သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၃၃) ေကာင္းကင္ဘံု


“နိဒါန္း”

ေကာင္းကင္ဘံုတည္ရွိေနေၾကာင္း အေတြးအေခၚသည္၎၊ အမွန္ရွိေနျခင္းသည္၎ အံ့ၾသဘြယ္မဟုတ္ပါ။ အိပ္မက္မဟုတ္ပါ။ စိတ္ကူးယဥ္ဖန္တီးမႈလည္းမဟုတ္ပါ။ စိတ္ကူးယဥ္ဖန္တီးမႈလည္းမဟုတ္ပါ။  ဒ႑ာရီလည္း မဟုတ္ပါ။ တီထြင္မႈ၊ အယူသည္းမႈလည္း မဟုတ္ပါ။ ေကာင္းကင္ဘံုဆိုသည္မွာ ၀ိညာဥ္အေတြ႔ အႀကံဳ လည္းမဟုတ္၊ ေလာကသားတို႔၏ စိတ္ကူးယဥ္ နိဗၺာန္လည္း မဟုတ္ပါ။ ေကာင္းကင္ဘံုသည္ အမွန္ရွိလ်က္ လူသားတို႔အမွန္ အေမြ ခံရသည့္ အစဥ္လႈပ္ရွားတိုးတက္ေနေသာ အရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအရပ္သည္ ခမည္းေတာ္ ဘုရားသခင္ ေနထိုင္ ကိန္း၀ပ္ေတာ္မူရာ အရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ေယာဟန္ ၁၄း၂။ သားေတာ္ဘုရား ဆုေတာင္း ေနေတာ္မူေသာ အရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဟ ၄း၁၆။ ၇း၂၅။ ၁ေယာ ၂း၁ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ကိုမိမိကယ္တင္ပိုင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံေသာ လူသားတိုင္းတို႔သြားေရာက္ရမည့္ေနရာျဖစ္ပါသည္။ ဖိလိပၸိ ၃း၂၀။ ဤသင္ ခန္းစာကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ သင္၏စိတ္ ႏွလံုးသည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္၀ႏိုင္ပါေစ။

ဤသင္ခန္းစာအေရးႀကီးပံု။

လူ႔ေလာကမႏုႆ၀ါဒီမ်ားအေနျဖင့္ သင့္တစ္သက္တာတြင္ ျမင္ရမည့္ ေကာင္းကင္ဘံုသည္ ယခုအခ်ိန္ပင္ ျဖစ္လွ်က္၊ ဤေနရာတြင္ပင္ရွိေၾကာင္း သင့္အတြက္ ေကာင္းကင္ဘံုကို သင္ပင္ တည္ေဆာက္ရေၾကာင္း ေျပာတတ္ပါ သည္။ အမွန္အားျဖင့္ ကမၻာေပၚတြင္ထြန္းကားလ်က္ရွိေသာ သေဘာတရားမ်ားသည္ ဘာသာ၀င္တို႔အား ထာ၀ရ ကာလအတြက္ ေကာင္းျမတ္ျခင္း တစ္မ်ိဳးမဟုတ္ တစ္မ်ိဳးကိုေဖာ္ျပေလ့ရွိၾကပါသည္။ ေကာင္းကင္ဘံုသည္ ခရစ္ေတာ္ ကို ယံုၾကည္၍ဒုတိယေမြးဖြားျခင္းကိုခံရေသာ ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ အသက္တာေျပာင္းလဲၿပီးေသာ ယံုၾကည္သူမ်ား ေနရမည့္အိမ္ျဖစ္လ်က္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ စိုးစံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မည္သည့္ဘာသာကမွ် ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳႏိုင္ၾကပါ။ ထိုအရပ္တြင္ ခရစ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းလ်က္ ခရစ္ေတာ္၏အမႈကိုအစဥ္ေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။ ေကာင္းကင္ဘံုသည္ အမွန္ ရွိေၾကာင္း သိရွိျခင္းအားျဖင့္ ဘာသာမ်ားေဖာ္ျပေသာ စိတ္ကူးယဥ္ မေရမရာေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ျခားနားပါသျဖင့္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ ယံုၾကည္သူတိုင္း၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျပည့္စံုရာအရပ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုျဖစ္သျဖင့္ သာ၍ အေရးႀကီးလာပါသည္။ (၁ေကာ ၁၅း၁၉) ယံုၾကည္သူတိုင္းေျပးရေသာ ပန္းတိုင္ျဖစ္ပါသည္။ ဖိလိပၸိ ၃း၁၄။ ယံုၾကည္ သူတိုင္း၀င္စားရမည့္အေမြကို လက္ခံရရွိမည့္ေနရာျဖစ္ပါသည္။ ၁ေပ ၁း၁၅။

သင္ခန္းစာ

၁။ ေကာင္းကင္ဘံုရွိပါသည္။ အဘယ္မွာရွိသနည္း

(က) သမၼာက်မ္းစာတြင္ ေကာင္းကင္ (၃)ဆင့္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

(၁)       ၂ေကာ ၁၂း၂ ။ တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေပါလုသည္ “တတိယေကာင္းကင္သို႔တိုင္ေအာင္ ခ်ီေဆာင္ျခင္း” အေၾကာင္းေဖာ္ျပပါသည္။

မွတ္ခ်က္ ။ ကမၻာဦး ၁း၇-၈ တြင္ ဘုရားသခင္သည္ မုိးမ်က္ႏွာၾကက္ေအာက္၌ ရွိေသာ ေရႏွင့္ မိုးမ်က္ ႏွာၾကက္ အထက္၌ ရွိေသာ ေရကုိခြဲျခားထားေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ မုိးမ်က္ႏွာၾကက္ကုိလည္း မုိးေကာင္း ကင္ဟု ဘုရားသခင္ သမုတ္ေတာ္မူ၏ ဤမုိးမ်က္ႏွာၾကက္ကုိလည္း မုိးေကာင္ကင္ဟု ဘုရားသခင္ သမုတ္ ေတာ္မူ၏။ ဤမိုးမ်က္ႏွာၾကက္ကုိ သာမန္အားျဖင့္ ပထမေကာင္းကင္ဟု မွတ္ယူထားပါသည္။

မွတ္ခ်က္။            ကမၻာဦး ၁း၁၄-၁၈ တြင္ဘုရားသခင္သည္ ေန၊ လ၊ ၾကယ္တုိ႔ကုိဖန္းဆင္းလ်က္ မုိးမ်က္ႏွာ ၾကက္ အေပၚ၌ထားၿပီး ေျမႀကီး၌ အလင္းျဖစ္ေစျခင္းငွာ ျပဳေတာ္မူေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤအရာ သည္ ဒုတိယ ေကာင္းကင္ျဖစ္ပါသည္။

(၂)       တတိယေကာင္းကင္ဟု ရွင္ေပါလု ေခၚေ၀ၚေသာအရပ္သည္ ေနလၾကယ္မ်ားလြန္သြားလ်က္ ဘုရားသခင္ ကိန္း၀ပ္ေတာ္မူရာ အရပ္ျဖစ္ပါသည္။ မ ၆း၉။

