စိတ္ဝိညာဥ္မ်ားကို ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ လမ္းျပပို႔ေဆာင္ျခင္း - New Life in Christ Course III , Lesson 21


စိတ္ဝိညာဥ္မ်ားကို ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ လမ္းျပပို႔ေဆာင္ျခင္း

Leading Souls to Christ
New Life in Christ Course III , Lesson 21 

ေသာ့ခ်က္ က်မ္းပိုဒ္။    “….သူတပါးတို႔၏စိတ္၀ိညာဥ္ကို ရေသာ သူသည္လည္း ပညာ႐ွိ ျဖစ္၏”  (သုတၱံ၊ ၁၁း၃၀ခ)

                ခရစ္ယာန္အသက္တာ၏ အႀကီးမားဆံုး ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ တစ္စံုတစ္ဦးကို ခရစ္ေတာ္ ထံသို႔ လမ္းျပပို႔ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ စဥ္းစားၾကည့္ပါမိတ္ေဆြ။ သင္ႏွင့္ကြၽႏ္ုပ္သည္ အျခားလူမ်ားကို ကယ္တင္ျခင္း၌ အသံုးေတာ္ခံအေနျဖင့္ ပါဝင္ႏိုင္သည္။

                ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ လူမ်ားကို မည္သူလမ္းျပပို႔ေဆာင္ႏိုင္သနည္း။ မည္သည့္ယုံၾကည္သူမဆုိ ပုိ႔ေဆာင္ႏုိင္သည္။ ဤအရာသည္ ေရြးခ်ယ္ထား ေသာ လူအခ်ဳိ႕၏ အလုပ္သာ မဟုတ္ပါ။ ယုံၾကည္သူတုိင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၏သက္ေသခံမ်ားျဖစ္ရန္ ေခၚေတာ္မူျခင္းခံရၿပီး ယုံၾကည္သူတုိင္းသည္ 'စိတ္ဝိညာဥ္ကုိ ရရွိသူမ်ား' ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သခင္ေယ႐ႈက ဤသုိ႔ဆုိခဲ့သည္။ 'ငါ့ေနာက္သုိ႔လုိက္ၾကေလာ့။ သင္တုိ႔သည္ လူကုိမွ်ားေသာတံငါျဖစ္ေစျခင္းငွာ ငါျပဳမည္ဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိေလေသာ္' မႆဲ ၄း၁၉

.

                ခရစ္ေတာ္ထံသုိ႔ စိတ္ဝိညာဥ္မ်ားကုိ လမ္းျပပုိ႔ေဆာင္ရန္ ဘာေၾကာင့္ အလြန္အေရးႀကီးသနည္း။ လူ႔ စိတ္ဝိညာဥ္၏ တန္ဖုိးေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လူ႔စိတ္ဝိညာဥ္သည္ ဘာေၾကာင့္ တန္ဖုိးအလြန္ႀကီးသနည္း။ စိတ္ ဝိညာဥ္သည္ ထာဝရကာလအသက္ရွင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

                ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာနွင့္ျပည့္လ်က္ရွိေသာ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားႏွင့္ ျပည္ ့လ်က္ရွိေသာ ငရဲတြင္ျဖစ္ေစ၊ ထာဝရ ကာလ အသက္ရွင္ေနထိုင္မည့္ စိတ္ဝိညာဥ္တစ္ခုသည္ သင္ေတြ႕ဖူးသ မွ်ေသာ လူတိုင္းတြင္ရွိသည္။ က်မ္းစာက ဤသို႔ဆိုသည္။ ''သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာ သူသည္ ထာဝရ အသက္ကိုရ၏။ သားေတာ္ကိုပယ္ေသာသူမူကား အသက္ကိုမေတြ႕ရ။ ထိုသူ၏အေပၚ၌ ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္တည္ေနသည္ဟု ေယာဟန္ေဟာေလ၏။ (ေယာ ၃း၃၆)

                ဘုရားသခင္သည္ လူမ်ား၏ စိတ္ဝိညာဥ္ကို အလြန္တန္ဖိုးထားသျဖင့္ လူမ်ားကယ္တင္ျခင္းရရန္ မိမိ၏သားေတာ္ကို ကားတိုင္၌အေသခံရန္ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ လူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္အတြက္ မည္မွ် အဖိုးထိုက္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သိျမင္လာေသာအခါ၊ သူတို႔၏စိတ္ဝိညာဥ္ကိုရယူ၍  ခရစ္ေတာ္ ထံသို႔ ပို႔ေဆာင္ ႏိုင္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ မိမိတက္စြမ္းသမွ် လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

 

ဤသင္ခန္းစာအတြင္း အျခားသူမ်ားကို ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ မည္သို႔ လမ္းျပပို႔ေဆာင္ႏိုင္သည္ကို ေလ့လာၾကမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို အသံုးျပဳရမည္။

                စိတ္ဝိညာဥ္မ်ားကို ရရန္အတြက္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုမည္သို႔ အသံုးျပဳရမည္ကို သိရမည္။ ဆရာဝန္သည္ လူနာတိုင္းကို တူညီေသာ ေဆးၫႊန္းမေပးသလိုမ်ိဳး က်မ္းပုဒ္တစ္ခုတည္းကလည္း လူတိုင္း၏လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သင္သည္ က်မ္းစာအားျဖင့္ အလုပ္ လုပ္ႏိုင္ရန္ က်မ္းစာကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္ရမည္။

                ေနာက္ဆံုးေသာသင္ခန္းစာ၌ သမၼာက်မ္းစာကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ မည္သို႕ လုပ္ရမည္ကို ေလ့လာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သင္သည္ က်မ္းစာကို ေန႔တိုင္းဖတ္ပါရဲ႕လား။ က်မ္းပုဒ္မ်ားကို အလြတ္က်က္မွတ္ပါရဲ႕လား။ ဘုရားႏွင့္တိတ္ဆိတ္စြာ မိတ္သဟာယဖြဲ႕မည္အခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ထား ပါရဲ႕ လား။ သင္သည္စိတ္ဝိညာဥ္မ်ားကို ရလိုပါက ဤအရာမ်ားကို လ်စ္လ်ဴမ႐ႈပါႏွင့္။

