နားေနရမည္ေလာ။

၂။         ဘုရားသခင္၏အာမခံခ်က္။ တရား ၃၀း၁-၁၀

ပါလတိနပဋိညာဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔အား အာမခံခ်က္ေပးသည္ သာမက လူတို႔ ၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖထားပါသည္။

၃။         အေရးႀကီးေသာအခ်က္။

က။        ထိုေျမကို ဣသေရလတို႔ပိုင္ဆိုင္ေနေသးေၾကာင္း အတည္ျပဳထားပါသည္။ သစၥာမရွိမႈ၊ မယံုၾကည္မႈ တို႔သည္ ဤပဋိညာဥ္ကို ပ်က္ျပယ္ေစျခင္း မျပဳေခ်။

ခ။         အေျခအေနေပၚတြင္ မူတည္ေနေသာေမာေရွပဋိညာဥ္တြင္ သူတို႔ေနထိုင္ရေသာ္လည္း အာျဗဟံ တြင္ ေပးထားေသာကတိေတာ္ကို ထိုပဋိညာဥ္သည္ ေပါ့ပ်က္ေစျခင္းမျပဳႏိုင္။ ဂလ၊ ၃း၁၇။ က၊ ၁၃ႏွင့္ ၁၅တြင္ ကတိျပဳထားေသာေျမသို႔ ျပန္၍ ၀င္စားရန္သာ ျဖစ္သည္။

ဂ။         အာျဗဟံပဋိညာဥ္ကိုအတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ အက်ယ္ခ်ဲ႕ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေျမမ်က္ႏွာအသြင္အျပင္ကို ထပ္ျဖည့္ထားသည္။ နားမေထာင္ျခင္းႏွင့္ မယံုၾကည္ျခင္းတို႔သည္ ၾကားခံရပ္တည္ေနေသာ္လည္း အာျဗဟံအားျပဳထားေသာ ကတိေတာ္သည္ ျပည့္စံုရမည္သာျဖစ္သည္။

၄။         ပါ၀င္ေသာအခ်က္မ်ား။

ေအာက္ပါအတိုင္း (၇) ခ်က္ရွိပါသည္။

က။        ပညတ္ေတာ္တို႔ကို က်င့္ေဆာင္ျခင္း မျပဳလွ်င္ ေပးထားေသာနယ္ေျမမွ ပယ္ရွားျခင္းခံရမည္။ (တရား၊ ၂၈း၆၃-၆၈)။

ခ။         ေနာင္တြင္ ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔အား ျပန္လည္ သတိရမည္။( တရား၊ ၃၀း၁-၃)

ဂ။         သူတို႔အား ကယ္တင္ေသာအရွင္သည္ ျပန္လာလိမ့္မည္။ (တရား၊ ၃၀း၃-၆)

ဃ။        ဘိုးေဘးတို႔၀င္စားေသာျပည္သုိ႔ တဖန္ေဆာင္ခဲ့မည္။ (တရား၊ ၃၀း၅)။

င။         ဣသေရလ တစ္မ်ိဳးသားအားလံုးသည္ ေျပာင္းလဲျခင္းသို႔ေရာက္လိမ့္မည္။ တရား၊၃၀း၄-၈။ ေရာ၊ ၁၁း၂၆-၂၇။ တ၊ ၁၅း၁၄-၁၆။

စ။         ဣသေရလ၏ရန္သူအေပါင္းတို႔ကို စီရင္ေတာ္မူမည္။ တရား၊ ၃၀း၇။

ဆ။        ထိုအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ထာ၀ရဘုရားထံမွအက်ိဳးကိုအျပည့္အ၀ရရွိၾကလိမ့္မည္။ တရား၊ ၃၀း၉။

မွတ္ခ်က္။            ဘုရားသခင္သည္ ထိုနယ္ေျမႏွင့္ပတ္သက္၍ ဣသေရလတို႔အေပၚ မည္ကဲ့သို႔ အေလးထားသည္ကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။

၅။         ထပ္မံအတည္ျပဳထားသည္။ ေယဇ ၁၆း၁-၆၂ ႏွင့္ ၆၀-၆၁။

ဘုရားသခင္က ထိုပဋိညာဥ္ကို ထာ၀ရပဋိညာဥ္ဟု ေခၚထားပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကိုၾကည့္ ေသာအခါ ဣသေရလလူတို႔အား ႏွင္ထုတ္ျခင္းသည္ အၿပီးသတ္ မဟုတ္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။

၆။         လကၡဏာမ်ား

က။        အေျခအေနေပၚ မူတည္ျခင္း မရွိပါ။

ခ။         ထာ၀ရပဋိညာဥ္ျဖစ္သည္။ ေယဇ ၁၆း၆၀။

ဂ။         အာျဗဟံပဋိညာဥ္ (အေျခအေနေပၚမူတည္ျခင္းမရွိ) ကိုထပ္မံ အက်ယ္ခ်ဲ႕ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဃ။        ဣသေရလ၏ စိတ္ႏွလံုးေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ပဋိညာဥ္၏ျပည့္စံုမႈအတြက္ အဓိကအေၾကာင္း ဘုရားရွင္က အာမ ခံထားပါသည္။ ေရာ၊ ၁၁း၂၆-၂၇။ ေဟာ၊ ၂း၁၄-၂၃။ တရား ၃၀း၆။ ေယဇ ၁၁း၁၆-၂၁။ ဘုရားသခင္သည္ မိမိအခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုက်င့္သံုးျဖစ္ပါသည္။

င။         ပဋိညာဥ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ လက္ေတြ႔တြင္ ျပည့္စံုေနၿပီးျဖစ္သည္။

စ။         တရား၊ ၃၀း၁-၃တြင္ပါ၀င္ေသာ“လွ်င္” သည္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္သာသက္ဆိုင္သျဖင့္- ပဋိညာဥ္ပါအခ်ိန္ အားလံုး အေပၚ အေျခအေနတစ္ရပ္အျဖစ္ လႊမ္းမိုးျခင္းမျပဳပါ။