(၃)       “ေကာင္းကင္ဘံုသည္ အာကာသဟင္းလင္းျပင္၏ အျပင္ဘက္မွာေလာ” ဟုေမးႏုိင္ပါသည္။ အာ ကာသ ဟင္းလင္းျပင္၏အျပင္ဘက္ဆုိရာတြင္ ၾကယ္မ်ားလြန္သြားေသာေနရာ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္၊ ေကာင္း ကင္ဘံုသည္လည္း ၾကယ္မ်ားလြန္သြားေသာ ေနရာျဖစ္လွ်င္ မွန္ပါသည္ဟု ေျဖရပါမည္။ ၾကယ္ မ်ားကုိ လြန္လ်က္ ထုိ အထက္ေကာင္းကင္၌ ဘုရားသခင္၏ ကိန္း၀ပ္ေတာ္မူရာ အရပ္ရွိပါသည္။

ခ။       သမၼာက်မ္းစာတြင္ ေကာင္းကင္ဘံုသည္ ကမၻာေျမႀကီး၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ရွိသည္ဟု ဆုိထားပါသည္။

(၁)        ေဟရွယ ၁၄း၁၃။ ဤက်မ္းခ်က္တြင္ စာတန္ျဖစ္လာမည့္ ေကာင္းကင္တမန္မင္း လူစီဖာသည္ ဘ၀င္ျမင့္လ်က္ ဘုရားသခင္အား ပလႅင္ေတာ္ေပၚမွခ်၍ စႀကၤာ၀ဠာကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ အစုိးရရန္ ႀကံစည္ ေလသည္။ သူေျပာေသာစကားကုိသတိျပဳပါ။ “ဘုရားသခင္၏ၾကယ္တုိ႔၏ အထက္တြင္ ရွိသည္) ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ေတာင္ ေပၚမွာ ငါထုိင္မည္။ ေတာင္သည္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ကုိ ရည္ရြယ္ပါသည္။

“ေျမာက္မ်က္ႏွာဘက္” ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ေတာင္ေပၚမွာ ငါထုိင္မည္။ မုိးတိမ္ထိပ္သုိ႔ ငါတက္မည္။ အျမင့္ ဆံုးေသာ ဘုရား ကဲ့သုိ႔ ငါေနမည္”။

မွတ္ခ်က္။ ေကာင္းကင္ဘံုသည္ မုိးတိမ္တုိ႔၏ အထက္၌ ရွိၿပီး ၾကယ္တုိ႔၏ အထက္၌ ရွိလ်က္၊ ေျမာက္မ်က္ ႏွာဘက္တြင္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

(၂)       ဆာလံ ၄၈း၂ “ေျမႀကီးတျပင္လံုးရြင္လန္းရာ ဇီအုန္ေတာင္ထိပ္သည္ အဆင္းလွေပ၏” ေျမာက္ မ်က္နွာဘက္၌ မဟာ မင္းႀကီး၏ ၿမိဳ႕ေတာ္တည္၏။

(၃)       ေယာဘ ၂၅း၇။ မုိးေကာင္းကင္ (ေျမာက္) ကုိ လြတ္လပ္လဟာ၌ ၾကက္ထားေတာ္မူ၏။

မွတ္ခ်က္။ သမၼာက်မ္းစာကုိ ေလ့လာရာတြင္ ေရးထားသမွ်ထက္ပုိ၍ သီ၀ရီမ်ားထုတ္ျခင္း၊ မွန္းဆတြက္ခ်က္ျခင္းသည္ မသင့္ေလွ်ာ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္းမ်ားမွ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အစစ္အမွန္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေသာ အခ်က္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုရွိလ်က္ တည္ေနရာသည္ အာကာသဟင္းလင္းျပင္ဘက္၊ အထက္မုိးေကာင္းကင္၌ျဖစ္သည္။ ေျမာက္အရပ္ျဖစ္ၿပီး ထုိအရပ္ တြင္ ဘုရားသခင္ကိန္း၀ပ္ေတာ္မူသည္။ ေယာ ၁၄း၂ တြင္ သခင္ေယ႐ႈက ငါ့အဖ၏ အိမ္ဟု ေခၚေ၀ၚေသာ ေနရာ ျဖစ္သည္။

ဂ။       ေကာင္းကင္ဘံုသည္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိေၾကာင္း ခ်င့္တြက္ရန္မလိုဘဲ ေဖာ္ျပေသာစကားႏွစ္လံုးကုိ သမၼာက်မ္း စာတြင္ အသံုးျပဳထားပါသည္။

(၁)        ျမင့္ေသာအထက္အရပ္တြင္ရွိသည္။

(က)      တမန္ ၇း၅၅။ သေတဖန္သည္ “ေကာင္းကင္သုိ႔ ေစ့ေစ့ေျမာ္ၾကည့္၍ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္း ေတာ္ကုိ လည္းေကာင္း၊ ဘုရားသခင္၏ လက်ာေတာ္ဘက္၌ ေယ႐ႈရပ္ေနသည္ကုိ လည္း ေကာင္း ျမင္လွ်င္”

(ခ)        တမန္ ၁း၁၁။ အုိဂါလိလဲလူတုိ႔ အဘယ္ေၾကာင့္ ေကာင္းကင္သုိ႔ ၾကည့္ေမွ်ာ္လ်က္ ေနၾက သနည္း။ သင္တုိ႔ႏွင့္ ခြာ၍ ေကာင္းကင္သုိ႔ ေဆာင္ယူျခင္းကုိ ခံေတာ္မူေသာ ေယ႐ႈသည္ သင္တုိ႔ မ်က္ေမွာက္၌ ေကာင္းကင္သုိ႔ ႂကြသြားေတာ္မူ သည္နည္းတူ တဖန္ႂကြသြားေတာ္မူသည္နည္းတူ တဖန္ႂကြာေတာ္မူလတၱံဟု ေျပာဆုိ၏”။

(ဂ)        ၄ ရာ ၂း၁၁။ “ဧလိယသည္ ေလေပြအားျဖင့္ ေကာင္းကင္သုိ႔ တက္ေလ၏။

(၂)       ေကာင္းကင္သည္ အထက္အရပ္၌ ရွိပါသည္။

(က)      ေကာ ၃း၁ အထက္ကဆုိခဲ့သည့္အတုိင္း သင္တုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူထေျမာက္ ၾကသည္ မွန္လ်င္ ဘုရာသခင္၏ လက်ၤာေတာ္ဘက္မွာ ခရစ္ေတာ္သည္ ထုိင္ေတာ္မူရာအရပ္၌ ရွိေသာ အထက္ အရာတုိ႔ကုိ ရွာၾကေလာ့။

(ခ)        ေယာ ၈း၂၃။ သင္တုိ႔သည္ ေအာက္သားျဖစ္ၾက၏။ ငါမူကား အထက္သားျဖစ္၏။

မွတ္ခ်က္။ ေကာင္းကင္ဘံုသည္ အမွန္ပင္ရွိလ်က္ ျမင့္ေသာ အေပၚ အထက္အရပ္၌ ရွိေသာေၾကာင့္ အလုပ္ (၂) ခုကုိလုပ္ၾကစုိ႔။

(၁)       သင္တုိ႔ကုိ ေရြးႏုတ္ေသာအခ်ိန္ကာလေရာက္လုနီးသည္ကုိ ေထာက္သျဖင့္ ေမွ်ာ္ၾကည့္၍ ေခါင္းကုိ ႂကြၾကေလာ့ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ လု ၂၁း၂၈။