 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔တြင္ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္ရွိရမည္။

                ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ''စိတ္ဝိညာဥ္ကိုရရွိသူမ်ား'' ျဖစ္လိုလွ်င္ အျခားအရာတစ္ခုကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔လိုအပ္ သည္။ ထိုအရာမွာ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္ ျဖစ္သည္။ ''စိတ္ဝိညာဥ္ကို ရရွိသူမ်ား၏ တန္ခိုး''သည္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ထံမ ွလာသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ သူ၏တပည့္ေတာ္မ်ား အား သတင္းေကာင္းကို သတၱဝါတုိင္းအား ေဟာေျပာရန္ မိန္႔မွာခဲ့စဥ္ သူတုိ႔ကုိ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ တန္ခုိးအားေပးရန္ အတြက္လည္း ကတိ ေပး ခဲ့သည္။ သူက ဤသုိ႔ဆုိခဲ့သည္။ ''သင္တုိ႔အေပၚသုိ႔ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ဆင္းသက္ေသာအခါ သင္တုိ႔သည္ တန္ခုိးကုိခံရ၍...ငါ၏ သက္ေသ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္'' (တမန္ ၁း၈)

                ပင္ေတကုေတၱပြဲေန႔တြင္ တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္လ်က္ရွိစဥ္ ေပတ႐ုသည္ မတ္တပ္ထ၍ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခုိးအားျဖင့္ ေဟာေျပာခဲ့ေသာေၾကာင့္ လူေပါင္း (၃ဝဝဝ)နီးပါးသည္ ကယ္တင္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

                ယေန႔တြင္ ယုံၾကည္သူတုိင္း၌ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ကိန္းဝပ္ေနထုိင္လ်က္ရွိသည္။ လူမ်ားကုိအျပစ္ျပေသာသူမွာ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ ကယ္တင္ရွင္ လုိအပ္ေၾကာင္း လူမ်ားကုိ ျပသသူမွာလည္း သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ျဖစ္ၿပီး ခရစ္ေတာ္ကုိ လူတုိ႔အား ထုတ္ေဖာ္ျပသ သူမ်ားလည္း သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာ စိတ္ဝိညာဥ္ရရွိသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္လာႏုိင္ရန္ အတြက္ သန္႔ရုွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ျဖင့္ ျပည့္ဝေနေစရန္ဘုရားသခင္ထံ ေတာင္းခံပါ။ လူမ်ားကုိ ဧဝံေဂလိတရား (Gospel) ကုိေျပာရမည္။

 

                စိတ္ဝိညာဥ္ကုိ(winning soul)ရရွိသူတစ္ဦး၏ သတင္းစကားမွာ ဧဝံေဂလိျဖစ္သည္။ ဧဝံေဂလိဆုိေသာ စကားလုံး၏ အဓိပၸာယ္မွာ သတင္း ေကာင္း ျဖစ္ၿပီး သတင္းေကာင္းဆုိသည္မွာ ခရစ္ေတာ္သည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ၏အျပစ္အတြက္ အေသခံၿပီး ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ အသက္ရွင္ေသာ ကယ္တင္ရွင္ အျဖစ္ ရွင္ျပန္္ ထေျမာက္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ေပါလုက ဤသုိ႔ေရးခဲ့သည္။ ''ဧဝံေဂလိတရားကုိ သင္တုိ႔အား ငါၾကား လုိက္၏။ ...ခရစ္ေတာ္ သည္ က်မ္းစာလာသည္အတုိင္း ငါတုိ႔အျပစ္ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူ၏။ သၿဂႋဳလ္ ၿပီးမွ က်မ္းစာလာသည္အတုိင္း သုံးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ထေျမာက္ ေတာ္မူ၏။'' ၁ေကာ ၁၅း၁၊၃၊၄

 

အေျခခံသမၼာတရားေလးခု

 

ဧဝံေဂလိသတင္းစကားတြင္ အေျခခံသမၼာတရား(၄)ခုရွိသည္။

၁။ အျပစ္ရွိသည္ဆုိေသာအခ်က္ (သူသည္အျပစ္သားျဖစ္သည္ကုိ ျပသပါ။

အဓိကက်မ္းပုဒ္ - ေရာမ ၃း၂၃)

၂။ အျပစ္၏အဖုိးအခ (အျပစ္တရား၏အဖုိးအခသည္ ေသျခင္းျဖစ္သည္ကုိ သူ႔အားျပသပါ။

အဓိကက်မ္းပုဒ္ - ေရာ ၆း၂၃)

၃။ ဤအဖုိးအခကုိ ခရစ္ေတာ္က ေပးဆပ္ခဲ့သည္။ (ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔အျပစ္၏ အဖုိးအခကုိ ေပးဆပ္ရန္ ခရစ္ေတာ္အေသခံခဲ့သည္ကုိ သူ႔အားျပသပါ။

အဓိကက်မ္းပုဒ္ - ေယာ ၃း၆)

၄။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ခရစ္ေတာ္ကုိ လက္ခံရမည္။ (ခရစ္ေတာ္ကုိ သူ၏ကယ္တင္ရွင္အျပစ္လက္ခံမလားဟု သူ႔အားေမးၾကည့္ပါ။ အဓိကက်မ္းပုဒ္ - ေယာ ၁း၁၂

                ဤအခ်က္ (၄)ခ်က္ သင့္ေခါင္းထဲတြင္ စြဲၿမဲစြာမွတ္ထားပါ။ အေၾကာင္းမွာ စိတ္ဝိညာဥ္မ်ားကို ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္အတြက္ သင္အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

 

လူတစ္ဦးကို ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ လမ္းျပပို႔ေဆာင္ျခင္း