၇။         ေခတ္ကာလၿပီးဆံုးခ်ိန္အတြက္ေဖာ္ျပခ်က္။

က။        ဣသေရလသည္ ေျပာင္းလဲရမည္။

ခ။         ဣသေရလသည္ ျပန္လည္စုစည္းရမည္။

ဂ။         ဣသေရလသည္ မိမိျပည္သုိ႔ျပန္ရမည္။

ဃ။        ဣသေရလသည္ ထိုျပည္ကိုပိုင္ရမည္။

င။         ဣသေရလသည္ မိမိရန္သူအေပၚက်ေရာက္ေသာစီရင္ျခင္းကိုျမင္ေတြ႕ရမည္။

စ။         ဣသေရလသည္ ေလာကစည္းစိမ္ေကာင္းႀကီးမဂၤလာခံစားရမည္။

ဆ။        ဤေနရာမ်ားသည္ မည့္သည့္အခါကမွ ျပည့္စံုျခင္းမရွိေသးသည္ႏွင့္လာမည့္ေခတ္ကာလအတြက္ ႀကိဳတင္သိ ရွိႏိုင္ရန္ သတိျပဳရပါမည္။

၈။         ဤအခ်က္မ်ားသည္ ပေရာဖက္မ်ား၏ ေဟာေျပာခ်က္တို႔ႏွင့္ကိုက္ညီလ်က္ရွိပါသည္။ ေဟရွယ။ ၁၁း၁၁-၁၂။ ၁၄း၁-၃။ ၁၇း၁၂-၁၃။ ၄၈း၈-၁၆။ ၆၆း၂၀-၂၂။

ေယရမိ ၁၆း၁၄-၁၆။ ၂၃း၃-၈။ ၃၀း၁၀-၁၁။ ၃၁း၈။ ၃၁-၃၉။ ေယဇေက်လ။ ၁၁း၁၇-၂၀။ ၂၀း၃၃-၃၈။ ၃၄း၁၁-၁၆။ ၃၉း၂၅-၂၉။ ေဟာ။ ၁း၁၀-၁၁။ ေယာလ။ ၃း၁၇-၂၁။ အာမုတ္၊ ၉း၁၁-၁၅။ မိကၡာ၊ ၄း၄-၇။

ေဇဖနိ၊ ၃း၁၄-၂၀။ ဇာခရိ၊ ၈း၄-၈။


ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ဒါ၀ိဒ္၏ရာဇပလႅင္

(ဒါ၀ိဒ္ ပဋိညာဥ္)

၁။         ဘယ္မွာ။             ၂ရာ၊ ၇း၈-၁၇။

၂။         အခ်ိန္။               ဒါ၀ိဒ္သည္ ဣသေရလရွင္ဘုရင္အျဖစ္စိုးစံစဥ္။ ပညတ္ေတာ္ကာလ။

၃။         မည္သူႏွင့္။          ဒါ၀ိဒ္ႏွင့္သူ၏မိသားစု။

၄။         အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္။

(၁)        ဒါ၀ိဒ္၏သားစဥ္ေျမးဆက္ အစဥ္တည္ေစသည္။ (ခရစ္ေတာ္၌ျပည့္စံုသည္) မ၊ ၁း၁။ လု၊ ၁း၃၃။

(၂)        ဒါ၀ိဒ္၏မင္းႏိုင္ငံသည္ ဣသေရလျပည္ႏွင့္တစ္ကမာၻလံုးတြင္အစဥ္တည္ေစသည္။ (ခရစ္ေတာ္၌ ျပည့္စံုမည္။ တ၊ ၁၅း၁၄-၁၇)

၅။         တိက်ေသာကတိမ်ား။

က။        အစဥ္အၿမဲတည္ေသာအမ်ိဳးအႏြယ္ (၂ရာ ၇း ၁၆) ဒါ၀ိဒ္အမ်ိဳးအႏြယ္ကိုရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဇာတိအမ်ိဳးအႏြယ္ သို႔မဟုတ္ သားေျမးမ်ားကိုဆိုလိုပါသည္။ ဒါ၀ိဒ္မ်ိဳးဆက္ကိုဆိုလိုပါသည္။ အမ်ိဳး အႏြယ္မျပတ္ရ။

ခ။         ထာ၀ရရာဇပလႅင္။ (၂ရာ ၇း၁၆) ဒါ၀ိဒ္၏အာဏာစက္၊ အုပ္စုိးပိုင္ခြင့္ကို ဆိုလိုသည္။ အခ်ဳပ္အျခာ အာ ဏာပိုင္စိုး၍ အုပ္စိုးရေသာ အခြင့္သည္ ဒါ၀ိဒ္ႏွင့္သားစဥ္ေျမးဆက္ တို႔၌ အစဥ္ရွိေနေစရမည္။

ဂ။         ထာ၀ရႏိုင္ငံေတာ္။ ေလာက၌တည္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရတည္ေသာ မင္းႏိုင္ငံ ဒါ၀ိဒ္၊ ေရွာလမုန္မွစ၍ ပေရာဖက္တို႔သည္ ဤကဲ့သို႔သာ နားလည္ခဲ့ၾကပါသည္။(၂ရာ ၇း၁၆)

ဃ။        ျပည့္စုံမည့္ အခြင့္အလမ္း။ (၂ရာ၊ ၇း၁၆)

၆။         ေတြ႔ၾကဳံမည့္ျပႆနာမ်ား။

က။        ဤအခ်က္မ်ားသည္ မ်က္ျမင္သေဘာအားျဖင့္ျပည့္စံုလာရမည္ေလာ။

ခ။         ဤအရာမ်ားသည္ ၀ိညာဥ္သေဘာကိုေဆာင္သည္ဆိုၿပီး (၁) ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုရာ၌အသင္းေတာ္ေလာ။ (၂) မိသားစုအမ်ိဳးအႏြယ္ဆိုရာ၌“ယံုၾကည္ျခင္းမ်ိဳးႏြယ္”ေလာ။ (၃) ရာဇပလႅင္ဆိုရာ၌ခရစ္ေတာ္ ယခု လက်္ာဘက္၌ထိုင္ေနေသာ အာဘဘုရားသခင္၏ပလႅင္ေတာ္ဟု အနက္ဖြင့္ရမည္ေလာ။

ဂ။         သမိုင္းအရ ေရွာလမုန္တြင္ အရာခပ္သိမ္းျပည့္စံုသြားၿပီေလာ။

ဃ။        ႏိုင္ငံေတာ္သည္၊ ယခုပင္ေလာ သို႔မဟုတ္ ေနာင္တြင္ေလာ။

င။         ခရစ္ေတာ္သည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဤကတိေတာ္မ်ားကို ျပည့္စံုေစပါသနည္း။