(၂)       အထက္အရာတုိ႔ကုိ စိတ္စြဲလမ္းျခင္းရွိၾကေလာ့။ ေကာ ၃း၂။

၂။       ေကာင္းကင္ဘံုသည္ ထုိအရပ္တြင္ရွိလ်က္၊ အသက္ရွင္သူမ်ား ေနထုိင္ၿပီး ဆက္လက္ရွင္သန္ေနသည္ ဟုျပ ႏုိင္ပါမည္ေလာ။

က။      ေကာင္းကင္ဘံုသည္ ျပင္ဆင္ထားၿပီးေသာ ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

(၁)        ေယာ ၁၄း၂။ သင္တုိ႔ေနစရာအရပ္ကုိ ျပင္ဆင္ျခင္းငွာ ငါသြားရ၏။

(၂)        ေဟၿဗဲ ၁၁း၁၆။ ထုိျပည္ကုိ မေအာက္ေမ့ဘဲ။ ေကာင္းကင္ျပည္တည္းဟူေသာ သာ၍  ျမတ္ေသာ ျပည္ကုိ ေတာင့္တျခင္းရွိၾက၏။ ထုိေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူတုိ႔၏ ဘုရားဟူ၍ ေခၚေ၀ၚျခင္းကုိ ရွက္ေတာ္မမူ သူတုိ႔ေနစရာထုိၿမိဳ႕ကုိ တည္ေထာင္ေတာ္မူၿပီ။

(၃)        ထုိ႔ေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ဘံုသည္ သာမညမဟုတ္ေသာ သူတုိ႔အတြက္ အထူး ျပင္ဆင္ထား ေတာ္မူေသာ အရပ္ျဖစ္ ပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ကုိ ယံုၾကည္ေသာသူတုိ႔သာ ေနရေသာ အရပ္ ျဖစ္ပါ သည္။

ခ။       ေကာင္းကင္ဘံုသည္ ခမည္ေတာ္ဘုရားသခင္အေနျဖင့္။-

(၁)        ေျမႀကီးေပၚမွ တက္လာေသာ ဆုေတာင္းခ်က္တုိ႔ကုိ ၾကားေတာ္မူရာအရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ဆာ ၆၅း၂။ မ ၆း၅

(၂)        ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေတာင္းေလွ်ာက္ေသာ ဆုေတာင္းခ်က္တုိ႔၏ အေျဖကုိ ပုိ႔ေပးရာအရပ္ ျဖစ္ပါ သည္။ ၆ ရာ  ၇း၁၄။

(၃)        လူသားတုိ႔၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္အားလံုးကုိ ငံု၍ ၾကည့္ေတာ္မူရာ အရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ဆာ  ၁၄း၂။ ၆ ရာ ၁၆း၉။

(၄)        ဘုရားမဲ့ေနျခင္းအမႈ၊ တရားကုိလြန္က်ဴးျခင္းအမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔တဘက္၌ ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္  ထင္ရွား ရာအရပ္ျဖစ္သည္။ ေရာ ၁း၁၈။

(၅)        ေကာင္းကင္ျပတင္းေပါက္တုိ႔ကုိ ဖြင့္၍ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာ သြန္းေလာင္းရာ အရပ္ ျဖစ္ပါ သည္။  မာလခိ ၃း၁၀။

ဂ။        ေကာင္းကင္ဘံုသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သခင္ျဖစ္ေသာ ေကာင္းကင္သခင္အေနျဖင့္ (ဧ ၆း၉၊ ေကာ ၄း၁)

(၁)        ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္၏ လကၤ်ာေတာ္ဘက္၌ ေနေတာ္မူလ်က္ ရွိရာအရပ္ျဖစ္ပါသည္။

(က) တ ၇း၅၅။ သေတဖန္သည္ ဘုရားသခင္၏ လကၤ်ာေတာ္ဘက္၌ သခင္ေယ႐ႈ ရပ္ေနေတာ္

မူသည္ ကုိ ျမင္ခဲ့ပါသည္။

(ခ) ေဟၿဗဲ ၁း၃။ ငါတုိ႔အျပစ္မ်ားကုိ ကုိယ္ေတာ္တုိင္အားျဖင့္ သုတ္သင္ပယ္ရွားၿပီးလွ်င္၊ ျမင့္ေသာ

အရပ္မွာ တန္ခုိး အာႏုေဘာ္ေတာ္၏ လကၤ်ာဘက္၌ ထုိင္ေတာ္မူ၏။

(၂)        ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ဆုေတာင္းေပးသူ (ေရွ႕ေန) အမႈေဆာင္သခင္၊ ေစ့စပ္ေပးသူ၊ အာမခံ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ေနေတာ္ မူရာ အရပ္ျဖစ္ပါသည္။

(က)      ၁ ေယာ ၂း၁။ တစ္စံုတစ္တစ္ေယာက္ေသာသူသည္ ဒုစ႐ုိက္ကုိ ျပဳမိလွ်င္၊ ေျဖာင့္မတ္

ေတာ္ မူ ေသာ အရွင္ေယ႐ႈ ခရစ္တည္းဟူေသာ ငါတုိ႔အမႈေဆာင္သခင္ (ေရွ႕ေန) သည္

ခမည္းေတာ္ထံ၌ ရွိေတာ္မူ၏။

(ခ)        ေဟၿဗဲ ၇း၂၅။ ကာလအစဥ္အသက္ရွင္ေသာေၾကာင့္ သူတို႔ကုိ အစဥ္ကယ္တင္ျခင္းငွာ

တတ္ႏုိင္ေတာ္မူ၏။

(ဂ)        ၁ တိ ၂း၂၅။ ဘုရားသည္ တဆူတည္းရွိေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ လူုတုိ႔၏ စပ္ၾကားမွာ

လူျဖစ္ ေသာ ေယ႐ႈခရစ္ တည္းဟူေသာ အာမခံတဦးတည္း ရွိေတာ္မူ၏။

(၃)        ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ေရွ႕ယခင္က ဘုန္းအသေရႏွင့္ ခံစားေနရာအရပ္ ျဖစ္

ပါသည္။

(က)      ခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ဆင္းသက္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။  (၁ ေယာ ၆း၅၁)

ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္က ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ (ေယာ ၁၇း၁၈)

ယခုခမည္းေတာ္ထံသုိ႔ ျပန္၍ တက္ႂကြေတာ္မူၿပီ။ (ေယာ ၂၀း၁၇)

ကမၻာမတည္မရွိမီ အထံေတာ္၌ ခံစားရေသာဘုန္အသေရကုိ ျပန္လည္ရရွိၿပီးျဖစ္သည္။ (ေယာ  ၁၇း၅)

(၄)        ဤေလာကသုိ႔ျပန္လည္ ဆင္းသက္ရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနေတာ္မူရာ အရပ္ျဖစ္သည္။

(က)      အသင္းေတာ္ကုိ သိမ္းဆည္းရန္။ ၁ သက္ ၄း၁၆။ ဖိလိပၸိ ၃း၂၀။

(ခ)        ေျမႀကီးကုိ တရားစီရင္ရန္ႏွင့္ အုပ္စုိးရန္ ဗ်ာ ၁၉း၁၁ မွ။

ဃ။      ေကာင္းကင္ဘံုသည္ သမၼာက်မ္းစာကုိ အစဥ္ထိန္းသိမ္းထားရာ အရပ္ျဖစ္ပါသည္။

(၁)    ဆာ ၁၁၉း၈၉။ အိုထာ၀ရဘုရား၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ အစဥ္အၿမဲတည္ပါ၏။