                တစ္စံုတစ္ဦးကို ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္အတြက္ ပထမဆံုးလုပ္ရမည့္ အခ်က္မွာ သူသည္ အျပစ္သားျဖစ္ေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာ အားျဖင့္ ျပသရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ က်မ္းပုဒ္ေကာင္းမွာ ေရာမ ၃း၁ဝ-၁၂ ျဖစ္သည္။ သူကို ထိုက်မ္းပုဒ္အားဖတ္ေစပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘုရားသခင္ ေျပာေသာအရာျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေရာမ ၃း၂၃ကိုသူ႔အားဖတ္ခိုင္းပါ။ လူတစ္ဦးသည္ ကယ္တင္ျခင္းမခံ ရမီ၊ သူသည္ အျပစ္သား ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိၿပီး သူ၏အျပစ္ကို စြန္႔လႊတ္ရန္ ဆႏၵရွိရမည္။ သခင္ေယ႐ႈက ဤသို႔ေျပာခ့ဲသည္။ ''သင္တို႔ရွိသမွ်သည္လည္း ေနာင္တမရလွ်င္ ပ်က္စီးျခင္း သို႔ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ လုကာ ၁၃ း ၅

                ေနာက္ထပ္လုပ္ရမည့္အခ်က္မွာ အျပစ္တရား၏အဖိုးအခသည္ ေသျခင္းျဖစ္သည္ကို သမၼာက်မ္း စာအားျဖင့္ သူ႔အားျပသျခင္းျဖစ္သည္။ ''အျပစ္တရား၏အဖိုးအခသည္ ေသျခင္းျဖစ္သည္..''

                ဤေနရာတြင္ ''ေသျခင္း''ဟူေသာ စကားလံုး၏အဓိပၸါယ္မွာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ကြဲကြာ၍ မီးအိုင္ထဲ တြင္ ထာဝရကာလေနရျခင္းကို ဆိုလို ေၾကာင္းသူ႔အားရွင္းျပပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ၿပီး ထာဝရကာလ ေသဆံုးရန္ သတ္မွတ္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကယ္တင္ရွင္ တစ္ေယာက္ လိုအပ္ သည္။

                ေနာက္က်မ္းပုဒ္မွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အလြန္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေသာ ေယာ ၃း၁၆ ျဖစ္သည္။ သူ႔ကို ထိုက်မ္းပုဒ္အား ေပးဖတ္ပါ။ ''ေလာကီသားမ်ား'' ဟု ေျပာေသာအခါ ဘုရားသခင္သည္ မည္သူ႔ကို ရည္ရြယ္၍ ေျပာသနည္း။ လူအားလံုးကို ရည္ရြယ္သည္။ သင္ႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္ အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

                ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ဘာေပးခဲ့သနည္း။ သူ႔သားကို ေပးခဲ့သည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အျပစ္မ်ားအတြက္ ကားတိုင္ထက္၌ အေသခံရန္ သူ႔သားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားေပးအပ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

                ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ဘာေၾကာင့္ကယ္တင္ရွင္ကို ေပးသနည္း။ အေၾကာင္းမွာ သူသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုခ်စ္ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကယ္တင္ရွင္ လိုေန၍ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို မကယ္ တင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ေယ႐ႈကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။

                အကယ္၍  ကြၽႏ္ုပ္သည္ သင့္ကို တစ္ခုခုလက္ေဆာင္ေပးလွ်င္ သင္သည္ကြၽႏ္ုပ္ကို တန္ရာတန္ေၾကး ေပးရန္လိုအပ္မည္ေလာ။ ထိုအရာ အတြက္ အလုပ္တစ္ခုခုလုပ္ေပးရမည္ေလာ။ မလုပ္ေပးရပါ။သင္လုပ္ရ မည့္အရာတစ္ခုသာရွိသည္။ သင္ထိုအရာကို လက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ကယ္တင္ရွင္ သခင္ေယ႐ႈကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားလက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သူ႔ကို လက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

                သင္ယခု ေယာ ၁း၁၂ ကိုလွန္ပါ။ ဤက်မ္းပုဒ္ကို သူ႔အားဖတ္ခိုင္းပါ။ တစ္စံုတစ္ဦးသည္ ဘုရားသခင္၏သား မည္သို႔ျဖစ္လာ ႏိုင္ မည္နည္း။ သခင္ေယ႐ႈကို လက္ခံျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ''ထိုသူကိုလက္ခံသမွ်ေသသူတည္းဟူေသာ၊ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာ သူတို႔အား ဘုရားသခင္ ၏သား ျဖစ္ရေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူ၏။''

 

 ယခုတြင္ သင္သည္ ဤေမးခြန္းမ်ားကို ေမးခိုင္းၿပီးျဖစ္သည္။

 

သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္တာကို သင္ယံုပါသလား?

သူသည္ သင့္အျပစ္မ်ားအတြက္ ကားတိုင္ေပၚ၌အေသခံၿပီး ရွင္ျပန္ထေျမာက္တာကိုေရာ ယံုပါသလား?

သူသည္ သင့္ကို ကယ္တင္ႏိုင္တာကို သင္ယံုပါသလား?

သူသည္ သင့္ကိုကယ္တင္လိုတာကိုေရာ သင္ယံုပါသလား?

အကယ္၍သင္သာ သူကိုကယ္တင္ရန္ ေတာင္းဆိုပါက သူသည္ ယခုခ်က္ခ်င္းပင္ သင့္ႏွလံုး တြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ၿပီး သင့္ကိုကယ္တင္မည္ျဖစ္တာကိုေရာ သင္ယံုပါသလား?

      ထိုေမးခြန္းမ်ာ၏အေျဖမွာ ''ဟုတ္ကဲ့'' ျဖစ္မည္ဆိုပါက သင္ဤသို႔ေမးႏိုင္သည္။

 

                သခင္ေယ႐ႈကို သင့္စိတ္ႏွလံုးတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ယခုပင္ သင္ေတာင္းဆိုလို ပါသလား။ ေတာင္းဆိုလိုလွ်င္ ဤဆုေတာင္းခ်က္ကို ကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္အတူ လိုက္ဆုိပါ။

                ''သခင္ေယ႐ႈ၊ ကြၽႏ္ုပ္သည္ အျပစ္သားတစ္ဦးျဖစ္ပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္၏ အျပစ္မ်ားအတြက္ ကားတိုင္ထက္၌ အေသခံခဲ့ သည္ကို ယံုၾကည္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္၏စိတ္ႏွလံုးတြင္းသို႔ ယခင္ဝင္ေရာက္၍ ကြၽႏ္ုပ္ကို ကယ္တင္ေတာ္မူပါ။''