စ။         သမိုင္းအရ ၿပီးျပည့္စံုမႈရွိခဲ့ၿပီေလာ။

၇။         ေရွာလမုန္ႏွင့္သားစဥ္ေျမးဆက္ျပႆနာ။ (၂ရာ၊ ၇း၁၂-၁၄။

က။        သင္မွဆင္းသက္ေသာသားကိုငါခ်ီးေျမႇာက္မည္။ (ငယ္-၁၂) ျပည့္စံုၿပီး။

ခ။         သူ၏ႏိုင္ငံေတာ္ကိုတည္ေဆာက္မည္။ (ငယ္-၁၂) ျပည့္စံုၿပီး။

ဂ။         အိမ္ကိုေဆာက္မည္။ (ငယ္- ၁၃) ျပည့္စံုၿပီး။

ဃ။        သူထိုင္ေသာရာဇပလႅင္ကို အစဥ္အၿမဲငါတည္ေစမည္။ (ငယ္-၁၃) အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္စိုးခြင့္ သို႔ မဟုတ္ မင္းအျဖစ္ စိုးစံခြင့္ကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။

င။         မွတ္ခ်က္။ ေရွာလမုန္၏မ်ိဳးဆက္ႏွင့္မိသားစု၏အစဥ္အၿမဲ တည္ရွိေနမႈကို လံုး၀ေဖာ္ျပျခင္း  မေတြ႕ရပါ။

(၁)        အံ့ၾသဘြယ္ တိက်ေသာပေရာဖက္ျပဳမႈကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

(၂)        ေရွာလမုန္၏ရာဇပလႅင္ႏွင့္ မင္းအာဏာသည္ ဆက္လက္ရွင္သန္ခဲ့သည္။

(၃)        ေရွာလမုန္၏သားစဥ္ေျမးဆက္သည္ ဘုရင္ေယေခါနိ လက္ထက္၌ အဆံုးသတ္ၿပီးျဖစ္ပါ သည္။ ေယ၊ ၂၂း၂၈-၃၀။

(၄)        ခရစ္ေတာ္သည္ မယ္ေတာ္မာရိမွေမြးဖြား၍ ေရွာလမုန္၏ သားစဥ္ေျမးဆက္၀င္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ နာသန္မွတဆင့္ ဆင္းသက္ေသာဒါ၀ိဒ္၏သားစဥ္ေျမးဆက္အ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္၏တရား၀င္ ဖခင္ျဖစ္ေသာ ေယာသပ္သည္ ေရွာလမုန္မွတဆင့္ ဆင့္သက္ ေသာ ဒါ၀ိဒ္၏သားစဥ္ေျမးဆက္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ ခရစ္ေတာ္အား ဒါ၀ိဒ္၏ တရား၀င္ သားစဥ္ ေျမးဆက္အ၀င္ျဖစ္ေစလ်က္၊ ကတိထားေတာ္မူေသာ ရာဇပလႅင္ကို ဆက္ခံရန္ အခြင့္အာဏာ ရွိေစပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤပဋိညာဥ္သည္ ေရွာလမုန္အား ျပည့္စံုျခင္း မရွိပါ။

၈။         အႏွစ္တစ္ေထာင္ စိုးစံျခင္းကို မယံုၾကည္သူ။

မ်က္ျမင္ျပည့္စံုျခင္းကို လက္မခံသူ၏ျငင္းခုံခ်က္

က။        ဤပဋိညာဥ္သည္ ေလာကဆိုင္ရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယာယီသေဘာေဆာင္လ်က္ အေျခအေနတြင္ မူတည္ေနသည္ဟု ေျပာပါသည္။

အေျဖ    -           သမၼာက်မ္းစာ၏႐ုိး႐ုိးရွင္းရွင္း ေဖာ္ျပခ်က္သည္ ထိုသို႔ မဟုတ္ပါ။

ခ။         ေရွာလမုန္ႏွင့္သူ၏အုပ္စိုးျခင္းတြင္ ဤပဋိညာဥ္သည္ ျပည့္စံုၿပီျဖစ္သည္ဟု ေျပာပါသည္။

အေျဖ    -           ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ ေနာက္မွပေရာဖက္ျပဳေသာ ေယရမိ၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားသည္ မိုက္မဲရာ မက်ပါ။ ေယ ၃၃း၁၅-၁၇။

ဂ။         ဤပဋိညာဥ္သည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာအားျဖင့္သာ ျပည့္စံုမႈရွိပါသည္။

(၁)        ရာဇပလႅင္သည္ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ပလႅင္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ဗ်ာ၊ ၃း၂၁။ ေဟၿဗဲ၊ ၈း၁။ ၁၀း၁၂။ မွတ္ခ်က္။ က်မ္းစာတြင္ မည္သည့္အခါမွ် ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္၏ပလႅင္ ကို ဒါ၀ိဒ္၏ပလႅင္ဟူ၍ မေခၚခဲ့ဘူးပါ။

(၂)        မိသားစုသည္ “ယံုၾကည္သူ၏အိမ္သားမ်ား” ျဖစ္ပါသည္။ ဂလ၊ ၆း၁၀

(၃)        ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အသင္းေတာ္ျဖစ္သည္။

(၄)        ဒါ၀ိဒ္အားေပးေသာ ထာ၀ရႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္မ်ိဳးႏြယ္ဆိုင္ရာပဋိညာဥ္သည္ အသင္းေတာ္၌ ျပည့္စံုၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္၎၀ိညာဥ္သေဘာအရ ခရစ္ေတာ္ကိုပံုေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သူတို႔က ယံုၾကည္၏။

မွတ္ခ်က္။            ၎ယူဆခ်က္သည္ အစြန္းေရာက္၍ က်မ္းစာႏွင့္ကိုက္ညီျခင္း မရွိပါ။

၉။         ဤပဋိညာဥ္၏အေျခအေနေပၚ မူတည္ျခင္းမျပဳပဲ လက္ေတြ႕ျပည့္စံုျခင္းကို သက္ေသျပခ်က္။

က။        “ထာ၀ရ” ဟုေခၚထားပါသည္။ ၂ရာ၊ ၇း၁၆။ ၂၃း၅ႏွင့္ ေဟရွာ ၅၅း၃။ ထို႔အတူ ဤပဋိညာဥ္၏ျပည့္စံု ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္စိုးမႈႏွင့္ကတိတည္မႈအေပၚတြင္သာတည္ပါသည္။