(၂)    မႆဲ ၂၄း၃၅။ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးမတည္ေသာ္လည္း ငါ့စကားတည္လိမ့္မည္။

မွတ္ခ်က္။      ျမင္ရေသာ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးသည္ မ်က္ျမင္အတုိင္း ဖ်က္စီးျခင္းခံရမည္။ ၂ ေပ

၃း၁၀-၁၁။ သုိ႔ ေသာ္ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တာ္သည္ အစဥ္အၿမဲတည္လိမ့္မည္။

င။       ေကာင္းကင္ဘံုသည္ ေကာင္းကင္တမန္တပ္ႀကီးေနရာအရပ္ျဖစ္သည္။

(၁)       မႆဲ ၂၆း၅၃။ ေကာင္းကင္တမန္ တဆယ့္ႏွစ္တပ္မကုိ ခမည္းေတာ္ထံမွ ေတာင္းလ်င္ ရႏုိင္ေၾကာင္း သခင္ေယ႐ႈ ေျပာပါသည္။

(၂)       လုကာ ၁၅း၇၊၁၀ အျပစ္သားသည္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား တုိ႔ သည္ ၀မ္းေျမာက္ၾကပါသည္။

စ။       ေကာင္းကင္ဘံုသည္ ကြယ္လြန္ၿပီးေသာ ခရစ္ယာန္တုိ႔၏ ၀ိညာဥ္မ်ားေနထုိင္ရာအရပ္ျဖစ္ပါသည္။ သခင္ ေယ႐ႈ သည္ အသင္းေတာ္အတြက္ ႂကြလာေတာ္မူေသာအခါ  မိမိတုိ႔ကုိယ္ခႏၶာ၌ ထေျမာက္မည့္ အခ်ိန္ ကုိ ေစာင့္ဆုိင္း ရေသာ ေနရာျဖစ္ပါသည္။ ဖိလိပၸိ ၃း၂၁။

(၁)        ၂ ေကာ ၅း၁။ သန္႔ရွင္သူမ်ားသည္ ေသလြန္ေသာအခါ ခရစ္ေတာ္ ႂကြလာေတာ္မမူမီတုိင္ေအာင္ ၀ိညာဥ္ခႏၶာ၌ ေနရၾကပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ခႏၶာကုိယ္မရွိေသာ္လည္း ၀ိညာဥ္သည္ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ဆက္လက္ရပ္တည္ေနႏုိင္ေၾကာင္း အေထာက္ အထားကုိ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားအားျဖင့္ ထင္ရွားစြာသိႏုိင္ပါသည္။

(၂)        ၂ ေကာ ၅း၆-၈။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဤေျမႀကီးခႏၶာကုိ ထားခဲ့ေသာအခါ “သခင္ဘုရားႏွင့္အတူ ရွိေန မည္ျဖစ္သည္။

(၃)        ၁သက္ ၄း၁၄၊၁၆-၁၇။ ခ်ီေဆာင္ျခင္းေန႔တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏၀ိညာဥ္သည္ ထေျမာက္ေသာ ခႏၶာ ရယူ ရန္ သခင္ဘုရားႏွင့္အတူ လိုက္လာလ်က္ သခင္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္တူၾကမည္ျဖစ္သည္။ ၁ေယာ ၃း၂ ။

(၄)        သခင္ေယ႐ႈကိုယံုၾကည္လ်က္ ေသလြန္ၿပီးသူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔၏၀ိညာဥ္သည္ သခင္ဘုရားႏွင့္ အတူ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ယခုရွိေနစဥ္ အသက္ထင္ရွားမႈမရွိဟု ယူဆမည္ဆိုလွ်င္ မိုက္မဲရာ ေရာက္ ပါမည္။

၃။       ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားဆံုးေမးၾကေသာ ေမးခြန္းမ်ား၏အေျဖ
(က)    ေကာင္းကင္ဘံုကို ၀င္စားမည့္သူမ်ားသည္ လူသားစစ္စစ္မ်ားေလာ။

(၁)        ဗ်ာ ၂၁း၃ “ေကာင္းကင္ဘံု၌ႀကီးေသာအသံကား ဘုရားသခင္၏တဲေတာ္သည္ လူတို႔တြင္ ရွိ၏။ လူတို႔ႏွင့္အတူ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူမည္။ သူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏လူျဖစ္လိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္သူတို႔ႏွင့္အတူရွိေန၍ သူတို႔၏ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူ မည္”

(၂)        မႆဲ ၁၇း၁-၃ ဤေနရာတြင္ ေမာေရွႏွင့္ ဧလိယတို႔သည္ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ေပၚလာလ်က္ သခင္ေယ႐ႈႏွင့္အတူ စကားေျပာၾကပါသည္။ အမည္နာမအစစ္ လူသားအစစ္မ်ားပင္။

(၃)        မႆဲ ၈း၁ “လူမ်ားတို႔သည္ အေရွ႕အရပ္ အေနာက္အရပ္မွလာ၍ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ၌ အာၿဗံံ ဣဇက္၊ ယာကုပ္တို႔ႏွင့္တကြ ေလွ်ာင္းရၾကလတၱံ႕” လူသားစစ္စစ္၊ အမည္နာမ စစ္စစ္မ်ား ပင္။

(၄)        ဗ်ာဒိတ္ ၁၉း၁၄ “ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ” တို႔သည္ အႏၲိခရစ္၏တန္ခိုးကို ေျခဖ်က္ရန္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူႂကြလာၾကသည္။ အငယ္ ၈ တြင္ ထိုဗိုလ္ေျခတို႔သည္ ေကာင္းကင္ဘံု သို႔ ေရာက္ၿပီးေသာ သန္႔ရွင္းသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခ။         ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ နာမည္သစ္မ်ားရမည္ေလာ၊ လက္ရွိအမည္မ်ားျဖင့္ပင္ေနရမည္ေလာ။

မွတ္ခ်က္။ ေျမႀကီးတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ပိုင္ဆိုင္ထားေသာအမည္မ်ားကိုပင္၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌ အသံုးျပဳ ၾက မည္ဟု သမၼာက်မး္စာမွ ရွင္းလင္းစြာ သြန္သင္ေဖာ္ျပသကဲ့သို႔ ရွိပါသည္။

(၁)        လု ၁၀း၂၀ “ေယ႐ႈက သင္တို႔၏အမည္မ်ားသည္ ေကာင္းကင္စာရင္း၌ ၀င္သည္ကို ၀မ္း ေျမာက္ျခင္းရွိၾကေလာ့။ နာမည္အထူးအဆန္းမဟုတ္ သူတို႔နာမည္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

(၂)        ဖိလိပၸိ ၄း၃ ။ “အသက္စာရင္း၀င္ေသာ အျခားေသာ ငါ၏လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္တို႔ႏွင့္အတူ ဧ၀ံေဂလိကို ေဟာေျပာေသာအမႈ၌ ကူညီ၍ႀကိဳးစားအားထုတ္ေသာ မိန္းမတို႔ကို မစ ေထာက္ပံ့ၾကေလာ့။ ” သူတို႔၏အမည္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

(၃)        မႆဲ ၁၇း၃။        “ေမာေရွႏွင့္ ဧလိယတို႔သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ အမည္သစ္မ်ားရရွိ မထားပါ။