 

သင္ ကယ္တင္ျခင္း ခံရၿပီဆိုတာကို သိျခင္း

                လူတစ္ဦးသည္ ခရစ္ေတာ္ကို သူ၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္လက္ခံၿပီးပါက သူသည္ကယ္တင္ျခင္းခံရ ၿပီဆိုတာကို ဘုရားသခင္သည္ သူ႔အား သိေစလိုသည္။ လူတစ္ဦးသည္ ကယ္တင္ျခင္းခံရၿပီဆိုတာကို မည္သို႔ သိႏိုင္သနည္း။

ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သိႏိုင္သည္။

သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏သက္ေသခံျခင္းအားျဖင့္ သိႏိုင္သည္။

 

ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘုရားသခင္ဘာေျပာခဲ့သနည္း?

                ''သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ ထာဝရအသက္ကို ရသည္္''ဟုသူေျပာခဲ့သည္။ ''ရသည္'' ဟူေသာစကားလံုး၏အဓိပၸာယ္မွာ ယခု ခ်က္ခ်င္းပင္ သင္ရရွိသည္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ယခု ၁ေယာ ၅ း ၁၁၊၁၂၊၁၃ ကိုလွန္လိုက္ပါ။

                ဤက်မ္းပုဒ္မ်ားတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔တြင္ ထာဝရအသက္ရွိျခင္းကို သိႏိုင္သည္ဟု ဘုရားသခင္က ေျပာ ထားတာကို သတိျပဳပါ။ ဘုရားသခင္က  ကြၽႏ္ုပ္တို႔တြင္ ထာဝရအသက္ရွိသည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။

                ထိုအရာကို ကြၽႏ္ုပ္ယံုၾကည္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထာဝရအသက္ရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြၽႏ္ုပ္စိတ္ခ် မႈရွိသည္။

                သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏သက္ေသခံျခင္းအားျဖင့္လည္း ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈကို ရရွိသည္။ ဤအရာကား ႐ိုးရွင္းစြာ ဆိုလိုသည္မွာ ကယ္တင္ျခင္းခံရၿပီဆိုတာကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြင္းရွိ စိတ္ဝိညာဥ္အား သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္က သိေစသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ဤသို႔ ဆိုသည္ ''ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ၾကသည္ဟု ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါတို႔၏ဝိညာဥ္ႏွင့္အတူသက္ေသခံေတာ္မူ၏။'' (ေရာ ၈ း ၁၆)။

 

အျခားလူတစ္ဦးသည္ ကယ္တင္ျခင္းရၿပီဆိုတာကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔ သိႏိုင္မည္နည္း။

                အတိအက်ေတာ့မသိႏိုင္ပါ။ လူတစ္ဦးသည္ ခရစ္ေတာ္ကို သူ၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံလိုက္ ၿပီဟု ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ႐ိုးသားစြာ ယံုၾကည္ၾက မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔မွားယြင္းႏိုင္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္း ေၾကာင့္ သူသည္ကယ္တင္ျခင္းခံရၿပီးဟု လူတစ္ဦးအား မည္သည့္အခါမွ မေျပာသင့္ပါ။ ထိုအလုပ္မွာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ လုပ္ရမည့္ အလုပ္ျဖစ္သည္။ 

 

ယဥ္ေက်း ပ်ဴငွာ၍ လိမၼာပါးနပ္ပါ။

                လူတစ္ဦးကို ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ သင္သည္ရဲရင့္ၿပီး ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာ၍ လိမၼာပါးနပ္ရမည္။ သင္တို႔ လက္ရွိ ေျပာေနေသာ အေၾကာင္းအရာမွ ဝိညာဥ္ေရးရာႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရာမ်ားအေၾကာင္းကို ေျပာႏိုင္ဖို႔ သူ႔အား ထိခိုက္ေစာ္ကားမႈမရွိဘဲ စကား လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းႏိုင္ရမည္ျဖစ္ သည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုလူသည္ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ယံုၾကည္မႈရွိလား/မရွိလားဆိုတာကို သိရွိရန္ ႀကိဳးစားရမည္။ ထိုသို႔သိႏိုင္ရန္ သင္ေမးရမည့္ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ ''အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္က၊ ဘုရား သခင္၏သားသမီးတစ္ဦး မည္သို႔ ျဖစ္လာ မည္နည္းဟု သင့္အား ေမးလွ်င္ သင္မည္သို႔ေျဖမည္နည္း'' ဟု သူ႔အားေမးရမည္။ ကယ္တင္ျခင္းမခံရသူအမ်ားစုသည္ ႏွစ္ျခင္းခံျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ ဘုရားေက်ာင္း တက္ ျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းမႈကုသိုလ္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာႏိုင္သည္ ဟု ေတြးထင္ၾကသည္။ ဤအရာမ်ား သည္ ေကာင္းေသာအရာမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သူ႔ကိုမွ် ကယ္တင္မည္ မဟုတ္ပါ။ က်မ္းစာက ဤသို႔ဆိုသည္။ ''ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္း သို႔ေရာက္ရၾက၏။ ကိုယ္အလိုအေလွ်ာက္ေရာက္သည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္သနားေတာ္မူရာျဖစ္သနည္း။'' ဧဖက္ ၂း၈,၉

                သင္ဤအရာကို ရွင္းျပၿပီးပါက ဤသို႔ဆက္လက္ေမးပါ။ လူတစ္ဦးကယ္တင္ျခင္းခံရပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်မ္းစာထဲ၌ ဘုရားသခင္ မည္သို႔ ေျပာထားေၾကာင္းကို သင္သိလိုပါသလား။ အကယ္၍ အေျဖမွာ ''ဟုတ္ကဲ့''ျဖစ္ပါက လူတစ္ဦးကို ခရစ္ေတာ္ထံပို႔ေဆာင္ျခင္း၌ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပ ထား ေသာ အဆင့္(၄)ဆင့္ကို ဆက္လုပ္ပါ။ 

 