ခ။         အေျခအေနေပၚမူတည္ျခင္းမရွိပဲ၊ အာျဗဟံႏွင့္ျပဳထားခဲ့ေသာ အာျဗဟံ ပဋိညာဥ္ပါ “အမ်ိဳးအႏြယ္” ကို ပိုမိုေပၚလြင္ေစျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဂ။         မွတ္ခ်က္၊ ဆာလံ ၈၉။

၁။         ဒါ၀ိဒ္သည္ မိမိႏိုင္ငံေတာ္ပ်က္စီးမည့္အေၾကာင္းကို ႀကိဳတင္ျမင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ (ငယ္-၃၈-၄၅) ထိုအခ်ိန္သည္ ကတိျပဳထားေသာပဋိညာဥ္သည္ျပည့္စံုျခင္းမရွိမီကပင္ျဖစ္ သည္။ (ငယ္-၂၀-၂၉)

၂။         ထိုသို႔ျဖစ္သည့္တိုင္သူသည္ထိုပဋိညာဥ္မ်ားလက္ထက္တြင္ျပည့္စံုရန္ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ (ငယ္-၄၆-၅၂)

၃။         အငယ္ ၃၀-၃၄ ပါ “သို႔ရာတြင္” ကိုသတိျပဳပါ။

ဃ။        ဓမၼသစ္က်မ္းစာတြင္ ဒါ၀ိဒ္အားရည္ၫႊန္းထားေသာက်မ္းခ်က္ ၅၉ႀကိမ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထိုရည္ၫႊန္း ခ်က္မ်ားတြင္ ခမည္းေတာ္၏ပလႅင္ႏွင့္ဆက္စပ္ေဖာ္ျပျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဆိုလိုရင္း ေပၚလြင္ပါသည္။

င။         ေယာဟန္၊ သခင္ေယ႐ႈ၊ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ အပါးခုႏွစ္ဆယ္တို႔မွ ေပးအပ္ေသာ “ႏိုင္ငံေတာ္” သည္ ေလာကႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။

(၁)        ယုဒလူတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္အား အဘဒါ၀ိဒ္၏ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ ျခင္းသည္ တရားေသာအမႈျဖစ္ပါသည္။ ယုဒလူမ်ားအေနျဖင့္ ထိုႏိုင္ငံေတာ္သည္ ကယ္ တင္ရွင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္လ်က္၊ ဤေလာက၌ေပၚထြန္းမည့္ မ်က္ျမင္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟု ယံု ၾကည္ထားၾကပါသည္။

(၂)        အကယ္၍ဒါ၀ိဒ္အားေပးထားေသာ ကတိေတာ္သည္ ယုဒလူမ်ိဳးတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အ တိုင္း သူတို႔သိေသာ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ အျမင္အတိုင္း မျဖစ္ခဲ့ပါလွ်င္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထို ယုဒ လူတို႔သည္လွည့္ျဖားျခင္းခံသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဆာလံ ၈၉း၃၄ ႏွင့္ ၁၃၂း၁၁ ကဲ့သို႔ေသာ ကတိေတာ္ေရွ႕၌ ဘုရားကိုၾကည္ၫိဳေသာ ယုဒလူတို႔သည္ ေမွ်ာ္လင့္သလို မျဖစ္လာပါက ထိုက်မ္းခ်က္တို႔သည္ ပင္လွ်င္ ထင္ျမင္ခ်က္ ျဖစ္ရပါေတာ့မည္။

(၃)        “ႏိုင္ငံေတာ္” ကိုျငင္းပယ္ျခင္းခံရၿပီးေနာက္ ခရစ္ေတာ္သည္ ဤေလာကမ်က္ျမင္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ ကိုေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ရွိေနပါေသးသည္။ မ၊ ၂၅း၃၁။

စ။         ဤကတိေတာ္မ်ားသည္ လူ႔ရာဇ၀င္သမိုင္းအရ ျပည့္စံုမႈ တစ္ခါမွ် မရွိဘူးေသးပါ။

(၁)        ဘုရားသခင္သည္ အာျဗဟံအား ကတိထားေတာ္မူေသာျပည္၊ ဒါ၀ိဒ္၏မင္းႏိုင္ငံကို ဣသ ေရလလူတို႔သည္ ရာဇ၀င္သမိုင္းတြင္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် အစဥ္ပိုင္စိုးျခင္းမရွိေသးပါ။

(၂)        ေရွာလမုန္မင္းႀကီးသည္ ထိုေဒသအခ်ိဳ႕မွ အခြန္ေကာက္ႏွင့္ အမႈထမ္းျခင္းကိုရယူခဲ့ ေသာ္ လည္း ထိုနယ္ေျမမ်ားကို ၀င္ေရာက္ပိုင္စိုးျခင္းမျပဳခဲ့ပါ။ ၃ရာ၊ ၄း၂၁။

(၃)        ေရွာလမုန္မင္းႀကီး ေနာက္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာလာေသာအခါ ထိုနယ္ေျမကို အပိုင္ ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေတာ္မ်ားကို သမၼာက်မ္းစာ၌ ထပ္မံေတြ႔ရွိရပါသည္။

ဆ။        ထိုကတိေတာ္မ်ားသည္ ဒါ၀ိဒ္၏သားေတာ္ (အေသြးအသားအားျဖင့္) အား ျပဳထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရာဇပလႅင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ လူသားအျဖစ္ကုိခံယူေသာ ခရစ္ေတာ္၏ အေမြအႏွစ္အျဖစ္ ကတိ ေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ခရစ္ေတာ္သည္ မ်က္ျမင္အားျဖင့္ ဒါ၀ိဒ္၏သားေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ လု၊ ၁း၃၂။ ေရာ၊ ၁း၃။ ထိုကတိေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္၌ မ်က္ျမင္ျပည့္စုံ ရမည္္ျဖစ္ပါသည္။

ဇ။         ဤပဋိညာဥ္ ပါ ကတိေတာ္မ်ားကို ၀ိညာဥ္ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ရန္ လမ္းၫႊန္ထားေသာ က်မ္းခ်က္ မေတြ႔ ရပါ။ ထိုသို႔ လုပ္မည္ဆိုပါက စိတ္ဆႏၵအရာသာျဖစ္သည္။

စ်။         မ်က္ျမင္အားျဖင့္ တစ္ပိုင္းတစ္စျပည့္စုံ ေနျခင္းသည္ ေနာင္တြင္ အျပည့္အစုံ ျပည့္စုံမည့္ သေဘာ ျဖစ္ပါသည္။