(၄)        ကၽြႏ္ုပ္တို႔အမည္မ်ားျဖင့္ပင္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုသိထားပါသည္။

(က)      ကမၻာဦး ၂၂း၁၁ “ဘုရားသခင္သည္ အာၿဗံဟံအား ေကာင္းကင္မွ အမည္ရင္းျဖင့္ ပင္ေခၚပါသည္။

(ခ)        ကမၻာဦး ၂၁း၁၇ “ဘုရားသခင္သည္ ဟာဂရကို ထိုအမည္ျဖင့္ပင္ သိလ်က္ “ဟာဂရသည္ အဘယ္အမႈရွိသနည္း”ဟု ေကာင္းကင္မွေခၚပါသည္။

(ဂ)        ထြက္ ၃၃း၁၇ ဘုရားသခင္သည္ ေမာေရွအား “သင့္ကို သင္၏နာမျဖင့္ငါသိ၏။” ဟု ေမာေရွအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

(ဃ)      တမန္ ၉း၄ “ေပါလုသည္ တာ႐ႈၿမိဳ႕သား ေရွာလုအျဖစ္ရွိေနစဥ္တြင္ ေကာင္း ကင္မွ ေခၚလ်က္ “ေရွာလုအဘယ့္ေၾကာင့္ ငါ့ကိုညွင္းဆဲသနည္း”ဟု ေမးခဲ့ပါ သည္။

မွတ္ခ်က္။ ဤမွန္ကန္ေသာ သစၥာစကား၏အျခားအေထာက္အထားမ်ားကို သမၼာက်မ္းစာတြင္ ဆက္လက္ရွာေဖြပါ။ အမွန္တြင္ ေကာင္းကင္ဘံုသည္ လူသားစစ္စစ္မ်ားေနရန္ ျဖစ္လ်က္ ထိုသူတို႔သည္လည္း မိမိတို႔အသီးသီး၏ နာမည္ျဖင့္ပင္ရွိေနပါမည္။

ဂ။       ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို႔နည္း။ ေကာင္းကင္ဘံုတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ခႏၶာသည္ ျမင္ႏိုင္ေသာခႏၶာ တကယ့္ ခႏၶာ ရွိမည္ေလာ။

၁။         ပထမဦးစြာ အသင္းေတာ္ခ်ီေဆာင္ျခင္း ေရာက္ေသာအခါ ေျမႀကီးေပၚရွိ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားတို႔သည္ အသက္ရွင္လ်က္ပင္ ရွိေနၾကပါမည္။ ၁သက္ ၄း၁၅-၁၇။ ထိုခရစ္ယာန္မ်ား တို႔သည္ ကိုယ္ခႏၶာအားျဖင့္ ေသျခင္းကိုမခံစားရဘဲ ေကာင္းကင္သို႔ ခႏၶာကိုယ္ျဖင့္ ခ်ီေဆာင္ျခင္းကို ခံရပါမည္ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ၁ေကာ။ ၁၅း၅၀။ ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ အိပ္ေပ်ာ္ရၾကမည္မဟုတ္။

၂။         ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ကိုယ္ခႏၶာျဖင့္ ခ်ီးေဆာင္ျခင္းခံရၿပီးသူမ်ား ရွိေနပါသည္။  ဧေနာက္  (ကမၻာ ၅း၂၄) ဧလိယ (၄ရာ ၂း၁၁) ေမာေရွ မ ၁၇း၃-၂ ယုဒ ၉) သခင္ေယ႐ႈ (တ ၁း၉-၁၀ )

မွတ္ခ်က္။          သန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ ကိုယ္ခႏၶာျဖင့္ခ်ီေဆာင္ျခင္း ခံရမည္မွန္လွ်င္ ခႏၶာကိုယ္ျဖင့္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ခ်ီေဆာင္ျခင္း ခံရၿပီးသူမ်ား ရွိသည္မွန္လွ်င္ ေကာင္းကင္ဘံုတြင္ ခႏၶာကိုယ္အစစ္ အမွန္ ရွိလ်က္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ခႏၶာျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္သင့္သည္။ မဟုတ္ပါေလာ။

၃။         ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာသည္ ေကာင္းကင္ဘံုတြင္ မည္သို႔ျဖစ္မည္နည္း။

(က)    ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ထေျမာက္ေတာ္မူေသာ သခင္ဘုရား၏ ကိုယ္ခႏၶာကဲ့သို႔ ျဖစ္မည္။

၁။        ၁ေယာ ၃း၂ ငါတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္တူၾကလတၱံ႕။

`                      ၂။        ဖိ ၃ း၂၁ ယုတ္ညံ့ေသာ ငါတို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာကိုပင္ ဘုန္းအသေရေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံု ေသာကိုယ္ခႏၶာေတာ္၏ နည္းတူျဖစ္ေစျခင္းငွာ အသစ္ျပင္ဆင္ေတာ္မူလတၱံ႕။

၃။        ၁ေကာ ၁၅း၅၂ ေသလြန္ေသာသူတို႔သည္ မပုပ္ႏိုင္ေသာ အျဖစ္၌တည္လ်က္ ထေျမာက္၍ ငါတုိ႔ရွိသမွ်သည္ ေျပာင္းလဲျခင္းသို႔ေရာက္ရၾကမည္။

မွတ္ခ်က္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္သည္။ လဲလွယ္ျခင္းခံရမည္ မဟုတ္ပါ။ ခရစ္ေတာ္ ၏ခႏၶာႏွင့္တူေအာင္ ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(ခ)    မည္သို႔ေျပာင္းလဲမည္နည္း

၁။        ကိုယ္ခႏၶာသည္ အ႐ိုး၊ အသားပါေသာ ခႏၶာျဖစ္ပါမည္။ လု ၂၄း၃၉ ထေျမာက္ ေတာ္မူၿပီးေသာ သခင္ဘုရားက “ငါသည္ သင္တို႔ျမင္သည့္အတိုင္း အ႐ိုး၊ အသား ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ တေစၦ မည္သည္ကား ဤကဲ့သို႔ မျပည့္စံု” ခရစ္ေတာ္သည္ နတ္ဆိုး တေစ ၦ မဟုတ္ ထို႔အတူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္း ျဖစ္မည္မဟုတ္။

၂။        ေသြးမပါေသာခႏၶာျဖစ္မည္။ ၁ေကာ ၁၅း၅၀။ “လူ႔အေသြးအသားသည္ ဘုရား သခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အေမြမခံႏိုင္” ဘာျဖစ္လို႔လဲ ။

မွတ္ခ်က္ ။ ၀တ္ ၁၇း၁၁။ ကိုယ္ခႏၶာအသက္သည္ အေသြး၌တည္၏ ယဇ္ပလႅင္ေပၚတြင္ သြန္းေသာ အေသြးသည္ အျပစ္ကိုေျဖပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ အေသခံေတာ္မူ ေသာအခါ ကရာနီယဇ္ပလႅင္ေပၚတြင္ သူ၏အေသြးကို ကၽြႏ္ုပ္တိ႔ုအျပစ္မ်ား အတြက္ သြန္း ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ထေျမာက္ေသာအခါ သံ႐ိုက္ရာဒါဏ္ခ်က္ျဖင့္ ထေျမာက္ေသာ္ လည္း ေသြး မပါလာေခ်။