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွိရန္ လံုးဝလိုအပ္သည္။

                ''စိတ္ဝိညာဥ္ကိုရရွိသူ'' တစ္ဦး၏အဓိကလုိအပ္ေသာ အရည္အေသြးမွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္သည္ စိတ္ဝိညာဥ္မ်ားကို မခ်စ္ပါက စိတ္ဝိညာဥ္မ်ားကို ရရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ သည္ လူတိုင္းကိုခ်စ္ၿပီး သူ၏အျမင္၌လူအားလံုးသည္ အလြန္တန္ဖိုးရွိသည္။ သင္၏ စိတ္ႏွလံုးကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ ျပည့္ဝေနေစရန္ ဘုရားသခင္ထံ ေတာင္းခံပါ။ 

 

ကေလးမ်ား၏ စိတ္ဝိညာဥ္ကိုလည္း သင္ရႏိုင္သည္။

                ကေလးမ်ားကယ္တင္ျခင္းခံရႏိုင္လား။ လံုးဝခံရႏိုင္သည္။ တကယ္တမ္းဆိုလွ်င္ လူႀကီးမ်ားထက္ ကေလးမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံယံုၾကည္ရန္ သူတုိ႔အတြက္ ပို၍လြယ္ကူသည္။ သခင္ေယ႐ႈက ဤသို႔ဆိုခဲ့သည္။ ''ငါအမွန္ဆိုသည္ကား သင္တို႔သည္ ေျပာင္းလဲ၍ သူငယ္ကဲ့သို႔မျဖစ္ လွ်င္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ မေရာက္ရၾက။ (မသဲ ၁၈ း ၃)

                ကေလးတစ္ဦးသည္ ကယ္တင္ျခင္းခံရရန္ အသက္ ဘယ္ေလာက္ရွိရမည္နည္း။ မိမိအမွားလုပ္တာ ကို သိေသာ အသက္အရြယ္မ်ိဳးျဖစ္ရမည္။ ကေလးတစ္ဦးကို ခရစ္ေတာ္ထံ မည္သို႔ ပို႔ေဆာင္မည္နည္း။ သူ၌အျပစ္ရွိၿပီး ကယ္တင္ရွင္လိုအပ္ေၾကာင္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲမွ ျပသပါ။ ထို႔ေနာက္ သူ၏အျပစ္ အတြက္ အေသခံခဲ့ေသာ ကယ္တင္ရွင္အေၾကာင္းေျပာ၍ သခင္ေယ႐ႈကို သူ၏စိတ္ႏွလံုးအတြင္းသို႔ ဖိတ္ေခၚရန္ေျပာပါ။

 

အခ်ဳိ႕လူမ်ားသည္ ကန္႔ကြက္၍ေစာဒကတက္ၾကမည္။ ေစာဒကတက္မႈမ်ားကို ေျဖရန္ သမၼာက်မ္း စာကိုအသံုးျပဳပါ။ 

 

''ကြၽႏ္ုပ္သည္ အျပစ္ႀကီးသူတစ္ဦးမဟုတ္ပါ။''

 

အေျဖ ။  ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားလံုးသည္ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဘုရားသခင္ကေျပာသည္။ ''လူအေပါင္း တို႔သည္ ဒုစ႐ိုက္ကိုျပဳ၍ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္၌ အသေရပ်က္ၾကၿပီ။ ေရာ ၃ း၂၃

 

''ကြၽႏ္ုပ္သည္ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ (သို႔) မက္သဒစ္ (သို႔)ကက္သလစ္ျဖစ္သည္။

 

အေျဖ ။  ။ အသင္းေတာ္တစ္ခု၏အသင္းသားျဖစ္ျခင္းသည္ သင့္ကိုကယ္တင္မည္မဟုတ္ပါ။ ဒုတိယအႀကိမ္ေမြးဖြားျခင္းကို သင္ခံရမည္။ ေယ႐ႈက ဤသို႔ဆိုသည္။ ''ဒုတိယေမြးျခင္း ကို မခံေသာသူ မည္သည္ကား၊ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္မျမင္ရဟု ငါအမွန္အကန္ ဆိုသည္။'' ေယာ ၃ း ၃

 

''အသင္းေတာ္ထဲတြင္ ဘုရားတရားကိုင္း႐ိုႈင္းသေယာင္ဟန္ေဆာင္သူမ်ားရွိသည္''

 

အေျဖ ။  ။ ဟုတ္တယ္။ ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံတြင္မူ ထိုသို႔ေသာသူမ်ားမရွိပါ။ အျခားသူတစ္ေယာက္လုပ္ေဆာင္ေသာအရာအားျဖင့္ သင္သည္ စီရင္ျခင္းခံရမည္ မဟုတ္ပါ။ သင္လုပ္ ေသာအရာအားျဖင့္သာ စီရင္ျခင္းခံရမည္။ က်မ္းစာကဤသို႔ဆိုသည္။ ''သို႔ျဖစ္၍ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ စစ္ေၾကာေတာ္မူျခင္းကို ခံရၾကမည္။'' ေရာ ၁၄း၁၂

 

''ကြၽႏ္ုပ္စြန္႔လႊတ္ရမည့္အရာမ်ားစြာရွိသည္။''

 

အေျဖ ။  ။ အကယ္၍ သင့္အျပစ္ကို သင္မစြန္႔လိုပါက၊ သင္သည္ ထာဝရကာလဆံုး႐ႈံးေပ်ာက္ကြယ္ လိမ့္မည္။ ယင္းမွာ သင့္အတြက္ ထိုက္တန္ပါရဲ႕လား။ ေယ႐ႈက ဤသို႔ဆိုသည္။ ''လူသည္ ဤစၾကာ ဝဠာကို အၾကြင္းမဲ့အစိုးရ၍ မိမိအသက္ဝိညာဥ္႐ႈံးလ်င္ အဘယ္ ေက်းဇူးရွိသနည္း။'' မာကု ၈ း ၃၆

 

''ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာလူတစ္ဦးျဖစ္လာသည့္အထိ ကြၽႏ္ုပ္ေစာင့္ဆိုင္းလိုသည္''

 