ည။        ဓမၼသစ္က်မ္းစာတြင္ ဒါ၀ိဒ္၌ကတိျပဳထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အား ယခုေခတ္ကာလ သို႔မဟုတ္ အသင္းေတာ္ေခတ္ သို႔မဟုတ္ ခရစ္ေတာ္၏လက္ရွိကာလ သာသနာအျဖစ္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် ဆက္စပ္ ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။

(၁) အျခားတဘက္တြင္ ဒါ၀ိဒ္၏ ရာဇပလႅင္ကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ တည္ေဆာက္မည္။ ဣသေရလလူတို႔ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေျပာင္းလဲမည္ စသည္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တ ၁၅း၁၄-၁၆။

(၂) မွတ္ခ်က္။ အာမုတ္ ၉း၁၁-၁၂ ကို ဂရိဘာသာ က်မ္းစာမွ ထုတ္ယူေဖာ္ ျပျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ ယာကုပ္က ဤစကားကိုေျပာၾကားရာတြင္“လွ်င္”ဟုဆိုရာ၌ ျပန္လည္ တည္ ေဆာက္ျခင္း၊ ျပန္မတ္ေစျခင္း ေရွးယခင္ကကဲ့သို႔ ျပန္ျဖစ္ေနမည့္ အခ်ိန္ကို ရည္ၫႊန္း ထားပါသည္။

(၃) ေရာ၊ ၁၁း၂၅-၂၇။ အငယ္ ၂၇ တြင္ပဋိညာဥ္။

(၄) “တဲေတာ္”။ တစ္ပါးအမ်ိဳးသားမ်ား မပါေသာ ဣသေရလ တစ္မ်ဳိးသား အားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ တ၊ ၁၅း၁၆။

(၅) ဤအရာမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ခရစ္ေတာ္သည္ ယခုအခါ ဒါ၀ိဒ္၏ရာဇပလႅင္ေပၚတြင္ စိုးစံေနေတာ္မူျခင္း မရွိေၾကာင္း သိသာႏိုင္ပါသည္။

 


၁၀။       နိဂုံး

က။        ေခတ္ကာလသည္ အသင္းေတာ္ကာလျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကာလ မဟုတ္ပါ။

ခ။         ခရစ္ေတာ္သည္ ခမည္းေတာ္သည္ ဘုရား၏ပလႅင္တြင္ စံေနပါသည္။ မိမိကိုယ္ပိုင္ပလႅင္၌ မဟုတ္ ပါ။

ဂ။         ယေန႔သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ လႈပ္ရွားမူႏွင့္ဧ၀ံေဂလိ တရားေဟာေျပာမူေၾကာင့္ အတင္း ေတာ္ကို တည္ေဆာက္လ်က္ရွိပါသည္။ ဤအရာသည္ လူတို႔အတြက္ “ခက္ခဲနက္နဲ” ေသာႏိုင္ငံ ေတာ္ကို ဖြဲ႕စည္းမူပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဃ။        ယေန႔ပါလက္စတိုင္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ျမင္ေနရေသာ အရပ္မ်ားသည္ ေနာင္လာမည့္အရာမ်ား၏ ေရွ႕ ေျပးသာ ျဖစ္ပါသည္။

င။         ခရစ္ေတာ္ေနာက္တဖန္ႂကြလာျခင္းသည္-

အသင္းေတာ္အတြက္ - ခ်ီေဆာင္ျခင္း

ယုဒလူတို႔အတြက္ - ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း

တစ္ပါးအမ်ဳိးသားအတြက္ - ၿငိမ္သက္စြာအုပ္စိုးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

စ။         ဘုရားသခင္ႏွင့္သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ထာ၀ရျဖစ္လွ်က္ မေျပာင္းမလဲတည္ရွိ ေနသျဖင့္ ထိုအရာေပၚတြင္ ရပ္တည္ႏိုင္ပါသည္။

ဆ။        ခရစ္ေတာ္သည္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလုံးတြင္ ေျဖာင့္မတ္စြာ စိုးစံဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။

 


အေသြးေတာ္ျဖင့္ တံဆိပ္ခပ္ထားေသာ ပဋိညာဥ္။

(ပဋိညာဥ္ တရားသစ္)

၁။         အဓိကက်မ္းခ်က္။           ေယ၊ ၃၁း၃၁-၃၈။ ၃၂း၃၇-၄၁။ ေယဇ၊ ၃၆း၂၆-၃၄။ ၃၇း၂၁-၂၈။ ေဟၿဗဲ ၈း၈-၁၂။ ေဟၿဗဲ ၉း၁၅။ ၁၀း၁ ၆။ ၁၂း၂၄။ မ၊ ၂၆း၂၈။ ၁ ေကာ ၁၁း၂၅။

၂။         မည္သူႏွင့္ျပဳပါသနည္း။ “ဣသေရလ အမ်ဳိးသား” ေယ ၃၁း၃၁။ ေဟၿဗဲ ၈း၈။

၃။         အဓိပၸါယ္ဖြင့္ခ်က္။ ေယ ၃၁း၃၂။ ပဋိညာဥ္တရား “ေဟာင္း” ျဖစ္ေသာ “ပညတ္” တရား၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ “အသစ္”

၄။         ပါ၀င္ေသာအခ်က္မ်ား။

က။        ဣသေရလူတို႔အား ႏွလုံးသားအသစ္ေပးမည္။ ေယရ ၃၁း၃၃။

ခ။        ဣသေရလ လူတို႔အား ဘုရားသခင္ေရွ႕၌ မ်က္ႏွာရေသာအမ်ဳိး၊ ေကာင္းႀကီးခံစားရေသာအမ်ဳိး၊ ျပန္ျဖစ္ေစမည္။

ဂ။         ဣသေရလ လူတို႔အား အျပစ္လႊတ္မည္။ ေယ ၃၁း၃၄။

ဃ။        သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ေပးမည္။ ေယဇ ၃၆း၂၇။

င။         ထိုျပည္၌ စီးပြားခ်မ္းသာ တိုးတက္မည္။ ေယဇ ၃၆း၃-၃၅

စ။         ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕ေတာ္၌ ဗိမာန္ေတာ္ကို တည္ေထာင္မည္။ ေယဇ ၃၆း၂၆-၂၇

ဆ။        စစ္မူၿငိမ္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာျခင္းရွိမည္။ ေဟရွာ ၂း၄။