လု၂၄း၃၉။ ေသြးသည္ ေျမႀကီးေပၚတြင္ လူသားအျဖစ္အသက္ရွင္ႏိုင္ရန္ မရွိ မျဖစ္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထာ၀ရကာလတြင္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သည္ ကမၻာမတည္မရွိမွီ ခရစ္ေတာ္၌ရွိေသာ အသက္ျဖင့္ အသက္ရွင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေယာ ၁း၄၊ ၅း ၂၆ႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္ပါ။

၄။       မည္သို႔ျဖစ္လာမည္နည္း။

(က)      ဖိ ၃း၂၀-၂၁ “ထိုသခင္သည္ ခပ္သိမ္းေသာ အရာကိုပင္ မိမိေအာက္၌ ႏွိမ့္ခ်ႏိုင္ေတာ္မူ ေသာ ျပဳျပင္အားထုတ္ျခင္းအားျဖင့္”

မွတ္ခ်က္။            ။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင္တ့ကြ စႀကၤာ၀ဠာ တစ္ခုလံုးကို အုပ္စိုးရေသာ နိယာမတရားကို ျပဳလုပ္သည့္နည္းတူ (ေကာ ၁း၁၆) ထိုအခါ ထိုနိယာမတရား အားလံုးကို မိမိေအာက္၌ ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ အနႏၲတန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ေျပာင္းလဲၾကပါမည္။

၅။       ေကာင္းကင္ဘံုတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ခႏၶာရွိၾကပါမည္။ ေသြးမပါေသာခႏၶာ၊ အေကာင္အထည္ရွိ ၿပီး ကိုင္ ၍ မရေသာခႏၶာ မ်က္စိျဖင့္ ျမင္ရေသာခႏၶာ မေသတတ္ေသာခႏၶာ၊ ထာ၀ရတည္ေသာ ခႏၶာ၊ မပ်က္စီးတတ္ေသာ ခႏၶာ၊ ဘုန္းႀကီးေသာခႏၶာ ၀ိညာဥ္ခႏၶာျဖစ္ပါမည္။ (၁ေကာ ၁၅း၄၁-၅၄၊ ဖိ ၃း၁) တို႔ကိုဖတ္ပါ။

(က)    ေကာင္းကင္ဘံုတြင္ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္သိရပါမည္ေလာ။ ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္  ေတာ္စပ္မႈ မည္သို႔နည္း။

၁။         ၁ေကာ ၁၃း၁၂။ သိရၾကပါမည္။ သူတစ္ပါးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို သိသကဲ့သို႔ သိရပါ မည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အမည္မ်ားႏွင့္ ထူးျခားခ်က္မ်ားကို ဘုရားသခင္သည္ ယခုပင္ သိ ႏွင့္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ (ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ေရာက္ႏွင့္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ပင္ သိႏိုင္ပါ သည္။ ေဟၿဗဲ ၁၂း၁) ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိရသည္သာမက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို သူတစ္ပါးသိ သကဲ့သိရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂။         မႆဲ ၈း၁၁။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ထိုႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အာျဗဟံ၊ ဣဇက္၊ ယာကုပ္တို႔ ႏွင့္အတူထိုင္ရၾကမည္။ သူတို႔ကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိရပါမည္။

၃။         မႆဲ ၁၇း၁-၄။ ေပတ႐ုသည္ ေမာေရွႏွင့္ ဧလိယကို ႀကိဳတင္မိတ္ဆက္ျခင္းမရွိ ဓါတ္ပံုႀကိဳျမင္စရာမလိုဘဲ ခ်က္ခ်င္းသိလိုက္ရပါသည္။ တနည္းေျပာရလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိၿပီးေသာ သူမ်ားကိုသာ သိရၾကမည္မဟုတ္ဘဲ အျခားသန္႔ရွင္းသူမ်ား အားလံုးကိုပါ သိရၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

၄။         တမန္ ၁း၁၁။        “ထိုေယ႐ႈသည္ သင္တို႔မ်က္ေမွာက္၌ ေကာင္းကင္သို႔ ႂကြ သြားေတာ္မူသည့္နည္းတူ တဖန္ႂကြလာေတာ္မူလတံၱ႕”။ တနည္းေျပာရလွ်င္ ထို ေယ႐ႈပင္ျဖစ္လွ်င္ ထိုဧေနာက္ပင္ျဖစ္ပါမည္။ ထိုဧလိယပင္ျဖစ္မည္။ ထို ေမာေရွ ပင္ျဖစ္မည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေျမႀကီးေပၚမွတ္ပံုတင္ထားေသာ အမည္ ရွိေသာ ေၾကာင့္သာ သိရၾကမည္မဟုတ္ဘဲ။ တစ္ဦးခ်င္း၏ ထူးျခားေသာအရည္ အခ်င္း မ်ားႏွင့္သာ သိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထူးျခားမႈမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကိုယ္ခႏၶာ သည္ ကိုယ္ေတာ္နည္းတူ ဘုန္းႀကီးေသာ ခႏၶာကိုယ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲမည့္ အခ်က္ သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဖိလိပၸိ ၃း၂၁။

မွတ္ခ်က္။ ေျမႀကီးေပၚတြင္ ေမြးဖြားလာသူ လူသားမ်ားတြင္ လံုး၀တူညီေသာသူဟူ၍ လူႏွစ္ ေယာက္ပင္မေတြ႔ရပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တစ္ဦးစီသည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ တြင္ သီးျခားထူးျခားေနၾကပါသည္။

၅။         ေျမႀကီးေပၚမွာကဲ့သို႔ လူသားတို႔၏ ေတာ္စပ္မႈမ်ား မရွိေတာ့ပါ။ မႆဲ ၂၂း၃၀။ ေကာင္းကင္တမန္ကဲ့သို႔ျဖစ္မည္။ ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားျဖစ္လ်က္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အစဥ္ထာ၀ရအတူေနရမည္။ ကာမဆက္ဆံမႈႏွင့္ မိသားစုဘ၀ သည္ ဤေျမႀကီးအတြက္သီးသန္႔ျဖစ္သည္။ (က၊ ၁း၂၇-၂၈)

(က၊ ၂း၂၂-၂၅) တစ္ေယက္ကိုတစ္ေယာက္ေကာင္းကင္ဘံုတြင္သိရွိမွတ္မိ ၾကမည္သာမကေကာင္းကင္တမန္ကဲ့သို႔ျဖစ္ၾကပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တိ႔ုအားလံုးသည္ ဘုရားသခင္၏သားမ်ား၊ အမႈေဆာင္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါမည္။

၆။       လူမမယ္ကေလးငယ္မ်ားမည္သို႔ျဖစ္မည္နည္း။ ထိုသူတို႔သည္ ပ်က္စီးသေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔၀င္သေလာ။

(၁)        ၂ေကာ ၅း၂၁ကို အထူးသတိျပဳပါ။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအ တြက္ခံေတာ္မူသည္သာမက အျပစ္ရွိေသာသူ အျပစ္သို႔ ေရာက္ရွိခံယူေတာ္မူပါ သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ေလာကသားအားလံုးတို႔၏ အျပစ္အတြက္ခံေတာ္မူ လ်က္ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လူမမယ္မ်ား၏ အျပစ္ကိုပါခံယူခဲ့ပါသည္။ လူသား အားလံုးသည္ မိမိတို႔အျပစ္အတြက္ မိမိတာ၀န္ယူရေသာအရြယ္ (ဘုရားသခင္ ကသာ သိသည္) သို႔ေရာက္လာၾကရသည္။ မိမိတို႔အျပဳအမူအတြက္ တာ၀န္ ရွိလာသည္။ ထိုအခ်ိန္မတိုင္မီ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္၏ သန္႔ရွင္း ျမင့္ျမတ္ ေသာပူေဇာ္သကၠာမွ ဖံုးကြယ္လ်က္ရွိပါသည္။