အေျဖ ။  ။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေကာင္းလာေအာင္ သင္မလုပ္ႏိုင္ပါ။ ယခုလက္ရွိဘဝျဖင့္သာ သူ႔ဆီသို႔ လာရန္ သခင္ေယ႐ႈကေျပာထားၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို လက္ခံမည္ဟု ကတိေပးထားသည္။ ''ငါထံသို႔လာ ေသာသူကို ငါအလွ်င္မပယ္''ဟု သူဆိုခဲ့သည္။ ေယာ ၆ း ၃၇

 

ခရစ္ယာန္အသက္တာကို ကြၽႏ္ုပ္အသက္မရွင္ႏိုင္ေလာက္ပါ။''

 

အေျဖ ။  ။ မည္သူမွ်အသက္မရွင္ႏိုင္ပါ။ ခရစ္ေတာ္သူ႔အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္အသက္ရွင္မွသာ ခရစ္ ေတာ္က ထိုသူကို ခရစ္ယာန္အသက္တာကို အသက္ရွင္ႏိုင္ေစသည္။ တမန္ေတာ္ေပါလုက ဤသို႔ ဆိုသည္။ ''ငါ့ကိုခြန္အားျဖင့္ ျပည့္စံုေစေသာခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာ အမႈတို႔ကို ငါတတ္စြမ္း ႏိုင္၏'' ဖိ ၄ း ၁၃

 

ကြၽႏ္ုပ္၏အျပစ္သည္ အလြန္ႀကီးလွသည္။''

 

အေျဖ ။  ။ အျပစ္သားမ်ားကို ကယ္ဆယ္ရန္ ေယ႐ႈၾကြလာသည္။ သူ႔ထံသို႔လာေသာမည္သူ႔ကိုမဆို သူကယ္လိမ့္မည္။ တမန္ေတာ္ေပါလုက ဤသို႔ဆိုခဲ့သည္။ ''ေယ႐ႈခရစ္သည္။ အျပစ္ရွိ ေသာသူတို႔ကို ကယ္တင္ျခင္းငွာ၊ ဤေလာကသို႔ၾ<ြကလာေတာ္မူသည္ဟူေသာစကားသည္ သစၥာစကားျဖစ္၏။ အၾကြင္းမဲ့ခံ ယူအပ္ေသာစကားလည္းျဖစ္၏။ အျပစ္ရွိေသာသူတို႔ တြင္ ငါသည္အႀကီးဆံုးျဖစ္၏။ ၁တိ ၁ း ၁၅

 

''တက္ႏိုင္သမွ်အေကာင္းဆံုးကြၽႏ္ုပ္အသက္ရွင္ေနသည္။''

 

အေျဖ ။  ။ ေကာင္းမႈကုသိုလ္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကယ္တင္ျခင္းမခံရပါ။ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာ ကယ္တင္ျခင္းခံရသည္။ ''ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ရၾက၏။ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ေရာက္သည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္ သနားေတာ္မူရာ ျဖစ္သတည္း။'' ကိုယ္ကုသိုလ္ေၾကာင့္ကယ္တင္ ျခင္းသို႔ေရာက္သည္မဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္အဘယ္သူမွ ဝါၾကြားစရာ အေၾကာင္း မရွိရ''။ ဧဖက္ ၂ း ၈,၉

 

''သင္႐ိုး႐ိုးသားသားလုပ္ပါက နည္းလမ္းတစ္ခုသည္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ကဲ့သို႔ပင္ ေကာင္းသည္''

 

အေျဖ ။  ။ သင္႐ိုးသားေကာင္း႐ိုးသားမည္။ သို႔ေသာ္ သင္သည္ ႐ိုးသားစြာ မွားယြင္းႏိုင္သည္။ က်မ္းစာက ဤသို႔ဆိုသည္။ ''လူထင္သည့္ အတိုင္း မွန္ေသာ လကၡာရွိေသာ္လည္း အဆံုး၌ေသျခင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ေသာလမ္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္၏။'' သုတံၱ ၁၄း၁၂

                သခင္ေယ႐ႈသည္ တဦးတည္းေသာ ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သူ႔အားျဖင့္သာ ဘုရားသခင္ထံ ခ်ဥ္းကပ္တိုးဝင္ႏိုင္သည္။ ေယ႐ႈက ဤသို႔ဆိုခဲ့သည္။ ''ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာ တရားျဖစ္၏။ အသက္လည္ျဖစ္၏။ ငါ့ကိုအမွီမျပဳလွ်င္ အဘယ္ သူမွ်ခမည္းေတာ္ထံသို႔ မေရာက္ရ။'' ေယာ ၁၄း၆

 

''ေနာက္မွပဲယံုၾကည္ေတာ့မယ္''

 

အေျဖ ။  ။ အလြန္အေရးႀကီးေသာကိစၥတစ္ခုကို ခ်က္ခ်င္းမလုပ္၍ ေရြ႕ဆိုင္းသည္မွာ အႏၲရာယ္ရွိသည္။ က်မ္းစာက ဤသို႔ဆိုသည္။ ''နက္ျဖန္ေန႔ကို အမွီျပဳ၍ မဝါၾကြားႏွင့္။ တရက္အတြင္းမည္သို႔ျဖစ္ မည္ကို မသိႏိုင္''။ သုတံၱ ၂၇ း ၁

 

''အကြၽႏ္ုပ္၏အျပစ္မ်ားကို မစြန္႔လႊတ္လိုပါ။''

 

အေျဖ ။  ။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ သင္သည္ ထာဝရဆံုး႐ႈံးေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မည္။ ေယ႐ႈကဤသို႔ဆိုခဲ့ သည္။ ''သင္တို႔ရွိသမွ်သည္ ေနာင္တမရလ်င္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။'' လုကာ ၁၃း၅

 

''ငရဲရွိသည္ကို ကြၽႏ္ုပ္မယံုပါ။''

 