ဇ။         ထိုပဋိညာဥ္သည္ ခရစ္ေတာ္ ပူေဇာ္ခဲ့ေသာ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ တံဆိပ္ခတ္ျခင္း အာမခံျခင္းျပဳ လုပ္ပါသည္။ မ ၂၆း၂၈။ ေဟၿဗဲ ၉း၁၁-၂၂။ ေဟၿဗဲ ၁၀း၁၁-၁၈။

၅။           ပဋိညာဥ္တရားေတာ္သစ္၏ သေဘာသဘာ၀။

က။        အေျခအေနေပၚတြင္ ရပ္တည္မူ လုံး၀မရွိပါ။ ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ တစ္ခုတည္းေပၚတြင္သာ အေျခတည္ထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္ ကိုသာ ေမွ်ာ္ၾကည့္ရပါမည္။

ခ။         မ်က္ျမင္ျဖစ္ပါသည္။ ျမင္ေတြ႔ရမည့္လူသားမ်ား ျမင္ေတြ႔ရမည့္ေျမႀကီး၊ လက္ေတြ႔ခံစားရမည့္အျပစ္ ေျဖလႊတ္ျခင္း၊ ေဆးေၾကာျခင္း၊ လက္ေတြ႔ျပဳခဲ့ေသာ ပူေဇာ္သကၠာ၌ အေျခတည္ေသာ အသစ္ေသာ ေမြးဖြားျခင္း။

ဂ။         ထာ၀ရျဖစ္ပါသည္။ ေယရ ၃၁း၃၄၊ ၃၂း၄၀။

ဃ။        အာၿဗံဟံ ပဋိညာဥ္ပါ တတိယအခ်က္ျဖစ္ေသာ “ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ” ေပးထားၿပီးျဖစ္ေသာ ပဋိညာဥ္တစ္ပါးကို ပိုမိုအက်ယ္ခ်ဲ႕ဖြင့္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အေျခအေနေပၚတြင္မူတည္ျခင္းမရွိ၊ ထို႔ ေၾကာင့္ေျပာင္းလဲ၍မရႏိုင္။

၆။         မည္သည့္အခါျပည့္စံုမည္နည္း။

က။         ဤပဋိညာဥ္သည္ စတင္အသက္၀င္ၿပီးျဖစ္၍ အသင္းေတာ္၌ျပည့္စံုဆဲျဖစ္သည္ ဟု သြန္သင္ေသာ သူမ်ား ရွိပါသည္။

ထိုအျမင္ရ-

(၁)         ဣသေရလလူတို႔၏ ေရွ႔ေရးကိုျငင္းပယ္ထားပါသည္။

(၂)         ဣသေရလူတို႔၏ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ဤေလာကသို႔ ခရစ္ေတာ္ႂကြလာမည့္အေၾကာင္းကိုျငင္းပယ္သည္။

(၃)         ဤပဋိညာဥ္ေတာ္၏အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ကို ၀ိညာဥ္သေဘာေဆာင္ေစျခင္း၊ ၾသ၀ါဒသေဘာ ေဆာင္

ေစပါသည္။

(၄)         အသင္းေတာ္အား ဘယ္ေသာအခါမွ် ဣသေရလဟု မေခၚေၾကာင္းကိုျမင္ၾကပါ။

ခ။         ေရွးေဟာင္းအယူအဆကို ႏွစ္သက္ေသာပညာရွင္မ်ားက ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္ခံထားေသာ

အခ်က္မ်ား ရွိပါ သည္။

(၁)         ဤပဋိညာဥ္ကို ဣသေရလအမ်ိဳးသားမ်ားကသာ အဓိပၸါယ္ျပည့္စံုစြာခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေယ၊

၃၁း၃၃-၃၄၊ ေဟၿဗဲ၊ ၈း၈။

(၂)         ဤပဋိညာဥ္ကို ဣသေရလႏွင့္သာျပဳထားသည္။

(က)      က်မ္းစာ၏စကားအရေပၚလြင္ပါသည္။

(ခ)        ပဋိညာဥ္ေဟာင္းပညတ္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ျခင္း။

(ဂ)        ပဋိညာဥ္သစ္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားအျဖစ္အစဥ္တည္တံ့ႏိုင္ေရး၊ ထိုနယ္ေျမကို ျပန္ လည္ ပိုင္ စိုးေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ ေယရ ၃၂း၄၁။ ေယဇ ၃၆း၃၄-၃၅။

ဂ။         အခ်ိန္နာရီသည္ အနာဂတ္အတြက္ရွိေနပါေသးသည္။

(၁)        ဓမၼေဟာင္းအခ်ိန္ကကဲ့သုိ႔ ပင္ျမင္ေနၾကပါသည္။

(၂)        အတိအက် ႀကိဳတင္ေျပာထားေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားရွိပါသည္။

ဣသေရလကို ျပန္လည္စုစည္းမည္။ ျပန္လည္ထူေထာင္မည္။ ေယဇ၊ ၃၂း၂၇-၄၁။

(၃)        လူ႔သမိုင္းတြင္ ထိုသို႔ မွတ္တမ္း မေတြ႕ရပါ။

(၄)         သမၼာက်မ္းစာ က်မ္းၫႊန္းမ်ားအရ ဤပဋိညာဥ္၏ျပည့္စံုျခင္းတို႔ အႏွစ္တစ္ေထာာင္ ကာလ ၌ ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ ေယဇ ၊၃၇း၂၄-၂၈။

(၅)         ခရစ္ေတာ္သည္ အရင္ႂကြလာရမည္။ ေရာ၊ ၁၁း၂၆-၂၇။ ဤေနရာတြင္ ရည္ၫႊန္း ထားေသာ   ပဋိညာဥ္သည္ ပဋိညာဥ္သစ္ျဖစ္ရပါမည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုပဋိညာဥ္သစ္၌ သာ အျပစ္ေျဖလြတ္ျခင္း  အေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိ သည္။

၇။         ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ပဋိညာဥ္သစ္။

က။        ခရစ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္၏သခင္ႏွင့္ကယ္တင္ရွင္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဣသေရလ လူတို႔ အတြက္

ေမရွိယ သခင္ ျဖစ္ေနေၾကာင္းကို သတိျပဳရပါမည္။

ခ။         တစ္ပါးအမ်ိဳးသားတို႔အား ကယ္တင္ျခင္းတရားကို ေဟာေျပာျခင္း၊ အသင္ေတာ္ကာလကို တည္