(၂)        မႆဲ၊ ၁၈း၁-၁၄ကိုဖတ္ပါ။ ကေလးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခန္းႀကီးျဖစ္ပါ သည္။

အငယ္(၃)။ ခရစ္ေတာ္ကအျပစ္သားအားလံုးသည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရန္ ကေလးသူငယ္ကဲ့သို႔ျဖစ္ရမည္”ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

အငယ္ (၁၀)။ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ေကာင္းကင္တမန္ရွိလ်က္ ထိုေကာင္းကင္ တမန္မ်ားသည္ သူတို႔ကိုယ္စား ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္ထံသို႔ ၀င္ႏိုင္သည္။

အငယ္ (၁၄)။       သူငယ္တေယာက္ကိုမွ်ပ်က္စီးေစျခင္းငွာ ဘုရားသခင္သည္ အလိုေတာ္ မရွိေၾကာင္းကို ခရစ္ေတာ္က ရွင္းလင္းစြာ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ဤက်မ္းခ်က္မ်ားၾကည့္လွ်င္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လူမမယ္မ်ားကို ဘုရား သခင္ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း ထင္ရွားၿပီးဟု ယူဆပါသည္။

(၃)        ၂ရာ ၁၂း၂၃ကို ဖတ္ပါ။ ဒါ၀ိဒ္၏အားနည္းခ်က္ႏွင့္ အျပစ္ေၾကာင့္ ကေလးငယ္ တစ္ဦး ေမြးဖြားလာေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။ ဒါ၀ိဒ္အား အဘယ္ေၾကာင့္ အစာ ေရွာင္လ်က္ဆုေတာင္းျခင္းမျပဳပါသနည္းဟုေမးၾကေသာအခါ - ဒါ၀ိဒ္သည္ ထူးျခား မွတ္သားဘြယ္စကားကိုေျပာခဲ့ပါသည္။ “သူငယ္ကိုျပန္၍ ေဆာင္ခဲ့ ႏိုင္သေလာ” သူရွိရာသို႔ ငါသြားမည္။ သူသည္ ငါရွိရာသို႔ မျပန္လာရ”

မွတ္ခ်က္။ ဒါ၀ိဒ္သည္ အျပစ္ျပဳမိေသာ္လည္း “ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ ႏွင့္ေတြ႔ေသာသူ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ကိုယံုၾကည္လ်က္ရွိပါသည္။ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔သြား ရန္ လံုး၀ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ ထိုအရပ္တြင္ သူငယ္ကိုျပန္ေတြ႔ရန္ အျပည့္ အ၀ ယံုၾကည္ထားပါသည္။

၇။       ေကာင္းကင္ဘံုသည္ ဘာႏွင့္တူမည္နည္း။

က။        ထိုအရပ္သည္ အတိုင္းအဆမရွိ လွပေသာေနရာျဖစ္ပါမည္။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၂၁ကိုဖတ္ပါ။

ေယ႐ႈရွလင္ၿမိဳ႕သစ္အေၾကာင္၊ ဤကမၻာေျမႀကီးေရြ႕ သြားၿပီးေနာက္ ေပၚလာမည့္ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္

အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (၂ေပ ၃း၁၀-၁၁)

ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ ေျမႀကီးသစ္လည္းေပၚလာ၏။ (ဗ်ာ ၂၁း၁) ဘုရားသခင္ထံေတာ္မွ ေျမႀကီး

သစ္ တြင္ တည္ရန္ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ (ဗ်ာ၂၁း၂) ထိုၿမိဳ႕ေတာ္၏ လွပမႈႏွင့္ အက်ယ္

အ၀န္းကို အျပည့္အ၀ ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

မွတ္ခ်က္         ။ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ေသာသူတိုင္းတို႔၏ ေနာက္ဆံုးေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ပန္းတံုးတိုင္ သည္

ဤေနရာျဖစ္မည္ဟု ယူဆပါသည္။

ခ။         ထိုအရပ္တြင္ “အခန္းအမ်ားရွိ”ပါမည္။ (ေယာ၊ ၁၄း၁-၂) သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ဘာသာျပန္ထားသည့္

အတိုင္း နားေနရာအရပ္အမ်ားရွိမည္။ ေကာင္းကင္ဘံု တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယခုတိုက္ရေသာ

တိုက္ပြဲ မ်ားၿပီးဆံုး၍ ၀န္ထုပ္အားလံုးခ်ထား လ်က္ရွိပါမည္။

ဂ။         “မဂၤလာေဆာင္သတို႔သမီးက့ဲသို႔ျပင္ဆင္လ်က္ရွိပါမည္” (ဗ်ာ ၂၁း၂) သတို႔သမီးသည္

မည္ကဲ့သို႔ အေသးစိတ္အေသအခ်ာျပင္ဆင္ထားပါသနည္း။ ထိုနည္းတူဘုရားသခင္သည္

ေကာင္းကင္၌ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ေသခ်ာစြာျပင္ဆင္ ထားပါသည္။

ဃ။        ထိုအရပ္၌ “ညဥ့္မရွိ” (ဗ်ာ ၂၁း၂) ဆင္းရဲျခင္း၊ နာက်ည္းျခင္းတည္းဟူ ေသာရွည္ၾကာသည့္ ညဥ့္မ်ား

ထိုအရပ္၌မရွိ။ ၀မ္းနည္းျခင့္ႏွင့္ အထီးက်န္ျခင္း တည္းဟူေသာ ညဥ့္လည္းထိုအရပ္၌မရွိ၊

ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈတည္း ဟူေသာညဥ့္လည္းမရွိရ။

င။         ေတးဂီတသံလြင္ေသာအရပ္ျဖစ္ပါမည္။ (ဗ်ာ ၅း၉) ၀မ္းေျမာက္စြာ ကိုး ကြယ္ ၀တ္ျပဳျခင္းျပဳရပါမည္။

(ဆာ ၁၆း၁၁။ ဗ်ာ ၂၂း၃) ဘုရားသခင္၏ ဘုန္း အသေရေတာ္သည္ အလင္းျဖစ္လိမ့္မည္။ (ဗ်ာ

၂၁း၁၁)

၈။       ေကာင္းကင္ဘံုသို႔မည္သူသြားရသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

က။      ေကာင္းကင္ဘံုသို႔မည္သူသြားရသနည္း။

(၁)        ၁ေပ ၁း၃။ “အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအေၾကာင္း  ရွိေစျခင္းငွာ

တဖန္ျဖစ္ပြား ေစေတာ္မူေသာသူ။

(၂)        ေရာမ ၈း၁၇။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ သားမွန္လွ်င္

ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ “ဘုန္း၀င္စား”ရမည္။

(၃)        ၁ေယာ ၃း၂ “ဘုရားသခင္၏သား”တိ႔ုသည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္တူၾကလတၱံ႔။

မွတ္ခ်က္။ ေကာင္းကင္ဘံုသည္ျပင္ဆင္ထားေသာ သူတို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ထား ေသာ