                သင္၏မယံုၾကည္ျခင္းက ငရဲရွိသည္ဟူေသာအခ်က္ကို မေျပာင္းလဲႏိုင္ပါ။ က်မ္းစာက ဤသိုဆိုခဲ့ သည္။ ''ေၾကာက္တတ္ေသာသူ၊ မယံုၾကည္ ေသာသူ၊ စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ေသာသူ၊ လူအသတ္ကိုသတ္ေသာ သူ၊ မတရားေသာေမထုန္၌ မွီဝဲေသာသူ၊ ျပဳစားတတ္ေသာသူ၊ ႐ုပ္တုကို ကိုးကြယ္ ေသာ သူ၊ သစၥာပ်က္ေသာ သူအေပါင္းတို႔ကား ဒုတိယေသျခင္းတည္းဟူေသာ ကန္႔ႏွင့္ေလာင္ေသာမီးအိုင္ထဲသို႔ မိမိတို႔အဘို႔ကို ရၾက လိမ့္မည္။'' ဗ်ာ ၂၁ း ၈

 

ဤေစာဒကတက္မႈမ်ားႏွင့္အေျဖမ်ားကို အလြတ္မွတ္ပါ။ သို႔မွသာ သင္အသံုးလိုသည့္အခါ အသံုးခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 

လုပ္ရမည့္အရာမ်ားႏွင့္ မလုပ္ရမည့္အရာအခ်ိဳ႕

 ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ လူမ်ားကိုပို႔ေဆာင္ရန္ႀကိဳးပမ္းစဥ္ သင့္က်မ္းစာအုပ္ကို အၿမဲအသံုးျပဳပါ။ သင္သည္ က်မ္းပုဒ္ကိုအလြတ္ရြတ္ႏိုင္ရင္ေတာင္မွ ထိုသူမ်ားကို က်မ္းပုဒ္အား ကိုယ္တိုင္ ဖတ္ခိုင္း သင့္သည္။

က်မ္းပုဒ္အမ်ားအျပားကို အသံုးမျပဳပါႏွင့္။

သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ လမ္းျပမႈကို ရရွိရန္ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံ ေတာင္းခံပါ။

သူတို႔စကားေျပာေနစဥ္ ျဖတ္မေျပာပါႏွင့္။ သူတို႔၏ျပသနာကိုသိေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ သို႔ေသာ္ လမ္းမေခ်ာ္သြားပါႏွင့္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သူတို႔၏ ဆက္ဆံေရး အေၾကာင္းကို ေျပာႏိုင္ရန္ သူတို႔ အားျပန္လည္ဆြဲေခၚပါ။

ေလးနက္မႈရွိပါ။ ဟာသေျပာရမည့္အခ်ိန္ မရွိပါ။ စိတ္ဝိညာဥ္မ်ားကို ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းသည္ အေလးအနက္ထားၿပီး လုပ္ရမည့္ကိစၥမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

သူတို႔ႏွင့္မျငင္းခံုပါႏွင့္။ အျငင္းအခံုျဖစ္ျခင္း၌ အႏိုင္ရရန္ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ေစလႊတ္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ စိတ္ဝိညာဥ္မ်ားကို (အႏိုင္)ရရွိရန္ ေစလႊတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

မိမိ၏ေလသံကိုဂ႐ုစိုက္ပါ။

မလိုအပ္ပဲ လူမ်ားကို မေစာ္ကားပါႏွင့္။

ေမးခြန္းတစ္ခု၏အေျဖကို သင္မသိပါက မသိေၾကာင္း ဝန္ခံပါ။ ဤသို႔ေျပာပါ။ ''ထိုေမးခြန္း၏ အေျဖကို ကြၽႏ္ုပ္မသိေသာ္လည္း အေျဖကေတာ့ရွိမွာ ေသခ်ာ ပါတယ္။ ကြၽႏ္ုပ္ေသခ်ာသိေသာ အခ်က္မွာ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကြၽႏ္ုပ္အသက္တာကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့ၿပီး သင့္အသက္တာကို လည္း ထိုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူတိုင္းကို တန္ဖိုးအလြန္ထားပါ။ ခရစ္ေတာ္သည္ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အေသခံခဲ့သည္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔သိရမည္။ အကယ္၍ လူတစ္ဦးဦးကိုအထင္ေသး၍ ရြံရွာမုန္တီးပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏အေစခံမ်ား မျဖစ္ထိုက္ပါ။

စိတ္ဓာတ္မက်ပါႏွင့္။ လူအခ်ိဳ႕သည္ ကယ္တင္ရွင္ကို ျငင္းပယ္ၾကလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ စိတ္မ ပ်က္ပဲ ခရစ္ေတာ္၏အသက္တာကို ဆက္လက္ သက္ေသ ခံပါ။

သူတပါးတို႔အတြက္ စိုးရိမ္မႈရွိပါ။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဆံုး႐ႈံးေသာဝိညာဥ္တို႔အတြက္ ငိုေၾကြး၍ ဆုေတာင္းေပးခဲ့သလို ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ ရမည္။

အသစ္ေသာ ယံုၾကည္သူမ်ားကို ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္း အျခားသူမ်ားအား သက္ေသခံရန္ တိုက္တြန္း၍ အခြင့္အေရးရသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ သမၼာတရား ကို ယံုၾကည္သက္ဝင္ေသာ အသင္းေတာ္တစ္ခု၌ ပါဝင္ရန္လည္း တိုက္တြန္းပါ။

 

သင္၏ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားအား ေက်ာ္လႊားအႏိုင္ယူပါ။