ေထာင္ျခင္း ျဖင့္ ယုဒလူတို႔အားေမ့ေပ်ာက္ျခင္း ဣသေရလလူတို႔အား ထားရစ္ျခင္း မဟုတ္ပါ။

တ၊ ၁၅း၁၄-၁၆။ ေရာ၊ ၁၁း၂၅-၂၇။

ဂ။         ခရစ္ေတာ္၏ပူေဇာ္သကၠာသည္ ထိုပဋိညာဥ္ကို တံဆိပ္ခတ္လ်က္ အာမခံထားပါသည္။

အျပစ္ ေျဖလႊတ္ျခင္း ပါ၀င္ပါသည္။ ေဟၿဗဲ၊ ၉း၁၁-၂၂။ ၁၀း၁၁-၁၈ (အငယ္ ၁၆ သတိျပဳ)

ဃ။        ခရစ္ေတာ္သည္ထိုပဋိညာဥ္၏အာမခံျဖစ္သည္။ ေဟ၊ ၉း၁၅။

င။         မည္သည့္အခ်ိန္တြင္စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္နည္း။ တ၊ ၁၅း၁၄-၁၇။ ေရာ၊ ၁၁း၂၆-၂၇။

၈။         အသင္းေတာ္ႏွင့္ပဋိညာဥ္သစ္။

Darby, Chafer ႏွင့္ Scofield တို႔၏အျမင္။

က။        ပဋိညာဥ္သစ္တြင္ ဣသေရလလူတို႔အား ျပဳထားေသာကတိေတာ္မ်ား ယခု အသက္၀င္ၿပီဟု က်မ္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ မေတြ႕ရွိရပါ။

ခ။         အသင္းေတာ္ႏွင့္ ယံုၾကည္သူသည္ တစ္ပါးတည္းေသာ အာမခံသခင္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္လ်က္ ထိုကတိ ေတာ္ႏွင့္ေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ားကို ဆက္ဆံေနရပါသည္။

ဂ။         ကိုယ္ေတာ္၏ပူေဇာ္သကၠာသည္ အျပစ္အားလံုးတို႔အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။  ေဟၿဗဲ၊ ၁၀း၁၂။

ဃ။        ထို အေသြးသည္ပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေရြးႏႈတ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ေဟ၊ ၉း၁၂။ ဧ၊ ၁း၇။

င။         ကတိေတာ္၌ ပါရွိေသာ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ အသစ္ေသာအသက္တာကို ယံုၾကည္သူတို႔ အားေပးသနားေတာ္မူပါသည္။ တ၊ ၁း၈။ ဧ၊ ၅း၁၈။ ေယာ၊ ၃း၃။ တိတု၊ ၃း၅-၆။

စ။         အာျဗဟံ ပဋိညာဥ္ကဲ့သုိ႔ပင္ ဤပဋိညာဥ္၌လည္း အသင္းေတာ္သည္ ပဋိညာဥ္တရားေအာက္၌မရွိ လ်က္ပင္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကိုရယူခံစားေနရပါသည္။(ဧ၊ ၂း၁၁-၁၉)။

၉။         အနာဂတ္ကာလအတြက္ႀကိဳတင္ေဟာေျပာခ်က္။

က။        ဣသေရလသည္ အမွန္ပင္ျပန္လည္ထူေထာင္ရမည္။ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲရမည္။ တည္ေဆာက္ျခင္း ရွိရ မည္။ စိတ္ႏွလံုးေျပာင္းလဲရမည္။ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံအျဖစ္ အၿမဲရပ္တည္ရမည္။

ခ။         ပါလတိန(ပါလက္စတိုင္း)သည္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရမည္။ အစဥ္သျဖင့္ အေမြခံရျပည္ျဖစ္ရ မည္။

ဂ။         ခရစ္ေတာ္သည္ ဣသေရလလူတို႔၏ဘုရင္အျဖစ္ အစဥ္အၿမဲစိုးစံရန္ ေနာက္တဖန္ ႂကြလာရမည္။

ဃ။        ထာ၀ရရာဇပလႅင္ကို တည္ေထာင္ေတာ္မူသည္။

င။         ထာ၀ရႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ရမည္။

စ။         ထာ၀ရပဋိညာဥ္သည္ အမွန္ျပည့္စံုျခင္း ရွိရမည္။

ဆ။        ထာ၀ရေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို ခံစားစံစားရမည္။

မွတ္ခ်က္။            အသင္းေတာ္၏ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ ဣသေရလလူတို႔၏ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ျခားနားပံု။

က။        အသင္းေတာ္သည္ ကယ္တင္ျခင္းရၿပီးျဖစ္၍ ေကာင္းကင္သို႔ ခ်ီေဆာင္ျခင္းခံရမည္။

ခ။         ဣသေရလသည္ ကယ္တင္ျခင္းရ၍ ေျမႀကီးေပၚ၌ တည္ေဆာက္ျခင္းရွိရမည္။

ေမးခြန္းမ်ား

၁။         ပါလတိနပဋိညာဥ္ကိုသမၼာက်မ္းစာထဲ၌၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ေတြ႔ရွိရပါသနည္း။ ထိုပဋိညာဥ္သည္ ဣသ ေရလ လူတို႔အား မည္သို႔ကတိျပဳျခင္း၊ မည္သို႔ထပ္မံကတိျပဳျခင္းမ်ားျပဳထားပါသနည္း။

၂။         ကမၻာဦးက်မ္းအခန္းႀကီး ၁၃ႏွင့္ ၁၅တြင္ အာျဗဟံသုိ႔ကတိေပးထားခ်က္မ်ား၊ ပါလတိနပဋိညာဥ္တြင္ေပးထား ေသာ ကတိေတာ္မ်ားအရ နယ္ေျမဆိုင္ရာကိစၥမ်ားသည္ ယခုေခတ္ဣသေရလလူမ်ားက ေမာေရွပဋိညာဥ္ကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္ျပားျခင္းရွိပါသေလာ။

၃။         ပါလတိနပဋိညာဥ္တြင္အခ်က္ (၇)ခ်က္ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ (၅)ခုတို႔ကိုေရးပါ။

(၁)

(၂)

(၃)

(၄)

(၅)

၄။         ေယဇေက်လ၊ ၁၆း၁-၆၂ တြင္ဘုရားသခင္သည္ ထိုပဋိညာဥ္အား မည္သို႔ေသာအမည္ ေပးထားပါသနည္း။

ဣသေရလလူတို႔၏ ျပန္က်ဲခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေယဇေက်လက်မ္းက မည္သုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါသနည္း။

