မိမိဘ၀အတြက္ မွန္ကန္ေသာမိတ္ေဆြဖြဲ႔မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း

(အပိုင္း ၁)
အထီးက်န္ျခင္းသည္ အလြန္အျဖစ္မ်ားလွေသာျပသနာျဖစ္သည္..ဟုဆိုၾကသည္။ တကမၻာလံုး အထီးက်န္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေလသည္။ ဘာေၾကာင့္လဲဟု ေမးပါက ကြ်ႏ္ုပ္တို႔တြင္ မိတ္ေဆြစစ္မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

ဘာေၾကာင့္ ကြ်န္ဳပ္တို႔ မိတ္ေဆြစစ္ အလြန္လိုအပ္ေနရပါသလဲ။ အေၾကာင္းမွာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ မိတ္ေဆြျဖစ္ျခင္းႏွင့္မိတ္သဟာရျဖစ္ျခင္းတို႔ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လူကိုဖန္ဆင္းေသာ ဘုရားသခင္က  တစ္ဦးတည္းရွိျခင္းသည္မေကာင္းပါ ..ဟု
ဆိုသည္ (ကမၻာဦး ၂း၁၈)။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ လူမႈေရးသတၱ၀ါမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အတူသြားလာဖို႔၊ အားေပးစကားရဖို႔ မိတ္ေဆြလိုအပ္ေပသည္။ အထီးက်န္ျခင္း၊ အပယ္ခံျခင္းမ်ားသည္ ဘ၀ကိုျပင္းထန္စြာခံစားေစပါသည္။

ယခုသင္ခန္းစာတြင္ အလြန္အေရးၾကီးေသာ မိတ္ေဆြျဖစ္ျခင္း နိယာမမ်ားကို ေလ့လာပါမည္။ ေလ့လာျပီးေနာက္ လက္ေတြ႔ မွန္ကန္ေသာ လူမႈဆက္ဆံေရးသို႔ သြားပါမည္။

မိတ္ေဆြမ်ား၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ
မိတ္ေဆြအားလံုးသည္ မတူညီၾကပါ။ အျခားသူႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးမ်ားအတြက္ မိတ္ေဆြျဖစ္မႈ အဆင့္ခြဲျခားမွ နားလည္ႏိုင္မည္။

1. တခဏၾကံဳရေသာမိတ္ေဆြ
acquaintance   
2. မၾကာခဏၾကံဳရေသာမိတ္ေဆြ casual friendship
3. ရင္းႏွီးေသာမိတ္ေဆြ close friendship
4. ေျပာမနာ၊ဆိုမနာ မိတ္ေဆြ
intimate friendship       
     
ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ 1. တခဏၾကံဳရေသာမိတ္ေဆြႏွင့္ 2. မၾကာခဏၾကံဳရေသာမိတ္ေဆြ မ်ားထံမွ ၾသဇာအၾကီးအက်ယ္ မသက္ေရာက္ႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္
မိမိကိုတကယ္ ၾသဇာသက္ေရာက္သူမ်ားမွာ 3.ရင္းႏွီးေသာမိတ္ေဆြ၊ 4.ေျပာမနာ၊ဆိုမနာမိတ္ေဆြ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ထိုအခ်က္သည္ လူမႈဆက္ဆံေရးအတြက္ အေရးၾကီးေသာ နိယာမျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိႏွင့္နီးစပ္သူမ်ား ပံုစံအတိုင္း ျဖစ္လာပါသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္မရေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိပါသည္။ ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ နည္းပါးလွသည္။ သို႔ေသာ္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔မိတ္ေဆြအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လူမ်ား၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အားလပ္ခ်ိန္တြင္ ေတြ႔ဆံုေျပာဆိုၾကသူမ်ားမွာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေပၚ ၾသဇာၾကီးမားစြာ သက္ေရာက္ပါသည္။ ထိုၾသဇာသက္ေရာက္မႈသည္ ေကာင္းသလား၊ဆိုးသလား ဆိုသည္မွာ ထိုလူမ်ား၏ အက်င့္စရိုက္မ်ားအေပၚ မူတည္ပါသည္။ က်မ္းစာကဆိုသည္မွာ

ပညာရွိတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္ေသာသူသည္၊ ပညာရွိတတ္၏။ လူမိုက္တို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္ေသာသူမူကား၊ ပ်က္စီးတတ္၏။ သုတၱံ ၁၃း၂၀


အခ်ိဳ႔မိတ္ေဆြမ်ားသည္ ေရွာင္ရွားသင့္သည္။
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မိတ္ေဆြျဖစ္မႈလိုသျဖင့္ မိတ္ေဆြအားလံုးသည္ လိုအပ္သည္ဟု ေတြးမိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ..ထိုသို႔မဟုတ္ပါ။ မိတ္ေဆြမရွိျခင္းသည္ မွားယြင္းေသာမိတ္ေဆြမ်ားစြာရွိျခင္းထက္ ပိုေကာင္းသည္။ က်မ္းစာက လူမိုက္ႏွင့္မေပါင္းရန္ ရွင္းလင္းစြာေဖၚျပထားပါသည္။

မယံုၾကည္သူမ်ားကို ရင္းႏွီးေသာမိတ္ေဆြျဖစ္မႈကို ေရွာင္ရန္။
လူတစ္ေယာက္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိေသာအခါ၊ သူ႔တြင္ ကယ္တင္ျခင္းမရေသးသည္ မိတ္ေဆြမ်ားစြာရွိသည္။ ထို ကယ္တင္ျခင္းမရသူမ်ားသည္ ခရစ္ယန္အသစ္ျဖစ္လာသူအတြက္ အႏၱရယ္ၾကီး ျဖစ္ေပသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္မွေ၀းရာသို႔ ေခၚသြားျပီး၊ ေလာကၾကီးသို႔ ျပန္ေရာက္သြားႏိုင္သည္။ သူတို႔အျမင္၊သူတို႔သြားလမ္းအခ်ိဳ႔ကို မလိုက္နာပဲ၊ သူတို႔ၾသဇာသက္ေရာက္မႈမယူပဲ၊ ထိုမယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာမိတ္ေဆြအျဖစ္ ဆက္ဆံ၍ မရႏိုင္ပါ။   က်မ္းစာကဆိုသည္မွာ
 