                သင္၏လုပ္ေဆာင္မႈကို တားဆီမည့္ အႀကီးမားဆံုးအဆီးအတားတစ္ခုမွာ လူမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕ ျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားသူမ်ား မည္သို႔ ထင္ၾကမည္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေၾကာက္ရြံ႕ၾကသည္။ အေၾကာက္းတရား မရွိေသာ ခရစ္ယာန္လုပ္ေဆာင္သူတစ္ဦးအား သူသည္အရင္ကလည္း ဤကဲ့သို႔ ေၾကာက္ရြံ႕မႈကင္းမဲ့လားဟု ေမးၾကည့္ေသာအခါ၊ အျခားသူမ်ားကဲ့သို႔ပင္ တစ္ခါက သူလည္း ေၾကာက္ရြံ႕မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ေျဖခဲ့သည္။ တစ္ေန႔တြင္ သူသည္ သူ၏ေၾကာက္ရြံ႕မႈကို သည္းမခံႏိုင္ေတာ့ဘဲ က်မ္းစာထဲမွ ဆာလံ ၃၄ း ၄ ကို ဖြင့္ကာ ဤသို႔ ဒူးေထာက္ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ ''ကိုယ္ေတာ္၊ ဒါဝိတ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုရွာေဖြ၍ သူ၏ေၾကာက္ရြံ႕ မႈအားလံုးကို ဖယ္ရွားေပးရန္ ေတာင္းခံခဲ့ေသာအခါ ကိုယ္ေတာ္သည္ သူ၏ေၾကာက္ရြံမႈ အားလံုးကို ဖယ္ရွားေပးခဲ့သလိုမ်ိဳး ကြၽႏ္ုပ္ကိုလည္း ထုိသို႔ျပဳလုပ္ေပးေတာ္မူပါ''ဟု ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ဆုေတာင္းသံကိုၾကား၍ အေျဖေပး ခဲ့သည္။ သင္၏ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားအား ဖယ္ရွားေပးရန္အ တြက္ သင္လည္းဘုရားသခင္ထံ ေတာင္းခံပါ။ လူမ်ားကို ထာဝရအသက္ရေစမည့္ သတင္း စကား သင့္တြင္ရွိ ေသာေၾကာင့္ အျခားသူမ်ားအား ထိုသတင္စကားအား ရဲဝင့္စြာ လက္ဆင့္ကမ္း ရမည္ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သည္လူမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕ ၾကေသာအခါ သူတို႔သည္ ဧဝံေဂလိတရားထက္ ႀကီးသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံသလိုျဖစ္သြားသည္။ ထုိအရာမွာ အျပစ္ျဖစ္သည္။ 

 

သင္သည္ လူ႔စိတ္ဝိညာဥ္မ်ားကို ရႏိုင္သည္။

ကယ္တင္ျခင္းရရန္လိုအပ္ေသာ လူမ်ားစြာ သင့္ေဘးနားတြင္ ရွိသည္။

(၁) ယခုခ်က္ခ်င္းပင္ သူတို႔အတြက္ စတင္ဆုေတာင္းပါ။

(၂) သူတို႔အား သက္ေသခံႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးကို ေစာင့္ၾကည့္ေနပါ။

(၃) ဧဝံေဂလိတရား၏အေျခခံသမၼာတရား (၄)ခုကို သင္ယူေလ့လာပါ။

(၄) ေစာဒကတက္ျခင္းမ်ားကို မည္သို႔ျပန္လည္ ေျဖၾကားရမည္ကို ေလ့လာသင္ယူပါ။

(၅) အသင့္ျဖစ္ေနပါ။ ဘုရားသခင္သင့္ကို အသံုးျပဳလိမ့္မည္။ 

                အမွားလုပ္မိမည္ကို မစိုးရိမ္ပါႏွင့္။ အကယ္၍ သင္သာလူတစ္ဦးကို ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ ပို႔ေဆာင္ ရန္ မႀကိဳးစားလွ်င္ သင္သည္ အမွားႀကီးတစ္ခု ကို လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

 

ေမးခြန္းမ်ား

 

၁။ လူမ်ားကို ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ လမ္းျပပို႔ေဆာင္ရန္အတြက္ မည္သူ႔တြင္ ဤအခြင့္ထူးရွိသနည္း။

(က) မည္သူမဆို

(ခ) မည္သည့္ ယံုၾကည္သူမဆို။

 

၂။ အျခားသူမ်ားကို ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးရန္ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးသနည္း။

(က) ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံတြင္ သင္ရမည့္ဆုလာဒ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

(ခ) လူစိတ္ဝိညာဥ္၏ တန္ဖိုး ႀကီးမ်ားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

 

၃။ လူ႔ဝိညာဥ္သည္ ဘာေၾကာင့္ တန္ဖိုးအလြန္ႀကီးသနည္း။

(က) ထာဝရကာလအသက္ရွင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

 

၄။ ၀ိညာဥ္မ်ားကိုရရန္ ………ကို အသံုးျပဳတတ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေကာင္းစြာ နားလည္ထား ရမည္။

(က) ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၊

(ခ ) ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသင္းေတာ္႐ွိ အစီအစဥ္မ်ား၊

 

၅။ စိတ္ဝိညာဥ္ကို ရသူ၏တန္ခိုးသည္ .....

(က) ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထံမွ လာသည္။

(ခ )  သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ထံမွ လာသည္။ 

 

၆။ ဧဝံေဂလိတရားတြင္ အေျခခံသမၼာတရား (၄)ခု မွာ .....

အျပစ္ရွိသည္ဆိုေသာအခ်က္

အျပစ္တရား၏အဖိုးအခ

အဖိုးအခကို ခရစ္ေတာ္ေပးဆပ္ခဲ့သည္

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံရမည္။

(က) မွန္ (ခ) မွား

 

၇။ လူတစ္ဦးသည္ ကယ္တင္ျခင္းခံရၿပီဆိုတာကို ဤသို႔သိႏိုင္သည္။

(က) ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္။

(ခ ) သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ သက္ေသခံျခင္းအားျဖင့္။

 

၈။ လူတစ္ဦးသည္ ကယ္တင္ျခင္းခံရၿပီဟု သင္အေသအခ်ာေျပာႏိုင္သည္။

(က) မွန္ (ခ) မွား

 

၉။ စိတ္ဝိညာဥ္ကိုရရွိသူ၏ အဓိကအရည္အေသြးတစ္ခုမွာ .....

(က) လူမ်ားအေပၚတြင္ ထားရွိေသာခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္သည္။

(ခ ) အပတ္စဥ္တိုင္း ဘုရားေက်ာင္းမွန္မွန္တက္ျခင္းျဖစ္သည္။

(ဂ ) က ႏွင့္ ခ

 

၁၀။ ကေလးမ်ားသည္ ကယ္တင္ျခင္း ခံရႏိုင္ပါလား။

(က) ရႏိုင္သည္။

(ခ ) မရႏိုင္ပါ။

 

အန္ဒရူး .