၅။         ထာ၀ရပဋိညာဥ္၊ အေျခအေနေပၚမူတည္ျခင္းမရွိေသာ ဤပဋိညာဥ္မွ ရရွိေသာအ နာဂတ္ေဟာေျပာခ်က္မ်ား အနည္းဆံုး(၄)ခ်က္ကိုေဖာ္ျပပါ။

(၁)

(၂)

(၃)

(၄)

၆။         ဒါ၀ိဒ္ပဋိညာဥ္ကို မည္သည့္ေနရာတြင္ ေတြ႔ရွိရပါသနည္း။

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သူႏွင့္ျပဳထားေသာပဋိညာဥ္ျဖစ္ပါသနည္း။

၇။         ထိုပဋိညာဥ္မွ အာမခံထားေသာအဓိကအခ်က္(၂)ခ်က္မွာ အဘယ္အရာမ်ားနည္း။

၈။         ပဋိညာဥ္တြင္ကတိျပဳထားေသာအခ်က္(၄)ခ်က္။

(၁)

(၂)

(၃)

(၄)

၉။         ဒါ၀ိဒ္ပဋိညာဥ္သည္ သမိုင္းစဥ္အရ ေရွာလမုန္မင္းႀကီး၌ ျပည့္စံုျခင္းရွိပါသေလာ။ ျပည့္စံုျခင္းမရွိခဲ့လွ်င္၊ ေရွာလ မုန္မင္းႀကီး၏သားစဥ္ေျမးဆက္အ၀င္တို႔အား ဒါ၀ိဒ္ရာဇပလႅင္၌ ဆက္ခံခြင့္ကို ပိတ္ထားေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္သည္ မည္ကဲ့သို႔အဘဒါ၀ိဒ္၏ရာဇပလႅင္ကို ရယူႏိုင္ေၾကာင္းကို အ့ံၾသဘြယ္ရာ အနာဂတ္တို႔၏ ဆက္ႏြယ္မႈ တတ္ႏိုင္သမွ်ရွင္းျပပါ။

၁၀။       ဤပဋိညာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အႏွစ္တစ္ေထာင္စိုးစံျခင္းကို ယံုၾကည္လက္ခံျခင္းမရွိသူမ်ားႏွင့္လက္ေတြ႔ျပည့္စံု ျခင္းကို ဆန္႔က်င္သူမ်ား၏ျငင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ေျဖၾကားပါ။

က။        ဤပဋိညာဥ္သည္ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ယာယီသေဘာေဆာင္သည္။

ခ။         ေရွာလမုန္မင္းႀကီး၏စိုးစံမႈသည္ ဤပဋိညာဥ္ကိုသမိုင္းအရျပည့္စံုေစၿပီးျဖစ္သည္။

ဂ။         ၀ိညာဥ္ေရးရာျပည့္စံုမႈကိုသာေပးပါသည္။

(၁)        ရာဇပလႅင္ဆိုရာ၌ အဘခမည္းေတာ္ရာဇပလႅင္ကို ဆိုလိုပါသည္။ ဗ်ာ၊ ၃း၂၁။

(၂)        မိသားစု (သားစဥ္ေျမးဆက္) ဆိုရာ၌ ယံုၾကည္သူမိသားစုကိုသာ ဆိုလိုပါသည္။ ဂလ၊ ၆း၁၀။

၁၁။       ဤပဋိညာဥ္သည္ အေျခအေနေပၚမူတည္ျခင္းမရွိ၊ လက္ေတြ႕မ်က္ျမင္ျပည့္စံုေၾကာင္း ဤသင္ခန္းစာတြင္ အေထာက္အထား (၁၀)ခ်က္ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားအနက္ အဓိက်ေသာအခ်က္ (၆)ခ်က္အေရးျပပါ။

(၁)

(၂)

(၃)

(၄)

(၅)

(၆)

၁၂။       ေနာက္ဆံုးပဋိညာဥ္ျဖစ္ေသာ ပဋိညာဥ္သစ္ (ရွစ္စံုေျမာက္ေသာပဋိညာဥ္) ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအဓိက က်မ္း ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။

၁၃။       မည္သူႏွင့္ ပဋိညာဥ္ျပဳထားပါသနည္း။

၁၄။       ပဋိညာဥ္တရားသစ္ဟုဆိုရာတြင္မည္သို႔ဆိုလိုပါသနည္း။

၁၅။       ဤပဋိညာဥ္၏သေဘာသဘာ၀(၃)ရပ္ကုိေဖာ္ျပပါ။

၁၆။       ဤပဋိညာဥ္သည္ ျပည့္စံုျခင္း ရွိဦးမည္ေလာ။

၁၇။       တစ္ပါးအမ်ိဳးသားျဖစ္ေသာကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ၀မ္းေျမာက္ဘြယ္ရာဧ၀ံေဂလိတရား လာေရာက္ေဟာၾကားျခင္း အားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ မိမိဣသေရလလူတို႔ကိုစြန္႔လြတ္ၿပီးေလာ၊ အာျဗဟံ၊ ဒါ၀ိဒ္တို႔ႏွင့္ျပဳထားေသာ ပဋိညာဥ္ ကို ပယ္ဖ်က္ၿပီေလာ။

၁၈။       ဤပဋိညာဥ္ကို ဣသေရလလူတို႔အားျပဳထားလွ်က္ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တစ္ပါးအမ်ိဳးသားတို႔အား အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္းႏွင့္ေရြးႏုတ္ကယ္တင္ျခင္းကို ေဟာေျပာေနျခင္းသည္ မည္သို႔နည္း။

၁၉။       ဤပဋိညာဥ္သည္ ဣသေရလလူတို႔ႏွင့္ ျပဳထားေသာပဋိညာဥ္ျဖစ္လ်က္ ျပည့္စံုဦးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ အသင္းေတာ္၌ေကာင္းႀကီးမဂၤလာသည္ မည္ကဲ့သို႔ သက္ေရာက္ပါသနည္း။

၂၀။       ဤပဋိညာဥ္တရားေၾကာင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔အနာဂတ္တြင္ျဖစ္လာမည့္အရာမ်ားအနက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိထားရမည္။

အခ်က္ (၄)ခ်က္ကိုေဖာ္ျပပါ။

(၁)

(၂)

(၃)

(၄)

အမည္၊   ____________________________                       ရက္စြဲ     _____________________________

လိပ္စာ၊  ____________________________

____________________________

____________________________

LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL

Prepared by William S. H. Piper (D.D)