 
  တရားသျဖင့္ႏုိးၾကေလာ့။ ဒုစရိုက္ကိုမျပဳၾကႏွင့္။ အခ်ဳိ႔ေသာသူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို မသိၾက။ ထုိသို႔ဆိုေသာ္၊ သင္တို႔ကိုရွက္ေၾကာက္ေစျခင္းငွါ ငါဆို၏။  ၁ေကာ၁၅း၃၃
သင္သည္ ယခင္ကမိတ္ေဆြမ်ားကို ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏို္းေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ သူတို႔ကို ခရစ္ေတာ္ထံ ပို႔ေဆာင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ရမည္။ အခ်ိန္ကာလတခုတြင္ ထိုမိတ္ေဆြသည္ ခရစ္ေတာ္ကို ဆက္လက္ပစ္ပယ္ေနပါက သူကို ရင္းႏွီးေသာမိတ္ေဆြအျဖစ္ ဆက္ျပီးထားရန္မလိုေတာ့ပါ။ အကယ္၍ သင္က ဆက္ျပီးေပါင္းသင္းဆက္ဆံေနပါက သင့္ႏွင့္ဆြဲႏွစ္ျခင္းကို ခံရေပမည္။

ျဖစ္ရပ္တစ္ခု
တေန႔တြင္ မိန္မငယ္တစ္ဦး ဓမၼဆရာၾကီးတစ္ေယာက္ Charles H. Spurgeon ထံ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုသည္။ သူမတြင္ မယံုၾကည္သူ အမ်ိဳးသားငယ္တစ္ဦးႏွင့္ အတြင္းက်က် မိတ္ေဆြျဖစ္မႈရွိေနေၾကာင္း၊ သူ႔ကို ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ ေခၚေဆာင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားျပီျဖစ္လို႔ သူနဲ႔ဆက္ဆံေရးကို အဆင္ေျပေအာင္ေလွ်ာခ်ေတာ့မယ္ ေျပာျပပါတယ္။

သူမက ဓမၼဆရာၾကီးရဲ့ အၾကံေပးခ်က္ကို ေတာင္းခံလာတဲ့အတြက္ ဓမၼဆရာၾကီးက သူမကို စားပြဲေပၚတက္ျပီး မတ္တပ္ရပ္ဖို႔ ခိုင္းပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ေအာက္ကေန လက္ကမ္းလိုက္ျပီး သူ႔ကိုစားပြဲေပၚေရာက္ေအာင္ ဆြဲပါ..လို႔ဆြဲခိုင္းပါတယ္။ မိန္မငယ္ကလည္း ခိုင္းတဲ့အတုိင္း ဆြဲတင္ရွာပါတယ္။ မရပါဘူး။

ေနာက္ေတာ့ ဓမၼဆရာၾကီးက  ကဲ..ေတြ႔ျပီလား၊ မင္းဆြဲတင္လိုက္ေတာ့ ဘာျဖစ္လာသလဲ..လို႔ေျပာျပီး၊ သူကပဲ တခ်က္ဆြဲလိုက္တာနဲ႔ မိန္မငယ္ဟာ စားပြဲေပၚက ေအာက္ကိုေရာက္လာပါေတာ့တယ္။

ဓမၼဆရာၾကီးက .. ဆြဲခ်လိုက္တာလြယ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆြဲတင္ရတာ ခက္လွပါတယ္...လို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ဒီေတာ့မွ မိန္းမငယ္ေလးဟာ ကယ္တင္ျခင္းမရွိသူတစ္ေယာက္နဲ႔ ဘယ္လိုဆက္ျပီး ဆက္ဆံရမယ္ဆိုတာ တခ်က္တည္းသေဘာေပါက္သြားပါတယ္။


ထပ္ျပီးေျပာရမယ္ဆိုရင္ .. မယံုၾကည္သူတစ္ေယာက္နဲ႔ အတြင္းက်က် မိတ္ေဆြျဖစ္ေနျခင္းမ်ိဳး ဆက္မလုပ္သင့္ပါ။ ဆက္ျပီးလုပ္ေနရင္ေတာ့ ရလဒ္က တခုပဲရွိပါတယ္။ သင့္ဟာ ဆြဲခ်ျခင္းခံရပါမယ္။

အပိုင္း(၁) အဆံုးႏွင့္ အပိုင္း(၂) ဆက္ဖတ္ရန္ Original Articles
Part I  
http://ubdavid.org/advanced/practical/practical-christian_19.html
Part II  http://ubdavid.org/advanced/practical/practical-christian_20.html


ဦးစြာပထမ၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္မွန္ကန္စြာမိတ္သဟာျပဳႏိုင္ျပီးလွ်င္ လူမိတ္ေဆြမ်ားကို ဘုရားသခင္ကေရြးခ်ယ္ေပးသြားပါလိမ့္မည္။ က်မ္းစာကဆိုသည္...
ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားေတာ္ကို ေရွးဦးစြာရွာၾကေလာ့။ ထိုအရာမ်ားကို ေနာက္မွထပ္၍ေပးေတာ္မူလတၱံ။  မႆဲ ၆း၃၃

The End...