ေနရာျဖစ္ေၾကာင္းသတိျပဳပါ။ (ဗ်ာ ၅း၉) ကိုယ္ေတာ္၏ အေသြး ေတာ္အားျဖင့္

၀ယ္ယူျခင္းခံရေသာသူမ်ား၀င္ရပါမည္။

ခ။       မည္သူေတြမ၀င္ရပါသနည္း။

(၁)        ဗ်ာ ၂၁း၈။ “ေၾကာက္တတ္ေသာသူ၊ မယံုၾကည္ေသာသူ၊ စက္ဆုပ္ ရြံ႕ရွာဘြယ္ ေသာသူ၊

လူအသက္ကိုသတ္ေသာသူ၊ မတရားေသာေမထုန္၌ မွီ၀ဲ ေသာသူ၊ ျပဳစားတတ္ေသာသူ၊

႐ုပ္တုကိုကိုးကြယ္ေသာသသူ၊ သစၥာပ်က္ ေသာ သူ အေပါင္းတို႔မူကား၊ ဒုတိယ ေသျခင္း

တည္းဟူေသာ ကန္႔ႏွင့္ ေလာင္ေသာ မီးအိုင္ ထဲ၌ မိမိတို႔အဘို႔ကိုရၾကလိမ့္မည္။ ဟူ၍

ငါ့အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

(၂)        မွတ္ခ်က္။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္အား မိမိ၏အရွင္သခင္ႏွင့္ ကယ္တင္ပိုင္ရွင္ အျဖစ္ လက္ခံရန္

ျငင္းပယ္ေသာသူအတြက္ ေသျခင္းလမ္းသာ ရွိသည္။

(က)      ေယာ ၈း၂၄။ “ထို႔ေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ ကိုယ္အျပစ္၌ ေသၾကလိမ့္မည္ ဟု ငါဆို၏။ ငါသည္ ဤမည္ေသာသူျဖစ္သည္ကို သင္တို႔သည္ မယံုလွ်င္၊ ကိုယ္အျပစ္၌ ေသၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏”

မွတ္ခ်က္။            သင္သည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး သူ ျဖစ္ လွ်င္ သင့္ေရွ႕၌ထားရွိေသာေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအတြက္ ၀မ္းေျမာက္ေလာ့။

ေမးခြန္းမ်ား

၁။         ေကာင္းကင္ဘံုအေၾကာင္းေလ့လာျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသနည္း။ မည္သည့္အခ်က္သည္ ယံုၾကည္သူအား ထိုေလ့လာမႈကို ျမတ္ႏိုးဘြယ္ျဖစ္ေစပါသနည္း။

၂။         ၂ေကာ ၁၂း၂ တြင္ေပါလုသည္ တတိယေကာင္းကင္သို႔ ခ်ီေဆာင္ျခင္းဟုဆိုရာတြင္ မည္သို႔ဆိုလိုပါသနည္း။ အျခားေကာင္းကင္ႏွစ္ခု၏အမည္ကို ေဖာ္ျပပါ။

၃။         ဘုရားသခင္၏ေကာင္းကင္ဘံုသည္ မိုးတိမ္တို႔၏အထက္၊ ၾကယ္တို႔၏အထက္တြင္ရွိ၍ အာကာသဟင္းလင္း ျပင္၏အျပင္ဘက္ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု မည္သည့္က်မ္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ယူဆရပါသနည္း။

၄။         ေကာင္းကင္ဘံုတည္ရွိရာအရပ္ကို ၫႊန္ျပရာတြင္ မည္သည့္စကားႏွစ္ရပ္သည္ ထင္ရွားစြာျပပါသနည္း။ က်မ္းၫႊန္းေရးပါ။

၅။         ေကာင္းကင္ဘံုသည္ ျပင္ဆင္ထားလွ်က္ရွိေသာ ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္က်မ္းၫႊန္း (၂)ခုကိုေရးပါ။

၆။         ေကာင္းကင္ဘံုမွ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္ေဆာင္ရြက္ေသာအမႈ (၃)ရပ္ကိုေဖာ္ျပပါ။

၇။         ခရစ္ေတာ္ယခုေကာင္းကင္ဘံုတြင္ရွိသည္ဟု အဘယ္ေၾကာင့္ သင္ယံုၾကည္ရေၾကာင္းကို က်မ္းၫႊန္းျဖင့္ ေျဖပါ။

၈။         ခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုတြင္ မည္သည့္အမႈ (၃)မႈကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ သင္၏အက်ိဳးကို ေဆာင္ ေန ပါသနည္း။ က်မ္းၫႊန္းေပးပါ။

၉။         က်မ္းစာသည္ မည္သည့္အခါမွ် ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း မည္ကဲ့သို႔ သိရပါသနည္း။

၁၀။       ေသလြန္ၿပီးေသာ ယံုၾကည္သူတို႔သည္ ယခုအခါ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေနေၾကာင္းကို မည္သည့္က်မ္းခ်က္မ်ား ကေထာက္ျပေနပါသနည္း။

၁၁။       ေကာင္းကင္ဘံု၌ လူသားစစ္စစ္မ်ား ေနထိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မည္သည့္အေထာက္အထားမ်ားေပးႏိုင္ပါသ နည္း။

၁၂။       ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေကာင္းကင္ဘံုတြင္ မိမိတို႔ ကိုယ္ပိုင္အမည္မ်ားႏွင့္ပင္ ေနရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္ အထား (၃)ခုျပပါ။

၁၃။       မ်က္ေစ့ျဖင့္ ျမင္ႏိုင္ေသာခႏ ၶာ၊ အေကာင္အထည္ရွိေသာ ခႏၶာတို႔ကို ေကာင္းကင္ဘံုတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပိုင္ဆိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်မ္းစာအရ မည္သိ႔ုသက္ေသျပနိုင္သနည္း။

၁၄။       ကၽြႏ္ုပ္ရရွိမည့္ ခႏၶာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္(၅)ခ်က္အနည္းဆံုးျပပါ။

၁၅။       ဤေျပာင္းလဲမႈႀကီးသည္ မည္ကဲ့သို႔ (သို႔) မည္သည့္တန္ခိုးျဖင့္ ျဖစ္လာပါသနည္း။

၁၆။       ေကာင္းကင္ဘံုတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းအမွန္သိၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်မ္းခ်က္အေထာက္အထား အနည္းဆံုး (၃)ခ်က္ကိုေဖာ္ျပပါ။

၁၇။       ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လူမမယ္မ်ားသည္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ၀င္စားရေၾကာင္း မည္သည့္အေထာက္အထား ေပးႏိုင္ပါသနည္း။

၁၈။       ဤက်မ္းစာေလ့လာမႈအရ၊ ေကာင္းကင္ဘံုသည္ မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္မည္ကို က်မ္းၫႊန္းျဖင့္ စာပိုဒ္ကိုေရးပါ။

၁၉။       မည္သူသည္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔၀င္ရ၍ မည္သူက မ၀င္ရပါသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL

Prepared by William S. H. Piper (D.D)

 

စာေပးစာယူ၊ အေ၀းသင္ဒီပလိုမာက်မ္းစာသင္ခန္းစာမ်ား

 

အန္ဒရူး
ျမန္မာႏိုင္ငံ စာတိုက္ေခတ္စားခ်ိန္က
(Download 36 lessons)